Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi"

Transkript

1 Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Vejleder Jørgen Bech-Andersen Afleveringsdato 31. marts 2006 Metoder til kvantificering af skimmelsvamp - en kvalitativ analyse Svante Emtoft 7B, arkitektprojekteringsretningen Københavns Erhvervsakademi

2 INDLEDNING 2 1. SKIMMELSVAMPE SVAMPEBIOLOGI SVAMPEGRUPPER GODE SKIMMELSVAMPE DÅRLIGE SKIMMELSVAMPE SLEMME SKIMMELSVAMPE SKIMMELSVAMPE OG KLIMA FUGT OG SKIMMELSVAMP 9 2. ANALYSEMETODER TIL KVANTIFICERING AF SKIMMELSVAMP AFTRYKSMETODEN ENZYMMETODEN ATP-METODEN PROTEIN-METODEN AFRENSNINGSMETODER LABORATORIEFORSØG BESKRIVELSE AF FORSØGSSERIE BESKRIVELSE AF FORSØGSSERIE FORSØGSRESULTATER FORSØGSSERIE SAMLET RESULTATSKEMA FOR FORSØGSSERIE SAMLEDE RESULTATSKEMAER FOR DE GENNEMSNITLIGE VÆRDIER SUPPLERENDE FORSØGSRESULTATER DISKUSSION GRÆNSEVÆRDIER DISKUSSION AF FORSØGSRESULTATER AFRENSNINGSMETODER SAMMENFATTENDE OM AFRENSNINGSMETODER KONKLUSION 36 LITTERATURLISTE BILAGSLISTE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. Side 1 af 42

3 Indledning Jeg har valgt at skrive om metoder til kvantificering af skimmelsvamp, fordi skimmelsvamp er et stigende problem indenfor byggebranchen. Problemet stiller store krav til kvalitetssikringen ved renovering og nybyggeri. De ældre metoder til at kvantificere skimmelvækst er både tidskrævende og dyre. Der er i løbet af de seneste år udviklet nye metoder, som på skadestedet kan give besked om identifikation af vækst næsten lige så nemt som at analysere sure og basiske stoffer med indikatorpapir. Metoderne er så nye, at der kun i begrænset omfang findes undersøgelser af, hvor gode indikatorer de er. Specialerapportens primære formål er gennem laboratorieforsøg at belyse, om de nye prøvetagningsmetoder afspejler ligeværdige grænseværdier inden for samme referenceramme som de ældre metoder. Efter gennemgangen af metoderne sammenlignes testresultaterne, hvor der blandt andet vægtes udførelsesmetoder, økonomi og tid samt eventuelle begrænsninger. Det sekundære formål med specialerapporten er at beskrive hvad skimmelsvamp er, hvorfor skimmelsvamp opstår, hvordan man undgår skimmelsvamp, hvilke konsekvenser og risici, der kan forekomme ved eksponering af den samt hvor stor udbredelsen af skimmelsvamp er i dansk byggeri. 1. del er en beskrivelse af skimmelsvamp med fokus på svampetyper, svampens udbredelse, klimatiske faktorer, som påvirker udbredelsen og fugt i forbindelse med byggeri. 2. del er en gennemgang af analysemetoder til kvantificering af skimmelsvamp. Der omtales 3 metoder: den traditionelle aftryksmetode med agar, enzymmetoden som er baseret på måling af fluorescens og den helt nye protein-metode. I 3. del omtales kort en række afrensningsmetoder i forbindelse med skimmelsvampeangreb. Afrensningsmidlerne indgår i de forsøg, jeg har lavet med kvantificering af skimmelsvamp. I 4. del er en gennemgang af 2 forsøgsserier med kvantificering af skimmelsvamp på hhv. svampeinficerede og afrensede emner. I 5. del diskuteres forsøgsresultater, fejlkilder i forsøgsserierne og arbejdsgange i forbindelse med kvantificering af skimmelsvamp i praksis. 6. del er en afvejning af fordele og ulemper af de forskellige kvantificeringsmetoder og afrensningsmetoder. Side 2 af 42

4 1. Skimmelsvampe Skimmelsvampe er mikroskopiske organismer, der findes overalt i naturens økosystem. Organismerne hører hverken til plante- eller dyreriget og har derfor fået deres eget rige, svamperiget også kaldt fungaen. Svampe spiller en vigtig rolle i naturens kredsløb, bl.a. som nedbryder af dødt organisk materiale eller som snylter på levende organismer. 1.1 Svampebiologi Skimmelsvampe er oftest flercellede organismer opbygget af kæder af langstrakte eukaryote celler kaldet hyfer. Den enkelte svampehyfe er mellem 0,002 mm og 0,02mm i diameter og kan derfor ikke ses med det blotte øje. Mycelie. De enkelte celler er afgrænsede og cellernes cellekerne er markeret med en sort prik. En sammenhængende række af celler udgør en hyfe, og et sammenhængende system af hyfer udgør et mycelie. Petersen, J.H. (1998): Svamperiget. Den del af skimmelsvampen, som står for optagelse af næring, i form af oplagret solenergi i dyre- og plantemateriale, kaldes for myceliet og er opbygget af hyfer. Man kan kalde myceliet for svampens væv. Det er dette mycelie, som står for at nedbryde organisk materiale som f.eks. jord, træ og madvarer. Det nedbrudte organiske materiale bliver herefter omdannet til simplere stoffer blandt andet i form af proteiner, som sætter gang i svampens vækstproduktion. Processen kan sammenlignes med menneskets mavesyre, hvor nedbrydende enzymer bliver tilsat for at kunne føre næring videre til blodbanerne og ud i kroppen. Svampene tilsætter ligeledes enzymer for at opløse organisk materiale til anvendelige næringsstoffer. Hos svampe foregår processen bare eksternt over det, man kalder svampens cellemembran, der fungerer som en diffusionsåben dug. Side 3 af 42

5 Svampemycelier set med det blotte øje i en petriskål (podningsskål). Fra Ved den omtalte eksterne fordøjelses proces, udskiller skimmelsvampe foruden de omtalte enzymer også en række andre biologiske aktive stoffer. Denne cocktail af biologiske stoffer, beskytter den enkelte svamp mod konkurrenter i nærmiljøet. Cocktailen spredes via sporer gennem luften og kan ved de rette vækstbetingelser sprede gennem flere millioner sporer. Sporerne fungerer lige som blomsterfrø og er den måde svampene reproducere sig selv på. Når mængden af sporer er tilpas stor, kaldes de kolonier. Der findes mange forskellige arter indenfor skimmelsvampe. Generelt kan man inddele skimmelsvampe i 3 grupper: De gode, de dårlige og de slemme. Alle skimmelsvampe udskiller giftstoffer i form af mykotosiner. Mykotosiner er lavmolekylære dvs. ikke luftformige giftstoffer, der binder sig til svampesporerne og indføres via støv gennem luftvejene eller ved indtagelse af muggent mad. (Busk Jensen. Svamperiget) 1.2 Svampegrupper Gode skimmelsvampe De gode skimmelsvampe adskiller sig fra de andre ved at udskille giftstoffer, der kan bruges i medicinalindustrien. Det er f.eks. antibiotiske stoffer som penicillin og Tetracyclin præparater. Andre stoffer fra de gode skimmelsvampe finder man anvendt f.eks. i levnedsmiddelindustrien, hvor man anvender svampekulturer til fremstilling af blå - og hvid skimmeloste Dårlige skimmelsvampe De dårlige skimmelsvampe er de svampe, som producerer allergener. Allergener er proteinstoffer, som påvirker immunforsvaret negativt hos allergisk disponerede mennesker. Disse svampe er typisk luftbårne. Svampen Alternaria og svampen Cladosporium er de to svampe, der har den største andel af udendørs skimmelsvampesporer og er derfor for de svampe, som skaber flest astmatiske symptomer. Side 4 af 42

6 Molekylestrukturen fra svampeallergenet Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus er under mistanke for at være fællesnævner for en sjælden lunge sygdom Bronchopulmonær aspergillose Fra dansk kemi 86, nr.1, 05 De to nævnte grupper er skimmelsvampetyper, der forekommer i naturen. Den sidste gruppe skimmelsvampe betegnes som de slemme svampe. Det er svampe, som alle fremprovokeres af bygningsrelaterede forhold Slemme Skimmelsvampe Denne svampegruppe kan underinddeles i 3 typer: Lagersvampe, Phylloplansvampe og vandskadesvampe. Lagersvampene er levedygtige helt ned til en relativ luftfugtighed på mellem 70- og 80 %. De formerer sig på celluloseholdige materialer og er en af de først opblomstrende svampe i forbindelse med vandskader. Lagersvampe udskiller flygtige organiske stoffer kaldet (VOC). VOC er er en blanding af ildelugtende luft og gasmolekyler, der irriterer slimhinder og luftveje. Stofferne kaldes også kampstoffer, da de bekæmper andre skimmel- og bakterieforekomster. Phylloplansvampe er en svampetype, der tåler at veksle mellem opfugtning og udtørring, typisk lokaliseret i vinduesrammer hvor temperaturen svinger meget i løbet af vintersæsonen. Svampen Cladosporioides er levedygtig helt nede omkring frysepunktet, den findes i tagkonstruktioner, vinduesrammer og sågar i køleskabe. Cladosporium Herbarum, er fra samme art. Den er med en markedsandel på ca. 70 % den mest udbredte skimmelsvamp i naturen og forårsager høfeberlignende symptomer hos astmatikere. Den sidste svampegruppe kaldes vandskadesvampe. Vækstbetingelserne er ideelle for denne type af skimmelsvampe under og efter en vandskade samt ved fugtakkumulering af bygningsmaterialer. De bygningsrelaterede skimmelsvampe er kendt for under væksten at producere meget giftige stofskifteprodukter. De hyppigst forekommende skimmelsvampe er Stachybotrys chartarum og Aspergillus versicolor. Stachybotrys chartarum hævdes at være en af de mest giftige skimmelsvampe. Stachybotrys chartarum er cellulosenedbrydende. Den vokser på våde gipsplader, træfiberplader og tapet. Den har evnen til at producere sine kampstoffer, altså sundhedsskadelige stoffer direkte på bygningsmaterialerne. Side 5 af 42

7 Dyrkningsforsøg med både Stachybotrys chartarum. og Aspergillus versicolor har på bygningsmaterialer vist produktion af mykotoksinet sterigmatocystin og mykotoksinet satratoxin, to giftstoffer, der er under mistanke om at være stærkt kræftfremkaldende. (Teknologisk Institut 2004 og Nielsen Fog, Kristian, Mykotosiner og biologiske aktive stoffer) 1.3 Skimmelsvampe og klima Udbredelsen af skimmelsvamp og skimmelspore er et stigende problem i Danmark. De naturlige forekomster, som f.eks. svampesporer i luften, eller skimmelvækst opstået via organisk materiale i naturen, skal ses i forbindelse med det fugtige danske kystklima. Kystklima er betegnelsen for tempereret klima med milde vintre, kolde somre og masser af vind og regn, som netop er det klima, vi har i Danmark. Den gennemsnitlige danske sommer er blevet varmere gennem de sidste 15 år. På nedenstående grafer ses først temperaturkurven inklusiv nedbør over Danmark fra 1961 ti Dernæst ses grafen, der viser temperatur kurven inklusiv nedbør over Danmark fra 1991 til Klimadata , hele landet Middelnedbør Middeltemperatur , ,0 middelnedbør mm ,0 5,0 middeltemperatur grader 20 0,0 0 Middelnedbør Middeltemperatur 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 Svante Emtoft graf Kilde: DMI Teknisk rapport jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -5,0 Side 6 af 42

8 Klimadata , hele landet Middelnedbør Middeltemperatur , ,0 middelnedbør mm ,0 5,0 middeltemperatur grader 20 0,0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Middelnedbør Middeltemperatur 1,4 1,6 3,2 6,8 11,2 14,1 16,7 17,1 13,3 8,9 4,9 2,1-5,0 Svante Emtoft graf Kilde: DMI Teknisk rapport Hvis man sammenligner sommermånederne juni, juli og august, kan man se en forhøjelse af den gennemsnitlige temperatur på juli og august måned. Juli måned er steget med 1,1 grad og august måned er steget med 1,4 grad. August måned er den varmeste sommer måned og har en gennemsnitlig temperatur på 17,1 grad. Tallene er gennemsnitstal og viser altså ikke max temperaturer på de enkelte måneder. Den gennemsnitlige nedbørsmængde er ligeledes steget siden August måned har en middelnedbør på 72 mm. og er dermed steget 5 mm. i løbet af de sidste 15 år. Hvis man ser på gennemsnittet for et helt år i perioden er den gennemsnitlige middeltemperatur steget med 0,7 grad fra 7,7 8,4 grad. Den gennemsnitlige årlige nedbørsmængde er steget med 30 mm. fra mm. Det danske klima er blevet varmere og vådere. Dermed bliver den danske sommer en bedre yngleplads for skimmelsporer. Ydermere har vejrsystemer med kraftig vind den effekt, at sporerne får en stor spredningsradius. Skimmelsvampen Cladosporium har sit temperaturoptimum mellem 18 og 28 grader. Månederne juni, juli og august er de måneder med de højeste temperaturer. De tre sommermåneder er højsæson for skimmelsvampen Cladosporium og skimmelsvampen Alternaria. I højsæsonen er sporemængden så markant, at medierne udsender prognoser over belastningsgraden for disse svampe. Sporemængden udmåles ved at måle antal sporer pr. kubikmeter luft pr. døgn. Målingerne foretages af Astma- og allergiforbundet i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut. Sporemålinger foretages i svampenes hovedsæson, normalt fra 1. maj til 1. oktober. Resultaterne offentliggøres for skimmelsvampeslægterne Alternaria og Cladosporium under betegnelsen Dagens Skimmelsvampeniveau. Niveauet an- Side 7 af 42

9 gives som henholdsvis lavt, middel eller højt afhængig af den aktuelle koncentration. Se tabel 1 Lav middel høj Alternaria under over 100 Cladosporium under over 6000 Tabel 1. Referenceværdier som anvendes ved offentliggørelsen af skimmelsvampesporer. Nedenstående grafer viser sporemængden fordelt på månederne juni til oktober, på henholdsvis Alternaria og Cladosporium i Københavns området. Målt i den røde kurve viser døgnværdier og den blå kurve viser værdier over 5 døgn. Cladosporium Alternaria kilde: DMI Det fremgår af graferne, at sporemængden er højest i juli og august måned. Cladosporium topper med svampesporer pr. kubikmeter sidst i juli måned i Høje temperaturer er generelt vigtige for svampesporernes vækst og det ses da også udfra graferne, at sporemængden er minimal i månederne med kølige temperaturer. Cladosporium har de optimale vækstbetingelser mellem 18 og 28 grader. Alternaria behøver mere varme og har derfor de bedste vækstbetingelser i august måned, hvor temperaturen meget tit er på sit højeste under en dansk sommer. Man kan derfor konkludere, at skimmelsvampes naturlige forekomst er størst i sommerhalvåret. Eksponeringen overfor skimmelsvamp er derfor størst i de varme måneder, hvor mange mennesker er plaget af allergi. Eksponeringen fra de udendørs svampesporer er mulig at undgå bl.a. på grund af sporevarsling i medierne. De bygningsrelaterede skimmelsvampe er derimod umulige at undgå eksponering fra, da de ofte ligger skjult i mange år, gemt inde i diverse bygningskonstruktioner. Side 8 af 42

10 Udbredelsen af bygningsrelaterede skimmelsvampe er desværre et langt større problem, ind de udefra kommende skimmelsvampe. Specielt har problemet været lokaliseret i offentlige institutioner, bygget i slutningen af 50 erne og op igennem 60 erne. Det er typisk byggeri med stor personbelastning, som skoler, børnehaver, fritidshjem og kontorer, hvor der har været den største eksponering. 1.4 Fugt og skimmelsvamp Årsagen til skimmelsvamp i ældre byggeri i Danmark menes at være valget af billige byggematerialer kombineret med dårlig byggeteknik. Det klassiske flade tagpaptag har været den store synder i forbindelse med skimmelvækst. Fugtakkumulering i tagkonstruktionen på grund af utætheder i tagpappen kombineret med ringe eller slet ingen ventilation og høje temperaturer har om sommeren dannet grundlag for skimmelangreb. Nye vinduer fuget med silicone skaber især fugtproblemer i beboelsesrum, fordi den diffusion, der var i gamle mørtelfuger er væk. Krybe- og kælderydervægge grundmuret af tegl er ofte bygningsdele med risiko for utætheder, da de som regel er uden fugtspærre og termisk isolering. Når kælderen bliver omdannet til permanent brug, rykkes fugtbalancen og chancerne for skimmelvækst opstår. Gamle installationer gemt væk under gulve og i vægge og som bliver utætte med tiden er også en stor risiko faktor for opfugtning af bygningsdele og dermed skimmelvækst. Især opfugtning under strøgulve fører ofte til en hurtig og kraftig vækst. Det skyldes store mængder af støv og savsmuld, efterladt af håndværkerne under byggearbejdet. Disse store mængder af organisk materiale, danner et kæmpe overfladeareal af de allerbedste ingredienser. Perfekt for et solidt skimmelsvampeangreb. Plankegulv med skimmelvækst på undersiden. Fra Teknologisk Institut Desværre er det ikke kun i gamle bygninger, hvor problemerne opstår. Der har i den seneste tid i medierne været fokus på nybyggeri, hvor der ved 5 årseftersynet er konstateret kraftig vækst af skimmelsvamp. Årsagen er opfugtning af byggematerialer, der hel eller delvis indeholder organisk materiale i en sådan grad, at når materialerne indbygges i en konstruktion udvikles skimmelvækst. Her er det igen fugtakkumulering og temperatur forhold, der er gældende for skimmelangreb på bygningsdelene. Side 9 af 42

11 Man kan altså udlede, at grundlaget for skimmelvækst er afhængig af tilstedeværelsen af organisk materiale, temperaturforhold samt fugtforhold. De fleste bygningsmaterialer indeholder en eller anden form organisk materiale, (komposit materiale). Det der er vigtigt at undgå er, at den relative fugtighed ikke bliver for høj. Det der bestemmer om der er fugt nok til stede i en bygningsdel eller materiale, kaldes water activity. Water activity defineres som vandampens partialtryk i forhold til mætningstrykket og kan betegnes som den relative luftfugtighed i materialets overflade. For at undgå skimmelvækst i bygningsdele, er det derfor vigtigt at kende de fugttekniske begrænsninger. Nedenstående graf viser et vanddampdiagram med markering af det fugtområde, hvor risiko for vækst af skimmelsvamp er størst. I vanddampdiagrammet findes temperaturen på den vandrette akse og luftens indhold af vanddamp i gram pr. m 3 luft på den lodrette akse. Kurverne i diagrammet viser den relative luftfugtighed ved forskellige temperaturer og fugtindhold i luften. Det kritiske fugtområde ligger mellem 80 og 90 % relativ fugtighed. Enkelte lagersvampe kan ved den rigtige temperatur samt ved en relativ fugtighed mellem 70 og 80 % formere sig, så hvis absolut sikkerhed skal opnås gælder det om at holde fugtniveauet under 70 %. Opblomstring af skimmelsvamp ved nybyggeri skyldes altid fugtakkumulering af byggematerialer som følge af nedbør. Manglende afdækning under byggeperioden samt forkert oplagring af materialer kan være katastrofalt. Illustrationen på næste side er et godt eksempel på, hvordan afdækningen ikke skal være. Side 10 af 42

12 Find fem fejl! Overdækning af bygningsarbejde i forbindelse med tagrenovering Fra Byg-erfa-blad Ved opsætning af præfabrikerede elementer, så som betonelementer og tagkassetter, er det vigtigt at få afdækningen på plads med det samme. Specielt let byggeri, herved menes byggeri med gips- og træbaserede materialer, hører til byggeri med høj risiko faktor for skimmelvækst. Den bedste måde at afdække på under byggeperioden, er at etablere fast overdækning evt. i forbindelse med stillads opsætning. Fugtfølsomme materialer og komponenter skal oplagres under tag f.eks. i telt eller skur på et fast funderet og afvandet underlag. Mange afdæknings problemer kan undgås, hvis optimal afdækning under hele byggeperioden bliver et krav i udbudsmaterialet. Desværre mener mange bygherrer, at netop dette område er et godt sted at finde besparelser på. Her er det utroligt vigtigt, at rådgiver gør sit for at overbevise sin bygherre om det modsatte. (Byg-erfa og Micro Clean) Side 11 af 42

13 2. Analysemetoder til kvantificering af skimmelsvamp Der findes mange metoder til at kvantificere skimmelsvamp på. Metoderne, der beskrives i denne opgave er alle metoder, som enten tager udgangspunkt i overfladeanalyse af selve skimmelsvampen eller svampens biomasse. Den gamle traditionelle måde at kvantificere skimmelsvamp foregår i petriskåle med agar. Nyere metoder er opfundet, som er både nemmere og hurtigere. Petriskåle til podning af skimmelsvampe. Skålene tilsættes maltekstrakt inden brug 2.1 Aftryksmetoden Ved aftryks metoden benyttes en petriskål med et næringsmedium i. Det kan f.eks. være maltekstraktagar (ølurt), som er velegnet til dyrkning af skimmelsvamp. Næringsmediet i petriskålen trykkes let mod overfladen af skimmelområdet. Aftrykket hjemtages til laboratorium. Herefter dyrkes aftrykket 4 til 6 dage i varmeskab ved ca Efter dyrkningen kan man artsbestemme skimmelsvampen, udfra sporer og fragmenter af mycelium. Analyse-resultatet viser således om der er tale om bygnings-relaterede skimmelsvampe, eller naturlige forekomster af luftbårne skimmelsvampe. Under selve dyrkningen (inkubationstiden) spirer levende skimmelsvampesporer. De levende svampesporer vil vokse frem som kolonier. Kolonierne optælles og angives med måleenheden cfu (colony forming units). Enheden angiver antallet af kolonier der forekommer efter dyrkning pr. enhed. Undersøgelser fra Hussvamplaboratoriet, viser at den maksimale størrelse skimmelkolonier højst må være 3000 kolonier (cfu) pr. m 3. I en podningsskål på 25 cm 2 må antallet højst være 10 kolonier (cfu). De oplyste enheder er ikke gældende for skimmelsvampene Strachybotrys chatarum og Aspergillus versicolor, da disse svampe udskiller meget kraftige mycotoxiner. (Bech Andersen 2001, Valbjørn 2002 og 2003) Side 12 af 42

14 Fordele ved aftryksmetoden: Klar identifikation af slægt og arter Viden om skimmelvækst fra enten bygningsrelaterede svampe eller udefra kommende svampesporer, aflejret i husstøv. Petriskål med synlige kolonier af skimmelsvamp. (Teknologisk Institut) Ulemper ved aftryksmetoden: Langsomt analyseresultat. Kræver mikrobiologisk ekspertise. Svampebiomassen analyseres ikke. Dyr i drift. Kan ikke anvendes på alle materialer. 2.2 Enzymmetoden Jeg har beskæftiget mig med to enzymmetoder, MycoMeter-metoden og ATPmetoden. MycoMeter-metoden var den første metode, som blev betegnet som en hurtigmetode til at kvantificere skimmelsvamp i bygninger. Metoden bestemmer mængden af skimmelsvamp pr. arealenhed på overfladen af det inficerede materiale. Prøvetagningen foregår ved hjælp af en steril vatpind, der dyppes i en steril plastikbeholder indeholdende steril væske. Den fugtige vatpind opsamler evt. svampesporer indenfor et areal på 9cm 2, ved hjælp af et afgrænsende plastic-stykke. Se side 14. Analysen foregår derefter ved, at vatpinden overføres til en beholder med syntetisk enzymsubstrat. Enzymsubstratet kaldes β-n-acetyl hexosaminidase og er det enzym, der danner fluorescens ved spaltning af et enzym, der findes i alle skimmelsvampe både i hyfer og sporer. Efter inkubationstiden på ca. 30 min. overføres 100 ml. af reaktionsvæsken til en målekuvette, der indeholder en fremkaldervæske. Testen viser enzymaktivitet i svampen, der kan overføres direkte til et analyseresultat af selve biomassen. Biomassen er udtryk for tilstedeværelsen og mængden af svamp. Biomassen består både af sporer og hyfer. Hvis skimmelsvampen er i vækst vil antallet af hyfer i biomassen være markant større end antallet af sporer. Svampesporerne spirer og danner hyfer, når de rigtige fugtbetingelser er til stede. Derfor er biomassen en meget vigtig indikator på, om der er fugtakkumulering i bygningsdelen og dermed følgende skimmelvækst. Side 13 af 42

15 Vatpind i beholder, buffer med enzym væske samt et 9 cm 2 afgrænsende plastikstykke. Prøvetagnings kuffert med analyseudstyr fra Myco- Meter TM Værdienheden fra MycoMeter TM testen også kaldet fluorescensenheden, er delt op i 3 kategorier. Kategori A: 25 Niveauet af skimmelsvamp er ikke højere, end hvad der findes på rene flader i bygninger uden skimmelvækst. Kategori B: 450 Niveauet af skimmelsvamp er over normalt, men skyldes støvbundne skimmelsporer. Kategori C: > 450 Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt og skyldes vækst af skimmelsvamp. (Valbjørn 2002 og 2003, Graversen 2005 og MycoMeter håndbogen) Side 14 af 42

16 Fordele ved MycoMeter TM testen: Analyseresultatet fås på få timer. Analysen kan udføres på stedet. Klar besked om skimmelvækst. Måler både sporer og mycelium. Kan udføres uden mikrobiolog. Kan anvendes på alle materialer. Billedet viser en prøvetagning bag tapet. Ulemper ved MycoMeter TM testen: Artsbestemmelse ikke mulig. Stor usikkerhed ved at afsløre støv inficeret med sporer eller myceliedele. Materialets beskaffenhed kan have indflydelse på analyseresultatet. Dyr i drift. MycoMeter TM testen måler kun svampesporer og mycelium. Det vil sige, at analyseresultatet ikke påvirkes af andre mikrobiologiske organismer som f.eks. bakterier. Herved fås et mere præcist billede af skimmelvæksten. MycoMeter TM testen har været anvendt i en række forsøg, udført af bl.a. Statens Byggeforskningsinstitut. Testen blev anvendt i forskningsprogrammet Skimmelsvampe i bygninger fra 2002, hvor en række offentlige institutioner blev undersøgt for skimmelsvamp. Forsøgene omhandlede sundhedsmæssige, mikrobiologiske og bygningsmæssige forhold og stod på i 4 år. Det var i løbet af dette forskningsprogram, MycoMeter TM testen fik en standardiseret referenceramme, hvor de på side 14 omtalte grænseværdier blev opstillet udfra programmets analyseresultater. 2.3 ATP-metoden Sideløbende med MycoMeter TM testen blev en anden hurtigmetode forsøgt udviklet til at kvantificere skimmelsvamp. Metoden kaldes ATP-metoden. ATP står for Adenosin-tri-phosfat. ATP forekommer i alle levende organismer og er en slags energitranportør ved opbygning og nedbrydning af alt organisk materiale. Man kan sige, at ATP er cellers universelle leverandør af energi, idet ATP fungerer som et genopladeligt batteri, der hele tiden leverer energi til de forskellige celler. Ligesom Enzym-metoden, udvikler ATP-metoden fluorescens (lys), ved hjælp af et tilsat enzym. Fluorescensen er proportional med mængden af ATP og kan herefter oversættes til en ATP koncentration i den udtagende prøve. På denne baggrund kan ATP altså bruges som indikator på skimmelvækst, set i lyset af skimmelsvampes evne til at producere mere ATP end andre mikroorganismer. Side 15 af 42

17 Reaktionen danner lys, som kan måles i et luminometer, der angives i relative light units: RLU. Mængden af lys er proportionel med mængden af ATP, og ATP koncentrationen beregnes ved hjælp af en ATP-standardkurve Grafen viser proportionaliteten mellem RLU og ATP SSII Kalibrering RLU ½ RLU Serie ATP (f mol) Selve prøvetagningen foregår ligesom Enzym-metoden med en steril vatpind i en plasticbeholder, hvor toppen af beholderen udgør en buffer indeholdende flydende enzymvæske. Den prævædede vatpind opsamler evt. svampesporer og mycelium indenfor samme areal som brugt ved Enzym-metoden. Med et knæk udløses enzymvæsken i toppen til resten af beholderen. Efter 15 sekunder kan resultatet aflæses i et testinstrument kaldet luminometer (lysmåler). Billederne viser den hurtige proces ved ATP metoden. Side 16 af 42

18 Den første ATP-test blev udviklet af NASA i 1949 til at finde liv i rummet. ATPtesten anvender enzymet Luciferin Luciferase, der bl.a. findes hos ildfluen. Luciferin Luciferase genererer lys ved kontakt med ATP og er den egentlige årsag til at ildfluen lyser. I Danmark blev den første ATP-test lanceret i 2002 og er herefter videreudviklet først og fremmest til brug i levneds-middel industrien. ATP-testen er endnu ikke anerkendt på lige fod med MycoMeter TM testen, men det er min opfattelse kun et spørgsmål om tid, før den bliver det. Et tidligere forsøg udført i 2005 af Protox ApS for firmaet Bioneer A/S med at sammenligne ATP- testen overfor MycoMeter TM testen har vist stor overensstemmelse mellem de to enzymmetoders måleresultater. (Food Diagnostics) Fordele ved ATP-testen: Analyseresultatet fås på få minutter Analysen kan udføres på stedet. Klar besked om skimmelvækst. Kan udføres uden mikrobiolog. Kan anvendes på alle materialer. Lang holdbarhed. Billig i drift. Grænseværdier for ATP: Ulemper ved ATP-testen: Artsbestemmelse ikke mulig. Detektion af svampesporer er ikke mulig. Meget følsom over ATP frigivelse fra f.eks. hænder. Generelt meget følsom over ATP frigivelse fra mikroorganismer så som bakterier. Materialets beskaffenhed kan have indflydelse på analyseresultatet. ATP-metodens værdienheder måles i fluorescensenheder. Værdierne aflæses direkte i ATP måleinstrumentet efter prøvetagningen. Da ATP-testen hovedsagligt er blevet anvendt i levnedsmiddelindustrien er der endnu ikke opsat specifikke grænseværdier til kvanticificering af skimmelsvamp. Det et derfor vigtigt at få opsat grænseværdier for ATP-metoden, der meget gerne skal afspejle de nuværende grænseværdier opsat for MycoMeter TM testen. I øjeblikket er der kun udført testforsøg udført af 2 svampekonsulentfirmaer i Danmark: Micro clean har sammen med Hussvamp Laboratoriet defineret følgende grænseværdier: Kategori A: 250 Niveauet af skimmelsvamp er ikke højere, end hvad der findes på rene flader i bygninger uden skimmelvækst. Kategori B: 250 <x< 900 Niveauet af skimmelsvamp er over normalt, men kan skyldes dårlig rengøring. Side 17 af 42

19 Kategori C: > 900 Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt og skyldes vækst af skimmelsvamp. Mine forsøg i rapporten i 4. del vil være med til at kontrollere de definerede grænseværdier for ATP-metoden. Hvis de forskellige testresultater kan stilles op mod hinanden med målbar fællesnævner, vil der sandsynligvis kunne defineres brugbare værdienheder, der forhåbentligt vil føre til en form for standardisering indenfor denne hurtigmetode. 2.4 Protein-metoden Den næste og sidste hurtigmetode til at kvanticificere skimmelsvamp, er Proteintesten. Denne metode blev lanceret 2005 og er altså en helt ny uafprøvet metode. Proteiner og deres funktioner i levende organismer er stærkt varierede. Menneskets proteiner er f.eks. samlet i strukturer som muskelfibre, eller som antistoffer, der transporteres rundt i kroppen. Proteiner i skimmelsvampe er bundet i cellemembranen, hvor de fungerer som receptorer. Proteinerne kaldes allergener, fordi mange mennesker reagerer allergisk overfor dem. Protein-testen måler proteiner, som er diffunderet gennem svampens cellemembran. Ligesom ATP-testen er Protein-testen udviklet til detektion af bakterier, blod eller andet substrat for mikroorganismer indenfor levnedsmiddel industrien. Den er udviklet til brug i kvalitets kontrol indenfor rengøring. Testen måler proteinrester efterladt på overfladen. Testen udføres ved at svabe den præfugtede vatpind på det inficerede område. Herefter knækkes den øverste buffer, der indeholder et flydende enzym. Enzymet reagerer overfor proteinresten og reaktionen kan efter 10 minutter ses som et farveskift. Arbejdsmæssigt kan det minde om den måde hvorpå man måler PH-værdi ved hjælp af farveindikatorer. Grænseværdier: Der er fire farvenuancer som billedet viser. Den første indikerer at der ingen proteinrester forekommer. Den næste viser en ringe forekomst af protein. De to sidste indikerer at mængden af protein er for stor. Side 18 af 42

20 I forsøgssammenhæng vil de fire farvenuancer tildeles numrene nul til tre som værdienhed i stedet for farverne. (Food Diagnostics) Kategori A: 0-1 Niveauet af skimmelsvamp er ikke højere, end hvad der findes på rene flader i bygninger uden skimmelvækst. Kategori B: 2 Niveauet af skimmelsvamp er over normalt, men kan skyldes dårlig rengøring. Kategori C: 3 Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt og skyldes vækst af skimmelsvamp. Fordelene ved Protein-testen: Analyseresultatet fås på få minutter. Analysen kan udføres på stedet. Klar besked om skimmelvækst. Kan udføres af alle. Kan anvendes på alle materialer. Kan bruges uden måleinstrument. Lang holdbarhed. Billig i drift. Ulemper ved Protein-testen: Artsbestemmelse ikke mulig. Følsom overfor andre protein forekomster end fra skimmelvækst. Materialets beskaffenhed kan have indflydelse på analyseresultatet. Protein-testen kræver ikke aflæsning i et luminometer. Enhver person kan aflæse resultatet direkte i beholderen, ved hjælp af farveindikatoren. Side 19 af 42

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere

CF-Skilejr, side 30-31

CF-Skilejr, side 30-31 CF-Skilejr, side 30-31 1 2008 CF-Skilejr, side 28-29 INDHOLD 3 Formandens hjørne. 4 Skimmelsvampe i bygninger. 8 Aspergillus svampeinfektion ved Cystisk Fibrose. 11 Skimmelsvamp i din bolig hvad kan du

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere