Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen. Nr. 14 September 2012"

Transkript

1 Skovdyrkeren Nr. 14 September 2012 NORD-ØSTJYLLAND Bondeskovgaard Juletræsmarkedet Langesømessen

2 To nye skovfogeder ansat pr. 1. august 2012 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere to nye skovfogeder i foreningen. Henrik Brix Christiansen På skovpart Nord, som dækker Vendsyssel (sammen med H. C. Graversgaard), indtræder: Henrik Brix Christiansen. Henrik er 48 år og bor i Aabybro. Henrik kommer fra en stilling som skovfoged hos Vedskov Træsalg og skovservice. Varsling af generalforsamling og ordinært regionalt medlemsmøde Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland afholder generalforsamling mandag den 22. oktober 2012 kl Efterfølgende afholdes ordinært regionalt medlemsmøde, med valg af regionalt repræsentantskab til De Danske Skovdyrkerforeningers hovedbestyrelse. Begge møder foregår på Tylstrup kro, Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup. Dagsorden for generalforsamling, samt regnskab 2011/12 udsendes senest 14 dage inden. Jens Hilligsøe På skovpart Vest, som dækker Vesthimmerland, Thy og Mors (sammen med Lars Skov Andreasen), indtræder: Jens Hilligsøe. Jens er 26 år og afslutter i denne måned uddannelsen til Skov- og Landskabsingeniør. Jens kommer fra Thy, og har i løbet af sin uddannelse gennemgået praktikophold hos HedeDanmark i Midt- og Vestjylland. Både Jens og Henrik tiltrådte pr. 1. august 2012, og ansættelserne sker i tråd med, at vi ændrer lidt på vores organisation, idet vi flere steder flytter os fra enmandsbetjente skovparter til tomands-betjente skovparter. Vi har haft stor succes med dette i Kronjylland, hvor Søren Ladefoged og Ivan Guldager betjener samme skovpart. Som medlem vil du stadig have din egen skovfoged, men den nye struktur giver store fordele i forbindelse med ferier og anden fravær, således at der altid vil være en skovfoged til rådighed som kender dig og din ejendom. Elektronisk fakturering Det seneste års tid har vi fået stadig flere henvendelser fra medlemmer, der efterspørger muligheden for, at få alle papirgange sendt pr. . Da dette samtidig vil være en stor lettelse for vores administration, har vi derfor valgt at indføre elektronisk fakturering pr. 1. august. Derfor vil I fremover få tilsendt fakturaer, afregninger og kontoudtog pr. (pdf). Til medlemmer, der har oplyst deres adresse til os: Såfremt vi ikke hører andet, vil fakturering m.m. ske til disse adresser. Til medlemmer, der ikke har oplyst deres adresse: Oplys venligst jeres adresser til os på Det er fortsat muligt, at få fakturaer m.m. tilsendt pr. post. Såfremt dette ønskes vil der pr. 15. september 2012 blive tillagt et administrationsgebyr på kr. 25,00 ex. moms pr. bilag. Vi håber, at alle ser dette som en win-win situation og hermed en optimering af vores fælles arbejdsgange. Et stort velkommen til begge skovfogeder! 2 Skovdyrkeren

3 Bondeskovgaard ved Osted - et aktivt, økonomisk skovbrug med store naturværdier På en eng op til skoven står en eg med en omkreds på 675 cm (diameter ca. 215 cm). Den skønnes at være op mod 300 år gammel. Øvrige tilsvarende ege på egnen blev hugget til brænde under 2. verdenskrig, men Bondeskovgaards eg fik lov at stå, da man havde brænde nok i skoven. Skovdyrkeren

4 Lige uden for den midtsjællandske by Osted ligger en skov på 40 hektar. Her suppleres et aktivt, økonomisk skovbrug med savværksvirksomhed, entreprenørvirksomhed inden for skov og landskab, og en forretning med designede kvalitetsting i træ. Af Per Hilbert, inkl. fotos Bondeskovgaard Skov er et godt eksempel på skoven som et økonomisk aktiv forudsat at man som ejer ser mulighederne og forstår at udnytte dem. En vigtig forudsætning er, at man kerer sig om, hvad der sker overalt i skoven, og reagerer på det. Altså driver et aktivt, intensivt skovbrug i modsætning til den ekstensivering, som de senere år er foregået mange steder, især i de store skove (inkl. statens skove). Det ekstensive skovbrug kan synes billigere her og nu, men på lang sigt er en af konsekvenserne, at skoven kommer til at mangle værdier. Bondeskovgaard Skov er, med sin meget store fuglebestand og sin varierede flora, samtidig et bevis på, at et produktivt skovbrug ikke behøver at stå i modsætning til store naturværdier og en høj biodiversitet. Tredje generation på Bondeskovgaard Palle Nielsen overtog skoven efter sin far for 14 år siden. Bedstefaderen købte skoven fri fra det sjællandske gods Vibygård, for næsten 100 år siden. Også de to forrige generationer har haft skoven som en vigtig indtægtskilde. Bedstefaderen grundlagde Osted savværk, hvor man skar eget træ, men naturligvis også træ indkøbt udefra. Desuden har der i mange år været en stor produktion af juletræer og pyntegrønt. De fleste af juletræerne blev solgt i skoven, blandt andet via julemarkeder, som man har holdt i årtier før det blev moderne andre steder. En stor del af grøntet har man solgt til lokale kirkegårde. Dengang som nu har et princip været, så vidt muligt, at sælge skovens produkter direkte til slutforbrugeren. En varieret skovopbygning Skoven er opbygget af en lang række små bevoksninger, hver for sig tilpasset jordbunden det enkelte sted. Ud over pyntegrøntarterne findes de fleste af de øvrige nåletræarter, såsom douglas, grandis, sitka og rødgran. Ret usædvanligt er der flere bevoksninger af cypres og thuja. Disse har været plantet med henblik på både klippegrønt og tømmerproduktion. Især cypressen selvsår sig godt. Skovens nuværende ejer, Palle Nielsen, ved en af de gamle ege. Selvsået cypres under skovfyr. Bøgebevoksning i baggrunden. 4 Skovdyrkeren

5 Gammel douglas omgivet af selvsået løv. Der står også en del løvtræ, dels som enkelttræer af gamle ege, dels som unge bevoksninger af bøg og eg. Som udgangspunkt er der tale om monokulturer, men med den frodige selvsåning af både løv og nål udviskes bevoksningsgrænserne langsomt, og man får et præg af blandingsskov. Det tager man positivt imod bl.a. fordi man mener at have konstateret, at douglasgraner (og måske andre nåletræer) står bedre fast, når de omgives af løvtræ. Skovens hoveddræn. En landbrugskonsulent blev spurgt til råds om dimensioneringen. Han anbefalede 20 cm rør i overkørselerne. Palle Nielsen valgte i stedet 30 cm rør. Det har betydet totalt fravær af problemer med tilstopning. Det er sådan, den aktive og kloge skovejer bruger sine faglige konsulenter han spørger sig for, og så træffer han sin egen beslutning. Vandet og skovdriften Skovdriften er imidlertid ikke mere naturlig, end at man har valgt at styre grundvandstanden. I hele skoven er fra gammel tid etableret et grøftesystem i ca. en meters dybde. Det er også en af forudsætningerne for den varierede og stabile skov. Grøfterne betyder nemlig, at alle træarterne har mulighed for at etablere et godt og dybt rodsystem. Afvandingen betyder også, at maskiner kan køre det meste af året i skoven. Af princip kører man ikke i skoven med tunge maskiner, når bunden er blød. Palle Nielsen er meget kritisk overfor den skovdrift, der ikke tager sådanne hensyn, men efterlader dybe kørespor et fænomen, der kan ses i mange såkaldt naturnært drevne skove. Et afsætningsorienteret skovbrug Pasning og hugst sker med udgangspunkt i, hvad der kan sælges. Det, at man selv har en færdigvare-produktion, giver naturligvis nogle muligheder. F.eks. får pæne birke lov at udvikle sig i nåletræsbevoksningerne med tanke på, at de måske en dag kan blive til skærebrætter. Et sted er rødgranerne holdt på meget stor afstand med henblik på produktion af torve-juletræer. Et andet sted står de opknebne med henblik på flagstangsproduktion. Palle Nielsen mener, at mange mindre skove burde se potentialerne i en differentieret produktion. Der er generelt for meget kortsigtet økonomi-tænkning, hvor mulighederne bliver overset. (Her må vi indskyde, at det også er en af konsulenternes vigtige opgaver at se mulighederne i skovene, hvor skovejeren ikke selv har set dem). Folk og maskiner En af de forudsætninger, der gør, at man kan drive en økonomisk virksomhed med udgangspunkt i skoven, er, at man råder over et par rigtig gode skovarbejdere (én har netop holdt 50 års jubilæum som skovarbejder), samt en ganske stor maskinpark. Maskinparken omfatter blandt andet en udkørervogn, en flishugger, en traktor med 25 m lift, en rodfræser og en del specialudviklet grej. Alle maskiner har en ret lav udnyttelsesgrad, men de muliggør, at man kan tage mange varierede eksterne entrepriser ind. Skovdyrkeren

6 Samtidig gør arbejdet i egnens andre skove, at man ved, hvor der kan findes træ af ønsket art og dimension, når dette efterspørges på savværket. Entreprisen drives under navnet Bondeskovgaard Natur- og Landskabspleje. Man er (naturligvis) medlem af Skovdyrkerforeningen. Skovfoged Per Bundgaard fra Skovdyrkerforeningen Øst fungerer som sparringspartner, bl.a. ved den årlige skovgennemgang, hvor tyndinger og kulturanlæg diskuteres. Saværk og design Palle Nielsen har det vist som mange skovfolk før ham, som er begyndt at skære træ op. Man bliver engageret i træet som råstof og dets mange anvendelsesmuligheder. Det er blevet til en række produkter, som sælges fra savværket. Dyrehavehegn af thuja, borde og bænke af douglas/eg, legeredskaber og legehuse af lærk/douglas, støjhegn af thuja med en kerne af stenuld, landskabsog markeringspæle af eg, mindre træbroer af douglas/ eg/cypres med mere. Alt i høj kvalitet. Kreativiteten har ført til udvikling af en maskine, der kan øksehugge træ ( bilehugge ). Den blev bl.a. brugt ved levering af træ til renovering af skanserne ved Dybbøl, og med den kan man levere håndhugget træ til mange anvendelser. Bilehugningen giver en spændende overflade, som eksakt efterligner tidligere tiders håndhuggede træ, hvorved identiteten i gamle bygninger bevares. Skovdyrkeren kan dog ikke bringe et billede af maskinen, da der er søgt, men endnu ikke udtaget patent på denne. Historiefortælling den lille producents mulighed Hvis man skal konkurrere med billige, masseproducerede produkter, skal der fortælles en historie. Det er den lille producents mulighed for at profilere sig i den store strøm af varer, der tilbydes forbrugerne. Et markant udslag af produktudvikling på Bondeskovgaard er en serie af bænke fremstillet af historisk træ. Sammen med kunstneren og designeren Monica Ritterband har Palle Nielsen udviklet en serie af bænke, hvor træet bl.a. er gamle bolværkspæle fra Holmen i København, som man har overtaget og opskåret på savværket. Bolværkspælene af pommersk fyr sad i et kajanlæg, som blev etableret af Christian den 7. i 1700-tallet. Monica Ritterband på en af de bænke, som er udformet i historisk træ. Foto: Andreas Hermansen I lokalsamfundet er der også en historie at fortælle.»skove har et potentiale for at samle folk«, siger Palle Nielsen -»og de er ofte vigtige i det lokale samfund«. I Bondeskovgaard findes en gammel festplads, og man har indtil nu været den faste leverandør af bl.a. juletræer til det lokale samfund. Man var skjulested for våben nedkastet under 2. verdenskrig. Og man var leveringsdygtig, da der skulle bruges 17 ton grankviste til at dække vejen fra Roskilde station til domkirken ved Dronning Indrids begravelse. Trods sin relativt beskedne størrelse driver Bondeskovgaard et mangesidigt og produktivt skovbrug til glæde for alle den komplette modsætning til det nye modebegreb urørt skov. Bilehugget stolpe i eg. Foto: Andreas Hermansen Du kan læse mere på 6 Skovdyrkeren

7 Juletræsmarkedet 2012 Med en formidabel sæson 2011 i bagagen, ser vi nu frem mod sæson Inden salget af juletræer for alvor går i gang, giver vi her vores bedømmelse af juletræsmarkedet og udsigterne for Af Frands Fraas Nielsen, inkl. foto Sæson 2011 og Skovdyrkernes anbefalinger Vores medlemmer havde en formidabel sæson i 2011 med prisstigninger på 5-10% det gik især godt for gode træer over 1,75 m. I Skovdyrkernes tidlige evaluering af sæson 2011 så alt forholdsvist lyst ud, og meldingen var, at der var udsolgt af træer i Danmark. Det har siden vist sig, at være korrekt for Skovdyrkerne, mens andre danske eksportører og producenter imidlertid havde fejldisponeret, og stod tilbage med træer klar til levering ikke store mængder, men nok til at give et fingerpeg om fremtiden. Vi har desuden fået flere meldinger om, at også vores udenlandske kunder havde træer liggende efter jul. I løbet af foråret har Skovdyrkernes eksportselskab, Green Product A/S, anbefalet vores medlemmer at gå efter at producere gode og store træer over 1,75 m gerne certificerede. Ud fra vores kendskab til tilplantningerne er der forventning om, at der kommer flere træer på markedet i de kommende år. Kunsten bliver derfor at udvide markedet med nye kunder og derved tilpasse det til det øgede udbud samtidig med at vi undgår, at priserne kommer i frit fald. Det tror vi kan lade sig gøre! Skovfogederne arbejder i øjeblikket på højtryk for at få produktion og afsætning til at matche. En kold vinter med knopskader til følge Vinteren 2012 har været forholdsvis kold, og særligt i det tidlige forår var klimaet ugunstigt for nordmannsgran (ja, det gælder alle planter). Der var nætter med frost og efterfølgende dage med høje temperaturer og stærk sol et vejrskifte, som giver planterne hårde betingelser. Over hele Europa ses da også knopskader, der resulterer i at topknoppen og/eller flere sideknopper ikke springer ud med det resultat, at træerne bliver usælgelige eller stærkt deklasserede. Skovdyrkeren

8 Nu er der jo heldigvis modtræk mod den slags skader og medlemmerne har været flittige med reparationsklipning og opbinding af toppe. Det er noget, vi er rigtig gode til i Danmark og også meget bedre end i udlandet. I meget store dele af Europa har der været omfattende forårsfrost i sidste halvdel af maj altså efter at træerne er sprunget ud det har heldigvis ikke været så slemt i Danmark, men helt fri er vi ikke gået. Hos os tjener vi kun vores medlemmers interesser og har ikke egenproduktion som førsteprioritet. Skovdyrkerne lægger derfor vægt på et langvarigt samarbejde med vores medlemmer. Det betyder også, at de medlemmer, der loyalt har handlet med os, vil bevare en fortsat fortrinsstilling også ved øget fremtidigt udbud. Juletræsmarkederne 2012 Vi er egentlig ganske tilfreds med situationen, her lige inden handlen rigtig kommer i gang. Det lader til at vores konkurrentproducenter i Centraleuropa (vores største markeder) får beskåret deres egen produktion. Det giver plads til vores træer. Vores fornemmelse er, at det annoncerede prisfald lader vente på sig til gengæld er der heller ikke udsigt til prisstigninger. Leverandørerne og Skovdyrkerne I flere år har det været sælges marked og vores medlemmer har haft kronede dage. Det har faktisk aldrig været så godt at være juletræsproducent, som det er nu og det er rigtig godt for hele branchen. På grund af de mange tilplantninger har vi længe vidst, at der fremover vil komme flere træer på markedet. Skovdyrkerne har derfor forberedt sig til fremtiden igennem et tæt samarbejde med vores medlemmer og Green Product A/S. Vi har opbygget et godt salg for rigtig mange af vores medlemmer, som gennem årene har fulgt os i tykt og tyndt. Det giver fordele for begge parter på den lange bane. Her og nu Skovfogederne arbejder på højtryk for at få produktion og afsætning til at matche derfor er det ikke sikkert, at der er sat mærker på dine træer eller at der er truffet aftale med en køber men det er vores forventning, at vi på sædvanlig vis kan sælge vores medlemmers træer. For at det kan lykkes, er det vigtigt, at du giver et klart signal om, hvad vi skal sælge for dig. Jo længere du venter, jo vanskeligere kan det blive. Tilmeld dig Skovdyrkernes nyhedsbrev på 8 Skovdyrkeren

9 Alle dygtige juletræsdyrkere har en fremtid i Danmark store som små Foto: Rasmus Fejer Nielsen På det seneste har forskellige medier gentagne gange fremført, at danske juletræsproducenter med mindre arealer ikke har nogen fremtid i Danmark. Enkelte mener endda, at grænsen for rationel drift ligger langt over 50 ha. I dette lys er langt de fleste juletræsproducenter små, idet gennemsnitsstørrelsen f.eks. blandt medlemmerne i Danske Juletræer ligger på lidt over 10 ha. Af Svend J. Christensen Stordrift har altid været efterstræbt i alle brancher for at opnå skalafordele, og det er naturligvis også rigtigt i produktionen af juletræer. Men stordrift og skalafordelene forudsætter en stor efterspørgsel efter en homogen vare i meget store mængder. Og denne forudsætning gælder kun i visse segmenter i markedet for juletræer, f.eks. blandt store detailkæder i store lande som Tyskland, Frankrig m.v. Andre segmenter i markedet efterspørger kvaliteter og kvantiteter, hvor stordriftsfordelene er mindre. Skovdyrkeren

10 Der er fordele at hente for både små og store juletræsdyrkere Skovdyrkerne har den grundholdning, at intet er for småt og intet er for stort til, at vores eksportselskab Green Product kan håndtere det, til fordel for vores ejere og juletræsproducenter. Som skovbrugets andelsvirksomhed, arbejder vi målrettet på at sikre fordele i hele værdikæden for såvel de mindre som de helt store producenter. Det har vi 100 års erfaring med, og det har bragt os til en position som Danmarks samlet set største skovbrugsfaglige organisation og største eksportør af juletræer, pyntegrønt mv. Vi er jo netop skabt i andelstanken for at sikre driftsfordele for alle ejere også juletræsdyrkere både hvad angår leverancer til deres produktion, og afsætning af deres produkter. Alt hvad der kræves er organisering og fleksibilitet fra alle parter. Og det har både Skovdyrkerne og Green Product gode erfaringer med. 10 mio. danske juletræer eksporteres og flere er på vej Vi arbejder derfor aktivt for at positionere danske juletræer på det store europæiske marked. Markedet omsætter mere end 60 mio. juletræer, hvoraf ca. 30 mio. er nordmannsgran. Kun ca. 10 mio. af disse træer kommer fra Danmark og det tal vil vi gerne gøre større, især fordi vi ikke har interesser i produktion af nordmannsgrantræer i andre lande. Vi tjener kun de danske juletræsproducenters interesser. Hvad du ønsker, skal du få Gennem Green Products arbejde på eksportmarkedet matcher vi hundredvis af større og mindre kunder med Skovdyrkernes omkring tusind juletræsproducerende medlemmer. Når vi matcher små eksportkunder, som har ønsker helt ned til 500 træer, med de tilsvarende producenter, er vi med til at skabe maksimal værdi på begge sider. Og det er i denne præcise matchning, at også mindre producenter får et optimalt resultat Gennem mange år har vi desuden haft rigtig gode erfaringer med at pulje et stort antal af vores producenter sammen til store aftagere på over træer til glæde for kunderne og producenterne. Igen en værdiskabelse der giver maksimalt udbytte for alle parter. Det har vi foreløbigt gjort med over 1 mio. juletræer i de foregående sæsoner og vi har beredskabet til at gøre det i endnu større mængder fremover. Det kan vi gøre, fordi vi har en stor organisation, hvor vi i spidsbelastningssituationer kan overføre dusinvis af skovfolk til denne operation. Småt er godt! Vores mange juletræsproducenter kan desuden, ved en målrettet produktion, lave netop de specielle træer, som mange kunder efterspørger. At small is beautiful er et velkendt faktum også i vores øvrige eksporterhverv, hvor kun meget få danske virksomheder er globale markedsledere, og det derfor også her er nødvendigt at matche særlige kunder og deres behov. Det skal bemærkes, at det kun er 40 % af juletræerne i Europa, der aftages af de store kæder og kun ca. 15 % af det europæiske forbrug kommer fra Danmark. I Skovdyrkerne arbejder vi derfor målrettet på, at øge den danske andel i Europa og at matche vores producenter med de 60% af kunderne, som ønsker særlige kvalitetsvarer. Så intet er for småt og intet er for stort efter vores mening. Og derfor har både store og små juletræsproducenter en fremtid i Danmark. 10 Skovdyrkeren

11 Om bærplukningen i de svenske skove - en debat om allemandsretten I de svenske skove gælder allemandsretten. Den gælder også bærplukning. Og den gælder tilsyneladende også kommerciel bærplukning. De svenske skove er derfor for tiden fyldt med østeuropæiske og asiatiske bærplukkere, der plukker til industrien. Skovejeren har intet at skulle have sagt. Thailandsk kvinde plukker blåbær på akkord i nordsvensk skov. Foto: Erland Segerstedt Skovdyrkeren

12 Af Per Hilbert Der er som bekendt kræfter, der vil have en allemandsret indført i Danmark. Altså en ret for publikum til at færdes overalt, inklusive en ret til bærplukning og indsamling af svampe. Men det cirkus, som er foregået i de svenske skove de senere år, er næppe værd at efterligne. Med afsæt i en højesteretsdom har det svenske Naturvårdsverk udsendt en vejledning med en tolkning af allemandsretten, hvor de slår fast, at organiseret friluftsliv, eksempelvis kommerciel bærplukning og naturturisme, er tilladt også i de private skove. Det gælder så længe virksomheden ikke gør skade på naturen eller er til direkte gene for skovejeren. Man anbefaler dog, at skovejeren kontaktes i forbindelse med aktiviteten. Asien starter i Sverige Derfor foregår om sommeren en folkevandring af folk fra fattige lande til Sverige, hvor de plukker bær. Det gælder især folk fra Vietnam, Thailand, Bangladesh og Kina. Vi taler om et sted mellem personer. De betaler i princippet selv en flybillet, og de rejser hjem, når bærsæsonen er forbi. De plukker på akkord og bærrene købes af svenske eller udenlandske opkøbere. Især blåbær er eftertragtede i de østasiatiske lande. Reglerne er blevet strammet op i forhold til de seneste år. Her var situationen, at en del plukkere faktisk slet ikke fik løn for de bær, de afleverede, idet visse opkøbere enten gik konkurs eller forsvandt med pengene. Det var katastrofalt for plukkerne, idet flertallet havde lånt til flybilletten, ofte med sikkerhed i deres boliger i hjemlandet. Situationen gav anledning til en stor folkelig debat i Sverige, og endte i flere tilfælde med, at den svenske stat udbetalte penge til de bedragne plukkere. De har levet, og lever til dels stadig, under ret kummerlige og uorganiserede forhold, mens de plukker. Sover måske under regnslag eller i telte, har måske ikke adgang til vand, får elendig føde m.v. Det virker lidt pinligt i et land, hvor alting ellers er pænt og reguleret. Sommerdagene er lange i Nordsverige, det bliver arbejdsdagene også. Og der er mange myg. Der skal plukkes mindst 30 kg/dag, for at det hænger sammen, men på gode steder kan der plukkes kg på en lang dag. Plukkerens betaling er omkring 20 kr./kg. Man skønner, at der omsættes for 2 milliarder SEK i bærplukningsindustrien i Sverige, hvor ialt 7% af arealet er dækket af blåbær Forbedrede forhold, men ikke for alle I år er lovgivningen ændret, så plukkerne skal have en arbejdstilladelse, men hvor de samtidig er sikret rimelige indkvarteringsforhold og en mindstebetaling. Der er udstedt omkring arbejdstilladelser. Men disse regler gælder ikke EU-borgere. Det har man opdaget i Bulgarien. Sidste år plukkede 50 bulgarere i et område i Uppland, men i år har de taget naboerne med, således at 500 bulgarere i juli slog sig ned i skovene omkring den lille by Mehedeby med 450 indbyggere, hvor de utålmodigt ventede på, at bærrene modnede. Her savede de ungskov ned for at kunne konstruere boliger og kogepladser. Kongens foged blev bedt om at sætte dem ud, men det var umuligt, da han ikke kendte navnene på plukkerne. Historien fortsætter med nye kapitler i medierne hver dag. Det gennemregulerede samfund og dets lovgivning har svært ved at håndtere presset fra globaliseringen. Fyrreskov i Hälsingland. 7% af Sveriges areal er dækket af blåbær. Foto: Per Hilbert 12 Skovdyrkeren

13 Langesø Europas største juletræsmesse Traditionen tro var der juletræsmesse på Langesø Gods på Fyn den 3. torsdag i august. Det var godt messevejr efter nogle gode høstdage var himlen skyet om formiddagen, med let regn om eftermiddagen og det gav mange gæster! Af Frands Fraas Nielsen, inkl. fotos Juletræerne klarer sig godt Inden for jordbrug er der to brancher, der går godt for tiden. Den ene er mink den anden er juletræer. Det kan mærkes på dyrkernes interesse for grej til produktion og høst af juletræer. Langesømessen er dels et udstillingsvindue for maskinproducenter og planteskoler, dels et kontaktforum for salgsfirmaer og dyrkere. Du kan købe alt til produktion af juletræer fra fuglepinde over håndsakse og plantemaskiner til rækkegående portaltraktorer og nette-/ pakkemaskiner. Fra 100 kr. til ½ mio kr. Bedre plantemaskiner og GPS-plantning Plantemaskinerne leveres af flere firmaer bl.a. så man Egedals nyudviklede to-rækkemaskine, der foruden forbedret planteteknik med uafhængige tunge trykruller har nutidige ergonomiske forhold for plantørerne, og selvfølgelig er GPS-styret, så planterne står i `forbandt. Hos Bent Langeland fra Sydfyn var der demonstration af GPS-plantning, og teknikken vurderes nu at være på plads efter et par års indkøring. Kulturpleje Når kulturen er etableret, kommer vedligeholdelsen. Det er almindeligt, at vedligeholdelsen af træerne fra de er cm høje sker med rækkegående portaltraktorer. Skovdyrkeren

14 Hos Jutec fortalte direktør Jørgen Kæhlershøj, at han har stor efterspørgsel efter portaltraktorer med miljøvenligt udstyr. Han viste en portaltraktor med gødningsudlægger, afskærmet sprøjte med mulighed for at blande to kemikalier trinløst og tågesprøjte til punktbehandling og selvfølgelig førerkabine med aircondition og overtryk. Vedligeholdelsesprogrammet er, at kulturen køres igennem tre gange i løbet af vækstsæsonen. Hver gang sprøjtes afskærmet, og der er mulighed for at tilføre et ekstra kemikalie til problemukrudt på de steder, hvor det er nødvendigt. Hver gang udlægges gødning direkte i planterækken og udvaskningen reduceres. Endelig er der en lille tågesprøjte, der kan aktiveres i et bestemt område med luse- eller mideproblemer. Alle redskaberne er med til at reducere kemikalie- og gødningsforbrug. Køberne investerer under miljøteknologiordningen. Der skal søges inden den 17. september. Du kan læse mere om ordningen på naturerhverv.fvm.dk eller på skovdyrkerne.dk (under nyheder). Net- og palletering I høstfasen har branchen de sidste par år haft en udfordring med godkendelse af pallemaskiner. Dette års Langesømesse fremviste her to maskiner til afløsning af Net-op-maskinen. De bygger begge på samme princip træerne nettes gennem en tragt med åbning foran på traktoren, derefter transporteres de nettede træer langs traktoren til pakkemaskinen, der er monteret i traktorens liftarme. Begge maskiner er ganske nye»jeg fik monteret det sidste i aftes«, som en af producenterne sagde. En prototype fra Tree Tech har kørt i sidste sæson og i år vil 5 maskiner bliver testet og forbedret i november. Først derefter vil maskinerne blive frigivet. Den anden maskine, NB Greenpack, var mere enkel i konstruktionen, men så også mere spinkel ud. Vi glæder os til at se begge maskiner i funktion i rusk, regn og pløre i den kommende sæson branchen har brug for maskiner, der løser udfordringerne. Afsætning Green product A/S og Skovdyrkerne havde som vanligt den flotteste og mest velbemandede stand. Gennem hele dagen var de ca. 20 salgsskovfogeder fra Skovdyrkerforeningerne klar til at betjene medlemmerne og de udenlandske kunder. Standen var godt besøgt og også den eneste stand, der havde et område med dyrkningsvejledning. Den massive bemanding gør, at GP betjener enhver kunde, der kommer på standen og alle salgsskovfogeder har da også indgået aftale om møder med udenlandske kunder i den næste uges tid. Det tegner godt for afsætningen. Alt i alt en god dag for en branche i medvind hvor ikke mindst Skovdyrkerne arbejder for afsætningen. Tree Tech net- og pakkemaskine demonstreres på Langesø. Direktør for GP, Jens Dalgas, i spidsen for 20 salgsskovfogeder. 14 Skovdyrkeren

15 Pilen peger på poppel Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland afholder informationsmøde omkring dyrkning af poppel: Træt af at se dine planter blive ødelagt? Torsdag den 13. september 2012 kl Mødet afholdes hos Keld Harry Jensen, Landevejen 213, 8370 Hadsten. Ønsker du at etablere energiafgrøder med tilskud, så kom til dette møde og se hvordan det kan gøres og hør om regler, tilskud m.m. Tag meget gerne din nabo eller andre interesserede med. Vi er vært ved en øl/vand samt en sandwich, så derfor er tilmelding nødvendig giv venligst besked herom til skovfoged Ivan Guldager på tlf.: eller send en til senest den 5. september Det er måske ikke så kønt men det virker Temadag - asketoptørre Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland afholder temadag om asketoptørre, i Visborggård Skov, Teglbakkevej 88, 9560 Hadsund: Lørdag den 22. september 2012 kl Asketoptørre har desværre udviklet sig bekymrende hurtigt over en forholdsvis kort årrække. På temadagen vil vi komme godt rundt om problemet. Mød op - det er ikke nødvendigt med tilmelding. Ønsker du flere informationer om temadagen, kan du kontakte skovfoged Ulrik Kragh Hansen på tlf.: eller på Skovdyrkerne rådgiver: Vækstrør beskytter planten OG giver en tilvækstgevinst. Beskyt udvalgte plantearter Beskyt en del af planterne Lad rørene stå til planterne kan stå selv Medlemstilbud 20 stk. rør + 20 robiniastokke = 400,00 kr + moms, afhentet. Kontakt foreningens kontor. Skovdyrkeren

16 Skovdyrkerkalender Torsdag den 6. sep. kl Fra nåleplantage til jagtejendom. Temaaften på Søholt Plantage, Ebeltoftvej, 8400 Ebeltoft. Se Torsdag den 13. sep. kl Informationsmøde om poppeldyrkning, Landevejen 213, 8370 Hadsten. Tilmelding senest den 5. sept. til skovfoged Ivan Guldager på tlf.: eller mail: Lørdag den 22. sep. kl Temadag om asketoptørre. Visborggård Skov, Teglbakkevej 88, 9560 Hadsund. Mandag den 22. okt. kl Årets generalforsamling, samt ordinært regionalt medlemsmøde. Magasinpost MMP ID- nr Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Skovrider Rasmus Grønborg Bak mobil Vendsyssel Skovfoged Hans Chr. Graversgaard mobil Hobro, Randers Skovfoged Søren Ladefoged mobil Skovfoged Ivan Guldager mobil Skovfoged Henrik Brix Christiansen mobil Vesthimmerland, Thy og Mors Skovfoged Lars Skov Andreasen mobil Skovfoged Jens Hilligsøe mobil Østhimmerland Skovfoged Ulrik Kragh Hansen mobil Djursland Skovfoged Ole Ruhwald mobil Udgiver: De Danske Skovdyrkerforeninger Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C Tlf ISSN Juletræer Skovfoged Michael Rasmussen mobil Administration Liselotte C. Lanng Bente K. Nielsen Kontor Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Marsvej 3, Paderup, 8960 Randers SØ tlf fax Ansvarshavende redaktør: Per Hilbert Redaktion: Tine Nordentoft Petersen Forsidefoto: Per Hilbert Den sidste skovarbejder, af billedhugger Glen Greenside. Tryk: P. J. Schmidt Zeuner Grafisk A/S

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 NORD-ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Et meget gunstigt råtræmarked Nåletræ Vi ser i øjeblikket den mest gunstige afsætning af nåletræ i flere

Læs mere

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013

Skovdyrkeren ØSTJYLLAND. Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse. Nr. 23 December 2013 Skovdyrkeren Nr. 23 December 2013 ØSTJYLLAND Stormfald Mobile savværker Kronvildtets udbredelse Generalforsamling 2013 i Skovdyrkerforeningen og regionsmøde i DDS Tirsdag d. 22. oktober 2013 blev den årlige

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Grise og popler Vinproduktion Skovhaver

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Grise og popler Vinproduktion Skovhaver Skovdyrkeren Nr. 34 Juni-Juli 2015 NORD-ØSTJYLLAND Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Grise og popler Vinproduktion Skovhaver Sidste chance for tilskud til

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Dyrkning af kvalitetsløvtræ

Dyrkning af kvalitetsløvtræ Dyrkning af kvalitetsløvtræ Baggrund og ide Af skovfoged Hans Chr. Graversgaard, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Vi laver for meget bulkproduktion i Danmark der skal også produceres kvalitetstræ.

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Denne annocne blev bragt i bladet effektivt landbrug 29. august 2013

Denne annocne blev bragt i bladet effektivt landbrug 29. august 2013 OKTOBER 2013 NR. 5 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt Denne annocne blev bragt i bladet effektivt landbrug 29. august 2013 DUMPING dengronneportal.dk Magasinet

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere