Udsattepolitik Haderslev kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsattepolitik Haderslev kommune"

Transkript

1 Udsattepolitik Haderslev kommune

2 Indhold Bolig 4 Bolig først 4 Udfordringer 4 Unge 5 5 Arbejde 6 Tilgangen til den arbejdsløse 6 Sammenhængende indsats 7 Rummeligt arbejdsmarked 7 7 Socialt netværk 8 Relationer 8 Forenings og fritidslivet 8 Værestederne. 9 Sociale relationer i sammenhæng. 9 9 Sundhed 10 Tilgængelighed 10 Misbrug og alkohol 10 Tandbehandling 10 Ældre og handicappede 11 Dobbeltdiagnose

3 Bolig Forudsætningen for et godt liv med gode relationer er boligen, alle har krav på et trygt sted at bo. Gruppen af hjemløse er meget forskellig, og problemerne ligeså: Mennesker uden bolig, sofa gængere Funktionelt boligløse, dårlige boliger, stofgæld, lejligheder smadret af gæster Misbrug Psykisk sygdom Unge med adfærdsproblemer, manglende normer Bolig først Ofte har der været fokus på at man skulle igennem en proces for at få et sted at bo. Var man socialt udsat skulle en del af de forhindringer, der gjorde borgeren udsat løses. I dag ved vi at det er lige omvendt: Også indregnet udgifterne til misbrug, det nytter ikke med en usynlig budgetpost til det. For de unge er det ofte umuligt at få økonomi til, at få en egen bolig Sundhed - Psykiatri - misbrugsbehandling Blive i stand til, at tage ansvaret for eget liv Bedre klædt på, til egne successer - Der er ikke så mange ting der er lykkedes Udfordringer Støttekontaktpersoner er der ventetid på Der mangler netværk, når man flytter ud, det gamle er væk, der skal etableres et nyt Det er let at falde i tilbage gamle mønstre og adfærd, når man skal skabe netværk Kontakt til myndigheder, er svært tilgængelig Rette boform til borgeren er vigtigt Man skal turde bo i egen bolig Forsørgelses grundlaget skal være på plads og stabilt Netværk kræver også et hjem man kan være bekendt Der er behov for andre/ flere alternative boformer Det er trist at vide, der er forløb som man på forhånd ved går galt Ikke alle problemer kan løses med mursten Antallet af i hjemløse i Haderslev var i mod 37 i 2009 målt i uge 6 begge år Hovedparten af de personer, der befinder sig i en hjemløshedssituation, er yngre eller midaldrende. 19 pct. af de hjemløse er mellem 18 og 24 år. I 2009 var 633 hjemløse mellem 18 og 24 år, mens der i 2011 er hjemløse i denne aldersgruppe. Således er næsten hver femte hjemløse mellem 18 og 24 år. Knap halvdelen af de unge hjemløse overnatter hos familie og venner. Samtidig udgør denne aldersgruppe 17 pct. af alle gadesovere. Det er i aldersgrupperne år og år, at vi finder den største gruppe af hjemløse. I alt 46 pct. af de hjemløse er mellem 30 og 49 år. Det er også i disse aldersgrupper, at vi finder hovedparten af gade- soverne og de hjemløse, som benytter natvarmestuerne. Det er relativt få personer, der er 60 år eller derover, som befinder sig i en hjemløshedssituation. Denne gruppe udgør 5 pct. af alle hjemløse. Unge Der er en stigning i gruppen af unge, mellem år på forsorgshjemmene Der burde være andre kommunale tilbud for unge i denne aldersgruppe. Når man bliver 18 kan man sige fra overfor, efterværn, pædagogiske tilbud. Det er en udfordring også selvom der er tilbud til de unge, oplever de en træthed overfor pædagogiske tilbud. Økonomi Ungetaksten er et problem, hvis man skal videre i en rimelig bolig, man kan betale, Der er mangel på billige ordentlige boliger Den økonomiske skrue er svær at løfte. Der er ikke noget der hedder, økonomisk rådgivning, i kommunalt regi. Kommunen burde etablere en sådan rådgivning. Gerne i samarbejde med private aktører. Økonomi er også frihed, og når det først er gået galt er man ufri. Bolig først En lang række danske og udenlandske projekter viser at grundlaget for forandringer er, man har en bolig, man skal så have støtte til at kunne beholde den, føle sig tryg i boligen og få hverdagen til at fungere. Ja faktisk forsvinder en del af problemerne alene ved at man får en bolig. Det betyder ikke at man bare kan placeres i en bolig, der skal være støtte til at få hverdagen til at fungere og denne støtte skal være over længere tid. Der er en lang række af problemer man støder ind i, som man skal have hjælp til, på længere sigt selv at klare. De problemer man har som hjemløs kan være: Økonomi, ofte har man været lang tid uden forsørgelse Bank og betalingsaftaler skal etableres Aftaler med kommunen Budget - Økonomi styring - opsparing - Kreditorer 44 pct. af de hjemløse angives at have en psykisk sygdom. Andelen af hjemløse med en psykisk sygdom er således højere i 2011 end i 2009, hvor det for 37 pct. af de hjemløse var oplyst, at de havde en psykisk sygdom. Over halvdelen af gadesoverne, 56 pct., angives at have en psy- kisk sygdom. Også i gruppen af hjemløse, der overnatter på natvarme- stuer eller hos familie og venner, er andelen høj, idet 46 pct. i begge kategorier er oplyst at have en psykisk sygdom. Cafe Parasollen som er en del af KFUM`s sociale arbejde har et tilbud om økonomisk rådgivning, i samarbejde med medarbejdere fra bankerne. Dette tilbud oplever en stor søgning af udsatte borgere, som ikke oplever at kunne få økonomisk rådgivning andre steder. En af mulighederne er blandt andet gældssanering. Gøre ventetiden til støttekontaktperson kortere og støtten til, de problemer som fører til hjemløshed, kan blive borgerens eget ansvar, og boligen kan fastholdes Skabe netværk for borgere der har hjemløshed og manglende netværk som problem Gøre adgangen til hjælp fra det kommunalesystem lettere, hurtigere og enstrenget Arbejde med at fastholde i boligen, og skabe et hjem man kan være bekendt, med gode relationer, også til naboer Skabe alternative boligformer, og billige boliger til unge Give økonomisk rådgivning, og hurtig hjælp til at få et forsørgelsesgrundlag Arbejde for et rådgivningstilbud cprnummer frit og anonymt Arbejde for at unge under 25 får andre tilbud end forsorgshjem 4 5

4 Arbejde Alle har ret til et arbejde, der giver mulighed for selv at forsørge sig og sine. De allerfleste ønsker et arbejde, der giver en løn og en selvstændig mulighed for at forsørge sig og sine. Det er bare ikke alle som kan finde et arbejde, eller har de kvalifikationer der efterspørges på arbejdsmarkedet. Andre er ramt af sygdom, handicap, psykisk sygdom, eller misbrug, for mange er de erfaringer, viden om og kvalifikationer, såvel fagligt som personligt ikke tilstede. Skolegang, opvækst, sociale forhold har betydning for den tilgang, og de muligheder vi har, for at få en solid forankring på arbejdsmarkedet. Derfor må en arbejdsmarkedsrettet udsatte politik tage udgangspunkt i at kompensere for disse problemstillinger. Ikke mindst fordi lovgrundlaget for forsørgelse og social indsat i dag er forankret på arbejdsmarkedsområdet. Tilgangen til den arbejdsløse Alle der bliver udsat for arbejdsløshed har krav på respekt og forståelse af netop de forhold, der står i vejen for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. En tilgang med moralsk vurdering, eller mistro hjælper ingen. Samtidig er det også vigtigt at borgeren oplever ansvar, kender rammerne, og informeres tydeligt om de krav der stilles, således at borgeren oplever sig medansvarlig, og er i fokus. Alle kan arbejde og har godt af at arbejde, derfor er der brug for indgange på arbejdsmarkedet, som er rummeligere end i dag. Det tilstræbes sammen med virksomhederne at skabe arbejdspladser som også kan rumme udsatte borgere med særlige problemstillinger. Det kan både være ordinære jobs, fleksjob eller skånejob. Jobtræning skånejob uddannelses-praktikpladser. Det er en god investering også for arbejdspladserne, der vil opleve mangel på arbejdskraft de kommende år. Der skal ske en information til virksomhederne om mulighederne for støtte til at beskæftige udsatte borgere. Herunder mulighederne for mentorer på arbejdspladsen, samt socialpædagogisk støtte til de problemstillinger, der er for borgeren, og virksomheden. Støtten og kontakten for virksomhederne skal være kort og direkte, så det ikke opleves som unødvendigt besværligt at få støtte Der skal være åbenhed om de problemstillinger borgeren har, så der ikke skabes urealistiske forventninger, eller oversælges erfaringer og kompetencer. Det er bedre at blive positivt overrasket, end skuffet. Sammenhængende indsats Indsatsen for borgeren skal være sammenhængende og der skal være en indgang til hjælpen. Den arbejdsmarkedsrettede indsats, bolig, økonomisk, behandlingsmæssig indsats skal være koordineret og understøtte hinanden. Udredningen af borgerens arbejdsmarkeds kompetencer, skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats, så der kan ske en hurtig og korrekt matchning. Ofte vil borgeren i den første kontakt med jobcenteret, nedtone problemstillinger som ellers er kendte i andre kommunale støttetilbud. En korrekt matchning baseret på den fælles viden, sparer ressourcer, forhindrer nederlag, og skaber den hurtigst mulige vej til varig beskæftigelse. Rummeligt arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitikken skal i højere grad tage udgangspunkt i også at skabe rummelighed for udsatte borgere, virksomhederne og de faglige organisationer har et medansvar for at skabe et arbejdsmarked med plads til alle. Kommunen som arbejdsplads, skal gå forrest når det gælder rummelighed og arbejdspladser, for udsatte. Det bør overvejes om der skal være en kvote, af medarbejder med handicap eller social og psykiske problemer. Arbejde for at ledige behandles med respekt Aktivering skal kvalificere til rigtige jobs, gennem uddannelse, træning og praktikker der gør den enkelte i stand til at varetage rigtigt arbejde. Støtte til borgere som er udsatte på arbejdsmarkedet, viser alt erfaring skal være længerevarende. Mentorer, og social støtte, skal fortsætte efter borgeren er kommet i beskæftigelse, ofte op til 2 år. Det er bedst med arbejde på det ordinære arbejdsmarked, så der skabes en rummelighed og accept, og den enkelte borger oplever, at være produktiv, men for enkelte kan der være behov for særlige jobs, i socialøkonomiske virksomheder, sociale væresteder m. m Det bør overvejes om der gennem private midler, eller erhvervsfremmende midler kan etableres en pulje til støtte for socialøkonomiske virksomheder og sociale entreprenører, denne støtte kan ydes som lån der tilbagebetales, når virksomheden som forventet giver overskud. Micro lån til iværksættere har været brugt i Århus og Odense med stor succes, det bør undersøges om det også kan være igangsættende her. Sikre at der arbejdes tværfagligt for at sikre den bedst mulige udredning, og sammenhæng i arbejdet for at komme hurtigst muligt i varig beskæftigelse. Sikre at støtten når det er nødvendigt, i form af mentorer, tværfagligt samarbejde mv. er længerevarende, så den kan bære igennem, til varig beskæftigelse Arbejde for at arbejdsmarkedet kan rumme mennesker med særlige vanskeligheder, og der skabes særlige initiativer, for at skabe oplysning om ressourcer i mennesker med særlige vanskeligheder Arbejde for socialøkonomiske virksomheder, Micro lån, og kommunal beskæftigelse af mennesker, der ikke finder plads på det ordinære arbejdsmarked Sikre at mennesker med så få ressourcer, sygdom mv. fortsat kan få pension, hvis alle andre muligheder er udtømt 6 7

5 Socialt netværk Relationer Skabelse af sociale netværk sker overvejende gennem, arbejde, bolig, og fritidsaktiviteter, 3 områder hvor den udsatte typisk ikke er repræsenteret. Derfor er der en stærk sammenhæng mellem skabelsen af tilknytning til arbejdsmarkedet, etablering af bolig og det sociale netværk. At være udsat er også, at være uden sunde givende sociale relationer. Hvis der ikke skabes sociale relationer, mellem mennesker med ressourcer, og udsatte, får vi 2 samfund, der fungerer parallelt med hinanden, det kan ingen ønske. Derfor er rummelighed og accept af forskellighed vigtig, også for mennesker med ressourcer, hvis de kvaliteter og menneskelige kvaliteter, gruppen af udsatte rummer, ikke skal gå tabt. Når det gælder faktorerne arbejde og beskæftigelse, har vi peget på løsninger i det ovenstående. Forenings og fritidslivet Der eksisterer i Haderslev et vidt forgrenet forenings og idrætsliv, her er mange forskellige interesser og aktiviteter repræsenteret, og der burde tilbud som kan interessere alle, som udsat er der dog en del forhindringer for at kunne bruge disse tilbud: Økonomi Viden om og erfaringer med hvordan en forening fungerer Angst for at være anderledes, eller føle sig forkert sammen med andre, man ikke kender Manglende åbenhed og vilje til inklusion af udsatte i foreningerne, eller viden om hvordan man kan inddrage udsatte i aktiviteterne, som en ressource. Foreningerne er oftest drevet af frivillige, der lægger mange kræfter i en forening, de gerne vil se fungere bedst muligt, udsatte kan opleves som problematiskeog krævende, i en hverdag der er travl nok Offentlig transport Værestederne. Haderslev har et godt udbud af væresteder. For mange udsatte er de det sociale netværk, hvor man følersig tryg, har daglig kontakt til andre, og føler sig velkommen, uden at være uden for eller anderledes. For de udsatte der har base på værestederne, sker der også en del aktiviteter, hvor man kan øve sig, og føle sig tryg, til at deltage i andre netværk, der ikke kun er for udsatte. Derfor er det vigtigt at værestedernes aktiviteter, også forsøger at inddrage aktiviteter udenfor værestederne i de tilbud der skabes. Sociale relationer i sammenhæng. Sociale relationer er en faktor der ikke kan stå alene, sociale relationer opstår ud af arbejde, uddannelse, bolig og sundhed. Der skal være et indhold i relationerne. Det får den udsatte netop i sammenhæng med andre. Det stiller også krav til alle om inklusion, inddragelse og rummelighed. Hvis der på arbejdspladsen, i boligområdet, i fritidsaktiviteten, er en forståelse for at man som borger har et medansvar for at ingen er udenfor fællesskabet, og vi tør blande os, i og forholde os til at give plads til udsatte. Udsatte rådet og alle der arbejder med udsatte skal oplyse og skabe debat om, hvordan vi alle kan bidrage til at inkludere udsatte. Ikke mindst er familien for de fleste af os det allernærmeste sociale relation. Derfor må der være inddragelse og rådgivning af pårørende, i arbejdet med udsatte så de kan være en ressource hvor det er muligt. Rent statistisk kan man påvise, at mennesker, som er udpræget ensomme, har en lige så høj risiko for tidlig død som mennesker, der ryger cigaretter om dagen. Kilde: House, J.S. (2001). Social Isolation Kills, But How and Why? Psychosomatic Medicine, 63, Skabe mulighed for at børn og unge, fra udsatte familier får støtte til idrætstøj, kontingent og ekskursioner, så de på linje med andre børn får mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter Støtte forældre i deltagelse i børnenes aktiviteter, gennem introduktion til hvordan en forening fungerer, og det fælleskab man kan blive en del af, både gennem støtte til børnenes aktiviteter, samt på længere sigt egen deltagelse i fritidslivet. Samarbejde med klubber og foreninger om at skabe viden om, og metoder til, at kunne rumme udsatte borgere i foreningerne. Udsatte rådet vil gerne være en del af et netværk, foreningerne kan trække på. Udsatte er afhængig af offentlig transport, de fleste aktiviteter ligger om aftenen, hvor den offentlige transport, har færre afgange i de tyndt befolkede områder, hvor mange udsatte bor. Der bør arbejdes på at der skabes flere afgange, evt. med minibusser eller samkørsel. Støtte og fastholde de ressourcer den udsatte allerede har i sit netværk, familie venner naboer mv. 8 9

6 Sundhed Tilgængelighed Som udsat er det svært at benytte sig af et tilbud, med faste tidspunkter som ligger langt ude i fremtiden. Der kan ske meget på en uge hvis man er psykisk syg, hjemløs, misbruger, eller har et liv der er præget af kaos. En aftale hos lægen, eller hospitalet om en uge er svær at overholde. Ofte er sundhed en af de ting som prioriteres lavere når livet er præget af problemer. Det har konsekvenser. Ofte opdages alvorlige sygdomme for sent, mindre alvorlige sygdomme udvikler sig, og den måde man lever livet på som udsat har konsekvenser for sundheden. Også for samfundet har det alvorlige konsekvenser. Udsatte præger udgifterne i sundhedssystemet, langt højere end det burde være nødvendigt, hvis der var mere tæt og jævnlig kontakt til sundhedsvæsenet. Forskere fra SUND og Region Hovedstadens Psykiatri fulgte hjemløse i over 10 år. Mere end 60 % var psykisk syge eller misbrugere, og det kan være årsagen til, at hjemløse dør 20 år tidligere end resten af den danske befolkning. Resultatet af studiet er netop offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet Hvis en gruppe unge mænd i 20 erne får skizofreni, kan de forvente at leve i gennemsnit ca. 20 år kortere end deres jævnaldrende, psykisk raske mænd. Nogle af dem vil begå selvmord, men deres forkortede levetid skyldes først og fremmest, at de har mange flere og mere alvorlige fysiske sygdomme særligt hjertekar-sygdomme og diabetes. Merete Nordentoft. ( Dagens medicin ) Overlæge på psykiatrisk center Bispebjerg Hospital. Derfor skal sundhedsvæsenet i højere grad komme til de udsatte end omvendt! Der skal være et opsøgende arbejde på gaden og de steder hvor den udsatte kommer. Her kan banale sygdomme opdages inden de udvikler sig, og alvorlige sygdomme opdages, og henvises til behandling tidligere. Et opsøgende arbejde blandt udsatte, bør være en del af sundhedspolitikken. Misbrug og alkohol Misbrug af alkohol og andre rusmidler, burde være nævnt som den 5. folkesygdom. For mennesker der lever livet som udsat er rusmidler ofte tilstede. Den lindrer et hårdt liv, fjerner for en periode angst, og psykotiske sygdomme, eller er årsagen til en del af problemerne, man har som udsat. Tandbehandling Rådet oplever at tandpleje, for udsatte er et problem, det bør for prioriteres højt. For psykisk syge er der en del af medicinen, som har alvorlige konsekvenser for tandsundheden, tænderne smuldrer væk, og for mange andre i gruppen af udsatte, er tandhygiejnen dårlig. Udgifterne til tandbehandling, er ofte uoverstigelige, og umulige at finde i en i forvejen dårlig økonomi. Men den dårlige tandsundhed har store konsekvenser, såvel sundhedsmæssigt fordi der støder andre sundhedsproblemer til pga. de dårlige tænder, betændelse der breder sig og andre sygdomme der følger. Smerter i munden, er en alvorlig og for nogle, kronisk lidelse. Desuden har tandsættet, og vores udsende betydning for det sociale liv. Når man skal søge arbejde, deltage i sociale sammenhænge, og være sammen med et netværk, med andre som ikke har tandproblemer. For nogle fører det til en afvisning, alene pga. udseendet. Eller man vælger som udsat at isolere sig. Der er en mulighed for at få dækket udgifterne til tandbehandling, som en enkeltudgift, det forudsætter at man får, og selv betaler en udredende undersøgelse, der viser tandstatus, og giver et overslag over udgiften. Udgiften til at få udarbejdet dette overslag, og angsten for smerter og tandbehandling, sammen med det faktum at mange udsatte har gæld hos tandlægen, og ikke kan komme der gør at mange aldrig kommer så langt med tandbehandlingen, at de kommer til denne undersøgelse. Derfor skal der arbejdes på et kommunalt tilbud, som kan foretage denne undersøgelse, i samarbejde med væresteder, kontaktpersoner og andre som kan støtte i behandlingen. Desuden er der behov for at der efter behandlingen, af tænderne, sker en introduktion til vedligeholdelse, og tandhygiejne. Ældre og handicappede Det er et ønske man målretter indsatsen til socialt udsatte ældre, handicappede, og plejekrævende, og måske laver teams, der er uddannet til, og målrettet udsatte med pleje og omsorgsbehov. Således at der hos personalet er viden og evne til at varetage opgaven tilpasset denne gruppe, der er svær at rumme i de nuværende tilbud. Heldigvis bliver udsatte i dag ældre, og får andre behov. Dobbeltdiagnose Halvdelen af mennesker med psykiske problemer har et misbrugsproblem, og halvdelen af de der har et misbrug, lever med ofte ikke diagnosticerede psykiske sygdomme, eller adfærdsforstyrrelser. Misbruget ser ud til at være den selvmedicinering man griber til. Derfor er der en tæt sammenhæng mellem udsatte politikken, og misbrugspolitikken, udarbejdet i Haderslev kommune. Der bør arbejdes for at etablere et tilbud, evt. i regionen, for personer med dobbeltdiagnoser, altså mennesker der både har et misbrugsproblem, og en psykiatrisk lidelse. Som det er nu kan man ikke som misbrugende, få en psykiatrisk behandling, eller vanskeligt en udredning og diagnose, hvis man har et misbrug, der i øvrigt ofte dækker over en selvmedicinering, Opsøgende arbejde Vi mener at varmestuer kan etableres, i forbindelse med etablerede tilbud. De kan også rumme sundhedstilbud, med opsøgende sundhedspersonale. Vi mener der også skal være fokus på at, udbyde sundhedstilbud som opsøgende sundhedsfaglige tilbud. Sundhedscenteret er en god ide, men med det forbehold at der også skal være en opsøgende indsats i forhold til udsatte. Arbejde for at tilbud om sundhed, sygdomsbehandling og forebyggelse bliver let tilgængelige Samarbejde om forebyggelse af alkohol og misbrugsproblemer Skabe tilbud om tandbehandling og forebyggelse der er økonomisk mulige for udsatte og tilgængelige Arbejde for pleje og omsorgstilbud der også har plads til og viden om udsattes behov, og særlige problemstillinger Sætte fokus på sammenhængen mellem psykriatrisk behandling og misbrug, hjemløshed, kriminalitet Arbejde for behandlingstilbud for mennesker med både misbrug og en psykriatrisk diagnose Øge sundheden blandt udsatte så levealderen øges Skabe opsøgende tilbud der når gruppen af udsatte 10 11

7 12

Politik for Rådet for Socialt Udsatte

Politik for Rådet for Socialt Udsatte Politik for Rådet for Socialt Udsatte Indhold Rådet for Socialt Udsatte side 3 Rådets opgaver side 3 Definition af udsatte side 3 Rådets arbejdsområde side 4 Bolig side 5 Bolig først side 5 Udfordringer

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken

Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 voksensundhed@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. D@haderslev.dk

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder

Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder Forord Anerkendelse både som menneske med en sindslidelse og som individ. Vi kender alle nogen, der har en sindslidelse. Det kan gå i stykker

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere