1. INDLEDNING TEORI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4"

Transkript

1 1. INDLEDNING EMNE PROBLEMFORMULERING Arbejdsspørgsmål FREMGANGSMÅDE TEORI INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA LIVSVERDEN RELEVANS VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Indre validitet Ydre validitet Reliabilitet UNDERSØGELSESDESIGN VALG AF DATAINDSAMLINGSMETODE Udvalg af population Viden og formodninger om populationen METODETRIANGULERING UNDERSØGELSESPARAMETRE Kvantitative parametre Kvalitative parametre SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE FOKUSGRUPPE RESULTATER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN FOKUSGRUPPEINTERVIEW ANALYSE SPØRGESKEMA Kvantitativ del Univariat analyse Bivariate analyser Opsummering af bivariate analyser ANALYSE AF KVALITATIV DEL AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Opsummering af kvantitative og kvalitative resultater FOKUSGRUPPE... 29

2 Livsverden og relevans Relativ fordel Barrierer Kompatibilitet Opfattet risiko Kompleksitet, testbarhed og observerbarhed Opsummering FEJLKILDER OG DATAKRITIK KVANTITATIV UNDERSØGELSE KVALITATIV UNDERSØGELSE SWOT-ANALYSE KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 1. Indledning DELCA, DisEmbodied Location-specific Conversational Agents (Se mere om DELCA teknologien og konceptet på: er et projekt, som omhandler design af intelligente digitale spøgelser, populært kaldet ghosts. Disse spøgelser har forskellige personligheder og opfører sig på mange forskellige måder. En bruger skal kunne modtage lokationsbestemte informationer, som for eksempel guidning. Ud fra brugerens position skal spøgelset kunne fortælle vejen til en navngivet person i samme bygning. Denne information skal brugeren kunne få ved hjælp af enten mobil, PDA eller PC. Dette er kun en af mange funktioner, som spøgelset skal have. Visionen med DELCA er, at disse spøgelser skal kunne hjælpe en bruger med hvad som helst. Du kan blandt andet få hjælp med at finde en date, hvad menuen er i kantinen, eller hvor din bil står udenfor ITU-bygningen. DELCA-projektet blev sat i gang for at undersøge nye måder at opnå lokationsbaseret personlig assistance af høj kvalitet. Hoveddelen af DELCA spøgelserne fremgår som syntetiske stemmer, som gør, at systemet kan kommunikere med brugeren. Vi valgte DELCA datingsystem, fordi det er et lokalt projekt på ITU som stadigvæk er i udvikling og omhandler spændende fremtidige og nytænkende funktionalitet Emne På ITU skal det i fremtiden være muligt at benytte sig af et datingsystem. Tanken er, at datingsystemet skal være integreret i de andre DELCA funktionaliteter. Datingsystemet er endnu på visionsstadiet, og derfor er der ingen rammer for, hvad systemet kan. Vi forestiller os, at systemet blandt andet skal kunne hjælpe de studerende til at finde matchende partnere. Vi ønsker således at undersøge, hvordan studerende vil opfatte et DELCA baseret datingsystem på baggrund af, hvad de studerendes holdning er til internetbaseret dating. Endvidere ønsker vi at undersøge, om dette kunne være aktuelt at udvikle. Vi vil koncentrere os om den primære målgruppe, altså studerende ved ITU. Andre målgrupper kunne være ansatte og besøgende på ITU, men vi beskæftiger os ikke med dem i denne undersøgelse. 3

4 1.2. Problemformulering Hvordan forholder målgruppen sig til et datingsystem baseret på DELCA teknologi, og hvad skal der til for at for, at de vil adoptere systemet, når det er færdigudviklet? Arbejdsspørgsmål - Ved de studerende, hvad DELCA er? - Har studieretning, alder, køn og semester nogen indvirkning på holdningen til DELCA Dating? - Hvad er målgruppens holdninger til internetbaseret dating? - Hvad skal til, for at systemet i det hele taget er relevant for de studerende? - Hvilke fordele og gevinster kan man få ud af DELCA Dating? 2. Fremgangsmåde Fremgangsmåden i opgaven vil være som følger: Først redegøres for teorier om udbredelse af innovationer, relevans og livsverden. I vores afsnit om undersøgelsesdesign vil vi argumentere for de valgte metoder og beskrive, hvorledes vi anvender disse. Dernæst præsenteres resultaterne for henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppen, hvorefter resultaterne analyseres ud fra en opdeling mellem kvantitativt og kvalitativt materiale. I afsnittet om fejlkilder belyser vi de validitets- og reabilitetsproblemer, som undersøgelsen muligvis er påvirket af. Ud fra vores analyse vil vi foretage en SWOT-analyse. Vi afslutter med en konklusion og efterfølgende perspektivering. 3. Teori 3.1. Innovationens karakteristika Rogers oplister de fem egenskaber ved en innovation, der er afgørende for graden af udbredelse. Innovation er en idé eller et produkt, som opfattes som ny for målgruppen. Innovationen ligestilles ofte med teknologi, og det er også i den betydning, at vi behandler den her. Innovationen kan bestå af en hardware og en software del, men den ene egenskab betinger ikke nødvendigvis den anden og nogle innovationer har for eksempel kun en software del. Egenskaberne kan anvendes til at forklare, hvorfor en bestemt innovation udbredes hurtigere end en anden i en given population. 4

5 Egenskaberne er: - Relativ fordel - Kompatibilitet - Kompleksitet - Testbarhed - Observerbarhed Den relative fordel er innovationens fordel sat i forhold til de innovationer, som den erstatter eller overlapper. Den er endvidere den vigtigste og mest afgørende for adoptionen. Man kan skelne mellem en objektiv relativ fordel og en subjektiv fordel. Rogers påpeger, at det er den subjektive relative fordel, som er mest afgørende for modtagelsen af innovationen (Rogers 1995: 15). En innovations kompatibilitet bestemmes af, hvor godt den stemmer overens med modtagerens behov, til hvilken grad den opleves som forenelig med nuværende holdninger, samt hvor godt den stemmer overens med tidligere erfaringer, som modtageren har. Dette betyder, at det er nødvendigt at kende sin målgruppe og deres livssituation for effektivt at kunne udbrede en innovation. Jo mere kompatibel en innovation er desto hurtigere bliver den accepteret og udbredt blandt målgruppen. Ud over de fem egenskaber tilføjer Bauer (Eisenhardt 2005: forelæsning nr. 4) en sjette egenskab - opfattet risiko - som er opfattelsen af, at innovationens anvendelse eller anskaffelse muligvis har negative konsekvenser Livsverden Begrebet livsverden er centralt hos Schutz. Livsverden kan forstås som den forhåndsviden, som et individ har inden for et vist område, og som er med til at sætte rammerne og horisonten for dennes opfattelse af sin sociale og kulturelle kontekst. Inden for denne horisont er ens handlinger i høj grad styret af praktiske behov og inden for horisonten kan man havne i forskellige situationer. Schutz hævder, at disse situationer er: [ ] karakteriseret ved forskellige temaer og planer for at realisere disse (Eisenhardt 2005: forelæsning nr. 2). Hver gang vi interagerer med vores omgivelser, sker dette på baggrund af den fælles viden og de fælles erfaringer, som vi har. 5

6 Dahl mener: Livsverden er opbygget af aflejrede erfaringer og er en åben struktur, hvis centrum er ens eget her og nu. (Dahl 1993:26) Det faktum, at livsverden har en åben struktur, er vigtigt at bemærke. Dette indebærer, at et individs livsverden kan forandres enten gennem ydre påvirkning eller gennem refleksion. Af ovenstående citat følger også, at livsverdenen eksisterer på et individuelt niveau og bestemmes af den position og kontekst, som man på et givet tidspunkt befinder sig i. Som eksempel nævner Dahl den situation, som kan opstå, hvis ens computer får en virus. Jeg befinder mig pludselig i en situation, der har et helt andet tema, og dermed også en helt anden horisont. (Dahl 1993:26) Det medfører nye handlinger som svar på det motiv, man muligvis har (fjern virus). Når dette mål er opnået, skifter ens horisont tilbage til et mere typisk perspektiv Relevans For at DELCA Dating skal blive en realitet og en succes, må det opfattes som relevant for brugerne. Det, som først og fremmest påvirker vores værdier og holdninger, er vores sociale netværk. I og med at ITU fremstår som nyskabende og innovativt, kan man formode, at de, som befinder sig indenfor universitetets fire vægge, forholder sig positive til indføring af ny teknologi og ideer. Man kunne umiddelbart tro, at dette fremtidige system vil have en subjektiv relevans for en stor del af målgruppen. Schutz (1971, i: Dahl 1993: 27) hævder, at der findes tre forskellige typer relevans: 1. Tematisk Relevans omhandler det, at man introduceres for et fuldstændig nyt og ukendt produkt, og bliver nysgerrig og forsøger at forstå, hvad produktet indeholder. 2. Fortolkningsrelevans her prøver man med udgangspunkt i velkendt viden at definere, hvorvidt produktet passer ind. 6

7 3. Motivationsrelevans produktet er relevant, fordi de passer ind i målgruppens planer eller mål. Det er typisk at de tre forskellige typer af relevans forløber sådan som nævnt ovenfor. De hænger altså sammen, og man kan sige, at der findes en indbygget dynamik mellem typerne. Man kan sige, at DELCA Dating er tematisk relevant for brugerne, da de bliver nysgerrige og forsøger at finde ud af, hvad det hele drejer sig om. Efterhånden som de finder hensigten med systemet, vil de forsøge at finde ud af, om dette passer ind i deres hverdag. Man snakker da altså om fortolkningsrelevans. Hvis DELCA Dating passer ind i målgruppens mål eller planer, og brugerne har motivation for at tage det i brug, så kan man tale om motivationsrelevans Videnskabelige undersøgelser Validitet og reliabilitet går på gyldigheden og pålideligheden af undersøgelsens design og efterfølgende resultater. Her i afsnittet skitseres de overordnede forhold for, hvordan man gennem henholdsvis kvalitavisters og kvantitavisters (jf. Lunds benævnelser, i: Lund 1986: 28) optik ser på validitet og reliabilitet i videnskabelige undersøgelser. Grunden, til at der i det følgende er lagt vægt på at skabe et differentieret syn på validitet og reliabilitet, er at gøre klart, at resultaterne i henholdsvis vores kvantitative undersøgelse og vores kvalitative fokusgruppeinterview er udtryk for forskellige betydningsdimensioner i forhold til vores undersøgelse af målgruppen. Metoderne kan hver især sige noget, som den anden metode ikke er i stand til og derfor er det ikke kritisk, at metoderne ikke har den samme type validitet og reliabilitet Indre validitet Den indre validitet er et udtryk for, hvorvidt operationaliseringen af den nominelle variabel svarer til det nominelle udtryk. Det vil sige, hvorvidt den variabel, som vi gennem undersøgelsen spørger til, også er den, som vi får resultat på. Ifølge Lund sker vurderingen af dette ved, at der skal være konsensus om, at der er overensstemmelse med teori og operationalisering af teori for eksempel i form af spørgeskemaer i undersøgelser Ydre validitet Den ydre validitet i undersøgelsen udgør, hvordan man forbinder undersøgelsens resultater til bestemte faktorer og samtidig viser, at der ikke er andre sammenhænge, der har påvirket resultatet. Der er forskel på, hvordan kravene til den ydre validitet er, alt afhængig om man er 7

8 kvalitavist eller kvantitavist. De to standpunkter har forskellige opfattelser af, hvad man kan påvise med en undersøgelse. Dette er på baggrund af forskellen imellem kvalitavister og kvantitavisters måde at erkende på, som forklares herunder. De positivistiske principper er at generalisere på grundlag af positive data med henblik på at beskrive og forklare kausale sammenhænge i sanseverdenen. (Lund 1986: 29). For at kunne generalisere må stikprøven være repræsentativ for populationen. Det er samtidigt vanskeligt netop med den kvantitative undersøgelse at spørge til holdninger, ønsker, behov med videre fra respondentens livsverden, da man tilnærmelsesvis kun kan bruge positive data altså målbare data. Anderledes er det med kvalitavisternes krav til undersøgelsens metode, da deres erkendelsesinteresse går på at forstå og forandre samfundet ud fra et synspunkt om, at Forskeren kan altså ikke være fuldstændig neutral, men indgår uvægerligt i samspil med sin omverden af handlende aktører. (Lund: 1986: 30). Dette syn på forskeren og omverdenen gør, at kravet om ydre validitet i stedet går på dataenes ægthed i kraft af dybde. Derved kan man ikke generalisere på grundlag af den kvalitative metode, men i stedet kan man illustrere tendenser i den sociale sfære Reliabilitet Overordnet er kvantitavisternes krav til pålideligheden i en undersøgelse, at dataene skal kunne reproduceres af en hver anden ved, at forskeren kan udskiftes i det samme forsøgsdesign. Pålideligheden er defineret objektivt ud fra de målbare, positive data og de udregnes statistisk. Da kvalitavister ikke har den samme mulighed for målbarhed ud fra deres krav om ægthed og dybde defineres reliabiliteten anderledes ud fra synspunktet om, at social interaktion altid er kontekstuelt betinget og derfor situationel. I den kontekst må spørgsmålet om reliabilitet løses i social sammenhæng ved intersubjektiv konsensus (Lund 1986). Halkier påpeger, at reliabiliteten i en kvalitativ undersøgelse styrkes ved, at det fremgår klart, hvordan hele undersøgelsen fra problemformulering til konklusion er sammensat (Halkier 2002: 111). 8

9 4. Undersøgelsesdesign Vi vil i dette afsnit redegøre for hvilke metoder, vi har anvendt til at indhente informationer, hvorfor valget faldt på dem, og hvordan de valgte metoder supplerer hinanden. Vi vil yderligere præsentere de parametre, som vi har valgt at bygge vores undersøgelser op omkring, så vi kan svare på vores problemformulering Valg af dataindsamlingsmetode Udvalg af population Da vi sendte vores spørgeskema ud, var der ikke nogle krav til respondenterne, udover at de skulle være studerende på ITU. Da vi skulle udvælge vores deltagere til fokusgruppen, var det eneste krav, at de havde svaret på vores spørgeskema og at de studerede på ITU. Vi vil senere komme ind på repræsentativiteten i vores undersøgelser Viden og formodninger om populationen Målgruppen er de studerende ved ITU. Herunder viser vi en statistisk oversigt over de studerende ved ITU. Ud over disse oplysninger findes der ingen nøgletal over studerende fordelt på de forskellige studielinjer på ITU. Der findes heller ingen oversigt over, hvor mange som er fordelt på de forskellige semestre. Antal indskrevne studerende pr 2004: Kandidatuddannelsen: Masteruddannelsen: Diplomuddannelsen: 998 studerende 181 studerende 168 studerende I alt: 1347 studerende Vi formodede, at målgruppen havde meget gode it-kundskaber og deres holdninger til it var positive, og derfor har vi heller ikke taget højde for målgruppens it-barrierer og it-forbehold i undersøgelsen. 9

10 Da vi skulle bestemme os for, hvilke dataindsamlingsmetoder vi skulle anvende, overvejede vi følgende: Hvor meget tid er der til rådighed? Hvilke ressourcer disponerer vi over? Hvilke oplysninger skal indhentes for, at vi kan besvare vores problemformulering? Hvad er muligt at indhente? Hvordan får vi de ønskede oplysninger? Der findes mange forskellige tilgange til det kvalitative forskningsdesign. Man kan fx benytte sig af personlige interviews, telefoninterviews, observation m.fl. I dette projekt var der begrænset tid til rådighed, og derfor kunne vi ikke foretage en meget omfattende dataindsamlingsmetode. Vores arbejdsspørgsmål lægger op til forskellige indsamlingsmetoder. Herunder er arbejdsspørgsmålene opdelt alt efter hvilken metode, der er hensigtsmæssig til at indhente de data, som muliggør besvarelse af spørgsmålene: Kvantitativ metode - Ved de studerende, hvad DELCA er? - Har studieretning, alder, køn og semester nogen indvirkning på holdningen til DELCA Dating? Kvalitativ metode - Hvad er målgruppens holdninger til internetbaseret dating? - Hvad skal til, for at systemet i det hele taget er relevant for de studerende? - Hvilke fordele og gevinster kan man få ud af DELCA Dating? Det skal ikke forstås sådan, at det udelukkende er den ene eller den anden metode, der kan besvare spørgsmålene, fx besvares spørgsmålet Har studieretning, alder, køn og semester nogen indvirkning på holdningen til DELCA Dating? ud fra både en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Derfor har vi valgt at anvende både en kvalitativ og kvantitativ indsamlingsmetode. Spørgeskema og fokusgruppe var overskuelige dataindsamlingsmetoder, som vi mente kunne svare på vores arbejdsspørgsmål. Vi havde adgang til samtlige studerende på ITU via den fælles mailingliste, og der var dermed fra starten et godt grundlag for at få mange besvarelser, fordi en er den primære 10

11 kommunikationskanal for ITU-studerende. Vi havde lokaler til rådighed på ITU, hvor vi kunne afvikle vores fokusgruppeinterview, og vi havde selv det fornødne ustyr i form af mikrofon og optager Metodetriangulering Metodetriangulering er en kombination af flere metoder, som kan give et bredere datamateriale og derved et bedre grundlag for fortolkning. Det vil sige, at de forskellige typer data om samme emne kan udgøre et slags check på hinandens pålidelighed [ ] Triangulering kan på denne måde højne validiteten af undersøgelsens resultater (Halkier 2003: 18) Vi lavede først et spørgeskema og skabte os dermed et overfladisk indblik i populationens erfaringer, oplevelser og meninger om dating og DELCA-dating. Vi analyserede på dataene fra spørgeskemaerne for at se tendenser og holdninger og på baggrund af dette kunne vi udarbejde en interviewguide til fokusgruppeinterviewet, hvor vi kunne spørge ind til problemstillinger fra spørgeskemaet for at få en dybere forklaring på deres holdning til DELCAdating. Hvis man følger en spørgeskemaundersøgelse op med fokusgrupper, gør man det typisk for at kvalificere forklaringerne på mønstrene i spørgeskemadata. (Halkier 2003: 22) Spørgsmål og svar i spørgeskemaer er ofte generelle og frie af den sociale kontekst, og det er derfor oplagt at supplere med en fokusgruppe, hvor den sociale kontekst kan belyses. [ ]at komme med en kvalificeret forklaring på, hvorfor dette mønster forekommer, kræver en kombination af teoretiske refleksioner og måske også en kvalitativ metodisk opfølgning. (Halkier 2003: 22) Vi vil i afsnittene Spørgeskemaundersøgelse og Fokusgruppeinterviews komme nærmere ind på, hvordan vi udformede hver enkelt metode. 11

12 4.3. Undersøgelsesparametre Kvantitative parametre For at kunne afdække målgruppens statistiske variable spurgte vi til følgende parametre i vores kvantitative del af vores spørgeskema: - Alder - Køn - Studielinje - Semester - Civilstatus - Har de PDA - Har de mobil - Kendskab Kvalitative parametre Vi tog udgangspunkt i teorien om udbredelse af innovationer samt relevansbegrebet for at belyse vores arbejdsspørgsmål. For at operationalisere teorien i form af konkrete spørgsmål brugte vi Lipsets 1 metode (se bilag 1 og bilag 5). De teoretiske begreber, som skulle operationaliseres: - Relativ fordel o Hvilke fordele oplever de studerende ved DELCA Dating? - Kompatibilitet o Hvor meget erfaring har målgruppen med dating i forvejen, og hvad er deres holdning til det? o Hvor meget kender de til konceptet DELCA, og hvad synes de om datingkonceptet? - Kompleksitet o Hvilke årsager er der til, at de ikke vil gøre brug af DELCA Dating er det teknologiske forhindringer eller er det andre forhold, der gør sig gældende det kunne fx være interaktionen med DELCA-spøgelset? - Relevans og barriere o Hvem finder DELCA-dating relevant, og hvilke barrierer er forbundet med brugen af det? 1 Model indgår i: Hellevik, Ottar: Utvelging af variabler, i: Forskningsmetode i sociologi og statsvitenskap

13 - Opfattelse af risiko o Hvilke risici forbinder målgruppen med internetdating og DELCA dating 4.4. Spørgeskemaundersøgelse Som nævnt ovenfor vidste vi indledningsvis ganske lidt om målgruppens holdning til DELCA og datingsystemer. Derfor ville vi så hurtigt som muligt skabe os et overblik, som kunne fungere som grundlag for den efterfølgende kvalitative undersøgelse. Forhåbningen var også, at spørgeskemaet tilmed kunne fungere som en selvstændig del parallelt med de kvalitative fokusgruppeinterview. Valget af medie har indflydelse på den måde, respondenten opfatter spørgeskemaet på, og det har betydning for svarerne, eftersom mediet i sig selv kan medføre nogle bestemte muligheder og begrænsninger. Vi valgte at anvende et online spørgeskema placeret hos defgo.net 2. Det foregår ved, at spørgeskemaet publiceres på en hjemmeside og respondenterne får tilsendt et link til hjemmeside via . De generelle fordele ved valget af online spørgeskema er blandt andet, at spørgeskemaet får et ensartet udseende for alle respondenterne, samt at de indsamlede svar bliver samlet i et forudsigeligt og let bearbejdeligt format (Mann, Chris 2000: 70). Som nævnt ovenfor tog udarbejdelsen af spørgeskemaet udgangspunkt i Rogers teorier om udbredelse af innovationer. I praksis baserede vi spørgsmålene på de karakteristika ved innovationer, som Rogers opstiller. Særligt interessant var det at se på DELCA Datings kompatibilitet og relative fordele i forhold til andre datingsystemer. Videre ville vi tilmed se på de barrierer, som målgruppen oplevede, at de skulle overvinde, før de ville adoptere DELCA Dating. Ud over at afdække informationer, der kunne belyse vores arbejdsspørgsmål, skulle spørgeskemaet også medvirke til at: - Give et overblik over målgruppens holdning til andre datingsystemer - Tage en stikprøve på målgruppens kendskab til DELCA-konceptet - Få interviewpersoner til vores kommende fokusgruppeinterview 2 13

14 Inden vi sendte spørgeskemaet ud, lod vi to testpersoner gennemgå spørgsmålene og alternativerne for på denne måde at korrigere fejl og misvisende formuleringer. Det færdige spørgeskema kan ses i bilag 1. På grund af sparsom tid forekom spørgeskemaet kun på dansk, hvilket har udelukket mange udenlandske studerende Fokusgruppe For at uddybe empiren om målgruppens holdninger om DELCA Dating, anså vi det for nødvendigt at supplere triangulere spørgeskemaet med en uddybende kvalitativ del. Vi bestemte os for at gennemføre denne del i form af en fokusgruppe. Fokusgruppen skulle være på fire til seks ITU-studerende, da denne størrelse på en fokusgruppe ligger indenfor det anbefalede (Halkier 2003: 38). En for stor fokusgruppe kan have en hæmmende effekt specielt ved samtale om emner, som opleves som personlige af respondenterne. Endvidere risikerer man, at en eller flere respondenter kan blive for dominerende. Dette kan medføre, at de andre deltageres meninger og input overhøres. Desuden mener vi, at jo større fokusgruppen er desto mere erfaren skal moderatoren være for at lede diskussionen på en hensigtsmæssig måde. Dette aspekt talte stærkt for, at vores fokusgruppe ikke skulle være for stor. Vi ville gerne have haft en fokusgruppe, som var sammensat ligeligt af kvinder og mænd, og som havde en fordeling af studerende fra de forskellige linjer på ITU. Udvalget af deltagere til fokusgruppen skete gennem, at vi i spørgeskemaet tilbød respondenterne muligheden for at angive, om de var interesserede i at medvirke i et fokusgruppeinterview vedrørende emnet. Desværre resulterede dette kun i to deltagere, hvilket formodentlig beror på, at de fleste studerande var inde i en hektisk projektperiode. Derfor var vi nødsagede til at supplere de frivillige med yderlige to ITU-studerende. Formen for fokusgruppen var en diskussion, som varede ca. tre kvarter. Moderatoren var støttet af en på forhånd udarbejdet interviewguide (se bilag 4). Udover respondenterne medvirkede en moderator, en hjælpemoderator, samt en passiv person med ansvar for at tage noter. Tilmed optog vi hele interviewet på minidisc. Hensigten med at optage interviewet var at kunne supplere noterne i tilfælde af at noget vigtigt blev overset. Interviewoptagelsen på bånd giver også den fordel, at man bedre forstår nuancerne og den kontekst, som tingene bliver sagt i. Udarbejdelsen af interviewguiden skete blandt andet på baggrund af de svar, vi fik i spørgeskemaundersøgelsen samt den benyttede teori som skitseret ovenfor. Det førte til, at vi 14

15 opstillede nogle nøje udvalgte temaer som udgangspunkter for diskussionen. Til hvert tema hørte et eller flere underspørgsmål, som vi ønskede at diskussionen skulle belyse. Fokusgruppen var sammensat som følgende: Morpheus fra SWU. Læser på 4 semester, skriver speciale. 24 år og single. Flemming, gæstestuderende/ansat. 24 år og single. Knut fra DKM. Læser på 3 semester. 25 år og single. Pamela fra DKM. Læser på 3 semester. 24 år, ikke single. 5. Resultater 5.1. Spørgeskemaundersøgelsen Vi har inddelt svarene fra spørgeskemaundersøgelsen i to dele og analyseret disse forskelligt. En ene del af spørgsmålene var lukkede og lagde op til kvantitativ analyse. Svarene fra de åbne spørgsmål bliver derimod kategoriseret efter umiddelbar homogenitet. Kategorierne udarbejdes på baggrund af de svar, der forekommer, det vil sige, at alle meninger er repræsenteret og ikke kun de, som skaber redundans. Resultaterne findes i udtrækket fra defgo (se bilag 2). I vores analyseafsnit vil vi præsentere udvalgte dele af resultaterne sammen med en analyse Fokusgruppeinterview Resultaterne fra fokusgruppen er ret omfattende, hvorfor de er vedlagt i bilag (se bilag 6). Diskussionen fra fokusgruppen er skematisk fremstillet, hvor man kan se hver enkelt respondents ytringer. 15

16 6. Analyse 6.1. Spørgeskema Kvantitativ del Vi fik i alt 305 svar på vores spørgeskemaundersøgelse, hvoraf 256 besvarelser var fuldstændige. Vi fik altså besvarelser fra 19 % af den totale mængde studerende på ITU (1347 studerende i 2004). Dermed har vi langt flere respondenter end de 100, som Sepstrup (2002: 39) anbefaler som et minimum. Vi vil gennemgå de vigtigste observationer i undersøgelsen. Vi har delt dem op i to forskellige kategorier: Univariate analyser giver os oplysninger om afhængige og uafhængige variable hver for sig det vil sige, uden at de nødvendigvis har en sammenhæng. Bivariate analyser fortæller, hvorvidt uafhængige variable har indvirkning på vores afhængige variabel altså indvirkning på holdningen til DELCA Dating Univariat analyse I vores undersøgelse var 37,5 % af respondenterne kvinder, og 62,5 % var mænd. Dette kan ses i direkte sammenhæng med den skæve fordeling mellem kvinder og mænd på ITU. I 2004 var der i alt 28 % kvindelige studerende, altså ca. 1/4. Aldersgruppen år repræsenterer 57 % af hele stikprøven. Modus for variablen alder, den værdi der forekommer hyppigst eller har højest frekvens, er 25. Gennemsnittet er 29, og medianen er 28. Endvidere fandt vi, at ca. 45 % af respondenterne var singler. Hvorvidt man er single eller ej, er et meget vigtigt spørgsmål angående kortlægningen af DELCA Datings målgruppe, da hensigten med systemet er at finde en partner. Denne observation er desuden vigtig for senere bivariate analyser, hvor vi ser på sammenhæng mellem civilstatus og holdning til DELCA Dating. Ud fra de indsamlede svar kan man se, at populationen i høj grad mener, at dating-service er forbeholdt singler. Dette forklares også nærmere i næste afsnit, hvor vi foretager nogle bivariate analyser. Omkring 70 % af respondenterne siger, at de ikke har benyttet sig af andre former for online dating tidligere. Det er dermed sandsynligt at de automatisk reagerer med skepsis til DELCA Dating, noget som kommer frem i de bivariate analyser, i næste afsnit. DKM er den studielinje, som har højest frekvens. Nærmere 50 % af respondenterne er DKM ere. MMT er den linje med suverænt lavest frekvens. Dette kan sagtens skyldes, at MMT 16

17 er en international studielinje med en stor del engelsktalende studerende. Hvis man ser på fordelingen af studerende udover de forskellige semestre, finder man, at der er størst hyppighed blandt dem på første og fjerde semester. Tredje semester har lavest frekvens. Årsagerne kan her være, at de, der er på første semester, er meget nysgerrige på, hvad DELCA er, mens de på fjerde semester, eller højere, har hørt om det og er interesseret i mere viden. At fjerde semester og højere er bedst repræsenteret kan skyldes, at der er mange, som ikke fuldfører sit studie indenfor den normerede tidsramme. Det samles da op en hel del som går på fjerde, femte eller måske også sjette semester. Hvorfor de på tredje semester er dårligst repræsenteret, er det svært at sige noget om. Det lykkedes os ikke at indhente information om, hvor mange studerende der befinder sig på de forskellige semestre på ITU. Det eneste, vi havde at tage udgangspunkt i, var de nøgletal, der findes på Har du en PDA? Har du en mobiltelefon? Percent 60 Percent Ja Har du en PDA? Nej 0 Ja Nej Har du en mobiltelefon? I de to overstående grafer kan vi se, at det er relativt få personer, der faktisk har en PDA. Det er heller ikke ret mange, der har tænkt at anskaffe sig en inden for det nærmeste år (se bilag 3). Der vil i dag ikke være tilstrækkeligt grundlag for at basere systemet på PDA er, men der er større hardware-kompatibilitet, hvis det udvikles til mobiltelefon Bivariate analyser Vi vil her præsentere vores bivariate analyser i form af grafiske oversigter i tillæg til tekstlige forklaringer. Ifølge Østbye (1997: 147) er grafisk fremstilling mere overskuelig og letlæst end frekvensfordelinger i tabelform. Vi har undersøgt den afhængige variabel Er DELCA dating interessant for dig? mod uafhængige variabler som alder, køn og studielinje. Vi har tilmed undersøgt den afhængige variabel Er du single? mod uafhængige variabler så som alder og 17

18 køn. Hensigten med denne type analyse er at prøve at finde sammenhæng mellem de forskellige variable for på denne måde at få et bedre overblik over målgruppen. Bar Chart 80 Er DELCA Dating interessant for dig? Ja Nej 60 Count ,00 DKM EBUSS INT MMT SWU Studielinje? I denne grafiske fremstilling af den bivariate analyse kan vi se, at EBUSS er den eneste studielinje, hvor flertallet synes DELCA Dating er interessant. 56,3 % af respondenterne fra EBUSS kunne tænke sig at tage systemet i brug. Dog skal det nævnes, at antallet af besvarelser i spørgeskemaet er væsentligt mindre for EBUSS end for DKM, som er den studielinje, hvor man finder den største forskel. Kun 39,1 % af de DKM studerende kunne tænke sig at bruge systemet. Det er dog værd at bemærke, at selv om denne studielinje er mest negativ, er det den linje, der har den højeste svarfrekvens. Derfor kan det være, at de DKM-studerende alligevel synes, at konceptet er spændende. Den høje frekvens for DKM hænger sammen med, at der er flere studerende på denne studielinje end de øvrige. Vi kan ikke finde konkrete tal på hvor mange, der er indskrevet på DKM, men på kan man se, at der bliver optaget flere studerende på denne linje. I foråret 2005 blev 44 % af de optagne indskrevet på DKM. 18

19 Ser vi på alle studielinjerne som en helhed, kan vi se, at 37 % af stikprøven mener, at DELCA Dating er interessant, mens 63 % mener, det ikke er det. Bar Chart 20 Er DELCA Dating interessant for dig? Ja Nej 15 Count Alder? I denne bivariate grafiske fremstillingen ser vi, at DELCA dating er mest aktuel for studerende mellem 24 og 28 år. Denne aldersgruppe udgør som tidligere nævnt 57 % af stikprøven. 19

20 Bar Chart Count ,00 Ja Nej Er du single? Alder? Grafer viser, at der er flest singler blandt de 25-årige uafhængig af, om det er mænd eller kvinder. Her kan man udlede jf. forrige tabel, at årsagen til at netop aldersgruppen omkring de 25-årige er mest interesserede, er, at der her er flest singler. Endvidere viser tabellen, at der er færrest singler i aldersgruppen over 33 år. 20

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere