Bilag til afslagsbrev udvælgelseskriterier i kvote 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2"

Transkript

1 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav... 2 GS Gymnasial Supplering... 2 Kvoter... 2 Kvote Kvote Universiteter... 3 Københavns Universitet... 3 Copenhagen Business School - Handelshøjskolen... 3 IT-Universitetet i København...4 Danmarks Tekniske Universitet...4 Roskilde Universitet...4 Syddansk Universitet...4 Aarhus Universitet... 5 Aalborg Universitet... 7 Kunstneriske uddannelser... 7 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering... 7 Arkitektskolen Aarhus... 7 Designskolen Kolding... 7 Professionshøjskoler... 8 Professionshøjskolen Metropol UC... 8 Professionshøjskolen UCC University College Professionshøjskolen Sjælland University College Professionshøjskolen UC Syddanmark Professionshøjskolen Lillebælt University College Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen University College Nordjylland Erhvervsakademier Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Københavns Erhvervsakademi (KEA)...22 Erhvervsakademi Sjælland...23 Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania Andre uddannelser Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Den Frie Lærerskole Pharmakon Svendborg International Maritime Academy, Simac Fredericia Maskinmesterskole Aarhus Maskinmesterskole MARTEC

2 Indledning Pjecen her får du som et bilag til det svar, der fortæller, at du ikke er blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt. Formålet med pjecen er at give dig et overblik over, efter hvilke kriterier uddannelsesstederne har udvalgt ansøgere til optagelse i kvote 2. Hvilke gennemsnit, der skulle til for optagelse i kvote 1, kan du finde på eller Pjecen handler udelukkende om kvote 2-vurderingen på de uddannelser, der ikke havde plads til alle ansøgere dvs. uddannelser med adgangsbegrænsning. Hvis du er i tvivl om, hvordan din ansøgning er blevet vurderet, skal du kontakte uddannelsesstedet. De kan også vejlede dig om dine optagelsesmuligheder, hvis du overvejer at søge optagelse på samme uddannelse til næste år. Hvis du vil vide mere om videregående uddannelsesmuligheder i Danmark, kan du kontakte evejledning (www.evejledning.dk) eller Studievalg (www.studievalg.dk). Ledige pladser På kan du finde en liste over de uddannelser, som du stadig kan nå at søge optagelse på i år samt et ansøgningsskema. Uddannelsesstederne fastsætter selv, hvilken frist der er for at søge en ledig plads. Listen over ledige pladser opdateres løbende efterhånden som studiepladserne besættes. Adgangskrav For alle uddannelser tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding findes et sæt optagelsesregler. Reglerne fastsætter bl.a., hvilke adgangskrav der er til uddannelsen. For at søge om optagelse på en videregående uddannelse kræver det, at du har en bestemt type uddannelsesbaggrund. Det kaldes et adgangsgrundlag. For de fleste videregående uddannelser, er det et krav, at du har en gymnasial eksamen, men nogle videregående uddannelser godkender også andre typer af uddannelser eller kvalifikationer som adgangsgrundlag. Specifikke adgangskrav er krav om, at du skal have bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer, at du har bestemte minimumskarakter i krævede fag, eller at du har et bestemt minimumsgennemsnit fra den gymnasiale eksamen. De fleste, men ikke alle videregående uddannelser har specifikke adgangskrav. Du kan kun komme i betragtning til en studieplads, hvis du opfylder adgangskravene. GS Gymnasial Supplering Hvis du skal supplere din adgangsgivende eksamen med et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, du vil søge på til næste år, kan du supplere på GS. GS er gymnasiale suppleringskurser, hvor du kan supplere til de niveauer, der er adgangskrav, eller du kan supplere for at opnå en krævet minimumskarakter i et specifikt fag. Se oversigten over GS-kurser på eller spørg evejledning eller Studievalg. Kvoter De fleste uddannelsessteder benytter et kvotesystem, hvor ansøgerne bliver optaget gennem to kvoter. I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres gennemsnit fra den gymnasiale eksamen, dvs. at en ansøger med et højere gennemsnit bliver optaget foran en ansøger med et lavere gennemsnit. I kvote 2 bliver ansøgerne optaget efter udvælgelseskriterier fastsat af det enkelte uddannelsessted. Det er også i kvote 2, at ansøgere med et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen kan søge optagelse. Endelig er der uddannelser, der kun optager via en optagelsesprøve eller samtale eller uddannelser, der ikke optager efter kvotesystemet. Kvote 1 Studiepladserne er blevet tildelt ansøgere med en af følgende eksamener: Studentereksamen, stx Højere forberedelseseksamen, hf Højere handelseksamen, hhx Højere teknisk eksamen, htx Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse, eux Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere, GIF Udenlandske og internationale eksamener, der kan omregnes til dansk 7-trinsskala. Du kan ikke forbedre dit eksamensgennemsnit ved at tage enkeltfag. Har du taget flere gymnasiale eksamener, er det den første eksamen, der er dit adgangsgrundlag. Du har fået bonus for tidlig studiestart, hvis du har en gymnasial eksamen fra 2012, 2013 eller Bonussen bliver tildelt af uddannelsesstedet ved, at de ganger dit gennemsnit med 1,08. Hvor højt et gennemsnit, der som minimum skulle til for optagelse (= grænsekvotienter) offentliggøres i dagspressen på og på d. 30. juli. Kvote 2 Studiepladserne i kvote 2 er tildelt efter en konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesstederne har på deres hjemmeside offentliggjort, hvilke objektive kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Indgår aktiviteter i vurderingen, er det for en periode på sammenlagt højst 12 måneder. 2

3 Objektive kriterier kan fx være: Kvotienten fra den gymnasiale eksamen Karakterer i udvalgte fag Supplerende gymnasiale fag Anden uddannelse Erhvervserfaring og værnepligt Udlandsophold Andre aktiviteter som fx frivilligt arbejde eller foreningsarbejde Bemærk, at det er det enkelte uddannelsessted, der fastsætter kriterierne og vurderer, hvad der er relevant for uddannelsen. Dine aktiviteter skal normalt være dokumenterede, hvis de skal indgå i den samlede vurdering af din ansøgning. Nogle uddannelser benytter optagelsesprøver eller samtaler som grundlag for udvælgelse i kvote 2. Mange uddannelsessteder kræver, at du har skrevet en motiveret ansøgning. Her kan uddannelsesstedet bede dig om, at du beskriver, hvorfor du netop har valgt den pågældende uddannelse, hvilke særlige kvalifikationer du har, og hvad du eventuelt har tænkt dig at bruge uddannelsen til. Nogle uddannelsessteder ønsker derudover, at du udarbejder et C.V. På de følgende sider kan du læse mere om, hvad de enkelte uddannelsessteder har lagt vægt på ved udvælgelsen af ansøgere, der er blevet optaget i kvote 2. Universiteter Københavns Universitet Film- og medievidenskab, Forhistorisk arkæologi, Husdyrvidenskab, Idræt, Kommunikation og it, Psykologi, Pædagogik, Sociologi Teatervidenskab og Teologi: 20 % Informationsvidenskab og kulturformidling (både København og Aalborg) og Landskabsarkitektur: 30 % Veterinærmedicin, Skov- og landskabsingeniør, Tandplejer: 50 % Alle øvrige bacheloruddannelser: 10 % Universitetet har prioriteret ansøgere i kvote 2 på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgerens motivation og studiepotentiale. Nedenstående kriterier blev betragtet som særligt relevante i vurderingen: Motivation og studiepotentiale Relevant erhvervsarbejde Relevant uddannelse Udlandsophold Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen Karakterer fra relevante fag på gymnasialt niveau Anden erfaring med generel relevans for uddannelsen Processen med at vurdere og udvælge ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der foregår ved en jobansættelse. Universitetet har foretaget en individuel vurdering af alle ansøgninger og har tilbudt studieplads til de ansøgere, der er bedst kvalificerede, og som har størst potentiale til at gennemføre uddannelsen. Vurderingsgrundlaget for den enkelte uddannelse uddybes på Veterinærmedicin På Veterinærmedicin har ansøgere, der opfylder de specifikke adgangskrav, fået tilbud om deltagelse i en test. Herefter har der været gennemført samtaler med den del af ansøgerne, der har lavet de bedste testbesvarelser. De ansøgere, som universitetet ud fra en konkret vurdering af test og samtale har fundet bedst egnede, er blevet tilbudt en studieplads. Tandplejer Alle ansøgere til tandplejer i kvote 2 er blevet indkaldt til samtale, hvis de opfylder adgangskravene eller vurderes til at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene. Under samtalen blev der særligt lagt vægt på: sociale evner kendskab til studiet Uddybende forklaring af ovenstående kriterier kan ses på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Asian Studies Programme (Chinese/English og Japanese/English), 45 % Business Administration and Service Management, Business Administration and Sociology, Business Language and Culture (SPRØK), Information Management, International Business, International Business and Politics og International Shipping and Trade: 35 % Alle øvrige bacheloruddannelser: 20 % Fælles for alle optagelsesområder: Karakterer i de fag, der udgør de studiespecifikke adgangskrav, dvs. at højere karakterer i de studiespecifikke fag end i den gymnasiale uddannelse som helhed vægtes positivt. Aktiviteter - erhvervsarbejde, dvs. at min. en måneds og maksimalt 12 måneders erhvervsarbejde vægtes positivt. Aktiviteter - uddannelse, kurser og højskole, dvs. at min. en måneds og maksimalt 12 måneders uddannelse, kurser og højskole vægtes positivt. Aktiviteter - udlandsophold, dvs. at min. en måneds og maksimalt seks måneders udlandsophold vægtes positivt, og at udlandsophold i kombination med erhvervsarbejde eller uddannelse/lignende vægtes positivt. 3

4 Motiveret ansøgning: Udover ovenstående kriterier er ansøgerne blevet vurderet på basis af en motiveret ansøgning, hvor der yderligere er lagt vægt på ansøgerens motivation for at læse uddannelsen, på følgende uddannelser: International Business, International Business Politics, Business Administration and Sociology, Business, Asian Language and Culture, Business, Language and Culture, Erhvervsøkonomi og projektledelse, Erhvervsøkonomi og filosofi, Erhvervsøkonomi og psykologi. IT-Universitetet i København Digitale medier og design, Softwareudvikling og Global Business Informatics: 10 % Optagelsen er sket på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgerens kvalifikationer og studieegnethed. Ansøgerne er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: Et udregnet gennemsnit af ansøgerens karakterer i dansk (alternativt modersmål), matematik og engelsk (i udregningen er indgået det højeste gennemsnit af hvert enkelt fag på det krævede niveau eller derover, uanset om det er opnået ved den adgangsgivende eksamen eller ved faglig supplering). En motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning blev vurderet ud fra følgende faste kriterier: Motivation for ansøgning om optagelse Sammenhæng mellem den søgte uddannelse og personlige erfaringer og kvalifikationer Ansøgerens vurdering af egen studieegnethed Evt. ønsker om fremtidig beskæftigelse Danmarks Tekniske Universitet Bachelor i teknisk naturvidenskab: 10 % Diplomingeniør: 35 % DTU har prioriteret ansøgerne ud fra en helhedsvurdering af deres motivation og studiepotentiale. Processen med at vurdere og prioritere ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse: Det handler om at vurdere, hvem af ansøgerne der er bedst kvalificerede og mest studieegnede. I helhedsvurderingen af ansøgere er der set på følgende faktorer: Motivation. Der blev lagt stor vægt på ansøgernes motivation for at gennemføre uddannelsen. Dette blev primært vurderet på basis af den vedlagte motiverede ansøgning Karakterer og niveau i udvalgte fag. Der blev lagt stor vægt på karakterer og niveau i udvalgte fag, specielt i matematik, fysik og kemi. Til uddannelser, hvor det er relevant, blev ansøgerens evner inden for biologi og datalogi også vurderet. Erhvervserfaring. Der blev lagt vægt på studierelevant arbejde, som ansøgeren har haft efter sin adgangsgivende uddannelse. Anden uddannelse. Hvis ansøgeren ud over sin adgangsgivende eksamen har gennemført en fagligt relevant uddannelse eller dele af en fagligt relevant uddannelse, indgik det i vurderingen. Andre aktiviteter, som kan have haft en positiv indflydelse på studieegnetheden, fx højskoleophold med relevant fagligt indhold, frivilligt arbejde, borgerligt ombud, udlandsophold eller sprogkundskaber. Roskilde Universitet Humanistisk bacheloruddannelse, Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse og alle bacheloruddannelser med journalistik: 25 % Humanistisk international bacheloruddannelse og Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse: 20 % Optagelsen er sket på grundlag af en helhedsvurdering af den enkelte ansøgers studieegnethed og motivation på baggrund af de erfaringer og kvalifikationer, som ansøgeren har erhvervet ud over den adgangsgivende eksamen. Det er en forudsætning, at ansøgeren har medsendt motiveret ansøgning og har mindst én aktivitet ud over den adgangsgivende eksamen. Ansøgerne er blevet vurderet ud fra følgende generelle kriterier: Fag på gymnasialt niveau (ud over den adgangsgivende eksamen) Videregående uddannelse Erhvervserfaring Højskoleophold Udlandsophold Ulønnet frivilligt arbejde og/eller organisatorisk ulønnet arbejde De enkelte bacheloruddannelser har ved vurderingen af hver enkelt aktivitet set på, hvor relevant den er for den søgte uddannelse, ligesom forskellige kurser, uddannelser og aktiviteter inden for hver kategori kan have forskellig relevans i relation til de enkelte bacheloruddannelser. I den motiverede ansøgning er der lagt vægt på ansøgerens: Indsigt i uddannelsens faglighed og studieform Refleksioner over sammenhængen mellem erhvervede kvalifikationer og den søgte uddannelse Motiver og begrundelser for at søge ind på studiet På den baggrund har den motiverede ansøgning stor betydning for vurdering af den enkelte ansøger. Bemærk, at der er særlige kriterier for optagelse via kvote 2 til bacheloruddannelser + Journalistik. For kvote 2 -ansøgninger til bacheloruddannelse + Journalistik vægtes som udgangspunkt de samme ting, som ved en "almindelig" kvote 2-ansøgning, dog vægtes journalistiske aktiviteter ekstra højt. Ved vurderingen af egnede ansøgere er der foretaget en prioritering, og studiepladserne er tildelt de højest prioriterede ansøgere. Syddansk Universitet Journalistisk: 100 % Idræt og Sundhed: 80 % 4

5 Medicin, Folkesundhedsvidenskab og Klinisk biomekanik: 50 % Psykologi: 25 % Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.), Interkulturel pædagogik og arabisk, Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, Engelsk, Filosofi, Litteraturvidenskab, Statskundskab, Samfundsfag og Spansk og spanskamerikanske studier, Economics and Business Administration (Business Management) 20 % Jura: 15 % Alle øvrige bacheloruddannelser: 10 % Optagelse på Syddansk Universitet er sket efter en af 4 modeller: Model 1: Denne gælder for Medicin, Klinisk Biomekanik, Idræt og Sundhed og Folkesundhedsvidenskab. Udvælgelse sker efter test (MCQ) og Multiple Mini Interview (MMI). Til testen (MCQ) var inviteret alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen med 6,0 eller derover i gennemsnit som opfyldte adgangskravene. Endvidere blev årets dimittender inviteret, hvis de via deres adgangsgivende eksamen opfyldte de specifikke adgangskrav, og hvis deres seneste standpunktskarakterer viste 6,0 eller derover i gennemsnit. Da der ikke gives standpunktskarakterer på hf, blev årets hf-dimittender alene udvalgt efter, hvorvidt de kan opfylde de specifikke adgangskrav. Deres optagelse er betinget af et endeligt gennemsnit på minimum 6,0 ved den adgangsgivende eksamen. Testen (MCQ) omfattede godt 100 spørgsmål og varede sammenlagt 2½ time. Der blev testet inden for tre områder: kvantitativt, kritisk og sprogligt ræsonnement. Resultaterne af testen blev lagt til grund for udvælgelsen af ansøgere til samtaler. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af en serie på hinanden følgende små interview-stationer af ca. 8 minutters varighed hver. På hver station var der en opgave, der skulle løses, og en interviewer, der bedømte ansøgers præstation. Hvert interview havde en kort instruks eller en lille historie, der fortalte, hvad interviewstationen gik ud på. Baggrunden for diskussionerne på interviewstationerne tog udgangspunkt i indhold, der præsenteres på stationerne, og det blev bevidst tilstræbt, at der ikke kræves specifik baggrundsviden for at kunne klare sig godt. Det drejede sig således ikke om at svare rigtigt eller forkert, men derimod om det samlede indtryk af ansøgeren. Resultaterne af MMI afgjorde, hvem der fik tilbudt pladserne. Kun ansøgere, der mødte op, fik deres ansøgning behandlet. Model 2: Denne gælder til Psykologi. Udvælgelse sker efter test. Alle ansøgere der opfyldte adgangskravene var invitereret til Multiple Choice test (MCQ). Endvidere blev årets dimittender inviteret, hvis de via deres adgangsgivende eksamen opfyldte de specifikke adgangskrav. Da der ikke gives standpunktskarakterer på hf, blev årets hf-dimittender alene udvalgt efter, hvorvidt de kan opfylde de specifikke adgangskrav. Testen (MCQ) omfattede godt 100 spørgsmål og varede sammenlagt 2½ time. Der blev testet inden for tre områder: kvantitativt, kritisk og sprogligt ræsonnement. Resultaterne af testen blev lagt til grund for udvælgelsen af ansøgere til samtaler. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af en serie på hinanden følgende små interview-stationer af ca. 8 minutters varighed hver. På hver station var der en opgave, der skulle løses, og en interviewer, der bedømte ansøgers præstation. Hvert interview havde en kort instruks eller en lille historie, der fortalte, hvad interviewstationen gik ud på. Baggrunden for diskussionerne på interviewstationerne tog udgangspunkt i indhold, der præsenteres på stationerne, og det blev bevidst tilstræbt, at der ikke kræves specifik baggrundsviden for at kunne klare sig godt. Det drejede sig således ikke om at svare rigtigt eller forkert, men derimod om det samlede indtryk af ansøgeren. Resultaterne af MMI afgjorde, hvem der fik tilbudt pladserne. Kun ansøgere, der mødte op, fik deres ansøgning behandlet. Model 3: Denne gælder til Journalistik, Erhvervsøkonomi HA, Economics and Business Administration - Business Management, Erhvervsøkonomi-jura HA (jur.), Jura. Udvælgelse sker på baggrund af en motiveret ansøgning samt test og/eller samtale. I vurderingen af den motiverede ansøgning blev der lagt vægt på det indtryk, ansøgeren gav af sig selv som person, af sin modenhed og sin egnethed og erfaring i forhold til den søgte uddannelse. Ansøgere til Journalistik med de bedste motiverede ansøgninger blev udvalgt til en test. Testen bestod af seks elementer: tre engelske telegrammer som kort og præcist skulle gengives på dansk, en visuel opgave, hvor ansøgeren med udgangspunkt i et billede skulle skrive en historie, en referatopgave, hvor ansøgeren skulle skrive referat af et foredrag, en sprogtest, hvor ansøgeren skulle udpege fejlene i en tekst, en test af ansøgerens paratviden med 50 spørgsmål med det formål at teste både ansøgernes almene viden og viden om aktuelle emner og en kreativitetstest. På baggrund af testen, blev de bedst kvalificerede ansøgere indkaldt til den endelige samtale, en uformel dialog på ca. 20 minutter om ansøgeren og det vedkommende havde skrevet i sin ansøgning. Ansøgere til Erhvervsøkonomi HA, Economics and Business Administration - Business Management, Erhvervsøkonomi-jura HA (jur.) og Jura med de bedste motiverede ansøgninger blev indkaldt til en optagelsessamtale. Samtalen var en uformel dialog på ca. 15 minutter om ansøgeren med udgangspunkt i ansøgningen. Model 4: Denne gælder til Farmaci, Statskundskab, Samfundsfag, Medievidenskab, Pædagogisk Audiologi, Audiologi, Logopædi og Designkultur og Designkultur og økonomi, Amerikanske Studier, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Informations- og kommunikationsvidenskab, Interkulturel pædagogik og arabisk/ dansk som andetsprog, International virksomhedskommunikation med to sprog, - med et sprog og kommunikation, - med et sprog og international marketing, - med sprog og medier, - med sprog, it og web, - med sproglig og kulturel formidling, Litteraturvidenskab, Spanske og spanskamerikanske studer og Religionsstudier. Udvælgelse skete på baggrund af karaktergennemsnit i udvalgte fag, svarende til de specifikke adgangskrav for den pågældende uddannelse, i kombination med en motiveret ansøgning. Karaktergennemsnittet blev udregnet som et simpelt gennemsnit af de udvalgte fag. Et simpelt gennemsnit blev udregnet på følgende måde: Først blev et gennemsnit beregnet for hvert fag efter reglerne om karaktergivning i den adgangsgivende eksamen. Herefter blev gennemsnittene lagt sammen og delt med antallet af udvalgte fag. Ved vurderingen af den motiverede ansøgning blev der lagt vægt på det indtryk, ansøgeren gav af sig selv som person, af sin modenhed og sin egnethed og erfaring i forhold til den søgte uddannelse. For uddannelserne Engelsk og Litteraturvidenskab afholdtes der endvidere samtaler. På baggrund af gennemsnit og de motiverede ansøgninger blev de bedst kvalificerede ansøgere indkaldt til den endelige samtale, en uformel dialog på ca. 20 minutter om ansøgeren og motivationen for studiet. På en række af universitetets humanistiske uddannelser var der en garantikvotient på 6,0. Det betød, at ansøgeren var garanteret en plads, hvis ansøgeren havde 6,0 eller mere fra sin adgangsgivende eksamen og opfyldte de specifikke adgangskrav. Aarhus Universitet Religionsvidenskab: 15 % 5

6 Medievidenskab: 20 % Alle øvrige bacheloruddannelser: 10 % Tandplejeruddannelsen: 50 % Klinisk tandtekniker: 100 % Diplomingeniør: 35 % Alle uddannelser med undtagelse af Tandplejeruddannelsen, uddannelsen til Klinisk Tandtekniker, de Erhvervsøkonomiske og Erhvervssproglige uddannelser og Diplomingeniøruddannelserne ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet: Ansøgninger i kvote 2 er vurderet konkret på baggrund af følgende: 1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 2) andre særligt relevante, dokumenterede kvalifikationer. Udgangspunktet for den konkrete vurdering er et gennemsnit af særligt relevante gymnasiale fag. De særligt relevante fag kan du se i Studieguiden under de konkrete kvote 2-kriterier for hver bacheloruddannelse Erhvervsarbejde, udlandsophold, højskoleophold og lignende er ikke i sig selv særligt relevante kvalifikationer i forhold til ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse. De særligt relevante kvalifikationer skal have en tæt kobling til den uddannelse, man har søgt optagelse på. Eksempler på andre særligt relevante kvalifikationer har hidtil været: At have været udsendt som sygepasser med forsvaret i forhold til optagelse på Bacheloruddannelsen i medicin (modsat betragtes det ikke som et særlig relevant forhold, at du har aftjent din værnepligt). Arbejde som laborant i en kemisk virksomhed i forhold til optagelse på Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi eller Bacheloruddannelsen molekylær medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold, at du har arbejdet i pakkeriet på en kemisk virksomhed). Rækken af relevante fag er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Kvote 2-fagsnittet indgår i vurderingen efter princippet om faldende faggennemsnit. Det vil sige, at ansøgere med det højeste gennemsnit af de relevante fag prioriteres højest. I beregningen er indgået det bedste resultat af hver enkelt fag på det krævede niveau eller derover, uanset om resultatet er opnået ved den adgangsgivende eksamen eller ved supplering. Kvote 2-fagsnittet er blevet udregnet som et simpelt gennemsnit af de relevante fag. Karakterer efter 13-skalaen er blevet oversat til 7-trinsskalaen, hvorefter der er blevet udregnet et fagsnit. Sådan er kvote 2-fagsnittet blevet udregnet: a. Først beregnes et gennemsnit for hvert fag ved at lægge de enkelte forekomne karakterer sammen og derefter dele med antallet af karakterer b. Derefter lægges gennemsnittene sammen og der deles med antallet af fag, som udgør kvote 2-kriteriet c. Har man ikke alle de relevante kvote 2-fag, fratrækkes det samlede fagsnit 0,5 karakterpoint pr. manglende fag De Erhvervsøkonomiske og Erhvervssproglige uddannelser Vurderingen er foretaget i forhold til forskellige aktiviteter, afhængig af den søgte uddannelse, studierelevant udlandsophold, bestemte fag på bestemte niveauer med karakter på min. 10 samt studierelevant og/eller meritgivende videregående uddannelse. Forskellige aktiviteter blev vurderet positivt. Sprog og erhvervskommunikation (erhvervssproglige uddannelser): Der er udelukkende lagt vægt på sproget, når sproget er indgået i den uddannelse, der er søgt optagelse på. Engelsk A-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) eller over A-niveau Tysk forsætter B- eller begynder A-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) eller højere niveau Fransk forsætter B- eller begynder A-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) eller højere niveau Spansk A-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) eller højere niveau Arabisk A-niveau Studierelevant udlandsophold min. 1/2 år Studierelevant udlandsophold min. 1 år Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år Studierelevant videregående uddannelse Meritgivende videregående uddannelse Erhvervsøkonomi: Matematik B-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) Matematik A-niveau Engelsk B-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) eller engelsk A-niveau Engelsk over A-niveau (Economics and Business Administration) Tysk forsætter B- eller begynder A-niveau med karakter min. 10 (gl. og ny skala) eller højere niveau (kun Erhvervsøkonomi, HA med tysk) Udlandsophold min. ½ år (kun Erhvervsøkonomi, HA) Udlandsophold min. 1 år (kun Erhvervsøkonomi, HA) Studierelevant udlandsophold min. 1/2 år Studierelevant udlandsophold min. 1 år Studierelevant erhvervserfaring min. 1 år Studierelevant videregående uddannelse Meritgivende videregående uddannelse Flere forskellige aktiviteter inden for samme periode har kunnet indgå i vurderingen. F.eks. er optagelse på relevant videregående uddannelse i udlandet (hvis det pågældende land er relevant i forhold til den uddannelse, som der søges optagelse på) vurderet som både studierelevant videregående uddannelse og studierelevant udenlandsophold. I vurderingen er dog højst indgået aktiviteter for en periode på i alt 12 måneder (karakter- og niveau-point fra den adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder). Tandplejeruddannelsen Udvælgelsen er sket på basis af den motiverede ansøgning i kombination med: Den adgangsgivende eksamen Udlands- eller højskoleophold Ledelse eller ansvar bl.a. inden for sports- og fritidsaktiviteter Gode sprogkundskaber, især engelsk De, der blev vurderet som bedst kvalificeret blandt ansøgerne, har været indkaldt til en samtale, som er indgået i den samlede vurdering. Klinisk Tandtekniker 6

7 Udvælgelsen er sket på baggrund af interviews, hvor der er lagt på nedenstående forhold. Alle der har gennemført uddannelsen til laboratorietandtekniker eller til klinisk tandteknikerassistent indkaldes til et interview. Modenhed Mundtlige kommunikationsfærdigheder Skriftlige kommunikationsfærdigheder Engelske læse- og forståfærdigheder Praktiske færdigheder Motivation Diplomingeniøruddannelser ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Optagelsen er sket på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte ansøgers studierelevante kvalifikationer, som ansøgeren har erhvervet ud over den adgangsgivende eksamen og, som Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet har fundet relevante for den søgte uddannelse. Relevant erhvervsuddannelse Anden videregående uddannelse Erhvervsarbejde Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag Aktiviteter der har givet forbedrede sprogkundskaber Gennemført elementer af relevant videregående uddannelse Aalborg Universitet Bæredygtigt design (København), Economics and Business Administration, Jura, Manufactoring and Operations Engineering (København), Medialogy (København), Psykologi: 10 % Humanistisk Informatik (Aalborg), Humanistisk Informatik (København) og Medicin: 20 % Socialrådgiver: 50 % AAU har prioriteret ansøgerne i kvote 2 ud fra en konkret helhedsvurdering af den enkelte ansøger med udgangspunkt i følgende kriterier: Et udregnet gennemsnit af ansøgerens karakterer i de fag, der udgør de specifikke adgangskrav. I udregningen er indgået det højeste gennemsnit af hvert enkelt fag på det krævede niveau eller derover, uanset om det er opnået ved den adgangsgivende eksamen eller ved gymnasial supplering. I forhold til Socialrådgiveruddannelsen er der i stedet lagt vægt på et karaktergennemsnit i adgangsgrundlaget samt karakterer og niveau i Dansk Relevant erhvervsarbejde af 6-12 måneders varighed Relevant anden uddannelse af 6-12 måneders varighed. Kunstneriske uddannelser Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitekt: 40 % Designer og Kunsthåndværker:100 % Arkitekt: Kvote 2-optagelsen er fælles for de to arkitektskoler. Ansøgerne i kvote 2 har således udgjort én samlet ansøgergruppe, som er blevet bedømt efter samme procedure og af bedømmere fra begge skoler. Udvælgelsen af deltagere til optagelsesprøven er foretaget ud fra en vurdering af den indsendte hjemmeopgave. De optagne er udvalgt på baggrund af en vurdering af opgavebesvarelserne ved optagelsesprøven. Følgende kriterier er anvendt ved vurdering af både hjemmeopgave og optagelsesprøve: Evnen til at identificere en arkitektonisk problemstilling og formulere ideer og løsninger i relation til denne. Evnen til at undersøgere og bearbejde rumlige relationer. Evnen til at redegøre for og udtrykke ideer og tanker rumligt gennem tegning. Evnen til at arbejde i model. Designer: De optagne er udvalgt på baggrund af en bedømmelse af en hjemmeopgave og en samtale. Ansøgernes talent og udviklingspotentiale som designer bliver bedømt ved at se på deres evner inden for følgende fire kriterier: evne til at undersøge og registrere, evne til at frembringe og udvikle ideer, evne til at behandle form, materiale og funktion samt evne til at formidle og kommunikere. Kunsthåndværker: De optagne er udvalgt på baggrund af en optagelsesprøve med en personlig samtale. Ansøgernes talent og udviklingspotentiale som kunsthåndværker bliver bedømt ud fra følgende kriterier: erfaring inden for glas- eller keramikfaget eller beslægtede områder, international orientering og erfaring fra studieture eller udlandsophold, direkte erfaring fra det kunstneriske/kreative område og anden livs- eller studieerfaring, som peger mod det kunstneriske/kreative område. Arkitektskolen Aarhus 40 % Kvote 2-optagelsen er fælles for de to arkitektskoler. Ansøgerne i kvote 2 har således udgjort én samlet ansøgergruppe, som er blevet bedømt efter samme procedure og af bedømmere fra begge skoler. Udvælgelsen af deltagere til optagelsesprøven er foretaget ud fra en vurdering af den indsendte hjemmeopgave. De optagne er udvalgt på baggrund af en vurdering af opgavebesvarelserne ved optagelsesprøven. Følgende kriterier er anvendt ved vurdering af både hjemmeopgave og optagelsesprøve: Evnen til at identificere en arkitektonisk problemstilling og formulere ideer og løsninger i relation til denne. Evnen til at undersøgere og bearbejde rumlige relationer. Evnen til at redegøre for og udtrykke ideer og tanker rumligt gennem tegning. Evnen til at arbejde i model. Designskolen Kolding 100 % 7

8 De optagne er udvalgt på baggrund af en hjemmeopgave og et adgangsinterview. I forbindelse med hjemmeopgaven og adgangsinterviewet er der blevet lagt vægt på ansøgers talent og udviklingspotentiale som designer ud fra fire kriterier: evne til at behandle form, funktion og medie, evne til at undersøge og registrere, evne til at frembringe og udvikle ideer samt evne til at formidle og kommunikere. Professionshøjskoler Professionshøjskolen Metropol UC Administrationsøkonom, Bioanalytiker, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Fysioterapeut og Radiograf: 35 % Beredskab, katastrofe- og risikomanagement, Global Nutrition and Health, Jordemoder, Natur- og kulturformidling, Offentlig administration, Socialrådgiver og Sygeplejerske: 50 % Folkeskolelærer: Der er ikke en fast fordeling af antal ansøgere som optages via kvote 1 og kvote 2. Antallet af ansøgere som optages via kvote 2, afhænger af hvor mange ansøgere, der optages via kvote 1. Administrationsøkonom I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Relevant erhvervserfaring Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde) Udlandsophold Højskoleophold De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Beredskab, katastrofe- og risikomanagement I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen Beståede eksaminer fra andre lange - eller mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesrelevant erhvervsarbejde svarende til 30 t/uge i minimum 3 måneder. F.eks. brandmand, risikokoordinator, nationalt/internationalt humanitært arbejde eller værnepligt i beredskabet. Uddannelsesrelevant socialt fritidsarbejde eller tilsvarende frivilligt arbejde. Arbejde i udlandet af minimum 3 sammenhængende måneder. Andet erhvervsarbejde af minimum 30 t/uge. Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder. Højskoleophold i minimum 3 måneder De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Bioanalytiker I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Karaktererne og niveauerne i de enkelte adgangsgivende fag Beståede eksaminer på en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse Erhvervsarbejde eller fritidsarbejde, hvor du har samarbejdet med andre mennesker Højskoleophold Militærtjeneste De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Ergoterapeut I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen Supplering til den adgangsgivende eksamen med relevante HF-enkeltfag, fx Dansk, Engelsk, Biologi, Fysik, Psykologi, Samfundsfag Erfaring med tilegnelse af teoretisk viden inden for de seneste år Erhvervserfaring inden for social- og sundhedssektoren mindst 18 timer om ugen Erhvervserfaring inden for industri- og servicesektoren mindst 18 timer om ugen Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet (minimum 4 sammenhængende mdr.) Anden studierelevant erfaring/viden, fx frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus eller lignende Højskoleophold mindst 16 uger fuld tid De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Ernæring og sundhed/global Nutrition and Health I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaring minimum 6 mdr. á 30 timer om ugen Udlandsophold minimum 3 mdr. Frivilligt arbejde Højskoleophold/ Folkehøjskolen Suhrs Madakademiet minimum 3 mdr. Videregående uddannelse minimum 1 semester (30 ECTS) Relevante kurser f.eks. HF-enkeltfag udover dem der indgår i den gymnasiale eksamen og i de specifikke adgangskrav. De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Folkeskolelærer Til samtalen inviteredes alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen på under 7,0 i gennemsnit. Alle ansøgere i kvote 2 har været inviteret til en samtale. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af to interviewstationer af 15 minutters varighed plus forberedelsestid. Ansøgerne er ud fra samtalerne blevet vurderet på seks forskellige parametre: Motivation 8

9 Analytisk formåen Personlig integritet og samarbejde Kommunikationsevne Etisk formåen Faglig tekstforståelse og teksthåndtering På baggrund af den samlede vurdering, er der beregnet en samlet score, som giver et billede af den enkelte ansøgers evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der kunne i alt opnås mellem 6 og 42 point. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, er givet 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Fysioterapeut I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen Beståede eksaminer på en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse Erhvervsarbejde, værnepligt eller frivilligt humanitært arbejde. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed, minimum 20 timer om ugen. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medtages. Arbejdet skal være udført i et ansættelsesforhold, som selvstændig erhvervsdrivende eller som frivilligt humanitært arbejde indenfor en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors. Lønnet praktik/læretid godkendes som erhvervsarbejde, hvorimod SU-finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervsarbejde Højskoleophold. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed. Dagshøjskole kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge. Udlandsophold. Minimum 4 måneders sammenhængende varighed. De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Jordemoder I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: For ansøgere, der har en gymnasial uddannelse med bestået Kemi C eller Bioteknologi A vægtes: Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed (arbejde med pleje og omsorg af børn før skolealder, syge, gamle mennesker m.m. med mindst 28 timer om ugen regnet ud i et gennemsnit over 4 uger) Eksamensgennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt andre karakterer Karakterer i Samfundsfag og Psykologi på C-niveau og Engelsk på B-niveau Højskole eller udlandsophold i min. 4 måneders varighed For ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed med Dansk på A- niveau, Engelsk på B-niveau, Kemi på C-niveau og enten Samfundsfag eller Psykologi på C-niveau vægtes følgende: Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Karakterer i de nævnte 4 HF fag Psykologi C eller Samfundsfag C For ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men en social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2) med: Dansk på C-niveau, Kemi på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau vægtes følgende: Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Psykologi på C-niveau Karakterer i de nævnte HF fag De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Natur- og Kulturformidlingsuddannelsen I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Studierelevant erhvervserfaring med samme arbejdsfunktion og målgruppe minimum 3. mdr. sammenhængende og á minimum 30 t/uge Almen erhvervserfaring minimum 3. mdr. Arbejdsperioden behøver ikke være sammenhængende Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed. Frivilligt arbejde Særligt studierelevante fag og kurser f.eks. studierelevante eksaminer fra andre videregående uddannelser eller studierelevante HF-enkeltfag ud over den adgangsgivende eksamen De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Offentlig Administration I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Relevant erhvervserfaring Andet uddannelsesforløb dansk eller udenlandsk Samfundsmæssigt engagement (frivilligt arbejde) Udlandsophold Højskoleophold De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Radiograf I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen Karakterer og niveauer i Fysik og Matematik Beståede eksaminer på en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse Relevant erhvervsarbejde, hvor du har arbejdet med mennesker, min. 3 mdr. á 30 timer/uge 9

10 Andet erhvervsarbejde min. 3 sammenhængende mdr. á 30 timer/uge Højskoleophold min. 3 mdr. Udlandsophold min. 3 sammenhængende mdr. Frivilligt arbejde min. 3 sammenhængende mdr. Militærtjeneste De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Socialrådgiver I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen Relevant erhvervsarbejde min. 6 mdr. og min. 30 timer ugentligt, f.eks. inden for det sociale eller sundhedsmæssige område. Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter, f.eks. frivilligt arbejde, tillidsposter eller ungdomsarbejde. Intet minimumskrav. Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed. Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Sygeplejerske I kvote 2 er ansøgere individuelt blevet vurderet ud fra følgende: Vurderingskriterier, der gælder for alle i kvote 2: Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Det kunne f.eks. være arbejde som vikar i hjemmeplejen, som handicaphjælper eller humanitært arbejde. Ekstra gymnasiale fag eller andre relevante kurser. Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse. Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder. F.eks. omsorgsrelateret arbejde. Udenlandsophold uden erhvervsarbejde af min. 3 sammenhængende måneder, f.eks. studieophold eller rejse. Højskoleophold og frivilligt arbejde i minimum 3 måneder, f.eks. humanitært arbejde. Andet erhvervsarbejde, herunder også militær og barsel. Gældende for ansøgere med 4 gymnasiale enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring: Karakter samt et eventuelt højere niveau i de fire fag. For ansøgere med en adgangsgivende social- og sundhedsassistentuddannelse: Karakter opnået i de påkrævede fag Dansk på C-niveau, Engelsk på D-niveau og Naturfag på C-niveau. De optagne er prioriteret på baggrund af en helhedsvurdering. Professionshøjskolen UCC University College Folkeskolelærer: Der er ikke en fast fordeling af antal ansøgere som optages via kvote 1 og kvote 2 Antallet af ansøgere som optages via kvote 2, afhænger af hvor mange ansøgere, der optages via kvote 1. Fysioterapeut: 35 % Pædagog, Sygeplejerske og Dansk tegnsprog og tolkning: 50 % Afspændingspædagogik og psykomotorik og Tekstildesign, -håndværk og formidling: 100 % Folkeskolelærer Til samtalen inviteredes alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen på under 7,0 i gennemsnit. Alle ansøgere i kvote 2 har været inviteret til en samtale. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af to interview-stationer af 15 minutters varighed plus forberedelsestid. Ansøgerne er ud fra samtalerne blevet vurderet på seks forskellige parametre: Motivation Analytisk formåen Personlig integritet og samarbejde Kommunikationsevne Etisk formåen Faglig tekstforståelse og teksthåndtering På baggrund af den samlede vurdering, er der beregnet en samlet score, som giver et billede af den enkelte ansøgers evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der kunne i alt opnås mellem 6 og 42 point. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, er givet 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Fysioterapeut Erhvervserfaring skal være af minimum 4 måneders sammenhængende varighed med minimum 20 timer om ugen Humanitært arbejde og lignende i minimum 4 måneder og med minimum 20 timer om ugen Udlandsophold og højskoleophold af mindst 4 måneders varighed Resultatet af den adgangsgivende eksamen Endvidere er ansøgernes motivation for valg af fysioterapeutuddannelsen indgået i afgørelsen for udvælgelse af de optagne. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Pædagog Erhvervserfaring minimum 4 måneder og minimum 27 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde inden for det pædagogiske arbejdsområde Udlandsophold og højskoleophold af mindst 3 måneders varighed 10

11 Frivilligt arbejde Studierelevante kurser eller uddannelse Resultatet fra den adgangsgivende eksamen. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering Sygeplejerske Erhvervserfaring minimum 4 måneder og minimum 27 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde inden for det sundhedsfaglige arbejdsområde Udlandsophold og højskoleophold af mindst 4 måneders varighed Frivilligt arbejde Resultat af den adgangsgivende eksamen Endvidere er ansøgernes motivation for valg af sygeplejerskeuddannelsen indgået i afgørelsen for udvælgelse af de optagne. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Dansk tegnsprog og tolkning Uddannelsen kan optages både i København og Århus. Erhvervserfaring minimum 4 måneder og minimum 27 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde inden for sprog, kommunikation eller servicefag Udlandsophold og højskoleophold af mindst 3 måneders varighed Frivilligt arbejde Karakterer i relevante fag ved den adgangsgivende eksamen Resultatet af den adgangsgivende eksamen Endvidere er ansøgernes motivation for valg af dansk tegnsprog og tolkning indgået i afgørelsen for udvælgelse af de optagne. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Psykomotorisk terapeut Ansøgerne er blevet udvalgt efter optagelsessamtale. Der er blevet lagt vægt på følgende: Adgangsgivende grundlag Motivation samt fysiske og psykiske ressourcer Deltagelse i psykomotorisk undervisningsforløb og /eller behandlingsforløb ved en psykomotorisk terapeut Andre erfaringer med kropsligt arbejde eksempelvis yoga, dans, massage, kropsterapi, fitness og lign. Anden uddannelse og erhvervserfaring Studierelevante kurser og fritidsbeskæftigelse Højskoleophold, daghøjskoleophold og/eller udlandsophold Tekstildesign, -håndværk og formidling Ansøgerne er blevet udvalgt efter optagelsesprøve og samtale. Der er blevet lagt vægt på følgende: Adgangsgivende grundlag Motivation for valg af uddannelsen Ansøgerens forudsætninger for at arbejde med ideudvikling i forhold til tekstil. Professionshøjskolen Sjælland University College Offentlig administration, Socialrådgiver og Sygeplejerske: 50 % Bioanalytiker, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed og Fysioterapeut: 35 % Folkeskolelærer: Der er ikke en fast fordeling af antal ansøgere som optages via kvote 1 og kvote 2. Antallet af ansøgere som optages via kvote 2, afhænger af hvor mange ansøgere, der optages via kvote 1. Administrationsbachelor: Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Bioanalytiker Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt 11

12 Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Ergoterapeut Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Ernæring og sundhed: Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes. Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Folkeskolelærer Til samtalen inviteredes alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen på under 7,0 i gennemsnit. Alle ansøgere i kvote 2 har været inviteret til en samtale. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af to interviewstationer af 15 minutters varighed plus forberedelsestid. Ansøgerne er ud fra samtalerne blevet vurderet på seks forskellige parametre: Motivation Analytisk formåen Personlig integritet og samarbejde Kommunikationsevne Etisk formåen Faglig tekstforståelse og teksthåndtering På baggrund af den samlede vurdering, er der beregnet en samlet score, som giver et billede af den enkelte ansøgers evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der kunne i alt opnås mellem 6 og 42 point. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, er givet 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Fysioterapeut Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Beståede dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Pædagog: Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Beståede dele af videregående uddannelse minimum ét semester 12

13 Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Socialrådgiver Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Beståede dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Sygeplejerske Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen) Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder Andre uddannelser på minimum 1 år Beståede dele af videregående uddannelse minimum ét semester Eliteidræt Højskole minimum 2 måneder Udlandsophold minimum 2 måneder Frivilligt ulønnet arbejde Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Professionshøjskolen UC Syddanmark Bioanalytiker, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed og Fysioterapeut: 35 % Jordemoder, Sygeplejerske, Pædagog og Socialrådgiver: 50 % Bioanalytiker Karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen Højniveaufag taget som supplering til den adgangsgivende eksamen Erhvervsarbejde svarende til 30 timer pr. uge i minimum 6 måneder. Udlandsophold, højskoleophold, militærtjeneste eller lignende Frivilligt arbejde Afsluttet uddannelse på kort eller mellemlangt niveau, erhvervsuddannelse eller en Social- og Sundhedsassistent fra tidligere end 2001 Laborantuddannelse + gymnasial eksamen Gennemført teoretiske del af laborantuddannelsen + gymnasial eksamen De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Der medregnes kun aktiviteter af max. 12 måneders varighed. Ergoterapeut Ansøgerne er blevet vurderet ud fra en individuel vurdering, hvor der er lagt vægt på karaktererne i den adgangsgivende eksamen samt følgende kvalifikationer (maks. 12 måneders aktiviteter): Erhvervserfaring min. 28 timer/ugen Højskoleophold min. 16 uger på fuld tid Udlandsophold min. 16 uger i sammenhæng Andre studierelevante aktiviteter i min. 10 måneder Ernæring og Sundhed Vurderingen af ansøgerne er sket på baggrund af de samlede kvalifikationer i et pointsystem. Vurdering af den enkelte ansøgning er en helhedsvurdering, med baggrund i nedenstående liste. De medregnede aktiviteter har max. en varighed på 12 måneder. Erhvervsarbejde - her tæller enten a eller b a: Relevant erhvervsarbejde Udført efter at du er fyldt 15 år. Det kan være kostfagligt, sundhedsfagligt eller pædagogisk arbejde. Du skal dog have arbejdet i mindst 4 måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen. Det giver op til 6 point. ELLER b: Almindeligt erhvervsarbejde Udført efter at du er fyldt 15 år. Du skal dog have arbejdet i mindst 4 måneder i sammenhæng og minimum 25 timer om ugen. Det giver 2 point. 13

14 Desuden kan du få point for: Udlandsophold: Efter du er fyldt 15 år: Minimum 3 måneder i sammenhæng. Det giver 3 point. Højskoleophold: Efter du er fyldt 15 år: Minimum 3 måneder i sammenhæng. Det giver 3 point. Anden studierelevant aktivitet: Efter du er fyldt 15 år: Fx frivilligt arbejde kan give max. 3 point. Gennemførte dele på anden videregående uddannelse: Svarende til minimum 30 ECTS-point (1. semester). Alle prøver i forbindelse med det pågældende semester skal være bestået. Det giver 4 point. Relevante fag på højere niveau end c-niveau: Relevante fag er matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk, idræt, samfundsfag og psykologi. Andre fag kan efter et skøn være pointgivende, fx inden for områder som: organisation, projektledelse og ernæring. 1 point for B-niveau, 2 point for A-niveau. Sammenlagt maksimum 4 point. Fysioterapeut I kvote 2 foretager vi en individuel vurdering af ansøgerne, hvor vi lægger vægt på kvalifikationer (maks. 12 måneders aktiviteter). Ansøgningen skal indeholde en motivationsbeskrivelse. Erhvervsarbejde af min. 4 måneders sammenhængende varighed med min. 20 timer om ugen. Udlandsophold af min. 4 måneders sammenhængende varighed Højskoleophold af min. 4 måneders sammenhængende varighed Studierelevante aktiviteter Motivationsbeskrivelse Vurderingen af ansøgerne i kvote 2 foretages ud fra en samlet, individuel vurdering af den enkelte ansøgning og baseres på en vurdering af hvem, der i forhold til årets ansøgere anses for at være bedst kvalificerede og have det største potentiale for at gennemføre fysioterapeutuddannelsen. Jordemoder For ansøgere med en gymnasial eksamen med bestået kemi C eller bioteknologi A: Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Eksamensgennemsnit i den gymnasiale eksamen Levnedsbeskrivelse Engelsk B, samfundsfag C, psykologi C Udlandsophold eller højskoleophold af mindst 4 måneders varighed Almen erhvervserfaring For social- og sundhedsassistenter med dansk C, naturfag C, engelsk D og kemi C: Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Dansk A, engelsk B, psykologi C Eksamenskarakterer i de ovennævnte gymnasiale fag Levnedsbeskrivelse Almen erhvervserfaring For ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed samt dansk A, engelsk B, kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C: Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Eksamenskarakterer i de ovennævnte gymnasiale fag Levnedsbeskrivelse Almen erhvervserfaring Vurderingen af ansøgerne i kvote 2 foretages ud fra en samlet, individuel vurdering af den enkelte ansøgning og baseres på en vurdering af hvem, der i forhold til årets ansøgere anses for at være bedst kvalificerede og have det største potentiale for at gennemføre jordemoderuddannelsen. Sygeplejerske Ansøgerne er blevet vurderet ud fra følgende kriterier. I kvote 2 foretager vi en individuel vurdering af ansøgerne, hvor vi lægger vægt på karaktererne i den adgangsgivende eksamen samt andre erfaringer (herunder højst 12 måneders aktiviteter) som fx: Levnedsbeskrivelse Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum tre måneder, for eksempel hjemmeplejen, handicaphjælper eller humanitært arbejde Andet erhvervsarbejde Arbejde i udlandet i minimum tre sammenhængende måneder Højskoleophold Beståede eksamener på lang eller mellemlang videregående uddannelse Pædagog I kvote 2 foretages der en individuel vurdering af ansøgerne, hvor vi lægger vægt på kvalifikationer (maksimum 12 måneders aktiviteter): Erhvervserfaring Udlandsophold Højskoleophold Foreningsarbejde Politisk arbejde Frivilligt socialt arbejde Andet De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Socialrådgiver I kvote 2 vil der i den individuelle vurdering af ansøgeren blive lagt vægt på (maksimum 12 måneders aktiviteter): Erhvervserfaring minimum 6 måneder og minimum 30 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde. For eksempel inden for det sociale- og sundhedsfaglige område eller det kulturelle område. Udenlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed. Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter. Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold. Udenlandsophold. Der lægges særligt vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde som ansøgeren har deltaget i under det udenlandsophold. 14

15 Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Eksamenskarakteren i den adgangsgivende eksamen. Den motiverede ansøgning. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Professionshøjskolen Lillebælt University College Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf: 35 % Pædagog, Socialrådgiver og Sygeplejerske: 50 % Folkeskolelærer: Der er ikke en fast fordeling af antal ansøgere som optages via kvote 1 og kvote 2. Antallet af ansøgere som optages via kvote 2, afhænger af hvor mange ansøgere, der optages via kvote 1. Bioanalytiker Ansøgere med en gymnasial uddannelse er blevet vurderet med udgangspunkt i karaktergennemsnittet suppleret med en vurdering af niveau og karakterer i Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C Ansøgere med 5 hf-enkeltfag Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C er blevet vurderet individuelt med udgangspunkt i karakteren. Ansøgere med en adgangsgivende Social- og sundhedsassistentuddannelse er blevet vurderet individuelt med udgangspunkt i karaktererne opnået gennem uddannelsen suppleret med en vurdering af niveau og karakter i Matematik C, Dansk C, Kemi C og Naturfag C samt Engelsk D. Ansøgere med en eller flere beståede eksaminer fra anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse er blevet vurderet individuelt. Motivationsbeskrivelse Erhvervsarbejde svarende til 30 timer pr. uge i minimum 3 måneder Højskoleophold Studierelevante aktiviteter, fx frivilligt arbejde i sundhedssektoren eller foreningsarbejde Militærtjeneste De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering Ergoterapeut At ansøgningen indeholder en skriftlig motivations- og levnedsbeskrivelse. At ansøgeren har erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren. Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag. De fag der vægtes er dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi At ansøgeren har erfaringer med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder. At ansøgeren har erfaring med at tilegne sig teoretisk viden inden for de seneste år. At ansøgeren har anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv. At ansøgeren har været på højskole. Opholdet skal almindeligvis have været på mindst 16 uger og på fuld tid. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering Folkeskolelærer Til samtalen inviteredes alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen på under 7,0 i gennemsnit. Alle ansøgere i kvote 2 har været inviteret til en samtale. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af to interview-stationer af 15 minutters varighed plus forberedelsestid. Ansøgerne er ud fra samtalerne blevet vurderet på seks forskellige parametre: Motivation Analytisk formåen Personlig integritet og samarbejde Kommunikationsevne Etisk formåen Faglig tekstforståelse og teksthåndtering På baggrund af den samlede vurdering, er der beregnet en samlet score, som giver et billede af den enkelte ansøgers evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der kunne i alt opnås mellem 6 og 42 point. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, er givet 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Fysioterapeut Ansøgerne til optagelse i kvote 2 er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: At de har en adgangsgivende eksamen eller en positiv IKV-vurdering. Erhvervsarbejde: sundhedspædagogisk-, industri/servicearbejde-eller frivilligt socialt arbejde i min. 4 måneder med min. 20 timer om ugen. Højskoleophold i min. 4 måneder. Udlandsophold i min 4 måneder. Motivationsbeskrivelse Ansøgere med flest aktiviteter vægtes højest. Optagelsesudvalget foretager en samlet vurdering af hvem blandt ansøgerne de mener ud fra ovenstående aktiviteter har størst potentiale for at gennemføre studiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Pædagog Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: 15

16 Erhvervsarbejde Studierelevant erhvervsarbejde, fx i institutioner eller lignende for børn, unge eller voksne Højskole/Daghøjskole Udlandsophold Anden erfaring, f.eks. frivilligt arbejde, lektiehjælp m.m. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Radiograf At ansøgningen indeholder en skriftlig motivations- og levnedsbeskrivelse At ansøgeren har erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren eller servicesektoren Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag At ansøgeren har færdigheder inden for relevante fag At ansøgeren har erfaringer med arbejde eller studieophold i udlandet At ansøgeren har erfaring med at tilegne sig teoretisk viden inden for de seneste år At ansøgeren er fysisk aktiv At ansøgeren har gode sociale relationer At ansøgeren er IT-bruger Socialrådgiver Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Erhvervserfaring minimum 6 mdr. og minimum 30 timer ugentligt, med særlig vægt på studierelevant arbejde, f.eks. inden for det sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle område Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed Derudover er der ved den individuelle vurdering af ansøgningen blevet lagt vægt på øvrige aktiviteter og kvalifikationer inden for: Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter. Der er sket en individuel vurdering i forhold til aktiviteternes varighed og indhold Udlandsopholdets indhold. Der er lagt særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde og erhvervserfaring under udlandsophold Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke er indgået i den adgangsgivende eksamen Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen Den skriftlige begrundelse for ansøgningen Særlig relevante forhold De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Sygeplejerske Vurdering af ansøgere er sket med udgangspunkt i ansøgerens begrundede og motiverede ansøgning samt formelle teoretiske kvalifikationer: For ansøgere med en gymnasial adgangsgivende eksamen: Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) er blevet vægtet højt. Niveau og karakter i følgende fag er blevet vægtet: Dansk Engelsk Kemi, fysik, biologi og matematik Samfundsfag og psykologi Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse er ligeledes indgået i vurderingen. For ansøgere med 4 hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring: Karakterer og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vurderes. For ansøgere med en adgangsgivende social- og sundhedsassistent uddannelse: Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen er blevet vurderet. Andre aktiviteter, der er indgået i vurderingen af ansøgerne: Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende Andet erhvervsarbejde Arbejde i udlandet Udlandsophold uden erhvervsarbejde Højskoleophold og fritidsarbejde. Processen har mindet om, hvad der foregår ved jobansøgninger. Der er sket en individuel vurdering af hvilke ansøgere, der er bedst kvalificerede og er blevet anset for at have det største potentiale for at gennemføre uddannelsen. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Professionshøjskolen VIA University College Animation og Afspændingspædagogik og psykomotorik: 100 % Bioanalytiker, Ergoterapeut, Ernæring og sundhed og Fysioterapeut: 35 % Global Nutrition and Health, Diakoni og socialpædagogik, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske: 50 % Folkeskolelærer: Der er ikke en fast fordeling af antal ansøgere som optages via kvote 1 og kvote 2. Antallet af ansøgere som optages via kvote 2, afhænger af hvor mange ansøgere, der optages via kvote 1. Animation In order to qualify for the admissions test, the applicant must send in a portfolio. When selecting applicants for the admissions' test, we consider the applicant's visual skills, talent and personal style within a number of different categories (listed on In general, we are looking for solid drawings expressing volume, weight and 3-dimensionality. Furthermore, excellent skills within life 16

17 drawing and perspective are crucial. At the test, the applicants' work flow and process are considered, along with the applicants' maturity, motivation and ability to reflect upon his/her own works in a critical and constructive manner. Bioanalytiker Ansøgere med en gymnasial uddannelse er blevet vurderet med udgangspunkt i karaktergennemsnittet suppleret med en vurdering af niveau og karakterer i dansk, engelsk, kemi, biologi og matematik. Ansøgere med 5 hf-enkeltfag er blevet vurderet individuelt med udgangspunkt i karakteren samt et eventuelt højere niveau, hvor de enkelte fag vægtes. Ansøgere med en adgangsgivende Social- og sundhedsassistent uddannelse er blevet vurderet individuelt med udgangspunkt i karaktererne opnået gennem uddannelsen suppleret med en vurdering af niveau og karakter i kemi og matematik. Ansøgere med en eller flere beståede eksaminer fra anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse er blevet vurderet individuelt. Motivationsbeskrivelse Erhvervsarbejde svarende til 30 timer pr. uge i minimum 3 måneder. Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder. Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder. Højskoleophold og fritidsarbejde. Militærtjeneste De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering Ergoterapeut At ansøgningen indeholder en skriftlig motivations- og levnedsbeskrivelse. At ansøgeren har erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren. Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag. At ansøgeren har færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi. At ansøgeren har erfaringer med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder. At ansøgeren har erfaring med at tilegne sig teoretisk viden inden for de seneste år. At ansøgeren har anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv. At ansøgeren har været på højskole. Opholdet skal almindeligvis have været på mindst 16 uger og på fuld tid. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering Ernæring og sundhed/global Nutrition and Health Vurdering af ansøgerne er sket på baggrund af en konkret individuel vurdering. Ansøgerne er bl.a. blevet vurderet ud fra følgende kriterier: Relevant eller almindeligt erhvervsarbejde, Relevant videreuddannelse efter afsluttet adgangsgivende eksamen, Udlandsophold Højskoleophold Frivilligt arbejde De optagne er prioriteret på baggrund af en konkret helhedsvurdering. Folkeskolelærer Til samtalen inviteredes alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen på under 7,0 i gennemsnit. Alle ansøgere i kvote 2 har været inviteret til en samtale. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af to interview-stationer af 15 minutters varighed plus forberedelsestid. Ansøgerne er ud fra samtalerne blevet vurderet på seks forskellige parametre: Motivation Analytisk formåen Personlig integritet og samarbejde Kommunikationsevne Etisk formåen Faglig tekstforståelse og teksthåndtering På baggrund af den samlede vurdering, er der beregnet en samlet score, som giver et billede af den enkelte ansøgers evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der kunne i alt opnås mellem 6 og 42 point. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, er givet 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Fysioterapeut I kvote 2 er ansøgerne blevet vurderet ud fra følgende kriterier: Den adgangsgivende eksamen 12 måneders aktiviteter: o Erhvervsarbejde eller frivilligt socialt arbejde i en min. 4 måneders sammenhængende periode med min. 20 timer om ugen o Højskoleophold i en min. 4 måneders sammenhængende periode o Udlandsophold i en min. 4 måneders sammenhængende periode Motivationsbeskrivelsen, hvor ansøger bl.a. redegør for valget af fysioterapeutuddannelsen Vurderingen af ansøgerne i kvote 2 foretages ud fra en samlet, individuel helhedsvurdering af den enkelte ansøgning og baseres på en vurdering af hvem der, i forhold til årets ansøgere, anses for at være bedst kvalificerede og have det største potentiale for at gennemføre fysioterapeutuddannelsen. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik 17

18 I kvote 2 vurderer vi dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger ud over adgangskravet vægt på: studierelevant og andet arbejde udlandsophold højskoleophold eller relevante kurser frivilligt arbejde foreningsarbejde yderligere skolekundskaber din personlige begrundelse for valg af uddannelsen Din ansøgning er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: erhvervserfaring minimum 6 mdr. (30t/uge) med særlig vægt på studierelevant arbejde anden erhvervserfaring med særlig vægt på selvstændighed og modenhed udlandsophold og højskoleophold af mindst 12 ugers varighed frivilligt foreningsarbejde Herudover er der lagt vægt på: studierelevante, ulønnede aktiviteter den skriftlige ansøgning (motivation og begrundelse) yderligere skolekundskaber Psykomotorik Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Adgangsgivende grundlag Motivation samt fysiske og psykiske ressourcer Deltagelse i psykomotorisk undervisningsforløb og/eller behandlingsforløb ved en psykomotorisk terapeut Andre erfaringer med kropsligt arbejde (yoga, dans, massage, kropsterapi, fitness og lign.) Anden uddannelse og erhvervserfaring Studierelevante kurser og fritidsbeskæftigelse Højskoleophold, daghøjskoleophold eller udlandsophold. Udvælgelse af studerende sker på baggrund af den samlede ansøgning samt en personlig adgangsgivende samtale. Pædagog I kvote 2 vurderer vi også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger ud over adgangskravet vægt på: Studierelevant arbejde (fx pædagogmedhjælper) Studie eller arbejde i udlandet Højskoleophold eller relevante kurser Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde Yderligere skolekundskaber (fx hf-fag) Din personlige begrundelse for at vælge pædagoguddannelsen Erhvervserfaring minimum 6 mdr. og minimum 30 timer ugentlig med særlig vægt på studierelevant arbejde inden for områder, hvor menneskelig kontakt er en del af arbejdet Anden erhvervserfaring, der kræver selvstændig stillingtagen og en vis modenhed Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed Derudover er der i den individuelle vurdering af ansøgeren blevet lagt vægt på: Studierelevante, ulønnede aktiviteter. Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold Udlandsopholdets indhold. Der lægges særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under udlandsophold Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen Den skriftlige ansøgning De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Socialrådgiver Ansøgerne er blevet vurderet individuelt ud fra følgende kriterier: Erhvervserfaring minimum 6 mdr. og minimum 30 timer ugentligt, med særlig vægt på studierelevant arbejde, f.eks. inden for det sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle område. Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed. Derudover er der ved den individuelle vurdering af ansøgningen blevet lagt vægt på øvrige aktiviteter og kvalifikationer inden for: Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter. Der er sket en individuel vurdering i forhold til aktiviteternes varighed og indhold. Udlandsopholdets indhold. Der er lagt særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde og erhvervserfaring under udlandsophold. Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke er indgået i den adgangsgivende eksamen. Karaktergennemsnit ved en evt. adgangsgivende eksamen. Den skriftlige begrundelse for ansøgningen. Særlig relevante forhold. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Sygeplejerske Vurdering af ansøgere er sket med udgangspunkt i ansøgerens begrundede og motiverede ansøgning samt formelle teoretiske kvalifikationer: For ansøgere med en gymnasial adgangsgivende eksamen: Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) er blevet vægtet højt. Niveau og karakter i følgende fag er blevet vægtet: Dansk Engelsk Kemi, fysik, biologi, matematik, bioteknologi og geovidenskab Samfundsfag og psykologi Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse er ligeledes indgået i vurderingen. 18

19 For ansøgere med 4 hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring: Karakterer og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vurderes. For ansøgere med en adgangsgivende social- og sundhedsassistent uddannelse: Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen er blevet vurderet. Andre aktiviteter, der er indgået i vurderingen af ansøgerne: Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende Andet erhvervsarbejde Arbejde i udlandet Udlandsophold uden erhvervsarbejde Højskoleophold og fritidsarbejde Processen har mindet om, hvad der foregår ved jobansøgninger. Der er sket en individuel vurdering af hvilke ansøgere, der er bedst kvalificerede og er blevet anset for at have det største potentiale for at gennemføre uddannelsen. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Professionshøjskolen University College Nordjylland Ergoterapeut, Fysioterapeut, Radiograf og Finansøkonom: 35 % Jordemoder, Pædagog, Sygeplejerske og Laborant: 50 % Designteknolog: 100 % Folkeskolelærer: Der er ikke en fast fordeling af antal ansøgere som optages via kvote 1 og kvote 2. Antallet af ansøgere som optages via kvote 2, afhænger af hvor mange ansøgere, der optages via kvote 1 Designteknolog Ansøgere er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: studierelevant arbejde anden arbejdserfaring studie eller arbejde i udlandet engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) din personlige begrundelse for at vælge grafisk designteknologuddannelsen Ergoterapeut At ansøgningen indeholder en skriftlig motivations- og levnedsbeskrivelse. At ansøgeren har erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren. Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag. At ansøgeren har færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi. At ansøgeren har erfaringer med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder. At ansøgeren har erfaring med at tilegne sig teoretisk viden inden for de seneste år. At ansøgeren har anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv. At ansøgeren har været på højskole. Opholdet skal almindeligvis have været på mindst 16 uger og på fuld tid. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering Folkeskolelærer Til samtalen inviteredes alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen på under 7,0 i gennemsnit. Alle ansøgere i kvote 2 har været inviteret til en samtale. Samtalerne var tilrettelagt som Multiple Mini Interview (MMI). MMI bestod af to interview-stationer af 15 minutters varighed plus forberedelsestid. Ansøgerne er ud fra samtalerne blevet vurderet på seks forskellige parametre: Motivation Analytisk formåen Personlig integritet og samarbejde Kommunikationsevne Etisk formåen Faglig tekstforståelse og teksthåndtering På baggrund af den samlede vurdering, er der beregnet en samlet score, som giver et billede af den enkelte ansøgers evne til at håndtere og gennemføre studiet. Der kunne i alt opnås mellem 6 og 42 point. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene. Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter). For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, er givet 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5. Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til 30 point. Fysioterapeut Den adgangsgivende eksamen Erhvervsarbejde eller frivilligt socialt arbejde i min. 4 måneder med min. 20 timer om ugen Højskole i min. 4 måneder Udlandsophold i min. 4 måneder Endvidere er ansøgernes motivation for valg af fysioterapeutuddannelsen indgået i afgørelsen for udvælgelse af de optagne. Der er blevet afholdt samtale med enkelte ansøgere. Processen med at vurdere og prioritere ansøgere kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse. Optagelsesudvalget har foretaget en vurdering af, hvem blandt ansøgerne der er bedst kvalificerede og har det største potentiale for at gennemføre fysioterapeutstudiet. De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. 19

20 Jordemoder For ansøgere med en gymnasial eksamen med bestået kemi C eller bioteknologi A: Motivationsbeskrivelse Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Eksamensgennemsnit i den gymnasiale eksamen Engelsk B, samfundsfag C, psykologi C Udlandsophold eller højskoleophold af mindst 4 måneders varighed Almen erhvervserfaring For social- og sundhedsassistenter med dansk C, naturfag C, engelsk D og kemi C: Motivationsbeskrivelse Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Dansk A, engelsk B, psykologi C Eksamenskarakterer i de ovennævnte gymnasiale fag Almen erhvervserfaring For ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed samt dansk A, engelsk B, kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C: Motivationsbeskrivelse Studierelevant erhvervserfaring af mindst 6 måneders varighed Eksamenskarakterer i de ovennævnte gymnasiale fag Psykologi C eller samfundsfag C Almen erhvervserfaring Vurderingen af ansøgerne i kvote 2 foretages ud fra en samlet, individuel vurdering af den enkelte ansøgning og baseres på en vurdering af hvem, der i forhold til årets ansøgere anses for at være bedst kvalificerede og have det største potentiale for at gennemføre jordemoderuddannelsen. Pædagog I kvote 2 vurderes ansøgerne ud fra følgende kriterier: Studierelevant arbejde (fx pædagogmedhjælper), faglært og ufaglært arbejde (prioriteret rækkefølge) Studie eller arbejde i udlandet Højskoleophold eller relevante kurser Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde Yderligere skolekundskaber (fx hf-fag) Din personlige begrundelse for at vælge pædagoguddannelsen Erhvervserfaring måned for måned (minimum 28 timer ugentlig beregnes for fuldtid minimum 15 t/u deltid) med særlig vægt på studierelevant arbejde inden for det pædagogiske område. Det vurderes maks. for 1 års fuldtidsarbejde Udlandsophold og højskoleophold af mindst 3 mdr. varighed Derudover er der i den individuelle vurdering af ansøgeren blevet lagt vægt på: Studierelevante, ulønnede aktiviteter. Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold Udlandsopholdets indhold. Der lægges særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under udlandsophold Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen Den personlige begrundelse De optagne er udvalgt ved en samlet helhedsvurdering. Radiograf At ansøgningen indeholder en skriftlig motivations- og levnedsbeskrivelse At ansøgeren har erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren eller servicesektoren Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag At ansøgeren har færdigheder inden for relevante fag At ansøgeren har erfaringer med arbejde eller studieophold i udlandet At ansøgeren har erfaring med at tilegne sig teoretisk viden inden for de seneste år At ansøgeren er fysisk aktiv At ansøgeren har gode sociale relationer At ansøgeren er IT-bruger Vurderingen af ansøgerne i kvote 2 foretages ud fra en samlet, individuel vurdering af den enkelte ansøgning og baseres på en vurdering af hvem, der i forhold til årets ansøgere anses for at være bedst kvalificerede og have det største potentiale for at gennemføre Radiografuddannelsen. Sygeplejerske Vurdering af ansøgere er sket med udgangspunkt i ansøgerens begrundede og motiverede ansøgning samt formelle teoretiske kvalifikationer: For ansøgere med en gymnasial adgangsgivende eksamen: Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) er blevet vægtet højt. Niveau og karakter i følgende fag er blevet vægtet: Dansk Engelsk Kemi, fysik, biologi og matematik Samfundsfag og psykologi Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse er ligeledes indgået i vurderingen. For ansøgere med 4 hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring: Karakterer og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vurderes. 20

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark?

Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark? Er der barrierer for ansøgere med en International Baccalaureate (IB) ved optag på en videregående uddannelse i Danmark? Rapport udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Undervisningsministeriet

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen

Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Optaget 2013 Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Optaget 2013 Udgivet af: Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere