DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER"

Transkript

1 DAPHOs KLINISKE RETNINGSLINIER Profylakse og behandling af svampeinfektioner Udarbejdet af : Birgitte Lausen og Henrik Schrøder (tovholdere), Peter Wehner og Thomas Frandsen Drøftet under: 1. DAPHOs samarbejdssymposium 2011 og 3. samarbejssymposium 2013 Godkendt den: 13. april 2013 Revideres senest den: april 2016 DAPHOS kliniske retningslinjer er vejledende, og der kan forekomme velbegrundede afvigelser på de behandlende afdelinger. Evidensen for anvendelse af svampebehandling til børn er sparsom hvorfor de fleste behandlingsanbefalinger er baseret på studier foretaget på voksne eller på eksperters anbefalinger. De kliniske retningslinjer afviger ikke fra anbefalinger udarbejdet af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) under Danske regioner. Indholdsfortegnelse Side 1. Kliniske retningslinjer for svampe profylakse Højrisikopatienter Ikke-højrisikopatienter Kliniske retningslinjer for svampe behandling Empirisk behandling Sandsynlig svampeinfektion Påvist invasiv svampeinfektion Invasiv Aspergillusinfektion Invasiv Candidainfektion Andre invasive svampeinfektioner Relevante overvejelser Præparater og doseringer Monitorering og anbefalede serumkoncentrationer.5 4. Baggrund, Definitioner, Diagnostik Behandling Profylakse Empirisk behandling Sandsynlig eller påvist invasiv svampeinfektion 8 6. Farmakokinetiske overvejelser ved børn Referencer

2 1. Kliniske retningslinjer for svampe profylakse Indikationer Behandling uden kliniske eller parakliniske tegn på infektion. Anvendes ved særligt risikofyldte behandlinger eller ved kombination af risikofaktorer Høj-risiko patienter Patienter der er i høj risiko for at udvikle invasive svampeinfektioner tilrådes profylaktisk behandling mod både gærsvampe og skimmelsvampe. Følgende patientkategorier bør tilbydes svampeprofylakse: AML ALL-HR indtil marvregeneration efter sidste blokbehandling Andre ALL under og i 4 uger efter afsluttet dexamethasonbehandling Recidiv af ALL, AML, NHL B-ALL og B-NHL i stadium 2, 3 og 4 Storcellet anaplastisk lymfom (LCAL) Andre patienter med svær neutropeni med varighed over 14 dage (fx SAA) indtil neutrofiltal er stabilt over 0,75-1,0 mia/l. Allogen stamcelletransplantation (særlig vejledning) Præparatvalg: Posaconazol po, voriconazol po eller L-AMB iv x 2/uge kan anvendes. Se doser i tabel 1. ALL-patienter i VCR-behandling bør tilbydes L-AMB pga. risiko for enzym-induktion ved azolbehandling. Azol-præparat kan evt. pauseres 48 timer før til 24 timer efter VCR-behandling, dog ikke nødvendigt med pause ved Fluconazol. Behandlingslængde: Svampeprofylakse gives generelt under hele behandlingen og afsluttes efter marvregeneration ca. 4 uger efter sidste behandling Ikke-Høj-risiko patienter Ikke-høj-risiko patienter kan afhængig af diagnose, behandlingsprotokol og behandlingsfase tilbydes svampeprofylakse. Præparatvalg: Diflucan po. Påbegyndes ofte ved kemostart i henhold til behandlingsprotokol. Gives også til børn der tidligere har haft eks; stomatit, øsofagit og bledermatit. Der er ikke beskrevet interaktion mellem VCR og Diflucan. Behandlingslængde: Svampeprofylakse gives i henhold til behandlingsprotokol og ophører ved behandlingsophør eller f.eks. ved overgang til vedligeholdelsesbehandling. 2. Kliniske retningslinjer for svampebehandling Indikationer Der skelnes mellem behandling af empirisk, sandsynlig (preemptiv) eller påvist (proven) svampeinfektion. 2

3 2.1. Empirisk behandling Behandling på grundlag af kliniske og parakliniske tegn på infektion, hvor agens/fokus ikke er kendt. Behandling påbegyndes ved mere end 5 dages feber trods bredspektret antibiotikabehandling og forventet neutropeniperiode > 10 dage hos høj-risiko patienter. Præparatvalg kan være afhængig af om patienten er i svampeprofylakse, men bør dække patienten ind overfor både Candida og Aspergillus infektioner. Hvis profylakse med Posaconazol, voriconazol eller fluconazol Vælges enten L-AMB eller Echinocandin-præparat Hvis profylakse med L-AMB Vælges Echinocandin-præparat Ingen profylakse Vælges et af tre præparater: Echinocandin, Voriconazol, eller L-AMB 2.2. Sandsynlig (preemptiv) svampebehandling Behandling, hvor kombination af risikofaktorer, fund ved fx CT-scanninger og surrogatmarkører, giver mistanke om svampeinfektion, men ikke kan dokumenteres. Eksempler på surrogatmarkører er: Positive koloniseringsfund Positiv galactomannan Positiv mannan Ag Positiv mannan antistof Præparatvalg afhængig af evt. svampeprofylakse og lokalisation af infektion Voriconazol Ved mistanke om aspergillus i lunger, CNS eller andre steder Undgå at give voriconazol til patienter under vincristinbehandling L-AMB eller Ecchinocandin præparat Ved mistanke om andre svampeinfektioner Ved manglende klinisk effekt: Skift til et præparat fra en anden gruppe 2.3. Påvist (proven) invasiv svampeinfektion Behandling på grundlag af dokumenteret, kendt mikroorganisme og resistensmønster. En initial behandling kan med fordel ordineres til få dage for senere at stoppes eller ændres til målrettet smalspektret behandling. De bedste behandlingsresultater ved invasive svampeinfektioner forudsætter tidlig indsat, korrekt behandling Invasiv Aspergillus infektion Histopatologisk dokumentation og/eller pos dyrkning. Aspergillus kan ikke dyrkes fra blodet. Væv dyrkes optimalt ved 30 o. Mortaliteten ved invasive aspergillusinfektioner er ca. 50 %. Præparatvalg og klinisk situation. Drøft evt. med lokal mikrobiologisk afdeling/ssi Voriconazol iv eller oralt (AI) Førstevalg ved aspergillus i lunger (AI), CNS (AII) eller andre lokalisationer hvis patienten ikke er i posoconazol profylakse. Undgå at give voriconazol til patienter under vincristinbehandling L-AMB (AI), caspofungin (BII) eller micafungin (BII) Hvis patienten er i posaconazol/voriconazol profylakse Salvage ved invasiv aspergillose efter behandling med voriconazol Øvrig behandling Undgå steroid (AIII) 3

4 Forkort evt. neutropenifasen med G-CSF (BIII) Overvej fjernelse af pulmonalt (BII) eller CNS aspergillom (AII) Behandlingsvarighed min uger Behandlingen fortsætter under hele den resterende del af den immunsupprimerede periode (sekundær profylakse) (AIII) Senere skift til oral voriconazol eller posaconazol under klinisk kontrol (billeddiagnostik + evt se-galactomannan (BIII) Invasiv Canida svampeinfektion Histopatologisk dokumentation og/eller pos dyrkning Candidæmi L-AMB (AII) eller Echinocandin (AII) afhængig af evt. profylakse og empirisk behandling C. parapsilosis: Fluconazol. Fluconazol til ikke kritisk syge patienter (BIII) C. glabrata: Echinocandin (BIII) C. krusei: L-AMB eller Echinocandin eller voriconazol (BIII) Behandligsvarighed Indtil 2 uger efter sidste positive bloddyrkning og symptomophør samt ophævet neutropeni (AIII) Overvej fjernelse af CVK (BIII) Andre invasive svampeinfektioner Behandling er afhængig af mikroorganisme. Drøft med mikrobiologisk afdeling eller SSI Relevante overvejelser Eventuel dosisjustering ved nedsat nyrefunktion. Ambisome kan give hypo-kalæmi/magnesiæmi og nyrepåvirkning Voriconazol po bør ikke indtages sammen med mad og har i øvrigt meget variabel optagelse. Serum-niveau bør kontrolleres (kan være upålidelig hvis der samtidig gives ambisome). Azoler kan være kontraindiceret under vincristinbehandling pga. enzyminduktion (dog ikke Fluconazol/Diflucan) Posaconazol bør tages sammen med fedtholdig mad Overvej altid risiko for interaktion med andre lægemidler 4

5 3. Præparater og doseringer Tabel 1 Dosering af svampemidler til børn Præparat Profylakse Empirisk Påvist Kommentar Liposomalt- Amphotericin B Voriconazol OBS! Varierende absorbtion. Skal ikke tages sammen med måltid! Bør ikke gives under Vincristinbehandling Posaconazol Fluconazol (Diflucan) Caspofungin 2,5 mg/kg iv x 2/uge. Gives over 1-2 timer 4 mg/kg po x 2 (max: 200 mg x 2) Må ikke tages sammen med måltider 5 mg/kg x 3 po. (max: 200 mg x 3). Skal indtages med fedtholdigt måltid 3 mg/kg x 1 po. <20 kg: 30 mg x kg: 50 mg x 1 >40 kg: mg x 1 Micafungin 1 mg/kg iv x 1. (max 50 mg x 1) 3 mg/kg iv x 1 3 mg/kg iv x 1 Evt øgning til 5 mg/kg 2-12 år: 7 mg/kg iv x 2 eller 200 mg x 2 po. Over 12 år: 6 mg/kg x 2 iv i 1. døgn, eller 200 mg x 2 po (vægt > 40 kg: 400 mg x2). Derefter 4 mg/kg x 2 iv eller 100 mg x2 po (vægt > 40 kg: 200 mg x 2 po) 12 mg/kg iv (po) x 1. Iv over 30 min Max-dosis: 800 mg/dag 1. døgn 70 mg/m 2 iv x 1 (max 70 mg). Derefter 50 mg/m 2 iv x 1 (max 70 mg). 2-4 mg/kg iv x 1. (max 100 mg). Ved vægt > 40 kg: mg x år: 7 mg/kg iv x 2 el. 200 mg x 2 po. Over 12 år: 6 mg/kg x 2 iv i 1. døgn, eller 200 mg x 2 po (vægt > 40 kg: 400 mg x2). Derefter 4 mg/kg x 2 iv eller 100 mg x2 po (vægt > 40 kg: 200 mg x 2 po) 12 mg/kg iv (po) x 1 1. døgn 70 mg/m 2 iv x 1. (max 70 mg). Derefter 50 mg/m 2 iv x 1. (max 70 mg) 2-4 mg/kg iv x 1. (max 100 mg). Ved vægt > 40 kg: mg x 1. Mest bredspektrede Off label til børn < 2 år. Se-niveau: 1-6 mikrog./ml, (> 2,0 ved CNS). Dalværdi efter 5-7 dage. Off label til børn < 18 år. Trænger ikke ind i CNS Trænger ikke ind i CNS Trænger ikke ind i CNS Anidulafungin 1,5 mg/kg iv x 1 1,5 mg/kg iv x 1 Off label til børn < 18 år 3.1. Monitorering og anbefalede serumkoncentrationer På grund af varierende biotilgængelighed af azol svampemidler (undtagen Fluconazol) anbefales måling af serumkoncentrationer ved behandling af påvist svampeinfektion (hver uge). Ved profylaktisk behandling er måling af serumkoncentrationer ikke nødvendig. Profylakse Målrettet behandling Kommentar Voriconazol Erfaring savnes 1-6 mikrg./ml Ved CNS infektion: > 2 mikrog./ml Posaconazol 0,7 mikrg./ml 1,0 mikrg./ml OBS Varierende absorbtion. Må ikke tages sammen med måltid! 5

6 4. Baggrund Børn der behandles for maligne sygdomme, især maligne hæmatologiske sygdomme har større risiko for at udvikle en svampeinfektion i behandlingsforløbet. Forekomsten af invasive candidainfektioner er beskrevet til at være 5 gange hyppigere end andre invasive svampeinfektioner, men i Danmark synes forekomsten af svære invasive aspergillusinfektioner at være steget i forbindelse med anvendelsen af den nyeste NOPHO ALL 2008 protokol. Mortaliteten i forbindelse med invasive aspergillusinfektioner er opgjort til ca 50 % (1). Derfor har det været vigtigt at tilrettelægge en svampeprofylakse, der beskytter høj-risiko patienter mod både candida og aspergillus, såvel som andre og sjældnere forekommende invasive svampeinfektioner Vedlagte forslag til retningslinier er baseret hovedsageligt på 2 oversigtartikler Update by the Infectious Diseases Society of America IDSA (2;3) En nylig Cochrane analyse fra 2010 fandt kun 7 randomiserede kliniske trials hos børn med mistænkt (possible), sandsynlig (probable) eller påvist (proven) invasiv svampeinfektion. Heraf sammenlignede de fire studier konventionel Amphotericin B med liposomalt Amphotericin B; to studier sammenlignede et echinocandin med lipo-amb, og et studie sammenlignede forskellige azoler hos børn med candidæmi. Der fandtes i ingen af disse undersøgelser forskel i mortalitet eller anden behandlingseffekt, herunder gennembruds-svampeinfektioner (4). Da evidensen for anvendelse af svampebehandling hos børn er så sparsom må man nødvendigvis basere de fleste behandlingsanbefalinger på studier foretaget på voksne eller på ekspertopinions vedrørende børn. Tidlig behandling har afgørende betydning for eradikering af infektionen Definitioner Ved svampeinfektioner er der fire behandlingsscenarier karakteriseret ved de 4 p er (5) Prophylaxis Possible (empirisk behandling) Probable (sandsynlig på basis af symptomer og billeddiagnostik: preemptiv:) Proven (på basis af biopsi, dyrkning, PCR eller antigenundersøgelser) 4.2. Risikogrupper AML hele forløbet T-ALL induction og HR under blok-behandlingerne ALL recidiv B-ALL B-NHL gr 2, 3 og 4 LCAL Neuroblastom st 4 (M) Allogen stamcelletransplantation Patienter med langvarig neutropeni > 14 dage 4.3. Diagnostiske undersøgelser BAL Urindyrkning CT af lunger Ultralyd af lever Øjenundersøgelse 6

7 Transthoracal nålebiopsi Thoracoskopisk biopsi Direkte mikroskopi (karakteristiske hyphae (aspergillus) Dyrkning (rekvirer svampedyrkning) S-galactomannan Typiske forandringer ved CT af lunger Ved probable eller proven aspergillus i lunger: MR-scanning af cerebrum Ikke altid muligt pga. patientens tilstand at foretage biopsi 5. Behandling 5.1. Profylakse over for invasive svampeinfektioner Profylakse bør dække så bredt som muligt overfor de fleste candida-arter og aspergillus Behandlingsmuligheder Fluconazol. Giver ingen dækning mod aspergillus eller candida glabrata (som ses i 25% af invasive candidæmier hos voksne). Der ses ikke øget risiko for vincristin-neuropati. Posaconazol. Giver god dækning mod candida (AI) og anbefales som aspergillusprofylakse af IDSA (AI). Øget risiko for vincristin-neuropati. Itraconazol. Samme dækning som posaconazol, langt billigere, men flere bivirkninger. Øget risiko for vincristin-neuropati. Echinocandin skal gives intravenøst Liposomal-amphotericinB (L-AMB) kan gives x 2 ugentlig iv til børn med ALL under vincristinbehandling (6). Overvågning af svampeinfektioner Under febrile forløb med risiko for langvarig neutropeni kan man overveje svampeovervågning i form af blodprøver x 2 ugentligt til undersøgelse for Se-galactomannan (aspergillus), Semannanbindende antigen og antistof (candida). Profylakse mod invasiv aspergillose Antimykotisk profylakse med posaconazole kan anbefales i forbindelse med stamcelletransplantation og GvHD, der er i høj risiko for invasiv aspergillose. Også patienter med akut myeloid leukæmi eller myelodysplastisk syndrom er i høj risiko for invasiv aspergillose (AI). Itraconazol kan være effektiv, men nedsat tolerans begrænser dets anvendelse (BI). (3) Et klinisk forsøg med posaconazole terapi viste bedre effekt end fluconazol eller itraconazol til forebyggelse af invasiv aspergillose hos patienter med akut myeloid leukæmi og myelodysplasi. I dette studie var der signifikant flere invasive aspergillusinfektioner hos de patienter der fik fluconazol eller itraconazol prfylakse sammenlignet med de, der fik posaconazol (7). Selvom itraconazol oral kapsler er ineffektive til profylakse på grund af variabel biotilgængelighed og dosisbegrænsende toksicitet, har itraconazol oral opløsning eller IV itraconazol delvist kunnet mindske forekomsten af invasiv aspergillose hos neutropene patienter med hæmatologiske sygdomme. Imidlertid er anvendeligheden af itraconazol peroralt som profylakse mod Aspergillus nedsat pga. stoffets dosisbegrænsende toksicitet(8;9). Posaconazol er ikke rekommanderet til børn under 18 år og har ikke indikation over for candida, men stoffet har samme antifungale effekt som voriconazol, og er dermed virksomt 7

8 over for de fleste candidaarter, med undtagelse af C. glabrata, hvor virkningen er usikker. Derved kan posaconazol anvendes både som aspergillus- og candidaprofylakse til højrisikopatienter (AI) (2) Possible: Empirisk svampebehandling af neutropene patienter Ved klinisk mistanke om svampeinfektion f. eks ved vedvarende neutropeni og feber trods bredspektret antibiotikabehandling > 5 dage til patient med høj risiko for at udvikle invasiv svampeinfektion. Den valgte svampebehandling afhænger af om patienten får svampeprofylakse og længden af forventet neutropeni. Selvom candidainfektioner er rapporteret med en 5 gange større hyppighed end invasive aspergillusinfektioner bør den empiriske svampebehandling hos den syge og langvarige neutropene patient dække begge svampetyper. Empirisk antimykotisk behandling med AMB, en LFAB, itraconazol, voriconazol, eller caspofungin anbefales til høj-risiko patienter med langvarig neutropeni (> 10 dage), der fortsat er febrile trods bredspektret antibiotikabehandling (AI). Empirisk antimykotisk behandling anbefales ikke til patienter, som forventes at have neutropeni < 10 dage, medmindre andre fund tyder på en invasiv svampeinfektion (B-III) (3). Valg af empirisk antimycotisk behandling skal afhænge af patientens tilstand, forventelig længde af neutropeni og evt. igangværende eller nylig antimykotisk profylakse. Selvom Voriconazol ikke er FDA godkendt til empirisk brug hos patienter med feber og neutropeni, anbefales det til behandling af både Aspergillus og Candida, hos patienter med høj risiko for disse infektioner, mens en udredning foretages, såfremt patienten ikke er i azolprofylakse. I så fald anvendes et echinocandin præparat eller L-AMB (3) Probable eller proven (påvist) invasiv svampeinfektioner Probable: Symptomer, kliniske tegn og radiologiske fund hos immunkompromitteret patient. Påvisning af hyphae hos patient med negativ dyrkning. Positiv galactomanan. Pos CT scanning. Proven: Histopatologisk dokumentation af infektion og positiv dyrkning fra et normalt sterilt sted. Invasiv pulmonal aspergillose: Tidlig påbegyndelse af antimykotisk behandling hos patienter med stærk mistanke om invasiv aspergillose er vigtig, også mens udredning foretages (AI) (10;11). For primær behandling af invasiv pulmonal aspergillose, anbefales voriconazol IV eller oralt til de fleste patienter (AI) (10;12-15). L-AMB kan anvendes som alternativ primær behandling hos nogle patienter (A-I).(3). L-AMB bør anvendes i stedet for voriconazol til behandling af patienter, der som led i deres cytostatiske behandling har fået vincristin inden for de sidste 48 timer. Til salvage behandling kan anvendes LFABs (AII), posaconazole (B-II), itraconazol (B-II), caspofungin (BII), eller micafungin (B-II). Det kræver dog at diagnosen er bekræftet. Terapeutiske muligheder omfatter en ændring af klasse ved hjælp af en amphotericinformulering eller et echinocandin (B-II) (3). 8

9 For patienter der er behandlet for invasiv aspergillose, og som har behov for senere immunosuppression, kan genoptagelse/fortsættelse af antimykotisk behandling forebygge ny svampeinfektion. (A-III) (18). Brugen af gentagne målinger af serum galactomannan til terapeutisk overvågning er lovende, men endnu ikke valideret. Gradvis stigning i Aspergillus antigen niveau over tid betyder en dårlig prognose. Men fald i se- galactomannan antigenemia til et normalt niveau er ikke tilstrækkelig som eneste kriterium for ophør af antimykotisk behandling (B-III) (3;18-20). Hvis man vælger L-AMB som antimyotisk behandling er der ikke forskel i effekten mellem L- AMB dosis på 3 og 10 mg / kg (10). Der er ikke tilstrækkelige kliniske data til støtte for kombinationsbehandling som rutine i primær behandling af invasiv pulmonal aspergillose(3;21). Den samlede mængde af data, viser at et svampemiddel tilhørende triazol-gruppen bør anvendes i stedet for amphotericin til primær behandling af infektion på grund af A. terreus (A-II)(22) Der er ingen data vedrørende anvendelse af colony stimulating factors som profylakse over for svampeinfektioner ved langvarig neutropeni hos børn. Seponering af kortikosteroider eller reduktion af dosis er ofte afgørende for succes i invasiv aspergillose (A-III) (3) For patienter med kronisk immunsuppression, bør antimykotisk behandling fortsætte under hele den immunosuppressive periode (A-III) (3) Kirurgisk resektion af Aspergillus-inficeret væv kan være nyttig hos patienter med læsioner, tæt på store kar eller pericardiet, ved hæmoptyse fra en enkelt læsion, eller ved indvækst i brystvæggen (B-II). En anden relativ indikation for kirurgi er resektion af en enkelt pulmonal læsion før intensiv kemoterapi eller HSCT (B-II) (16;17) Aspergillose i CNS Tidlig erkendelse og behandling er vigtig for prognosen, idet CNS aspergillose er forbundet med en høj mortalitet. Måling af se- galactomannan antigen i spinalvæsken kan være nyttig, hvis man ikke kan foretage biopsi (3). Ved påvisning/mistanke om aspergillus i lungerne bør CNS undersøges. Voriconazol er første valgs præparat til systemisk antimykotisk behandling af CNS aspergillose (A-II). Itraconazol, posaconazole eller LFAB anbefales til patienter, der ikke tåler eller er refraktære over for voriconazol (B-III). L-AMB trænger dårligt ind i CNS (23-25). Caspofungin har vist effekt ved CNS aspergillose, der var refraktær til L-AMB(26), men trænger sædvanligvis dårligt over blod-hjerne barrieren) På grund af fortsat høj dødelighed, skal kirurgisk resektion af inficerede læsioner overvejes (A- II) (25). Invasiv sinonasal aspergillose (3) Voriconazol, hvis infektionen vides at skyldes Aspergillus arter (BIII). 9

10 Hvis det ætiologiske agens ikke er kendt, eller histopatologiske undersøgelse endnu ikke foreligger, start med L- AMB (A-III). Posaconazole der anvendes til salvage behandling af ekstrapulmonal aspergillose har en teoretisk fordel ved behandling af Zygomyetes, selv om den kliniske erfaring er begrænset (B-III). Påvist invasiv candida-infektion hos patienter med neutropeni (2) Echinocandin (caspofungin: loading dosis på 70 mg, derefter 50 mg daglig; micafungin: 100 mg dagligt [A-II]; anidulafungin:loading dosis på 200 mg, derefter 100 mg dagligt [A-III]) eller LFAmB (3-5 mg / kg dagligt [A-II]) anbefales til de fleste patienter. For patienter, som er mindre kritisk syge og som ikke på det seneste har fået azoler kan fluconazol 12 mg /kg, anvendes (B-III). Ved infektioner forårsaget af C. glabrata foretrækkes et echinocandin (B-III). Til infektioner forårsaget af C. parapsilosis foretrækkes fluconazol eller L-AmB som første behandling (B-III). Anbefalet varighed af behandlingen for candidemia uden vedvarende fungemia eller metastatiske komplikationer er 2 uger efter dokumenteret clearance af Candida fra blodbanen, ophævelse af symptomer på candidemia, og ophør af neutropeni (A-III). CVK fjernelse bør overvejes (B-III). 6. Farmakokinetiske forhold i relation til børn Fluconazol: Farmakokinetikken af fluconazol varierer betydeligt med alderen. Fluconazol udskilles hurtigt hos børn (plasma halveringsti: ca. 14 timer). For at opnå sammenlignelig stofeksponering, skal den daglige fluconazol dosis fordobles fra 6 til 12 mg / kg dagligt, for børn i alle aldre incl. nyfødte ved behandling af probable eller proven candidainfektion (27;28). Voriconazol farmakokinetik varierer betydeligt mellem børn og voksne. Voriconazol udviser lineær elimination hos børn efter doser på 3 mg / kg og 4 mg / kg hver 12 h. Børn op til 12 år har derfor behov for højere doser af voriconazol end voksne for at opnå tilsvarende serumkoncentrationer. En dosis på 7 mg / kg hver 12 timer anbefales for at opnå plasma koncentrationer svarende til voksne, der behandles med 4 mg / kg hver 12 h. (29) Den orale bioavailability er hos børn 2-6 år 65 %, hos voksne 96 %. Det anbefales at starte voriconazol 7 mg/kg x 2 dagl (14 mg/kg/dag) og fortsætte denne dosis. IV voriconazol anbefales ikke ved GFR under 50 ml/min, men oral voriconazol skal ikke reduceres ved nyrefunktionspåvirkning (30-32). Ved overgang til peroral behandling er dosis 200 mg x 2 dagl uafhængig af alder (33). Se-voriconazol bør monitoreres især efter overgang til peroral behandling Terapeutisk niveau 1-6 mmol/l. Ved CNS aspergillose bør se-voriconazol være > 2 mmol/l Caspofungin: En undersøgelse af caspofungin hos pædiatriske patienter viste betydning af dosering baseret på kropsoverflade snarere end vægt. Dosering ud fra vægt til børn medførte sub-optimale plasmakoncentrationer af caspofungin, mens dosering baseret på 50 mg/m2 gav plasmakoncentrationer svarede til dem hos voksne, der fik en standard 50 mg caspofungin (15;34) 10

11 Micafungin er blevet undersøgt hos børn og nyfødte. Børn skal behandles med 2-4 mg / kg dagligt, mens nyfødte kan have behov for så meget som mg / kg dagligt for at opnå terapeutiske koncentrationer (35). Anidulafungin har blevet undersøgt hos børn 2-17 år gamle, og skal doseres på 1,5 mg / kg / dag (36)]. Data for hver af de echinocandins tyder på at der ikke er forskel i sikkerhed og virkning hos børn (2). 7. Referencer (1) Burgos A, Zaoutis TE, Dvorak CC, Hoffman JA, Knapp KM, Nania JJ, et al. Pediatric invasive aspergillosis: a multicenter retrospective analysis of 139 contemporary cases. Pediatrics 2008 May;121(5):e1286-e1294. (2) Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, Benjamin DK, Jr., Calandra TF, Edwards JE, Jr., et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009 Mar 1;48(5): (3) Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, Herbrecht R, Kontoyiannis DP, Marr KA, et al. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008 Feb 1;46(3): (4) Blyth CC, Hale K, Palasanthiran P, O'Brien T, Bennett MH. Antifungal therapy in infants and children with proven, probable or suspected invasive fungal infections. Cochrane Database Syst Rev 2010;(2):CD (5) Ascioglu S, Rex JH, de PB, Bennett JE, Bille J, Crokaert F, et al. Defining opportunistic invasive fungal infections in immunocompromised patients with cancer and hematopoietic stem cell transplants: an international consensus. Clin Infect Dis 2002 Jan 1;34(1):7-14. (6) Bochennek K, Tramsen L, Schedler N, Becker M, Klingebiel T, Groll AH, et al. Liposomal amphotericin B twice weekly as antifungal prophylaxis in paediatric hematological malignancy patients. Clinical Microbiology and Infection yy, xxx (7) Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, Perfect J, Ullmann AJ, Walsh TJ, et al. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. N Engl J Med 2007 Jan 25;356(4): (8) Winston DJ, Maziarz RT, Chandrasekar PH, Lazarus HM, Goldman M, Blumer JL, et al. Intravenous and oral itraconazole versus intravenous and oral fluconazole for long-term antifungal prophylaxis in allogeneic hematopoietic stem-cell transplant recipients. A multicenter, randomized trial. Ann Intern Med 2003 May 6;138(9): (9) Marr KA, Crippa F, Leisenring W, Hoyle M, Boeckh M, Balajee SA, et al. Itraconazole versus fluconazole for prevention of fungal infections in patients receiving allogeneic stem cell transplants. Blood 2004 Feb 15;103(4): (10) Cornely OA, Maertens J, Bresnik M, Ebrahimi R, Ullmann AJ, Bouza E, et al. Liposomal amphotericin B as initial therapy for invasive mold infection: a randomized trial 11

12 comparing a high-loading dose regimen with standard dosing (AmBiLoad trial). Clin Infect Dis 2007 May 15;44(10): (11) Greene RE, Schlamm HT, Oestmann JW, Stark P, Durand C, Lortholary O, et al. Imaging findings in acute invasive pulmonary aspergillosis: clinical significance of the halo sign. Clin Infect Dis 2007 Feb 1;44(3): (12) Denning DW, Ribaud P, Milpied N, Caillot D, Herbrecht R, Thiel E, et al. Efficacy and safety of voriconazole in the treatment of acute invasive aspergillosis. Clin Infect Dis 2002 Mar 1;34(5): (13) Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, Bennett JE, Greene RE, Oestmann JW, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med 2002 Aug 8;347(6): (14) Perfect JR, Marr KA, Walsh TJ, Greenberg RN, Dupont B, Torre-Cisneros J, et al. Voriconazole treatment for less-common, emerging, or refractory fungal infections. Clin Infect Dis 2003 May 1;36(9): (15) Walsh TJ, Lutsar I, Driscoll T, Dupont B, Roden M, Ghahramani P, et al. Voriconazole in the treatment of aspergillosis, scedosporiosis and other invasive fungal infections in children. Pediatr Infect Dis J 2002 Mar;21(3): (16) Caillot D, Mannone L, Cuisenier B, Couaillier JF. Role of early diagnosis and aggressive surgery in the management of invasive pulmonary aspergillosis in neutropenic patients. Clin Microbiol Infect 2001;7 Suppl 2: (17) Yeghen T, Kibbler CC, Prentice HG, Berger LA, Wallesby RK, McWhinney PH, et al. Management of invasive pulmonary aspergillosis in hematology patients: a review of 87 consecutive cases at a single institution. Clin Infect Dis 2000 Oct;31(4): (18) Sipsas NV, Kontoyiannis DP. Clinical issues regarding relapsing aspergillosis and the efficacy of secondary antifungal prophylaxis in patients with hematological malignancies. Clin Infect Dis 2006 Jun 1;42(11): (19) Anaissie EJ. Trial design for mold-active agents: time to break the mold-- aspergillosis in neutropenic adults. Clin Infect Dis 2007 May 15;44(10): (20) Boutboul F, Alberti C, Leblanc T, Sulahian A, Gluckman E, Derouin F, et al. Invasive aspergillosis in allogeneic stem cell transplant recipients: increasing antigenemia is associated with progressive disease. Clin Infect Dis 2002 Apr 1;34(7): (21) Steinbach WJ, Stevens DA, Denning DW. Combination and sequential antifungal therapy for invasive aspergillosis: review of published in vitro and in vivo interactions and 6281 clinical cases from 1966 to Clin Infect Dis 2003 Oct 1;37 Suppl 3:S188-S224. (22) Steinbach WJ, Benjamin DK, Jr., Kontoyiannis DP, Perfect JR, Lutsar I, Marr KA, et al. Infections due to Aspergillus terreus: a multicenter retrospective analysis of 83 cases. Clin Infect Dis 2004 Jul 15;39(2): (23) Ruhnke M, Kofla G, Otto K, Schwartz S. CNS aspergillosis: recognition, diagnosis and management. CNS Drugs 2007;21(8):

13 (24) Schwartz S, Ruhnke M, Ribaud P, Reed E, Troke P, Thiel E. Poor efficacy of amphotericin B-based therapy in CNS aspergillosis. Mycoses 2007 May;50(3): (25) Schwartz S, Ruhnke M, Ribaud P, Corey L, Driscoll T, Cornely OA, et al. Improved outcome in central nervous system aspergillosis, using voriconazole treatment. Blood 2005 Oct 15;106(8): (26) Maertens J, Raad I, Petrikkos G, Boogaerts M, Selleslag D, Petersen FB, et al. Efficacy and safety of caspofungin for treatment of invasive aspergillosis in patients refractory to or intolerant of conventional antifungal therapy. Clin Infect Dis 2004 Dec 1;39(11): (27) Seay RE, Larson TA, Toscano JP, Bostrom BC, O'Leary MC, Uden DL. Pharmacokinetics of fluconazole in immune-compromised children with leukemia or other hematologic diseases. Pharmacotherapy 1995 Jan;15(1):52-8. (28) Lee JW, Seibel NL, Amantea M, Whitcomb P, Pizzo PA, Walsh TJ. Safety and pharmacokinetics of fluconazole in children with neoplastic diseases. J Pediatr 1992 Jun;120(6): (29) Walsh TJ, Karlsson MO, Driscoll T, Arguedas AG, Adamson P, Saez-Llorens X, et al. Pharmacokinetics and safety of intravenous voriconazole in children after single- or multiple-dose administration. Antimicrob Agents Chemother 2004 Jun;48(6): (30) von Mach MA, Burhenne J, Weilemann LS. Accumulation of the solvent vehicle sulphobutylether beta cyclodextrin sodium in critically ill patients treated with intravenous voriconazole under renal replacement therapy. BMC Clin Pharmacol 2006;6:6. (31) Smith J, Safdar N, Knasinski V, Simmons W, Bhavnani SM, Ambrose PG, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring. Antimicrob Agents Chemother 2006 Apr;50(4): (32) Ikeda Y, Umemura K, Kondo K, Sekiguchi K, Miyoshi S, Nakashima M. Pharmacokinetics of voriconazole and cytochrome P450 2C19 genetic status. Clin Pharmacol Ther 2004 Jun;75(6): (33) Karlsson MO, Lutsar I, Milligan PA. Population pharmacokinetic analysis of voriconazole plasma concentration data from pediatric studies. Antimicrob Agents Chemother 2009 Mar;53(3): (34) Steinbach WJ, Benjamin DK. New antifungal agents under development in children and neonates. Curr Opin Infect Dis 2005 Dec;18(6): (35) Smith PB, Walsh TJ, Hope W, Arrieta A, Takada A, Kovanda LL, et al. Pharmacokinetics of an elevated dosage of micafungin in premature neonates. Pediatr Infect Dis J 2009 May;28(5): (36) Benjamin DK, Jr., Driscoll T, Seibel NL, Gonzalez CE, Roden MM, Kilaru R, et al. Safety and pharmacokinetics of intravenous anidulafungin in children with neutropenia at high risk for invasive fungal infections. Antimicrob Agents Chemother 2006 Feb;50(2):

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Titel: Svampeinfektioner. September 2009

Titel: Svampeinfektioner. September 2009 Instruksbog 5.5.1 Område: Emne: Titel: Forfattere: Godkendt af: Infektioner Infektioner Lars Vindeløv/ Jannik Helweg-Larsen KMT-læger Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: Revideret: Revideres: September

Læs mere

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling

Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling Notatet vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn.

af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn. Baggrundsnotat for systemisk antimykotisk behandling af kritisk syge, herunder patienter indlagt på intensive afdelinger inkl. børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA

National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA National guideline, invasive svampeinfektioner på ITA Indholdsfortegnelse Diagnostik af invasive gær og skimmelsvampe Definitioner på antimykotisk terapi Behandlingsstrategier - Profylakse - Præemptiv

Læs mere

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

BILAG II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA BILAG II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 33 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mycamine 50 mg pulver til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg micafungin (som natriumsalt).

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 39 9 0 0 0 0 343 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 41 15 0 0 0 0 351 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb

Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Esben Nielsen Jesper Hjortdal Anders Ivarsen Atypisk keratit: Nye muligheder for tidlig diagnostik kan føre til milde forløb Indledning Hermed følger et klinisk orienteret resumé over de vigtigste typer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 100 mg anidulafungin

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 BAGGRUND Lægemiddelstyrelsen har godkendt Tysabri (natalizumab) til behandling

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT

Intensiv ZIT Benchmark: Outcome I Intensiv ZIT Afdelingsoversigt Patienter indlagt 113 47 45 46 54 54 49 41 53 22 0 0 0 411 Patienter udskrevet 105 48 46 44 55 55 47 43 55 26 0 0 0 419 Indlæggelsestid (24 timers perioder) 469,1 248,1 207,0 175,9 211,4

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for suspendering af markedsføringstilladelserne 8 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler, der indeholder

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Paracetamol til børn: Dosis og bivirkninger.

Paracetamol til børn: Dosis og bivirkninger. Paracetamol til børn: Dosis og bivirkninger. Forskningsopgave ÅN 22, sommer 2014 Jeppe Bohl Larsen Jacob Breining Carsten Pedersen Vejleder: Bo A. Christensen 1 Baggrund og formål... 3 Metode... 4 Studier

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Hvad kan gøres? "Blandingsmisbrug"

Hvad kan gøres? Blandingsmisbrug Blandingsmisbrug Hvad kan gøres? Fred Glæde Frihed Pause Problemer Sygdom Skade Holdning Fordømmelse Accept Billigelse Tilvænning Afhængighed Abstinenser Visse farmaka kræver ved længerevarende brug større

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Nyretransplantation i Danmark

Nyretransplantation i Danmark Nyretransplantation i Danmark Udredning og efterbehandling Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Formålet med nyretransplantation Bedre livskvalitet velvære og frihed

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Compliance. Stig Ejdrup Andersen Klinisk farmakologisk Enhed H:S Bispebjerg Hospital

Compliance. Stig Ejdrup Andersen Klinisk farmakologisk Enhed H:S Bispebjerg Hospital Compliance Stig Ejdrup Andersen Klinisk farmakologisk Enhed H:S Bispebjerg Hospital En patient, som behandles med et antipsykotikum, genindlægges med hallucinationer og tiltagende angst. Før behandlingen

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

Vaginal candidiasis - peroral versus vaginal behandling -

Vaginal candidiasis - peroral versus vaginal behandling - Vaginal candidiasis - peroral versus vaginal behandling - Er der bedre effekt af peroral behandling frem for intravaginal behandling af dyrkningsverificeret vulvovaginal candidainfektion (VVC) målt på

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Information til dig der har. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information til dig der har. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information til dig der har myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Hvad er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er en samlet betegnelse for en gruppe kræftsygdomme med oprindelse fra blodstamcellerne i knoglemarven.

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner Hudens infektioner Bakterielle infektioner Virus infektioner Svampe infektioner Parasitære infektioner Svampeinfektioner Superficielle svampeinfektioner omfatter slægterne: Dermatofytter Trichosporum (Trichopyton

Læs mere

EN SPEGET AFFÆRE. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8

EN SPEGET AFFÆRE. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8 EN SPEGET AFFÆRE 1 Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8 2 Kjaer SK, Tran TN, Sparen P et al. The Burden of Genital Warts: A Study of Nearly 70.000 Women

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Pneumocystis jirovecii pneumoni (PJP)

Pneumocystis jirovecii pneumoni (PJP) Pneumocystis jirovecii pneumoni (PJP) Arbejdsgruppens medlemmer: Mette Levinsen (tovholder), Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling af Pneumocystis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere