Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation Version 1.3 d.d. 02/12/2013 Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: (32-2)

2 VEJLEDNING OM ANVENDELSEN AF DIREKTIV 2009/48/EF OM SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ: TEKNISK DOKUMENTATION BEMÆRKNINGER 1. Den foreliggende vejledning skal tjene som håndbog for alle parter, der er direkte eller indirekte berørt af direktiv 2009/48/EF, i daglig tale kaldet legetøjsdirektivet. Læserne bør være opmærksomme på, at denne vejledning alene har til formål at lette anvendelsen af direktiv 2009/48/EF, og at det er den relevante nationale gennemførelseslovgivning af direktivteksten, der er den juridisk bindende retsakt. Vejledningen gengiver dog medlemsstaternes og aktørernes holdning og fungerer som reference, så det sikres, at de anvender direktivet konsistent. Vejledningen skal være med til at sikre den frie bevægelighed for legetøj på EU's område ved konsensus mellem medlemsstaternes regeringseksperter og andre berørte parter. 2. Denne vejledning er udarbejdet af de relevante tjenestegrene i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik i samråd med medlemsstater, europæisk erhvervsliv, europæiske standardiseringsorganer, europæiske forbrugerorganisationer og bemyndigede organer. 3. Europa-Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysningerne i denne vejledning, som alene har til formål at yde rådgivning. Disse oplysninger: er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed refererer lejlighedsvist til eksterne oplysninger, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for udgør ikke juridisk rådgivning. 4. Alle referencer til CE-mærkningen og EF-overensstemmelseserklæringen i denne vejledning vedrører kun direktiv 2009/48/EF. For markedsføring af legetøj på EU's område finder al anden relevant gældende lovgivning anvendelse. 5. Yderligere oplysninger, især med hensyn til specifikke produkttyper, findes på Kommissionens websted 2

3 INDLEDNING For at sikre, at de væsentlige sikkerhedskrav opfyldes, var det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som fabrikanten skal følge. Intern produktionskontrol, hvor fabrikanten selv har ansvaret for overensstemmelsesvurderingen, har vist sig at været tilstrækkelig i tilfælde, hvor han har fulgt de harmoniserede standarder, der er offentliggjort med referencenumre i Den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende), og som omfatter alle sikkerhedskrav til legetøj. I tilfælde, hvor der ikke findes sådanne harmoniserede standarder, bør legetøjet forelægges til certificering ved en uafhængig tredjepart, i dette tilfælde EF-typeafprøvning 1. Det samme gælder, hvis sådanne standarder eller en af dem er blevet offentliggjort med begrænsninger i Den Europæiske Unions Tidende, eller hvis fabrikanten ikke fuldstændigt eller kun delvis har overholdt de pågældende standarder. Fabrikanten kan forelægge legetøjet til EFtypeafprøvning i tilfælde, hvor vedkommende mener, at legetøjets art, udformning, konstruktion eller formål nødvendiggør certificering ved en uafhængig tredjepart. For at fuldende fabrikantens juridiske forpligtelser, som har til formål at sikre, at legetøj er sikkert, fastsættes der i det nye direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj (legetøjsdirektivet) en udtrykkelig forpligtelse til at foretage en undersøgelse af de forskellige farer, som legetøjet kan frembyde, samt en vurdering af den potentielle eksponering for disse farer. For kemikaliers vedkommende omfatter dette en vurdering af sandsynligheden for, at legetøjet indeholder forbudte stoffer eller stoffer underlagt begrænsninger. Fabrikanterne har pligt til at opbevare sikkerhedsvurderingen i den tekniske dokumentation, således at markedsovervågningsmyndighederne kan udføre deres opgaver effektivt. Denne vejledning har til formål at formidle de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde passende teknisk dokumentation. Den fokuserer på den sikkerhedsvurdering, der skal udføres af fabrikanterne herunder SMV'er. Vejledningen skal sikre, at direktivet, når det anvendes korrekt, fører til fjernelse af hindringer og vanskeligheder for varernes frie bevægelighed i Den Europæiske Union. Det skal bemærkes, at udsagnene i vejledningen alene vedrører anvendelsen af direktiv 2009/48/EF, medmindre andet er angivet. 1 I denne vejledning antager vi, at de erhvervsdrivende og myndighederne er bekendt med indholdet i de harmoniserede standarder, hvortil der offentliggøres referencer i EU-Tidende. 3

4 VEJLEDNING OM ANVENDELSEN AF DIREKTIV 2009/48/EF OM SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ: TEKNISK DOKUMENTATION... 2 DEL I TEKNISK DOKUMENTATION RETSGRUNDLAG Artikel 4 Fabrikantens forpligtelser Artikel 5 Bemyndigede repræsentanter Artikel 6 Importørens forpligtelser Artikel 7 Distributørens forpligtelser Artikel 15 EF-overensstemmelseserklæring Artikel 18 Sikkerhedsvurderinger Artikel 19 Gældende overensstemmelsesvurderingsprocedurer Artikel 20 EF-typeafprøvning Artikel 21 Teknisk dokumentation Artikel 41 Pålæg til det bemyndigede organ Artikel 45 Formel manglende overensstemmelse med kravene Bilag IV Teknisk dokumentation TEKNISK DOKUMENTATION DETALJERET BESKRIVELSE AF KONSTRUKTION OG FREMSTILLING Detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling en beskrivelse af legetøjet, herunder dele og bestanddele et farvebillede af legetøjet i høj opløsning konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og skemaer, og hvordan legetøjet fungerer teksten på legetøjets emballage brugsanvisning eller folder eller dokumenter, der ledsager legetøjet en beskrivelse af den påtænkte og forudsigelige anvendelse alderskategori en beskrivelse af fremstillingsprocessen i form af en beskrivelse af procedurer og trin i fremstillingen (smeltning, skæring osv.) Liste over bestanddele og materialer Emballage "Eksploderet tegning" Kolonnerne Niveau og Beskrivelse Kolonnen Delnummer Kolonnerne Anvendt antal, Bestanddelens vægt og Koncentration Kolonnerne Materiale, Stof, Bestanddel og Funktion Kolonnen CAS

5 Kolonnerne Sikkerhedsdatablad, Leverandørdelerklæring eller Afprøvningsrapport Kolonnen Kilde Sikkerhedsdatablade Stoffer eller kemiske produkter, hvor der kræves et sikkerhedsdatablad: Kemiske produkter, hvor der kræves et sikkerhedsdatablad på modtagerens anmodning: Sikkerhedsdatablade i særlige tilfælde: Stoffer eller kemiske produkter, hvor der ikke kræves et sikkerhedsdatablad: Eksempler på legetøj, hvor et sikkerhedsdatablad kan kræves: BESKRIVELSE AF DEN FULGTE OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSPROCEDURE Forslag til skabelon Første parts overensstemmelsesvurdering eller selvcertificering (modul A) Modul A Certificering ved tredjepart (modul B + C) Modul B Modul C EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Overensstemmelseserklæringens udformning Nr. (entydig identifikation af legetøjet) Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant: Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar: Erklæringens genstand (identifikation af legetøjet, så det kan spores). Den skal indeholde et farvebillede, der er tilstrækkelig klart til, at legetøjet kan identificeres Genstanden for erklæringen, som beskrevet i punkt 4, er i overensstemmelse med den relevante EUharmoniseringslovgivning: Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med: Hvor det er relevant: det bemyndigede organ (navn, nummer), der har foretaget (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten: Supplerende oplysninger: Ajourføring af overensstemmelseserklæringen Overensstemmelseserklæring på alle 22 sprog Kombinering af overensstemmelsesdokumenter

6 6. ADRESSER PÅ FREMSTILLINGSSTED OG LAGER KOPIER AF DOKUMENTER, SOM FABRIKANTEN HAR FORELAGT ET BEMYNDIGET ORGAN AFPRØVNINGSRAPPORTER KOPI AF EF-TYPEAFPRØVNINGSATTESTEN SIKKERHEDSVURDERING DEL II VURDERING AF MEKANISKE, FYSISKE, ANTÆNDELIGHEDS- OG ELEKTRISKE FARER MEKANISKE, FYSISKE, ANTÆNDELIGHEDS- OG ELEKTRISKE FARER Beskrivelse af legetøjet Anvendelse Påtænkt bruger: Sårbare forbrugere: Påtænkt og med rimelighed forudsigelig anvendelse: Anvendelsens hyppighed og varighed: Identifikation af farer Identifikation af gældende standarder DEL III HYGIEJNE OG RADIOAKTIVITETSVURDERING HYGIEJNE OG RADIOAKTIVITET Radioaktivitet Hygiejne Vurdering Mikrobiologiske risici, infektioner og sygdom Ajourføring af sikkerhedsvurderingen DEL IV KRAV VEDRØRENDE KEMIKALIER KEMISKE KRAV Direktivet om sikkerhedskrav til legetøj og kemikaliesikkerhedsvurdering af legetøj Betydningen af kemiske standarder Yderligere oplysninger om de kategorier af stoffer, der behandles i sikkerhedsvurderingen CMR-stoffer Duftstoffer Andre forbudte stoffer/stoffer underlagt begrænsninger Uønskede kemiske stoffer (ikke forbudte/underlagt begrænsninger) Udgangspunktet for en kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurderingsprocessen Generelt Identifikationsfasen

7 Hindringer for informationsstrømmen [fortroligheden af oplysninger] Sådan kommer man videre med begrænsede oplysninger Karakteriseringsfase Karakterisering stofkarakterisering Karakterisering forbudte stoffer/stoffer underlagt begrænsninger (retlige krav) Karakterisering forbudte stoffer/stoffer underlagt begrænsninger (identificeret i sikkerhedsstandarder) Karakterisering stoffer, som ikke er underlagt forbud/begrænsninger Vurderingsfasen Vurdering af stoffer og materialer, der er underlagt begrænsninger Vurdering af materialer og stoffer, som ikke er omfattet af forbud/begrænsninger Faktorer, der har indflydelse på eksponeringen Resultatet af kemikaliesikkerhedsvurderingen TILLÆG I: MATERIALELISTE/STOFLISTE TILLÆG IA SKABELON TIL LEVERANDØRBREV MED ANBEFALING OM AT BRUGE SKABELONEN TIL MATERIALELISTEN/STOFLISTEN TILLÆG I B SKABELON TIL LEVERANDØRDELERKLÆRING TILLÆG II EU-LOVGIVNING VEDRØRENDE LEGETØJ BILAG III MATERIALER, DER ER KENDT FOR AT INDEHOLDE FORBUDTE STOFFER/STOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER BILAG IV INFORMATIONSKILDER VEDRØRENDE UØNSKEDE KEMISKE STOFFER

8 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL DEN TIDLIGERE VERSION Rev. 1.1 Rev. 1.1 Rev. 1.1 Rev. 1.1 Rev. 1.2 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Rev. 1.3 Ajourføring af hyperlinks til websteder Beskrivelse af dokumentation for overholdelse af modul A Beskrivelse af ajourføring af overensstemmelseserklæringen Ajourføring af national lovgivning Selvklassificering Ajourføring af indholdsfortegnelse Ajourføring af hyperlinks til websteder Ajourføring af skabelonen til materialelisten/stoflisten (i hele afsnit 3.2) Ajourføring af referencer til legetøjsdirektivet Ajourføring af referencer til harmoniserede standarder og legetøjsdirektivet Ajourføring af referencer til legetøjsdirektivet Ajourføring af tillæg I vedrørende skabelonen til materialelisten/stoflisten Indføjelse af tillæg I a vedrørende skabelonen til materialelisten/stoflisten Indføjelse af tillæg I b vedrørende skabelonen til materialelisten/stoflisten Ajourføring af referencer til relevant EU-lovgivning Ajourføring af referencer til national lovgivning 8

9 DEL I TEKNISK DOKUMENTATION 9

10 1. RETSGRUNDLAG Det nye direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj indeholder flere bestemmelser om den tekniske dokumentation. Alle erhvervsdrivende har forpligtelser, men den tekniske dokumentation udarbejdes af fabrikanten, da dette er den erhvervsdrivende, som kender legetøjets konstruktion, fremstilling, sammensætning (materialer og kemikalier) osv. De andre erhvervsdrivende (bemyndigede repræsentanter, importører, distributører) er forpligtet til at stille disse oplysninger til rådighed. Hvis en fabrikant ikke har teknisk dokumentation for et bestemt stykke legetøj, kan markedsovervågningsmyndighederne pålægge fabrikanten at få et bemyndiget organ til at afprøve legetøjet for fabrikantens regning. I denne vejlednings del I, afsnit 2, beskrives de forskellige aspekter af den tekniske dokumentation. Der fokuseres på sikkerhedsvurderingen i del II. Nedenfor angives de gældende bestemmelser i legetøjsdirektivet Artikel 4 Fabrikantens forpligtelser Fabrikanten skal udarbejde den nødvendige tekniske dokumentation i overensstemmelse med artikel 21 og gennemføre eller få gennemført den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der finder anvendelse i henhold til artikel 19. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EF-overensstemmelseserklæringen i ti år efter, at legetøjet er blevet bragt i omsætning Artikel 5 Bemyndigede repræsentanter Udarbejdelsen af teknisk dokumentation indgår ikke i den bemyndigede repræsentants mandat. Bemyndigede repræsentanter udfører de opgaver, der er fastsat i det mandat, de har modtaget fra fabrikanten. Mandatet sætter som minimum den bemyndigede repræsentant i stand til: a) at sørge for, at EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i ti år, efter at legetøjet er bragt i omsætning b) på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjets overensstemmelse med lovgivningen c) at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at fjerne de risici, som legetøj, der er omfattet af den pågældendes mandat, udgør Artikel 6 Importørens forpligtelser Importøren skal, før denne bringer legetøj i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. 10

11 Importøren skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet teknisk dokumentation, at legetøjet er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 4, stk. 5 og 6. Importøren skal i ti år efter at legetøjet er bragt i omsætning opbevare en kopi af EFoverensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom Artikel 7 Distributørens forpligtelser Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give denne myndighed al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjsproduktets overensstemmelse med lovgivningen Artikel 15 EF-overensstemmelseserklæring Det skal af EF-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at kravene i artikel 10 og bilag II er opfyldt. EF-overensstemmelseserklæringen skal som minimum indeholde de elementer, der er anført i dette direktivs bilag III og de relevante moduler i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF, og skal løbende ajourføres. EF-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i dette direktivs bilag III. Den skal oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor legetøjet er bragt i omsætning eller er gjort tilgængeligt. Ved at udarbejde EF-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at legetøjet opfylder de gældende krav Artikel 18 Sikkerhedsvurderinger Inden legetøjet bringes i omsætning, skal fabrikanten foretage en analyse af de kemiske, fysiske, mekaniske, elektriske, antændeligheds-, hygiejniske og radioaktivitetsfarer, som legetøjet kan have, samt en vurdering af den potentielle eksponering for disse farer Artikel 19 Gældende overensstemmelsesvurderingsprocedurer Inden et legetøjsprodukt bringes i omsætning, gennemfører fabrikanten en overensstemmelsesvurdering, jf. stk. 2 og 3, for at dokumentere, at legetøjet er i overensstemmelse med kravene i artikel 10 og bilag II. Hvis fabrikanten har anvendt harmoniserede standarder, som der er offentliggjort et referencenummer for i EU-Tidende, og som omfatter alle relevante sikkerhedskrav til legetøjet, benytter fabrikanten proceduren for intern produktionskontrol som anført i modul A i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF. Legetøjet underkastes EF-typeafprøvning som anført i artikel 20 kombineret med typeoverensstemmelsesproceduren som anført i modul C i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF i følgende tilfælde: a) når der ikke findes harmoniserede standarder, for hvilke der er offentliggjort et referencenummer i EU-Tidende, og som omfatter alle relevante sikkerhedskrav til legetøjet b) når de i litra a) omhandlede harmoniserede standarder findes, men fabrikanten ikke eller kun delvist har anvendt dem 11

12 c) når de i litra a) omhandlede harmoniserede standarder eller nogle af dem er offentliggjort med begrænsninger d) når fabrikanten mener, at legetøjets art, udformning, konstruktion eller formål nødvendiggør certificering ved en uafhængig tredjepart Artikel 20 EF-typeafprøvning Ansøgning om EF-typeafprøvning, gennemførelse af afprøvningen og udstedelse af EFtypeafprøvningsattesten finder sted i overensstemmelse med proceduren i modul B i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF. EF-typeafprøvningen gennemføres på den måde, der er angivet i modul B, punkt 2, andet led. Ud over disse bestemmelser finder kravene i stk. 2-5 anvendelse. Ansøgningen om EF-typeafprøvning skal indeholde en beskrivelse af legetøjet, og der skal være oplysninger om fremstillingsstedet, herunder adressen. Når et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er bemyndiget i henhold til artikel 22 (i det følgende benævnt et "bemyndiget organ"), gennemfører en EF-typeafprøvning, evaluerer det i relevante tilfælde sammen med fabrikanten den analyse, fabrikanten har foretaget i overensstemmelse med artikel 18, af farer, legetøjet kan udgøre. EF-typeafprøvningsattesten skal indeholde en reference til dette direktiv, et farvebillede og en klar beskrivelse af legetøjet, herunder dimensioner, og en liste over de gennemførte prøvninger med en reference til den relevante afprøvningsrapport. EF-typeafprøvningsattesten tages op til fornyet behandling, når som helst det er nødvendigt, særlig i tilfælde af en ændring af fremstillingsprocessen, råvarerne eller legetøjets bestanddele, og under alle omstændigheder hvert femte år. EF-typeafprøvningsattesten trækkes tilbage, hvis legetøjet ikke længere er i overensstemmelse med kravene i artikel 10 og bilag II. Medlemsstaterne sørger for, at de bemyndigede organer ikke udsteder en EFtypeafprøvningsattest for legetøj, for hvilket der allerede er nægtet eller tilbagetrukket en attest. Den tekniske dokumentation og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et for dette organ acceptabelt sprog Artikel 21 Teknisk dokumentation Den i artikel 4, stk. 2, omhandlede tekniske dokumentation skal indeholde alle relevante data eller oplysninger om de midler, fabrikanten anvender for at sikre, at legetøjet opfylder kravene i artikel 10 og bilag II. Stk. 3. Den tekniske dokumentation udfærdiges på et af de officielle EU-sprog, jf. dog artikel 20, stk. Efter begrundet anmodning fra markedsovervågningsmyndigheden i en medlemsstat fremskaffer fabrikanten en oversættelse af de relevante dele af den tekniske dokumentation til den pågældende medlemsstats officielle sprog. Hvis en markedsovervågningsmyndighed anmoder fabrikanten om den tekniske dokumentation eller en oversættelse af dele heraf, kan den fastsætte en frist på 30 dage for modtagelse af dossieret eller oversættelsen, medmindre en kortere frist er begrundet på grund af en alvorlig eller umiddelbar risiko. Hvis fabrikanten ikke overholder forpligtelserne i stk. 1, 2 og 3, kan markedsovervågningsmyndigheden kræve af ham, at et bemyndiget organ udfører en afprøvning for hans regning inden for et bestemt tidsrum, hvor det undersøges, om legetøjet opfylder de harmoniserede standarder og væsentlige sikkerhedskrav. 12

13 1.10. Artikel 41 Pålæg til det bemyndigede organ Markedsovervågningsmyndigheder kan anmode et bemyndiget organ om at fremlægge oplysninger om enhver EF-typeafprøvningsattest, som det pågældende organ har udstedt eller trukket tilbage, eller som vedrører tilfælde, hvor udstedelse af en sådan attest er blevet nægtet, herunder afprøvningsrapporterne og den tekniske dokumentation Artikel 45 Formel manglende overensstemmelse med kravene Med forbehold af artikel 42 skal en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold, pålægge den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende opfyldelse af kravene til ophør: a) CE-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 16 eller artikel 17. b) Der er ikke anbragt CE-mærkning. c) Der er ikke udarbejdet en EF-overensstemmelseserklæring. d) EF-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet korrekt. e) Den tekniske dokumentation er enten ikke til rådighed eller ikke fuldstændig Bilag IV Teknisk dokumentation Den i artikel 21 omhandlede tekniske dokumentation skal i det omfang, det er relevant for vurderingen, indeholde: a) en detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling, herunder en liste over bestanddele og materialer, der er anvendt i legetøjet, og sikkerhedsdatablade om de anvendte kemikalier, som kan indhentes hos leverandørerne af kemikalierne b) den eller de sikkerhedsvurderinger, der er udført i overensstemmelse med artikel 18 c) en beskrivelse af den fulgte overensstemmelsesvurderingsprocedure d) en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen e) adresser på fremstillingssted og lager f) kopier af dokumenter, som fabrikanten har forelagt et eventuelt inddraget bemyndiget organ g) afprøvningsrapporter og en beskrivelse af, hvordan fabrikanten sikrer, at produktionen er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, såfremt fabrikanten har fulgt den i artikel 19, stk. 2, omhandlede procedure for intern produktionskontrol h) en kopi af EF-typeafprøvningsattesten, en beskrivelse af, hvordan fabrikanten sikrer, at produktionen er i overensstemmelse med produkttypen som beskrevet i EFtypeafprøvningsattesten, og kopier af dokumenter, som fabrikanten forelagde det bemyndigede organ, såfremt fabrikanten underkastede legetøjet EF-typeafprøvning og fulgte den i artikel 19, stk. 3, omhandlede typeoverensstemmelsesprocedure. 13

14 2. Teknisk dokumentation Direktiver baseret på den nye metode forpligter fabrikanten til at udarbejde teknisk dokumentation indeholdende oplysninger, der dokumenterer, at produktet opfylder de gældende krav. Denne forpligtelse starter, når legetøjet bringes i omsætning i EU, uanset dets geografiske oprindelse. Det er fabrikantens ansvar at udarbejde den krævede tekniske dokumentation. Udarbejdelsen af teknisk dokumentation indgår ikke i den bemyndigede repræsentants mandat. Den tekniske dokumentation skal opbevares i ti år, efter at legetøjet er bragt i omsætning 2. Ansvaret for dette ligger hos fabrikanten eller den bemyndigede repræsentant, der er etableret i EU. Importører skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation. Alle erhvervsdrivende skal på grundlag af en begrundet anmodning give alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendig for at konstatere legetøjsproduktets overensstemmelse med lovgivningen. Som hovedregel skal den tekniske dokumentation indeholde alle relevante data eller oplysninger om de midler, der anvendes for at sikre, at legetøjet opfylder kravene i legetøjsdirektivet. Den omfatter konstruktion og fremstilling af legetøjet, samt hvordan det fungerer. Oplysningerne i dokumentationen afhænger af legetøjets beskaffenhed og af, hvad der fra et teknisk synspunkt opfattes som værende nødvendigt for at dokumentere, at legetøjet er i overensstemmelse med de væsentlige krav i legetøjsdirektivet, eller hvis de harmoniserede standarder, hvortil der er offentliggjort referencer i EU-Tidende, er blevet anvendt, med disse i stedet for ved at anføre de væsentlige krav, der er omfattet af disse standarder. Det, at fabrikanten skal udarbejde teknisk dokumentation, betyder ikke, at fabrikanten skal udarbejde hvert enkelt dokument i dokumentationen. Som nævnt ovenfor udgør denne en samling af dokumenter. Den tekniske dokumentation kan omfatte dokumenter, der udarbejdes af andre: f.eks. overensstemmelseserklæringen underskrevet af den bemyndigede repræsentant, en EF-typeattest fra et bemyndiget organ, afprøvningsrapporter fra laboratorier osv. I legetøjsdirektivet kræves det, at den tekniske dokumentation skal være affattet på et af EU's officielle sprog. Med begrundet anmodning kan en myndighed i en medlemsstat anmode om oversættelse af de relevante dele af den tekniske dokumentation til den pågældende medlemsstats officielle sprog. For at udføre de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der kræver attestering ved en uafhængig tredjepart, korrekt, skal den tekniske dokumentation altid affattes på et sprog, det bemyndigede organ forstår. Hvis markedsovervågningsmyndighederne er i tvivl om, hvorvidt legetøj er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, kan de anmode om fabrikantens tekniske dokumentation eller oversættelse af de relevante dele heraf. Disse bestemmelser har et dobbelt formål: På den ene side giver fremsendelse af de relevante dele af den tekniske dokumentation fabrikanten mulighed for at forklare de foranstaltninger, han har truffet for at håndtere de risici, der er forbundet med legetøjet, for at opfylde kravene i direktivet. På den anden side giver markedsovervågningsmyndighedernes gennemgang af disse dokumenter dem mulighed for at afslutte deres undersøgelser og enten af- eller bekræfte deres tvivl om det pågældende legetøjs overensstemmelse. Det er imidlertid ikke nødvendigt 2 Der findes flere oplysninger i den blå vejledning, afsnit 2.3.1: "Desuden henviser begrebet "bringe i omsætning" til hvert enkelt produkt og ikke til en produkttype, eller hvorvidt det blev fremstillet for sig selv eller som led i en serie". 14

15 for markedsovervågningsmyndighederne at anmode om disse dokumenter, hvis de mener, at de allerede har tilstrækkelige oplysninger til at træffe deres beslutning om iværksættelse af nødvendige og rimelige foranstaltninger. Anmodningen om den tekniske dokumentation eller oversættelse af de relevante dele heraf bør indeholde oplysninger om, hvorfor myndighederne har tvivl om legetøjets overensstemmelse, og de dele eller aspekter af legetøjet, der undersøges. Det er kun de dele af den tekniske dokumentation, der er nødvendige for undersøgelsen, myndighederne bør anmode om, således at der ikke lægges en uforholdsmæssig stor byrde på fabrikanten. Anmodningen kan indeholde en frist for modtagelse af de nødvendige dokumenter, som skal være 30 dage. Der kan fastsættes en kortere frist, hvis de nationale myndigheder begrunder dette med en alvorlig umiddelbar risiko. Fabrikanter skal være opmærksomme på, at en medlemsstats myndighed kan pålægge dem at lade et bemyndiget organ udføre en afprøvning for fabrikantens regning, især hvis han ikke er i stand til at fremlægge den tekniske dokumentation! For at det bemyndigede organ kan udføre undersøgelsen, skal fabrikanten alligevel fremlægge den tekniske dokumentation. Fabrikanten er forpligtet til at fremlægge dokumentationen og kan ikke påberåbe sig, at den indeholder fortrolige oplysninger (f.eks. forretningshemmeligheder). Medlemsstaternes myndigheder er retligt forpligtet til at sikre, at de tekniske oplysninger, de indsamler i forbindelse med markedsovervågningsaktiviteter, forbliver fortrolige i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i deres nationale lovgivning. Fabrikanter har derfor ingen grund til at frygte, at eventuelle følsomme oplysninger, de giver de nationale markedsovervågningsmyndigheder i forbindelse med markedsovervågning, vil blive videregivet. Den tekniske dokumentation vil være unik for et legetøjsprodukt, uanset hvor meget af indholdet, der kan gentages for en række lignende legetøjsprodukter. Det er derfor tilladt at fremsende generisk dokumentation, så længe forskellene mellem legetøjsproduktet og de dokumenter, der er unikke for enkelte legetøjsprodukter, angives. Teknisk dokumentation behøver ikke at være enkelte filer i papirudgave. Oplysningerne kan lagres i et hvilket som helst format og forskellige steder i en virksomhed. Det er vigtigt at sikre, at den tekniske dokumentation ajourføres, så den afspejler eventuelle ændringer i legetøjet, lovgivningen eller standarderne. Det er afgørende, at produktets historik bevares. 15

16 Den tekniske dokumentations indhold Relaterede bestemmelser Uddrag fra direktivet Foreslået indhold Bilag IV, litra a) En detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling, herunder en liste over de bestanddele og materialer, der er anvendt i legetøjet, og sikkerhedsdatablade om anvendte kemikalier, som kan indhentes hos leverandørerne af kemikalierne. Beskrivelse af konstruktion og fremstilling Liste over bestanddele og materialer Sikkerhedsdatablade Bilag IV, litra b), Artikel 18 Den eller de sikkerhedsvurderinger, der er udført i overensstemmelse med artikel 18. Sikkerhedsvurderinger BILAG IV, litra c) Artikel 4, stk. 2, artikel 6, stk. 2, artikel 19 En beskrivelse af den fulgte overensstemmelsesvurderingsprocedure. Overensstemmelsesvurderingsprocedure Bilag III og IV, litra d), artikel 15 En kopi af EF-overensstemmelseserklæringen. EF-overensstemmelseserklæring 16

17 BILAG IV, litra e) Adresser på fremstillingssted og lager. Adresser på fremstillingsssted og lager BILAG IV, litra f) Kopier af dokumenter, som fabrikanten har forelagt et eventuelt inddraget bemyndiget organ. Dokumenter forelagt et bemyndiget organ BILAG IV, litra g) Artikel 4, stk. 4 Artikel 19, stk. 2 afprøvningsrapporter og en beskrivelse af, hvordan fabrikanten sikrer, at produktionen er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, såfremt fabrikanten har fulgt den i artikel 19, stk. 2, omhandlede procedure for intern produktionskontrol. Afprøvningsrapporter Oplysninger om produktionsseriers overensstemmelse Bilag IV, litra h) En kopi af EF-typeafprøvningsattesten, en beskrivelse af, hvordan fabrikanten sikrer, at produktionen er i overensstemmelse med produkttypen som beskrevet i typeafprøvningsattesten, og kopier af dokumenter, som fabrikanten har forelagt det bemyndigede organ, såfremt fabrikanten har opfyldt kravene vedrørende den i artikel 19, stk. 3, omhandlede EF-typeafprøvning og EFtypeoverensstemmelseserklæring EF-typeafprøvningsoplysninger Oplysninger om produktionsseriers overensstemmelse 17

18 3. Detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling Legetøjsdirektivet kræver, at fabrikanter opbevarer en detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling, herunder en liste over bestanddele og materialer, der er anvendt i legetøjet, og sikkerhedsdatablade om de anvendte kemikalier, som kan indhentes hos leverandørerne af kemikalierne. Denne bestemmelse betyder, at fabrikanten navnlig skal have en liste (over sine leverandører) med en oversigt over de bestanddele, stoffer og materialer, han har indkøbt. Han skal også have skemaer og tegninger over legetøjet i den tekniske dokumentation Detaljeret beskrivelse af konstruktion og fremstilling Den detaljerede beskrivelse skal mindst omfatte følgende specifikationer: en beskrivelse af legetøjet, herunder dele og bestanddele Dette vil sandsynligvis fremgå af materialelisten (se andetsteds i denne vejledning) et farvebillede af legetøjet i høj opløsning Billedet skal være tilstrækkeligt klart til, at legetøjet kan identificeres visuelt konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og skemaer, og hvordan legetøjet fungerer teksten på legetøjets emballage brugsanvisning eller folder eller dokumenter, der ledsager legetøjet Der findes flere oplysninger i vejledningen til legetøjsdirektivet 2009/48/EF, de harmoniserede standarder eller CEN guide IEC og IEC guide 14. ent_en.pdf en beskrivelse af den påtænkte og forudsigelige anvendelse Der findes flere oplysninger i vejledningen "Is a specific product covered by Directive 88/378/EEC or not?" eller andre relevante vejledninger alderskategori Fabrikanten rådes til at have relevante oplysninger om, hvilken alderskategori legetøjet egner sig til, i den tekniske dokumentation, idet forskellige krav i sikkerhedsstandarderne udløses af legetøjets aldersgruppering (f.eks. 10 måneder, 18 måneder, 36 måneder, 6 år, 8 år osv.). En ukorrekt alderskategorisering kunne komme til at betyde, at legetøjets overensstemmelse afprøves forkert, og at der drages forkerte konklusioner. Hvis det er nødvendigt med en mere detaljeret 18

19 risikovurdering for et bestemt legetøjsprodukt, vil det være nødvendigt at fastsætte en passende alderskategori. Bemærkning: Der findes flere oplysninger i klassifikationsretningslinjerne i CEN CR og andre vejledninger på Kommissionens websted Desuden kan CPSC's retningslinjer for aldersbestemmelse indeholde nyttige oplysninger. Disse kan findes på CPSC's websted Fabrikanter skal sikre, at emballage/reklame svarer til alderskategorien. F.eks. bør reklamerne ikke vise et barn på over tre år eller skrive 4+, hvis legetøjet helt klart er beregnet til børn under tre år. Forslag til skabelon: en beskrivelse af fremstillingsprocessen i form af en beskrivelse af procedurer og trin i fremstillingen (smeltning, skæring osv.) VIRKSOMHED: PRODUKTETS NAVN: PRODUKTETS IDENTIFIKATIONSNR.: VAREBESKRIVELSE: BILLEDE AF LEGETØJET PÅTÆNKT OG FORUDSIGELIG ANVENDELSE/BESKRIVELSE AF ANVENDELSEN: Alderskategori: kontrolleret i forhold til klassifikationsvejledningen CR og/eller KOMMISSIONENS vejledning? begrundelse: TJEKLISTE Tegning/skemaer Forklaring til tegning Materialeliste Emballage Brugsanvisning Folder vedlagt (ja/nej) Godkendt af: Dato: Beskrivelse af fremstillingsprocessen: Fremstillingsadresse: Lageradresse: 19

20 3.2. Liste over bestanddele og materialer I henhold til legetøjsdirektivet skal der udarbejdes en liste over bestanddele og materialer, som normalt inden for fremstillingsindustrien kaldes en materialeliste. En materialeliste kan defineres som en liste over råvarer, underenheder, mellemprodukter, underbestanddele, bestanddele og de mængder, der skal bruges af hver til at fremstille det færdige legetøj. Der findes endnu mere detaljerede oplysninger i en stofliste. Materialelisten/stoflisten skal ændres, hver gang en bestanddel, et produkt, et materiale eller en leverandør ændres. Der findes eksempler på materialelister/stoflister i tillæg I. I tillæg I a foreslås en skabelon til et brev, som legetøjsfabrikanterne kan vælge at sende ud til deres leverandører. Brevet skal minde leverandøren om legetøjsdirektivets forpligtelser vedrørende indholdet af den tekniske dokumentation og navnlig behovet for at tilvejebringe en liste over de bestanddele og materialer, der er anvendt i legetøjet, såvel som sikkerhedsdatablade om de anvendte kemikalier. I det foreslåede brev introduceres også skabelonen til materialelisten/stoflisten (første eksempel (udstoppet tøjdyr med musik) i tillæg I). I brevet anbefales det på det kraftigste, at leverandører benytter denne skabelon, medmindre de har et brugbart alternativ. Skabelonen til materialelisten/stoflisten har til formål at sikre, at legetøjsfabrikanter får de nødvendige oplysninger fra deres leverandører på en ensartet måde. En materialeliste/stofliste kan antage mange former. Denne vejledning viser to mulige formater til en materialeliste/stofliste, men fabrikanterne kan vælge deres eget, hvis bare det indeholder de vigtigste oplysninger. I det første eksempel (udstoppet tøjdyr med musik) i tillæg I blev der gjort følgende overvejelser: - Indfarvede tekstilmaterialer indkøbes eksternt (ingen indfarvning på legetøjsfabrikken). - Spilledåsen (med ledning og håndtag) indkøbes eksternt (underenhed). - Label med CE-mærkningen trykkes på legetøjsfabrikken. I det andet eksempel (flaske med sæbebobleopløsning) blev der gjort følgende overvejelser: - Flasken og klistermærket indkøbes eksternt (underenheder). - Sæbebobleopløsningen formuleres af fabrikanten på legetøjsfabrikken. - Fabrikanten støber selv låget Emballage Hvis legetøjets emballage betragtes som en del af legetøjet eller er en legetøjstaske, skal den angives på materialelisten/stoflisten. Selve emballagen skal ikke angives på materialelisten/stoflisten, men den skal være med i den tekniske 20

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Ref. Ares(2014)553585-03/03/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj. (EØS-relevant tekst) 30.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 170/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Turisme, virksomhedernes sociale ansvar, forbrugsvarer og internationale reguleringsaftaler Internationale reguleringsaftaler og legetøjssikkerhed

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

A7-0327/263. Begrundelse

A7-0327/263. Begrundelse 16.10.2013 A7-0327/263 263 Artikel 8 stk. 7 7. Fabrikanterne sikrer, at udstyret ledsages af de oplysninger, der skal gives i overensstemmelse med bilag I, afsnit 17, på et officielt EU-sprog, som er let

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/149 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF 31.3.2016 L 81/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere