1. INDLEDNING TEORI... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4"

Transkript

1 1. INDLEDNING EMNE PROBLEMFORMULERING Arbejdsspørgsmål FREMGANGSMÅDE TEORI INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA LIVSVERDEN RELEVANS VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Indre validitet Ydre validitet Reliabilitet UNDERSØGELSESDESIGN VALG AF DATAINDSAMLINGSMETODE Udvalg af population Viden og formodninger om populationen METODETRIANGULERING UNDERSØGELSESPARAMETRE Kvantitative parametre Kvalitative parametre SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE FOKUSGRUPPE RESULTATER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN FOKUSGRUPPEINTERVIEW ANALYSE SPØRGESKEMA Kvantitativ del Univariat analyse Bivariate analyser Opsummering af bivariate analyser ANALYSE AF KVALITATIV DEL AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Opsummering af kvantitative og kvalitative resultater FOKUSGRUPPE... 29

2 Livsverden og relevans Relativ fordel Barrierer Kompatibilitet Opfattet risiko Kompleksitet, testbarhed og observerbarhed Opsummering FEJLKILDER OG DATAKRITIK KVANTITATIV UNDERSØGELSE KVALITATIV UNDERSØGELSE SWOT-ANALYSE KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 1. Indledning DELCA, DisEmbodied Location-specific Conversational Agents (Se mere om DELCA teknologien og konceptet på: er et projekt, som omhandler design af intelligente digitale spøgelser, populært kaldet ghosts. Disse spøgelser har forskellige personligheder og opfører sig på mange forskellige måder. En bruger skal kunne modtage lokationsbestemte informationer, som for eksempel guidning. Ud fra brugerens position skal spøgelset kunne fortælle vejen til en navngivet person i samme bygning. Denne information skal brugeren kunne få ved hjælp af enten mobil, PDA eller PC. Dette er kun en af mange funktioner, som spøgelset skal have. Visionen med DELCA er, at disse spøgelser skal kunne hjælpe en bruger med hvad som helst. Du kan blandt andet få hjælp med at finde en date, hvad menuen er i kantinen, eller hvor din bil står udenfor ITU-bygningen. DELCA-projektet blev sat i gang for at undersøge nye måder at opnå lokationsbaseret personlig assistance af høj kvalitet. Hoveddelen af DELCA spøgelserne fremgår som syntetiske stemmer, som gør, at systemet kan kommunikere med brugeren. Vi valgte DELCA datingsystem, fordi det er et lokalt projekt på ITU som stadigvæk er i udvikling og omhandler spændende fremtidige og nytænkende funktionalitet Emne På ITU skal det i fremtiden være muligt at benytte sig af et datingsystem. Tanken er, at datingsystemet skal være integreret i de andre DELCA funktionaliteter. Datingsystemet er endnu på visionsstadiet, og derfor er der ingen rammer for, hvad systemet kan. Vi forestiller os, at systemet blandt andet skal kunne hjælpe de studerende til at finde matchende partnere. Vi ønsker således at undersøge, hvordan studerende vil opfatte et DELCA baseret datingsystem på baggrund af, hvad de studerendes holdning er til internetbaseret dating. Endvidere ønsker vi at undersøge, om dette kunne være aktuelt at udvikle. Vi vil koncentrere os om den primære målgruppe, altså studerende ved ITU. Andre målgrupper kunne være ansatte og besøgende på ITU, men vi beskæftiger os ikke med dem i denne undersøgelse. 3

4 1.2. Problemformulering Hvordan forholder målgruppen sig til et datingsystem baseret på DELCA teknologi, og hvad skal der til for at for, at de vil adoptere systemet, når det er færdigudviklet? Arbejdsspørgsmål - Ved de studerende, hvad DELCA er? - Har studieretning, alder, køn og semester nogen indvirkning på holdningen til DELCA Dating? - Hvad er målgruppens holdninger til internetbaseret dating? - Hvad skal til, for at systemet i det hele taget er relevant for de studerende? - Hvilke fordele og gevinster kan man få ud af DELCA Dating? 2. Fremgangsmåde Fremgangsmåden i opgaven vil være som følger: Først redegøres for teorier om udbredelse af innovationer, relevans og livsverden. I vores afsnit om undersøgelsesdesign vil vi argumentere for de valgte metoder og beskrive, hvorledes vi anvender disse. Dernæst præsenteres resultaterne for henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppen, hvorefter resultaterne analyseres ud fra en opdeling mellem kvantitativt og kvalitativt materiale. I afsnittet om fejlkilder belyser vi de validitets- og reabilitetsproblemer, som undersøgelsen muligvis er påvirket af. Ud fra vores analyse vil vi foretage en SWOT-analyse. Vi afslutter med en konklusion og efterfølgende perspektivering. 3. Teori 3.1. Innovationens karakteristika Rogers oplister de fem egenskaber ved en innovation, der er afgørende for graden af udbredelse. Innovation er en idé eller et produkt, som opfattes som ny for målgruppen. Innovationen ligestilles ofte med teknologi, og det er også i den betydning, at vi behandler den her. Innovationen kan bestå af en hardware og en software del, men den ene egenskab betinger ikke nødvendigvis den anden og nogle innovationer har for eksempel kun en software del. Egenskaberne kan anvendes til at forklare, hvorfor en bestemt innovation udbredes hurtigere end en anden i en given population. 4

5 Egenskaberne er: - Relativ fordel - Kompatibilitet - Kompleksitet - Testbarhed - Observerbarhed Den relative fordel er innovationens fordel sat i forhold til de innovationer, som den erstatter eller overlapper. Den er endvidere den vigtigste og mest afgørende for adoptionen. Man kan skelne mellem en objektiv relativ fordel og en subjektiv fordel. Rogers påpeger, at det er den subjektive relative fordel, som er mest afgørende for modtagelsen af innovationen (Rogers 1995: 15). En innovations kompatibilitet bestemmes af, hvor godt den stemmer overens med modtagerens behov, til hvilken grad den opleves som forenelig med nuværende holdninger, samt hvor godt den stemmer overens med tidligere erfaringer, som modtageren har. Dette betyder, at det er nødvendigt at kende sin målgruppe og deres livssituation for effektivt at kunne udbrede en innovation. Jo mere kompatibel en innovation er desto hurtigere bliver den accepteret og udbredt blandt målgruppen. Ud over de fem egenskaber tilføjer Bauer (Eisenhardt 2005: forelæsning nr. 4) en sjette egenskab - opfattet risiko - som er opfattelsen af, at innovationens anvendelse eller anskaffelse muligvis har negative konsekvenser Livsverden Begrebet livsverden er centralt hos Schutz. Livsverden kan forstås som den forhåndsviden, som et individ har inden for et vist område, og som er med til at sætte rammerne og horisonten for dennes opfattelse af sin sociale og kulturelle kontekst. Inden for denne horisont er ens handlinger i høj grad styret af praktiske behov og inden for horisonten kan man havne i forskellige situationer. Schutz hævder, at disse situationer er: [ ] karakteriseret ved forskellige temaer og planer for at realisere disse (Eisenhardt 2005: forelæsning nr. 2). Hver gang vi interagerer med vores omgivelser, sker dette på baggrund af den fælles viden og de fælles erfaringer, som vi har. 5

6 Dahl mener: Livsverden er opbygget af aflejrede erfaringer og er en åben struktur, hvis centrum er ens eget her og nu. (Dahl 1993:26) Det faktum, at livsverden har en åben struktur, er vigtigt at bemærke. Dette indebærer, at et individs livsverden kan forandres enten gennem ydre påvirkning eller gennem refleksion. Af ovenstående citat følger også, at livsverdenen eksisterer på et individuelt niveau og bestemmes af den position og kontekst, som man på et givet tidspunkt befinder sig i. Som eksempel nævner Dahl den situation, som kan opstå, hvis ens computer får en virus. Jeg befinder mig pludselig i en situation, der har et helt andet tema, og dermed også en helt anden horisont. (Dahl 1993:26) Det medfører nye handlinger som svar på det motiv, man muligvis har (fjern virus). Når dette mål er opnået, skifter ens horisont tilbage til et mere typisk perspektiv Relevans For at DELCA Dating skal blive en realitet og en succes, må det opfattes som relevant for brugerne. Det, som først og fremmest påvirker vores værdier og holdninger, er vores sociale netværk. I og med at ITU fremstår som nyskabende og innovativt, kan man formode, at de, som befinder sig indenfor universitetets fire vægge, forholder sig positive til indføring af ny teknologi og ideer. Man kunne umiddelbart tro, at dette fremtidige system vil have en subjektiv relevans for en stor del af målgruppen. Schutz (1971, i: Dahl 1993: 27) hævder, at der findes tre forskellige typer relevans: 1. Tematisk Relevans omhandler det, at man introduceres for et fuldstændig nyt og ukendt produkt, og bliver nysgerrig og forsøger at forstå, hvad produktet indeholder. 2. Fortolkningsrelevans her prøver man med udgangspunkt i velkendt viden at definere, hvorvidt produktet passer ind. 6

7 3. Motivationsrelevans produktet er relevant, fordi de passer ind i målgruppens planer eller mål. Det er typisk at de tre forskellige typer af relevans forløber sådan som nævnt ovenfor. De hænger altså sammen, og man kan sige, at der findes en indbygget dynamik mellem typerne. Man kan sige, at DELCA Dating er tematisk relevant for brugerne, da de bliver nysgerrige og forsøger at finde ud af, hvad det hele drejer sig om. Efterhånden som de finder hensigten med systemet, vil de forsøge at finde ud af, om dette passer ind i deres hverdag. Man snakker da altså om fortolkningsrelevans. Hvis DELCA Dating passer ind i målgruppens mål eller planer, og brugerne har motivation for at tage det i brug, så kan man tale om motivationsrelevans Videnskabelige undersøgelser Validitet og reliabilitet går på gyldigheden og pålideligheden af undersøgelsens design og efterfølgende resultater. Her i afsnittet skitseres de overordnede forhold for, hvordan man gennem henholdsvis kvalitavisters og kvantitavisters (jf. Lunds benævnelser, i: Lund 1986: 28) optik ser på validitet og reliabilitet i videnskabelige undersøgelser. Grunden, til at der i det følgende er lagt vægt på at skabe et differentieret syn på validitet og reliabilitet, er at gøre klart, at resultaterne i henholdsvis vores kvantitative undersøgelse og vores kvalitative fokusgruppeinterview er udtryk for forskellige betydningsdimensioner i forhold til vores undersøgelse af målgruppen. Metoderne kan hver især sige noget, som den anden metode ikke er i stand til og derfor er det ikke kritisk, at metoderne ikke har den samme type validitet og reliabilitet Indre validitet Den indre validitet er et udtryk for, hvorvidt operationaliseringen af den nominelle variabel svarer til det nominelle udtryk. Det vil sige, hvorvidt den variabel, som vi gennem undersøgelsen spørger til, også er den, som vi får resultat på. Ifølge Lund sker vurderingen af dette ved, at der skal være konsensus om, at der er overensstemmelse med teori og operationalisering af teori for eksempel i form af spørgeskemaer i undersøgelser Ydre validitet Den ydre validitet i undersøgelsen udgør, hvordan man forbinder undersøgelsens resultater til bestemte faktorer og samtidig viser, at der ikke er andre sammenhænge, der har påvirket resultatet. Der er forskel på, hvordan kravene til den ydre validitet er, alt afhængig om man er 7

8 kvalitavist eller kvantitavist. De to standpunkter har forskellige opfattelser af, hvad man kan påvise med en undersøgelse. Dette er på baggrund af forskellen imellem kvalitavister og kvantitavisters måde at erkende på, som forklares herunder. De positivistiske principper er at generalisere på grundlag af positive data med henblik på at beskrive og forklare kausale sammenhænge i sanseverdenen. (Lund 1986: 29). For at kunne generalisere må stikprøven være repræsentativ for populationen. Det er samtidigt vanskeligt netop med den kvantitative undersøgelse at spørge til holdninger, ønsker, behov med videre fra respondentens livsverden, da man tilnærmelsesvis kun kan bruge positive data altså målbare data. Anderledes er det med kvalitavisternes krav til undersøgelsens metode, da deres erkendelsesinteresse går på at forstå og forandre samfundet ud fra et synspunkt om, at Forskeren kan altså ikke være fuldstændig neutral, men indgår uvægerligt i samspil med sin omverden af handlende aktører. (Lund: 1986: 30). Dette syn på forskeren og omverdenen gør, at kravet om ydre validitet i stedet går på dataenes ægthed i kraft af dybde. Derved kan man ikke generalisere på grundlag af den kvalitative metode, men i stedet kan man illustrere tendenser i den sociale sfære Reliabilitet Overordnet er kvantitavisternes krav til pålideligheden i en undersøgelse, at dataene skal kunne reproduceres af en hver anden ved, at forskeren kan udskiftes i det samme forsøgsdesign. Pålideligheden er defineret objektivt ud fra de målbare, positive data og de udregnes statistisk. Da kvalitavister ikke har den samme mulighed for målbarhed ud fra deres krav om ægthed og dybde defineres reliabiliteten anderledes ud fra synspunktet om, at social interaktion altid er kontekstuelt betinget og derfor situationel. I den kontekst må spørgsmålet om reliabilitet løses i social sammenhæng ved intersubjektiv konsensus (Lund 1986). Halkier påpeger, at reliabiliteten i en kvalitativ undersøgelse styrkes ved, at det fremgår klart, hvordan hele undersøgelsen fra problemformulering til konklusion er sammensat (Halkier 2002: 111). 8

9 4. Undersøgelsesdesign Vi vil i dette afsnit redegøre for hvilke metoder, vi har anvendt til at indhente informationer, hvorfor valget faldt på dem, og hvordan de valgte metoder supplerer hinanden. Vi vil yderligere præsentere de parametre, som vi har valgt at bygge vores undersøgelser op omkring, så vi kan svare på vores problemformulering Valg af dataindsamlingsmetode Udvalg af population Da vi sendte vores spørgeskema ud, var der ikke nogle krav til respondenterne, udover at de skulle være studerende på ITU. Da vi skulle udvælge vores deltagere til fokusgruppen, var det eneste krav, at de havde svaret på vores spørgeskema og at de studerede på ITU. Vi vil senere komme ind på repræsentativiteten i vores undersøgelser Viden og formodninger om populationen Målgruppen er de studerende ved ITU. Herunder viser vi en statistisk oversigt over de studerende ved ITU. Ud over disse oplysninger findes der ingen nøgletal over studerende fordelt på de forskellige studielinjer på ITU. Der findes heller ingen oversigt over, hvor mange som er fordelt på de forskellige semestre. Antal indskrevne studerende pr 2004: Kandidatuddannelsen: Masteruddannelsen: Diplomuddannelsen: 998 studerende 181 studerende 168 studerende I alt: 1347 studerende Vi formodede, at målgruppen havde meget gode it-kundskaber og deres holdninger til it var positive, og derfor har vi heller ikke taget højde for målgruppens it-barrierer og it-forbehold i undersøgelsen. 9

10 Da vi skulle bestemme os for, hvilke dataindsamlingsmetoder vi skulle anvende, overvejede vi følgende: Hvor meget tid er der til rådighed? Hvilke ressourcer disponerer vi over? Hvilke oplysninger skal indhentes for, at vi kan besvare vores problemformulering? Hvad er muligt at indhente? Hvordan får vi de ønskede oplysninger? Der findes mange forskellige tilgange til det kvalitative forskningsdesign. Man kan fx benytte sig af personlige interviews, telefoninterviews, observation m.fl. I dette projekt var der begrænset tid til rådighed, og derfor kunne vi ikke foretage en meget omfattende dataindsamlingsmetode. Vores arbejdsspørgsmål lægger op til forskellige indsamlingsmetoder. Herunder er arbejdsspørgsmålene opdelt alt efter hvilken metode, der er hensigtsmæssig til at indhente de data, som muliggør besvarelse af spørgsmålene: Kvantitativ metode - Ved de studerende, hvad DELCA er? - Har studieretning, alder, køn og semester nogen indvirkning på holdningen til DELCA Dating? Kvalitativ metode - Hvad er målgruppens holdninger til internetbaseret dating? - Hvad skal til, for at systemet i det hele taget er relevant for de studerende? - Hvilke fordele og gevinster kan man få ud af DELCA Dating? Det skal ikke forstås sådan, at det udelukkende er den ene eller den anden metode, der kan besvare spørgsmålene, fx besvares spørgsmålet Har studieretning, alder, køn og semester nogen indvirkning på holdningen til DELCA Dating? ud fra både en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Derfor har vi valgt at anvende både en kvalitativ og kvantitativ indsamlingsmetode. Spørgeskema og fokusgruppe var overskuelige dataindsamlingsmetoder, som vi mente kunne svare på vores arbejdsspørgsmål. Vi havde adgang til samtlige studerende på ITU via den fælles mailingliste, og der var dermed fra starten et godt grundlag for at få mange besvarelser, fordi en er den primære 10

11 kommunikationskanal for ITU-studerende. Vi havde lokaler til rådighed på ITU, hvor vi kunne afvikle vores fokusgruppeinterview, og vi havde selv det fornødne ustyr i form af mikrofon og optager Metodetriangulering Metodetriangulering er en kombination af flere metoder, som kan give et bredere datamateriale og derved et bedre grundlag for fortolkning. Det vil sige, at de forskellige typer data om samme emne kan udgøre et slags check på hinandens pålidelighed [ ] Triangulering kan på denne måde højne validiteten af undersøgelsens resultater (Halkier 2003: 18) Vi lavede først et spørgeskema og skabte os dermed et overfladisk indblik i populationens erfaringer, oplevelser og meninger om dating og DELCA-dating. Vi analyserede på dataene fra spørgeskemaerne for at se tendenser og holdninger og på baggrund af dette kunne vi udarbejde en interviewguide til fokusgruppeinterviewet, hvor vi kunne spørge ind til problemstillinger fra spørgeskemaet for at få en dybere forklaring på deres holdning til DELCAdating. Hvis man følger en spørgeskemaundersøgelse op med fokusgrupper, gør man det typisk for at kvalificere forklaringerne på mønstrene i spørgeskemadata. (Halkier 2003: 22) Spørgsmål og svar i spørgeskemaer er ofte generelle og frie af den sociale kontekst, og det er derfor oplagt at supplere med en fokusgruppe, hvor den sociale kontekst kan belyses. [ ]at komme med en kvalificeret forklaring på, hvorfor dette mønster forekommer, kræver en kombination af teoretiske refleksioner og måske også en kvalitativ metodisk opfølgning. (Halkier 2003: 22) Vi vil i afsnittene Spørgeskemaundersøgelse og Fokusgruppeinterviews komme nærmere ind på, hvordan vi udformede hver enkelt metode. 11

12 4.3. Undersøgelsesparametre Kvantitative parametre For at kunne afdække målgruppens statistiske variable spurgte vi til følgende parametre i vores kvantitative del af vores spørgeskema: - Alder - Køn - Studielinje - Semester - Civilstatus - Har de PDA - Har de mobil - Kendskab Kvalitative parametre Vi tog udgangspunkt i teorien om udbredelse af innovationer samt relevansbegrebet for at belyse vores arbejdsspørgsmål. For at operationalisere teorien i form af konkrete spørgsmål brugte vi Lipsets 1 metode (se bilag 1 og bilag 5). De teoretiske begreber, som skulle operationaliseres: - Relativ fordel o Hvilke fordele oplever de studerende ved DELCA Dating? - Kompatibilitet o Hvor meget erfaring har målgruppen med dating i forvejen, og hvad er deres holdning til det? o Hvor meget kender de til konceptet DELCA, og hvad synes de om datingkonceptet? - Kompleksitet o Hvilke årsager er der til, at de ikke vil gøre brug af DELCA Dating er det teknologiske forhindringer eller er det andre forhold, der gør sig gældende det kunne fx være interaktionen med DELCA-spøgelset? - Relevans og barriere o Hvem finder DELCA-dating relevant, og hvilke barrierer er forbundet med brugen af det? 1 Model indgår i: Hellevik, Ottar: Utvelging af variabler, i: Forskningsmetode i sociologi og statsvitenskap

13 - Opfattelse af risiko o Hvilke risici forbinder målgruppen med internetdating og DELCA dating 4.4. Spørgeskemaundersøgelse Som nævnt ovenfor vidste vi indledningsvis ganske lidt om målgruppens holdning til DELCA og datingsystemer. Derfor ville vi så hurtigt som muligt skabe os et overblik, som kunne fungere som grundlag for den efterfølgende kvalitative undersøgelse. Forhåbningen var også, at spørgeskemaet tilmed kunne fungere som en selvstændig del parallelt med de kvalitative fokusgruppeinterview. Valget af medie har indflydelse på den måde, respondenten opfatter spørgeskemaet på, og det har betydning for svarerne, eftersom mediet i sig selv kan medføre nogle bestemte muligheder og begrænsninger. Vi valgte at anvende et online spørgeskema placeret hos defgo.net 2. Det foregår ved, at spørgeskemaet publiceres på en hjemmeside og respondenterne får tilsendt et link til hjemmeside via . De generelle fordele ved valget af online spørgeskema er blandt andet, at spørgeskemaet får et ensartet udseende for alle respondenterne, samt at de indsamlede svar bliver samlet i et forudsigeligt og let bearbejdeligt format (Mann, Chris 2000: 70). Som nævnt ovenfor tog udarbejdelsen af spørgeskemaet udgangspunkt i Rogers teorier om udbredelse af innovationer. I praksis baserede vi spørgsmålene på de karakteristika ved innovationer, som Rogers opstiller. Særligt interessant var det at se på DELCA Datings kompatibilitet og relative fordele i forhold til andre datingsystemer. Videre ville vi tilmed se på de barrierer, som målgruppen oplevede, at de skulle overvinde, før de ville adoptere DELCA Dating. Ud over at afdække informationer, der kunne belyse vores arbejdsspørgsmål, skulle spørgeskemaet også medvirke til at: - Give et overblik over målgruppens holdning til andre datingsystemer - Tage en stikprøve på målgruppens kendskab til DELCA-konceptet - Få interviewpersoner til vores kommende fokusgruppeinterview 2 13

14 Inden vi sendte spørgeskemaet ud, lod vi to testpersoner gennemgå spørgsmålene og alternativerne for på denne måde at korrigere fejl og misvisende formuleringer. Det færdige spørgeskema kan ses i bilag 1. På grund af sparsom tid forekom spørgeskemaet kun på dansk, hvilket har udelukket mange udenlandske studerende Fokusgruppe For at uddybe empiren om målgruppens holdninger om DELCA Dating, anså vi det for nødvendigt at supplere triangulere spørgeskemaet med en uddybende kvalitativ del. Vi bestemte os for at gennemføre denne del i form af en fokusgruppe. Fokusgruppen skulle være på fire til seks ITU-studerende, da denne størrelse på en fokusgruppe ligger indenfor det anbefalede (Halkier 2003: 38). En for stor fokusgruppe kan have en hæmmende effekt specielt ved samtale om emner, som opleves som personlige af respondenterne. Endvidere risikerer man, at en eller flere respondenter kan blive for dominerende. Dette kan medføre, at de andre deltageres meninger og input overhøres. Desuden mener vi, at jo større fokusgruppen er desto mere erfaren skal moderatoren være for at lede diskussionen på en hensigtsmæssig måde. Dette aspekt talte stærkt for, at vores fokusgruppe ikke skulle være for stor. Vi ville gerne have haft en fokusgruppe, som var sammensat ligeligt af kvinder og mænd, og som havde en fordeling af studerende fra de forskellige linjer på ITU. Udvalget af deltagere til fokusgruppen skete gennem, at vi i spørgeskemaet tilbød respondenterne muligheden for at angive, om de var interesserede i at medvirke i et fokusgruppeinterview vedrørende emnet. Desværre resulterede dette kun i to deltagere, hvilket formodentlig beror på, at de fleste studerande var inde i en hektisk projektperiode. Derfor var vi nødsagede til at supplere de frivillige med yderlige to ITU-studerende. Formen for fokusgruppen var en diskussion, som varede ca. tre kvarter. Moderatoren var støttet af en på forhånd udarbejdet interviewguide (se bilag 4). Udover respondenterne medvirkede en moderator, en hjælpemoderator, samt en passiv person med ansvar for at tage noter. Tilmed optog vi hele interviewet på minidisc. Hensigten med at optage interviewet var at kunne supplere noterne i tilfælde af at noget vigtigt blev overset. Interviewoptagelsen på bånd giver også den fordel, at man bedre forstår nuancerne og den kontekst, som tingene bliver sagt i. Udarbejdelsen af interviewguiden skete blandt andet på baggrund af de svar, vi fik i spørgeskemaundersøgelsen samt den benyttede teori som skitseret ovenfor. Det førte til, at vi 14

15 opstillede nogle nøje udvalgte temaer som udgangspunkter for diskussionen. Til hvert tema hørte et eller flere underspørgsmål, som vi ønskede at diskussionen skulle belyse. Fokusgruppen var sammensat som følgende: Morpheus fra SWU. Læser på 4 semester, skriver speciale. 24 år og single. Flemming, gæstestuderende/ansat. 24 år og single. Knut fra DKM. Læser på 3 semester. 25 år og single. Pamela fra DKM. Læser på 3 semester. 24 år, ikke single. 5. Resultater 5.1. Spørgeskemaundersøgelsen Vi har inddelt svarene fra spørgeskemaundersøgelsen i to dele og analyseret disse forskelligt. En ene del af spørgsmålene var lukkede og lagde op til kvantitativ analyse. Svarene fra de åbne spørgsmål bliver derimod kategoriseret efter umiddelbar homogenitet. Kategorierne udarbejdes på baggrund af de svar, der forekommer, det vil sige, at alle meninger er repræsenteret og ikke kun de, som skaber redundans. Resultaterne findes i udtrækket fra defgo (se bilag 2). I vores analyseafsnit vil vi præsentere udvalgte dele af resultaterne sammen med en analyse Fokusgruppeinterview Resultaterne fra fokusgruppen er ret omfattende, hvorfor de er vedlagt i bilag (se bilag 6). Diskussionen fra fokusgruppen er skematisk fremstillet, hvor man kan se hver enkelt respondents ytringer. 15

16 6. Analyse 6.1. Spørgeskema Kvantitativ del Vi fik i alt 305 svar på vores spørgeskemaundersøgelse, hvoraf 256 besvarelser var fuldstændige. Vi fik altså besvarelser fra 19 % af den totale mængde studerende på ITU (1347 studerende i 2004). Dermed har vi langt flere respondenter end de 100, som Sepstrup (2002: 39) anbefaler som et minimum. Vi vil gennemgå de vigtigste observationer i undersøgelsen. Vi har delt dem op i to forskellige kategorier: Univariate analyser giver os oplysninger om afhængige og uafhængige variable hver for sig det vil sige, uden at de nødvendigvis har en sammenhæng. Bivariate analyser fortæller, hvorvidt uafhængige variable har indvirkning på vores afhængige variabel altså indvirkning på holdningen til DELCA Dating Univariat analyse I vores undersøgelse var 37,5 % af respondenterne kvinder, og 62,5 % var mænd. Dette kan ses i direkte sammenhæng med den skæve fordeling mellem kvinder og mænd på ITU. I 2004 var der i alt 28 % kvindelige studerende, altså ca. 1/4. Aldersgruppen år repræsenterer 57 % af hele stikprøven. Modus for variablen alder, den værdi der forekommer hyppigst eller har højest frekvens, er 25. Gennemsnittet er 29, og medianen er 28. Endvidere fandt vi, at ca. 45 % af respondenterne var singler. Hvorvidt man er single eller ej, er et meget vigtigt spørgsmål angående kortlægningen af DELCA Datings målgruppe, da hensigten med systemet er at finde en partner. Denne observation er desuden vigtig for senere bivariate analyser, hvor vi ser på sammenhæng mellem civilstatus og holdning til DELCA Dating. Ud fra de indsamlede svar kan man se, at populationen i høj grad mener, at dating-service er forbeholdt singler. Dette forklares også nærmere i næste afsnit, hvor vi foretager nogle bivariate analyser. Omkring 70 % af respondenterne siger, at de ikke har benyttet sig af andre former for online dating tidligere. Det er dermed sandsynligt at de automatisk reagerer med skepsis til DELCA Dating, noget som kommer frem i de bivariate analyser, i næste afsnit. DKM er den studielinje, som har højest frekvens. Nærmere 50 % af respondenterne er DKM ere. MMT er den linje med suverænt lavest frekvens. Dette kan sagtens skyldes, at MMT 16

17 er en international studielinje med en stor del engelsktalende studerende. Hvis man ser på fordelingen af studerende udover de forskellige semestre, finder man, at der er størst hyppighed blandt dem på første og fjerde semester. Tredje semester har lavest frekvens. Årsagerne kan her være, at de, der er på første semester, er meget nysgerrige på, hvad DELCA er, mens de på fjerde semester, eller højere, har hørt om det og er interesseret i mere viden. At fjerde semester og højere er bedst repræsenteret kan skyldes, at der er mange, som ikke fuldfører sit studie indenfor den normerede tidsramme. Det samles da op en hel del som går på fjerde, femte eller måske også sjette semester. Hvorfor de på tredje semester er dårligst repræsenteret, er det svært at sige noget om. Det lykkedes os ikke at indhente information om, hvor mange studerende der befinder sig på de forskellige semestre på ITU. Det eneste, vi havde at tage udgangspunkt i, var de nøgletal, der findes på Har du en PDA? Har du en mobiltelefon? Percent 60 Percent Ja Har du en PDA? Nej 0 Ja Nej Har du en mobiltelefon? I de to overstående grafer kan vi se, at det er relativt få personer, der faktisk har en PDA. Det er heller ikke ret mange, der har tænkt at anskaffe sig en inden for det nærmeste år (se bilag 3). Der vil i dag ikke være tilstrækkeligt grundlag for at basere systemet på PDA er, men der er større hardware-kompatibilitet, hvis det udvikles til mobiltelefon Bivariate analyser Vi vil her præsentere vores bivariate analyser i form af grafiske oversigter i tillæg til tekstlige forklaringer. Ifølge Østbye (1997: 147) er grafisk fremstilling mere overskuelig og letlæst end frekvensfordelinger i tabelform. Vi har undersøgt den afhængige variabel Er DELCA dating interessant for dig? mod uafhængige variabler som alder, køn og studielinje. Vi har tilmed undersøgt den afhængige variabel Er du single? mod uafhængige variabler så som alder og 17

18 køn. Hensigten med denne type analyse er at prøve at finde sammenhæng mellem de forskellige variable for på denne måde at få et bedre overblik over målgruppen. Bar Chart 80 Er DELCA Dating interessant for dig? Ja Nej 60 Count ,00 DKM EBUSS INT MMT SWU Studielinje? I denne grafiske fremstilling af den bivariate analyse kan vi se, at EBUSS er den eneste studielinje, hvor flertallet synes DELCA Dating er interessant. 56,3 % af respondenterne fra EBUSS kunne tænke sig at tage systemet i brug. Dog skal det nævnes, at antallet af besvarelser i spørgeskemaet er væsentligt mindre for EBUSS end for DKM, som er den studielinje, hvor man finder den største forskel. Kun 39,1 % af de DKM studerende kunne tænke sig at bruge systemet. Det er dog værd at bemærke, at selv om denne studielinje er mest negativ, er det den linje, der har den højeste svarfrekvens. Derfor kan det være, at de DKM-studerende alligevel synes, at konceptet er spændende. Den høje frekvens for DKM hænger sammen med, at der er flere studerende på denne studielinje end de øvrige. Vi kan ikke finde konkrete tal på hvor mange, der er indskrevet på DKM, men på kan man se, at der bliver optaget flere studerende på denne linje. I foråret 2005 blev 44 % af de optagne indskrevet på DKM. 18

19 Ser vi på alle studielinjerne som en helhed, kan vi se, at 37 % af stikprøven mener, at DELCA Dating er interessant, mens 63 % mener, det ikke er det. Bar Chart 20 Er DELCA Dating interessant for dig? Ja Nej 15 Count Alder? I denne bivariate grafiske fremstillingen ser vi, at DELCA dating er mest aktuel for studerende mellem 24 og 28 år. Denne aldersgruppe udgør som tidligere nævnt 57 % af stikprøven. 19

20 Bar Chart Count ,00 Ja Nej Er du single? Alder? Grafer viser, at der er flest singler blandt de 25-årige uafhængig af, om det er mænd eller kvinder. Her kan man udlede jf. forrige tabel, at årsagen til at netop aldersgruppen omkring de 25-årige er mest interesserede, er, at der her er flest singler. Endvidere viser tabellen, at der er færrest singler i aldersgruppen over 33 år. 20

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 1. INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMFORMULERING...2 2. INTRODUKTION...3 2.1 KONCEPTUDVIKLING...4 2.2 MÅLGRUPPEN...5 3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 3.1 DEN KVALITATIVE INTERVIEWMETODE...8 3.2 STRATEGISK

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Psst, nu skal du høre..!

Psst, nu skal du høre..! Psst, nu skal du høre..! et speciale om viral markedsføring i en postmoderne verden af Rene Ribberholt Kæseler 10. semester Medieret Kommunikation Aalborg Universitet den 02/08 2010 Titelblad 2 Forord

Læs mere