Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni og VoIP formidles af Flexfone. Dette leveres via TDCs landsdækkende 3G/Turbo 3G og GSM 900/1800- net samt interconnect. Disse vilkår for aftaler om mobil- og VoIP abonnement, der udbydes af Flexfone, kan til enhver tid findes online på under kundens kundelogin. Flexfone tager i alle henseender forbehold for tryk- og billedfejl Aftalen hos Flexfone giver kunden adgang til følgende: at foretage og modtage samtaler til slutbrugere på fastnettet og mobilnettet i Danmark, sende sms og mms til såvel danske som udenlandske mobilnumre og sende og modtage data i Danmark. Flexfone anser ikke Grønland eller Færøerne som en del af mobilnettet eller fastnettet i Danmark. Brug af tjenester forudsætter, at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt teleudstyr, eksempelvis en mobiltelefon Flexfone forbeholder sig ret til uden varsel at lukke numre, der er under mistanke for ikke at blive benyttet som abonnement til det aftalen er tiltænkt. Enhver udgift for Flexfone forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning og vil i ethvert henseende medføre politianmeldelse Kunden har mulighed for at anvende tjenesten udlandstelefoni, som bl.a. giver mulighed for at foretage opkald til udenlandske numre og foretage opkald i udlandet Flexfone kræver, at kunden har fast bopæl og fakturaadresse i Danmark Flexfone forbeholder sig retten til, at opsige numre der ikke har haft aktivitet i 3 måneder. Dog vil der blive sendt en påmindelse pr. mail 14 dage, inden Flexfone opsiger nummeret. Hvis nummeret ikke tages i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret i henhold til gældende regler. Aktivitet betyder, at der har været udgående trafik på nummeret Kunden får adgang til et kundelogin på hvor kunden har adgang til gratis oplysninger om sit mobilforbrug, jf. pkt Aftalen Aftalen indgås mellem kunden og Flexfone. Parternes aftale består af foreliggende abonnementsbetingelser og Flexfones prissætning. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser leveret i henhold til denne aftale. Kun registrerede virksomheder med CVR nummer kan indgå aftale med Flexfone Aftalen indgås ved, at kunden bestiller hos en af de af Flexfone godkendte forhandlere. Det er en forudsætning at kunden har en adresse Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde Flexfone abonnementsbetingelser og samtidig afgiver kunden en række oplysninger. Kundeoplysningerne er bl.a. CVR-nr., navn, adresse og adresse. Kunden har pligt til straks at underrette Flexfone om en eventuel ændring af adresse eller adresse. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller ændre oplysningerne på kundens personlige side på Såfremt kunden ikke straks meddeler Flexfone dette, er Flexfone berettiget til at ophæve aftalen, jf. pkt. 11, eller opkræve gebyr herfor Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet Flexfone, eller hvis DI Tele ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning Efter tilmelding vil kunden modtage en velkomst indeholdende login til Kunden vil efterfølgende modtaget et simkort til brug for mobiltelefoni via Flexfone. Dette velkomstbrev indeholder alle nødvendige informationer for at benytte tjenesten. Bemærk at velkomstbrevet, ved nummerportering, først bliver afsendt når Flexfone har modtaget en dato for flytning.

2 2.6 - Kunden accepterer at modtage meddelelser fra Flexfone via til den adresse, kunden har oplyst. Det er kundens pligt, at informere om den korrekte adresse, hvorfor Flexfone heller ikke kan drages til ansvar for e- mails der ikke er fremkommet. Meddelelser fra kunden til Flexfone kan sendes via Flexfone hjemmeside eller ved almindelig brevpost til Flexfone adresse. 2.7 DI Tele forbeholder sig retten til altid, at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som uforfaldne) med DI Tele dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra DI Tele at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. DI Tele er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er DI Tele berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel Hvis mobil simkort anvendes uden for Danmark, gælder Flexfone priser og vilkår, som er fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Kunden kan få oplysning om disse aftaler og priser på Flexfone mobiltjenester må ikke benyttes til følgende forhold: SMS/GSM Gateway, masseafsendelser eller videresalg uden en speciel aftale med Flexfone. 3. Support Flexfone skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske telefonisk på eller til DI Tele på , og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal åbningstid. Spærring af SIM-kort uden for normal åbningstid kan ske ved kald til , hvor der samtidig skal oplyses den kode, som fremgik af velkomstbrevet, der blev fremsendt ved oprettelsen. Ved øvrige akutte henvendelser uden for normal åbningstid kan DI Tele kontaktes på Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold der er uden for Flexfones kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver Flexfone denne fejlmelding. Flexfone er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for Flexfones udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. Flexfone er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold Flexfone er berettiget til at afbryde, indskrænke eller kræve ændring af kundens brug af Flexfone tjenester, hvis Flexfone finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn. 4. Tjenester og funktioner Regningsspecifikation - Kunden har på sit kundelogin på adgang til en gratis specificeret regning/forbrugsoversigt. Det vil give kunden en detaljeret liste over sine opkald. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for samtlige kaldte numre og modtagne opkald i de tilfælde, hvor kunden skal betale Forbrugsoplysninger opdateres løbende. Der kan eventuelt forekomme forsinkelser i opdateringen af de nyligste opkald foretaget i Danmark og længere tid for opkald foretaget i udlandet Nummervisning - Kunden har adgang til permanent eller pr. opkald at vælge at blokere for nummervisning, dette aktiveres på telefonen. Opkald til alarmtjenesten 112 vil aldrig kunne blokeres for nummervisning. Kunder med udeladt samt hemmeligt nummer skal være opmærksom på, at ved afsendelse af sms-beskeder samt opkald, vises nummeret hos modtageren Udenlandstelefoni - kunder der ikke ønsker adgang til udlandstelefoni, kan via kundelogin fravælge denne tjeneste. Kunder der har fravalgt udenlandstelefoni accepterer, at Flexfone ikke kan spærre for at sende sms til udenlandske numre. Ej heller kan der spærres for afsendelse af sms i det pågældende land hvor kunden befinder sig, selvom kunden har fravalgt udenlandstelefoni.

3 Ved gentilmelding til udenlandstelefoni, skal telefonen være på et dansk netværk. Såfremt udlandstelefoni tilmeldes når kunden befinder sig i udlandet, kan Flexfone ikke garantere at tilmeldingen vil virke. Flexfone kan ikke garantere og hæfter dermed ikke for, hvis kunden befinder sig i udlandet og afsender sms, mms eller anden form for kommunikation, som ikke bliver afsendt. Årsagen er at dette kan skyldes forhold hos en udenlandsk operatør. Hvis Flexfone ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt vurderer, at kundens adgang til Udlandstelefoni er forbundet med væsentlig kreditrisiko, er Flexfone uden yderligere varsel berettiget til at spærre for kundens adgang til udlandstelefoni En sms kan højest fylde 160 tegn. De fleste telefoner kan sammenkæde sms beskederne, så det er muligt at skrive længere sms er. Vær dog opmærksom på, at du kan blive takseret for flere sms?er hvis beskeden fylder mere end 160 tegn Leveringsrapporter modtaget pr. sms opkræves ikke. Dette er således en gratis service Kunden hæfter selv for ubetingede viderestillinger, herunder også til telefonsvareren Servicen Internet på mobilen defineres som et data tillægsabonnement, til et mobilabonnement. Internet giver kunden adgang til internettet. Internet på mobilen fra Flexfone leveres via GPRS/EDGE og 3G/Turbo 3G netværkene Internet på mobilen giver kunden, mod betaling af et fast månedligt beløb, et inkluderet forbrug af data pr. måned. Overskrider kunden det inkluderede forbrug pr. måned, begrænses kundens dataforbindelse automatisk til 64/64 Kbps måneden ud. Kunden bliver ikke takseret for ekstra forbrug. Ved overskridelse af det inkluderede forbrug pr. måned, varsles kunden via Det frie forbrug omfatter ikke roamet trafik, hvorfor dataforbrug i udlandet vil blive faktureret til den enhver tid gældende pris for international roaming. Gældende internationale roamingpriser kan findes på Ved roaming i andre operatørers netværk kan kunden risikere markant lavere up- og download hastigheder Servicen Internet på mobilen kan opsiges ved udgangen af den igangværende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt. 5. Sikkerhed, simkort og koder Ved indgåelse af aftale med Flexfone om mobiltelefoni, modtager kunden et brev med et nyt simkort. Dette brev indeholder en personlig PIN kode, PUK kode samt spærringskode, som skal opbevares forsvarligt. Spærringskoden skal bruges i forbindelse med spærring af simkort Når kunden har modtaget simkortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN koden, at simkortet ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN koden forkert tre gange i træk, spærres simkortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK koden. Indtastes PUK koden forkert flere gange i træk, blokeres simkortet permanent, og kunden må bestille et nyt simkort. Flexfone opkræver gebyr for bestilling af nyt simkort Hvis simkortet forsvinder, beskadiges eller en anden person uberettiget får kendskab til PIN koden, eller hvis kunden har mistanke om, at kortet vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte Flexfone med henblik på at få simkortet spærret. Så snart spærringen registreres, medfører dette en blokering for brug af simkortet. Når simkortet spærres, udsender Flexfone hurtigst muligt et nyt simkort indeholdende samme nummer. På kan gebyrerne herfor altid ses Kunden hæfter selv for tab som følge af andres uberettigede brug af simkortet, med de begrænsninger, som følge af pkt. 7.9.

4 5.5 - Flexfone oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, PIN kode eller PUK kode, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. Flexfone fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste adresse eller den registrerede adresse. 6. Ændring af abonnementsvilkår og priser De til enhver tid gældende abonnementsvilkår og priser for mobiltjenester fremgår af Flexfones prisliste på flexfone.dk under kundelogin, og kan desuden oplyses ved henvendelse til DI Teles kundeservice på telefon eller Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på og sendt til den adresse, kunden har oplyst. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for, at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel. 7. Betaling og fakturering 7.1 Al fakturering og opkrævning for de leverede ydelser foretages af DI Tele. DI Tele er berettiget til at opkræve oprettelses- og ændringsafgift for selve aftalen. DI Tele er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og services. 7.2 DI Tele opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste, som kan findes via kundens login på Kundens forbrugsoplysninger opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved roamet opkald eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse. 7.4 Afregning af loyalitetsbonus sker årligt i forbindelse med opkrævning af medlemskab af Dansk Indkøb. Kunden vil være berettiget til loyalitetsbonus af al national trafik samt betaling for PBX-licens. Kald til overtakserende numre, eks. donationer og lignende 9xxxx-numre samt kald foretaget i udlandet vil ikke være bonusberettiget Kunden afregnes via månedlig fakturering. Forbrug faktureres månedligt bagud mens abonnement afregnes månedligt forud. Kunden har 14 dages betalingsfrist Hvis kunden ikke betaler efter 2. rykker bliver regningen overgivet til inkasso og kundens telefoner bliver lukket og DI Tele forbeholder sig retten til at ophæve aftalen uden varsel Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms, mms eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover forbrugstaksten for at sende sms/mms og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves af DI Tele på kundens saldo. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester, jf. pkt Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Se pkt. 7.9 for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester. For indholdstakserede tjenester, der leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., gælder pkt om kundens hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsmiddel. For indholdstakserede tjenester, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv., gælder punkt 5.4. kun, hvis der anvendes en for kunden personlig kode i

5 forbindelse med købet. Kunden hæfter således ikke for andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsmiddel, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en sådan personlig kode. Undtaget er dog kundens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd i forbindelse med misbruget. Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til DI Tele. DI Tele kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til DI Tele, jf. pkt Lov om betalingstjenester 62, stk. 1 9 ( 62 er Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med lov om betalingstjenester): 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået

6 underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet Alle mobilnumre, der har været lukket mere end 3 måneder forbeholder Flexfone sig retten til at lukke og opsige. Der laves efterfølgende en opgørelse til kunden. 8. Aftalens overdragelse Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge Flexfones tjenester Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden DI Teles forudgående samtykke, hvilket bl.a. betinges af at kunden og en tredjemand underskriver en overdragelsesfuldmagt. Forinden skal der ske betaling af samtlige udeståender med kunden, samt at den nye kunde accepterer de gældende betingelser og betaler et evt. overdragelsesgebyr. 9. Nummertildeling og nummerportering Et, hos kunden, eksisterende telefonnummer kan porteres til Flexfone, forudsat at kunden ikke allerede har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos den eksisterende operatør. En nummerportering af kundens eksisterende telefonnummer, kan ikke ske efter det tilhørende abonnement er blevet opsagt Vælger kunden, ved oprettelse hos Flexfone, ikke at portere et eksisterende telefonnummer, kan kunden vælge et telefonnummer fra Flexfones nummerserie. Flexfone er berettiget til, af tekniske eller driftsmæssige grunde, at tildele kunden et nyt telefonnummer. Dette betyder ikke, at kunden har ret til erstatning eller kompensation af nogen art Flexfone garanterer ikke, hvis kunden befinder sig i udlandet den dato hvor nummerporteringen finder sted, at abonnementet kan aktiveres på det udenlandske netværk. 10. Kundens data og nummeroplysning Flexfone er forpligtet, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, til at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog og lignende) Nummeroplysningsdata videregives ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt Skjul oplysninger ved oprettelse Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til eller indhentet af Flexfone, behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med oprettelse af aftalen, indgår i Flexfones kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med Flexfones markedsføring af tjenester m.v. over for kunden. Endvidere registreres telefonnummer til brug for korrekt taksering og opkrævning ved Flexfones services og tjenester. 11. Kundens misligholdelse

7 Misligholder kunden sin aftale, har Flexfone og DI Tele ret til uden varsel at hæve aftalen og spærre for services og tjenester. Misligholdelse vurderes ud fra forhold som, at: a) kunden undlader at betale debiteret forbrug. b) kunden ikke vedligeholder kundens oplysninger, jf. pkt c) kunden standser sine betalinger, og viser sig at være erklæret insolvent. d) kunden ikke opfylder DI Teles krav om sikkerhedsstillelse rettidigt. e) en kreditvurdering giver DI Tele formodning om, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt. f) kunden udøver chikane mod DI Tele eller Flexfone eller mod DI Tele eller Flexfone medarbejdere. Hvis kunden retter det/de forhold, der gav anledning til en spærring og hvis DI Tele endnu ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang DI Tele har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser og har DI Tele efterfølgende opsagt kundens aftale, er DI Tele berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale. 12. Tyverispærring Kunden er forpligtet til at kontakte Flexfone og anmode om at få sit simkort spærret, så snart kunden får mistanke om, at telefonen muligvis bliver eller vil blive misbrugt, jf. pkt Kunden kan på sit velkomstbrev og via sit kundelogin finde vejledning til spærring af simkortet. 13. Opsigelse Kunden kan opsige en abonnementsaftale med Flexfone med omgående virkning op til et månedsskifte, med mindre kunden har et produkt med binding. Opsigelsen skal ske fra kundens registrerede adresse eller skriftligt Kunden er ansvarlig og hæfter dermed også for ekstra services i forbindelse med opsigelse af en abonnementsaftale. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse services Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. tilgodehavende ca. 30 dage efter opsigelsen. Kundens betaling for oprettelsesgebyr og evt. bonus refunderes dog ikke ved almindelig opsigelse/nummerportering Ved nummerportering til andet teleselskab samt opsigelse, udbetaler DI Tele kundens tilgodehavende via bankoverførsel. DI Tele er berettiget til at tage et gebyr herfor, i henhold til gældende prisliste, som fratrækkes tilgodehavende inden udbetaling. Er saldo ved opgørelsen negativ fremsender DI Tele en faktura. DI Tele er berettiget til at opkræve et opgørelsesgebyr. 14. Aftale med kontraktperiode 14.1 I tilfælde af at kunden har indgået en kontraktperiode på op til 3 år, og der i forbindelse med aftalen er leveret hardware og opsætning heraf samt opsætning af telefoniløsning fra DI Tele/Flexfone, har DI Tele finansieret indkøbet ydelsen (hardware og opsætning) hos Grenkeleasing ApS, hvilket indebærer at ejerskabet af hardware juridisk set først overdrages fra Grenkeleasing til kunden efter udløb af kontraktsperioden. DI Tele vil forestå månedlige opkrævninger hos kunden på vegne af Grenkeleasing, så længe Grenkeleasing ikke kræver, at betaling skal ske til dem. Ligeledes vil det være DI Tele, der er ansvarlig for produktgarantier o.lign. i forbindelse med levering af hardware. I kontrakts-

8 perioden er kunden ansvarlig for, at hardware er forsikret mod tyveri, brand- og/eller vandskade, i det tilfælde at kunden ikke har tegnet en sådan forsikring, vil den blive tegnet af Grenkeleasing og blive afregnet separat med 1,8% p.a. Denne forsikring kan annulleres mod forevisning af egen tegnet indboforsikring med ovennævnte dækning Aftalen med DI Tele er uopsigelig i kontraktperioden. Det vil dog være muligt ophæve kontrakten inden udløb mod at betale den resterende del af det tildelte beløb, der fremgår af kontrakten samt et administrationsgebyr på kr. 500,00. Er der eks. tildelt et beløb på kr ,00 i en kontraktperiode på 36 måneder, og der resterer 5 måneder, vil kunden kunne ophæve kontrakten mod at betale kr ,77 ekskl. moms (5/36* kr ,00 + kr. 500,00). 15. Ansvar 15.1 Flexfone eller DI Tele hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. Flexfone eller DI Tele er ej heller erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved Flexfone eller DI Tele undladelser Flexfone eller DI Tele hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at en tjeneste ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes er Flexfone eller DI Tele ikke ansvarlig for skader og tab, som Kunden måtte lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og download af såkaldte dial programmer. Dette gælder både terminaler og forbrug Flexfone eller DI Tele er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er Flexfone eller DI Tele ej ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler Flexfone og DI Tele er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for Flexfones eller DI Tele kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som Flexfone eller DI Tele ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse. 16. Tvister Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til DI Tele. DI Tele træffer under normale omstændigheder afgørelse i klager senest tre måneder efter, at en klage er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der dog gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af alle parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 17. Ikrafttrædelse Disse betingelser træder i kraft den 1. januar 2015.

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær.

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær. OVERDRAGELSE Telia Mobiltelefoni Indsendes til: Telia, Att. Activation, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Erhvervskunde: Tlf. 80 40 40 30, Privatkunde: Tlf. 80 40 40 40 Telia eksemplar Kontraktoplysninger

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere