xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx mod xxxxx xxxxxxxxxx xx Ved af 30. maj 2011 fremsender xxxx xxxxxxx til til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxx xxxxxxxxx xxx. xx. januar 2012 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med klagen fulgte følgende bilag: 1. Rådgiveraftale, dateret 30. april 2008, underskrevet af klager 15. maj Tillæg til rådgiveraftale, dateret 29. maj Tegning nr Eksisterende forhold, plan mål 1:50, dateret 8. maj Tegning nr. 11 D - Fremtidige forhold, stueplan mål 1:50, dateret 8. maj 2008, revision D dateret 30. august Tegning nr Fremtidige forhold, snit mål 1:50, dateret 12. juni Tegning nr Fremtidige forhold, loftplan mål 1:50, dateret 12. juni Tegning nr Fremtidige forhold, gulvplan mål 1:50, dateret 12. juni Tegning nr Fremtidige forhold, skranke/bardisk, plan og opstalt, mål 1:20, dateret 12. juni Tegning nr Fremtidige forhold, bænk, plan, snit og opstalt, mål 1:5/:10/:20/:50, dateret 12. juni Tegning, unummereret - Fremtidige forhold, kloakplan mål 1:50, dateret 14. juni Tegning nr Fremtidige forhold, skærmvæg i glas & metallåger til vindepot mål 1:5/:10, dateret 12. juni 2008 A. Faktura nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 30. april 2008 B. Faktura nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 29. august 2008 C. Faktura nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 30. juni 2008 D. Faktura nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 31. juli 2008 E. Faktura nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 30. september 2010 Side 1 af 8

2 F. Faktura nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 31. oktober 2010 G. Kreditnota nr. xxxx fra indklagede til klager, dateret 7. december 2010 H. Fakturastatistik fra indklagede, udskrevet 7. januar 2011 incl.: - faktura nr. xxxx fra xxxxxxxx Rådgivende Ingeniørfirma til klager, dateret 24. juni faktura nr.xxxx fra xxxxxx xxxxxx Rådgivende Ingeniørfirma A/S til klager, dateret 19. november 2010 Fra klager har Rets- og Responsumudvalget endvidere modtaget: - af 21. marts 2011 fra klager til indklagede - af 7. april 2011 fra klager til Rets- og Responsumudvalget - korrespondance mellem klager og indklagede af henholdsvis 13. og 20. maj af 1. juni 2011 fra klager til Rets- og Responsumudvalget Efterfølgende har Rets- og Responsumudvalget fra parterne modtaget: Svarskrift fra indklagede, dateret 24. juni 2011 Replik fra klager, dateret 11. august 2011 Duplik fra indklagede, dateret 7. september 2011, incl. bilag: 1. Rådgiveraftale, dateret 30. april 2008, underskrevet af klager 15. maj 2008 (identisk med klagers bilag 1) 2. Tillæg til rådgiveraftale, dateret 29. maj 2008 (identisk med klagers bilag 2) 3.A Brev af 20. maj 2010 fra indklagede til klager ooo Sagen er herefter optaget til behandling, og - som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 16. november deltog: Klager - xxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxx xxxx xxxxxxx - arkitekt MAA xxxx xxxxx Rets- og Responsumudvalget - 9 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Tilbagebetaling af kr excl. moms samt etablering af lagerplads i restaurant uden beregning. Indklagede Faktureret - og af klager betalt - honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitektarbejde fastholdes ooo Side 2 af 8

3 Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Opgaven vedrører ombygning af eksisterende restaurant, beliggende xxxxxxxxxxx xxx på xxxxxxxx x xxxxxxxxx. På fremmødet blev af klager oplyst, at han ikke tidligere har gennemført ombygning i et omfang som i nærværende sag, hvorfor han i 2007 rettede henvendelse til indklagede, med henblik på af få teknisk rådgivning og bistand. Indklagede blev valgt som rådgiver, grundet arkitektfirmaets mange referencer xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. På fremmødet anføres af indklagede, at han ved projektets start har gennemgået sagens forventede faser for klager og drøftet mulige usikkerheder, som typisk kan opstå ved renoveringsopgaver og som kan have indflydelse på honorarforbrug. Det oplyses at der foreligger dokumentation herfor, men denne er ikke fremlagt i sagen. Indklagede fremsender 30. april 2008 til klager første faktura (nr. xxxx), i alt kr ,- excl. moms. Fakturabeløb udgør betaling for arkitektarbejde udført i perioden februar - april 2008, og arbejdet omfatter opmåling og optegning af eksisterende forhold samt udarbejdelse af idéskitse og projektforslag. Af faktura fremgår de medarbejdere der har været beskæftiget med sagen, og med angivelse af timeforbrug og timesats. Indklagede fremsender 30. april 2008 til klager - som bekræftelse af tidligere mundtlig aftale - rådgiveraftale af samme dato. Af aftalen fremgår: - at ombygning omfatter renovering/modernisering af restaurationslokale herunder garderobe, bar og toiletter på adressen xxxxxxxxxxxx xxx - at det samlede budget for ombygningen er anført til at udgøre maksimalt kr excl. moms, - at arkitektarbejdet omfatter skitsering, myndighedsansøgning, projektering, byggeledelse og fagtilsyn samt rådgivning vedrørende farvesætning og indkøb af møbler, - at arkitekthonorar forventes at udgøre kr excl. moms og indeholdt i det samlede budget - at honorar afregnes efter medgået tid månedsvis bagud, - at eventuel modernisering af køkken, nye køkkenmaskiner og øvrigt inventar er bygherreleverance, - at byggearbejdet forventes udført i hovedentreprise med byggestart primo juni Klager har ved underskrift den 15. maj 2008 accepteret rådgiveraftale af 30. april 2008 med det forbehold, at projektet ikke må (citat) "komme til at koste mere end de 2 mio. (evt %) og jeg så må opgive projektet men samtidig skal betale et stort beløb til jer. Jeg fik jo din mundtlige sikkerhed omkring dette i vores møde, men skriver det alligevel." (citat slut) Begge parter underskriver 29. maj 2008 et tillæg til rådgiveraftale. Af tillægsaftale fremgår: - at projektering udvides til at omfatte køkkenareal excl. ventilation (samt Side 3 af 8

4 diverse ad hoc opgaver der vil opstå på xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx), - at arkitektydelsen omfatter myndighedsandragende (eksisterende tegningsmateriale fremskaffes af bygherre), delvis/begrænset projektering (efter oplæg fra xxx xxxx xxxxx), byggeledelse og fagtilsyn samt rådgivning vedrørende farvesætning mv. - at eventuel ingeniørbistand koordineres af arkitekt med fakturering direktil bygherre, - at der fra bygherres side ikke er oplyst en budgetramme for køkken, - at arkitekt udarbejder budget omfattende renovering/modernisering af køkken excl. alt inventar, herunder hårde hvidevarer og maskiner mv. (bygherreleverance), - at honorar for teknisk rådgivning og bistand vedrørende køkken forventes at udgøre kr ,00 excl. moms, - at honorar afregnes efter medgået tid faktureret månedsvis bagud, og at arkitektydelser vedrørende xxxxxxxxxx xxxxxx på xxxxxx xxxxxxxx afregnes med en timesats på kr. 790,00 excl. moms, - at byggearbejdet regnes udført i hovedentreprise samtidig med renovering/modernisering af restaurationslokale mv. På fremmødet var der mellem parterne enighed om, at klager - ud over det i rådgiver- og tillægsaftale anførte - selv varetager diverse nedrivning. Endvidere var der ved fremmødet enighed om, at indklagedes ydelser vedrørende køkken alene omfatter det bygningsmæssige, således at lokalet er forberedt for montering af køkkeninventar. På fremmødet bekræftes af klager, at den udmeldte budgetramme på 2 mio. kr. excl. moms omfatter håndværkerudgifter og honorar vedrørende renovering/modernisering af restaurationslokale, herunder garderobe, bar og toiletter samt at køkkeninventar, nedrivning mv. ikke er indeholdt heri. På fremmødet bekræftes af indklagede, at der forud for projektering ikke er udarbejdet byggeprogram eller rumprogram, men at der har været en løbende dialog - vedrørende indhold i byggeopgaven - med klager i sagsforløbet. Parterne erklærer sig på fremmødet enige i, at klager har godkendt det først udarbejdede forslag til indretning af restauranten, men indklagede har ikke fremlagt dokumentation herfor, herunder hvilke tegninger godkendelsen omfatter. Ifølge klager er godkendt en helhedsplan vedrørende indretning, men ikke de nærmere detaljer. Ifølge indklagede var de af klager godkendte tegninger, nærmest på niveau med et myndighedsprojekt. På fremmødet fremføres af klager, at tegninger blev udført undervejs i forløbet og at han på et tidspunkt mister overblikket over ændringer i projektet, idet meget aftales mundtligt. Indklagede oplyser på fremmødet, at der 15. maj som det eneste i projekteringsforløbet - har været afholdt et bygherremøde. Side 4 af 8

5 Ifølge indklagede er referat af bygherremødet fremsendt pr. til klager, hvilket denne på fremmødet benægter at have modtaget. Referatet er ikke fremlagt i sagen. Tegning nr. 01 af 8. maj 2008 viser eksisterende forhold før ombygning. Af plantegning fremgår to rum benævnt lager. Tegning nr. 21 og 22 af 12. juni 2008 viser fremtidige forhold. Heraf fremgår, at ene lager foreslås ombygget til handicaptoilet, og at et mindre lagerrum bibeholdes som lager xxx xxxxxxxxx. På fremmødet blev af indklagede oplyst, at klager ønskede flere siddepladser i restauranten frem for lagerplads, og at klager ville anvende kælderrum til lager. Fra klagers side benægtes fravalg af lagerplads i stueplan og ønske om lagerrum i kælder. Det fremføres, at indklagede har besigtiget kælderrum og derved har måttet kunne konstatere at der ikke var ståhøjde, og hvorfor kælderrum ikke ville kunne godkendes af myndighederne til brug for lager. Af klager pointeres på fremmødet, at spørgsmål vedrørende lagerplads forventeligt må indgå i indklagedes forslag til nyindretning af restaurant og bar, om ikke andet som minimum i form af hyldeplads til servietter, sodavandskasser og lignende. Det fremgår ikke af sagen, hvorledes indklagede har dokumenteret beslutninger undervejs i forløbet og/eller klagers godkendelse af projektet som helhed og med dertil hørende budget. Indklagede fremsender 30. juni 2008 til klager a conto faktura nr. xxxx, i alt kr ,- excl. moms. Af faktura fremgår ikke periode som faktura omfatter, hvilke medarbejdere der har været beskæftiget på opgaven, hvilke ydelser der er præsteret samt specifikation af timetal og timesats. Indklagede fremsender 29. august 2008 til klager faktura nr. xxxx for ekstra arbejde, i alt kr. 790,00 excl. moms. Honorar omfatter opfølgende arbejde vedrørende kloak/køkken (fedtudskiller). Af faktura fremgår den enkelte medarbejders timeforbrug og timesats, men ikke tidspunkt for arbejdets udførelse. Indklagede har udarbejdet myndighedsandragende, og ifølge svarskrift udstedes byggetilladelse 20. oktober Klager stiller herefter projektet i bero. På dette tidspunkt har klager betalt i alt kr ,00 excl. moms for arkitektydelser i henhold til rådgiveraftale og tillæg hertil, samt kr. 790,00 excl. moms for ekstra arbejder. Projektet genoptages af klager primo Ved brev af 20. maj 2010 fremsender indklagede revideret myndighedsprojekt og andragende til klager. Omfang af det reviderede projekt fremgår ikke. Af brev fremgår et overslagsmæssigt budget for det samlede projekt, lydende på kr ,00 excl. moms. Anslåede håndværkereudgifter er anført til kr ,00 excl. moms, og uden nærmere specifikation. Budgettet om- Side 5 af 8

6 fatter også anslåede udgifter til bygherreleverancer indeholdende produktionskøkken, bar og løst inventar (i alt kr ,00 excl. moms) og ventilation (kr ,00 excl. moms). Resterende arkitekt- og ingeniørarbejder incl. tilsyn er anslået til i alt kr ,00 excl. moms. Af budget fremgår ikke tidligere betaling til arkitektrådgiver. Af brev fra indklagede fremgår endvidere forslag om etapedeling af projektet. På fremmødet bekræftes af klager dialog med indklagede vedrørende etapedeling af projektet, og at klager herefter beslutter gennemførelse af projektet i sin helhed. Jf. svarskrift fremkommer byggetilladelse 27. juli Indklagede indhenter tilbud fra to entreprenører primo andet halvår Indklagede fremsender 31. juli 2010 faktura nr. xxxx vedrørende arkitektarbejde i perioden januar - juli 2010, i alt kr ,00 excl. moms. Af faktura fremgår medarbejdere der har været beskæftiget på sagen med timeforbrug og timesats, men udført arbejde er ikke nærmere specificeret. Endvidere fremgår udlæg vedrørende mangfoldiggørelse af udbudsmateriale, i alt kr ,00 excl. moms. Af indklagedes fakturastatistik - fremlagt som bilag H - fremgår, at der i august 2010 er faktureret kr ,00 excl moms i honorar. Indklagede oplyser på fremmødet, at der er afholdt 7-8 byggemøder i udførelsesfasen og at klager deltog i de fleste af dem. Der er i sagen ikke fremlagt referater fra møderne. Indklagede fremsender 30. september 2010 faktura nr. xxxx vedrørende arkitektarbejde i september 2010, i alt kr ,00 excl. moms. Af faktura fremgår den enkelte medarbejders timeforbrug og timesats, men det udførte arbejde er ikke nærmere specificeret. Endvidere fremgår af faktura udlæg vedrørende reproduktion i august, i alt kr. 435,67 excl. moms. Parterne er enige om en aftalt byggeperiode på 8 uger, der endte med at blive 13 uger. Ifølge klageskrift er årsag til forsinkelse, at indklagede ikke havde sikret mulighed for økonomisk sanktion mod udførende entreprenør i tilfælde af forsinkelse. Indklagede anfører i svarskrift, at forsinkelse er forårsaget af klagers ændringer til projekt i udførelsesperioden. På fremmødet oplyses af indklagede, at forsinkelse i tidsplan er opgjort i referater fra byggemøder, men årsag til forsinkelse eller konsekvens heraf fremgår ikke. Indklagede fremsender 31. oktober 2010 faktura nr. xxxx vedrørende arkitektarbejde i oktober 2010, i alt kr ,00 excl. moms. Af faktura fremgår den enkelte medarbejders timeforbrug og timesats, men det udførte arbejde er ikke nærmere specificeret. Side 6 af 8

7 Fra klagers side stilles spørgsmål vedrørende anført timeforbrug, og indklagede fremsender 7. december 2010 kreditnota nr. xxxx, i alt kr ,00 excl. moms Fra projektet blev genoptaget og frem til udførelsesfasens afslutning har klager til indklagede, i alt betalt kr ,00 excl. moms for den præsterede tekniske rådgivning og bistand samt kr ,67 excl. moms vedrørende reproduktion. Det er fra klagers side fremført, at resultatet af ombygning ikke lever op til forventning. Ud over problem med manglende lagerfacilitet, vedrører det belysning i serveringsområde og bar samt et antal færre siddepladser i serveringsområde end forudsat. Restauranten er taget i brug efter endt ombygning ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status og fremdrift - at indklagede ikke - undervejs i forløbet - sikrer fornøden dokumentation for projektændringer og baggrund herfor - at indklagede ikke fra opgavens start sikrer afklaring af klagers behov for lagerplads - at indklagede ved besigtigelse af lagerrum i kælder, ud fra den formodning at klager vil indrette lager på dette sted, ikke - i konsekvens af kælderrums åbenlyse uegnethed til formålet - gør klager opmærksom herpå, og især søger tilvejebragt lagerfaciliteter i stueplan - at indklagede ikke afklarer tillægsaftalens konsekvens vedrørende den i rådgiveraftalen anførte samlede byggesum - at indklagede ikke opstiller budgetter der entydigt viser håndværkerudgifter og honorar i forhold til aftalt byggesum, og derved sikrer klagers overblik over projektets økonomi set i forhold til bygherreleverancer - at indklagede ikke sikrer korrekt afslutning af forslags- og projekterings faser, med tilhørende formelle/skriftlige godkendelser fra bygherre, forud for igangsætning af udførelsesfase - at indklagede ikke specificerer årsag til forsinkelser i udførelsesfase - at klager i perioden i alt til indklagede har betalt kr ,00 excl. moms, vedrørende teknisk rådgivning og bistand honoreret efter medgået tid samt at dette beløb ligger inden for den samlede maksimale honorarramme på kr ,00 excl. moms, der fremgår af de mellem parterne indgåede aftaler Side 7 af 8

8 - at indklagede ikke specificerer arbejdets art ved fakturering efter medgået tid, herunder fremsender a conto faktura uden specifikation - at klager først sidst i forløbet af den tekniske rådgivning og bistand, anmoder om specifikation af fakturaer - at indklagedes tekniske rådgivning og bistand ikke har kunnet præsteres kontinuerligt - at klager - såfremt indklagede havde indarbejdet lagerfaciliteter i projektet - ville have skulle betalt for udførelsen heraf. Rets- og Responsumudvalgets nedenstående kendelse er overvejende begrundet i det forhold, at indklagede ikke har håndteret lagerfaciliteter - eller dokumenteret at have aftalt, at det ikke skulle håndteres ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet af parterne oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Indklagede, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tilbagebetaler inden 4 uger fra dato til klager, xxxxxxxxxx xxxxxx v/xxxx xxxxxxx kr ,00 excl. moms (kr ,00 incl. moms). xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx betaler inden 4 uger fra dato kr ,00 excl. moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx betaler inden 4 uger fra dato kr ,00 excl. moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 8 af 8

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden

Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden Kulturministeriet Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden 19. juni 2008 Indhold 1 Indledning 9 1.1 Opgave 9 1.1.1 Afgrænsning af undersøgelsen 10 1.2 Grundlaget for undersøgelsen 10 1.2.1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere