Engelsk, Spansk og Tysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk, Spansk og Tysk"

Transkript

1 Engelsk, Spansk og Tysk Studieretning 1 Engelsk A Spansk A 3. studieretningsfag Kunstneriske fag 2. fremmedsprog Mulige valgfag Tysk B Billedkunst, Dramatik eller Musik Skal ikke vælges Se nedenfor I en globaliseret verden henvender denne studieretning sig til dig, der gerne vil udforske og forstå kultur, politik og samfundsforhold på tværs af kontinenterne. Studieretningen giver gode muligheder for at kunne begå sig i en globaliseret verden samtidig med at den i særlig grad kvalificerer dig til humanistiske, sproglige og kommunikative videregående ud- dannelser Sprog: I sprogfagene, engelsk A, spansk A og tysk B lægges vægten på at forstå det talte sprog, at tale og skri- ve, at kunne samtale og diskutere og fremlægge et emne på de forskellige sprog. Når man lærer flere sprog, støtter disse hinanden både mundtligt og skriftligt, og her vil muligheden for at vælge latin væ- re et helt særligt tilbud, da latin bl.a. giver forståelse for sammenhængen mellem de enkelte sprog. Vælger man latin på C- niveau som fjerde sprog, betyder det også, at man kan undlade et ellers obliga- torisk naturvidenskabeligt fag på B- niveau. Desuden opnår du en interkulturel kompetence, som er efterspurgt både inden for industri, turisme og i kunstverdenen. Ideen med studieretningen er dels at sprogene læses hver for sig, men også at de indgår i tværfaglige forløb med hinanden. Eksempler på emner og projekter: Medier og magt: Fx at sammenligne reklamer i forskellige kulturer. Ungdomskulturer: Hvad betyder opvækst under forskellige forhold for identitet og kultur i fx London, Berlin, Madrid og Los Angeles? Indvandring/udvandring: Hispanics i USA, arabere i Europa, udvandring fra Europa i det 20. århund- rede. Fokus på turisme, sport og fritid: Fx fodbold, tyrefægtning og cykling og yndede fritidsaktiviteter i de forskellige lande. Tværfaglige tekster: Fx eventyr, drama, noveller, film Storbyliv og arkitektur: Postmoderne bebyggelser i Berlin og London, Gaudi i Spanien Studieretningen giver gode ekskursionsmuligheder i forbindelse med de emner, der læses på tværs, evt. til det nære udland og gode muligheder for et samarbejde med de højere læreranstalter. Mulighed for at opleve interessante gæstelærere Mulighed for studieture, evt. med udveksling

2 Engelsk A I engelsk beskæftiger man sig med engelsk sprog, engelsksproget kultur og globale forhold. Formålet med undervisningen er at sætte eleverne i stand til at forstå og anvende det engelske sprog, så de kan begå sig i en globaliseret verden. Den sproglige del af undervisningen sigter mod at sætte eleverne i stand til ubesværet at deltage i samtale og diskussion på engelsk og selv at give længere, velstrukturerede mundtlige og skriftlige fremstillinger på flydende og korrekt engelsk. Gennem analyse og perspektivering af ældre og nyere litterære og ikke- litterære tekster stiftes der bekendtskab med historiske, kulturelle og aktuelle forhold i den engelsktalende verden, især USA og Storbritannien. Blandt de læste tekster skal der være uddrag af værker af Shakespeare. Desuden ind- drages medier som it, film og billeder, og der samarbejdes med gymnasiets øvrige fag. Spansk begyndersprog I spansk lærer eleverne at kommunikere på spansk, dvs. at forstå hovedindholdet når der tales spansk, at fremlægge et emne og deltage i samtale og diskussion på spansk, at læse og forstå spansk- sprogede tekster og at udtrykke sig skriftligt på spansk. Et andet vigtigt mål for spanskundervisningen er, at eleverne får kendskab til centrale samfundsmæssige og kulturelle forhold i Spanien og i andre spansktalende områder. Det centrale i undervisningen bliver således kombinationen af arbejdet med de forskelligartede tekster (noveller, romanuddrag, artikler, internettekster, film, sangtekster, egen kommunikation med spansktalende personer o.l.) og elevernes egen mulighed for sprogproduktion og udfoldelse. Undervisningen organiseres typisk i temaer som eventyr, spanske film, familien, araberne i Spanien, Den spanske Borgerkrig, indvandrernes vilkår i Spanien og i Amerika, 2. Verdenskrig osv. og præges af en jævn progression i såvel det sproglige arbejde som i arbejdsformerne, der bliver mere og mere selvstændige. Som studieretningsfag indgår Spansk i tværfagligt samarbejde med en række andre fag i emneforløb og projektforløb. Emnerne kan være mangfoldige. Det centrale er, at der arbejdes med spanskspro- gede samfund og kulturer, og at materialet i et vist omfang er på spansk. Gennem elevernes viden om spansktalende landes kultur- og samfundsforhold får de studerede emner således et øget globalt per- spektiv. Tysk fortsættersprog I tysk fortsætter eleverne med at kommunikere på tysk, dvs. at forstå hovedindholdet når der tales tysk, at fremlægge et emne og deltage i samtale og diskussion på tysk, at læse og forstå tysksprogede tekster og at udtrykke sig skriftligt på tysk. Et andet vigtigt mål for tyskundervisningen er, at eleverne får kendskab til centrale samfundsmæssige og kulturelle forhold i Tyskland og i andre tysktalende områder. Det centrale i undervisningen bliver således kombinationen af arbejdet med de forskelligar- tede tekster (noveller, romanuddrag, artikler, internettekster, film, sangtekster, egen kommunikation med tysktalende personer o.l.) og elevernes egen mulighed for sprogproduktion og udfoldelse. Undervisningen organiseres typisk i temaer som eventyr, tyske film, familien, indvandrernes vilkår, 2. Verdenskrig osv. og præges af en jævn progression i såvel det sproglige arbejde som i arbejdsformer- ne, der bliver mere og mere selvstændige. Som studieretningsfag indgår tysk i tværfagligt samarbejde med en række andre fag i emneforløb og projektforløb. Emnerne kan være mangfoldige. Det centrale er, at der arbejdes med tysksprogede samfund og kulturer, og at materialet i et vist omfang er på tysk. Gennem elevernes viden om tyskta- lende landes kultur- og samfundsforhold får de studerede emner således et øget globalt perspektiv.

3 Gennem det parallelle arbejde med sprogene og gennem studiet af de beslægtede emner og temaer vil sprogene i studieretningen blive en god støtte for hinanden. Herudover vil der være mange mulighe- der for et egentligt samarbejde i studieretningen, f.eks. om sproglige emner som tværfaglig gramma- tik, slang og sproghistorie eller forløb som ungdomskulturer, kulturelle forskelle belyst gennem re- klamer, 2. Verdenskrig og film. Valgfag Alle skal vælge enten Latin C, et fag på C- niveau og et fag på mindst B- niveau eller ét af fagene Biologi B, Fysik B, Matematik B eller Naturgeografi B og ét andet fag på mindst B- niveau Mulige valgfag A- niveau: B- niveau: C- niveau: Tysk Fysik, Naturgeografi, Biologi, Idræt, Matematik, Musik/Billedkunst/Dramatik, Re- ligion, (Psykologi, Filosofi, Billedkunst, Dramatik, hvis 3. Str. fag) Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Astronomi, Latin, Kemi, Musik, Dramatik og Billedkunst, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

4 Engelsk og Samfundsfag Studieretning 2 Mulige 3. studieretningsfag Kunstneriske fag 2. fremmed- sprog Mulige valgfag Engelsk A Samfundsfag B Matematik B Biologi B Filosofi C Psykologi C Naturgeografi C/B Billedkunst, Dramatik eller Musik Tysk, Fransk, Italiensk eller Spansk Se nedenfor Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for både sprog og samfund. Fagene støtter hinanden i forståelsen af menneskers vilkår og af sammenhænge i samfundet. Engelsk A I engelsk beskæftiger man sig med engelsk sprog, engelsksproget kultur og globale forhold. Formålet med undervisningen er at sætte eleverne i stand til at forstå og anvende det engelske sprog, så de kan begå sig i en globaliseret verden. Den sproglige del af undervisningen sigter mod at sætte eleverne i stand til ubesværet at deltage i samtale og diskussion på engelsk og selv at give længere, velstrukturerede mundtlige og skriftlige fremstillinger på flydende og korrekt engelsk. Gennem analyse og perspektivering af ældre og nyere litterære og ikke- litterære tekster stiftes der bekendtskab med historiske, kulturelle og aktuelle for- hold i den engelsktalende verden, især USA og Storbritannien. Blandt de læste tekster skal der være uddrag af værker af Shakespeare. Desuden inddrages medier som it, film og billeder, og der samarbej- des med gymnasiets øvrige fag. Samfundsfag B Samfundsfag handler om mennesker og deres forhold til det samfund, de lever i. Det betyder, at du både kommer til at beskæftige dig med, hvordan individet påvirkes og skaber sin identitet, og de mere generelle økonomiske, politiske og kulturelle sammenhænge i det omgivende samfund (lokalt, regio- nalt og globalt). Det sætter fokus på aktuelle emner og problemstillinger i samfundet, f.eks. ungdoms- kulturer, massemedier, kulturkonflikter og integration, forskellige politiske systemer, velfærdssam- fundet i Danmark, EU i en globaliseret verden, terrorisme og menneskerettigheder. Du skal lære at kunne forbinde begivenheder og tendenser med faglig viden og selv at vurdere og tage stilling til forskellige synspunkter og begivenheder. Derfor er det vigtigt at du er/bliver interesseret i at følge med i, hvad der sker i verden gennem aviser, nyhedsudsendelser på tv m.v. Du skal lære at skelne mellem forskellige typer udsagn, at argumentere ud fra forskellige synsvinkler og at formulere samfunds- faglige spørgsmål og selv finde materiale til at undersøge og vurdere disse spørgsmål. Du skal lære at anvende begreber og enkle teorier til at forklare samfundsmæssige sammenhænge. Du skal lære at under- søge og vurdere forskellige typer materiale (tekster, tabeller, billeder, film og data- baser m.m.) og at bruge elektronisk kommunikation og informationssøgning. Du skal lære at lave in- terviews og spørgeskema- undersøgelser om folks holdninger i samfundet og selv vurdere resultater- ne (kvantitativt og kvalitativt).

5 Samfundsfag arbejder med alt dette som et selvstændigt fag og sammen med andre fag. Derudover er der mange muligheder for aktiviteter uden for skolen, f.eks. virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærere (f.eks. politikere og virksomhedsrepræsentanter), ture i biografen samt en studierejse til udlandet. I samfundsfag skal der udarbejdes mindst to projekter, som er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Der vil også være mindre skriftlige arbejder, som skal gøre dig i stand til at udtrykke faget skriftligt. 3. studieretningsfag Afhængigt af valget af tredje studieretningsfag vil studieretningen få sin særlige profil: Med Psykologi C som det 3. fag vil nøgleordene blive samfundet og mennesket. Psykologien er viden- skaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, føler, lærer, handler og udvikler sig universelt og un- der givne, samfundsmæssige omstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenska- belige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder. Faget har fire centrale områder: 1) udvik- lings- psykologi, hvor vi arbejder med betydningen af arv, miljø og kultur og herunder belyser op- vækstfamiliens betydning. 2) intelligens og læring, hvor vi belyser sociale og kulturelle forholds be- tydning for læring, udvikling af intelligens samt tænkningens betydning for forståelse af omverdenen. 3) personlighed og identitet, hvor vi arbejder med de forhold, som resulterer i forskelle i personlighe- den samt hvordan dette igen udtrykkes i håndtering af kriser og udfordringer. 4) socialpsykologi, der omhandler samspil i større eller mindre grupper og herunder belyser kommunikationen i familien, kammeratskabsgruppen og på arbejdspladsen. Disse fire tilgange forenes og spiller sammen i det en- kelte individ. Psykologi er en oplagt samarbejdspartner for engelsk og samfundsfag, når der skal ar- bejdes med litteraturfortolkning, ungdomskultur, sociale forhold, sundhed og livsstil, mennesker på job, angst og stress. Andre muligheder: Med Biologi B bliver der arbejdet med levende organismers opbygning og funktion samt deres sam- spil med naturen. I Fysiologi bliver der arbejdet med de levende organismers opbygning. Man vil ofte tage udgangspunkt i mennesket og arbejde med fx opbygning og funktion af blodkreds- løbet, ånde- dræts- organer og muskler. I Genetik beskæftiger man sig med opbygningen af DNA (arvematerialet), hvordan DNA fungerer, og hvordan arv videregives til næste generation. I økologi arbejdes med natu- ren, og med hvordan mennesker påvirker naturen både på godt og ondt, for eksempel i forbindelse med natur- genopretningsprojekter og forurening. Filosofi C handler om at ruske op i vores vante forestillinger om hvad vi ved, og hvad vi bør gøre. På den måde beskæftiger filosofi sig med de helt overordnede og generelle spørgsmål. Når man i naturvi- denskab f.eks. vil vide noget om verdensrummets struktur, stiller filosofi i stedet spørgsmålet om hvad viden egentlig er. Hvad adskiller viden fra blotte og bare meninger og tro, og hvordan adskiller videnskaben sig fra religionens tro og hverdagens meninger? Spørgsmål om viden og verdens beskaf- fenhed hører ind under den teoretiske filosofi. Filosofien stopper dog ikke her. I filosofien vil man også gerne stille spørgsmålet om hvad vi skal gøre med vores viden. Spørgsmål om hvad vi bør gøre, hører ind under den praktiske filosofi. Arbejdet med disse spørgsmål sker gennem tekstlæsning, it og diskus- sioner med udgangspunkt i filosofiske spørgsmål og teorier. Naturgeografi C (eller B) omhandler grundlæggende naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår samt hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter naturen. Kernestoffet er: Jordens udviklingshistorie, klima, vand, energi, produk- tion. Herudover vælges et supplerende stof med relation til kernestoffet. Gennem faget opnås træning i at observere fænomener i omgivelserne og strukturere og fortolke indsamlede informationer. Den naturfaglige forståelse sættes i et samfundsperspektiv. Undervisningen er emneorienteret, og globale

6 forhold spiller en stor rolle for undervisningen, der desuden indeholder forskellige former for ekspe- rimentelt arbejde. Med matematik B: Se studieretningen Samfundsfag og Engelsk Valgfag Elever med tysk som 2. fremmedsprog skal vælge et fag på A- niveau og dertil: 1. Hvis 3. studieretningsfag er Ps C eller Fi C: MaB, NgB, BiB eller FyB og 1 fag på min. B- niveau 2. Hvis 3. studieretningsfag er MaB eller Bi B: Ét fag på mindst C- og ét fag på mindst B- niveau 3. Hvis 3. studieretningsfag er Ng C: MaB, Ng B, BiB eller FyB, 1 på min. B- niveau og 1 frit fag Elever med et begyndersprog som 2. fremmedsprog skal vælge: 1. Hvis 3. studieretningsfag er Ps C eller Fi C: MaB, NgB, BiB eller FyB og 1 fag på min. B- niveau 2. Hvis 3. studieretningsfag er MaB eller Bi B: Ét fag på mindst C- og ét fag på mindst B- niveau 3. Hvis 3. studieretningsfag er Ng C: MaB, Ng B, BiB eller FyB, 1 på min. B- niveau og 1 frit fag Mulige valgfag A- niveau: B- niveau: C- niveau: Samfundsfag (Bemærk, at Samfundsfag A medfører et krav om Matematik B som valgfag), tysk for elever med tysk som 2. fremmedsprog, biologi hvis 3. studie- retningsfag er Biologi B (Bemærk, at Biologi A medfører et krav om Matematik B) Fysik, Biologi, Naturgeografi, Idræt, Religion, Matematik, Mu- sik/billedkunst/dramatik, (Psykologi, Filosofi, hvis 3.st.r fag) Erhvervsøkonomi, Latin, Astronomi, Filosofi, Psykologi, kemi, Musik, Billed- kunst, Dramatik, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

7 Studieretning 3 Musik A Engelsk A Musik og Engelsk Mulige 3. studieretningsfag Biologi B, Fysik B Psykologi C Filosofi C Dramatik C Billedkunst C Matematik B Kunstnerisk fag 2. fremmed- sprog Musik Tysk, Fransk, Italiensk eller Spansk Mulige valg- fag Se Nedenfor Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for kunstnerisk udfoldelse og teori samt sprog og kultur. Interessen for musik er meget vigtig, men der kræves ikke forud- sætninger inden for musikudøvelse for at vælge retningen. Musik A De helt centrale søjler i undervisningen er: Musikudøvelse, musikkundskab og arrangement. I musikudøvelse arbejdes der med enstemmige sange og med flerstemmige vokal- og instrumentalnumre, både inden for den klassiske og den rytmiske musik. Stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter indgår i undervisningen fra starten, og det er et af må- lene at udvikle evnen til at indgå i forskellige kombinationer af gruppesammenspil og sang. Desuden lægges der vægt på, at den enkelte udvikler egne færdigheder samt udvikler evnen til fortolkning af det musikalske materiale. I musikkundskab arbejdes der med analyse og perspektivering af vestlig kunst- og populærmusik, folkemusik, dansk musik, ny musik samt ikke- vestlig musik. I analysearbejdet inddrages musikteori og hørelære samt musiklærens forskellige analyseparametre med henblik på en fremstilling af musik- kens opbygning. I undervisningen inddrages såvel historiske og aktuelle som kulturelle og sociale for- hold samt det formidlings- og mediemæssige med henblik på perspektivering. I arrangement, som er fagets skriftlige dimension, arbejdes der med at sætte en poprockmelodi, en jazzmelodi, en vise eller en salme i musikalsk arrangement for flere sangere og/eller instrumenter. Eleverne på holdet vælger i samråd med læreren, hvilken type arrangement der skal arbejdes med. Arbejdsformerne veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum. Undervisningen tager desuden kontakt med det øv- rige musikliv i form af fx koncertbesøg, opera, musical, studiebesøg og møde med musikere og kom- ponister. Der kræves ikke noget forhåndskendskab til musikteori for at kunne starte på Musik A, og det er ikke en forudsætning at eleven kan spille eller synge i forvejen. Med sin blanding af teori og praksis opnår musikeleven både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget. Engelsk A Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Det betyder, at man som studerende

8 arbejder med at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på engelsk. opnår viden om fagets sproglige, tekstlige, historiske og kulturelle elementer. får indsigt i engelsktalende kulturer. Engelsk handler altså om at opnå sprogfærdighed, analysefærdighed og kulturkendskab. Sprogfærdighed opnås ved dels at sætte fokus på grundkompetencerne at lytte, at læse, at tale og at skrive og dels gennem samtale og diskussion. Analysefærdighed opnås gennem læsning af litterære og ikke- litterære tekster. Man studerer tekster fra forskellige perioder og forskellige engelsktalende kulturer. Kulturkendskab opnås ved at erhverve sig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige for- hold i Storbritannien og USA. Denne viden kan for eksempel bruges i perspektiveringen af litterære tekster. Kort sagt er engelsk for dig, som er interesseret i sprog og kultur. 3. studieretningsfag Afhængigt af valget af 3. studieretningsfag vil studieretningen få sin egen profil: Med Dramatik C som studieretningens tredje fag bliver hovedvægten lagt på det kreative, uanset om der arbejdes analytisk eller praktisk. Dramatik giver indblik i forskellige dramatiske genrer og teknik- ker, som kan bruges i samspil med andre fag; og sammen med de øvrige studieretningsfag kan indstu- deres små teaterstykker på engelsk med ledsagende musik. Eksempler på temaer: William Shakespeare og elizabethansk musik; moderne engelsk dramatik som "In- yer- face" tilsat moderne lyd for eksempel Eminem eller Outlandish. Andre muligheder: Med Billedkunst C som studieretningens tredje fag bliver hovedvægten lagt på det kreative, uanset om der arbejdes analytisk eller praktisk. Gennem praktiske øvelser og analyse af kunsthistoriske perioder opnås kendskab til forskellige teknikker og kunstformer. I billedkunst arbejdes der med flade, skulp- tur, installationer og arkitektur. Eksempler på temaer: musikvideoer; performancekunst; strømninger i litteratur, kunst og musik. Med Fysik B som 3. studieretningsfag vil der blive sat fokus på lydens egenskaber som bølger, herun- der fysikinstrumenters virkemåde, ørets opfattelse af forskellige former for lyd og skadevirkninger af lydpåvirkninger. Fysikken vil beskrive og eksperimentere med lydbølgerne, og emneområderne elek- triske strømme og energioverførsel kan være et udgangspunkt for også at eksperimentere med for- stærkning af lyd. I fysik er det et fagligt mål at bidrage til forståelse af teknologi- og samfundsudvikling i samspil med andre fag, - for eksempel Eng A. Emneområder kunne for eksempel være Manhattan Projektet om røntgenstrålernes opdagelse mm.. Med Psykologi C som studieretningens tredje fag bliver der blandt andet mulighed for at arbejde med formidling og kommunikation. Hvad sker der, når mennesker kommunikerer med hinanden gennem sprog, musik og litteratur? Psykologi omfatter nyere forskning inden for socialpsykologi, udviklings- psykologi, intelligens og læring samt identitet og personlighed. Gennem disse fire tilgangsvinkler ar- bejdes der med, hvordan mennesker sanser, tænker, føler, lærer, handler og udvikler sig alment og individuelt i samspil med omverden. Psykologi er dermed en oplagt samarbejdspartner for engelsk og musik, når der skal arbejdes med kulturelle og kunstneriske udtryk, f.eks. i form af rapmusik og hip- hop- kultur eller i form af litteratur. Den humanistiske psykologi giver forskellige bud på, hvorfor

9 mennesket laver musik, og hvorfor vi lytter til og i bredere forstand bruger musik. Gruppe- og social- psykologien kan belyse det psykologiske samspil, der ligger under det gode musiske samspil. Valgfag Elever med tysk som 2. fremmedsprog skal vælge 1. Hvis 3. studieretningsfag er Dramatik C, Billedkunst C, Filosofi C eller Psykologi C: 2. Ét af fagene Matematik, Biologi, Naturgeografi og Fysik på B- niveau og ét fag på mindst B- niveau 3. Hvis 3. studieretningsfag er Matematik B, Biologi B eller Fysik B: 4. Ét fag på mindst B- niveau og et fag på mindst C- niveau Elever med et begyndersprog som 2. fremmedsprog skal vælge: 1. Hvis 3. studieretningsfag er Dramatik C, Billedkunst C, Filosofi C eller Psykologi C: 2. Ét af fagene Matematik, Biologi, Naturgeografi og Fysik på B- niveau 3. Hvis 3. studieretningsfag er Matematik B, Biologi B eller Fysik B: 4. Ét frit valgfag Mulige valgfag A- niveau: B- niveau: C- niveau: Tysk (for elever med tysk som 2. fremmedsprog) Fysik, Naturgeografi, Biologi, Idræt, Religion, Billedkunst/Dramatik, Matematik Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Astronomi, Latin, Kemi, Dramatik, Billed- kunst, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

10 Samfundsfag og Engelsk Studieretning 4 3. studieretningsfag Kunstneriske fag 2. fremmedsprog Mulige valgfag Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Billedkunst, Dramatik eller Musik Tysk, Fransk, Ita- liensk eller Spansk Se nedenfor Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for både det nære samfund og den stadigt mere globaliserede verden. Fagene støtter hinanden i såvel den præcise analyse som i udblik og engagement og åbner dermed for spændende muligheder. Samfundsfag A Samfundsfag på A- niveau handler om mennesker og deres forhold til det samfund, de lever i. Det centrale er det forhold, at mennesket dels er et produkt af samfundet og dels har nogle muligheder for at påvirke samfundet i den retning, man gerne vil. Traditionelt har man i gymnasiet delt faget op i 4 store hovedområder, der alle på et højere niveau end gymnasiets er et eller flere selvstændige fag. Det drejer sig om sociologi, der bl.a. handler om, hvordan samfundets normer og værdier indlæres hos nye generationer, herunder også gruppens betydning for den sociale udvikling. De emner, der kunne behandles her, er ungdomskulturer, kulturkonflikter og integration eller det danske velfærdssamfund. Det drejer sig om politik eller politologi. Hvordan man fastsætter normer og værdier i et samfund, og hvilke muligheder det enkelte menneske har for at få indflydelse på denne proces. Her kan der arbejdes med f.eks. andre landes politiske systemer eller forholdet mellem lovgivning og menneskerettigheder. Økonomi handler om frembringelsen og fordelingen af samfundets materielle grundlag. Arbejdet med økonomiske modeller og økonomisk politik spiller her en rolle Og endelig om international politik, der handler om udviklingen i verden og denne udviklings betydning for det danske samfund. Her spiller indvandring og u- landspolitik naturligvis en stor rolle, ligesom det europæiske samarbejde i en globaliseret verden er med. Afgørende for, om noget er samfundsfag eller ikke, er den samfundsfaglige metode. Den kan kort defineres en klar skelnen mellem et er og et bør, hvor det er samfundet, som det nu engang er, fx som det fremgår af et statistisk materiale, der er det centrale element. Samfundsfag på A- niveau arbejder med alt dette som et selvstændigt fag, men indgår også i et tæt samarbejde med andre fag, herunder ikke mindst engelsk. Også matematik samarbejdes der med. Derudover er der mange muligheder for aktiviteter uden for skolen, f.eks. virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærere og studierejser. Engelsk A I engelsk beskæftiger man sig med engelsk sprog, engelsksproget kultur og globale forhold. Formålet med undervisningen er at sætte eleverne i stand til at forstå og anvende det engelske sprog, så de kan begå sig i en globaliseret verden.

11 Den sproglige del af undervisningen sigter mod at sætte eleverne i stand til ubesværet at deltage i samtale og diskussion på engelsk og selv at give længere, velstrukturerede mundtlige og skriftlige fremstillinger på flydende og korrekt engelsk. Gennem analyse og perspektivering af ældre og nyere litterære og ikke- litterære tekster stiftes der bekendtskab med historiske, kulturelle og aktuelle for- hold i den engelsktalende verden, især USA og Storbritannien. Blandt de læste tekster skal der være uddrag af værker af Shakespeare, ligesom der blandt de ikke- litterære tekster vil være artikler om økonomi, sociologi og politik mm., sådan at eleverne får træning i læsning af faglitteratur Desuden inddrages medier som it, film og billeder, og der samarbejdes med gymnasiets øvrige fag. Matematik B I matematik arbejdes der generelt med at opstille modeller og stille spørgsmål ud fra dem, med at ha- ve blik for hvilke svar der kan forventes, samt med at formulere konklusioner i et klart sprog. F.eks. kan en matematisk sammenhæng mellem talstørrelser i et statistisk materiale give en sikker og præ- cis viden om den samfundsmæssige udvikling, f.eks. økonomisk vækst. I det hele taget kan de økono- miske sammen- hænge beskrives og analyseres matematisk, ligesom det statistiske materiale, som er grundlæggende i samfundsfag, gennem matematikken kan gøres klart og anvendeligt. Med sin vekselvirkning mellem opbygning af teori og modeller og anvendelse af disse modeller til behandling af abstrakte problemer er matematik også på andre måder et nyttigt fag. Hypoteser og te- orier fra for eksempel de naturvidenskabelige fag kan ved formulering i matematikkens sprog ofte give ny indsigt, ligesom matematiske repræsentationsformer som tabeller og grafer kan give større overblik over indsamlede data. Der anvendes grafiske lommeregnere og computerprogrammer som f.eks. TI- Inspire.. Nøgleordene i studieretningen er samfund og globalisering. Det handler om at forstå, hvordan sam- fundet hænger sammen, og om at begå sig i verden, ligesom det handler om at bruge sin viden fra samfundsfag til at forstå det internationale samfund og omvendt. Fagene støtter generelt hinanden og har herudover gode muligheder for indgå i samarbejde om for- skellige forløb, der bl.a. kan belyse forskellene mellem på den ene side det engelske og det amerikan- ske samfund og på den anden side det danske. Det kan f.eks. være levevilkår, uddannelsessystem, retsvæsen og det politiske system. Valgfag Elever med tysk som 2. fremmedsprog skal vælge Ét af fag på mindst B- niveau og et frit valgfag Elever med et begyndersprog som 2. fremmedsprog skal vælge: Et frit fag Mulige valgfag A- niveau: B- niveau: C- niveau: Matematik, tysk (for elever med tysk som 2. fremmedsprog) Fysik, Naturgeografi, Biologi, Idræt, Religion, Musik/Billedkunst/Dramatik Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Astronomi, Latin, Kemi, Musik, Dramatik, Billedkunst, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

12 Matematik og Samfundsfag Studieretning 5 Matematik A Samfundsfag B Mulige 3. studieretningsfag Erhvervsøkonomi C Naturgeografi C/B Biologi B, Fysik B Kunstneriske fag Billedkunst, Dramatik eller Musik 2. fremmed- sprog Tysk, Fransk, Italiensk eller Spansk Mulige valgfag Se neden- for Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for økonomi og samfund og gerne vil kunne arbejde med pro- blemstillinger, der kræver matematisk løsning. F.eks. giver ma- tematikken en god mulighed for at behandle statistisk materiale til dybere forståelse af samfundsforhold, ligesom matematiske modeller er med til at give grundlæggende forståelse for øko- nomiske sammenhænge Matematik A Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning. I faget arbejdes med logiske og præcise beskri- velser og argumenter for sammenhæng mellem forskellige størrelser, som for eksempel kan hentes i økonomiens verden eller andre steder i samfundet. Ud fra en given problemstilling forsøger man at opstille matematiske modeller, som kan beskrive spørgsmålene matematisk og kan give matematiske løsninger ud fra givne forudsætninger. Herudfra kan man dernæst i klart sprog formulere mulige svar på problemstillingerne. For eksempel kan en matematisk sammenhæng mellem størrelser i et statistisk materiale give en sik- ker og præcis viden om en samfundsmæssig udvikling, f.eks. økonomisk vækst, som har fundet sted. Økonomiske sammenhænge kan beskrives og analyseres matematisk, og statistisk materiale kan gø- res klart og anvendeligt. Matematikken vekselvirker mellem opbygning af teori og modeller og anvendelse af modellerne til behandling af abstrakte problemer. Hypoteser og teorier fra forskellige fag kan formuleres i matema- tikkens sprog, og derved kan der opnås større indsigt. Data kan gøres overskuelige ved matematiske repræsentationsformer som tabeller og grafer. Der anvendes grafiske lommeregnere og computerprogrammer som f.eks. TI- Interactive. Samfundsfag B Samfundsfag handler om mennesker og deres forhold til det samfund, de lever i. Derfor kommer du til at beskæftige dig både med individets påvirkning og skabelse af egen identitet og med generelle for- hold i det samfund, menneskerne lever i. Det gælder både økonomiske, politiske og kulturelle sammenhænge i det omgivende samfund. Der sættes fokus på aktuelle problemstillinger i samfundet som for eksempel ungdomskulturer, masse- medier, kulturkonflikter og integration, politiske systemer, det danske velfærdssamfund, EU, terro- risme og menneskerettigheder. I arbejdet med at strukturere viden anvendes statistik og grafisk fremstilling. Viden indsamles for ek- sempel via interviews og spørgeskemaundersøgelser om folks holdninger i samfundet. Statistisk be- handling kan danne basis for vurdering af resultaterne. Økonomi handler om frembringelse og forde-

13 ling af samfundets materielle grundlag. Udover arbejde med økonomisk politik, spiller også økonomi- ske modeller en rolle. Her kan matematikken være nyttig. Samfundsfag arbejder både selvstændigt og i samarbejde med andre fag, ligesom der er muligheder for virksomhedsbesøg og besøg af for eksempel politikere og virksomhedsrepræsentanter. 3. studieretningsfag Afhængigt af valget af 3. studieretningsfag vil studieretningen få sin særlige profil. Med Erhversøkonomi C kan der for eksempel samarbejdes om valg af investeringer, herunder cost/benefit analyser, samfundsøkonomiske konsekvenser af manglende investeringer og samfundets muligheder for at fremme investeringer i virksomheder. Der kan også samarbejdes om konkurrence- evne og virksomheders strategimuligheder i forhold til markedsforhold og markedsmuligheder. Ma- tematikken kan her både bidrage med statistiske metoder og med modeller til optimering af pris og afsætning under hensyn til forskellige omkostningsforløb. Virksomheden sættes hermed i relation til dens omverden, og markedsforhold, konkurrenceforhold samt virksomhedens strategi, vækst og udvikling behandles i et samarbejde mellem matematik, sam- fundsfag og erhvervsøkonomi. Andre muligheder Naturgeografi C/B Med Naturgeografi vil der blive mere fokus på klimaproblemer og klimapolitik. Geofaglige problem- stillinger vil blive analyseret i en bred samfundsmæssig sammenhæng, ligesom der vil blive indsamlet og vurderet informationer fra forskellige instanser og fra naturen angående for eksempel vandres- sourcer, jordskælv, produktion, energiforbrug og teknologi. Her kan statistiske metoder og matemati- ske modeller til forudsigelse på basis af givne antagelser give et bredere billede. Biologi B Med Biologi B bliver der arbejdet mere med naturen, med mennesket som levende organisme og med hvordan menneskene påvirker naturen på både godt og ondt. I arbejdet med for eksempel forure- nings- problemer kan matematisk modeller med fordel inddrages til belysning af mulige løsninger, li- gesom den samfundsmæssige side kan belyses Valgfag Elever med tysk som 2. fremmedsprog skal vælge et fag på A- niveau og dertil: 1. Hvis 3. studieretningsfag er Erhvervsøkonomi C Ét fag på mindst B- niveau 2. Hvis 3. Studieretningsfag er Naturgeografi C 3. Ét fag på mindst B- niveau og ét C- niveau- fag 4. Hvis 3. studieretningsfag er Naturgeografi B, Fysik B eller Biologi B Ét frit fag Elever med et begyndersprog som 2. fremmedsprog skal vælge: 1. Hvis 3. studieretningsfag er Erhvervsøkonomi C Ét fag på mindst B- niveau 2. Hvis 3. Studieretningsfag er Naturgeografi C 3. Ét fag på mindst B- niveau og ét C- niveau- fag 4. Hvis 3. studieretningsfag er Naturgeografi B, Fysik B eller Biologi B Ét frit fag

14 Mulige valgfag A- niveau: B- niveau: C- niveau: Samfundsfag, Engelsk, Tysk (for elever med tysk som 2. fremmedsprog) Fysik, Naturgeografi, Biologi, Idræt, Religion, Musik/Billedkunst/Dramatik Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Astronomi, Latin, Kemi, Musik, Dramatik, Billedkunst, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

15 Matematik, Kemi og Fysik Studieretning 6 Matematik A Kemi B 3. studieretningsfag Kunstneriske fag Fysik B Billedkunst, Dramatik eller Musik 2. fremmedsprog Mulige valg- fag Tysk, Fransk, Ita- liensk eller Spansk Se nedenfor Denne studieretning henvender sig til elever med interesse sig for matematik og naturvidenskab. Studieretningen giver direkte adgang til at læse videre inden for alle naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannel- ser. Fagene støtter hinanden. Matematikken anvendes i stor ud- strækning i fysik og kemi, ligesom angrebs- vinkler og metoder i fysik og kemi er nært beslægtede. F.eks. har selvstændigt laboratoriear- bejde en fremtrædende rolle. Matematik A I matematik arbejdes blandt andet med talbehandling og modeller. Der behandles forskellige funkti- onstyper, der kan beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser, ligesom simple metoder til håndtering af statistisk datamateriale behandles. Ved samarbejdet med fysik og kemi kan elevernes egne måledata fra laboratoriet derfor inddrages og naturvidenskabelige modeller undersøges. Andre emner er trekantberegning, som kan bruges til for eksempel landmåling, geometri i to og tre dimensioner, som anvendes i arkitekturen, og differential- og integralregning, som bruges til beskri- velser af for eksempel vækst, økonomi, bevægelser, kemisk ligevægt og afkøling. I faget bliver anvendt grafisk lommeregner og et stort antal computerprogrammer som for eksempel TI- Inspire. I matematikken arbejdes der både mundtligt og skriftligt med det matematiske sprog og med oversæt- telse mellem dette og vort normale sprog. Problemløsning indeholder ofte en oversættelse til matema- tikkens sprog, en mindre eller større beregning heri og til slut en oversættelse, så løsningen giver det direkte svar på problemet. Kemi B Kemiens verden er de små tings verden! Ved f.eks. at besvare følgende spørgsmål bliver store dele af grundlaget i faget bygget op: Hvordan er atomet opbygget, og hvad er et grundstof? Hvad er systemet i det periodiske system? Hvordan kan man ud fra grundstoffers placering i det periodiske system forudsige, om det har tendens til at indgå i den ene eller den anden slags kemisk binding? Hvilke typer reaktioner indgår karakteristiske kemiske stoffer i? Hvad er det egentlig, der sker, når en syre reagerer med en base? Kan man beregne f.eks. en opløsnings ph- værdi? Kan en kemisk reaktions hastighed ændres, måske ligefrem kontrolleres?

16 I arbejdet med store dele af kemiens kerneområder er eksperimentet meget vigtigt. Det knytter teori- en sammen med praksis, og nye centrale spørgsmål melder sig: Hvordan arbejder vi forsvarligt med kemikalier? Hvad gør vi med vores affald? Her er det væsentligt at knytte forbindelsen mellem hverdag og fag. At få fingrene i fadet betyder ikke bare, at kendskabet til stoffer og deres egenskaber bliver helt konkret, men det skaber også grundlag for et naturligt samspil mellem matematik og kemi. Matemati- ske modeller og måder at anskue verden på kan med fordel anvendes, da beregninger af forskellige typer også indgår i kemien. Fysik B I fysik beskrives almindelige fænomener fra dagligdagen, små ting fra atomernes verden og store ting som hele Universet. I fysik vil de matematiske modeller kunne benyttes. Der er tradition for at foreta- ge beregninger, og her vil den grafiske lommeregner også blive inddraget. Computerprogrammer vil blive anvendt til illustration og simulation af de fysiske sammenhænge, men også til dataopsamling fra egne forsøg samt databehandling i regneark. I laboratoriet får eleverne i stor udstrækning mulighed for at tilrettelægge og udføre fysiske eksperi- menter under vejledning af læreren. Eksamen består delvist af praktisk laboratoriearbejde. Databehandling med såvel lommeregner som regneark indgår som fælles arbejdsmetoder for mate- matik, fysik og kemi, og der er en række muligheder for samarbejde med kemi. Begge fag beskæftiger sig f.eks. med atomet, men udvider vidensområdet i to forskellige retninger. Nanoteknologien arbej- der for eksempel på tværs af faggrænserne. Fysik inddrager også emner som ellære, elektromagnetisk stråling og radioaktivitet. Radioaktive hen- fald er et område, hvor matematik inddrages med begreber som eksponentiel vækst og statistik, men også differential- og integralregning samt differentialligninger kan inddrages i slutningen af forløbet og under arbejdet med emner som energi og mekanik, hvor vi kan opstille modeller og forudsige be- vægelsesmønstre. Alt efter interessefelt vil det være naturligt at fysik og kemi samarbejder om arrangementer ud af hu- set. Der kunne være tale besøg på et kraftværk, et hospital, et laboratorium eller en kemisk virksom- hed. Der kan også være tale om virtuelle besøg og dataindsamling via internet. Samarbejde med uni- versiteterne kan benyttes til større øvelser, brobygning og sommerkurser for elever med henblik på videre studium. Valgfag Det vil være naturligt, at eleverne på denne studieretning fortsætter med fysik A eller kemi A. Med Matematik A, Kemi B og Fysik B og en fortsættelse til A- niveau i enten kemi eller fysik opfyldes adgangskravene til alle naturvidenskabelige uddannelser. Elever med tysk som 2. fremmedsprog skal vælge: et fag på A- niveau og et fag på mindst C- niveau. Elever med et begyndersprog som 2. fremmedsprog skal kun vælge: ét fag på mindst C- niveau. Hvis en elev vælger Fysik A eller Kemi A kan 2. Fremmedsprog afsluttes på B- niveau, hvorved der er plads til et andet A- fag

17 Mulige valgfag A- niveau: B- niveau: C- niveau: Kemi, Fysik, Engelsk, Tysk (for elever med tysk som 2. fremmedsprog) Biologi, Samfundsfag, Idræt, Religion, Musik/Billedkunst/Dramatik Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Astronomi, Latin, Musik, Dramatik, Billed- kunst, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

18 Bioteknologi og Matematik Studieretning 7 Bioteknologi A Matematik A 3. studieretningsfag Kunstneriske fag Fysik B Billedkunst, Dramatik eller Musik 2. fremmedsprog Mulige valg- fag Tysk, Fransk, Ita- liensk eller Spansk Se nedenfor Denne studieretning henvender sig til elever der interesserer sig for bioteknologi. Bioteknologi A indeholder elementer fra både biologi og kemi, og sammen med fysik og matematik er der mulighed for at arbejde med de nyeste bioteknologiske og biofysiske metoder både i teori og praksis.. Studieretningen giver direkte adgang til alle sundheds- videnskabelige og langt de fleste af de tekniske og naturvidenskabe- lige uddannelser. Bioteknologi A Bioteknologi er et forskningsområde der er inde i en rivende udvikling. Derfor er det nu muligt at vælge et nyt fag i gymnasiet der tager udgangspunkt i netop dette fagområde. Bioteknologi tager udgangspunkt i temaer som for eksempel udvikling af nye lægemidler behandling af barnløshed genetiske test DNA analyser Påvisning af forurening kloning og meget mere. Disse temaer er tæt knyttet til emner som immunforsvaret, hormoner og økotoksikologi, celler, gene- tik og DNAs opbygning og funktion. Emnerne indgår derfor også naturligt i undervisningen og gør det muligt at se bioteknologien i en større sammenhæng. En vigtig del af faget bioteknologi A er at diskutere de etiske problemstillinger i forbindelse med føl- somme temaer som fx DNA- registre, kloning og donorbabyer. Bioteknologi A er et praktisk orienteret fag, hvor der skal laves laboratorieforsøg hvor metoder der arbejdes med i undervisningen, kan afprøves i praksis. En del af disse forsøg kræver avanceret udstyr, og det forventes derfor at de laves i samarbejde med erhvervslivet og universiteterne. Bioteknologi er et område hvor biologi og kemi mødes i et flot samarbejde. Undervisningen i biotek- nologi A er derfor tilrettelagt så elementer fra både biologi B og kemi B indgår i undervisningen, hvor- ved det bliver muligt at forstå et emne i dybden. Eksempelvist kræver mange metoder i bioteknologi en forståelse for opløsningers ph- værdier og kemiske egenskaber hos forskellige kemiske forbindel- ser.

19 Matematik A I matematik arbejdes der bl.a. med talbehandling og modeller. Der behandles forskellige funktionsty- per, som kan beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser i for eksempel biologien, kemien og/eller fysikken. Også simple metoder behandles til håndtering af statistisk datamateriale. Ved sam- arbejdet med fysik og bioteknologi kan egne måledata fra laboratoriet derfor inddrages, og naturvi- denskabelige teorier kan undersøges. Andre emner er trekantsberegning, som kan bruges til for eksempel landmåling, geometri i to og tre dimensioner, som anvendes i arkitekturen, og differential- og integralregning, som bruges til beskri- velse af for eksempel vækst, bevægelser, kemisk ligevægt og afkøling. Der vil blive anvendt grafisk lommeregner og et stort antal computerprogrammer som for eksempel TI- Inspire. Fysik B I fysik beskrives almindelige fænomener fra dagligdagen, små ting fra atomernes verden, hvor nano- teknologien hører til, store ting som hele Universet og meget derimellem. For eksempel behandles bevægelse og sport, energiproduktion og forbrug. I forbindelse med diagnose og behandling af syg- domme behandles fysiske metoder og teknologier, herunder brug af forskellige former for stråling. Samarbejdet med bioteknologi kan for eksempel foregå omkring menneskets energiomsætning, be- tingelser for liv i universet og virkninger af ioniserende stråling på celler i de levende organismer, bå- de hvor bestrålingen er et led i bekæmpelse af sygdom, og hvor strålingen er et ubehageligt biprodukt ved for eksempel uheld på atomkraftværker. I fysik benyttes matematiske modeller og matematiske beregninger. Her vil den grafiske lommeregner og computerprogrammer blive anvendt til illustration og simulation af fysiske sammenhænge og også til dataopsamling fra egne forsøg samt databehandling i regneark. Valgfag Med matematik på A-, bioteknologi på A- og fysik på B- niveau opfyldes adgangskravene til sundheds- videnskabsuddannelserne og mange af de andre videregående uddannelser, der indeholder natur- videnskab, samt naturligvis matematikstudiet ved universiteterne. Enkelte studier kræver enten fysik eller kemi på A- niveau. Dette kan på studieretningen vælges af elever med tysk som 2. fremmedsprog. Elever med tysk som 2. fremmedsprog skal vælge 1 fag på mindst C- niveau Elever med et begyndersprog som 2. fremmedsprog har ingen valgfag, dog kan eleven vælge at slutte 2. Fremmedsprog af på B- niveau og derved få et frit valgfag Mulige valgfag for elever med tysk som 2. fremmedsprog A- niveau: B- niveau: C- niveau: Kemi, Fysik, Engelsk, Tysk Samfundsfag, Idræt, Religion, Musik/Billedkunst/Dramatik Filosofi, Psykologi, Latin, Erhvervsøkonomi, Astronomi, Musik, Dramatik, Billed- kunst, Kinesisk Områdestudium, Kulturforståelse

20 Matematik og Biologi Studieretning 8 Mulige 3. studieret- ningsfag Kunstneriske fag 2. fremmed- sprog Mulige valgfag Matematik A Biologi B Idræt B Kemi B Fysik B Billedkunst, Dramatik eller Musik Tysk, Fransk, Italiensk eller Spansk Se nedenfor Denne studieretning henvender sig til elever der interesserer sig for biologi og gerne vil kunne arbejde med problemstillinger der kræver matematisk løsning. For eksempel giver matematikken en god forståelse af genetikkens love, ligesom den underbygger egne eksperimentelle data. Matematik A Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning. Der arbejdes med logiske og præcise argumen- ter for sammenhænge mellem forskellige størrelser som for eksempel kan hentes i biologiens eller idrættens verden. Matematikkens sprog er meget præcist. Den matematiske indsigt udtrykt i sproget bygges op fra bun- den med simple ligninger og regneregler, som danner basis for opbygningen af højere matematik, her- under matematiske modeller for fænomener i virkelighedens verden. I statistik beskriver matematikken indsamlede data systematisk, så vi kan få overblik over virkelighe- den, og i sandsynlighedsregning forsøger vi at forudse hændelser. Dette anvendes for eksempel i be- handling af arvelighed og i retsgenetik samt idrætsudøverens præstationer under forskellige forud- sætninger. Geometri og vektorer i både to og tre dimensioner anvendes blandt andet ved landmåling og arkitek- tur. Funktioner og grafer anvendes til modellering af variabelsammenhænge, herunder væksthastigheder, og ligninger, der indgår i beskrivelsen af situationer fra virkeligheden. Vækstmodeller og differential- ligninger bruges for eksempel til beskrivelse af økosystemer og bevægelse. Anvendelse af it indgår til bearbejdelse og løsning af matematiske problemer opstillet på grundlag af for eksempel modeller for fiskeri, befolkningsvækst, økonomi, idrætsudøvelse og meget mere, hvor- ved der er rige samarbejdsmuligheder med andre fag. Den matematiske indsigt opbygges både teoretisk og med eksperimenterende tilgange, hvor eksperi- menterne bruges til at finde matematiske sammenhænge og udbygge teorier. I matematikken arbejdes der både mundtligt og skriftligt med det matematiske sprog og med oversæt- telse mellem dette og vort normale sprog. Problemløsning indeholder ofte en oversættelse til matema- tikkens sprog, en mindre eller større beregning heri og til slut en oversættelse, så løsningen giver det direkte svar på problemet. Biologi B Biologi er den del af naturvidenskaben der beskæftiger sig med de levende organismers opbygning og funktion samt deres samspil med naturen. Traditionelt inddeles biologi i tre store hovedområder:

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Billedet til venstre viser et lille stykke af den 27 km lange accelerator LHC på Cern i Genève, hvor man forsøger at genskabe de fysiske egenskaber, som stoffet

Læs mere

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1

Naturfag. Bekendtgørelse gældende fra 1.august 2002 1 Gymnasiebekendtgørelsen Bilag 25 NATURFAG April 2002 1. Identitet og formål 1.1 Naturfags centrale opgave er at behandle omverdensfænomener, der kan beskrives ved hjælp af fysik, kemi og matematik. Da

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING NATURVIDENSKAB A B B 01 NATURVIDENSKAB Bioteknologi A A B 02 A niveau* ** C niveau*** *) Hvis du har tysk, skal du vælge et A-fag i 3.g. Muligheder: A, kemi A, tysk A, engelsk A. **) Hvis du vælger fysik

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Idræt B Psykologi C 5: Matematik B Fysik C 6: Musik B Drama C 7: Billedkunst

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål

Kemi C 1. Fagets rolle 2. Fagets formål Kemi C 1. Fagets rolle Kemi er læren om alt levende og den materielle verden, der udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Faget udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere