Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12)"

Transkript

1 Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12) Udarbejdet af Sandie Nøhr Nielsen Cand.merc.jur.-studerende Copenhagen Business School

2 FORORD 3 STUDIEOVERSIGT 4 CBS BACHELOR HA(JUR.) UDDANNELSENS OPBYGNING 4 CBS CAND.MERC.JUR UDDANNELSENS OPBYGNING 7 AARHUS UNIVERSITET CAND.MERC.JUR. 9 AALBORGUNIVERSITET CAND.MERC.JUR 10 SYDDANSK UNIVERSITET CAND.MERC.JUR. 11 ANSØGNINGS OG OPTAGELSESTAL PÅ HA(JUR.) OG CAND.MERC.JUR. UDDANNELSEN PÅ CBS 12 ØVRIGE OPTAGELSESTAL PÅ HA(JUR.) OG CAND.MERC.JUR. UDDANNELSEN 13 HA(JUR.) 13 CAND.MERC.JUR. 13 ANVENDELSESGRADEN AF CAND.MERC.JUR. UDDANNELSEN FORDELT PÅ BRANCHER HYPPIGSTE TITLER FOR CAND.MERC.JUR.* 15 LEDIGHEDSBERØRTE OG GENNEMSNITLIGT ANTAL LEDIGE, SEPTEMBER BRUTTOLEDIGHED. 15 CAND.MERC.JUR. UDDANNEDE FORSKERE PÅ HHV. CBS, AARHUS UNIVERSITET, AALBORG UNIVERSITET OG KØBENHAVNS UNIVERSITET. 16 CBS, JURIDISK INSTITUT 16 AARHUS UNIVERSITET, JURIDISK INSTITUT 17 AALBORG UNIVERSITET, JURIDISK INSTITUT 17 SYDDANSK UNIVERSITET, JURIDISK INSTITUT 18 KØBENHAVNS UNIVERSITET, DET JURIDISKE FAKULTET 18 FOLKETINGET 18 BACHELOR OF SCIENCE & MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMERCIAL LAW DANISH STUDY PROGRAM BY CHRISTINA D. TVARNØ, PROFESSOR, LAW DEPARTMENT CBS 19 BSC IN BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMERCIAL LAW 19 MSC IN BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMERCIAL LAW ALSO TAUGHT IN DANISH 22 THE COPENHAGEN MODEL OF BUSINESS LAW AND ECONOMICS MINOR DEGREE 24 2

3 Forord Verden i dag er præget af en kun stigende globalisering, der stiller store krav til en global udvikling hos de opererende virksomheder på de internationale markeder. For at virksomhederne kan overleve på et så konkurrerende globalt marked, forudsætter det at virksomhederne og lovgivningen har evnen til at se fremadrettet og være internationalt orienteret. Ligeledes ses en generel efterspørgel efter mere værdi for skatteborgernes penge og også den offentlige sektor mødes med øget krav til en effektiv ressourceanvendelse. Cand.merc.jur. uddannelsen er en tværfaglig uddannelse bestående af lige dele erhvervsjura og økonomi med EU som markedsperspektiv. Cand.merc.jur.uddannelsen på CBS lægger stor vægt på fagdisciplinen retsøkonomi der bl.a. består af analyser af retsregler og økonomiske betragtninger i forhold til den retsvidenskabelige analyse. 1 Den stærke fokus på retsøkonomi giver uddannelsen et unikt særpræg, og den studerende sættes i stand til, at analysere retsregler og markedsmekanismer i en egentlig sammenhæng. Samtidig skaber uddanelsen den kompetence hos den studernede, at søge efter en fremadrettet forbyggelsesramme for konflikter frem for et bagudrettet tvistløsningsperspektiv. Integrationen mellem erhvervsjura og erhvervsøkonomi har stor relevans i uddannelsens erhvervsmæssige perspektiv. På baggrund af globaliseringen, stilles der store krav til såvel den enkelte markedsvirksomhed, men også til den nationale lovgivning, de EU-retlige og internationale regler. Her bidrager cand.merc.jur. uddannelsen med at gøre den studerende i stand til at agere på flere niveauer, herunder virksomheds-, markeds-, og myndighedsniveau og skabe fremadrettede resultater. Uddannelsen favner dermed bredt ved disse niveauer og den studerende vil igennem kandidatuddannelsen have mulighed for, gennem valgfag, at specialisere sig således at den færdiguddannede cand.merc.jur., kan besidde en stillinger i såvel det offentlige som det private, og løse de problemstillinger som den globale udvikling skaber. Dette notat: Information om cand.merc.jur-uddannelsen på CBS har til hensigt at skabe et overblik over cand.merc.jur. uddannelsen på Copenhagen Business School, herunder opbygningen og uddannelsen set med tal samt foretage en mikrosammenligning med cand.merc.jur-uddannelserne på henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Sandie Nøhr Nielsen Frederiksberg Marts Christina D. Tvanø Retskilder og Retsteorier 3. udg., s

4 Studieoversigt CBS Bachelor HA(jur.) 2 - uddannelsens opbygning 3 HA(jur.)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura og har til formål at bibringe bacheloren et helhedssyn på styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og sætte bacheloren i stand til at løse konkrete erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske problemer ved kombineret anvendelse af økonomisk og juridisk viden. Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal bacheloren have tilegnet sig alsidig viden om erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Uddannelsen skal styrke bachelorens evne til refleksion over faglig og tværfaglig baseret beslutningstagen i virksomheden og andre organisationer, samt hvorledes en tværfaglig problemløsning ved kombineret anvendelse af erhvervsøkonomi og erhvervsjura i sig selv kan ændre betingelserne for virksomheden eller organisationen. Evnen til at løse konkrete erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske problemer ved kombineret anvendelse af økonomisk og juridisk viden knyttes til det, der kaldes den erhvervsjuridiske metode. Den erhvervsjuridiske metode tager udgangspunkt i erhvervsvirksomheden, der er kendetegnet ved at være fremadrettet, internationalt orienteret og snarere udøves ved problemløsning end ved konfliktløsning, snarere gennem forhandlingsproces end domstolsproces, snarere under hensyntagen til økonomi, samfundsforhold og almene retsprincipper end ud fra strikte juridiske kriterier og komplicerede juridiske grænsedragninger. Den erhvervsjuridiske metode består dels i på forhånd at kombinere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden alt taget i betragtning disponerer optimalt og dels i en præventiv anvendelse af juraen med henblik på fremadrettet problemløsning i stedet for bagudrettet konfliktløsning. 2 Kilde: 3 Som noget nyt er der indført quaterstruktur på 1. og 2. år af bachelor-uddannelsen samt indført en øget mængde eksaminer 4

5 1. år 1. semester 2. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Mikroøkonomi Organisationsteori Forvaltningsret International formueret 4 ECTS Formueret II 3,5 ECTS Juridisk metode og aftaleret Formueret I Makroøkonomi CSR og strategi 2. år 3. semester 4. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Afsætningsøkonomi & markedsføringsret med varemærkeret Industriøkonomui og konkurrenceret Finansiering Selskabsret Projekt 1 Inkl. Samfundsvidenskabelig metodedag EU ret Eksternt regnskab Kreditret 5

6 3. år 5. semester 6. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Arbejdsret Juridisk valgfag 4 Rets- og kontraktøkonomi Økonomisk valgfag 5 Økonomisk videnskabsteori 2 ECTS Videregående juridisk metode og teori 2 ECTS Skatteret Bachelorprojekt 15 ECTS Projekt 2 EU-ret og - økonomi 3,5 ECTS 4 Se retningslinjer https://ecampus.dk/studium/studiehjemmesider/bachelor/ha(jur.)/undervisning/valgfagvalgfagskatalog 5 Id. 6

7 CBS Cand.merc.jur 6 -uddannelsens opbygning Cand.merc.(jur)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Uddannelsen tilrettelægges med henblik på at kombinere fag og discipliner fra et virksomhedsrelateret og funktionelt perspektiv og indeholder problemorienteret case- og projektarbejde. Uddannelsen kendetegnes af en høj grad af valgfrihed, der giver mulighed for fordybelse i udvalgte specialområder. Kompetencen til tværfaglig behandling styrkes navnlig med de fag, der udbydes som integrerede økonomisk/juridisk fag samt kandidatafhandlingen. Uddannelsen har til formål at udbygge kompetencen til at anlægge et helhedssyn på komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og sætte kandidaten i stand til at løse problemer af denne karakter ud fra en helhedsbetragtning. Kandidaten skal ikke opfylde rene fagøkonomiske eller eller fagjuridiske funktioner, men i hovedsagen indgå i relationer med medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig detaljeret viden om erhvervsøkonomi og erhvervsjura på udvalgte problemfelter. Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder. Evnen til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved anvendelse af den erhvervsjuridiske metode, der er fremadrettet, internationalt orienteret og i øvrigt kendetegnet ved at kombinere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber. 6 Kilde: 7

8 4. år 1. semester 2. semester Advanced EU Law Videregående Rets- og kontrakøkonomi Integreret speciale valgfag 7 Integreret speciale valgfag 8 Applied Economics Videregående obligationsret Integreret speciale valgfag 9 Integreret speciale valgfag år 3. semester 4. semester Valgfri fag Valgfri fag Kandidatafhandling 30 ECTS Valgfri fag Valgfri fag 7 Se https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/kandidat/cand.merc.jur/undervisning/valgfag, samt 8 Id. 9 Id. 10 Id. 8

9 Aarhus Universitet - Cand.merc.jur år 1. semester 2. semester Videregående formueret 10 ECTS Law and Economics 5 ECTS International skatteret Det erhvervsøkonomiske specialiseringsfag Corporate Finance Regulering 5 ECTS Valgfag 10 ECTS Konkurrenceretlige emner 5. år 3. semester 4. semester Valgfag eller Praktik ophold 30 ECTS Kandidatafhandling 30 ECTS 11 Kilde: 9

10 AalborgUniversitet - Cand.merc.jur år 1. semester 2. semester Selskabsskatteret 10 ECTS Strategisk styring 10 ECTS Finansiering 5 ECTS Finanseringsteori II Erhvervsøkonomi II 10 ECTS Dansk og Europæisk markedsret 5 ECTS Integreret Valgfag 10 ECTS 5. år 3. semester 4. semester Juridisk valgfag 10 ECTS Økonomisk valgfag 10 ECTS Kandidatafhandling 30 ECTS Juridisk valgfag 10 ECTS 12 Kilde: 10

11 Syddansk Universitet - Cand.merc.jur år 1. semester 2. semester Videregående formueret 15 ECTS Valgfag 5. år 3. semester 4. semester Valgfag Kandidatafhandling 30 ECTS Videregående formueret og kandidatafhandlingen er de eneste to obligatoriske fag. Det kræves at man har minimum 45 ETCS juridiske fagelementer og 45 ECTS erhvervsøkonomiske fagelementer. De 15 ECTS fra videregående formueret er en del af de 45 ECTS juridiske fagelementer. 13 Kilde: 11

12 Ansøgnings- og optagelsestal på HA(jur.)- og Cand.merc.jur.-uddannelsen på CBS HA(jur.) Ansøgningstal Optagelsestal Dimitterende Cand.merc.jur Ansøgningstal Optagelsestal Dimitterende Id. 12

13 Øvrige optagelsestal på HA(jur.)- og Cand.merc.jur.-uddannelsen HA(jur.) Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Cand.merc.jur Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Kilde: Michael Majgaard Udby Studievejleder Aarhus Universitet 17 Kilde: Kirsten Jakobsen, Specialkonsulent, Studieforvaltningen Aalborg Universitet 18 Kilde: Frederik Bjørnsen Faglig vejleder for HA(jur.) og Cand.merc.jur. Syddansk Universitet 19 Kilde: Michael Majgaard Udby Studievejleder Aarhus Universitet 20 Kilde: Birgit Andersen Kontorfuldmægtig Aalborg Universitet 21 Kilde: Frederik Bjørnsen Faglig vejleder for HA(jur.) og Cand.merc.jur. Syddansk Universitet 13

14 Anvendelsesgraden af Cand.merc.jur. uddannelsen fordelt på brancher Antal Pct. Hoffet og folketinget 2 0% Staten % Ministerierne og institutioner herunder 298 Undervisning og forskning 38 Retssektoren 1 Politi og anklagemyndighed 1 Statsforvaltninger 6 Kommunal sektor % Kommuner 120 Regioner 38 Grønland/Færøerne/udl.myndigheder 13 1% Offentlige ansatte i Grønland 13 Offentlige ansatte på Færøerne 0 Udenlandske myndigheder 0 Privatiserede inst. m.m. (opr. v. lov) off.ans. 2 0% Private/halvoffentlige institutioner m.m. 26 2% Off. ans. 9 Priv. ans. 17 Den private sektor % Organisationer, foreninger, stiftelser og fonds 74 Koncessionerede selskaber 0 Penge, værdipapirer m.m. 63 Forsikring 44 Servicevirksomhed 138 Handels- og transportvirksomhed 38 Industri, Håndværk og anden produktionsvirksomhed 69 Bygge- og anlægsvirksomhed 5 Øvrige private selskaber og virksomheder 4 Internationale organisationer og virksomheder 14 Advokatsektoren 22 Øvrige sektorer 80 7% Anden beskæftigelse (excl. studerende) 16 Ude af erhverv, ledige 64 Medlemmer i alt (ekskl. studerende og pensionister) % *Anm.: Tabellen er baseret på Cand.merc.jur. medlemmer af Djøf (ingen sondring af uddannelsessted) Fejlkilde: Tallene i tabellen er udelukkende baseret på Djøf s medlemmer, hvormed der ikke er taget højde for cand.merc.jur. uddannede som er indmeldt ind i anden fagforening, ex. herunder CA A-kasse. 22 Kilde: Djøf Medlemsdatabase oktober

15 15 hyppigste titler for Cand.merc.jur.* Fuldmægtig 2. Specialkonsulent 3. Konsulent 4. Chefkonsulent 5. Juridisk konsulent 6. Jurist 7. Personalekonsulent 8. Adjunkt 9. Contract Manager 10. Skattekonsulent 11. Direktør 12. Lektor 13. Manager 14. AC-fuldmægtig 15. Controller *Anm.: Tabellen er baseret på Cand.merc.jur. medlemmer af Djøf Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal ledige, september Bruttoledighed. 24 Ledighedsberørte Gns. antal ledige Antal Pct. Antal Pct. Jur , Polit. 89 2,9 73 2,4 Oecon ,4 Scient.oecon. 11 1,7 9 1,5 Merc , ,8 Merc.dat. og mat. 5 2,3 4 2 Merc.aud ,5 Scient.pol , ,2 Scient.adm , ,9 Scient.soc , ,7 Techn.soc. 38 4,1 30 3,2 Comm , ,5 Merc.int. 10 3,4 7 2,4 Merc.jur. 83 6,1 69 5,1 Negot 16 5,8 12 4,3 IT 46 7,8 40 6,7 Scient.San.Publ 52 12, ,8 B.A.(jura) 16 13, ,4 B.A.(økonomi) 6 4,9 6 4,6 B.A.(andre) 82 10,7 65 8,5 HA-jur. 8 6,5 6 4,6 Andre 762 9, ,5 Alle Kilde: Djøf Medlemsdabase oktober Kilde: AAK 15

16 Cand.merc.jur.-uddannede forskere på hhv. CBS, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. CBS, Juridisk Institut 25 Navn Stilling Fagområde Christina D. Tvarnø Professor (mso) Aftaleret og offentlig-privat partnerskaber (OOP), partnering samt partnerskab. Juridisk metode og retsfilosofi Jan Trzaskowski Lektor Markedsføringsret, Internetret, International retshåndhævelse og persondatabeskyttelse Kim Østergaard Lektor International proces-, privat- og kontraktret, kontraktret, elektronisk handel, produktansvar, selskabsret, mellemhandelsret Henrik Andersen Adjunkt WTO-ret, antidumpingret, handelsrelationer mellem EU og Kina, WTO udbudsret, WTO tvistløsningssystem Grith Ølykke Adjunkt EU-udbudsret, EU-ret generelt, EU-konkurrenceret, statsstøtte Katja Joo Dyppel Ph d. stipendiat Skatteret Peter Koerver Schmidt Ph.d. stipendiat Skatteret Michael Tell Ph.d. stipendiat Skatteret Mette Ohm Søndergaard Ph.d. stipendiat Markedsføring 25 Kilde: CBS 16

17 Aarhus Universitet, Juridisk Institut 26 Navn Michael Steinicke Hanne Søndergaard Birkmose Liselotte Madsen Dennis Ramsdal Jensen Anders Nørgaard Laursen Lars Terkildsen Marie Odgaard Sanne Neve Damgaard Casper Bjerregaard Eskildsen Sebastian Houe Martin Poulsen David Telyas Stilling Professor Lektor Lektor Lektor Adjunkt Adjunkt (pr ansat på SDU) Post.Doc. Ph.d. Ph.d. Erhvervs Ph.d. Erhvervs Ph.d. Erhvervs Ph.d. Aalborg Universitet, Juridisk Institut 27 Navn Stilling Fagområde Søren Sandfeldt Jacobsen Professor (mso) IT- og medieret Sten Bønsing Lektor Forvaltningsret Thomas Rønfeldt Lektor Skat Trine Schultz Lektor Socialret Charlotte Bagger Tranberg Lektor Persondataret Martin Poulsen Ph.d.-stipendiat 26 Kilde: Hanne Søndergaard Birkmose, Lektor, Aarhus Universitet, Juridisk Institut 27 Kilde: Loiuse Faber, Lektor, Ph.d. Skole- og studievejleder på de juridiske uddannelser, Aalborg Universitet 17

18 Syddansk Universitet, Juridisk Institut 28 Navn Nina Dietc Legind Karsen Naundrup Olesen Peter Starup Camilla Hørby jensen Stilling Professor (mso), institutleder Lektor Lektor Lektor Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet 29 Navn Ulla Neergaard Thomas Riis Stilling Professor Professor Folketinget Navn Mette Reissman Christian Thulesen Dahl Stilling Folketingsmedlem Folketingsmedlem 28 Kilde: Syddansk Universitet - Juridisk Institut 29 Kilde: Københavns Universitet - Det Juridiske Fakultet 18

19 Bachelor of Science & Master of Science in Business Administration and Commercial Law Danish study program by Christina D. Tvarnø, Professor, Law Department CBS BSc in Business Administration and Commercial Law At the BSc in Business Administration and Commercial Law the students learn to integrate business economics and law, so they can analyse and solve the complex economic and legal problems that companies face in the increasingly tough international competition as well as the increased demands of the Danish and international society. Problem solutions instead of conflict solutions The study focuses on: problem solutions rather than conflict solutions, negotiation processes rather than court procedures, economic considerations, social conditions, and common legal principles weigh just as much as legal criteria and complicated legal issues. Competencies in methodology and analysis Students will acquire competencies in methodology and analysis, theoretical knowledge as well as a general insight in the legal and economic issues that are relevant for companies. Students will be able to manage a company or other organisations with their legal and economic expertise, as they will acquire a huge professional knowledge and develop personal competencies such as: independence, flexibility and an ability to work with both legal and economic issues. BSc in Business Administration and Commercial Law qualifies for further studies on the graduate programmes MSc in Business Administration and Commercial Law, MSc in Economics & Business Administration and MSc in Business Administration and Auditing. 19

20 1. year 1. semester 2. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Micro economy Organization theory Public law International law 4 ECTS Contract law and law og obligation II 3,5 ECTS Legal method and contract law Contract law and law og obligation I Macro economy CSR and Strategy 2. year 3. semester 4. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Marketing and marketing law- with trade mark law Project work no 1 and Social Science - method Finance (Company law Industrial economy and Competition law EU law Accounting Banking law 20

21 3. year 5. semester 6. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Labour law Legal Elective Law and economics Economic Theory and methodology 2 ECTS Economic elective Advanced Legal Theory and legal Method 2 ECTS Tax law Bachelor asignment (project work) 15 ECTS project work no 2; EU Law and Legal Method 3,5 ECTS 21

22 MSc in Business Administration and Commercial Law also taught in Danish The MSc in Business Administration and Commercial Law is a degree that provides graduates with legal and economic expertise. This expertise is in high demand today in several companies that have to be competition-minded in an international environment with complicated legal rules. Companies involved in competition With a MSc in Business Administration and Commercial Law degree the graduates work on analysing and solving the economic and legal problems that companies encounter in an increasing global competition and the ever-increasing demands from Danish legislation and the EU. The graduates gain these skills through a unique integration of the subjects: Commercial Economics and Commercial Law. International work method During the studies the students will experience a progressive, internationally oriented work method, which consists of a combination of law and the company s other management tools. The study is a postgraduate degree after the BSc in Business Administration and Commercial Law, but it gives students a greater degree of choices. Furthermore, it gives the students a good opportunity to specialise within one or more subject areas of their own choice. 1. year 1st semester 2nd semester Courses ECTS Courses ECTS Advanced law- and economics (Danish) 7,5 Applied economic (English) 7,5 Advanced EU law (English) 7,5 Integrated electives some in Danish/English 30 Advanced contract law (Danish) 7,5 22

23 2. year 3rd semester 4th semester Courses ECTS Courses ECTS Electives 30 Master thesis some in Danish/English (80 pages/student) 30 23

24 The Copenhagen model of business law and economics minor degree The Copenhagen Model in Business Law and Economics is a one semester intensive minor-program based on more than 25 years of experience in multidisciplinary research and education in business law and economics, where we focus on the efficiency of the legal system in regard to business and society. We believe the economic analysis of the law contributes on several levels to optimizing the knowledge and use of business law and contracts. The minor consists of Mandatory courses ECTS Course description Category Advanced EU law 7½ The EU law have a major Law influence on all business and students from all over the world would benefit from the significant legal knowledge regarding the businesses Applied economics 7½ The perspective from international economics and management will be analysed and discussed from a business perspective Economics Business strategy and Climate law Integrating legal and economic theory studygroup and project 7½ 7½ The world is changing and future businesses must take the climate into consideration. At CBS students gets both the legal and the business perspective This course consists of legal and economic lectures in legal theory and economic efficiency theory and the student must write a research paper of 15 pages Multidisciplinary law/economics Multidisciplinary law/economics If a student participate in this semester programme she/he will be joined in some of the courses by students enrolled in the MSc-programme in Business Administration and Commercial Law (see above). The MSc in Business Administration and Commercial Law provides our students with legal and economic expertise. Today s business must be competitive in an international environment with complicated legal rules. In the programme the students work on analysing and solving the economic and legal problems which companies encounter in an increasing global competition and the ever-increasing demands from Danish legislation and the EU. The students gain these skills through a unique integration of subjects such as business economics and commercial law. During the studies our students experience a progressive, internationally oriented work method, which consists of a combination of law and the company s other management tools. 24

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA

JURIDISK INSTITUT. Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Juridiske Kandidatvalgfag SDU.DK/JURA JURIDISK INSTITUT Valgfagsoversigten er overordnet opdelt i semestre og giver et overblik over de forskellige juridiske valgfag til og med efteråret

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Markedsorienteret Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014

Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Referat af møde i Studienævn for Jura den 18. november 2014 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Camilla Hørby Jensen, Nikolai Svendsen Dokkedahl, Nicoline Mark

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Financial Controller... 3 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 4 Market Economists/Marketing

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Formueret Lone Hansen (I) Forfatningsret Pernille Boy Koch (I) EU-ret Frederik Waage (I), Peter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi International Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009.

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Hermed præsenteres for første gang resultaterne af undervisningsevalueringen på bachelor

Læs mere