DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 Fælledvej Struer FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning Beskikket bygningssagkyndig 844 Ole Møller Nielsen retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som alvorligt Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten XX er afvigelser fra advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig Ole Møller Nielsen tildeles en der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at den Der foreligger en gældende påtale XX med udløb den 24. november 2014, gældende påtale er understøttende for den aktuelle advarsel. Sagsfremstilling: møde den 16. maj Ole Møller Nielsen med bisidder XX fra XX havde foretræde under behandlingen af sagen og fremkom med bemærkninger i det den 26. november den 29. februar Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig Ole Møller Nielsen Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand xx og færdiggjort Den sagkyndige har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 23. februar den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis i den tekniske revision. væsentlige jf. vedhæftede bilag (mail med BS kommentarer til kontrolrapportens Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på konklusioner). følgende punkter, er veldokumenterede og afvejningen foretaget i overensstemmelse med Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten, bortset fra DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESICIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE GI Mønt 4 / 1117 KØBENHAVN K TLF: /

2 Nævnet har revurderet vægten at fejlangivelserne under følgende punkter: Under Tidligere tilstandsrapport () vurderes den forkerte datoangivelse at være en fejl under bagateigrænsen, hvorfor den trafaldes. Under punkt 1.2 () er det angivet at revnerne forekommer generelt hele soklen rundt, hvorfor fejlen frafaldes. Under punkt 8.14 frafaldes fejlangivelsen (), da det vurderes under bagatelgrænsen, at det ikke er angivet, at gangbroen består afløse plader og brædder. Under punkt 9.3 frafaldes fejlangivelsen (), da den manglende fugning under toiletkummen vurderes uden særlig risiko og omkostning. Under punkt 9.3 vurderes de revnede hjørnet uger i gæstetoilet () uden særlig risiko og omkostning, hvorfor vægten nedsættes til. Nævnets revurdering af ovenstående punkter ændrer ikke den samlede vurdering af tilstandsrapporten som alvorligt fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 ... - Antal TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVRVS OG BYGG!STYRELSEU Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutnlngsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning pâ sanktion 26. marts 2012 Hurtige besigtigeiser 28. november 201 I Stor månedsproduktion 25. december 2010 Retvisende Andet: Erstatningsrapport 19. maj 2010 Acceptabel Tidsforbrug 13. november 2008 Godkendt Antal rapporter 8. august 2008 Godkendt rapporter 23. januar 2007 Godkendt? 14. juni 2006 Godkendt Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ole Møller Botjek Struer Fælledvej Delvist 9 (BS) Nielsen v/omn 7600 Struer (Mobil) Bygningsrdgivni nci Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ejendommens beliggenhed Billedteket Bygning A Beboelse østgavl og nordfacade. Oversigtsbilleder Gonareret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 apr Vang standsning

4 Bygning B garage/udhus - nordsiden. Bygning C Carport nordside. Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-dec-11 14:41 Udtrukket til kontrol ScanJouriournal nr ikke angivet 02-dec-i i 09:12 er tildelt teknisk revisor til kontrol 09-dec-11 16:55 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 1 2-jan-i 2 11:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor 19-jan-12 17:40 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 01-feb-12 14:45 QA har ikke godkendt Udkast 03-feb-12 09:09 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 03-feb-12 i 3:59 QA har ikke godkendt Udkast 03-feb Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 03-feb-12 14:46 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 16-feb-12 15:12 Søgt ny deadline: 23. feb feb-12 15:12 Ny deadline for BS kommentar: 23. feb feb-12 07:45 har kommenteret på udkast 29-feb-12 12:56 Endelig kontrolrraport udarbejdet 26-mar-12 15:00 Vang standsning ger Genreret HE-nr Kontrolrapport status Side 23. april :21 Varig standsning 2

5 Indledning Tilstandsrapport for ejendommen I Indrapporteret I Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Fejlangivelse BBR Meddelelse er af ældre dato og er ændret siden Før gennemgang bør der medtages en ny BBR Meddelelse fra OlS. BBR er korrekt, og blev udlevret af sælger. havde også den nye med, men valgte at 0 anvende_den_gamle,_som_var_sælgers. Ny BBR skal altid fremskaffes/bruges. Vurderingen fastholdes. Forsikringspolice Der_foreligger_ingen_forsikringspolice Tidligere tilstandsrapport XX (af ) Fejlangivelse Forkert dato og årstal. Den rigtige dato er Der er tale om en tastefejl. Rapportnummer er korrekt, og det er det der skal bruges ved 0 Energimærke en søgning. Vurderingen fastholdes - og er vurderet på laveste trin, Energimærke er under udarbejdelse Genereret HE nr Kontrolrapport status Side 23. apri :21 Varig atandsnng 3

6 Andre bygningsoplysninger Fejla ngivelse Tidligere tilstandsrapport foreligger. Teksten Tidligere tilstandsrapport foreligger er ikke tilstrækkelig entydig og præcis nok til, at en bruger (køber, mægler, forsikringsselskab, bank, eller advokat), kan bibringes en klar forståelse om, hvorvidt der findes bygningstegninger, eller om dise blot ikke er blevet efterspurgt. Da der til tider kan findes gamle tegninger på ejendommene, som kan indeholde nyttige oplysninger for Huseftersynet, er det derfor i brugernes interesse at den sagkyndige præciserer, at de har været efterspurgt og evt, årsagen til at de ikke er fremlagt.(jvnf. HB kap. 3 afsnit 4.01) Ejer havde nnrinriiin hunninnpnrinrir fra 1969 oq nmhvnninritpnninrir fra 1977 Den foreliggende tegning er ikke en byggeteknisk tegning. Det er ikke tegnet af en 0 tekninker og har ingen byggeteknisk værdi - derfor skal den heller Ikke anføres. Vurderingen fastholdes, såfremt tegningerne ikke havde byggeteknisk værdi burde dette også være oplyst. Bygningsbeskrivelse 3oligtype Typehus Ejendommen Parcelhus Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og rn2 total m2 kælder rn2 rn2 bolig m2 erflverv tagetage 1 A Beboelse 1970 I B Gareg&u&tus 1970 I C Carport 0 i 18 ø Generoret HE-nr Kontrolrapport status Side 23. april :21 Varig standsning 4

7 Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Skunke er ikke fremkommelige. ikke kunne besigtiges? Fejlangiveise Beskrivelse at mangel: Forbehold for bygningsdele, der ikke kunne besigtiges skal være entydige, således der ikke senere kan opstå tvivl om hvad der ikke er besigtiget. Skunkrum mod nord og syd, kunne besigtiges i til 2 m ind via aftagelige lemme på terrasse i østenden. Begrundelse for fejl: Den sagkyndiges forbehold findes ikke tilstrækkeligt præcise. Der burde have væretr anført, hvad åsagen til den manglende besigtigelsesmulighed. ja. Vurderingen fastholdes. 3. Bemærkninger til Ja: A - Termoruder er generelt besigtiget på stedet, men der kan være forskellige forhold som gør at termoruder? skaden er næsten umulig at konstatere, specielt i en evt. begyndelsesface hvor skaden ofte kun viser sig periodevis. Der tages derfor forbehold for evt, punkterede ternioruder, ud over de evt, angivne. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BOR? Ja: C - Bygningen er tilføjet, idet denne ikke fremgår at BBR. Fejla ngivelse Beskrivelse at skade!mangel: Bygning A: I BBR pr er boligarealet oplyst til 251m2, der er ikke 21 m2 erhvervsareal som oplyst i tilstandsrapporten. I bygning B er der en kælder som fejlagtig er anført under bygning A. Begrundelse for fejl: Afvigelsen er ikke registreret at BS. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygronsdel / inslallation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Fundamenrerlsokler 0 2 i 0 0 x 2. Kælder I krybekælder I lerrændæk Yder- eg indervægge 0 I Vinduerogdere 0 i i 0 0 x 5. Lofter Ietageedskrllelser 0 i x 6 Gulskonstnjktion og gulve x Indvendige tapper B Tagkorretniktion 0 i x B Bed I to,iet og bryggers 0 0 i 2 0 Li_ws.nstah1amonet x jit El.nsIa 1Iadoner x Genereret HE-nr Kontrolrapport etatue Side 23. april Vang standsning 5

8 Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Et velholdt hus med relativt fà registreringer i forhold til gennemsnittet af øvrige huse af samme alder og opbygning. Bygning B, garagen bærer meget præg af selvbyg og er noget rodet i konstruktionerne. Udbedring af registreringer i forbindelse med murværk og badeværelse bør have høj prioritet NB! For at få fuldt overblik over de registrerede forholdt er det vigtigt at læse noterne til disse. Noterne er angivet umiddelbart under den aktuelle registrering. Gonarrt HEi,r Kontrolrapport5tatus Side 23. april :21 Varig standsning 6

9 hvilket Bygning A (Beboelse - 251m2) 1. Fundamenter / sokler i bygning A 1.2 Sokkel I Kl: Der er en mindre sætningsrevne på nordfacaden. 1.2 Sokkel Kl: Der er enkelte mindre sokkelrevner. Note: Angivne sokkelrevner er mere reglen end undtagelsen og_skønnes_ikke_at_have_nogen_videre_konstruktiv_betydning. Fejlangivelse Beskrivelse at skadelmangel: Skadesbeskrivelsen mangler en stedfæstelse af skadenlskaderne. Mindst med henvisning til hvilke flader der har skaden og med henvisning til et sted hvor skadestypen kan ses. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet, og i en evt. forsikringssag vil der kunne opstå tvivl om, hvorvidt skaden er omfattet ejerskifteforsikringen, hvis en sådan er tegnet. Revner er jævnt fordelt huset rundt - heller ikke imødegåes af tr. 0 tr skriver: Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet, og i en evt. forsikringssag vil der kunne opstå tvivl om, hvorvidt skaden er omfattet ejerskifteforsikringen, hvis en sådan er tegnet. tr anfører et problem forsikringen - hvilken forsikring, og hvori skulle dette problem - ertaringsvis? - bestå? Vurderingen fastholdes. 1.3 Udvendige trapper 1<2. Der er revner og enkelte klukke fliser pà udvendig trappe på østgavl samt fugesvind mellem fliser på hovedtrappe på nordfacaden. 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader I gavle 1<2: Der er slip/deformering at 3 stk. tegloverliggere over vinduer i nordfacaden samt 2 stk. i sydfacaden. Note: Skaden skyldes rust i armeringen i tegloverliggeren og presset fra denne proces kan forårsage revner ud i murværket hvorfor overliggeren bør udskiftes hurtigst muligt. Ganeraret HEnr Kontrolrapport status Side 23. april :21 Varig standsning 7

10 3.1 Facader/gavle Fejlangivelse K2: Der er let fugesvind på udvendigt murværk på vestgavlen. Note: Forholdet svækker ydermurens mod indtrænc ina afslaareon. Beskrivelse af Skadelmangel: Der er fugeudfald og revnedannelser i murfuger på vestgavl ved NV hjørne, især under gavlbeklædningen og ved tag på carport. Der bør gøres opmærksom på konsekvensen, nemlig fugtindtrængning til armering i underliggende vinduesoverligger. Dette er formentlig årsagen til at fugen åbner sig og vinduesoverligger er revnet. De det er en skade der udvikler sig og påvirker andre dele af bygningen, bør karakteren være K3. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglende konsekvensbeskrivelse og forkert karakter. Fra tr antages noget om revner og årsag, dette er gætteværk, hvorfor den beskrevne k2 0 er korrekt, eller lige så korrekt. Vurderingen fastholdes, da der er skader på underliggende vinduesoverligger. 3.1 Facader I gavle K2: Der er et par sætningsrevner i vestgavlen samt et par sætningsrevner ved et vinduer i nordfacaden og en mindre revne ved murvinge mod sydvest. Note: Revnerne skønnes at være i ro, men kan kun konstateres ved at reparere fugerne og at disse ikke genåbnes. Genereret HE.nr Kontroirapport status Side 23 apnl Vang standsning 8

11 3.1 Facader /qavle Fejlangivelse A5 Beskrivelse af skadelmangel: Defekt teglstensoverligger over vindue mod vest! carport. Revnerne skyldes formodentlig fugtindtrængning i overliggende murværk. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke realstreret af BS. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt Generiret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 april Var,g standsning 9

12 3.1 Facader / gavle lnr Fejlangivelse BeskrIvelse at skadelmangel: Revnedannelser i facade fra bagdør til altan underside østgavl, Revnen skønnes at være sætningsrevne. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet at BS. Korrekt at skaden ikke er anført, men der er ikke tale om sætningsskade, men en meget! normal skade ved vinduer - ved de bevægelser der altid er i murværk. karakter Kl er den rigtige, da risikoen for bygningsdelen er til at overse. Kom igen om 5 år, og det har ikke forandret sig. Vurderingen fastholdes. Revnen skønnes at have sammenhæng med de beskrevne revner ved nord facade som er omtalt tidligere i denne rapporte hvor revnerne har fået K Indvendige vægge Kl: Der er vandstriber ned af lodrette skunkvægge, i stuen, flere steder. Note: Ejer kunne ikke oplyse i hvilken anledning vandskaderne er opstået. 4. Vinduer og døre i bygning A 4 i Døre K2: Glastætningsbånd krymper i skydedørspartiet i østgavlen. Note: Der ses ofte svind i denne type tætningsbånd ved denne vindues- og dørtype med tynde alu-glaslister. Forholdet giver adgang for vandindtrængning i glasfalsen og vil reducere vinduets levetid. Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 23 april Varig standsning 10

13 4.1 Døre Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadeå mangel: Indvendige dør ved soveværelse/gang i stueetage mangler justering. Dørplade går mod karm. Karakter; Kl. Begrundelse_for_fejl:_Skaden_er_ikke_beskrevet. Døre og vinduer der mangler justering er mere drift end skade. Så normalt skal dette ikke 0 anføres! Døren slæber mod karmed og bør beskrives. Vurderingen_fastholdes. 4.2 Vinduer Kl: Vinduer og døre trænger servicering flere steder. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler præcisering af hvor der mangler servicering, eller evt, eksempler på skadens art i HB: Eventuelle skader skal i bemærkningerne klart henføres til en specifik bygning eller bygningsdel, og til placeringen på bygningsdelen. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Manglende præcisering iht i f-ib. Når ordlyden er som her, menes der at en generel servicering vil være godt. 0 Det er en serrviceoplysning og ikke noget der normalt skal med i rapporten. Se også ovenfor_under_døre. Vurderingen fastholdes. De fleste vinduer og døre fungerede normalt. Genareret HE-nr Kontrofrapportstatu Side 23. april :21 Varig Starld9fliflg 11

14 4.2 Vinduer Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der er begyndende nedbrydning nederst i karm i midterste Veluxvindue mod nord og der er i øvrige ovenlysvinduer begyndende malingsafskalning nederst i ramme og karm. Karakter: K2 Bearundalse for fejl: Skaden er ikke beskrevet Korrekt at tr fandt dette dårlige sted i karmtræet Malingsafskalninger er vedligeholdelse og skal ikke nævcnes i en rapport Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 apnl Varg standsning 12

15 -.. (Po 0) CO 0) - 3 D z 0 0 (i, 0 ( 0) CO ( 0 2 CO 3 3 CO = 0) 0) ( 0) = 0 CO -f 0 Cl) -I. 0 0) cn u) 3(0 CO,U) t (D 3 _ < -ç Cn - ) ø 0) 0 pco 3 (PO. Cl) 0-3 Cl) 0) - (7) :12 D D (TI I- 0 I. m 0 -D. - 0

16 8.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Ingen bemærkninger A5 Beskrivelse af skadelmangel: Tætning mellem tagpiade og overside af Veluxvinduer mangler ved alle vinduer og tætning ved rygningsplader mangler i et lille område ved loftsiem. Note: Ved manglende tætninglskumbølgeklodser kan der ved snefygning og stærk slagregn være risiko for vandskader på loft- og vægbeklædning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er beskrevet I tidligere tilstandsrapport, men ikke medtaget i denne raport. Dette forhold må afvises, da det ikke kan ses hvad problemet er! 0 Problemet er at der mangler tætning mellem inddækninger på ovenlysvinduer og A5 tagplader samt enkelte steder ved rygning, forholdet er tidligere nævnt i rapport nr.xx med et Kl - hvor det beskrives at det kan give adgang for slagvand og fygesne. Vurderingen fastholdes. Genereret HS-nr Kontrolrapport status Side 23 april Varig standsning 14

17 8.11 Ventilation Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler tilstrækkelig ventilation af tagrum. Note: Manglende ventilation kan medfører risiko for skader på andre bygningsdele. Der kunne dog ikke måles unornial fugt på træværket i loft- og skunkrummet ved den tekniske revision. Karakter; K Isolering Fejlangivelse Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Med husets alder og at der ikke kan konstateres skader, er der ingen skade. Afvises indtil 0 at tr anviser eventuelle skader. Vi skal ikke opfinde disse! Ventilation af tagrummet mangler når der bliver tætnet ved rygning og ved tagvinduer - der er herefter fare for skader. Vurderingen fastholdes. Beskrivelse af skadelmangel: I skunkrum mod syd er der tydlige spor efter mår, som havde ødelagt lidt af isoleringsmaterialet og efterladt sig synlige spor. Karakter:K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke nævnt af BS. Forholdet afvises som en k2-skade. Bør have været anført som en Kl -skade, der der ingen riskio er - jo for vammetab, men det er under et evt. energimærke. OK. Genereret HE-nr Kontrolrapport statue Side 23 april Varig standsning 15

18 8.14 Gangbro Fejlangivelse Beskrivelse at skadelmangel: Der er kun udlagt enkelte løse plader og brædder som gangbro. Note: Inspektionsmulighed er derfor besværliggjort. Karakter. Kl Bearundelse for fejl: r ikke beskrevet. Afvises - der skal ikke være gangbro 0 Vurderingen fastholdes. Der er på loftet en del færdsel for betjening at genveks. 9. Bad / toilet og bryggers i bygning A I 19.1 Gulvkonstruktion)- IIægning 1K2: Klinker - bryggers er løse. Genereret FIE-nr kontrolrapport status Side 23 april Varigstandaning 16

19 9.2 Vægkonstruktion/ belægning Fejlangivelse ingen bemærkninger Beskrivelse af skade/mangel: Vægfliser I badeværelse/bruseniche mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget, er konstateret ved nederste fliserækker under bruserarrangement. Note: Der er fare for fugtnidtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum under fliser, dels yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. 0 tr anfører at fliser stedvis ikke har fuld vedhæftning. Det korrekte have været at anføre hvor. Det stilles der krav om andre steder i rapporten! Fliserne sidder rigtig godt i, men ved at banke fire steder på hver eneste flise i hele rummet fandt teknisk revisor en flise hvor 1/3 af en flisen var hultlydende og en flise hvor 1)2 afflisen var huitlydende. Begge på skillevæggen mellem brusenichen og det øvrige badeværelse. Der er i forhold til vejledeninger for flisearbejde ikke tale om en skade. Her henvises til SBI Erik Brandt. Der er ingen risiko! Fliseme med manglende fastklæbning var i nederste række på ydervæggen og ved hjørnet mod bruservæg det er korrekt beskrevet at fliserne var delvis fastklæbet Vurderingen_fastholdes. Generaret 14E-nr tçontrotrapport status Side 23 april Varig standsning 17

20 Fejlang ive iso belægning 9.2 Vægkonstruktion/- Ingen bemærkninger Genereret HE-nr Kontrolrapport statue Side 23 april Varig standsning 18 vandnedsivning i underliggende konstruktioner. 9.3 Fuger K3: Der er slip ved vandret fuge, ved overgangen gulv/væg, i brusenichen. Note: Forholdet medfører Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Karakter: K2 til underlaget langs gulv i bryggers på ydervæg mod øst. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Beskrivelse af skadelmangel: Vægfliser er revnet og mangler stedvis fuld vedhæftning

21 9.3 Fuaer Fejlangivelse BeskrIvelse af skadelmangol: Der mangler tætlukkende fuge mellem toiletskål og gulv i gæstetoilet. Note: Selvom skruehuller har skabt en utæthed i gulvet, skønnes risiko for vandskader i denne forbindelse begrænset, da toilet er placeret i område uden direkte vandbelastning Derimod kan smudspartikler og overfladevand m.v fra gulv, trænge ind under toiletskål og give anledning til vækst af mikroorganismer og dermed en ildelugtende tilstand, Karakter:K2 Bearundelse for feii forholdet er overset. Dette forhold afvises, der er ingen krav om dette. Der er ingen byggetekniske 0 problemstillinger. Tror ikke der er vejledninger der anviser noget Rengøringsmæssigt kan det være fornuftigt, men byggeteknisk, ikke en skade. Vurderingen fastholdes. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 23 april :21 Varig standsning 19

22 9.3 Fuger Fejlangivelse I. Beskrivelse at skadelmangel: I gæstetoilet er hjørnefuger mellem vægfilser revnet bla. i fuger i væg mod badeværelse og mod gang. Note: Der er fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum bag fuge. Har K3 da fugen er i fugtig zone ved håndvask. Karakter: K3 Bygaingssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS. fejlen er vurderet i A niveau da det skønnes at vandbelastninaen er relativ lille. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Genereret HE.nr Kontrofrapportatatus Side 2 april Varig standsning 20

23 vandtæt Fejla ngivelse I. Beskrivelse afskadolmangel: I badeværelse er hjørnefuge mellem vægfliser revnet i væg mod gæstetoiletlgang. Karakter: Kl Bearundelse for fejl: Skaden er ikke medtaaet af BS.. Forholdet er korrekt men bør være. Karakteren vurderes som udgangspunkt til og ved formildende forhold lidt lavere. VJ!n en fastholdes. 9.4 Gulvafløb K3: Mellem guivrist og overkant afløbsskål er der udstøbt beton - overgang mangler i brusertichen. Note: Frilforvitret betonkant mellem guivriste og overkant afløbsskål øger risikoen for vandindtrængning i konstruktionerne - montering af vandtæt overgang skal påregnes. Ganereret HE-nr Kontroirapport status Side 23. april :21 Vang standsning 21

24 - 9.4 Gulvafløb Fejlanglvelse Bygningssagkyridig Beskrivelse af skadelmangel: Der er fri synlig beton mellem gulvbelægning og afløbsskål ved håndvask i gæstetoilet i stueetage Note: Risiko for opfugtning I tæring i tilstødende bygningsdele / gulvkonstruktion herunder rørinstallationer. Karakter: K3 Pearundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS. Korrekt at dette forhold ikke er anført, men der er ingen vandbeastning. Det er korrekt at faren for fugtindtrængning ikke er stor, derfor er der kun vurderet for skaden. Vurderingen fastholdes. Genereret HE-nr )Çontrolrapport status Side 23 apni Varigstandsning 22

25 10. VVS-installationer i bygning A 10.2 Varrneinstallationer Fejlangivelse I. Beskrivelse af skadelmangel: Overfladerust ved luftskrue på radiator i gæstetoilet. Karakter: Kl Begrundelse for felt: Forholdet er ikke nævnt af BS. Den_sagkyndige_har ikke_kommenteret dette_punkt. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 april Vang standsning 23

26 10.2 Varmeinstallationer Fejlangivelse C13 Beskrivelse af skadelmangel: I kold skunk mod syd er der uisolerede varmerør på et kort stykke. Er konstateret umiddelbart inden for inspektionslem på altan i østenden på 1. sal. Note.: Der er fare for frostskader pà rør med heraf følgende skader. Karakter: K3 Byg ningssagkyndig Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Under tilgængelighed er anført at skunke ikke er besigtiget pga manglende fremkommelighed Derfor er mangel ikke nævnt. Dette her er en mangel, der kan give skade, men da det er et varmerør, er det en teoretisk situation, da det varme vand altid løber rundt i systemet. Frostnsiko er kun ved vandinstallationer, hvor vandet står stille, når der ikke tappes vand. Forholdet burde have været nævnt, som Kl eller K3 men været vurderet niveau A, da det er den manglende isolering og varmetabet der er skaden. Forholdet er iøvrigt nævnt i energimærket. Er vurderet i niveau C. Da forholdet ikke vil være åbenbart for andre end fagfolk, og iøvrigt Cl 3 er gemt I skunken Der er fare for frostsprængning med heraf følgende skader. Vurderingen fastholdes til midt i C niveau. Generart HE-nr Kontrolrapport status Sida 23 april VanO standsning 24

27 11. El-installationer i bygning A 11.1 Andet Fejlangivelse Incien bemærkninaer Beskrivelse af skadelmangel: I stuen, er der et lampeudtag i loftet, som mangler afsluttende dåse og dæksel. Note: Installationen er ulovlig, men vurderes dog ikke umiddelbart at kunne give anledning til personrisiko, på grund af placering i loftet. Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Forholdet var dækket af lampe! roset på pendel ved det første eftersyn. 0 OK - fejlen frafaldes 0 Genereret HE-nr KontroIrapport status Side 23 epril Varig standsning 25

28 11.1 Andet Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: I værelse mod SV på 1. sal, er der to lampeudtag i loftet, som mangler afsluttende dæksel. Note: De manglende afdækninger vurderes dog ikke umiddelbart at kunne give anledning til personrisiko, på grund af placering i loftet. Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. - Der var afdækninger på disse udtag ved første eftersyn. Ok - fejlen frafaldes Genereret HE-nr Kontrolrapport statue 5de 23. april :21 Vang standsning 28

29 Bygning B (Garageludhus - 28m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning B Ii.2 Sokkel I KO: Sokkel af betonfunderingsblokke er upudsede på østfacaden. II 3. Yder- og indervægge i bygning B 3.1 Facader/gavle K2: Murværket på facade mod øst mangler fugning, hvilket tilsyneladende aldrig er blevet udført. Note: L Forholdet svækker ydermurens modstandsdygtighed mod indtrængning af slagregn. 4. Vinduer og døre bygning B 4.1 Døre Kl: Garageport trænger servicering. 4.1 Døre K2: Der er rådskader yderdør vestfacaden. 4.2 Vinduer K2: Der er begyndende råd i vindue i sydgavlen, 4.4 Sålbænke K3: Der mangler sålbænk ved vindue sydgavlen. Note: Forholdet medfører vandindtrængning i underliggende murværk. 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 K2: Der er rust på tagplader over garagedelen. Tagbelægning/rygning Genereret HE.nr Kontroirapport status Side 23. april :21 varig standsning 27

30 8.2 Tagfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse afskadelmangel:ståltagpladerrie ligger med minimal taghældning, hvorved der er risiko for vand under nogle vejrforhold kan trænge ind ved pladesamlinger og opfugte træværk Fuldstændig tæthed kan ikke påregnes. Karakter. K2 Begrundelse_for fejl:_forholdet er ikke_beskrevet. - Tagfaldet overholder de vejledninger der følger med produkterne. Der er normalt ikke de 0 Taget ligger med I,4gr hældning og minimumskravet fra leverandøren er 5gr såfremt der bruges specialfugemasse ved endeoverlapninger. Vurderingen fastholdes Skorsten K3: Der mangler fugning ved skorstensinddækningen. Note: Forholdet nedbryder skorstenspibens modstandskraft mod indtrængning af slagregn og kan medføre opfugtning af undertiggende bygningsdele. i 1. El-installationer i bygning B II Andet UN: Som sikring for, at gældende installationskrav er overholdt, bør el-installationer generelt gennemgåes af en autoriseret el-installatør. Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 23 april Vane standsning 28

31 - Karakter: K2 Bygning C (Carport - 18m2) 3. Yder- og indervægge i bygning C 3.1 Facaderlgavle Vurderingen fastholdes i laveste niveau. jorden. kunne have Det været anført som en Kl da det træet - - det der er meningen med trykket træ. slides mere ved at det står på Det er en helt normal konstruktion at trykimprægneret træ står ned på terrænet. det er 0 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet at BS.. bliver opfugtet fra jorden. Der er fare for misfarvning og nedbrydning i træet Genarorat HE-nr Kontrolrapport status SIde 23 april Varig standsning 29 Beskrivelse af skadelmangel: Træbeklædning på carporten står helt ned på terræn og Fejlangivelse

32 8. Tagkonstruktion i bygning C 8.2 Tagfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel:.ståltagpladerne ligger med minimal taghældning, hvorved der er risiko for vand under nogle vejrforhold kan trænge ind ved pladesamlinger og opfugte træværk. Fuldstændig tæthed kan ikke påregnes. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er Ikke beskrevet. - Afvises - se samme punkt 8.2 under htra A. 0 Taget ligger med 27gr hældning og minimumskravet fra leverandøren er 5gr såfremt der bruges specialfugemasse ved endeoverlapninger. Vurderingen fastholdes. Gener9rat HE-nr Kontrolrapport itatus Side 23 april Varig standsning 30

33 nger jiangivelse ii ii I j.l : i Beskrivelse af skadelmangel:. Der er ikke udført en inddækning mellem tagplader på bygning C og gavlen på bygning A. Samlingen er kun forseglet med en elastisk fuge, som er revnet fra. Note: Der ligger træværk umiddelbart under samlingen. Dette træværk kan blive opfugtet og risikere nedbrydning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet Det er meget nomialt at der ikke er inddækninger melle sådanne bygninger. Carporten regnes ofte som en primitiv bygning, hvor der accepteres disse ikke helt gode løsninger. Skal der være angivet en skade er det en K2, men der er meget lav risiko - det viser sig også ved at der ikke er fundet skader ved eftersynet - selv om huset ikke er flyt! Fejlen er vurderet midt i niveau A iht retningslinierne. Vurderingen fastholdes. A2 Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet ejendommen? Ca. 4% år 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Nej 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Ja XX 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Nej 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 23, apnl Vang standsning 31

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Linda Bech Wind og Martin Wind. By Struer. Udløbsdato 20-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Linda Bech Wind og Martin Wind. By Struer. Udløbsdato 20-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Linda Bech Wind og Martin Wind dresse Rosenbjerg 13, Humlum Postnr. 7600 Dato 20-03-2010 By Struer Udløbsdato 20-09-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-70364 Matrikel/Ejerlav: 4EK Tagård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 1915 Edvard Simonsen EBS, Energi- og Bygningsrådgivning NS Lautrupvang 2 275 Ballerup Dato: J.nr.: XX fgørelse -

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen dresse Bakkelandet 53, nnisse Postnr. 3200 Dato 17-03-2010 By Helsinge Udløbsdato 17-09-2010 H-10-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-26688 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere