Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\ fm :27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 159 af 8. marts 2006, foretages følgende ændringer: 1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:»i medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, som ændret ved lov nr. 544 af 8. juni 2006, fastsættes:«2. I 2, stk. 3, ændres»levnedsmiddelvidenskab«til:»fødevarevidenskab«. 3. I 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»c-niveau,«:»jf. reglerne for de gymnasiale uddannelser,«. 4. I 3, stk. 3, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0«. 5. I 4, stk. 1, 1. pkt., ændres»6,0«til:»2,0«. 6. 7, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer.«7. 9, stk. 2, 2. pkt., affattes således:»universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.«8. I 10, stk. 2, ændres»6«til:»02« , stk. 1, affattes således:»hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.«10. 18, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i 19 og 19 a eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen, jf. dog 38 a.«11. I 19, stk. 1, ændres» 2, stk. 1, nr. 1-4,«til:» 2, stk. 2, nr. 1-4,« , stk. 4, affattes således:»stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, kan, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, få justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium. Justeringen sker, når der i den udenlandske uddannelse er taget det samme antal fag på det højeste niveau i den pågældende uddannelse, som kræves i en tilsvarende dansk uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, og der yderligere under uddannelsen er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, j.nr BD Schultz Grafisk

2 2 taget et eller to ekstra fag på det højeste niveau som erstatning for et fag på lavere niveau, og fagene på højeste niveau i den udenlandske uddannelse svarer mindst til dansk A-niveau. Justeringen sker efter reglerne i stk. 3. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.«13. I 19 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Justering af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 og 4, jf. stk. 3, foretages ved optagelsen i 2007 og 2008, for gennemførelse af to ekstra niveauer dog kun ved optagelsen i Justering foretages for: 1) Ansøgere med en studentereksamen, en højere handelseksamen eller en højere teknisk eksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 1, 3 og 4, der er afsluttet i 2007 eller tidligere. 2) Ansøgere med en højere forberedelseseksamen, jf. 2, stk. 2, nr. 2, der er afsluttet i 2006 eller tidligere. 3) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 4.«14. Efter 19 indsættes:» 19 a. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 4, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 3, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. 18. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende uddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset. Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for justering efter stk. 1. Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. 38 a, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal. Stk. 4. Universitetet forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold: 1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår. 2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer. 3) Adoption eller barsel. 4) Længerevarende sygdom. 5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende. Stk. 5. Fristforlængelse efter stk. 4 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst sammenlagt få 4 års fristforlængelse. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for fristforlængelse er opfyldt. Stk. 6. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.«15. I 23, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:»det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. 3 og 4.«16. Efter 38 indsættes i kapitel 7:» 38 a. Karakterer og karaktergennemsnit efter 3, stk. 3, 4, stk. 1, og 10, stk. 2, er angivet efter 7-trinsskalaen, jf. reglerne om karaktergivning i de gymnasiale uddannelser. Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse, jf. 2, stk. 2, nr. 1-4 og 6, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trinsskalaen. Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med udenlandske adgangsgivende uddannelser, jf. 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trinsskalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen

3 3 Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. 19 og 19 a, foretages efter omregningen til 7-trinsskalaen.«17. I 40, stk. 1, 1. pkt., ændres»ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling«til:»Universitets- og Bygningsstyrelsen«. 18. I 40, stk. 2, 2. pkt., ændres»ministeriet«til:»styrelsen«. 19. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 20. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 2 Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007, jf. dog stk Stk. 2. 1, nr. 14, har virkning fra optagelsen i Stk. 3. 1, nr. 15, har virkning for ansøgere, der ved optagelsen i 2007 eller senere får tilsagn om optagelse senest det følgende år. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 19. februar 2007 HELGE SANDER / Gertie Lund

4 4 Bilag 1»Bilag 1 Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007: Universiteter Specifikke adgangskrav Københavns Universitet Lægevidenskab, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab, fysik B og kemi C Farmaceut Veterinærmedicin, fysik B og kemi B De fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi), fysik A og kemi C eller, fysik B og kemi A De kemiske fag (Kemi, Miljøkemi) og Biokemi Nanoteknologi Matematik (Matematik, Statistik) og Matematikøkonomi, Forsikringsmatematik/Aktuar Biologi, Geologi-geoscience, Geografi og geoinformatik,, fysik B og kemi B Molekylær biomedicin Biologi-bioteknologi, Hortonomi, Naturressourcer Datalogi Jordbrugsøkonomi Landskabsarkitektur, fysik B og kemi C Fødevarevidenskab Idræt Matematik C og naturfag C/fysik-kemi Engelsk, Tysk Det valgte sprog B Fransk, Spansk Det valgte sprog C Indiansk sprog og kultur Spansk C Italiensk Italiensk B eller ½ års propædeutik Musikvidenskab Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag Matematik C Sociologi, Økonomi Aarhus Universitet Lægevidenskab, Odontologi, fysik B og kemi C Fysik, Matematik med fysik, fysik A og kemi C Biologi, Geologi, Kemi, Molekylærbiologi, Molekylær medicin, Medicinalkemi, Nanoteknolo- gi, Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Geoteknologi, Kemi og teknologi Datalogi, IT, Matematik, Matematik-økonomi

5 5 Universiteter Idræt Engelsk, Tysk Fransk, Spansk Italiensk Musikvidenskab Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-informationsteknologi HA (it.), Erhvervsøkonomierhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat International erhvervsøkonomi HA (int.) Business Administration Marketing and Management Communication Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog spansk Syddansk Universitet Lægevidenskab, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk biomekanik Lægemiddelvidenskab Naturvidenskab Biologi Datalogi, Matematik-økonomi Teknisk videnskab (civilingeniør) i Datateknologi Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og teknologi, Mekatronik, Mechatronics Teknisk videnskab (civilingeniør) i Product Development and Innovation Teknisk videnskab (civilingeniør) i Innovation and Business Teknisk videnskab (civilingeniør) i Miljøteknologi, Kemi Miljøplanlægning Teknisk audiologi Engelsk, Tysk Fransk, Spansk Journalistik Specifikke adgangskrav Matematik C og naturfag C/fysik-kemi og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Det valgte sprog B Det valgte sprog C Italiensk B eller ½ års propædeutik Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Matematik C og afhængig af det valgte sprog: engelsk B/tysk B/fransk C/spansk C og engelsk B Det valgte sprog B Spansk C, fysik B og kemi C, fysik B og kemi B og fysik B, fysik B og kemi C, fysik B og engelsk B, fysik B og engelsk C Matematik C og fysik B Det valgte sprog B Det valgte sprog C Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

6 6 Universiteter Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog spansk Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi (HA) i Sport Management, Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat Business Administration Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot) Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot) i Turisme og fritidsmanagement eller i Hotel Management Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) European Studies Statskundskab/Samfundsfag Økonomi Roskilde Universitetscenter Naturvidenskabelige uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Aalborg Universitet Naturvidenskab Geografi Idræt Informatik Kemi Medicin med industriel specialisering Produkt og designpsykologi Informationsteknologi, Medialogi Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk videnskab (civilingeniør) i Eksport (international teknologiledelse) Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi, miljø og bioteknologi Landinspektørvidenskab Engelsk, Tysk Spansk Specifikke adgangskrav Det valgte sprog B Spansk C og engelsk C Matematik C og engelsk B og, afhængig af de(t) valgte sprog: tysk B/fransk C/spansk C/ kinesisk B (eller 1 års propædeutik) Matematik C, engelsk B og tysk B Matematik C og engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/fransk C/ spansk C Matematik C og engelsk B Matematik C eller,, fysik B og kemi C samt det af universitetet fastsatte karakterkrav Matematik C og fysik B, fysik B og kemi C, fysik B, dansk A, engelsk B og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet, fysik B, kemi B og engelsk B, fysik B og kemi C og engelsk B, fysik B og kemi C og engelsk B Det valgte sprog B Spansk C

7 7 Universiteter Musik, Musikterapi Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog spansk Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Administration/Samfundsfag, Psykologi, Sociologi Økonomi Danmarks Tekniske Universitet Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Kemi og teknologi, Sundhed og produktion Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og nanoteknologi Handelshøjskolen i København Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.) Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.), Erhvervsøkonomi-psykologi HA (psyk.) Erhvervsøkonomi virksomhedskommunikation HA (kom.) Business Administration and Service Management International Business International Business and Politics Business Language and Culture (SPRØK) Asian Studies Programme (ASP) Erhvervssprog engelsk Erhvervssprog tysk, fransk Erhvervssprog russisk Erhvervssprog spansk, italiensk Information Management IT-Universitetet Softwareudvikling Specifikke adgangskrav Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Det valgte sprog B Spansk C Matematik C, fysik B og kemi C, fysik A og kemi C og engelsk B Matematik C og engelsk B og engelsk A og engelsk A., eller engelsk B samt det af universitetet fastsatte karakterkrav Engelsk B og matematik C/erhvervsøkonomi C/naturfag C/ samfundsfag C og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/ fransk C/spansk C, matematik C og japansk B/kinesisk B afhængig af det valgte sprog (eller 1 års propædeutik) Det valgte sprog B Russisk B eller ½ års propædeutik Det valgte sprog C og engelsk B «

8 8 Bilag 2»Bilag 2 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2008: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab. 1. Humaniora Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser Humanistiske bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Alle humanistiske bacheloruddannelser Der kræves: Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B- niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog Herudover kræves ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag: Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte humanistiske bacheloruddannelser Engelsk Fransk Tysk Spansk Indianske sprog og kulturer Historie Teknisk audiologi Audiologopædi Balkanstudier Brasilianske studier Bulgarsk Dansk, Dansk/nordisk, Nordisk sprog og litteratur Uddannelsesspecifikke adgangskrav Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B Spansk A Spansk B Historie A, eller Samfundsfag B i kombination med enten Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B og Fysik B Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser.

9 9 Design og kulturøkonomi Digital design it, æstetik og interaktion Dramaturgi Eskimologi Etnografi Europæisk etnologi Film- og medievidenskab Filosofi, Filosofi og videnskabsteori Finsk Forhistorisk arkæologi Græsk (moderne) Hebraisk Humanistisk informatik Humanistiske basisstudier (Roskilde Universitetscenter) Humanistiske internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget) Idéhistorie Indisk/Sydasienstudier, Indisk filologi Indoeuropæisk Indonesisk/Østasienstudier Informationsvidenskab Journalistik (Roskilde Universitetscenter) Koreansk/Østasienstudier Kultur- og sprogmødestudier Kunsthistorie Lingvistik Litteraturvidenskab/Litteraturhistorie Logopædi Kommunikation Medievidenskab Middelalderarkæologi Nederlandsk Nærorientalsk Performance-design Persisk Polsk/Østeuropastudier Portugisisk Pædagogik Pædagogik og uddannelsesstudier Pædagogisk audiologi Religion, Religionsvidenskab Retorik Serbokroatisk Sprogvidenskab

10 10 Teatervidenskab Thai/Sydøstasienstudier Tibetansk/Sydøstasienstudier Tjekkisk Tyrkisk Ungarsk Æstetik og kultur Arabisk, Arabisk sprog og islamisk kultur Arabisk A* Græsk (klassisk) Græsk A* og Latin A* Græsk-romersk sprog og kultur Klassisk arkæologi Klassisk filologi Latin Italiensk Italiensk A* Japansk, Japansk/Østasienstudier Japansk A* Kinesisk, Kinesisk/Østasienstudier Kinesisk A* Oldtidskundskab Græsk A* Russisk, Russisk/Østeuropastudier Russisk A* Journalistik (Syddansk Universitet) Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet Musik, Musikvidenskab Musikterapi Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B- niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog Herudover kræves ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/ tilvalg/kombinationsfag: Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser Erhvervssprog engelsk Information Management (engelsksproget) Marketing and Management Communication (engelsksproget) Uddannelsesspecifikke adgangskrav

11 11 Erhvervssprog fransk Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B Erhvervssprog tysk Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B Erhvervssprog spansk Spansk A Erhvervssprog arabisk Arabisk A* Erhvervssprog italiensk Italiensk A* Erhvervssprog russisk Russisk A* Erhvervssprog dansk Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for erhvervssproglige bacheloruddannelser. * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 2. Teologi Bacheloruddannelse Teologi Uddannelsesspecifikke adgangskrav Dansk A, Historie A, Engelsk B, Græsk A*, Latin A*, og yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 3. Samfundsvidenskab Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser Alle samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Herudover kræves ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag: Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser Økonomi Administration/Samfundsfag European Studies (engelsksproget) Forvaltning Internationale udviklingsstudier Offentlig administration Psykologi Uddannelsesspecifikke adgangskrav

12 12 Samfundsfag Socialvidenskab Sociologi Statskundskab/Samfundsfag Samfundsvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter) Samfundsvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget) Virksomhedsstudier Miljøplanlægning Antropologi Jura 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser. Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B - Herudover kræves ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag: Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Business Administration and Service Management (engelsksproget) International Business (engelsksproget) International Business and Politics (engelsksproget) Erhvervsøkonomi-matematik Erhvervsøkonomi-datalogi Erhvervsøkonomi-informationsteknologi Business Language and Culture (SPRØK) (engelsksproget) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) Uddannelsesspecifikke adgangskrav, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A

13 13 Asian Studies Programme (engelsksproget) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA-1 fremmedsprog) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) i kinesisk (engelsksproget) Business Administration (engelsksproget) Erhvervsøkonomi, almen Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Erhvervsøkonomi-filosofi Erhvervsøkonomi-psykologi Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, og afhængig af det valgte sprog: japansk A* eller kinesisk A* Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A*, fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A Kinesisk A* Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser. * Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen 4. Naturvidenskab Naturvidenskabelige bacheloruddannelser Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B Herudover kræves ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag: Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Medicinalkemi, Miljøkemi) Bioinformatik Biologi-bioteknologi Biologiske fag (Biologi, Medicinalbiologi, Miljøbiologi, Molekylærbiologi, Molekylær medicin) Biomedicin Farmaceutisk kemi Fødevarevidenskab Uddannelsesspecifikke adgangskrav, Fysik A og Kemi B eller, Fysik B og Kemi A, Fysik B og Kemi B

14 14 Geografiske fag (Geografi, Geografi & geoinformatik, Geologi, Geologi-geoscience) Hortonomi Lægemiddelvidenskab Medicin med industriel specialisering Molekylær biomedicin Nanobioscience Nanoteknologi Naturressourcer Naturvidenskab (Aalborg Universitet, Syddansk Universitet) Naturvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter) Naturvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget) Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Veterinærmedicin Landskabsarkitektur Produkt og designpsykologi Datalogi IT Matematiske fag (Forsikringsmatematik/Aktuar, Jordbrugsøkonomi, Matematik, Matematikøkonomi, Statistik) Softwareudvikling Idræt Idræt og sundhed Informatik Informationsteknologi Medialogi, Fysik B og Kemi C og Fysik B Ved Idræt (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet) tillige bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet. 5. Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - - Fysik B - Kemi B Herudover kræves ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser:

15 15 De enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser Farmaceut Folkesundhedsvidenskab Klinisk biomekanik Lægevidenskab Odontologi 6. Teknisk videnskab Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser Uddannelsesspecifikke adgangskrav Biologi C Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser. Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: - Dansk A - Engelsk B - Herudover kræves ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser følgende: Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser Fysik og teknologi Fysik og nanoteknologi Bioteknologi Geoteknologi Kemi, miljø og bioteknologi Kemi og teknologi Miljøteknologi Nanoteknologi Sundhed og produktion Arkitektur og design Byggeri og anlæg Byggeteknologi Datateknik og IT Datateknologi Design og innovation Elektronik, energiteknik og IT Elektroteknologi Industri og produktion IT og kommunikationsteknologi Matematik og teknologi Medicin og teknologi Mechatronics (engelsksproget) Mekatronik Uddannelsesspecifikke adgangskrav Fysik A og Kemi B Fysik B og Kemi B Fysik B og Kemi C

16 16 Plan og miljø Product Development and Innovation (engelsksproget) Produktion og konstruktion Softwareteknologi Sundhedsteknologi Teknisk videnskab i øvrigt Innovation and Business (engelsksproget) Fysik B Teknisk-samfundsvidenskabelig planlægning i stedet for. Fysik B, Kemi C og Biologi B. Eksport (international teknologiledelse) Landinspektør Software Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser. «

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 IT-Universitetet 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 Roskilde Universitetscenter 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) UDKAST, den 8. oktober 2013 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-3, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt 744 600 Er du: 400 200 000 800 600 338 400 200 0 406 Mand Kvinde

Læs mere