Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST

2 INDHOLD 1 Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovation Hvad er dagrenovation Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Godkendte beholdere Villa- og rækkehusbebyggelser Etageboliger og større, samlede bebyggelser Kolonihaver m.v Ekstra sæk Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af dagrenovation Tilmelding/afmelding a Ordning for papiraffald - genbrugsstativ med kasser a.1 Hvad er papiraffald a.2 Hvem gælder ordningen for a.3 Beskrivelse af ordningen a.4 Beholdere a.5 Kapacitet for beholdere a.6 Anbringelse af beholdere a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

3 10a.8 Afhentning af papiraffald a.9 Øvrige ordninger b Ordning for papiraffald - Containere b.1 Hvad er papiraffald b.2 Hvem gælder ordningen for b.3 Beskrivelse af ordningen b.4 Beholdere b.5 Kapacitet for beholdere b.6 Anbringelse af beholdere b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere b.8 Afhentning af papiraffald b.9 Øvrige ordninger Ordning for papaffald Hvad er papaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Afhentning af papaffald Øvrige ordninger a Ordning for glasemballageaffald - Genbrugsstativ med kasse a.1 Hvad er glasemballageaffald a.2 Hvem gælder ordningen for a.3 Beskrivelse af ordningen a.4 Beholdere a.5 Kapacitet for beholdere a.6 Anbringelse af beholdere a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere a.8 Afhentning af glasemballageaffald a.9 Øvrige ordninger b Ordning for glasemballageaffald - Containere b.1 Hvad er glasemballageaffald b.2 Hvem gælder ordningen for

4 12b.3 Beskrivelse af ordningen b.4 Beholdere b.5 Kapacitet for beholdere b.6 Anbringelse af beholdere b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere b.8 Afhentning af glasemballageaffald b.9 Øvrige ordninger Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for genbrugspladser Hvem gælder ordningen for Adgang til genbrugspladser Sortering på genbrugspladser Ordning for PVC-affald Hvad er PVC-affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for imprægneret træ Hvad er imprægneret træ Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for farligt affald Hvad er farligt affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

5 19.1 Hvad er WEEE Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Afhentning af WEEE Øvrige ordninger Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for bygge- og anlægsaffald - uforurenet Hvad er bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for bygge- og anlægsaffald der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Hvad er bygge- og anlægsaffald der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for kasserede brugsgenstande fra haveboliger Hvad er kasserede brugsgenstande fra haveboliger Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for kasserede brugsgenstande fra etageboliger og kommunale institutioner Hvad er kasserede brugsgenstande fra etageboliger og kommunale institutioner Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for haveaffald fra haveboliger Hvad er haveaffald fra haveboliger Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Anbringelse af beholdere

6 25.6 Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af haveaffald fra haveboliger Øvrige ordninger Ordning for haveaffald fra etageboliger og kommunens institutioner og virksomheder Hvad er haveaffald fra etageboliger og kommunens institutioner og virksomheder Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Afhentning af haveaffald fra etageboliger og kommunens institutioner og virksomheder Øvrige ordninger Ordning for hjemmekompostering Hvad er hjemmekompostering Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Anbringelse af beholdere Ordning for flishugning Hvad er flishugning Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere Bilag 2, Godkendte beholdere og stativer 6

7 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Hvidovre Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). - Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). - Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr - (Elskrotbekendtgørelsen). - Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). - Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Desuden gælder det, at: Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder er de institutioner og virksomheder i Hvidovre Kommune, som ejes og drives af Hvidovre Kommune. Nedenfor er definitionerne fra affaldsbekendtgørelsen anført. 1) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 7) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib. 8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at 7

8 a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 11) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. 12) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 13) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 14) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 15) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 16) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 17) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 18) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 19) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 20) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 21) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4. 22) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 23) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere. 24) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling. 25) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, men ikke: a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering. c) PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 26) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 8

9 27) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 28) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 30) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 31) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 32) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 33) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en henteeller en bringeordning. 34) Indsamlingsvirksomhed: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet, og som kan indberette oplysninger om alle former for affald, herunder genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald, som virksomheden indsamler eller transporterer. En indsamlingsvirksomhed kan være et anlæg, som forbehandler genanvendeligt affald. 35) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 36) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 37) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 38) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 39) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 40) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Hvidovre Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 9

10 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen til, inden for lovgivningens rammer, at meddele dispensation fra regulativets bestemmelser. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for erhvervsaffald vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. december 2010 og trådt i kraft den 1. januar Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Borgmester Kommunaldirektør 10

11 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 14 i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for dagrenovation gælder for alle borgere, grundejere, boliger og kolonihaver i Hvidovre Kommune. Ordningen gælder også for ubebyggede grunde, hvor der frembringes dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Borgere og grundejere er forpligtet til at benytte ordningen jf. affaldsbekendtgørelsens Beskrivelse af ordningen Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning, hvor affaldet hentes hos dem, der er omfattet af ordningen. Brugeren anbringer affaldet enten i sække eller i containere. Sækkene afhentes, og der leveres ved afhentningen en ny sæk, der anbringes i sækkestativet. Containerne tømmes og bringes efter tømning tilbage til standpladsen. Borgere og grundejere kan, i stedet for at aflevere vegetabilsk affald til ordningen, hjemmekompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. Husstande, der komposterer, er ikke forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres. Om hjemmekompostering se dette regulativs 27. Fællesordninger Boliger, der er beliggende i ejendomme, hvor der også er virksomheder, skal benytte indsamlingsmateriel, der er opstillet til brug for boligerne og virksomhederne i fællesskab. Boligerne og virksomhederne betaler for anskaffelse og vedligeholdelse af indsamlingsmateriel og for afhentning af affald i forhold til de affaldsmængder, parterne frembringer. Boliger og virksomheder hæfter som udgangspunkt for eventuelle omkostninger i forbindelse med fejlsorteringer, hvis det ikke er muligt at identificere kilden til fejlsorteringerne. Ved fællesordninger, både ved anvendelse af containere m.v. og underjordiske containere, hvor en eller flere af parterne ophører med at deltage i fællesordningen, hæfter den eller de øvrige parter for hele materiellet både med hensyn til vedligeholdelse og betaling for tømning m.v. Hvor fællesordninger medfører en større investering i materiel, f.eks. ved underjordiske containere, kan det være en fordel, hvis de deltagende parter indgår en aftale om fællesordningen, herunder om opsigelse af deltagelse i ordningen, således at de, der forbliver i fællesordningen, ikke belastes uforholdsmæssigt økonomisk, hvis en eller flere parter trækker sig ud af ordningen. Hvidovre Kommune afgør, hvor stor kapacitet der er behov for. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for dagrenovation, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dagrenovation. 11

12 Det kan f.eks. besluttes, at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad, der findes på Dispensation Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde, og på baggrund af en ansøgning herom, inden for lovgivningens rammer meddele dispensation fra regulativets bestemmelser. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Ved beholdere forstås ved denne ordning alt materiel til opsamling af dagrenovation, herunder sække, minicontainere, vippecontainere, ophalercontainere, komprimatorcontainere og underjordiske containere samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg Godkendte beholdere Beholdere til opsamling af dagrenovation skal være godkendte af Hvidovre Kommune, så beholderne passer til det anvendte indsamlingsmateriel, således at håndteringen og tømningen kan foregå ubesværet. Godkendte beholdere til affald i Hvidovre Kommune fremgår af Bilag 2. Tilladte beholderstørrelser for de enkelte boligtyper er angivet i dette regulativs 9.4.2, og Hvidovre Kommune kan dog i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af de angivne beholdere og tillade brug af andre typer og størrelser. Anmodning om dispensation skal sendes til Hvidovre Kommune, og anmodningen skal være begrundet. Beholdere anskaffes og vedligeholdes af grundejeren. Det er muligt gratis at låne en kompostbeholder hos Hvidovre Kommune. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at forny eller reparere stativer eller containere, skal sådant påbud straks efterkommes. Underjordiske affaldsbeholdere Der kan anvendes underjordiske affaldsbeholdere til dagrenovation i boligforeninger. Brugerne anskaffer selv beholderen og står for etableringen og herunder samtlige udgifter både til indkøb, etablering og drift m.v. Hvis der er flere ejere af beholderen, skal der udarbejdes en skriftlig aftale om fordeling af tømningsudgifter, rengøring, vedligeholdelse m.v. Aftalen skal tinglyses. Hvidovre Kommune skal godkende beholderen og placeringen. Se mere i Guide til etablering af underjordiske affaldsbeholdere i Hvidovre Kommune Villa- og rækkehusbebyggelser I villa- og rækkehusbebyggelser skal der være tilmeldt mindst én beholder pr. husstand. Der må i villa- og rækkehusbebyggelser anvendes sække og sækkestativer samt tohjulede minicontainere af størrelserne 140 liter og 190 liter. 12

13 Hvidovre Kommune kan dog i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af de angivne beholdere og tillade brug af andre typer og størrelser, se For hver tilmeldt sæk skal der forefindes et stativ, således at alle sække opbevares utilgængeligt for skadedyr, f.eks. rotter. Sækkene skal være påstemplet Hvidovre Kommune. Andre sække kan bruges, såfremt en ny sæk fejlagtigt ikke er blevet leveret, der er bestilt afhentning af ekstra sæk eller i forbindelse med eventuelle arbejdsnedlæggelser eller andet Etageboliger og større, samlede bebyggelser Ved etageboliger og større, samlede bebyggelser og lignende skal der normalt opstilles et antal sækkestativer eller containere svarende til mindst 75 liter kapacitet pr. husstand pr. uge. Sække skal være påstemplet Hvidovre Kommune. Andre sække kan bruges, såfremt en ny sæk fejlagtigt ikke er blevet leveret, der er bestilt afhentning af ekstra sæk eller i forbindelse med arbejdsnedlæggelser eller andet. Der må anvendes sække og sækkestativer med en kapacitet på 110 liter samt tohjulede minicontainere på 140 liter, 190 liter og 240 liter samt firehjulede minicontainere på op til 800 liter. Grundejeren kan i stedet for sække og minicontainere anvende vippecontainere i størrelser fra 6 til 16 m3, ophalercontainere i størrelser fra 12 til 24 m3, komprimatorcontainere på 20 m3 og underjordiske containere på 3 til 5 m3. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde godkende, at tilmeldingen nedsættes til en sækkekapacitet eller containervolumen på mindre end 75 liter pr. husstand pr. uge. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af de angivne beholdere og tillade brug af andre typer og størrelser, se Depoter til fyldte sække Det er muligt at opstille et færre antal sækkestativer end antallet af tilmeldte sække på betingelse af, at fyldte sække er lukket med strips, snor eller lignende og henstilles i depoter, der er indrettet i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Sækkene skal opbevares på hygiejnisk vis uden adgang for skadedyr. Sække må ikke stables. Der gælder samme regler om adgangsforhold til depoter til fyldte sække som til de øvrige opsamlingssteder. Se dette regulativs 9.6 Anbringelse af beholdere samt Bilag Kolonihaver m.v. Kolonihaver og lignende, der kan benyttes til overnatning, skal være tilmeldt med mindst én sæk pr. parcel i sommerhalvåret 1. april til 30. september. For hver tilmeldt sæk skal der forefindes et stativ, se dog nedenfor. Der kan ved kolonihaver også benyttes tohjulede minicontainere af størrelsen 140 liter eller 190 liter. Brugere af kolonihaver kan benytte fælles beholdere, f.eks. større minicontainere (240 til 800 liter) eller anskaffe vippecontainere i størrelser fra 6 til 16 m3, ophalercontainere i størrelser fra 12 til 24 m3, komprimatorcontainere og underjordiske containere på 3 til 5 m 3. Ved fælles beholdere i kolonihaver skal der normalt opstilles et antal sækkestativer eller containere svarende til mindst 75 liter kapacitet pr. husstand pr. uge. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde godkende, at tilmeldingen nedsættes til en sækkekapacitet eller containervolumen på mindre end 75 liter pr. husstand pr. uge. Hvidovre Kommune ligeledes i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af de angivne beholdere og tillade brug af andre typer og størrelser, se

14 9.4.5 Ekstra sæk Alle haveboliger i kommunen kan uden beregning få hentet en ekstra sæk med dagrenovation to gange årligt. Den ekstra sæk skal husstanden selv købe. Sækken skal være stærk nok til at kunne bæres med indhold. De ekstra sække afhentes kun af renovatøren mod forudgående bestilling på eller ved henvendelse til Hvidovre Kommune. 9.5 Kapacitet for beholdere Hvidovre Kommune kan på baggrund af affaldsmængde, pladsforhold og adgangsforhold fastsætte, hvilket opsamlingsmateriel og hvilken kapacitet, der skal være til rådighed for hvert enkelt tømningssted. Det påhviler grundejeren at sørge for, at der altid er tilmeldt tilstrækkelig kapacitet til opsamling af dagrenovationen, så der med den fastsatte tømningshyppighed ikke sker overfyldning. Renovatøren kan undlade at hente og tømme sække og containere, hvis disse er overfyldte. Størrelse af beholdere for de enkelte boligtyper fremgår af 9.4.2, og I Bilag 2 er der en oversigt over de beholdere, som Hvidovre Kommune har forhåndsgodkendt til affaldsindsamlingen. 9.6 Anbringelse af beholdere Beholdernes placering på ejendommen skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. Hvis beholderen er placeret på en måde, så placering og adgangsvej ikke opfylder reglerne i Bilag 1, vil beholderen ikke blive afhentet, medmindre manglende afhentning vil give akut risiko for uhygiejniske forhold eller forurening af luft, vand eller jord. Borgeren har ansvaret for affaldets opbevaring, således at eventuelt spild fra iturevne eller dårligt lukkede sække, der er anbragt ved skel eller uden for skel, skal fjernes fra fortov og vej af borgeren. Renovatøren kan i nogle tilfælde undlade at tømme eller afhente beholderen, se herom i dette regulativs Anvendelse og fyldning af beholdere Sortering og emballering Der må kun anbringes dagrenovation i de beholdere, der er beregnet hertil, jf. dette regulativs 9.4. Såfremt renovatøren vurderer, at affaldet ikke er sorteret efter regulativets bestemmelser, kan Hvidovre Kommune bestemme, at affaldet skal indsamles særskilt efter anvisning fra kommunen. Sod og aske, herunder aske m.v. fra grill og askebægre, skal være fuldstændig afkølet for at undgå risiko for brand, samt emballeret inden anbringelse i beholdere, så der ikke er risiko for, at der spredes støv fra affaldet under håndteringen. Støv fra støvsugere skal være emballeret forsvarligt, så der ikke spredes støv ved håndteringen. Det samme gælder øvrigt støvende affald. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande, vådt og uhygiejnisk affald, herunder f.eks. skår, bleer, kattegrus m.m., skal være forsvarligt emballeret i tæt emballage inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholdere eller opstå uhygiejniske forhold. 14

15 Renovatøren vil undlade at afhente sække eller tømme containere, hvis vådt og støvende affald ikke er indpakket forsvarligt. Låg på beholdere skal være tæt tillukket. Låget på beholdere med dobbeltlåg skal være låst på afhentningsdagen inden kl Fyldning af beholdere Containere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sække må kun fyldes til den markerede påfyldningsstreg. Såfremt beholdere er overfyldte, bliver de ikke tømt af renovatøren. Gentagne tilfælde af overfyldning kan medføre, at Hvidovre Kommune påbyder grundejeren at tilmelde større eller yderligere enheder og opkræver gebyr for den ekstra renovationskapacitet. Se dette regulativs 9.5. Defekt materiel Hvis en sæk er iturevet, så den ikke kan transporteres til renovationsvognen uden risiko for, at der sker spild, vil sækken ikke blive afhentet af renovatøren. Renovatøren vi i sådanne tilfælde levere en erstatningssæk samt en ny sæk. Grundejeren skal selv sørge for, at affaldet fra den defekte eller fejlfyldte sæk fyldes over i erstatningssækken. Sækken vil blive afhentet ved næste ordinære afhentning sammen med den nye sæk. Defekte beholdere, der ikke kan transporteres uden risiko for, at der sker spild, eller har defekter, der forhindrer normal, forsvarlig håndtering og transport, vil ikke blive tømt af renovatøren. 9.8 Renholdelse af beholdere Grundejeren er forpligtet til at holde beholdere rene, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller andre problemer ved afhentningen. Hvidovre Kommune afgør, om beholdere er rene. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at rengøre beholdere, skal sådant påbud straks efterkommes. 9.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning af beholdere fra helårsboliger foretages normalt en gang om ugen på en fast ugedag. Hvor specielle forhold taler for det, kan kommunen godkende, at der afhentes to eller flere gange om ugen. Afhentning af affald fra kolonihaver og lign. sker i perioden 1. april til 30. september; normalt en gang om ugen på en fast ugedag. Ved underjordiske containere kan Hvidovre Kommune give dispensation til tømning hver anden uge. Afhentning og tømning af beholdere sker under normale forhold mellem klokken 6.00 og mandag til fredag. Såfremt renovatøren konstaterer, at der ved afhentningen ikke er affald i en renovationssæk, kan renovatøren undlade at levere en ny sæk. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på Ved problemer ved enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. 15

16 Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Grundejeren kan foretage til- og afmelding og ændringer i antal og størrelse af beholdere ved henvendelse til Hvidovre Kommune. Ændringer skal meddeles telefonisk eller skriftligt til kommunen senest den 15. i en måned for at få virkning fra den første i den følgende måned. Hvis ejendomme ikke bebos i en periode af mindst 3 måneder, f.eks. i forbindelse med sanering eller byfornyelse eller for enfamilieboligers vedkommende på grund af ejerskifte, kan brugerne afmelde dagrenovationsordningen. Ejendomme, der er erklæret ubeboelige, kan ligeledes afmeldes dagrenovationsordningen. Det er Hvidovre Kommune, der afgør, om betingelserne for afmelding er til stede. 16

17 10a Ordning for papiraffald - genbrugsstativ med kasser 10a.1 Hvad er papiraffald Ordningen omfatter: Rene og tørre rester af papir, der er egnet til genanvendelse, f.eks. kasserede aviser, ugeblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, adresseløse forsendelser, printerpapir, konvolutter, telefonbøger, reklametryksager og lignende. Ordningen omfatter ikke: Plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner og juicekartoner), karton og pap, ringbind og indbundne bøger. 10a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for haveboligområder (villa- og rækkehuse, herunder 2-familieboliger og kolonihaver), hvor grundejerforeninger med medlemspligt kan træffe beslutning om, at grundejerne skal deltage. Ordningen gælder desuden i andre haveboligområder, og borgere og grundejere er forpligtet til at opstille indsamlingsstativ, hvor kommunen eller grundejerne har truffet beslutning om, at grundejerne skal deltage. Ejendomme med 3-5 beboelser kan af Hvidovre Kommune pålægges at deltage i ordningen. Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder kan tilmelde sig ordningen. Borgere og grundejere i Hvidovre Kommune er jf. affaldsbekendtgørelsens 38 forpligtede til at frasortere papiraffald til genanvendelse og benytte en af de ordninger, som kommunen har etableret til indsamling af papir. 10a.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor papiret afhentes ved de boliger, der er tilsluttet ordningen. Hvor grundejerforeningen eller kommunen har truffet beslutning om, at ordningen skal gælde, etableres henteordningen for papiraffald. Ordningen omfatter både papir og glas. Vedrørende glas se under dette regulativs 12a, Ordning for glasemballageaffald genbrugsstativ med kasser. Ved den enkelte bolig opstiller brugeren et genbrugsstativ med kasser til henholdsvis glas og papir. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papirindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal husstandene benytte dette, ligesom husstandene skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad. Dispensation Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde, og på baggrund af en ansøgning herom, inden for lovgivningens rammer meddele dispensation fra regulativets bestemmelser. 17

18 10a.4 Beholdere Ved beholdere forstås i denne ordning genbrugsstativer med plastkasser samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. Genbrugsstativet betales, ejes og vedligeholdes af grundejeren. Plastkasserne til genbrugsstativet ejes af kommunen. Antallet af genbrugsstativer fastsættes af kommunen. Grundejeren kan for egen regning indkøbe et kombineret sækkestativ/genbrugsstativ. Typen skal være godkendt af kommunen. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at forny eller reparere genbrugsstativet, skal sådant påbud straks efterkommes. 10a.5 Kapacitet for beholdere Grundejeren er forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig kapacitet til at indsamle papiraffaldet, så overfyldning undgås. Hvis det er nødvendigt, må brugeren opstille ekstra stativer, så indsamlingskapaciteten bliver tilstrækkelig. Såfremt der i gentagne tilfælde sker overfyldning af kasserne, kan Hvidovre Kommune pålægge brugerne, at der opstilles yderligere stativer. Renovatøren kan undlade at tømme kasserne, hvis disse er overfyldte. 10a.6 Anbringelse af beholdere Grundejerne har pligt til at anvise plads til placering af genbrugsstativet indenfor en afstand af 2 m fra dagrenovationsbeholderen. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel, såfremt forholdene taler for en anden placering. Genbrugsstativet må ikke kunne hindre åbning af et eventuelt sækkestativs sider eller stå i vejen for tømningen af beholdere. Beholdernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. 10a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Genbrugskasserne må ikke overfyldes. Papiret må ikke placeres i kasserne på en måde, så tømningen vanskeliggøres. 10a.8 Afhentning af papiraffald Papiraffaldet afhentes normalt en gang om ugen. De planlagte afhentningsdage for de enkelte adresser kan findes på Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på Ved problemer ved enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning. 10a.9 Øvrige ordninger Papiraffald, der ikke indsamles ved ordningen, skal afleveres på genbrugspladserne, se dette regulativs 15, eller indsamles via containerordningen for papiraffald, se dette regulativs 10b. 18

19 10b Ordning for papiraffald - Containere 10b.1 Hvad er papiraffald Ordningen omfatter: Rene og tørre rester af papir, der er egnet til genanvendelse, f.eks. kasserede aviser, ugeblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, adresseløse forsendelser, printerpapir, konvolutter, telefonbøger, reklametryksager og lignende. Ordningen omfatter ikke: Plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner og juicekartoner), karton og pap, ringbind og indbundne bøger. 10b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for etageejendomme og for større, samlede bebyggelser, haveboliger og kolonihaver m.v. Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder beliggende i Hvidovre Kommune kan benytte denne ordning, såfremt de tilmelder sig ordningen hos Hvidovre Kommune. Såfremt kommunens institutioner og kommunens virksomheder har papiraffald, og ikke er tilmeldt denne ordning og ikke benytter ordningen i 10a, skal de aflevere papiraffaldet på en genbrugsplads eller ved egen foranstaltning aflevere affaldet til en registreret transportør eller registreret indsamlingsvirksomhed. Kommunens institutioner og virksomheder, der ved dette regulativs ikrafttræden allerede er tilmeldt indsamlingsordningen, skal, såfremt de ikke længere ønsker at være tilmeldt, foretage afmelding hos Hvidovre Kommune. Borgere og grundejere i Hvidovre Kommune er jf. affaldsbekendtgørelsens 38 forpligtede til at frasortere papiraffald til genanvendelse ved at benytte en af de ordninger, som kommunen har etableret til indsamling af papir. 10b.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor brugerne bringer papiret til containere opstillet ved etageejendomme, ved butikker og ved grundejerforeninger og kolonihaver samt i kommunens institutioner og virksomheder, der er tilmeldt ordningen. Containere opstillet ved etageejendomme er fortrinsvis til ejendommenes beboere. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papirindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad. Dispensation Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde, og på baggrund af en ansøgning herom, inden for lovgivningens rammer meddele dispensation fra regulativets bestemmelser. 19

20 10b.4 Beholdere Ved beholdere forstås ved denne ordning minicontainere på 240 og 660 liter, 2 m3 containere og underjordiske containere på 5 m3 samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. Containere på 240 liter, 660 liter og 2 m3 ejes, tømmes og vedligeholdes af kommunen. Hvidovre Kommune afgør hvilket indsamlingsmateriel, der opstilles på de forskellige lokaliteter. Underjordiske affaldsbeholdere Der kan anvendes underjordiske affaldsbeholdere til papir i boligforeninger. Hvis der er flere ejere af beholderen, skal der udarbejdes en skriftlig aftale om fordeling af tømningsudgifter, rengøring, vedligeholdelse m.v. Aftalen skal tinglyses. Hvidovre Kommune skal godkende beholderen og placeringen. Se mere i Guide til etablering af underjordiske affaldsbeholdere i Hvidovre Kommune vedrørende anskaffelse, etablering mv. 10b.5 Kapacitet for beholdere Hvidovre kommune tilser, at der til stadighed er tilstrækkelig kapacitet til at aflevere papiraffaldet. Såfremt brugerne finder kapaciteten utilstrækkelig, skal brugerne meddele dette til Hvidovre Kommune, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt. 10b.6 Anbringelse af beholdere 2 m3 containere anvendes fortrinsvis ved butikscentre og større forretningsområder. De andre containertyper anvendes ved etageboliger og ved større, samlede byggerier samt ved institutioner. Alle etageejendomme og kolonihaver med fællesarealer har pligt til at stille et egnet areal til rådighed for opstilling af containere til indsamling af papiraffald. Antallet og placeringen af containerne afgøres af Hvidovre Kommune efter forudgående drøftelse med grundejeren. Containernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. 10b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Der må kun anbringes papiraffald i containerne. Såfremt der i containere på etageejendomme og lignende private områder sker fejlsortering, kan Hvidovre Kommune pålægge ejendommen at dække udgifterne til den videre håndtering af det fejlsorterede affald jf. affaldsbekendtgørelsen. Det er ikke tilladt at fjerne papir fra beholderne. 10b.8 Afhentning af papiraffald Beholdere tømmes efter en af Hvidovre Kommune fastsat tømningsplan. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på Ved problemer ved enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning. 10b.9 Øvrige ordninger 20

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession 2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession Rådsmødet den 25. oktober 2006 Journal nr. 4/0102-0400-0017/ISA/ULS Resumé 1. Renholdningsselskabet af 1898 (herefter R98) samt Københavns

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere