Handelsbetingelser - Privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser - Privatkunder"

Transkript

1 Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr ) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved accept af nærværende handelsbetingelser giver kunden tilladelse til, at MyPower iværksætter kundeskift fra kundens hidtidige el-leverandør til MyPower. Kunden har 14 dages fortrydelsesfrist. Fortrydelsesfristen løbet fra det tidspunkt, hvor kunden har accepteret kundeskift, uanset dette er sket via web-tilmelding, eller SMS. 1. Tilslutning til el-nettet Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale elnetvirksomhed og opfylde el-netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer MyPower kunden overfor kundens el-netvirksomhed. MyPower kan ophøre med leverancer i perioder, hvor el-netvirksomheden afbryder forsyningen. 2. Måling og måledata El-netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel MyPower som kunden rette henvendelse til el-netvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller elnetvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande. Hvis kundens elforbrug ændres væsentligt, skal der ske underretning herom til MyPower. 3. Priser, fakturering, afregning og modregning Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til el-netvirksomheden, fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. MyPower fakturerer i danske kroner. MyPower fakturerer ikke kunden for betalinger til el-netvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af el-netvirksomheden. En ny afregningmodel Engros-modellen ventes implementeret i MyPower vil ved implementeringen heraf overtage alle faktureringer til kunden Priser El afregnes til MyPowers indkøbspris med tillæg af MyPowers håndteringsgebyr på 1 eller 2 kr. om dagen. 1

2 For en privatkunde (skabelonkunde) opgøres indkøbsprisen som Grundlasten (Nordpool trade) og Profil omkostningen (faktisk forbrugsmønster) samt en ubalance (risiko-dækning). Dette er den almindelige model for nordiske energileverandørers beregning af indkøbsprisen. MyPowers håndteringsgebyr på 1 kr. om dagen er baseret på privatkunders gennemsnitsforbrug på kwh årligt. Hvis kundens årlige forbrug overstiger kwh, så øges håndteringsgebyret til 2 kr. om dagen. Håndteringsgebyret beregnes og opkræves for hvert målepunkt tilknyttet kunden. Deltagelse i MyPowers fordelsprogram afregnes med et halvårsgebyr jf MyPowers prisoversigt på Alle faste priser og gebyrer fremgår til enhver tid af prisoversigten, som også udleveres pr. , hvis der rettes henvendelse til MyPower herom. Eventuelle introduktionstilbud er forbeholdt nye kunder Fakturering Fakturering og opkrævning sker som udgangspunkt elektronisk. Ønsker kunden at modtage faktura med posten, eller ønsker kunden en kopi af tidligere fremsendt faktura, så vil det være forbundet med et håndteringsgebyr. Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr Afregning og modregning Afregning af el foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Acontoafregningerne vil være baseret på kundens historiske forbrug. Endelig årsafregning sker på grundlag af kundens faktisk målte forbrug i forbrugsperioden, når MyPower har modtaget målerdata fra el-netvirksomheden. Det påhviler kunden gennem el-netvirksomheden at sikre MyPower de nødvendige måleraflæsninger. Såfremt kundens endelige årsafregning udviser et beløb, der overstiger summen af de 4 kvartalsafregninger, så vil restbeløbet blive opkrævet sammen med den førstkommende acontofaktura. Såfremt kundens endelige årsafregning udviser et beløb, der er mindre end summen af de 4 kvartalsafregninger, så vil det overskydende beløb blive modregnet i den førstkommende acontofaktura. Afregning af MyPowers håndteringsgebyr foretages kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil betaling dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Afregning for deltagelse i MyPowers fordelsprogram foretages halvårsvis forud. MyPower er berettiget til at opkræve et depositum til afdækning af kundens betalingsforpligtelser, hvis MyPower vurderer, at der foreligger begrundet risiko. MyPower forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. 2

3 4. Misligholdelse Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale el-netvirksomhed. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal MyPower straks underrettes herom. MyPower kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af MyPower angivne frist, har MyPower ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 5. Leveringshindringer I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for MyPowers kontrol (force majeure), suspenderes alle MyPowers forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis MyPower kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan MyPower ikke opfylde sine forpligtelser, på grund af at Energinet.dk eller el-netvirksomheden har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan MyPower også påberåbe sig denne force majeure over for kunden. 6. Ansvarsbegrænsning Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt. MyPower er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre MyPower har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. MyPower er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. MyPower er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af el-netvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool. 7. Løbetid, ophør, fortrydelse og overdragelse Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Meddelelse om fortrydelse skal ske til 3

4 Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned dog tidligst til udløb af bindingsperiode, hvis kunden er omfattet af en sådan. Meddelelse om opsigelse skal ske til Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for de første 6 måneder opkræver MyPower kunden et gebyr for førtidig opsigelse, der dækker eventuelle omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal MyPower straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner MyPower kunden senest 12 måneder efter, at MyPower har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller el-netvirksomheden. MyPower må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab. MyPower forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for omkostninger i forbindelse med telefonopkald og administration, såfremt kunden ikke betaler for den forbrugte strøm, og yderligere initiativer skal iværksættes i forbindelse med opkrævning af betaling. Det gælder også ved videregivelse af gæld til opkrævning hos inkassovirksomhed. 8. Flytning Flytning meldes ved at kontakte kundeservice enten telefonisk eller via . Kontrakten ophøres ikke ved fraflytning men følger kunden. Ønsker kunden at opsige kontrakten grundet flytning følges pkt. 7. Tilflytning Kunden kan give besked om tilflytning tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked senest 15 arbejdsdage efter. Fraflytning Kunden kan give besked tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked seneste 3 arbejdsdage før. 9. Persondata Ved indgåelse af aftale foretager MyPower en generel kreditvurdering af kunden, der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås. Derudover kan MyPower videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. MyPower benytter Kelin Kraft som underleverandør til bl.a. at foretage leverandørskift. Et samarbejde med MyPower indbefatter derfor accept af, at MyPower udveksler kundedata med underleverandører med det formål at sikre korrekt levering og fakturering af leverancen. 4

5 Kontraktindehavers kunde- og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. CPRnummer/CVR-nummer bliver løbende brugt til at opdatere faktureringsadresse samt kreditvurdering. Hvis kunden tilmeldes betaling via Betalingsservice, og hvis MyPower har modtaget kundens bankoplysninger for at kunne forestå tilmeldingen, så opbevares kundens bankoplysninger til tilmeldingen er endeligt gennemført. Oplysningerne slettes herefter. 10. Persondatapolitik For at kunden kan indgå aftale med MyPower, har MyPower brug for følgende oplysninger: Navn Adresse CPR-nummer Aftagenummer Telefonnummer MyPower foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål, at kunne levere el til kunden. Personoplysningerne registreres hos MyPower og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, hvis ikke de anvendes i den løbende håndtering af kundens el-leverance og fakturering. Når der indsamles personoplysninger via Mypowers website, sikrer MyPower, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. MyPower er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger (Persondataloven). De medarbejdere i MyPower, som har til opgave at servicere kunden og behandle kundens oplysninger, har adgang til de indsamlede persondata. Disse medarbejdere har kun adgang til at se og bruge oplysninger, i det omfang dette er nødvendigt for at betjene og administrere kunden eller for at overholde gældende lovgivning. MyPower opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til MyPower videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og MyPower registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos MyPower har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om kunden. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til 5

6 11. Kundeindsigelser Indsigelser kan indgives til MyPowers kundeservice via . Hvis MyPower ikke kan løse problemet, eller hvis kunden er utilfreds med MyPowers håndtering af indsigelsen, kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet 12. Tvister Tvister mellem kunden og MyPower afgøres efter dansk ret. Sager mod MyPower med relation til nærværende handelsbetingelser, eller til særskilt aftale, anlægges ved retten på Frederiksberg. 13. Ændringer MyPower har - mod et forudgående varsel fastsat af MyPower under hensyntagen til gældende lov og praksis herom - ret til at ændre disse handelsbetingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder eller lignende, er kunden forpligtet til at overholde ændringerne, fra tidspunktet for MyPowers meddelelse herom. Varsling af ændringer, og øvrige meddelelser herom, kan ske på MyPowers hjemmeside i dagspressen, ved fakturafremsendelse eller på anden måde. 14. Cookies og web-statistik På anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget på sitet så nemt som muligt for kunden. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Websitet anvender endvidere en webstatistiks, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende MyPower har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades. 15. Markedsføring Ved godkendelse af handelsbetingelserne godkender kunden samtidig, at MyPower fremadrettet - såvel pr. brev, og telefon - må kontakte kunden i markedsføringsøjemed. Kunden kan til enhver tid frasige sig dette ved at skrive til MyPower på 16. Kontakt MyPower ApS (CVR ) Købmagergade København K Tlf.:

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere