DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 Fælledvej Struer FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning Beskikket bygningssagkyndig 844 Ole Møller Nielsen retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som alvorligt Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten XX er afvigelser fra advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig Ole Møller Nielsen tildeles en der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at den Der foreligger en gældende påtale XX med udløb den 24. november 2014, gældende påtale er understøttende for den aktuelle advarsel. Sagsfremstilling: møde den 16. maj Ole Møller Nielsen med bisidder XX fra XX havde foretræde under behandlingen af sagen og fremkom med bemærkninger i det den 26. november den 29. februar Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig Ole Møller Nielsen Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand xx og færdiggjort Den sagkyndige har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 23. februar den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis i den tekniske revision. væsentlige jf. vedhæftede bilag (mail med BS kommentarer til kontrolrapportens Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på konklusioner). følgende punkter, er veldokumenterede og afvejningen foretaget i overensstemmelse med Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten, bortset fra DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESICIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE GI Mønt 4 / 1117 KØBENHAVN K TLF: /

2 Nævnet har revurderet vægten at fejlangivelserne under følgende punkter: Under Tidligere tilstandsrapport () vurderes den forkerte datoangivelse at være en fejl under bagateigrænsen, hvorfor den trafaldes. Under punkt 1.2 () er det angivet at revnerne forekommer generelt hele soklen rundt, hvorfor fejlen frafaldes. Under punkt 8.14 frafaldes fejlangivelsen (), da det vurderes under bagatelgrænsen, at det ikke er angivet, at gangbroen består afløse plader og brædder. Under punkt 9.3 frafaldes fejlangivelsen (), da den manglende fugning under toiletkummen vurderes uden særlig risiko og omkostning. Under punkt 9.3 vurderes de revnede hjørnet uger i gæstetoilet () uden særlig risiko og omkostning, hvorfor vægten nedsættes til. Nævnets revurdering af ovenstående punkter ændrer ikke den samlede vurdering af tilstandsrapporten som alvorligt fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 ... - Antal TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVRVS OG BYGG!STYRELSEU Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutnlngsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning pâ sanktion 26. marts 2012 Hurtige besigtigeiser 28. november 201 I Stor månedsproduktion 25. december 2010 Retvisende Andet: Erstatningsrapport 19. maj 2010 Acceptabel Tidsforbrug 13. november 2008 Godkendt Antal rapporter 8. august 2008 Godkendt rapporter 23. januar 2007 Godkendt? 14. juni 2006 Godkendt Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Ole Møller Botjek Struer Fælledvej Delvist 9 (BS) Nielsen v/omn 7600 Struer (Mobil) Bygningsrdgivni nci Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ejendommens beliggenhed Billedteket Bygning A Beboelse østgavl og nordfacade. Oversigtsbilleder Gonareret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 apr Vang standsning

4 Bygning B garage/udhus - nordsiden. Bygning C Carport nordside. Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-dec-11 14:41 Udtrukket til kontrol ScanJouriournal nr ikke angivet 02-dec-i i 09:12 er tildelt teknisk revisor til kontrol 09-dec-11 16:55 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 1 2-jan-i 2 11:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor 19-jan-12 17:40 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 01-feb-12 14:45 QA har ikke godkendt Udkast 03-feb-12 09:09 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 03-feb-12 i 3:59 QA har ikke godkendt Udkast 03-feb Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 03-feb-12 14:46 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 16-feb-12 15:12 Søgt ny deadline: 23. feb feb-12 15:12 Ny deadline for BS kommentar: 23. feb feb-12 07:45 har kommenteret på udkast 29-feb-12 12:56 Endelig kontrolrraport udarbejdet 26-mar-12 15:00 Vang standsning ger Genreret HE-nr Kontrolrapport status Side 23. april :21 Varig standsning 2

5 Indledning Tilstandsrapport for ejendommen I Indrapporteret I Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Fejlangivelse BBR Meddelelse er af ældre dato og er ændret siden Før gennemgang bør der medtages en ny BBR Meddelelse fra OlS. BBR er korrekt, og blev udlevret af sælger. havde også den nye med, men valgte at 0 anvende_den_gamle,_som_var_sælgers. Ny BBR skal altid fremskaffes/bruges. Vurderingen fastholdes. Forsikringspolice Der_foreligger_ingen_forsikringspolice Tidligere tilstandsrapport XX (af ) Fejlangivelse Forkert dato og årstal. Den rigtige dato er Der er tale om en tastefejl. Rapportnummer er korrekt, og det er det der skal bruges ved 0 Energimærke en søgning. Vurderingen fastholdes - og er vurderet på laveste trin, Energimærke er under udarbejdelse Genereret HE nr Kontrolrapport status Side 23. apri :21 Varig atandsnng 3

6 Andre bygningsoplysninger Fejla ngivelse Tidligere tilstandsrapport foreligger. Teksten Tidligere tilstandsrapport foreligger er ikke tilstrækkelig entydig og præcis nok til, at en bruger (køber, mægler, forsikringsselskab, bank, eller advokat), kan bibringes en klar forståelse om, hvorvidt der findes bygningstegninger, eller om dise blot ikke er blevet efterspurgt. Da der til tider kan findes gamle tegninger på ejendommene, som kan indeholde nyttige oplysninger for Huseftersynet, er det derfor i brugernes interesse at den sagkyndige præciserer, at de har været efterspurgt og evt, årsagen til at de ikke er fremlagt.(jvnf. HB kap. 3 afsnit 4.01) Ejer havde nnrinriiin hunninnpnrinrir fra 1969 oq nmhvnninritpnninrir fra 1977 Den foreliggende tegning er ikke en byggeteknisk tegning. Det er ikke tegnet af en 0 tekninker og har ingen byggeteknisk værdi - derfor skal den heller Ikke anføres. Vurderingen fastholdes, såfremt tegningerne ikke havde byggeteknisk værdi burde dette også være oplyst. Bygningsbeskrivelse 3oligtype Typehus Ejendommen Parcelhus Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og rn2 total m2 kælder rn2 rn2 bolig m2 erflverv tagetage 1 A Beboelse 1970 I B Gareg&u&tus 1970 I C Carport 0 i 18 ø Generoret HE-nr Kontrolrapport status Side 23. april :21 Varig standsning 4

7 Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Skunke er ikke fremkommelige. ikke kunne besigtiges? Fejlangiveise Beskrivelse at mangel: Forbehold for bygningsdele, der ikke kunne besigtiges skal være entydige, således der ikke senere kan opstå tvivl om hvad der ikke er besigtiget. Skunkrum mod nord og syd, kunne besigtiges i til 2 m ind via aftagelige lemme på terrasse i østenden. Begrundelse for fejl: Den sagkyndiges forbehold findes ikke tilstrækkeligt præcise. Der burde have væretr anført, hvad åsagen til den manglende besigtigelsesmulighed. ja. Vurderingen fastholdes. 3. Bemærkninger til Ja: A - Termoruder er generelt besigtiget på stedet, men der kan være forskellige forhold som gør at termoruder? skaden er næsten umulig at konstatere, specielt i en evt. begyndelsesface hvor skaden ofte kun viser sig periodevis. Der tages derfor forbehold for evt, punkterede ternioruder, ud over de evt, angivne. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BOR? Ja: C - Bygningen er tilføjet, idet denne ikke fremgår at BBR. Fejla ngivelse Beskrivelse at skade!mangel: Bygning A: I BBR pr er boligarealet oplyst til 251m2, der er ikke 21 m2 erhvervsareal som oplyst i tilstandsrapporten. I bygning B er der en kælder som fejlagtig er anført under bygning A. Begrundelse for fejl: Afvigelsen er ikke registreret at BS. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygronsdel / inslallation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Fundamenrerlsokler 0 2 i 0 0 x 2. Kælder I krybekælder I lerrændæk Yder- eg indervægge 0 I Vinduerogdere 0 i i 0 0 x 5. Lofter Ietageedskrllelser 0 i x 6 Gulskonstnjktion og gulve x Indvendige tapper B Tagkorretniktion 0 i x B Bed I to,iet og bryggers 0 0 i 2 0 Li_ws.nstah1amonet x jit El.nsIa 1Iadoner x Genereret HE-nr Kontrolrapport etatue Side 23. april Vang standsning 5

8 Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Et velholdt hus med relativt fà registreringer i forhold til gennemsnittet af øvrige huse af samme alder og opbygning. Bygning B, garagen bærer meget præg af selvbyg og er noget rodet i konstruktionerne. Udbedring af registreringer i forbindelse med murværk og badeværelse bør have høj prioritet NB! For at få fuldt overblik over de registrerede forholdt er det vigtigt at læse noterne til disse. Noterne er angivet umiddelbart under den aktuelle registrering. Gonarrt HEi,r Kontrolrapport5tatus Side 23. april :21 Varig standsning 6

9 hvilket Bygning A (Beboelse - 251m2) 1. Fundamenter / sokler i bygning A 1.2 Sokkel I Kl: Der er en mindre sætningsrevne på nordfacaden. 1.2 Sokkel Kl: Der er enkelte mindre sokkelrevner. Note: Angivne sokkelrevner er mere reglen end undtagelsen og_skønnes_ikke_at_have_nogen_videre_konstruktiv_betydning. Fejlangivelse Beskrivelse at skadelmangel: Skadesbeskrivelsen mangler en stedfæstelse af skadenlskaderne. Mindst med henvisning til hvilke flader der har skaden og med henvisning til et sted hvor skadestypen kan ses. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet, og i en evt. forsikringssag vil der kunne opstå tvivl om, hvorvidt skaden er omfattet ejerskifteforsikringen, hvis en sådan er tegnet. Revner er jævnt fordelt huset rundt - heller ikke imødegåes af tr. 0 tr skriver: Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke stedfæstet, og i en evt. forsikringssag vil der kunne opstå tvivl om, hvorvidt skaden er omfattet ejerskifteforsikringen, hvis en sådan er tegnet. tr anfører et problem forsikringen - hvilken forsikring, og hvori skulle dette problem - ertaringsvis? - bestå? Vurderingen fastholdes. 1.3 Udvendige trapper 1<2. Der er revner og enkelte klukke fliser pà udvendig trappe på østgavl samt fugesvind mellem fliser på hovedtrappe på nordfacaden. 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader I gavle 1<2: Der er slip/deformering at 3 stk. tegloverliggere over vinduer i nordfacaden samt 2 stk. i sydfacaden. Note: Skaden skyldes rust i armeringen i tegloverliggeren og presset fra denne proces kan forårsage revner ud i murværket hvorfor overliggeren bør udskiftes hurtigst muligt. Ganeraret HEnr Kontrolrapport status Side 23. april :21 Varig standsning 7

10 3.1 Facader/gavle Fejlangivelse K2: Der er let fugesvind på udvendigt murværk på vestgavlen. Note: Forholdet svækker ydermurens mod indtrænc ina afslaareon. Beskrivelse af Skadelmangel: Der er fugeudfald og revnedannelser i murfuger på vestgavl ved NV hjørne, især under gavlbeklædningen og ved tag på carport. Der bør gøres opmærksom på konsekvensen, nemlig fugtindtrængning til armering i underliggende vinduesoverligger. Dette er formentlig årsagen til at fugen åbner sig og vinduesoverligger er revnet. De det er en skade der udvikler sig og påvirker andre dele af bygningen, bør karakteren være K3. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Manglende konsekvensbeskrivelse og forkert karakter. Fra tr antages noget om revner og årsag, dette er gætteværk, hvorfor den beskrevne k2 0 er korrekt, eller lige så korrekt. Vurderingen fastholdes, da der er skader på underliggende vinduesoverligger. 3.1 Facader I gavle K2: Der er et par sætningsrevner i vestgavlen samt et par sætningsrevner ved et vinduer i nordfacaden og en mindre revne ved murvinge mod sydvest. Note: Revnerne skønnes at være i ro, men kan kun konstateres ved at reparere fugerne og at disse ikke genåbnes. Genereret HE.nr Kontroirapport status Side 23 apnl Vang standsning 8

11 3.1 Facader /qavle Fejlangivelse A5 Beskrivelse af skadelmangel: Defekt teglstensoverligger over vindue mod vest! carport. Revnerne skyldes formodentlig fugtindtrængning i overliggende murværk. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke realstreret af BS. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt Generiret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 april Var,g standsning 9

12 3.1 Facader / gavle lnr Fejlangivelse BeskrIvelse at skadelmangel: Revnedannelser i facade fra bagdør til altan underside østgavl, Revnen skønnes at være sætningsrevne. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet at BS. Korrekt at skaden ikke er anført, men der er ikke tale om sætningsskade, men en meget! normal skade ved vinduer - ved de bevægelser der altid er i murværk. karakter Kl er den rigtige, da risikoen for bygningsdelen er til at overse. Kom igen om 5 år, og det har ikke forandret sig. Vurderingen fastholdes. Revnen skønnes at have sammenhæng med de beskrevne revner ved nord facade som er omtalt tidligere i denne rapporte hvor revnerne har fået K Indvendige vægge Kl: Der er vandstriber ned af lodrette skunkvægge, i stuen, flere steder. Note: Ejer kunne ikke oplyse i hvilken anledning vandskaderne er opstået. 4. Vinduer og døre i bygning A 4 i Døre K2: Glastætningsbånd krymper i skydedørspartiet i østgavlen. Note: Der ses ofte svind i denne type tætningsbånd ved denne vindues- og dørtype med tynde alu-glaslister. Forholdet giver adgang for vandindtrængning i glasfalsen og vil reducere vinduets levetid. Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 23 april Varig standsning 10

13 4.1 Døre Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadeå mangel: Indvendige dør ved soveværelse/gang i stueetage mangler justering. Dørplade går mod karm. Karakter; Kl. Begrundelse_for_fejl:_Skaden_er_ikke_beskrevet. Døre og vinduer der mangler justering er mere drift end skade. Så normalt skal dette ikke 0 anføres! Døren slæber mod karmed og bør beskrives. Vurderingen_fastholdes. 4.2 Vinduer Kl: Vinduer og døre trænger servicering flere steder. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler præcisering af hvor der mangler servicering, eller evt, eksempler på skadens art i HB: Eventuelle skader skal i bemærkningerne klart henføres til en specifik bygning eller bygningsdel, og til placeringen på bygningsdelen. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Manglende præcisering iht i f-ib. Når ordlyden er som her, menes der at en generel servicering vil være godt. 0 Det er en serrviceoplysning og ikke noget der normalt skal med i rapporten. Se også ovenfor_under_døre. Vurderingen fastholdes. De fleste vinduer og døre fungerede normalt. Genareret HE-nr Kontrofrapportstatu Side 23. april :21 Varig Starld9fliflg 11

14 4.2 Vinduer Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der er begyndende nedbrydning nederst i karm i midterste Veluxvindue mod nord og der er i øvrige ovenlysvinduer begyndende malingsafskalning nederst i ramme og karm. Karakter: K2 Bearundalse for fejl: Skaden er ikke beskrevet Korrekt at tr fandt dette dårlige sted i karmtræet Malingsafskalninger er vedligeholdelse og skal ikke nævcnes i en rapport Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 apnl Varg standsning 12

15 -.. (Po 0) CO 0) - 3 D z 0 0 (i, 0 ( 0) CO ( 0 2 CO 3 3 CO = 0) 0) ( 0) = 0 CO -f 0 Cl) -I. 0 0) cn u) 3(0 CO,U) t (D 3 _ < -ç Cn - ) ø 0) 0 pco 3 (PO. Cl) 0-3 Cl) 0) - (7) :12 D D (TI I- 0 I. m 0 -D. - 0

16 8.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Ingen bemærkninger A5 Beskrivelse af skadelmangel: Tætning mellem tagpiade og overside af Veluxvinduer mangler ved alle vinduer og tætning ved rygningsplader mangler i et lille område ved loftsiem. Note: Ved manglende tætninglskumbølgeklodser kan der ved snefygning og stærk slagregn være risiko for vandskader på loft- og vægbeklædning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er beskrevet I tidligere tilstandsrapport, men ikke medtaget i denne raport. Dette forhold må afvises, da det ikke kan ses hvad problemet er! 0 Problemet er at der mangler tætning mellem inddækninger på ovenlysvinduer og A5 tagplader samt enkelte steder ved rygning, forholdet er tidligere nævnt i rapport nr.xx med et Kl - hvor det beskrives at det kan give adgang for slagvand og fygesne. Vurderingen fastholdes. Genereret HS-nr Kontrolrapport status Side 23 april Varig standsning 14

17 8.11 Ventilation Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler tilstrækkelig ventilation af tagrum. Note: Manglende ventilation kan medfører risiko for skader på andre bygningsdele. Der kunne dog ikke måles unornial fugt på træværket i loft- og skunkrummet ved den tekniske revision. Karakter; K Isolering Fejlangivelse Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Med husets alder og at der ikke kan konstateres skader, er der ingen skade. Afvises indtil 0 at tr anviser eventuelle skader. Vi skal ikke opfinde disse! Ventilation af tagrummet mangler når der bliver tætnet ved rygning og ved tagvinduer - der er herefter fare for skader. Vurderingen fastholdes. Beskrivelse af skadelmangel: I skunkrum mod syd er der tydlige spor efter mår, som havde ødelagt lidt af isoleringsmaterialet og efterladt sig synlige spor. Karakter:K2 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke nævnt af BS. Forholdet afvises som en k2-skade. Bør have været anført som en Kl -skade, der der ingen riskio er - jo for vammetab, men det er under et evt. energimærke. OK. Genereret HE-nr Kontrolrapport statue Side 23 april Varig standsning 15

18 8.14 Gangbro Fejlangivelse Beskrivelse at skadelmangel: Der er kun udlagt enkelte løse plader og brædder som gangbro. Note: Inspektionsmulighed er derfor besværliggjort. Karakter. Kl Bearundelse for fejl: r ikke beskrevet. Afvises - der skal ikke være gangbro 0 Vurderingen fastholdes. Der er på loftet en del færdsel for betjening at genveks. 9. Bad / toilet og bryggers i bygning A I 19.1 Gulvkonstruktion)- IIægning 1K2: Klinker - bryggers er løse. Genereret FIE-nr kontrolrapport status Side 23 april Varigstandaning 16

19 9.2 Vægkonstruktion/ belægning Fejlangivelse ingen bemærkninger Beskrivelse af skade/mangel: Vægfliser I badeværelse/bruseniche mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget, er konstateret ved nederste fliserækker under bruserarrangement. Note: Der er fare for fugtnidtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum under fliser, dels yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. 0 tr anfører at fliser stedvis ikke har fuld vedhæftning. Det korrekte have været at anføre hvor. Det stilles der krav om andre steder i rapporten! Fliserne sidder rigtig godt i, men ved at banke fire steder på hver eneste flise i hele rummet fandt teknisk revisor en flise hvor 1/3 af en flisen var hultlydende og en flise hvor 1)2 afflisen var huitlydende. Begge på skillevæggen mellem brusenichen og det øvrige badeværelse. Der er i forhold til vejledeninger for flisearbejde ikke tale om en skade. Her henvises til SBI Erik Brandt. Der er ingen risiko! Fliseme med manglende fastklæbning var i nederste række på ydervæggen og ved hjørnet mod bruservæg det er korrekt beskrevet at fliserne var delvis fastklæbet Vurderingen_fastholdes. Generaret 14E-nr tçontrotrapport status Side 23 april Varig standsning 17

20 Fejlang ive iso belægning 9.2 Vægkonstruktion/- Ingen bemærkninger Genereret HE-nr Kontrolrapport statue Side 23 april Varig standsning 18 vandnedsivning i underliggende konstruktioner. 9.3 Fuger K3: Der er slip ved vandret fuge, ved overgangen gulv/væg, i brusenichen. Note: Forholdet medfører Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Karakter: K2 til underlaget langs gulv i bryggers på ydervæg mod øst. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Beskrivelse af skadelmangel: Vægfliser er revnet og mangler stedvis fuld vedhæftning

21 9.3 Fuaer Fejlangivelse BeskrIvelse af skadelmangol: Der mangler tætlukkende fuge mellem toiletskål og gulv i gæstetoilet. Note: Selvom skruehuller har skabt en utæthed i gulvet, skønnes risiko for vandskader i denne forbindelse begrænset, da toilet er placeret i område uden direkte vandbelastning Derimod kan smudspartikler og overfladevand m.v fra gulv, trænge ind under toiletskål og give anledning til vækst af mikroorganismer og dermed en ildelugtende tilstand, Karakter:K2 Bearundelse for feii forholdet er overset. Dette forhold afvises, der er ingen krav om dette. Der er ingen byggetekniske 0 problemstillinger. Tror ikke der er vejledninger der anviser noget Rengøringsmæssigt kan det være fornuftigt, men byggeteknisk, ikke en skade. Vurderingen fastholdes. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 23 april :21 Varig standsning 19

22 9.3 Fuger Fejlangivelse I. Beskrivelse at skadelmangel: I gæstetoilet er hjørnefuger mellem vægfilser revnet bla. i fuger i væg mod badeværelse og mod gang. Note: Der er fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og skimmel i hulrum bag fuge. Har K3 da fugen er i fugtig zone ved håndvask. Karakter: K3 Bygaingssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS. fejlen er vurderet i A niveau da det skønnes at vandbelastninaen er relativ lille. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Genereret HE.nr Kontrofrapportatatus Side 2 april Varig standsning 20

23 vandtæt Fejla ngivelse I. Beskrivelse afskadolmangel: I badeværelse er hjørnefuge mellem vægfliser revnet i væg mod gæstetoiletlgang. Karakter: Kl Bearundelse for fejl: Skaden er ikke medtaaet af BS.. Forholdet er korrekt men bør være. Karakteren vurderes som udgangspunkt til og ved formildende forhold lidt lavere. VJ!n en fastholdes. 9.4 Gulvafløb K3: Mellem guivrist og overkant afløbsskål er der udstøbt beton - overgang mangler i brusertichen. Note: Frilforvitret betonkant mellem guivriste og overkant afløbsskål øger risikoen for vandindtrængning i konstruktionerne - montering af vandtæt overgang skal påregnes. Ganereret HE-nr Kontroirapport status Side 23. april :21 Vang standsning 21

24 - 9.4 Gulvafløb Fejlanglvelse Bygningssagkyridig Beskrivelse af skadelmangel: Der er fri synlig beton mellem gulvbelægning og afløbsskål ved håndvask i gæstetoilet i stueetage Note: Risiko for opfugtning I tæring i tilstødende bygningsdele / gulvkonstruktion herunder rørinstallationer. Karakter: K3 Pearundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS. Korrekt at dette forhold ikke er anført, men der er ingen vandbeastning. Det er korrekt at faren for fugtindtrængning ikke er stor, derfor er der kun vurderet for skaden. Vurderingen fastholdes. Genereret HE-nr )Çontrolrapport status Side 23 apni Varigstandsning 22

25 10. VVS-installationer i bygning A 10.2 Varrneinstallationer Fejlangivelse I. Beskrivelse af skadelmangel: Overfladerust ved luftskrue på radiator i gæstetoilet. Karakter: Kl Begrundelse for felt: Forholdet er ikke nævnt af BS. Den_sagkyndige_har ikke_kommenteret dette_punkt. Genereret HE-nr Kontrolrapport status Side 23 april Vang standsning 23

26 10.2 Varmeinstallationer Fejlangivelse C13 Beskrivelse af skadelmangel: I kold skunk mod syd er der uisolerede varmerør på et kort stykke. Er konstateret umiddelbart inden for inspektionslem på altan i østenden på 1. sal. Note.: Der er fare for frostskader pà rør med heraf følgende skader. Karakter: K3 Byg ningssagkyndig Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Under tilgængelighed er anført at skunke ikke er besigtiget pga manglende fremkommelighed Derfor er mangel ikke nævnt. Dette her er en mangel, der kan give skade, men da det er et varmerør, er det en teoretisk situation, da det varme vand altid løber rundt i systemet. Frostnsiko er kun ved vandinstallationer, hvor vandet står stille, når der ikke tappes vand. Forholdet burde have været nævnt, som Kl eller K3 men været vurderet niveau A, da det er den manglende isolering og varmetabet der er skaden. Forholdet er iøvrigt nævnt i energimærket. Er vurderet i niveau C. Da forholdet ikke vil være åbenbart for andre end fagfolk, og iøvrigt Cl 3 er gemt I skunken Der er fare for frostsprængning med heraf følgende skader. Vurderingen fastholdes til midt i C niveau. Generart HE-nr Kontrolrapport status Sida 23 april VanO standsning 24

27 11. El-installationer i bygning A 11.1 Andet Fejlangivelse Incien bemærkninaer Beskrivelse af skadelmangel: I stuen, er der et lampeudtag i loftet, som mangler afsluttende dåse og dæksel. Note: Installationen er ulovlig, men vurderes dog ikke umiddelbart at kunne give anledning til personrisiko, på grund af placering i loftet. Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Forholdet var dækket af lampe! roset på pendel ved det første eftersyn. 0 OK - fejlen frafaldes 0 Genereret HE-nr KontroIrapport status Side 23 epril Varig standsning 25

28 11.1 Andet Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: I værelse mod SV på 1. sal, er der to lampeudtag i loftet, som mangler afsluttende dæksel. Note: De manglende afdækninger vurderes dog ikke umiddelbart at kunne give anledning til personrisiko, på grund af placering i loftet. Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. - Der var afdækninger på disse udtag ved første eftersyn. Ok - fejlen frafaldes Genereret HE-nr Kontrolrapport statue 5de 23. april :21 Vang standsning 28

29 Bygning B (Garageludhus - 28m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning B Ii.2 Sokkel I KO: Sokkel af betonfunderingsblokke er upudsede på østfacaden. II 3. Yder- og indervægge i bygning B 3.1 Facader/gavle K2: Murværket på facade mod øst mangler fugning, hvilket tilsyneladende aldrig er blevet udført. Note: L Forholdet svækker ydermurens modstandsdygtighed mod indtrængning af slagregn. 4. Vinduer og døre bygning B 4.1 Døre Kl: Garageport trænger servicering. 4.1 Døre K2: Der er rådskader yderdør vestfacaden. 4.2 Vinduer K2: Der er begyndende råd i vindue i sydgavlen, 4.4 Sålbænke K3: Der mangler sålbænk ved vindue sydgavlen. Note: Forholdet medfører vandindtrængning i underliggende murværk. 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 K2: Der er rust på tagplader over garagedelen. Tagbelægning/rygning Genereret HE.nr Kontroirapport status Side 23. april :21 varig standsning 27

30 8.2 Tagfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse afskadelmangel:ståltagpladerrie ligger med minimal taghældning, hvorved der er risiko for vand under nogle vejrforhold kan trænge ind ved pladesamlinger og opfugte træværk Fuldstændig tæthed kan ikke påregnes. Karakter. K2 Begrundelse_for fejl:_forholdet er ikke_beskrevet. - Tagfaldet overholder de vejledninger der følger med produkterne. Der er normalt ikke de 0 Taget ligger med I,4gr hældning og minimumskravet fra leverandøren er 5gr såfremt der bruges specialfugemasse ved endeoverlapninger. Vurderingen fastholdes Skorsten K3: Der mangler fugning ved skorstensinddækningen. Note: Forholdet nedbryder skorstenspibens modstandskraft mod indtrængning af slagregn og kan medføre opfugtning af undertiggende bygningsdele. i 1. El-installationer i bygning B II Andet UN: Som sikring for, at gældende installationskrav er overholdt, bør el-installationer generelt gennemgåes af en autoriseret el-installatør. Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 23 april Vane standsning 28

31 - Karakter: K2 Bygning C (Carport - 18m2) 3. Yder- og indervægge i bygning C 3.1 Facaderlgavle Vurderingen fastholdes i laveste niveau. jorden. kunne have Det været anført som en Kl da det træet - - det der er meningen med trykket træ. slides mere ved at det står på Det er en helt normal konstruktion at trykimprægneret træ står ned på terrænet. det er 0 Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet at BS.. bliver opfugtet fra jorden. Der er fare for misfarvning og nedbrydning i træet Genarorat HE-nr Kontrolrapport status SIde 23 april Varig standsning 29 Beskrivelse af skadelmangel: Træbeklædning på carporten står helt ned på terræn og Fejlangivelse

32 8. Tagkonstruktion i bygning C 8.2 Tagfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel:.ståltagpladerne ligger med minimal taghældning, hvorved der er risiko for vand under nogle vejrforhold kan trænge ind ved pladesamlinger og opfugte træværk. Fuldstændig tæthed kan ikke påregnes. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er Ikke beskrevet. - Afvises - se samme punkt 8.2 under htra A. 0 Taget ligger med 27gr hældning og minimumskravet fra leverandøren er 5gr såfremt der bruges specialfugemasse ved endeoverlapninger. Vurderingen fastholdes. Gener9rat HE-nr Kontrolrapport itatus Side 23 april Varig standsning 30

33 nger jiangivelse ii ii I j.l : i Beskrivelse af skadelmangel:. Der er ikke udført en inddækning mellem tagplader på bygning C og gavlen på bygning A. Samlingen er kun forseglet med en elastisk fuge, som er revnet fra. Note: Der ligger træværk umiddelbart under samlingen. Dette træværk kan blive opfugtet og risikere nedbrydning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet Det er meget nomialt at der ikke er inddækninger melle sådanne bygninger. Carporten regnes ofte som en primitiv bygning, hvor der accepteres disse ikke helt gode løsninger. Skal der være angivet en skade er det en K2, men der er meget lav risiko - det viser sig også ved at der ikke er fundet skader ved eftersynet - selv om huset ikke er flyt! Fejlen er vurderet midt i niveau A iht retningslinierne. Vurderingen fastholdes. A2 Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet ejendommen? Ca. 4% år 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Nej 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Ja XX 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Nej 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 23, apnl Vang standsning 31

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere