Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1"

Transkript

1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015

2 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Kunde Rekvirent : Plus Bolig afd.75 Alexander Foss Gade Aalborg : Jeppe Vamberg Andersen Udgivelsesdato : 6. juli 2015 Projekt nr. : Udarbejdet Geoteknik : Sarah Skovgaard Andersen, direkte tlf.: Miljø : Belinda Kjellerup, direkte tlf.: Kontrolleret : Lars Brønnum Fisker INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 UNDERSØGELSER 3 3 RESULTATER 3 4 FUNDERINGSFORHOLD 4 5 MILJØFORHOLD 6 6 DIVERSE 8 Bilag 1-7 Boreprofiler, B1 - B7 A Signaturforklaring B Analyseresultater Tegninger 01 Situationsplan \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

3 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 2 Geoteknisk undersøgelsesrapport 1 INDLEDNING 1.1 Formål Undersøgelsens formål er at belyse jordbunds- og funderingsforholdene i forbindelse med udstykning af område til 16 nye boliger. Den aktuelle geotekniske projektundersøgelse er i henhold til EN (Eurocode 7, del 1 generelle regler) og DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), afsnit K2 en placerings- og miljøteknisk undersøgelse. 1.2 Resumé I de udførte boringer er intakte funderingsfaste aflejringer truffet ca. 0,3 á 1,2 m under eksisterende terræn. Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en stedvis sandpude- og direkte fundering af det planlagte byggeri. Det er et relativ plant område beliggende på en bakketop, som afgrænses mod øst af Ølsvej. I de udførte boringer er der truffet 0,3 á 1,2 m muld inden der træffes glaciale aflejringer hovedsageligt af sand og grus, men med enkelte indslag af moræneler og sand. I boringerne B2 og B3 er der truffet muld mægtigheder på 0,8 m og i boring B7 er der truffet blandet fyld- og muldmægtigheder med en mægtighed på 1,2 m. Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt andre fyld- og muldtykkelser end truffet ved boringerne. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspejlet (GVS) forsøgt indmålt, men alle boringer var tørre. Ud fra resultatet af de kemiske analyser af udvalgte miljøprøver fra de 7 udførte boringer konstateres det, at det øverste jordlag klassificeres som kategori 1 jord (ren jord), idet jordkvalitetskriteriet ikke er overskredet i nogen af prøverne for hverken, kulbrinter, PAH er eller tungmetaller. Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilag 1-7. Med de i boringerne trufne aflejringer, forventes der ikke at være nogle særlige anlægstekniske problemer i området. Der skal foretages en vurdering af funderingsforholdene når det konkrete funderingsprojekt foreligger herunder behovet for supplerende boringer. \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

4 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 3 Geoteknisk undersøgelsesrapport 2 UNDERSØGELSER 2.1 Feltarbejde Grontmij har i juni 2015 udført 7 boringer til 4,0 meters dybde under eksisterende terræn (m u.t.). Boringerne er udført iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse med borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk klassifikation. Borepunkterne er afsat ud fra modtaget situationsplan. Der er foretaget nivellement til terræn ved borepunkterne med udgangspunkt i stophane, der er tildelt relativ kote + 100,0 m. Boringernes og fixpunktets placering fremgår af vedlagte tegning. Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilag 1-7. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A. 2.2 Laboratoriearbejde Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet iht. dgf-bulletin 1. På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne. 3 RESULTATER 3.1 Eksisterende forhold Det undersøgte areal er i dag ubebygget og benyttes som landbrugsareal. På nedenstående luftfoto er det aktuelle areal markeret med en rød oval. Luftfoto 1 Det aktuelle område. \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

5 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 4 Geoteknisk undersøgelsesrapport Det er et relativ plant område beliggende på en bakketop, som afgrænses mod øst af Ølsvej. I de udførte boringer er der truffet 0,3 á 1,2 m fyld/muld inden der træffes glaciale aflejringer hovedsageligt af sand og grus, men med enkelte indslag af moræneler og sand. I boringerne B2 og B3 er der truffet muld mægtigheder på 0,8 m og i boring B7 er der truffet blandet fyld- og muldmægtigheder med en mægtighed på 1,2 m. Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt andre fyld- og muldtykkelser end truffet ved boringerne. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede boreprofiler, bilag Vandspejlsforhold Der er etableret pejlerør i de udførte boringer. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspejlet (GVS) forsøgt indmålt, men alle boringer var tørre. Det anbefales, at der udføres supplerende pejlinger i de nedsatte pejlerør. 4 FUNDERINGSFORHOLD 4.1 Projektbeskrivelse Det planlagte projekt forventes at omfatte etableringen af 16 nye boliger. Projektet sendes i udbud, og denne geotekniske undersøgelse er en del af udbudsgrundlaget. Byggeriet forventes opført som traditionelt byggeri i ét til halvanden plan. 4.2 Vurderingsgrundlag Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er stedvis sandpude og direkte fundering i normal frostsikker dybde. Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, vil kunne udføres som et let armeret terrændæk på normal vis. Med den aktuelle projektbeskrivelse vurderes overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve ved de udførte boringer at være beliggende som angivet i tabel 1. \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

6 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 5 Geoteknisk undersøgelsesrapport Boring Terrænkote OSBL/AFRN Aflejringer i OSBL m rel. m u.t. rel. kote m B1 + 99,6 0,3 + 99,3 Glacialt Grus B2 + 99,6 0,8 + 98,8 Senglacialt/Glacialt sand B ,1 0,8 + 99,3 Senglacialt/Glacialt sand B ,1 0,3 + 99,8 Glacialt Sand B5 + 99,7 0,5 + 99,2 Glacialt Sand B6 + 99,5 0,3 + 99,2 Senglacialt/Glacialt sand B7 + 99,5 1,2 + 98,3 Glacialt Morænesand Tabel 1 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL) og afrømningsniveau for gulve (AFRN). Muld må forventes at kunne variere regelløst mellem boringerne. Fundamenter skal føres til OSBL, dog minimum i frostsikker dybde, som er 0,9 m under fremtidig terræn. For fritliggende (uopvarmede) fundamenter skal benyttes en frostsikker dybde på 1,2 m. 4.3 Adgangsvej og ledningsanlæg Boligveje og pladser kan forventes opbygget fra bæredygtig lag, iht. gældende vejregler. Når vejanlægget opbygges af sunde sandmaterialer, forventes der kun små sætninger uden skadevoldende betydning for projektet. Der skal sikres gode afvandingsmuligheder af terræn og belægninger generelt. Der forventes ikke at være sætningsproblemer for kloak- og ledningsanlæg der udføres i overside af bæredygtige lag eller dybere. Ledningerne skal sikres tilstrækkelig jorddækning afhængig af den fremtidige anvendelse af planum. Jorddækningen bør ikke være mindre end 0,6 m, medmindre der foreligger nærmere beregninger. Komprimeringskrav til jorddækning afhænger ligeledes af den fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages på en sådan måde, at planum opnår tilnærmelsesvis de samme egenskaber som udenfor ledningsgravens område. 4.4 Fundering traditionelt byggeri Dimensioneringen gennemføres i henhold til EN og DKNA. I henhold til EN1997 afsnit skal dimensioneringen af fundamenter altid gennemføres i både korttids- og langtidstilstand med den mindste af de beregnede bæreevner som dimensionsgivende. Samtlige fundamenter udføres med en langsgående revnefordelende armering. Armeringen skal udgøre minimum 0,2 % af fundamentstværsnittet både foroven og forneden. Der anvendes en til armeringen hørende betonkvalitet. \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

7 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 6 Geoteknisk undersøgelsesrapport Med de i boringerne trufne aflejringer, forventes der ikke at være nogle særlige anlægstekniske problemer i området. 5 MILJØFORHOLD I forbindelse med den geotekniske undersøgelse er der udtaget 1 miljøprøve i det lag, der erfaringsmæssigt oftest er forurenet i hver af boringerne, B1-B7. Der blev ved feltarbejdet ikke observeret lugt, misfarvninger eller andre tegn på forurening. Prøveudvælgelsen er angivet i tabel 2 med dybde, hovedbestanddel og farve. Boring Prøve nr. Prøveudvælgelse m u.t. Hovedbestanddel og farve B1 2 0,4 Sand, groft grus, brunt, tørt. B2 10 0,2 Muld, sandholdig, grus, brun, fugtig. B3 19 0,2 Muld, sandholdig, grus, brun, fugtig. B4 28 0,4 Sand, groft grus, brun, fugtig. B5 37 0,2 Muld, sandholdig, grus, brun fugtig. B6 46 0,2 Muld, sandholdig, grus, brun, fugtig. B7 56 0,4 Muld, sandholdig, grus, brun, fugtig. Tabel 2: Feltobservationer og udvælgelse af prøver til kemisk analyse. Jordprøverne er udtaget til kemisk analyse for kulbrinter og totalindhold af kulbrinter samt analyse for totalindhold af PAH er og tungmetaller. Nedenfor er resultaterne af analyserne beskrevet. 5.1 Kemiske analyser Resultaterne af de kemiske analyser fremgår af tabel 2-5 sammen med Miljøstyrelsens kvalitetskriterier og afskæringskriterier. Analyserapporter er vedlagt i bilag B. Jordprøver - kulbrinteanalyser Resultaterne af kulbrinteanalyserne fremgår af tabel 3. Prøve Dato Dybde >C6-C10 >C10-C15 >C15-C20 >C20-C35 C6-C35 m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS ,4 <2 <5 <5 <20 I.P ,2 <2 <5 <5 <20 I.P ,2 <2 <5 <5 <20 I.P ,4 <2 <5 <5 <20 I.P ,2 <2 <5 <5 <20 I.P ,2 <2 <5 <5 <20 I.P ,4 <2 <5 <5 <20 I.P Jordkvalitetskriterier Afskæringskriterier Tabel 3: Resultater af kulbrinteanalyser. I.P.: ikke påvist. I.A.: ikke analyseret. \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

8 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 7 Geoteknisk undersøgelsesrapport Ud fra ovenstående tabel ses, at der ikke er fundet overskridelser af hhv. jordkvalitetsog afskæringskriteriet for lette oliekomponenter (C 15-C 20), tunge oliekomponenter (C 20- C 35) og totale kulbrinter i de udvalgte miljøprøver, svarende til kategori 1 jord (ren jord). Jordprøver - PAH-analyser Resultaterne af PAH-analyserne fremgår af tabel 4. Prøve Dato Dybde Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antracen Sum m u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg ,4 <0,005 <0,005 I.P ,2 0,045 0,007 0, ,2 0,068 0,010 0, ,4 <0,005 <0,005 0, ,2 0,047 0,008 0, ,2 0,043 0,008 0, ,4 0,005 <0,005 0,035 Jordkvalitetskriterier 0,3 0,3 4 Afskæringskriterier 3,0 3,0 40 Tabel 4: Resultater af PAH-analyser. I.P.: ikke påvist. I.A.: ikke analyseret. I ovenstående tabel ses resultaterne for PAH-analysen. Der er ikke konstateret overskridelser af hhv. jordkvalitets- eller afskæringskriteriet i miljøprøverne, hvilket svarer til kategori 1 jord (ren jord). Jordprøver - tungmetalanalyser Resultaterne af tungmetalanalyserne fremgår af tabel 5. Prøve Dato Dybde Bly Cadmium Chrom Kobber Nikkel Zink m. u.t. mg/kg mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg mg/kg ,4 2,2 0,034 4,8 1,6 4, ,2 15 0,23 6,3 10 4, ,2 12 0,23 6,2 9,7 4, ,4 2,7 0,047 4,3 2,2 3, ,2 16 0,24 6,8 14 4, ,2 14 0,21 6,5 11 4, ,4 11 0,17 5,3 5,0 3,2 20 Jordkvalitetskriterier 40 0, Afskæringskriterier Tabel 5: Resultater af tungmetalanalyser af jordprøver. I ovenstående tabel ses resultaterne for tungmetalanalysen. Der er ikke konstateret overskridelser af hhv. jordkvalitets- eller afskæringskriteriet i miljøprøverne, hvilket svarer til kategori 1 jord (ren jord). \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

9 Sag Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 8 Geoteknisk undersøgelsesrapport 5.2 Resultat af miljøundersøgelse Ud fra ovenstående kemiske analyser af udvalgte miljøprøver fra de 7 udførte boringer konstateres det, at det øverste jordlag klassificeres som kategori 1 jord (ren jord), idet jordkvalitetskriteriet ikke er overskredet i nogen af prøverne for hverken, kulbrinter, PAH er eller tungmetaller. 6 DIVERSE Grontmij deltager gerne i sagens videre forløb, f.eks. i forbindelse med: Supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger Udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med fundamentsudgravninger og afrømning for gulve Udførelse af komprimeringskontrol og/eller forsøg med let faldlod Vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedr. bortskaffelse af jord Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne undersøgelse. Optagne prøver opbevares i 14 dage fra dato. \\denmark.grontmij.group\dk-projects\projects\251\ \04_output\hobro, ølsvej - udstykning, etape 1_rapport_med ks.docx

10 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +99,6 0 W MULD, sandet, siltet, humusrig, enk. rødder, meget mørkt grålig brunt, kfr. SAND, mellem til groft, ringe sorteret, gruset, mørkt gulbrunt, kfr. O Re 1 3 GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, kfr GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, kfr. 2 5 W GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, kfr GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, khl. 4 Tør W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :15:19 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B1 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 1 S. 1 / 1 Boreprofil

11 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +99,6 0 W MULD, sandet, siltet, gruset, humusrig, enk. rødder, O Re meget mørkt grålig brunt, kfr. MULD - " - O Re 1 12 SAND, fint til mellem, ringe sorteret, st. siltet, enk. grusk., gulbrunt, kfr. Sm Sg/ Gc SAND - " - Sm Sg/ Gc 2 14 SAND - " - Sm Sg/ Gc GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, kfr W Tør W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :16:23 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B2 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 2 S. 1 / 1 Boreprofil

12 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +100,1 0 W MULD, sandet, siltet, enk. gusk., humush., meget O Re mørkt grålig brunt, kfr. MULD - " - O Re SAND, fint til mellem, ringe sorteret, st. siltet, leret, enk. grusk., gulbrunt, kfr. Sm Sg/ Gc SAND - " - Sm Sg/ Gc GRUS, ringe sorteret, st. sandet, lag af siltet og leret sand, gulbrunt, kfr. 24 MORÆNELER, sandet, siltet, sandstriber, gulbrunt, kfr. Gl Gc GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, kfr W W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :16:45 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B3 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 3 S. 1 / 1 Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +100,1 0 W MULD, sandet, siltet, humusrig, enk. grusk., meget mørkt grålig brunt, kfr. SAND, groft, ringe sorteret, st. gruset, mørkt gulbrunt, kfr. O Re SAND, groft, ringe sorteret, st. gruset, gulbrunt, kfr. W 31 GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, kfr GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, khl Tør W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :17:51 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B4 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 4 S. 1 / 1 Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +99,7 0 1 W FYLD: MULD, leret, sandet, humusrig, meget mørkt Fy Re grålig brunt, sv. khl. MULD, sandet, siltet, meget mørkt grålig brunt, kfr. O Re SAND, groft, ringe sorteret, st. gruset, sv. leret, mørkt gulbrunt, kfr. 40 GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, kfr GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, kfr. 42 GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, khl W GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, sv. khl Tør W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :18:17 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B5 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 5 S. 1 / 1 Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +99,5 0 W MULD, sandet, siltet, humusrig, enk. grusk., enk. rødder, meget mørkt grålig brunt, kfr. SAND, fint, ringe sorteret, st. siltet, muldslirer, gulbrunt, kfr. O Re Sm Sg/ Gc 1 48 SAND, fint til mellem, ringe sorteret, siltet, gulbrunt, kfr. Sm Sg/ Gc MORÆNELER, stærkt siltet, sandslirer, gulbrunt, kfr. Gl Gc 2 50 GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, kfr GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, kfr. 3 W Tør W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :18:44 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B6 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 6 S. 1 / 1 Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater 1 Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +99,5 0 W FYLD?: MULD, sandet, siltet, enk. grusk., humusrig, meget mørkt grålig brunt, kfr. FYLD?: MULD - " - Fy/ O Fy/ O Re Re 1 57 MULD, sandet, siltet, enk. grusk., humusrig, meget mørkt grålig brunt, kfr. O Re MORÆNESAND, siltet, sv. leret, enk. grusk., gulbrunt, kfr. Gl Gc 2 59 MORÆNESAND, leret, siltet, enk. grusk., gulbrunt, kfr. Gl Gc MORÆNESAND - " - Gl Gc 3 61 GRUS, ringe sorteret, sandet, grålig brunt, kfr GRUS, ringe sorteret, st. sandet, grålig brunt, kfr. 4 W Tør W (%) BRegister - PSTGDK /07/ :19:08 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Hobro, Ølsvej - Etape 1 Geolog : CGB Boret af : PBA Dato : DGU-nr.: Boring : B7 Udarb. af : HLa Kontrol : SSA Godkendt : SSA Dato : Bilag : 7 S. 1 / 1 Boreprofil

17 Bilag B Analyseresultater

18 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B1,2 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 94 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 2.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 4.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 1.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.9 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 10 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer # mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.4 m * Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 8

19 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B2,10 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 81 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 15 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.23 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 6.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 10 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.0 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 36 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.10 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.25 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.2 m * Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 8

20 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B3,19 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 86 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.23 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 6.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 9.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.4 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 32 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 0.11 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.14 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.38 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.2 m * Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 8

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B4,28 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 89 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 2.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 4.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 2.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 3.8 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 11 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.2 m * Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 8

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B5,37 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 83 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 16 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.24 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 6.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 14 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.2 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 37 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.10 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.28 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.2 m * Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 8

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B6,46 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 85 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 14 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.21 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 6.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 11 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.9 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 32 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.24 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.2 m * Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 8

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Analyserapport Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: B7,56 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Tørstof 88 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 11 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.17 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 5.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 5.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 3.2 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 20 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen < mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.4 m * Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Tegnforklaring: <: mindre end >: større end #: ingen parametre er påvist DL.: Detektionsgrænse *): Ikke omfattet af akkrediteringen i.p.: ikke påvist i.m: ikke målelig Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 8

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Grontmij A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Att.: Belinda Kjellerup (BKJ) Sagsnr.: SagsNavn: Ølsvej, Hobro Prøve type: Jord Prøvetager: Rekvirenten PBA Prøvetagning: til Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B7,56 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Um (%) Kundecenter Tlf: Eurofins Miljø A/S Kundecenter Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 8 af 8

26 C:\HPCHEM\1\DATA\150703AA\083F2901.D C:\HPCHEM\1\METHODS\THCPROP.M V Vial No. 83 Prøvenr Instrument Prop Batchnr. EUDKVE Ølsvej, Hob-> uv UNK1 A, TRACE GC (150703AA\083F2901.D) min Prøvenr. V Fractions Report Name Start End Baseline Area Benzen-C >C10-C >C10-C >C15-C >C20-C >C20-C >C25-C >C35-C C7-C C9-C Benzen-C >C8-C >C10-C >C12-C >C16-C Total Sum Prop > >

27 C:\HPCHEM\1\DATA\150703AC\021F1701.D V Vial No. C:\HPCHEM\1\METHODS\ -> 21 Prøvenr Instrument Buzz Batchnr. EUDKVE Ølsvej, Hobro Buzz > > uv UNK1 A, TRACE GC (150703AC\021F1701.D) min Prøvenr. V Fractions Report Name Start End Baseline Area Benzen-C >C10-C >C10-C >C15-C >C20-C >C20-C >C25-C >C35-C C7-C C9-C Benzen-C >C8-C >C10-C >C12-C >C16-C Total Sum

28 C:\HPCHEM\1\DATA\150703AA\026F2201.D C:\HPCHEM\1\METHODS\THCBERTA.M V Vial No. 26 Prøvenr Instrument Berta Batchnr. EUDKVE Ølsvej, Hob-> uv UNK1 A, TRACE GC (150703AA\026F2201.D) min Prøvenr. V Fractions Report Name Start End Baseline Area Benzen-C >C10-C >C10-C >C15-C >C20-C >C20-C >C25-C >C35-C C7-C C9-C Benzen-C >C8-C >C10-C >C12-C >C16-C Total Sum Berta > >

29 C:\HPCHEM\1\DATA\150703AA\091F3701.D C:\HPCHEM\1\METHODS\THCPROP.M V Vial No. 91 Prøvenr Instrument Prop Batchnr. EUDKVE Ølsvej, Hob-> uv UNK1 A, TRACE GC (150703AA\091F3701.D) min Prøvenr. V Fractions Report Name Start End Baseline Area Benzen-C >C10-C >C10-C >C15-C >C20-C >C20-C >C25-C >C35-C C7-C C9-C Benzen-C >C8-C >C10-C >C12-C >C16-C Total Sum Prop > >

30 C:\HPCHEM\1\DATA\150703AA\017F1301.D C:\HPCHEM\1\METHODS\THCBERTA.M V Vial No. 17 Prøvenr Instrument Berta Batchnr. EUDKVE Ølsvej, Hob-> uv UNK1 A, TRACE GC (150703AA\017F1301.D) min Prøvenr. V Fractions Report Name Start End Baseline Area Benzen-C >C10-C >C10-C >C15-C >C20-C >C20-C >C25-C >C35-C C7-C C9-C Benzen-C >C8-C >C10-C >C12-C >C16-C Total Sum Berta > >

31 C:\HPCHEM\1\DATA\150703AA\025F2101.D C:\HPCHEM\1\METHODS\THCBERTA.M V Vial No. 25 Prøvenr Instrument Berta Batchnr. EUDKVE Ølsvej, Hob-> uv UNK1 A, TRACE GC (150703AA\025F2101.D) min Prøvenr. V Fractions Report Name Start End Baseline Area Benzen-C >C10-C >C10-C >C15-C >C20-C >C20-C >C25-C >C35-C C7-C C9-C Benzen-C >C8-C >C10-C >C12-C >C16-C Total Sum Berta > >

32 B1 B7 B2 B4 B5 Fixpunkt - Stophane B3 B6

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt Rådhusgade

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere