Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri"

Transkript

1 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri Kaare Møller, AMI, September 2001

2 Indhold Forord... 1 Feltmålinger - måling af personeksponering og rumkoncentrationer under halmbyggeri... 2 Materialer og metoder... 2 Måleudstyr... 2 Målebetingelser og arbejdsprocesser... 3 Tromleforsøg... 3 Laboratorieundersøgelser... 4 Resultater... 5 Uspecifikt, organisk støv - gravimetri... 5 Mikrobielt støv... 6 Arbejdsprocessernes indflydelse på støvgenerering Støv- og materialekarakteristik Risikovurdering og anbefalinger Litteraturredegørelse Sammensætning af organisk støv fra halm Helbredspåvirkning fra støvende komponenter i halm Helbredseffekter af endotoksiner og glukaner Mykotoksiner og mykoser Allergiske lidelser forårsaget af organisk støv Allergisk alveolitis Udviklingsforløb af AA Allergisk astma og rhinitis Mikroorganismer som årsag til allergisk astma og rhinitis Mider som årsag til allergisk astma og rhinitis Astma-allergener af planteoprindelse - halm, korn, og hø Kronisk obstruktiv lungesygdom og bronkitis Toksisk lidelse - ODTS - Organic Dust Toxic Syndrome Litteratur:... 29

3 Forord Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Planteprodukter som halm og korn afgiver ved håndtering organisk støv, der dels udgøres af materiale-partikler af støvkilden selv, dels af levende mikroorganismer og korn- og støvmider, af midefæces, samt af døde mikroorganismer og mider i alle stadier af disintegration. Eksponering af luftvejene for disse støvbestanddele kan resultere i udvikling af luftvejssygdomme, hvilket er velkendt fra arbejdsmiljø, hvor der arbejdes med plantematerialer, jævnfør denne rapports litteraturafsnit, der refererer nogle af de væsentligste bidrag, der har kunnet findes i litteraturen til belysning af, hvilke helbredseffekter støv fra halm og dertil knyttede mikroorganismer kan have. Håndtering af halm resulterer i støvfrigørelse til luften, og for at kunne få en indikation af omfanget af støvudvikling ved halmhusbyggeri og af de dermed forbundne helbredsrisici, har AMI for Statens Byggeforsknings Institut, (nu By og Byg), udført målinger af rumkoncentrationer og personeksponeringer for mikrobielt og organisk, inhalerbart støv under eksperiment elt halmhusbyggeri, i forbindelse med SBIs projekt Halmballer og muslingeskaller som isoleringsmateriale. Prøver af det til byggeriet anvendte halm blev endvidere undersøgt i tromlefo rsøg på AMI med henblik på en vurdering af materialets evne til afgivelse af mikrobielt og organisk støv. Tak til Niels O. Breum, Arbejdstilsynet og Thomas Schneider, AMI for nyttig vejledning undervejs. 1

4 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Feltmålinger - måling af personeksponering og rumkoncentrationer under halmbyggeri Materialer og metoder Personeksponering, dvs. støvkoncentrationer i bygningsarbejdernes indåndings-zone, nær mund og næse, blev målt med personbårent udstyr under arbejdet. Rumkoncentration af støv under byggearbejdet blev målt gennem arbejdsdagen med en stationær opstilling, og til sammenligning blev rumkoncentrationen i et nærliggende område, der ikke eksponeredes for støv fra byggeriet, målt med en stationær reference-opstilling. Både personbårent og stationært udstyr registrerede:! Koncentration af organisk støv (mg m -3 )! Koncentration af dyrkbare ( levende) sporer af skimmel- og gærsvampe, samt af bakterier, herunder aktinomyceter (dyrkbare sporer m -3 )! Koncentration af den samlede mængde døde og levende sporer af skimmel- og gærsvampe, samt af bakterier, herunder aktinomyceter (totalt antal sporer m -3 ) (resultater herfra præsenteres ikke i detaljer p.g.a. for stor usikkerhed, forårsaget af de generelt meget høje støvkoncentrationer, der vanskeliggjorde totaltælling).! Koncentration af endotoksin (E.U. eller masse m -3 ) Måleudstyr Til måling af personeksponering benyttedes to bælter med måleudstyr (figur 1 og 2), hvoraf arbejder 1 bar sit udstyr dagen igennem, mens det andet deltes mellem to andre arbejdere ( arbejder 2/3 ), da der også forekom arbejdsopgaver uden for byggerummet. En stationær opstilling var placeret nær byggearbejdet (figur 2), og en anden stationær opstilling, der fungerede som reference, placeredes andetsteds i kælderen, i god afstand fra byggerummet, ca 50 m borte (figur 3). Figur 1. Personbårent udstyr monteret i bælte Figur 2. Personbårent udstyr (sonder placeret i åndingszonen på siddende arbejder) og stationær opstilling bagerst. Figur 3. Stationær referenceopstilling i baggrunds-eksponeret område. 2

5 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Såvel de 2 stationære opstillinger som de 2 personbårne målesæt var hver udstyret med 1 CISsonde med et på forhånd indvejet 37 mm 1 m teflonfilter til gravimetrisk analyse samt 1 CISsonde udstyret med 37 mm 1 m polycarbonat-filter til mikrobiologisk analyse efter CAMNEAmetoden. Endvidere var én bygningsarbejder udstyret med 3-trins Respicon, med indvejede 1 m teflon-filtre, samt data-logger til registrering af tidsvariation i koncentrationer af respirabelt, thorakalt og inhalerbart støv. På samme vis var den stationære opstilling i byggerummet udstyret med Respicon-udstyr, og var yderligere udstyret med en Grimm-partikeltæller (model 1.105) koblet til PC, der med 6 sekunders interval registrerede koncentrationen af 8 størrelseskategorier af inhalerbare partikler (partikler større end 0,75, 1, 2, 3,5, 5, 7,5, 10, henholdsvis 15 µm). Volumenstrøm for CIS-sonder var 3,5 l min -1 (drevet med Casella Vortex PowerPluspumper), og for Respiconer 3,1 l min -1 (drevet med DuPont Alpha1-pumper). Grimmpartikeltællerens indbyggede pumpe leverede en volumenstrøm på 1,2 l min -1. Start- og stoptider blev noteret for hver enkelt pumpe og den samlede pumpetid beregnet. Korrekt volumenstrøm sikredes ved jævnlig kontrol. Målebetingelser og arbejdsprocesser Byggearbejdet foregik i et kælderrum med et gulvareal på ca 20 m 2 og en loftshøjde på ca 2,5 m. Rummet ventileredes via en åben dør, samt med en udsugningsventilator i væg modstående døren. Stationært måleudstyr startedes ca kl , samtidig med halmballer til byggeriet (småballer) blev båret ind i det rum, hvor byggeriet skulle foregå. Mekanisk rumventilering startedes ca Personbårent udstyr startedes ved byggeprocessens påbegyndelse, kl ca Arbejdet pågik frem til ca kl 15 00, hvorefter alt måleudstyr blev standset. Samlet prøvetagningstid registreredes for hver enkelt sonde. Byggeriet blev afbrudt af en spisepause, hvor pumper til alle CIS-sonder samt til personbåren Respicon blev standset (dens datalogger blev ikke afbrudt), og personbårent udstyr forblev i byggerummet. Grimm-partikeltæller og stationær Respicon var i drift dagen igennem. Varighed og karakter af følgende arbejdsprocesser blev registreret under byggeriet, således at variation af støvkoncentrationer kunne sættes i sammenhæng med de enkelte arbejdsprocessers karakter:! Indbringning af halmballer! Deling af halmballer (med kniv)! Tilretning af halmballe-ender (med kniv)! Byggeproces (placering af baller, nedspænding m.v.)! Afglatning af vægflader under brug af 1) elektrisk vinkelsliber og 2) benzindrevet kratrydder! Pause Tromleforsøg Der blev foretaget en undersøgelse af byggematerialets evne til støvafgivelse. En 10 kg halmprøve, sammensat af delprøver taget fra overfladen af alle de til byggeriet anvendte baller, undersøgtes i triplikat tromleforsøg, idet prøven opdeltes i 3 prøver à ca 3 kg. Formålet med denne undersøgelse var at opnå en vurdering af byggematerialets støvpotentiale - dvs hvor store 3

6 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling støvkoncentrationer en standardmængde af materialet kan give anledning til under de standardbetingelser, der benyttes ved tromleforsøg. Metoden er tidligere dokumenteret og beskrevet af Breum et al. (1997) samt Breum og Nielsen (1999), og er en standardprocedure i anvendelse på AMI. I korte træk består undersøgelsen i, at prøvematerialet anbringes i en cylindrisk ståltromle forsynet med koniske ender, der roteres om sin vandret liggende akse med 7 rotationer per minut i 5 minuttter. 6 flanger i cylinderens længderetning bringer prøven med op indtil det falder ned fra flangen, hvorved støv frigives. Tromlen gennemblæses med filtreret luft forsynet fra den ene, koniske ende, og støv opsamles via 6 udtag i den anden koniske ende på 25 mm, 3 m teflonfiltre i 4 Millipore-sonder henholdsvis på 25 mm, 0,4 m polycarbonatfiltre i 2 Nuclepore-sonder. Volumenstrøm over Millipore-sonder var 1,9 l min -1 og over Nuclepore-sonde 1,0 l min -1. Støv opsamlet i Millipore-sonder anvendtes til gravimetrisk bestemmelse af det opsamlede støv samt til bestemmelse af støvets endotoksin-indhold. Støv i Nuclepore-sonder anvendtes til bestemmelse af koncentrationer af dyrkbare sporer af svampe og bakterier og af den totale koncentration af døde og levende sporer af svampe og bakt erier ved tælling af sporer udvasket fra støv i mikroskopi. Støv opsamledes endvidere på et 140 mm, 5 m celluloseacetat-membranfilter, anbragt på en holder i et udtag, centralt placeret i tromlens koniske låg. Flow over dette filter var ca. 430 l min -1. Også støv på dette filter anvendtes til gravimetrisk bestemmelse og påfølgende beregning af byggematerialets potentiale til afgivelse af organisk og mikrobielt støv. Gennem et udtag foran dette filter udtoges prøveluft til måling af partikelkoncentration-variation over tid ved hjælp af Grimm-partikeltæller og PC. Laboratorieundersøgelser Filtre til gravimetri fra feltmåling og tromleforsøg ind- og udvejedes efter akklimatisering ved 20 C og 50% Rf i ca 18 timer. Pladespredning og dyrkning af mikroorganismer opsamlet på polycarbonatfiltre indledtes ligeledes ca 18 timer efter afsluttet feltmåling, og 3-4 timer efter afslutning af tromleforsøg. CAMNEAmetoden (Palmgren et al., 1986) fulgtes ved de mikrobiologiske undersøgelser som nærmere angivet ved AMIs standardforskrift MS-501. Efter af dyrkning (pladespredning) af mikroorganismer udvasket i støv fra polycarbonatfiltre på substrater, selektive for svampe henholdsvis bakterier, observeredes for meso- (dyrkning ved 25 C) og termofile (dyrkning ved 45 og 55 C) bakterier, aktinomyceter og skimmelsvampe, samt for gærsvampe. Dertil foretoges tælling i mikroskopi af forekomster af kokkoide og stavformede bakterier, og af gær- og skimmelsvampesporer i udvaskninger af støv fra polycarbonatfiltre ( totaltælling ). Der foretoges endvidere endotoksin-analyse i støv opsamlet på teflonfiltre (LAL-test, BioWhittaker, Walkersville, Maryland, USA og AMI-standardforskrift MS-509). 4

7 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Kontrol: Der anvendtes triplikate sæt af ueksponerede blindfiltre til gravimetriske undersøgelser. Et enkelt, ueksponeret polycarbonatfilter var reference for mikrobiologiske undersøgelser. Resultater Uspecifikt, organisk støv - gravimetri Varighed af prøvetagning for de enkelte sæt måleudstyr og beregnede gennemsnitlige støvkoncentrationer over byggeperioden fremgår af Tabel 1, og i overskrift kan det siges, at de fundne støvniveauer omkring halmhusbyggeriet var høje. De beregnede koncentrationer af organisk støv kan ikke direkte sammenlignes med Arbejdstilsynets grænseværdi på 3 mg m -3, idet denne værdi er fastsat udfra prøvetagning med sonder, der ikke effektivt opsamler støv med større aerodynamisk diameter end ca 20 m ( totalstøv-norm ), mens de her benyttede CIS-sonder såvel som Respiconer er effektive op til ca 100 m partikeldiameter (inhalerbart støv). Respicon-måling opsamler det inhalerbare støv i 3 fraktioner, efter partikelstørrelse, omtrent som følger: 1) 0-4 µm (respirabelt støv), 2) 4-10 µm (øvrigt thorakalt deponerbart støv) og 3) µm (øvrigt, inhalerbart støv). Det er derfor muligt at konkludere fra Respicon-målingerne, at da den thorakale støvkoncentration alene ( 10 µm) nåede 4,15 mg m -3, målt som personeksponering under arbejder 2/3"s arbejde (Tabel 1), var også den gældende grænseværdi klart overskredet, i og med partikelfraktionen fra 10 til 20 µm ikke er indeholdt i koncentrationen. Der er i Danmark ikke fastsat nogen grænseværdi for respirabelt, organisk støv, men i Norge er fastsat en værdi på 0,2 mg m -3, og denne værdi blev overskredet 3 og 5 gange i stationær henholdsvis førnævnte personbårne Respicon-måling. Det fremgår af Tabel 1, at de thorakale støvfraktioner i Respiconmålinger udgjorde knap en tredjedel af det inhalerbare støv, hvorfor det kan antages, at også arbejder 1"s eksponering (9,06 mg m -3 ) har været tæt på eller over den gældende grænseværdi. Som venteligt oversteg personeksponeringerne for inhalerbart, organisk støv den målte rumkoncentration, der dog stadig var høj (Tabel 1). Det bemærkes, at rumkoncentrationen ved byggeriet, målt med stationær opstilling, er lavere i Respicon-måling end ved CIS-måling, hvilket skyldes, at den sidste kun var aktiv, mens arbejde pågik, og der dermed genereredes støv og desuden sattes igang noget før Respiconen af praktiske årsager, hvor imod Respiconen også var aktiv under arbejdernes pause for at tillade en tidsregistrering af koncentrationsvariation over hele byggedagen (se nedenfor). Den gennemsnitlige rumkoncentration over den samlede byggeperiode er således registreret med Respiconmåling, og er lavere end koncentrationen målt med CIS-sonde i den arbejdsaktive periode (Tabel 1). I al sammenligning var den målte referencekoncentration af inhalerbart, organisk støv lav, svarende til normale indeklimaniveauer (Tabel 1). 5

8 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Tabel 1. Massekoncentration af støv opsamlet med CIS-sonder Måleposition Målevarighed, minutter Gennemsnitlig koncentration af støv, mg m -3 Stationær reference i neutralt område Inhalerbart støv ( 100 µm) 207 0,12 Stationær ved halmbyggeri Respicon: Respirabelt støv ( 4 µm) Thorakalt støv ( 10 µm) Inhalerbart støv ( 100 µm) 206,25 0,62 1,64 4,54 CIS-sonde Inhalerbart støv ( 100 µm) 170 7,57 Arbejder 1 CIS-sonde Inhalerbart støv ( 100 µm) 160 9,06 Arbejder 2/ arbejder 3 Respicon: Respirabelt støv ( 4 µm) Thorakalt støv ( 10 µm) Inhalerbart støv ( 100 µm) 207,5 1,02 4,15 13,46 CIS-sonde Inhalerbart støv ( 100 µm) ,27 Mikrobielt støv Det blev fundet, at både niveauer for personeksponering og for rumkoncentration af mikrobielt støv var væsentligt højere i byggeområdet end niveauet ved referenceopstillingen. Det må dog anføres, at referenceniveauet var relativt højt, hvis det skulle vurderes i indeklimasammenhæng. De fundne koncentrationer af dyrkbare sporer af bakterier og svampe, samt af endotoksin er vist i Figur 4. Trods det relativt høje, mikrobielle referenceniveau (set i indeklimasammenhæng) var niveauerne 6

9 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling af de fleste grupper af mikroorganismer ikke desto mindre langt højere i byggeområdet. Især var niveauet af mesofile bakterier højt i sammenligning med referenceniveauet - en faktor ca gange højere - idet både personeksponeringer og rumkoncentration havde et gennemsnit på ca cfu m -3 (cfu = colony forming units / dyrkbare sporer) gennem arbejdsdagen, mens referenceniveauet var ca cfu m -3. Niveauet af skimmel- og gærsvampe var en faktor ca. 50 (ca. 2,5-5 x 10 5 cfu m -3 ) hhv gange højere ved byggepladsen (ca. 1,3-5,3 x 10 5 cfu m -3 ) end ved referenceopstillingen (ca 3000 skimmel- hhv. 800 gær-cfu m -3 ) (Figur 4). Mens rumkoncentrationen af endotoksin var beskeden ved referenceopstillingen (115,9 E.U. m -3 0,0083 µg m -3 ), var både personeksponeringer ( Arbejder 1 : E.U. m ng m -3 henholdsvis Arbejder 2/3 : E.U. m ng m -3 E.U. m -3 ) og rumkoncentration endog særdeles høj i byggeområdet (Stationær opstilling E.U. m ng m -3 ) (Figur 4). Disse høje endotoksinkoncentrationer afspejler formodentligt de tilsvarende høje niveauer af mesofile bakterier, idet endotoksiner indgår i gramnegative bakteriers vægge. Grænseværdier for endotoksineksponering er endnu ikke fastsat i Danmark eller internationalt, men en hollandsk ekspertgruppe har foreslået et niveau på 4,5 ng m -3 som grænseværdi i arbejdsmiljø, hvilket er ca. det halve af det målte referenceniveau og ca. 1/400 del af de målte koncentrationer under byggeriet. Som nævnt var referenceniveauet for mesofile aktinomyceter relativt højt - ca cfu m -3, og niveauet var kun ubetydeligt højere ved den stationære opstilling i byggerummet, men ca. en faktor 10 gange højere ved personeksponering (Figur 4). Det sidste forhold st emmer overens med den erfaring, at støvniveauer i indåndingszonen under fysisk aktivitet generelt er højere end den generelle rumkoncentration, målt i en stationær opstilling, hvilket også var tydeligt ud fra de rent gravimetriske data (Tabel 1). En lignende tendens gjorde sig gældende for niveauer af sporer af skimmel, gær og mesofile bakterier samt for endotoksin, omend ikke så udtalt som for mesofile aktinomyceter. Dette tolkes som udtryk for, at mesofile aktinomyceter primært stammede fra referencestøvet, dvs. fra kældermiljøet. Til støtte for dette viste en beregning af forekomst af de enkelte, mikrobielle støvfraktioner pr. mg opsamlet støv (cfu bakterier eller svampe pr. mg støv), at referencestøvets mikrobielle profil - dvs den procentvise fordeling af de enkelte mikrobielle støvfraktioner i forhold til samlet kimtal i de enkelte støvprøver - adskiller sig fra de mikrobielle profiler i støv opsamlet på byggestedet, samt ved tromling af byggehalm. Sammenligning af disse mikrobielle profiler ses i Figur 5. 7

10 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Af Figur 5 fremgår det, at mens mesofile aktinomyceter og skimmelsvampe udgør ca. 17 % og ca. 24 % af den dyrkbare mikroflora i referencestøvet, er disse gruppers forekomst betydeligt lavere - mellem 0,2 og 0,5 % henholdsvis ca. 2-4 %- i øvrige prøver. Den relative forekomst af mesofile bakterier var til gengæld en del højere i alle prøver, hvor halmstøv var involveret, end i referencestøv (Figur 5). På ovennævnte baggrund kan det antages, at de målte støvniveauer i byggerummet alt overvejende stammede fra halmstøv snarere end fra ophvirvling af baggrundsstøv stammende fra bygningen. Ligesom referencestøvet adskilte sig fra byggestøvet ved den relative fordeling af grupper af mikroorganismer, kunne det ses ved beregning af absolut forekomst af de enkelte mikrobielle fraktioner pr. mg støv, at halmstøvet var langt rigere end referencestøvet på forekomster af mesofile bakterier, gær og endotoksin, mens referencestøvet var rigere end halmstøvet på mesofile aktinomyceter. Forekomsten af skimmelsvampe pr. mg støv var nogenlunde sammenligneligt i de to støvtyper. Disse forhold vises i Figur 6, der viser, hvor stor den mikrobielle belastning pr. masseenhed (mg) af støvprøver fra byggeri og tromling af byggehalm er i forhold til belastningen af en masseenhed (mg) referencestøv. Ligesom de mikrobielle profiler ses at være forskellige for bygge- henholdsvis referencestøv, er ligheden stor mellem prøver opsamlet ved byggeri og tromletests, jævnfør Figur 5 og 6. 8

11 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Der blev kun registreret en enkelt forekomst af termofile aktinomyceter, og denne forekom i måling med det personbårne udstyr, der deltes af Arbejder 1" og Arbejder 2" (sidstnævnte overtog udstyr og arbejdsopgave, da førstnævnte påbegyndte arbejdsopgaver i et andet rum). Dette tyder på, at en enkelt halmballe har været kilde til denne forekomst, selv om der i udvælgelsen af halm til byggeriet blev foretaget frasortering af baller med tegn på mikrobiel vækst. Der observeredes, trods dette, enkelte baller i det leverede parti med sådanne, synlige tegn, men disse blev søgt frasorteret ved byggeri og prøveudtagning til tromletest. I tromletests forekom dog også også små mængder termofile aktinomyceter, ca. halvt så meget målt pr. mg støv, som fundet ved personeksponeringen (data ikke vist her). 9

12 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Arbejdsprocessernes indflydelse på støvgenerering Respicon- og Grimm-målinger gav mulighed for at vurdere effekten af de forskellige arbejdsprocessers type og varighed på støvkoncentrationerne. Disse processer og deres varighed er registreret i Tabel 2. Tabel 2. Registrerede arbejdsprocesser og deres varighed Arbejder 1 Arbejder 2 Arbejder Indbæring af byggemateriale Deling af halm baller Pause p.g.a. stabling af halballer i andet rum og frokost Bygning af væg Tilretning af væg med benzindreven kratrydder Ophold i byggerum Fortsætter byggeri i andet rum Indbæring af byggemateriale Tilretning af halmballer m ed kniv i byggerum Pause p.g.a. stabling af halballer i andet rum og frokost Bygning af væg i byggerum. Overførsel af måleudstyr til Arbejder Indbæring af byggemateriale Arbejde i andet byggerum Tilretning af væg med dårligt fungerende vink elsliber Byggeri i andet rum Klargøring til tilretning af væg i byggerum Tilretning af væg med vinkelsli ber Målinger med Respiconer og Grimm partikeltæller viste en tydelig sammenhæng mellem støvkoncentration og de vekslende typer arbejdsprocesser og disses varighed. Byggeperioden var karakteriseret ved arbejdsprocesser, der fysisk var af ret rolig karakter i periodens første halvdel, jævnfør Tabel 2, mens der i afslutningen af perioden forekom arbejdsprocesser, der synligt resulterede i generering af store støvmængder. Denne udvikling afspejles i Figur 7, 8 og 9. Figur 7 viser hvordan antallet af respirable, thorakalt deponerbare og inhalerbare partikler m -3 varierer gennem byggeperioden (defineret som partikelstørrelser henholdvis 4 µm, 10 µm og > 10 µm, ifølge CEN-standard 481), som målt med Grimm-tæller på stationær opstilling i byggerum. Som beskrevet tidligere, skiller Grimm-tælleren ikke ved 4 µm, men ved 3,5 µm henholdsvis 5 µm, og til opgørelse af respirabel støvmængde er der her som tilnærmelse valgt tælledata for partikler op til 3,5 µm aerodynamisk diameter (se Figur 7). Af Figur 7 ses det, at det inhalerbare støv hovedsageligt udgjordes af thorakalt deponerbare partikler (96,6 % af alle 10

13 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling inhalerbare partikler), og af denne fraktion var igen hovedparten respirable (her 3,5 µm) partikler (70,8 % af alle inhalerbare partikler). Den ekstrathorakale fraktion, der kan deponeres i de øvre luftveje, udgjorde således gennemsnitligt 3,4 % af det samlede antal inhalerbare partikler. Variationen i partikeltal over arbejdsdagen var betydelig (fra nær 10 6 m -3 til 2, m -3 ), og det ses at tallet allerede ved den ret rolige indbæring af halmballer nåede ca m -3, for gradvist at stige til ca m -3 under arbejdet med tilretning af halmballer, hvilket udførtes ved hjælp af en kniv. Under byggepausen dalede niveauet til ca m -3. Fra Respicondata fremgår det, at massekoncentrationen i dette tidsrum svarede til den, der måltes ved referenceopstillingen, dvs. ca. 0,12 mg m -3 (Tabel 1), og den tilsvarende partikelkoncentration på 10 6 m -3 anses derfor for at svare til baggrundsniveauet. Byggearbejde (placering af halmballer i væg), indbæring af halm og manuel tilretning af halmballer resulterede i partikelkoncentrationer omkring m -3 (Figur 7), svarende til en rumkoncentration på ca 5 mg m -3 inhalerbart støv ifølge stationær Respicon-måling (Figur 8), hvoraf den thorakalt deponerbare fraktion udgjorde under 1 mg m -3. Det tilsvarende gennemsnitlige niveau for personeksponering under dette arbejde (ca. kl til 13.20) var ca 5 mg m -3 for den thorakale fraktion alene, og ca. 19,7 mg m -3 for den inhalerbare fraktion (sammenlign Figur 9). Mens det således ikke er givet, at den gældende grænseværdi for totalstøv blev overskredet, målt som rumkoncentration, var overskridelsen klar ved måling af personeksponering under denne form for arbejde. Bearbejdning af halmballer med elektrisk vinkelsliber og benzindreven krat rydder resulterede i en særdeles voldsom støvudvikling, med en maksimal partikelkoncentration over m -3 (Figur 7), og rumkoncentrationer på mg m -3 inhalerbart støv (Figur 8). Alene rumkoncentrationen af thorakalt deponerbart støv overskred den gældende grænseværdi på 3 mg m -3 for totalstøv (partikelstørrelse op til ca. 20 µm) væsentligt (8-10 mg m -3, Figur 8). Tilsyneladende genererede tilretning af væggen med vinkelsliber mere ekstrathorakalt støv (> 10 µm) støv end tilretning med kratrydder, at dømme efter den Respicon-målte rumkoncentration (Figur 8), idet denne var højest under brug af den velfungerende vinkelsliber (dårligt fungerende vinkelsliber var i brug samtidigt med kratrydder), trods det, at arbejde med vinkelsliber i nogen grad var afskærmet fra den stationære position af halmvæggen, i modsætning til arbejdet med kratrydderen. Personeksponeringsniveauet var gennemsnitligt fra kl til ,2 henholdsvis 56,1 mg m -3 thorakalt og inhalerbart støv,ved brug af vinkelsliber (se Figur 9). 11

14 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling 12

15 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling Støv- og materialekarakteristik Både masse- og partikelkoncentration afhang klart af arbejdsprocessernes art og varighed. Partikelkoncentrationerne af respirabelt, thracheo-bronkialt og ekstrathorakalt støv udgjorde gennemsnitligt ca. 71, 26 og 3 % af den samlede partikelkoncentration ved den stationære måling i byggerummet, med en klar dominans af respirable og trakeo-bronkiale partikler, uanset om støvniveauet var højt eller lavt. Som ovenfor angivet kunne det antages at hovedparten af støv i byggerummet stammede fra halm, og ikke fra baggrundsstøv fra kælderlokalet, ud fra en sammenligning af de mikrobiologiske støvprofiler for både byggestøv og støv genereret ved tromling af halm. En tilsvarende sammenligning blev foretaget med hensyn til støvpartiklernes fordeling på størrelseskategorier (Tabel 3), og det sås, at støvgenerering under tromletests resulterede i en anden fordeling end fundet i byggestøv ved stationær måling. I tromlestøv var den tracheobronkiale fraktion større, den respirable tilsvarende mindre, mens den ekstrathorakale stort set var uændret (3-6 %). Trods denne forskel viste beregninger, at den procentvise andel dyrkbare kim af alle talte partikler ikke var stort anderledes i byggestøv end i støv genereret under tromling. Samlet set, for alle registrerede grupper af mikroorganismer, udgjordes ca. 1/4 af alle talte partikler af dyrkbare kim i såvel byggestøv som i støv genereret i tromletests. Støvet tæt på støvkilden (halmballer under forarbejdning / transport) rummer en større andel store partikler, der sedimenterer hurtigere end små partikler på støvets vej fra kilden ved det personbårne udstyr til det stationære udstyr, hvilket måling med personbåren og stationær Respicon indirekte viser, jævnfør Tabel 1. Beregning viser, at massekoncentrationen ved 13

16 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling personeksponering udgjordes af ca. 69 % ekstrathorakalt støv og ca. 8 % respirabelt støv, mens procentdelene af ekstrathorakalt og respirabelt støv faldt til ca. 64 % henholdsvis steg til ca. 14 % af massekoncentrationen i den stationære måling, der befandt sig nogle meter fra støvkilderne (Respicon-data), jævnfør Tabel 3. Denne ændring af støvsammensætning skal ses i lyset af en stor reduktion i samlet belastning for inhalerbart støv fra personeksponeringsniveau ved kilden til det stationære målepunkt, jævnfør, Tabel 1. Tabel 3. Støvsammensætning målt med Respicon som rumkoncentration ved stationær feltmåling og som personeksponering, opgivet som procentvis fordeling af støvmasse i tre partikelstørrelsesfraktioner. Korrelationskoefficienten ( r ) angiver styrken af korrelation mellem parvise fraktioner gennem måleperioderne Målinger Partikelfr aktioner Respirable Tracheobronkiale Ekstrathorakale Stationær i byggerum: Massefordeling, % 13,7 22,5 63,9 Korrelationer r = 0,87 r = 0,73 Personeksponering Massefordeling, % 7,5 22,9 69,5 Korrelationer r = 0,83 r = 0,75 Ud fra tromletests karakteriseredes byggematerialet ved beregning af støv-, mikrobielt og endotoksinpotentialer, der angiver, hvor stor en vægtprocent halm, der aerosoliseres, samt mængde af dyrkbare kim henholdsvis enheder endotoksin, der aerosoliseres pr. gram tromlet byggemateriale. Disse værdier er angivet i Tabel 4. Tabel 4. Potentialer for frigivelse af støv, (alle) dyrkbare kim og endotoksin i halmbyggemateriale Endotoksinpotentiale. Aerosoliserede E.U. endotoksin pr.g tromlet halm Støvpotentiale, % Mikrobielt potentiale. Aerosoliserede, dyrkbare kim pr.g tromlet halm 1. tromling 0,013 1, tromling 0,016 3, tromling 0,015 2, Risikovurdering og anbefalinger De gennemførte målinger viste, at personeksponering og rumkoncentrationer langt overskred accepterede niveauer m.h.t. massekoncentrationer i forbindelse med de voldsomste håndteringsprocesser under byggeriet, men også under tilsyneladende rolig håndtering udvikledes 14

17 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling støvniveauer, der overskred disse niveauer. De mikrobielle støvniveauer kan vurderes på baggrund af erfaringer fra lignende typer arbejdsmiljø som værende middelhøje med hensyn til dyrkbare kim. Belastningen med mesofile bakterier var den mest dominerende, med kimt al omkring 10 7 cfu m -3, men samlet set nåede kimtallene ikke de niveauer, der sættes i forbindelse med anfald af ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome). Dog skal det erindres, at udvikling af ODTS ikke kun afhænger af niveau for kimtal, men også af et samspil med niveauet af uspecifikt, organisk støv, af endotoksin m.v. Set isoleret i forhold til de øvrige støvkomponenter, må de fundne kimtalsniveauer til gengæld formodes at indebære en forhøjet risiko for udvikling af de allergiske luftvejslidelser, der er omtalt i litteraturafsnittet. Kimtal for skimmelsvampe nåede et niveau svarende til det, der nås ved håndtering af korn og hø i landbruget, selv om niveauerne her også kan antage mere ekstreme værdier. En sådan risikos størrelse kan ikke vurderes firkantet, da blandt andet forhold som individuel disponering for allergiudvikling spiller ind, og erfaring jævnfør litteraturafsnittet viser, at der forekommer allergiudvikling hos nogle, selv ved kort tids eksponering for relativt lave doser, mens andre først udvikler allergi ved eksponering gennem uger for niveauer, der er højere end de her fundne, og andre igen aldrig udvikler allergi. Endotoksinniveauet må til gengæld fremhæves som særdeles højt, hvilket dels medfører en risiko for udvikling af toksiske, irritative luftvejsreaktioner såvel som ODTS, og dels muligvis giver en øget risiko for forværring af reakt ioner påført af andre støvkomponenter gennem immunosuppression og adjuvans-effekt af endotoksin i samspil med mikrobielle allergener og uspecifikt organisk støv, jævnfør litteraturafsnit. Afhængig af arbejdets art var massekoncentrationerne af uspecifikt, organisk støv middelhøjt til særdeles højt, og dette i kombination med de særdeles høje endotoksin-niveauer og middelhøje kimtal må samlet siges at udgøre en formodentlig ret høj risiko for udvikling af toksiske og allergiske luftvejslidelser. I den aktuelle undersøgelse foregik arbejdet indendørs, hvilket må forventes at betyde en højere eksponering end der nås i arbejdssituationer, hvor halmhusbyggeri etableres på åben mark. Imidlertid vil der, efterhånden som et byggeri skrider frem, overdækning etableres m.v., fremkomme et arbejdsmiljø, der kan sammenlignes med det, hvorunder nærværende undersøgelse foregik, og dermed tilsvarende eksponeringsniveauer. Der bør derfor træffes passende foranstaltninger til nedbringelse af støveksponeringen i byggeriet senere faser, mens behovet ikke kan vurderes i den første fase ud fra nærværende undersøgelse. Mens sortering og udvalg af halmballer til byggeriet tilsyneladende har haft en po sitiv effekt, der indebar at niveauet af skimmelsvampe ikke nåede de højder, der kan findes i forbindelse med landbrugsarbejde med korn og halm med skimmelvækst, må niveauerne dog hér alligevel vurderes som høje nok til at kunne udgøre en helbredsrisiko i forbindelse med eksponering over lang tid. Udvalg af gode halmkvaliteter er givetvis vigtig for at begrænse eksponering for især v skimmelsvampe og aktinomyceter, hvis vækst ofte kan afsløres visuelt på halmen. Ikke desto mindre rummede den benyttede, pæne halmkvalitet høje niveauer af mesofile bakterier og endotoksin. Halmens indhold af mikrobielt støv er variabelt fra parti til parti, både med hensyn til diversitet af arter af de forskellige mikrobielle grupper, og med hensyn til deres kvantitet. Selv om et lavt mikrobielt indhold ikke kan garanteres ved visuel bedømmelse af halm, der udvælges til byggeri, er det som nævnt nok en fordel, at et udvalg foretages på det grundlag. Lige så vigtigt er det at søge sikret, at det benyttede halmmateriales historie er kendt, så det kan sikres, at halmen er høstet og indlagret tørt og uden skimmelangreb ved høst. Det bemærkedes, at det benyttede halmparti rummede en stor andel af hele, kernebærende 15

18 Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri - feltmåling aks. Kernematerialet er i sammenligning med strået en let tilgængelig næringskilde for mikrobielt liv, og bør derfor undgås i byggematerialet. Afslutningsvis bemærkes, at risikovurderingen er foretaget ud fra et begrænset antal målinger i et enkelt scenarie, og undersøgelsens resultater kan derfor ikke umiddelbart generaliseres til at gælde halmhusbyggeri i almindelighed, men peger på, at der kan være risiko for sundhedsskadelige effekter i forbindelse hermed. 16

19 Litteraturredegørelse Sammensætning af organisk støv fra halm Organisk støv fra plant emateriale som halm og korn består dels af partikler af plantematerialet selv, dels af en kompleks sammensætning af mikroorganismer, både hvad angår disses kvantitet og diversitet, og den mikrobielle fraktions sammensætnig afhænger af plantematerialets håndteringsmæssige forhistorie (vejrbetingelser før og under høst, vejring, indlagringsmetode osv). Ud over at omfatte intakte, levende og døde sporer og andre vækststrukturer, omfatter den mikrobielle støvfraktion også nedbrydningsrester af disse strukturer så som cellevægge og stofskifteprodukter. Yderligere er forekomst af lager- og støvmider almindelig i halm, idet disse blandt andet ernærer sig af skimmel- / svampevækst i halmen. Både den mikrobielle støvfraktion og mideforekomster og -efterladenskaber repræsenterer potente allergener, og udgør derfor en helbredsrisiko ved personeksponering, når de allergene partikler aerosoliseres under håndtering af plantemateriale, og også toksiske egenskaber knytter sig til den mikrobielle støvfraktion. De toksiske egenskaber hidrører særligt fra vægkomponenter i gramnegative bakterier (endotoksiner) og svampe (glukaner) samt fra mykotoksiner, og disse stoffers egenskaber gennemgås separat, nedenstående. Inhalerbart støv defineres som aerosoliserede partikler mindre end ca. 100 µm i diameter, idet aerodynamiske partikelstørrelser mellem ca. 10 og 100 µm (ekstra-thorakalt støv) ved inhalering kan afsættes på slimhinderne i de øvre luftveje (næse- og svælgregionen), mens partikler mellem ca. 4 og 10 µm (trakeo-bronkialt støv) også kan trænge dybere ned i luftvejene til luftrør og bronkier. Partikler mindre end ca. 4 µm (respirabelt støv) er i stand til at trænge helt ned i det alveolære lungevæv. Betegnelsen inhalerbart støv dækker således såvel ekstra-thorakalt, trakeobronkialt og respirabelt støv, og respirabelt og trakeo-bronkialt støv betegnes sammenfattende thorakalt støv. Respirabelt støv kan således afsættes overalt i luftvejssystemet, hvilket er værd at bemærke, da de grupper af mikroorganismer, der hyppigst nævnes som årsager til luftvejslidelser, det vil sige skimmelsvampe, aktinomyceter og bakterier, generelt aerosoliseres som sporer af respirabel størrelse. Helbredspåvirkning fra støvende komponenter i halm De helbredseffekter, der i litteraturen knyttes til arbejde med halm og lignende plantematerialer er altovervejende effekter forårsaget af eksponering af luftvejene for aerosoliseret støv fra disse materialer. De fleste sygdomme, der kan relateres til eksponering for organisk støv, er allergiske lidelser, der ofte udvikler sig til kroniske tilstande af handicappende art, men også toksiske og forbigående reaktioner forekommer. Da støvkomponenter bag udvikling af såvel de allergiske lidelser som de toksiske findes i såvel halm som i andre typer biomasse, er der til belysning af udvikling m.v. af allergiske lidelser forårsaget af organisk støv også hentet eksempler fra litteratur, der vedrører andre typer biomasse end halm, idet litteratur specifikt vedrørende halm i mange sammenhænge er sparsom. 17

20 Helbredseffekter af endotoksiner og glukaner Hyppigt diskuterede risikofaktorer, der sættes i forbindelse med eksponering for mikrobielt støv, er endotoksiner og glukanpolymerer ((1 3)- -D-glukaner), som er komponenter i cellevægge i gramnegative bakterier, henholdsvis svampe. Dutkiewiczet al. (1992) fandt i elektronmikroskopi, at endotoksin, der er et lipopolysakkarid, der dannes i gramnegat ive bakteriers ydermembran, er vesikulære kugle- til nøddeskal -formede makromolekyle-strukturer med en diameter på ca 35 nm, og fandt det sandsynligt, at sådanne afstødte, frie partikler udgør en væsentlig del af støv- og aerosolbårent endotoksin. (1 3)- -D-glukaner forekommer som både vandopløselige og - uopløselige glukanpolymerer i forskellige forgrenede og ugrenede, helikale strukturer, og blandt andet makrofager i lungerne har receptor-sites, der genkender (1 3)- -D-glukaner (Williams, 1997). Eksponering for endo toksiner er blevet studeret i mange forskellige typer arbejdsmiljø i flere årtier, og der foreligger nu en væsentlig datamængde, der viser en dosisresponssammenhæng mellem eksponering for endotoksin og forskellige respiratoriske symptomer og sygdomme (Douwes & Heederik, 1997a; Douwes & Heederik, 1997b; Haglind & Rylander, 1984; Heederik & Douwes, 1997; Rylander, 1997; Thelin et al., 1984). Tilsvarende er der voksende vidnesbyrd om, at glukaneksponering kan relateres til respiratoriske respons (Rylander, 1999; Rylander & Fogelmark, 1994; Thorn et al., 1998), og der er tegn på, at både endotoksin og glukan kan have en forstærkende (adjuvant) effekt på respiratoriske sygdomme. Således fandt Kraft et al. (1998) en sådan adjuvant virkning af endotoksin hos forsøgspersoner med KOL eller astma, når deres sygdom provokeredes af allergener, og Edwards antydede allerede i 1981, at en tilsvarende effekt forekom i AA-patienter. Fogelmark et al. (1992; 1994) og Fogelmark & Rylander (1993) underbyggede dette, idet de i dyreforsøg fandt at endotoksin og glukan havde synergistisk effekt, og tilsammen kunne udløse en AA-lignende tilstand. De antog derfor, at disse forbindelser kan spille med i udviklingen af AA. Eksponering af luftvejene for endotoksin og glukan udløser en række inflammatoriske reaktioner, kendetegnede ved blandt andet frigivelse af interleukiner fra makrofager og epitel i lungerne, herunder IL-1, IL-6, IL-8 og Tumor Necrosis Factor (TNF) (Dahlqvist et al., 1996; Grob et al., 1990; Kline et al., 2000; Richerson, 1990; Wang et al., 1997). I et review angiver Malmberg (1991) at endotoksiner af forskellig oprindelse kan have forskellig grad af toksicitet, hvilket siden er blevet bekræftet (Hansen et al., 1997; 1999). Kraus-Filarska et al. (1998) fandt at endotoksin forstærkede det luftvejs-inflammatoriske respons hos patienter med astma eller KOL. I en omfattende undersøgelse af helbredstilstand med hensyn til bronkitis, halsirritation, hyppig hovedpine, hvæsende åndedræt, slimproduktion, trykken for brystet, øjenirritation, ørebetændelse og åndenød hos 159 arbejdere udsat for træstøv og mikroorganismer på to skovningssteder, fire savværker, et flisværk og fem snedkerværksteder påviste Alwis et al. (1999) en dosis-respons-sammenhæng mellem eksponering for endotoksin og glukan og de nævnte sygdomme og symptomer. Endvidere fandtes signifikant korrelation mellem endotoksin- og glukanniveauer og henholdsvis eksponeringsniveauer for bakterier og svampe. Endotoksiner og glukaner kan således være relevante indikatorer for helbredsrisici i arbejdsmiljøer, hvor materialer, der indeholder gramnegative bakterier og svampe, håndteres eller behandles. Imidlertid er mængden af information om dosis-respons-sammenhænge specifikt i forbindelse med anvendelse af biobrændsler endnu begrænset, primært fordi den omhandlede 18

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER AMI RAPPORT 57 LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER Niels Oluf Breum 1) Thomas Schneider 1) Mari-Ann Flyvholm 1) Ole Jørgensen 1) Torben Valdbjørn Rasmussen 2) Søren Skibstrup

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV)

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) 15. juli 2009 Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Anders Koch, Malene Børresen, Nina Nielsen, Bolette Søborg og Mikael Andersson

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet.

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet. Miljøet 25 n Miljøfaktorer har betydning for en række sygdomme, først og fremmest astma og allergi, lungekræft, hjertekar-sygdomme, infektionssygdomme (fødevarebårne bakterielle tarmsygdomme) samt reproduktionsskader

Læs mere

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1.

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1. Det arktiske dilemma Uden tradition ingen kultur. Derfor kan man sige, at hver livskraftig kultur, ligesom Ænæas bærer sin far på ryggen. V.A. Koskenniemi Et folks kostvaner er en uadskillelig del af dets

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Fagdyrlægeopgave Version 1, 31 marts 2014 Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Udarbejdet af: Jordrupvej 8 6600 Vejen

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

CF-Skilejr, side 30-31

CF-Skilejr, side 30-31 CF-Skilejr, side 30-31 1 2008 CF-Skilejr, side 28-29 INDHOLD 3 Formandens hjørne. 4 Skimmelsvampe i bygninger. 8 Aspergillus svampeinfektion ved Cystisk Fibrose. 11 Skimmelsvamp i din bolig hvad kan du

Læs mere