Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12)"

Transkript

1 Information om Cand.merc.jur.- uddannelsen på CBS (2011/12) Udarbejdet af Sandie Nøhr Nielsen Cand.merc.jur.-studerende Copenhagen Business School

2 FORORD 3 STUDIEOVERSIGT 4 CBS BACHELOR HA(JUR.) UDDANNELSENS OPBYGNING 4 CBS CAND.MERC.JUR UDDANNELSENS OPBYGNING 7 AARHUS UNIVERSITET CAND.MERC.JUR. 9 AALBORGUNIVERSITET CAND.MERC.JUR 10 SYDDANSK UNIVERSITET CAND.MERC.JUR. 11 ANSØGNINGS OG OPTAGELSESTAL PÅ HA(JUR.) OG CAND.MERC.JUR. UDDANNELSEN PÅ CBS 12 ØVRIGE OPTAGELSESTAL PÅ HA(JUR.) OG CAND.MERC.JUR. UDDANNELSEN 13 HA(JUR.) 13 CAND.MERC.JUR. 13 ANVENDELSESGRADEN AF CAND.MERC.JUR. UDDANNELSEN FORDELT PÅ BRANCHER HYPPIGSTE TITLER FOR CAND.MERC.JUR.* 15 LEDIGHEDSBERØRTE OG GENNEMSNITLIGT ANTAL LEDIGE, SEPTEMBER BRUTTOLEDIGHED. 15 CAND.MERC.JUR. UDDANNEDE FORSKERE PÅ HHV. CBS, AARHUS UNIVERSITET, AALBORG UNIVERSITET OG KØBENHAVNS UNIVERSITET. 16 CBS, JURIDISK INSTITUT 16 AARHUS UNIVERSITET, JURIDISK INSTITUT 17 AALBORG UNIVERSITET, JURIDISK INSTITUT 17 SYDDANSK UNIVERSITET, JURIDISK INSTITUT 18 KØBENHAVNS UNIVERSITET, DET JURIDISKE FAKULTET 18 FOLKETINGET 18 BACHELOR OF SCIENCE & MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMERCIAL LAW DANISH STUDY PROGRAM BY CHRISTINA D. TVARNØ, PROFESSOR, LAW DEPARTMENT CBS 19 BSC IN BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMERCIAL LAW 19 MSC IN BUSINESS ADMINISTRATION AND COMMERCIAL LAW ALSO TAUGHT IN DANISH 22 THE COPENHAGEN MODEL OF BUSINESS LAW AND ECONOMICS MINOR DEGREE 24 2

3 Forord Verden i dag er præget af en kun stigende globalisering, der stiller store krav til en global udvikling hos de opererende virksomheder på de internationale markeder. For at virksomhederne kan overleve på et så konkurrerende globalt marked, forudsætter det at virksomhederne og lovgivningen har evnen til at se fremadrettet og være internationalt orienteret. Ligeledes ses en generel efterspørgel efter mere værdi for skatteborgernes penge og også den offentlige sektor mødes med øget krav til en effektiv ressourceanvendelse. Cand.merc.jur. uddannelsen er en tværfaglig uddannelse bestående af lige dele erhvervsjura og økonomi med EU som markedsperspektiv. Cand.merc.jur.uddannelsen på CBS lægger stor vægt på fagdisciplinen retsøkonomi der bl.a. består af analyser af retsregler og økonomiske betragtninger i forhold til den retsvidenskabelige analyse. 1 Den stærke fokus på retsøkonomi giver uddannelsen et unikt særpræg, og den studerende sættes i stand til, at analysere retsregler og markedsmekanismer i en egentlig sammenhæng. Samtidig skaber uddanelsen den kompetence hos den studernede, at søge efter en fremadrettet forbyggelsesramme for konflikter frem for et bagudrettet tvistløsningsperspektiv. Integrationen mellem erhvervsjura og erhvervsøkonomi har stor relevans i uddannelsens erhvervsmæssige perspektiv. På baggrund af globaliseringen, stilles der store krav til såvel den enkelte markedsvirksomhed, men også til den nationale lovgivning, de EU-retlige og internationale regler. Her bidrager cand.merc.jur. uddannelsen med at gøre den studerende i stand til at agere på flere niveauer, herunder virksomheds-, markeds-, og myndighedsniveau og skabe fremadrettede resultater. Uddannelsen favner dermed bredt ved disse niveauer og den studerende vil igennem kandidatuddannelsen have mulighed for, gennem valgfag, at specialisere sig således at den færdiguddannede cand.merc.jur., kan besidde en stillinger i såvel det offentlige som det private, og løse de problemstillinger som den globale udvikling skaber. Dette notat: Information om cand.merc.jur-uddannelsen på CBS har til hensigt at skabe et overblik over cand.merc.jur. uddannelsen på Copenhagen Business School, herunder opbygningen og uddannelsen set med tal samt foretage en mikrosammenligning med cand.merc.jur-uddannelserne på henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Sandie Nøhr Nielsen Frederiksberg Marts Christina D. Tvanø Retskilder og Retsteorier 3. udg., s

4 Studieoversigt CBS Bachelor HA(jur.) 2 - uddannelsens opbygning 3 HA(jur.)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura og har til formål at bibringe bacheloren et helhedssyn på styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og sætte bacheloren i stand til at løse konkrete erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske problemer ved kombineret anvendelse af økonomisk og juridisk viden. Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal bacheloren have tilegnet sig alsidig viden om erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Uddannelsen skal styrke bachelorens evne til refleksion over faglig og tværfaglig baseret beslutningstagen i virksomheden og andre organisationer, samt hvorledes en tværfaglig problemløsning ved kombineret anvendelse af erhvervsøkonomi og erhvervsjura i sig selv kan ændre betingelserne for virksomheden eller organisationen. Evnen til at løse konkrete erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske problemer ved kombineret anvendelse af økonomisk og juridisk viden knyttes til det, der kaldes den erhvervsjuridiske metode. Den erhvervsjuridiske metode tager udgangspunkt i erhvervsvirksomheden, der er kendetegnet ved at være fremadrettet, internationalt orienteret og snarere udøves ved problemløsning end ved konfliktløsning, snarere gennem forhandlingsproces end domstolsproces, snarere under hensyntagen til økonomi, samfundsforhold og almene retsprincipper end ud fra strikte juridiske kriterier og komplicerede juridiske grænsedragninger. Den erhvervsjuridiske metode består dels i på forhånd at kombinere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden alt taget i betragtning disponerer optimalt og dels i en præventiv anvendelse af juraen med henblik på fremadrettet problemløsning i stedet for bagudrettet konfliktløsning. 2 Kilde: 3 Som noget nyt er der indført quaterstruktur på 1. og 2. år af bachelor-uddannelsen samt indført en øget mængde eksaminer 4

5 1. år 1. semester 2. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Mikroøkonomi Organisationsteori Forvaltningsret International formueret 4 ECTS Formueret II 3,5 ECTS Juridisk metode og aftaleret Formueret I Makroøkonomi CSR og strategi 2. år 3. semester 4. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Afsætningsøkonomi & markedsføringsret med varemærkeret Industriøkonomui og konkurrenceret Finansiering Selskabsret Projekt 1 Inkl. Samfundsvidenskabelig metodedag EU ret Eksternt regnskab Kreditret 5

6 3. år 5. semester 6. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Arbejdsret Juridisk valgfag 4 Rets- og kontraktøkonomi Økonomisk valgfag 5 Økonomisk videnskabsteori 2 ECTS Videregående juridisk metode og teori 2 ECTS Skatteret Bachelorprojekt 15 ECTS Projekt 2 EU-ret og - økonomi 3,5 ECTS 4 Se retningslinjer https://ecampus.dk/studium/studiehjemmesider/bachelor/ha(jur.)/undervisning/valgfagvalgfagskatalog 5 Id. 6

7 CBS Cand.merc.jur 6 -uddannelsens opbygning Cand.merc.(jur)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Uddannelsen tilrettelægges med henblik på at kombinere fag og discipliner fra et virksomhedsrelateret og funktionelt perspektiv og indeholder problemorienteret case- og projektarbejde. Uddannelsen kendetegnes af en høj grad af valgfrihed, der giver mulighed for fordybelse i udvalgte specialområder. Kompetencen til tværfaglig behandling styrkes navnlig med de fag, der udbydes som integrerede økonomisk/juridisk fag samt kandidatafhandlingen. Uddannelsen har til formål at udbygge kompetencen til at anlægge et helhedssyn på komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og sætte kandidaten i stand til at løse problemer af denne karakter ud fra en helhedsbetragtning. Kandidaten skal ikke opfylde rene fagøkonomiske eller eller fagjuridiske funktioner, men i hovedsagen indgå i relationer med medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig detaljeret viden om erhvervsøkonomi og erhvervsjura på udvalgte problemfelter. Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder. Evnen til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved anvendelse af den erhvervsjuridiske metode, der er fremadrettet, internationalt orienteret og i øvrigt kendetegnet ved at kombinere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber. 6 Kilde: 7

8 4. år 1. semester 2. semester Advanced EU Law Videregående Rets- og kontrakøkonomi Integreret speciale valgfag 7 Integreret speciale valgfag 8 Applied Economics Videregående obligationsret Integreret speciale valgfag 9 Integreret speciale valgfag år 3. semester 4. semester Valgfri fag Valgfri fag Kandidatafhandling 30 ECTS Valgfri fag Valgfri fag 7 Se https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/kandidat/cand.merc.jur/undervisning/valgfag, samt 8 Id. 9 Id. 10 Id. 8

9 Aarhus Universitet - Cand.merc.jur år 1. semester 2. semester Videregående formueret 10 ECTS Law and Economics 5 ECTS International skatteret Det erhvervsøkonomiske specialiseringsfag Corporate Finance Regulering 5 ECTS Valgfag 10 ECTS Konkurrenceretlige emner 5. år 3. semester 4. semester Valgfag eller Praktik ophold 30 ECTS Kandidatafhandling 30 ECTS 11 Kilde: 9

10 AalborgUniversitet - Cand.merc.jur år 1. semester 2. semester Selskabsskatteret 10 ECTS Strategisk styring 10 ECTS Finansiering 5 ECTS Finanseringsteori II Erhvervsøkonomi II 10 ECTS Dansk og Europæisk markedsret 5 ECTS Integreret Valgfag 10 ECTS 5. år 3. semester 4. semester Juridisk valgfag 10 ECTS Økonomisk valgfag 10 ECTS Kandidatafhandling 30 ECTS Juridisk valgfag 10 ECTS 12 Kilde: 10

11 Syddansk Universitet - Cand.merc.jur år 1. semester 2. semester Videregående formueret 15 ECTS Valgfag 5. år 3. semester 4. semester Valgfag Kandidatafhandling 30 ECTS Videregående formueret og kandidatafhandlingen er de eneste to obligatoriske fag. Det kræves at man har minimum 45 ETCS juridiske fagelementer og 45 ECTS erhvervsøkonomiske fagelementer. De 15 ECTS fra videregående formueret er en del af de 45 ECTS juridiske fagelementer. 13 Kilde: 11

12 Ansøgnings- og optagelsestal på HA(jur.)- og Cand.merc.jur.-uddannelsen på CBS HA(jur.) Ansøgningstal Optagelsestal Dimitterende Cand.merc.jur Ansøgningstal Optagelsestal Dimitterende Id. 12

13 Øvrige optagelsestal på HA(jur.)- og Cand.merc.jur.-uddannelsen HA(jur.) Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Cand.merc.jur Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Kilde: Michael Majgaard Udby Studievejleder Aarhus Universitet 17 Kilde: Kirsten Jakobsen, Specialkonsulent, Studieforvaltningen Aalborg Universitet 18 Kilde: Frederik Bjørnsen Faglig vejleder for HA(jur.) og Cand.merc.jur. Syddansk Universitet 19 Kilde: Michael Majgaard Udby Studievejleder Aarhus Universitet 20 Kilde: Birgit Andersen Kontorfuldmægtig Aalborg Universitet 21 Kilde: Frederik Bjørnsen Faglig vejleder for HA(jur.) og Cand.merc.jur. Syddansk Universitet 13

14 Anvendelsesgraden af Cand.merc.jur. uddannelsen fordelt på brancher Antal Pct. Hoffet og folketinget 2 0% Staten % Ministerierne og institutioner herunder 298 Undervisning og forskning 38 Retssektoren 1 Politi og anklagemyndighed 1 Statsforvaltninger 6 Kommunal sektor % Kommuner 120 Regioner 38 Grønland/Færøerne/udl.myndigheder 13 1% Offentlige ansatte i Grønland 13 Offentlige ansatte på Færøerne 0 Udenlandske myndigheder 0 Privatiserede inst. m.m. (opr. v. lov) off.ans. 2 0% Private/halvoffentlige institutioner m.m. 26 2% Off. ans. 9 Priv. ans. 17 Den private sektor % Organisationer, foreninger, stiftelser og fonds 74 Koncessionerede selskaber 0 Penge, værdipapirer m.m. 63 Forsikring 44 Servicevirksomhed 138 Handels- og transportvirksomhed 38 Industri, Håndværk og anden produktionsvirksomhed 69 Bygge- og anlægsvirksomhed 5 Øvrige private selskaber og virksomheder 4 Internationale organisationer og virksomheder 14 Advokatsektoren 22 Øvrige sektorer 80 7% Anden beskæftigelse (excl. studerende) 16 Ude af erhverv, ledige 64 Medlemmer i alt (ekskl. studerende og pensionister) % *Anm.: Tabellen er baseret på Cand.merc.jur. medlemmer af Djøf (ingen sondring af uddannelsessted) Fejlkilde: Tallene i tabellen er udelukkende baseret på Djøf s medlemmer, hvormed der ikke er taget højde for cand.merc.jur. uddannede som er indmeldt ind i anden fagforening, ex. herunder CA A-kasse. 22 Kilde: Djøf Medlemsdatabase oktober

15 15 hyppigste titler for Cand.merc.jur.* Fuldmægtig 2. Specialkonsulent 3. Konsulent 4. Chefkonsulent 5. Juridisk konsulent 6. Jurist 7. Personalekonsulent 8. Adjunkt 9. Contract Manager 10. Skattekonsulent 11. Direktør 12. Lektor 13. Manager 14. AC-fuldmægtig 15. Controller *Anm.: Tabellen er baseret på Cand.merc.jur. medlemmer af Djøf Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal ledige, september Bruttoledighed. 24 Ledighedsberørte Gns. antal ledige Antal Pct. Antal Pct. Jur , Polit. 89 2,9 73 2,4 Oecon ,4 Scient.oecon. 11 1,7 9 1,5 Merc , ,8 Merc.dat. og mat. 5 2,3 4 2 Merc.aud ,5 Scient.pol , ,2 Scient.adm , ,9 Scient.soc , ,7 Techn.soc. 38 4,1 30 3,2 Comm , ,5 Merc.int. 10 3,4 7 2,4 Merc.jur. 83 6,1 69 5,1 Negot 16 5,8 12 4,3 IT 46 7,8 40 6,7 Scient.San.Publ 52 12, ,8 B.A.(jura) 16 13, ,4 B.A.(økonomi) 6 4,9 6 4,6 B.A.(andre) 82 10,7 65 8,5 HA-jur. 8 6,5 6 4,6 Andre 762 9, ,5 Alle Kilde: Djøf Medlemsdabase oktober Kilde: AAK 15

16 Cand.merc.jur.-uddannede forskere på hhv. CBS, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. CBS, Juridisk Institut 25 Navn Stilling Fagområde Christina D. Tvarnø Professor (mso) Aftaleret og offentlig-privat partnerskaber (OOP), partnering samt partnerskab. Juridisk metode og retsfilosofi Jan Trzaskowski Lektor Markedsføringsret, Internetret, International retshåndhævelse og persondatabeskyttelse Kim Østergaard Lektor International proces-, privat- og kontraktret, kontraktret, elektronisk handel, produktansvar, selskabsret, mellemhandelsret Henrik Andersen Adjunkt WTO-ret, antidumpingret, handelsrelationer mellem EU og Kina, WTO udbudsret, WTO tvistløsningssystem Grith Ølykke Adjunkt EU-udbudsret, EU-ret generelt, EU-konkurrenceret, statsstøtte Katja Joo Dyppel Ph d. stipendiat Skatteret Peter Koerver Schmidt Ph.d. stipendiat Skatteret Michael Tell Ph.d. stipendiat Skatteret Mette Ohm Søndergaard Ph.d. stipendiat Markedsføring 25 Kilde: CBS 16

17 Aarhus Universitet, Juridisk Institut 26 Navn Michael Steinicke Hanne Søndergaard Birkmose Liselotte Madsen Dennis Ramsdal Jensen Anders Nørgaard Laursen Lars Terkildsen Marie Odgaard Sanne Neve Damgaard Casper Bjerregaard Eskildsen Sebastian Houe Martin Poulsen David Telyas Stilling Professor Lektor Lektor Lektor Adjunkt Adjunkt (pr ansat på SDU) Post.Doc. Ph.d. Ph.d. Erhvervs Ph.d. Erhvervs Ph.d. Erhvervs Ph.d. Aalborg Universitet, Juridisk Institut 27 Navn Stilling Fagområde Søren Sandfeldt Jacobsen Professor (mso) IT- og medieret Sten Bønsing Lektor Forvaltningsret Thomas Rønfeldt Lektor Skat Trine Schultz Lektor Socialret Charlotte Bagger Tranberg Lektor Persondataret Martin Poulsen Ph.d.-stipendiat 26 Kilde: Hanne Søndergaard Birkmose, Lektor, Aarhus Universitet, Juridisk Institut 27 Kilde: Loiuse Faber, Lektor, Ph.d. Skole- og studievejleder på de juridiske uddannelser, Aalborg Universitet 17

18 Syddansk Universitet, Juridisk Institut 28 Navn Nina Dietc Legind Karsen Naundrup Olesen Peter Starup Camilla Hørby jensen Stilling Professor (mso), institutleder Lektor Lektor Lektor Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet 29 Navn Ulla Neergaard Thomas Riis Stilling Professor Professor Folketinget Navn Mette Reissman Christian Thulesen Dahl Stilling Folketingsmedlem Folketingsmedlem 28 Kilde: Syddansk Universitet - Juridisk Institut 29 Kilde: Københavns Universitet - Det Juridiske Fakultet 18

19 Bachelor of Science & Master of Science in Business Administration and Commercial Law Danish study program by Christina D. Tvarnø, Professor, Law Department CBS BSc in Business Administration and Commercial Law At the BSc in Business Administration and Commercial Law the students learn to integrate business economics and law, so they can analyse and solve the complex economic and legal problems that companies face in the increasingly tough international competition as well as the increased demands of the Danish and international society. Problem solutions instead of conflict solutions The study focuses on: problem solutions rather than conflict solutions, negotiation processes rather than court procedures, economic considerations, social conditions, and common legal principles weigh just as much as legal criteria and complicated legal issues. Competencies in methodology and analysis Students will acquire competencies in methodology and analysis, theoretical knowledge as well as a general insight in the legal and economic issues that are relevant for companies. Students will be able to manage a company or other organisations with their legal and economic expertise, as they will acquire a huge professional knowledge and develop personal competencies such as: independence, flexibility and an ability to work with both legal and economic issues. BSc in Business Administration and Commercial Law qualifies for further studies on the graduate programmes MSc in Business Administration and Commercial Law, MSc in Economics & Business Administration and MSc in Business Administration and Auditing. 19

20 1. year 1. semester 2. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Micro economy Organization theory Public law International law 4 ECTS Contract law and law og obligation II 3,5 ECTS Legal method and contract law Contract law and law og obligation I Macro economy CSR and Strategy 2. year 3. semester 4. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Marketing and marketing law- with trade mark law Project work no 1 and Social Science - method Finance (Company law Industrial economy and Competition law EU law Accounting Banking law 20

21 3. year 5. semester 6. semester 1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter Labour law Legal Elective Law and economics Economic Theory and methodology 2 ECTS Economic elective Advanced Legal Theory and legal Method 2 ECTS Tax law Bachelor asignment (project work) 15 ECTS project work no 2; EU Law and Legal Method 3,5 ECTS 21

22 MSc in Business Administration and Commercial Law also taught in Danish The MSc in Business Administration and Commercial Law is a degree that provides graduates with legal and economic expertise. This expertise is in high demand today in several companies that have to be competition-minded in an international environment with complicated legal rules. Companies involved in competition With a MSc in Business Administration and Commercial Law degree the graduates work on analysing and solving the economic and legal problems that companies encounter in an increasing global competition and the ever-increasing demands from Danish legislation and the EU. The graduates gain these skills through a unique integration of the subjects: Commercial Economics and Commercial Law. International work method During the studies the students will experience a progressive, internationally oriented work method, which consists of a combination of law and the company s other management tools. The study is a postgraduate degree after the BSc in Business Administration and Commercial Law, but it gives students a greater degree of choices. Furthermore, it gives the students a good opportunity to specialise within one or more subject areas of their own choice. 1. year 1st semester 2nd semester Courses ECTS Courses ECTS Advanced law- and economics (Danish) 7,5 Applied economic (English) 7,5 Advanced EU law (English) 7,5 Integrated electives some in Danish/English 30 Advanced contract law (Danish) 7,5 22

23 2. year 3rd semester 4th semester Courses ECTS Courses ECTS Electives 30 Master thesis some in Danish/English (80 pages/student) 30 23

24 The Copenhagen model of business law and economics minor degree The Copenhagen Model in Business Law and Economics is a one semester intensive minor-program based on more than 25 years of experience in multidisciplinary research and education in business law and economics, where we focus on the efficiency of the legal system in regard to business and society. We believe the economic analysis of the law contributes on several levels to optimizing the knowledge and use of business law and contracts. The minor consists of Mandatory courses ECTS Course description Category Advanced EU law 7½ The EU law have a major Law influence on all business and students from all over the world would benefit from the significant legal knowledge regarding the businesses Applied economics 7½ The perspective from international economics and management will be analysed and discussed from a business perspective Economics Business strategy and Climate law Integrating legal and economic theory studygroup and project 7½ 7½ The world is changing and future businesses must take the climate into consideration. At CBS students gets both the legal and the business perspective This course consists of legal and economic lectures in legal theory and economic efficiency theory and the student must write a research paper of 15 pages Multidisciplinary law/economics Multidisciplinary law/economics If a student participate in this semester programme she/he will be joined in some of the courses by students enrolled in the MSc-programme in Business Administration and Commercial Law (see above). The MSc in Business Administration and Commercial Law provides our students with legal and economic expertise. Today s business must be competitive in an international environment with complicated legal rules. In the programme the students work on analysing and solving the economic and legal problems which companies encounter in an increasing global competition and the ever-increasing demands from Danish legislation and the EU. The students gain these skills through a unique integration of subjects such as business economics and commercial law. During the studies our students experience a progressive, internationally oriented work method, which consists of a combination of law and the company s other management tools. 24

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i food chain management Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE

KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I INNOVATIV KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG ENTREPRENEURSKAB - ICTE AALBORG UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i innovativ

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i klimaforandringer. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i globalt systemdesign. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Master- og Diplomuddannelser

Master- og Diplomuddannelser Master- og Diplomuddannelser 2008-2009 v i i i i i i i i i i v Master- og diplomuddannelser på Københavns Universitet 2008-2009 Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere