Fællesindhold for samarbejdsaftaler mellem Akutafdelingen og samarbejdende afdelinger. AKUT - HEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindhold for samarbejdsaftaler mellem Akutafdelingen og samarbejdende afdelinger. AKUT - HEV"

Transkript

1 Fællesindhold for samarbejdsaftaler mellem Akutafdelingen og samarbejdende afdelinger. AKUT - HEV Udgiver Fagligt ansvarlig Hospitalsenheden Vest > Akutafdelingen Tommy Jan-Gunnar Andersson/TOMMAN/RegionMidtjylland Version 6 Kvalitetsansvarlig Anette Sønderby/ANETSN/RegionMidtjylland Gældende fra Ledelsesansvarlig Mette Norup Frøjk/METFRO/RegionMidtjylland Næste revision Ændringskommentar Tekst sat direkte ind i e-dok. Ny beskrivelse af Akutsekretariatets fordeling af opgaver internt i Akutafdelingen. Ingen væsentlig ændringer i indhold. Rettet tastefejl: Akutklinik Ringkøbing har åbent Fællesindhold i samarbejdsaftaler mellem Akutafdelingen, HEV og andre afdelinger og samarbejdsparter. For samarbejdet mellem Akutafdelingen og de samarbejdende afdelinger i Hospitalsenheden Vest gælder nedenstående samarbejdsaftale. Indledning Akutkonceptet Patientkategorier i Akutafdelingen Visitationsretningslinjer Hospitalsvisitationen Faglige retningslinjer og instrukser Procedure for modtagelse af akutte patienter Akutafdelingens ansvar Stamafdelingens ansvar Patienternes tilhørsforhold Lægeligt ansvar Tilsyn Overflytning af patienter efter kl Procedure ved lægelige kapacitetsproblemer Kvalitetsmål på akutområdet Håndtering af overbelægning Akutafdelingens organisering Akutlægernes funktioner AP-læger (Alment Praktiserende), HU-læger(HovedUddannelse) akutmedicin funktioner KBU(Klinisk Basis Uddannelse) lægernes funktioner Akutsekretariatets funktioner Mødestruktur Uddannelse Uenighed eller tvister Supplerende aftaler Indledning I forbindelse med drift af Akutafdelingen er der behov for, at Akutafdelingen og de samarbejdende afdelinger/parter har et fælles grundlag at arbejde ud fra. Dette dokument indeholder en generel beskrivelse af akutområdet og de samarbejdsrelationer, der finder sted i Hospitalsenheden Vest. Dette dokument gælder således enslydende for alle afdelinger og øvrige samarbejdsparter. Ud over nærværende dokument kan der efter behov indgås supplerende og mere specifikke aftaler mellem Akutafdelingen og en specifik afdeling/samarbejdspart (findes nederst i dette dokument - supplerende aftaler). Det er Akutafdelingens og Stabens ansvar at udarbejde og ajourføre beskrivelsen af nærværende dokument (fællesindhold). Hospitalsledelsen er overordnet ansvarlig for fællesindholdet. Udskrevet: af Anonymous 1 af 9

2 Det er Akutafdelingens og de enkelte samarbejdsparters ansvar at forhandle og ajourføre de supplerende aftaler. Disse aftaler er gældende, indtil der indgås ny aftale. De involverede parter foretager som minimum en årlig gennemgang af aftalerne. Opsigelse af delelementer i de supplerende aftaler skal ske med 3 måneders varsel, med mindre der er enighed om andet. Nærværende dokument placeres i e-dok. På baggrund af dokumentet skal de relevante ledelser i nødvendigt omfang formulere konkrete retningslinjer og instrukser, der ligeledes placeres i e-dok. De relevante ledelser har ansvar for at sikre, at personalet i nødvendigt omfang er bekendt med dokumentet samt de tilhørende retningslinjer og instrukser. Dette afsnit udgør den overordnede og fælles ramme for modtagelse, undersøgelse og behandling af de akutte patienter, som modtages via Akutafdelingen. Udgangspunkt: Hospitalsenheden Vest s udmøntning af akutområdet er baseret på Sundhedsstyrelsens krav til styrket akutberedskab, regionens overordnede koncept for fælles akutmodtagelse samt Hospitalsenheden Vest s udmøntning af det regionale koncept. Rammer for økonomi, kapacitet og aktivitet: De økonomiske, kapacitets- og aktivitetsmæssige rammer for Akutafdelingen og øvrige afdelinger i Hospitalsenheden Vest fastlægges via de årlige BUA-aftaler med hospitalsledelsen. De tilsvarende rammer for Psykiatrien og Præhospitalet fastlægges inden for deres eget organisatoriske set-up. Akutkonceptet Det overordnede koncept for modtagelse af akutte patienter i Hospitalsenheden Vest er baseret på Region Midtjylland s konceptbeskrivelse. Som udgangspunkt betragtes samtlige akutte patienter som akutte patienter (og ikke som patienter tilhørende bestemte specialer) indtil der er truffet konkret beslutning om specialemæssigt tilhørsforhold. Et bærende princip er, at samtlige akutte patienter skal modtages og initialt vurderes af speciallæge ved ankomsten. Akutte patienter skal som udgangspunkt ikke være indlagt i Akutafdelingen mere end 24 timer. I Hospitalsenheden Vest er der visiteret akutmodtagelse på Regionshospitalet Herning, visiteret skadestue/akutklinik på Regionshospitalet Holstebro og visiteret akutklinik i Ringkøbing. Ikke lægevisiterede akutte patienter (112-opkald) modtages i Herning (med undtagelse af hjertestop-patienter fra den nordlige del af optageområdet disse går til Holstebro). Herudover modtages patienterne i henhold til gældende visitationsretningslinjer, som er baseret på tilstedeværelsen af de relevante kompetencer på de enkelte matrikler. Patientkategorier i Akutafdelingen Akutafdelingen modtager følgende akutte patienter: Medicinske patienter (ekskl. kardiologiske patienter) Kirurgiske patienter Ortopædkirurgiske patienter Onkologiske patienter (undtagen på hverdage kl ) OBS: Følgende patientgrupper modtages IKKE i Akutafdelingen Patienter, der indlægges senere end 24 timer efter henvisning. Denne patientgruppe har status som elektive og skal møde i de respektive kliniske afdelingers stationære sengeafsnit eller ambulatorier Patienter til elektiv undersøgelse, behandling eller operation (herunder daghospitalpatienter) Terminale patienter med åbne indlæggelser modtages på stamafdelingen med mindre der er tale om anden (akut) sygdom end grundsygdommen Patienter omfattet af kræftpakker og hjertepakker Patienter til udtømning i forbindelse med endoskopiundersøgelse Udskrevet: af Anonymous 2 af 9

3 Patienter til transfusion Patienter som overføres til færdigbehandling fra andet hospital Visitationsretningslinjer Alle akutte uselekterede patienter, dvs. patienter indlagt efter 112-opkald uden lægelig visitation, skal modtages i Akutmodtagelse i Herning. Undtagelser herfra er hjertestoppatienter fra den nordlige del af optageområdet som modtages i Akutmodtagelsen i Holstebro samt patienter til trombolysebehandling på Neurologisk Afdeling i Holstebro. Herudover visiteres de akutte patienter i henhold til de til enhver tid gældende visitationsretningslinjer baseret på princippet om, at patienterne skal modtages på den matrikel, hvor de relevante kompetencer forefindes. Der henvises til e-dok for en detaljeret og opdateret beskrivelse for de enkelte specialer. Hospitalsvisitationen Visitationen af samtlige akutte patienter til Hospitalsenheden Vest foretages af Hospitalsvisitationen, som er en funktion under Akutafdelingens ledelse Hospitalsvisitation, HEV Det er afdelingsledelsen i det respektive speciale, som har ansvar for at visitationsretningslinjerne er korrekte og opdaterede. Akutafdelingen sikrer, at visitationsretningslinjerne er tilgængelige og udmøntes af Hospitalsvisitationen. I forbindelse med visitationsarbejdet er det nødvendigt, at Hospitalsvisitationen løbende får information om belægningssituationen i alle relevante sengeafsnit Belægning og udnyttelse af kapacitet i HEV Faglige retningslinjer og instrukser Det påhviler afdelingsledelsen for det pågældende speciale at sikre, at der foreligger ajourførte, entydige retningslinjer og instrukser for modtagelse, undersøgelse og behandling af de akutte patienter. Akutafdelingens ledelse involveres i udarbejdelse af retningslinjer og instrukser, der har betydning for de praktiske procedurer i Akutafdelingen, herunder for triageringsprocessen. Procedure for modtagelse af akutte patienter Samtlige patienter til indlæggelse triageres. Derefter vurderer den koordinerende akutlæge ud fra triageringsgraden patienten og igangsætter nødvendige tiltag med henblik på udredning og initial behandling Triagemanual Akutafdelingens ansvar Akutafdelingen har ansvar for følgende: Vurdering ved akutlæge eller anden relevant læge Triage Stabilisering Rekvirering af diagnostiske undersøgelser, herunder nødvendige tilsyn Journalskrivning (optagelse af journal samt skrivning) Iværksættelse af initial behandling efter gældende retningslinjer Udskrivning af patienter, der ikke kræver yderligere intervention Advisering af den pågældende afdeling (mellem-/bagvagt) med henblik på afklaring af ansvar for patient (overflytning). Dette dokumenteres i journalen Sikring af tidstro dokumentation i journalen af samtlige tiltag Når patienten er overført til det relevante speciale, overtager specialet det lægelige ansvar for patienten. Der henvises til de supplerende aftaler for en afgrænsning af de patienter, der kan udskrives direkte fra Akutafdelingen uden tilsyn fra det relevante speciale. Akutafdelingen afslutter disse patienter inklusiv epikrise. I tvivlstilfælde om specialemæssigt tilhørsforhold afgør koordinerende akutlæge, hvortil patienten visiteres. Stamafdelingens ansvar Stamafdelingen/specialet har ansvar for følgende: Respondere på rekvirerede tilsyn inden for de fastsatte tidsfrister, jf. afsnit tilsyn. Udskrevet: af Anonymous 3 af 9

4 Sikre nødvendig og tilstrækkelig gennemgang af patienten Sikre at der udarbejdes en kvalificeret udrednings- og behandlingsplan Overflytte patienten til sengeafsnit eller, hvis muligt udskrive patienten Patienternes tilhørsforhold Alle akutte patienter i Akutafdelingen betragtes som akutte patienter uden afdelings- eller specialetilhørsforhold. Det indebærer, at indtil der er indgået konkret aftale om tilhørsforhold, hører patienterne under Akutafdelingens ansvarsområde. Med baggrund i henvisningen og patientens tilstand efter den initiale vurdering karakteriseres patienterne i grupper: formodet medicinsk patient formodet kirurgisk patient formodet ortopædkirurgisk patient formodet andet speciale Når de initiale undersøgelser og relevante tilsyn mv. har afgjort patienternes endelige tilhørsforhold, dedikeres patienterne til de relevante specialer. Overdragelse af patienterne er dialogbaseret. Er der divergerende opfattelser i forbindelse med overdragelsen, er det akutlægen, som har bemyndigelsen til at overdrage patienterne. Lægeligt ansvar Det lægelige ansvar for den akutte patient er placeret som følger: Patientstatus Lægeligt ansvar Tiden indtil der er truffet endelig afgørelse om specialetilhør Akutafdelingen Når der er truffet afgørelse om overflytning til relevant stamafdeling/speciale uanset om patienten fysisk er flyttet eller ej. Stamafdeling Når akutlæge og relevant stamafdeling/speciale har vurderet, at patienten kan udskrives uden yderligere tilsyn fra specialet Akutafdelingen Tilsyn I de tilfælde, hvor et tilsyn giver anledning til at involvere andre specialer i udredning af en patient, påhviler det den koordinerende akutlæge at anmode om tilsyn fra andre relevante specialer. Når disse tilsyn foreligger, er det den koordinerende akutlæges opgave at sikre, at patienten dedikeres til det rette speciale med henblik på det videre forløb. Afgørelsen noteres i journalen. I tvivlstilfælde afgør koordinerende akutlæge, hvortil patienten visiteres. De fastsatte tidsfrister for tilsyn er som følger: Akut medicinsk/kirurgisk/ortopædisk/anæstesitilsyn: rekvireres til ABCDE ustabile patienter: udføres straks. Medicinsk/kirurgisk/ortopædisk tilsyn i øvrigt til akutte patienter: udføres senest inden for 2 timer. Overflytning af patienter efter kl Der overflyttes så vidt muligt ikke patienter til stationære afsnit mellem kl Ved overbelægning i ASA vil overflytninger kunne ske i fornødent omfang i dette tidspunkt. Beslutning herom træffes af koordinerende akutlæge og de to koordinerende sygeplejersker efter konference med vagthavende bagvagt på den relevante stamafdeling. Procedure ved lægelige kapacitetsproblemer Såfremt der opstår lægemæssige kapacitetsproblemer i Akutafdelingen, får Akutafdelingen efter fælles lægefaglig Udskrevet: af Anonymous 4 af 9

5 prioritering hjælp fra den relevante stamafdeling til modtagelse og journalskrivning Belægning og udnyttelse af kapacitet i HEV Kvalitetsmål på akutområdet I Hospitalsenheden Vest er der fastlagt følgende servicemål på akutområdet: Patienter i sengepladser i ASA skal som udgangspunkt højest opholde sig der i 24 timer. Eventuelle undtagelser herfra kan aftales med den enkelte stamafdeling. Initial vurdering af den akutte patient skal iværksættes inden for de tidsfrister, der fremgår af triage-graden Triagemanual Håndtering af overbelægning Der må som hovedregel ikke være overbelægning i ASA. ( Der skal altid være minimum én ledig seng i ASA til den næste akutte patient ). I tilfælde af begyndende overbelægning i ASA (eller når man kan forudse at der vil opstå overbelægning) skal koordinerende akutlæge kontaktes af den koordinerende sygeplejerske med henblik på konkret handling i samarbejde med de tre afdelingers/afsnits vagthavende bagvagter Belægning og udnyttelse af kapacitet i HEV Akutafdelingens organisering Herning Holstebro Ringkøbing Afdelingsledelse og stab ASA - 27 senge Skadestuen/Akutmodtagelse Døgnåben alle dage Skadestue/Akutmodtagelse Åben alle dage Akutklinik Åben alle dage Akutklinik Åben alle dage Hospitalsvisitationen Akutsekretariat Akutsekretariat Akutsekretariat Noter: Lægefaglig back-up til akutklinikkerne i Holstebro og Ringkøbing varetages af akutlæger i Holstebro (08-22) og evt. Herning afhængig af de lægefaglige kompetencer, der er til stede i Holstebro. Kl akutlæge i Herning. Akutlægernes funktioner Herning Koordinerende akutlæge prioriterer arbejdet i Akutafdelingen og har herunder til opgave at prioritere arbejdet for de øvrige læger i forhold til det akutte arbejde. Den koordinerende akutlæge tilrettelægger samarbejdet med den relevante afdeling og sikrer herunder patientflow, aftaler overgang til stamafdeling og bestiller tilsyn fra det pågældende speciale. Disse opgaver kan udføres af andre læger i akutmodtagelsen efter aftale med koordinerende akutlæge. Ovenstående sker i samarbejde med den koordinerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen og ASA. Holstebro Akutlægen arbejder i Akutmodtagelsen. Akutlægen tilrettelægger samarbejdet med den relevante afdeling og sikrer herunder patientflow, aftaler overgang til stamafdeling og bestiller tilsyn fra det pågældende speciale. Ovenstående sker i samarbejde med den koordinerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen AP-læger (Alment Praktiserende), HU-læger(HovedUddannelse) akutmedicin funktioner AP og HU er ansat i Akutafdelingen og refererer organisatorisk og fagligt til afdelingsledelsen i Akutafdelingen. AP og HU lægers arbejdsplads er defineret til alene at omfatte Akutafdelingen fysisk og opgavemæssigt under den Udskrevet: af Anonymous 5 af 9

6 tidsperiode, der er aftalt. AP og HU læger arbejder under instruktion og supervision af akutlægerne. KBU(Klinisk Basis Uddannelse) lægernes funktioner Herning KBU lægerne i Herning er ansat i Akutafdelingen og refererer organisatorisk og fagligt til afdelingsledelsen i Akutafdelingen. KBU lægernes arbejdsplads er defineret til alene at omfatte Akutafdelingen fysisk og opgavemæssigt. KBU lægerne arbejder under instruktion og supervision af akutlægerne og AP og HU læger. Iøvrigt arbejder KBU lægerne under de for Akutafdelingen gældende retningslinjer og instrukser. Akutsekretariatets funktioner Dagvagt hverdag Fra dagvagtens begyndelse: Akutmodtagelser: Prioriterer og skriver i fællesskab alle skadekort med røntgen HO-HE-RI (røntgenkonference kl. 9.00). Herefter følges prioriteringen. ASA: Prioriterer og skriver Journaloptagelser. Herefter følges prioriteringen. Følgende diktattyper skrives af alle sekretærer i Akutsekretariatet og i henhold til de aftaler briefingteam indgår. Skrives i den rækkefølge notaterne er oprettet i Speechmax. Journaloptagelser. Tilsyn fra andre afdelinger på Akutafdelingens patienter Følgende diktattyper skrives ikke fælles, men af teamets egne sekretærer. ASA: stuegang, operationer og epikriser vedrørende patienter indlagt i ASA. Akutmodtagelserne er fælles om Skadekort med røntgen og skadekort uden røntgen HO- HE-RI Aftenvagt - hverdage Weekend - dag og aften Nattevagt Helligdage Følgende diktattyper skrives af alle sekretærer i Akutsekretariatet og i henhold til de aftaler briefingteam indgår. Skrives i den rækkefølge notaterne er oprettet i Speechmax. Journaloptagelser Tilsyn Gennemgange Korrespondance Stuegange/overflytningsnotater (ASA skriver primært egne stuegangsnotater og hjælper herefter kolleger færdige med øvrige stuegangsnotater.) Hvis afdelingerne rykker for Følgende diktattyper skrives ikke fælles, men skrives af teamets egne sekretærer. Udskrevet: af Anonymous 6 af 9

7 specifikke notater opprioriteres disse som hastenotater Operationer ASA: Epikriser Akutmodtagelserne er fælles om Skadekort med røntgen, skadekort med tid i ambulatorium og skadekort uden røntgen HO-HE-RI Nedenstående indeholder følgende overskrifter: 1. Hvad er ikke-akutte skriveopgaver og hvad er legalt at nedprioritere i nattevagter og belastede vagter 2. Deadline 3. Tilsyn 4. Speciel viden om afdelingerne Børneafdelingen Medicinsk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Urinvejskirurgisk Afdeling Neurologisk Afdeling Onkologisk Afdeling ØNH Anæstesiologisk Afdeling (Intensiv) 1 - HVAD ER IKKE-AKUTTE SKRIVEOPGAVER OG HVAD ER LEGALT AT NEDPRIORITERE I NATTEVAGTER OG BELASTEDE VAGTER. Notater uanset type på patienter, der ER UDSKREVNE, skrives ikke. Herunder indlæggelsesjournaler dikteret EFTER patienten er udskrevet AFVIGELSE: eksempel - hvis patienten skal møde næste dag til operation dette bør noteres i noten i Speechmax. Operationsbeskrivelser med knivtid start og knivtid slut INDENFOR dagtid. Operationsbeskrivelser bør tilstræbes dikteret løbende og tidstro og skrives af afdelingens egne sekretærer. Operationsbeskrivelser på elektive patienter skrives ikke, med mindre opgaven ændrer karakter til AKUT. Det anbefales, at afdelingens læge udarbejder plannotat til plejepersonalets brug. Indlæggelsesjournaler på elektive patienter skrives ikke med mindre opgaven ændrer karakter til AKUT Ikke-akutte henvisninger ekspederes af afdelingernes egne sekretærer. 2 - DEADLINE Mandag til torsdag: Notater dateret i Speechmax efter kl skrives af Akutafdelingen. Fredag: Notater dateret i Speechmax efter kl skrives af Akutafdelingen. Eventuelle notater fra før deadline skrives, hvis disse prioriteres som HASTE 3 TILSYN Tilsyn/vurdering foretaget i Akutmodtagelsen skrives i journalnotat overskrift: Kirurgisk/Ortopædkirurgisk/Medicinsk vurdering i Akutmodtagelsen Hvis patienten går hjem fra Akutmodtagelsen HUSK at kopiere vurderingen med i skadekortet. Tilsyn foretaget på patient indlagt i ASA skrives i SFI en Tilsyn 4 SÆRLIG VIDEN OM AFDELINGERNE Børneafdelingen I aften-, weekend og nattevagt skriver vi notater på: Kirurgiske børn Ortopædkirurgiske børn Akutsekretærer skriver ikke notater på medicinske børn, som findes i Speechmax under Børneafdelingen, MED MINDRE sekretariatet kontaktes, og når det drejer sig om et meget dårligt barn eller et barn, der skal overflyttes til Udskrevet: af Anonymous 7 af 9

8 andet sygehus. Børneafdelingen har deres egen aftenvagt siddende i Børnemodtagelsen. Medicinsk Afdeling. Akutsekretariatet skriver ALLE indlæggelsesjournaler uanset om de ankommer direkte i et sengeafsnit eller via akutmodtagelsen med undtagelse af interne overflytning i Medicinsk Afdeling, og patienter med åbne indlæggelser, som går direkte på stamafdelingen i dagtiden. I vagttid skrives journaler på overflytninger og patienter med åben indlæggelse. Ortopædkirurgisk afdeling Alle akutte indlæggelser, der går igennem Akutmodtagelsen, skrives i Akutsekretariatet i dagtid. I vagttid skrives også overflytninger samt indlæggelser på patienter, der går direkte på afdelingen. Urinvejskirurgisk afdeling Alle akutte indlæggelser, der går igennem Akutmodtagelsen, skrives i Akutsekretariatet i dagtid og i vagttid. I vagttid skrives også overflytninger og patienter med åben indlæggelse, der indlægges akut. Godt at vide er: Urinvejskirurgisk Afdeling udfører robotkirurgi på patienter i vores vagttid (ofte tirsdage), men det er på elektive patienter, og således skal vi IKKE skrive disse operationer. Neurologisk afdeling Alle akutte indlæggelser, interne overflytninger og patienter med åben indlæggelse i vagttid skrives i Akutsekretariatet. Journaloptagelser hvor Tilknytning = Neurologisk Dagklinik/TCI Holstebro HEV skrives først, når pt. er indlagt. Arbejdsgangen er, at man skriver i noten TCI pt. kl. xx.xx endnu ikke indlagt.initialer Herefter tjekker man med ca. ½ times mellemrum om pt. er blevet indlagt. Når/hvis pt. indlægges skrives journaloptagelsen. Onkologisk Afdeling Onkologisk sekretærer bemander selv lørdage fra kl og skriver selv deres egne stuegangsnotater i dette tidsrum. Øre-næse-hals afdeling Alle akutte indlæggelser og overflytninger i vagttid skrives i Akutsekretariatet. Anæstesiologisk Afdeling (Intensiv) Alle akutte indlæggelser i vagttid skrives i Akutsekretariatet. Mødestruktur Der er aftalt følgende mødestruktur på akutområdet: Driftsrådet for den akutte patient: I henhold til kommissoriet for driftsrådsmøderne afholdes disse med henblik på drøftelse af overordnede forhold for Akuthospitalet og samarbejdet med relevante samarbejdspartnere. Møder afholdes kvartalsvis. Ledelsessekretariatet i Administrationen varetager sekretariatsfunktionen. Uddannelse Der indgås konkret aftale vedrørende afdelingernes deltagelse i uddannelse af KBU lægerne og Akutlægerne. Uenighed eller tvister Udskrevet: af Anonymous 8 af 9

9 Uenigheder eller tvister søges løst lokalt i samarbejde mellem de to involverede afdelingsledelser. Skulle det mod forventning ikke være muligt at løse eventuelle uenigheder lokalt, bringes sagen op for hospitalsledelsen, som herefter afgør sagen. Supplerende aftaler Supplerende aftaler mellem Akutafdelingen og andre afdelinger/samarbejdsparter skal ses som et supplement til nærværende dokument Ortopædkirurgisk Afdeling - supplerende samarbejdsaftale. AKUT - HEV Kirurgisk Afdeling - Supplerende samarbejdsaftale. AKUT - HEV Medicinsk Afdeling - supplerende samarbejdsaftale. AKUT- HEV Røntgenafdelingen - supplerende aftale Ergoterapi - og Fysioterapiafdelingen - supplerende samarbejdsaftale. AKUT - HEV Samarbejdsaftale mellem Ungdomspsykiatrisk Afd. U-seng og Akutafdelingen, AKUT - HEV Urinvejskirurgisk Afdeling - supplerende aftale Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling - supplerende samarbejdsaftale. AKUT - HEV Regionspsykiatrien Vest - Supplerende aftale Anæstesiologisk Afdeling - supplerende aftale Onkologisk Afdeling - supplerende samarbejdsaftale. AKUT- HEV Udskrevet: af Anonymous 9 af 9

Andersson/TOMMAN/RegionMidtjylland. Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland Gældende fra

Andersson/TOMMAN/RegionMidtjylland. Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland Gældende fra 2.5.1.4. Belægning og udnyttelse af kapacitet i HEV Udgiver Fagligt ansvarlig Hospitalsenheden Vest Tommy Jan-Gunnar Andersson/TOMMAN/RegionMidtjylland Version 7 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere

Årsrapport Akutafdelingen

Årsrapport Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Afdelingsledelsen Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf. 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Årsrapport 2009 Akutafdelingen April 2010 Hs/ 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.

Læs mere

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 1 DK-4 Herning Tel. +45 2 22 hec@ringamt.dk www.vest.rm.dk Aktivitet i Akutafdelingen 2 - skadestuer og sengeafsnit Indhold: 1.

Læs mere

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV

Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV 1.3.3.5. Diktering og afskrivning via Speechmax, HEV Udgiver Hospitalsenheden Vest Fagligt ansvarlig Birgitte Ostersen/BIROST/RegionMidtjylland Version 1 Kvalitetsansvarlig Dorthe Astrid Hansen/DORHAE/RegionMidtjylland

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Tirsdag den d. 30. august kl Rum 3 V/Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning

Tirsdag den d. 30. august kl Rum 3 V/Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Referat af driftsrådsmøde for akutområdet Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Gl. Landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Deltagere: Tommy Andersson, Karen Vilsgaard, Bodil Overgaard,

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital flow Storyboard LS4 9. 1. september 215 Hvem er vi? Kasper Larsen Afd. radiograf Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Maibritt Vejrup Ledende overlæge Gry Rosenmai Afd.

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde MidtEPJ Nødprocedurer Hospitalsenheden Vest Herning Klinisk IT Kontoret Overgade 24 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8730 He.Epj-Kontoret@rm.dk www.vest.rm.dk Generelt Dette dokument er en specialplan til

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Vendsyssel Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Mange, mange flere end der kan stå på denne A4 Men har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: Sygeplejefaglig

Læs mere

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015 Hospitalsenhed Vest Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Hospitalsledelse Ida Götke, sygeplejefaglig direktør Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Akutafdelingen Mette Norup

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV

1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV 1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV Formål Målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer Formål At forhindre utilsigtede hændelser som følge af telefonnedbrud.

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS september 2015

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS september 2015 Kolding Sygehus Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Vores patienthistorie 63 årig kvinde indlægges til elektiv colon sigmoideumresektion. Postoperativt lidt langstrakt

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Behandling af akutte patienter på Regionshospitalet Holstebro asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Notat. Status vedr. belægningen på de medicinske afdelinger

Notat. Status vedr. belægningen på de medicinske afdelinger Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Status vedr. belægningen på de medicinske afdelinger

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. NOTAT vedrørende optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de Fælles Akutte Modtage Enheder (FAME) Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst Baggrund og

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Regional samarbejdsaftale

Regional samarbejdsaftale Regional samarbejdsaftale For Tværgående kræftpakkeforløb for øvre gastrointestinal (GI) cancere i Region Syddanmark Kirurgisk afdeling A, OUH vil årligt sikre, at der sker en revision af retningslinjerne

Læs mere

Ledelse af en travl afdeling I den virkelige verden. Mette Norup Frøjk Ledende oversygeplejerske Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Ledelse af en travl afdeling I den virkelige verden. Mette Norup Frøjk Ledende oversygeplejerske Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Ledelse af en travl afdeling I den virkelige verden Mette Norup Frøjk Ledende oversygeplejerske Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Skadestue / Akutmodtagelse kl. 08.00 22.00 Akutklinik

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Udvidet samarbejde på akutområdet mellem almen praksis og regionen i 2012 www.regionmidtjylland.dk Program Orientering om aftalen Samarbejde i akutklinikkerne

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Kommentarer pkt. 6: Der er ikke mulighed for ændringer i forhold til de handleanvisninger, der er lagt ind i EPJ i forbindelse med TOKS.

Kommentarer pkt. 6: Der er ikke mulighed for ændringer i forhold til de handleanvisninger, der er lagt ind i EPJ i forbindelse med TOKS. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i kvalitetsudvalget i Akutafdelingen Den 7. december kl. 12.30 15.30 i konferencelokalet, Akutafdelingen,

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Resultater og anbefalinger fra sidste år

Resultater og anbefalinger fra sidste år Resultater og anbefalinger fra sidste år ICOA Interdisciplinary research on how to analyze, design and redesign private and public organizations to secure their ability to excel now and in the future.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest Ferieplan 2014 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse: Side 2-3 Regionshospitalet Herning Side 4-6 Regionshospitalet Holstebro Side 7 Regionshospitalet Lemvig Side 7 Regionshospitalet Tarm Side 1 DagKirurgisk

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Udredning af det kardiologiske område. Arbejdsgruppen vedr. kardiologi

Udredning af det kardiologiske område. Arbejdsgruppen vedr. kardiologi Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Afdelingsledelsen Lægårdsvej 12 7500 Holstebro www.regionmidtjylland.dk Udredning af det kardiologiske område Arbejdsgruppen vedr. kardiologi Afdelingsledelsen

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere