Appendix til Afværgekatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix til Afværgekatalog"

Transkript

1 Appendix til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Appendix til Afværgekatalog 1.1. Brugervejledning 2. Matrix for projekteringsparametre og afværgemetoder 2.1 Beskrivelse af matrix 2.2 Matrix 3. Projekteringsparametre for afværge 3.1 Beskrivelse af metodebeskrivelser og arbejdssedler 3.2 Metodebeskrivelse og arbejdssedler Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, mættet zone Retardation Hydraulisk konduktivitet Permeabilitet, umættet zone Jordens naturlige vandindhold Jordens indhold af organisk materiale Jordens styrke Redoxforhold, mættet zone Redoxforhold, umættet zone Specifikke nedbrydere Carbonatsystemet og geokemi Strømningsfordeling i mættet zone Magasinkoeficient Lækagekoeficient Strømningshastighed af fri fase Influensradius for donor/oxidationsmiddel Hydraulisk ledningsevne, umættet zone Fysiske egenskaber af fri fase Kvælstof og fosfor NOD Isotopfraktionering Jordens densitet Frigivelse af metaller Differenstryk Kornstørrelser Ethen og Ethan Suspenderet stof Forekomst af fri fase

3 Luftskifte

4 Brugervejledning

5 1. Indledning Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Afværgekatalog - Teknik og Administration, Nr Projekteringsparametre for afværge. De to projekter er udviklet hver for sig og er koblet sammen i det webbaserede Afværgekatalog og Projekteringsparametre, som frit kan anvendes på Videncenter for Jordforurenings hjemmeside Afværgekatalog - Teknik og Administration, Nr er udviklet i 2007 af rådgivningsfirmaet Orbicon. Afværgekataloget er både udkommet i papirform og som webbaseret katalog. Projekteringsparameterprojektet er udført i 2009 og har været ledet af Videncenter for Jordforurening (VJ). Projektet har haft tilknyttet en styregruppe bestående af de 5 regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Oliebranchens Miljøpulje (OM). Rambøll har haft den overordnede projektledelse, mens 8 rådgivende firmaer: Orbicon, DMR, DGE, COWI, Krüger, Grontmij-Carl Bro, NIRAS og GEO har deltaget som specialister og forfattere ved udvælgelse og beskrivelse af projekteringsparametrene. Projektet er udelukkende udkommet elektronisk som en tilføjelse til den webbaserede del af Afværgekataloget. Tilføjelsen betyder at der direkte fra Afværgekataloget er adgang til data fra Projekteringsparameterkataloget. Denne brugervejledning giver en kort beskrivelse af baggrund, vision og formål med kataloget og giver endvidere en kort beskrivelse af indhold samt vejledning i brug af det webbaserede katalog Afværgekatalog og Projekteringsparametre".

6 2. Baggrund og projektbeskrivelse Forureningsundersøgelser er traditionelt fokuseret på afklaring af en grunds forureningsmæssige historie og risiko, og der er derfor i et normalt undersøgelsesforløb et naturligt bagudrettet fokus. Som konsekvens af dette fokus vil der sjældent i undersøgelsesforløbet blive tænkt ind en mulig fremtidig afværgeforanstaltning. For at kunne foretage de rigtige prioriteringer af grunde i forhold til risiko og afværge og de rigtige beslutninger omkring valg af afværgemetode, skal der på beslutnings- eller prioriteringstidspunktet være tilstrækkelig viden om chancen for succes ved den/de valgte afværgemetoder. For bestemmelse af det skal der foreligge en række meget specifikke kemiske, biologiske og fysiske data - kendt som projekteringsparametre. Hvis projekteringsparametrene ikke er indsamlet, når sagen overgår fra undersøgelsesfasen til afværgefasen, vil det ofte være nødvendigt at gennemføre supplerende undersøgelser, alene med det formål at indsamle disse projekteringsparametre for at kunne foretage en kvalificeret udvælgelse af den Projekteringsparametre er i kataloget defineret som fysiske, biologiske eller kemiske parametre, der grundlæggende skal kunne måles i en defineret enhed (SI-enhed) eller en størrelsesorden. Bestemmelse af projekteringsparametre bruges til afklaring af, hvilken form for afværgemetoder der er mulig og giver væsentlige oplysninger, der bruges til dimensionering af afværgemetoderne. Projekteringsparametrene bestemmes normalt ikke automatisk i et traditionelt undersøgelsesforløb. bedst egnede afværgemetode samt bestemme de dimensioneringsgivende forhold. Såfremt de relevante projekteringsparametre ikke indsamles risikeres det, at prioriteringer udføres på et utilstrækkeligt grundlag, og at der iværksættes arbejde med en uhensigtsmæssig afværgemetode, der ikke har mulighed for at kunne opfylde målsætningen for afværgen. Det er derfor vigtigt at tænke potentielle afværgeløsninger og undersøgelsen af relevante projekteringsparametre ind på et tidligere tidspunkt i undersøgelsesforløbet - fra opstart af undersøgelse til implementeret afværge. Dette vil i de fleste tilfælde optimere undersøgelsesforløbet, forbedre prioriteringsgrundlaget og potentielt skære et led af sagsbehandlingen, og hermed betyde en økonomisk besparelse for bygherren. I figur 2.1 er det overordnet vist, hvordan det webbaserede Afværge- og Projekteringsparameterkatalog kan anvendes til indtænkning af afværge i undersø-

7 gelsesfasen og dermed sikre en bedre kobling mellem undersøgelsesfasen og afværgefasen. Figur 2.1 Brug af det webbaserede katalog for indsamling af projekteringsparametre i et undersøgelsesforløb med fokus på at opnå en bedre kobling mellem undersøgelsesfasen og afværgefasen. I kataloget er der udarbejdet en oversigt over afværgemetoder, beslutningsmatrix for screening/valg af afværgemetoder samt overordnede beskrivelser af de gængse afværgemetoder. Ved anvendelse af afværgekataloget kan der foretages en hurtig screening af potentielle afværgemetoder i forhold til den pågældende forureningslokalitet. Med baggrund i de potentielle afværgemetoder kan der efterfølgende foretages en udpegning af kritiske projekteringsparametre i forhold til at afklare de valgte afværgemetoders chance for succes i forhold til den aktuelle forureningssituation. I kataloget er der udarbejdet en beskrivelse af indsamlingen af projekteringsparametre i op til tre forskellige kategorier (kategori 1, 2 og 3), hvilket giver mulighed for, at projekteringsparametrene kan bestemmes inden for en rimelig tid og økonomi og med en simpel teknologi tidligt i undersøgelsesforløbet, samt at projekteringsparametrene i løbet af undersøgelsesforløbet kan bestemmes mere detaljeret og præcist, efterhånden som data fremkommer og valg af afværgemetode kan kvalificeres. Gradueringen af projekteringsparametrene er foretaget med baggrund i omfang, økonomi samt krav til kompetence og specialudstyr, som vist i tabel 4.1. En projekteringsparameterundersøgelse på kategori 1 er en simpel måling eller test, der typisk vil kunne udføres samtidigt med almindeligt feltarbejde i en forureningsundersøgelse, mens en kategori 2 undersøgelse er en mere omfattende test, og endelig er en kategori 3 undersøgelse en avanceret undersøgelse, der kræver særligt udstyr og specialkompetence.

8 Tabel 4.1 Opdeling af bestemmelse af en projekteringsparameter i tre kategorier Kategori for Økonomi Beskrivelse Projekteringsparameter 1 < kr. De simple test, der kan udføres som en del af almindeligt feltarbejde under en forureningsundersøgelse kr. En test, der kræver særligt udstyr, kompetence og måske 1-2 dages feltarbejde 3 > kr. Den avancerede test eller pilotoprensning, der kræver tid, avanceret udstyr og stor kompetence Om en undersøgelse af en projekteringsparameter hører til i en kategori 1, 2 eller 3 baseres alene på udførelsen af én undersøgelse af den pågældende projekteringsparameter og ikke på summen af flere af de samme undersøgelser af den pågældende projekteringsparameter. I de tilfælde, hvor projekteringsparametrene inden for en kategori kan bestemmes med mere end en undersøgelsesmetodik, er der i kataloget kun foretaget en beskrivelse af den undersøgelsesmetodik, der vurderes bedst egnet, eller alternativt er billigst at udføre. Formålet med at angive bestemmelsen af projekteringsparamenterne i tre kategorier er at give mulighed for, at den kan bestemmes på et simpelt niveau inden for en rimelig tid og økonomi tidligt i undersøgelsesforløbet, samt at parametrene løbende kan bestemmes mere detaljeret og præcist (kategori 2 og 3), såfremt der ønskes en mere præcis bestemmelse af parametrene i forhold til undersøgelsen samt ved vurdering af potentielle afværgeløsninger. Det er ikke alle projekteringsparametre, der kan bestemmes i tre kategorier. For disse projekteringsparametre er der derfor kun angivet en beskrivelse af parameteren i en eller to kategorier. Bestemmelsen af projekteringsparametrene tidligt i undersøgelsesforløbet giver mulighed for at målrette forureningsundersøgelsen frem mod en eller flere afværgemetoder samt at afskrive afværgemetoder efterhånden som det vurderes, at de ikke vil kunne opfylde målsætningen med afværgen. Mange af projekteringsparametrene vil endvidere kunne underbygge risikovurderingerne i undersøgelsesfasen, og dermed øge kvaliteten af undersøgelserne. Foruden en tidligere indsamling af projekteringsparametre er det vigtigt, at parametrene indsamles efter en almindeligt anerkendt de facto dansk standard baseret på branchens "best practice", idet metoden for bestemmelse af projekteringsparametre skal kunne accepteres og anvendes af myndigheder, rådgivere og entreprenører.

9 3. Vision, formål og målgruppe Visionen med kataloget er: at tilvejebringe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for planlægning og udbud af undersøgelser med henblik på udvælgelse og etablering af optimale afværgeløsninger. Formål med kataloget er: at afværge tænkes ind i undersøgelsesforløbet ved screening for potentielle afværgemetoder og undersøgelse af projekteringsparametre at tilvejebringe en dansk best practice for bestemmelse af projekteringsparametre til udvælgelse og projektering af afværgeløsninger at bestemmelse af projekteringsparametre i højere grad udføres allerede som en del af undersøgelsesfasen at højne sandsynligheden for succes på den enkelte afværgesag at forbedre grundlaget for en korrekt prisbaseret prioritering af afværgeløsninger at forbedre muligheden for at overdrage en undersøgelses-/afværgesag i hele projektforløbet både mellem rådgivere og internt mellem myndighedernes sagsbehandlere. Kataloget henvender sig til følgende målgrupper: medarbejdere i regionerne, der beskæftiger sig med indledende og videregående forureningsundersøgelser, afværge af forurening og prioritering rådgivere og entreprenører professionelle aktører, der optræder som bygherre inden for forurenet jord og grundvand som f.eks. store virksomheder, developere, olieselskaber etc. En sagsbehandler skal med det elektroniske katalog løbende kunne afklare muligheder for anvendelse af potentielle afværgemetoder ved at foretage en mere kvalificeret afværgescreening og ved at bestemme de projekteringsparametre, der er afgørende for, om metoderne kan give succes på den enkelte lokalitet. Sagsbehandleren har endvidere med kataloget sikret sig, at de indsamlede data lever op til branchens best practice, hvilket vil betyde, at skift mellem rådgivere og fra rådgiver til entreprenør ikke automatisk udløser krav om supplerende undersøgelser. De indsamlede projekteringsparametre kan løbende anvendes til

10 udelukkelse af afværgemetoder, således at fokus tidligt i undersøgelsesforløbet kan rettes mod de afværgemetoder, der med størst sandsynlighed vil kunne sikre opfyldelse af målet med afværgen. For rådgivere og entreprenører er kataloget et opslagsværk og en reference for god kvalitet i det udførte arbejde, mens kataloget for den professionelle bygherre sikrer kvalitet og sammenhæng i det arbejde, bygherren får udført. Kataloget er ikke en endelig facitliste for, hvilke afværgemetoder der skal vælges, eller hvordan og hvornår de forskellige projekteringsparametre skal bestemmes, men derimod et godt udgangspunkt for kvalificeret udvælgelse af afværgemetoder samt en best practise bestemmelse af de enkelte projekteringsparametre. Med hensyn til projekteringsparametre er det således helt op til brugeren af kataloget at udbygge beskrivelser og arbejdssedler, såfremt brugeren ønsker en endnu mere detaljeret bestemmelse af den pågældende projekteringsparameter. Alle arbejdssedler er udarbejdet i et åbent filformat (Excel), så brugeren har mulighed for at tilpasse dem og anvende dem elektronisk. Det er endvidere helt op til brugeren at afgøre, hvornår i undersøgelsesfasen de relevante projekteringsparametre skal bestemmes og på hvilket niveau (kategori 1, 2 eller 3), da det vil være forskelligt fra sag til sag. Det skal i den forbindelse nævnes, at projekteringsparametrene i nogle tilfælde bestemmes bedst i en egentlig testfase, som udføres i perioden mellem undersøgelsesfasen og afværgefasen.

11 4. Det elektroniske katalog Kataloget er udelukkende afrapporteret elektronisk, og det kan frit anvendes på Videncenter for Jordforurenings hjemmeside: Kataloget ligger under Værktøjer og derunder Afværgekatalog, se nedenstående screendump. Figur 4.1 Screedump med visning af adgang til det elektroniske katalog - afværgekatalog og projekteringsparametre. Det er valgt at udgive kataloget elektronisk for at gøre materialet let tilgængeligt for alle interesserede brugere. Den elektroniske afrapporteringsform giver endvidere mulighed for løbende at opdatere materialet i nye versioner. Opdateringen af kataloget kan ske i form af udbygning af matrixerne med nye afværgemetoder og projekteringsparametre. Den nuværende version kan endvidere udbygges med metodebeskrivelser og arbejdssedler for flere parametre. Den aktuelle version af matricer og dokumenter i kataloget er på hjemmesiden angivet med en senest opdateret dato. Der kan således forekomme opdateringer af dele af kataloget, uden at hele kataloget opdateres. 4.1 Grundelementer i kataloget Kataloget består overordnet af følgende grundelementer, som på figur 4.2 er indrammet i en rød kasse og angivet med et nummer 1-8: 3 matricer - oversigt og beslutningsmatrixer (figur 4.2 nr. 1, 2 og 3) o Matrix indeholdende oversigt over afværgemetoder (figur 4.2 nr. 1) o Beslutningsmatrix for afværgemetoder (figur 4.2 nr. 2) o Beslutningsmatrix for projekteringsparametre (figur 4.2 nr. 3)

12 Screeningsmodul for valg af afværgemetoder og relevante projekteringsparametre (figur 4.2 nr. 4) Beskrivelser af de enkelte afværgemetoder (figur 4.2 nr. 5 og 6) Metodebeskrivelser og arbejdssedler for bestemmelse af udvalgte projekteringsparametre (figur 4.2 nr. 7 og 8). Opbygningen af det elektroniske katalog er vist i figur 4.2, og det er efterfølgende uddybet. Figur 4.2 Opbygning af elektronisk afværgekatalog og projekteringsparametre

13 4.2 Beskrivelse af grundelementerne i kataloget Opbygningen af det elektroniske katalog er overordnet vist i figur 4.2 og er her uddybet med en beskrivelse af de enkelte grundelementer. Oversigt og beslutningsmatricer (figur 4.2 nr. 1, 2 og 3) Der er i kataloget 3 matricer: en oversigtsmatrix en beslutningsmatrix for valg af afværgemetode en beslutningsmatrix for kobling af projekteringsparametre og afværgemetode. De enkelte matricer er beskrevet i det følgende. Oversigtsmatrix indeholdende oversigt over afværgemetoder (figur 4.2 nr. 1) Matricen (figur 4.3) giver en oversigt over de mest gængse afværgemetoder, der i dag anvendes i Danmark til afskæring eller oprensning af forurening i poreluft, jord og grundvand. Afværgemetoderne er i matrix opdelt efter, om den pågældende metode er baseret på en fysisk, kemisk eller biologisk afværge af forureningen. Figur 4.3 Matrix med oversigt over afværgemetoder Med baggrund i oversigten er det således muligt hurtigt at få et godt overblik over de mest gængse afværgemetoder, deres funktionalitet og grundprincipperne for deres anvendelse.

14 Beslutningsmatrix for afværgeteknikker (figur 4.2 nr. 2) I beslutningsmatrix (figur 4.4) er afværgemetoderne opdelt i forhold til om de har til formål at foretage en afværge over for forureningskilde, forureningsfane eller indeklima. Dernæst er der angivet, i forhold til hvilke stofgrupper de enkelte metoder kan anvendes. Der er i matrix angivet 8 typiske forureningstyper, og der er for enkelte metoder herudover angivet yderligere forureningskomponenter, som den pågældende metode kan håndtere. I matrix er der angivet, hvor de enkelte metoder har deres primære (optimale) anvendelse i forhold til geologi og hydrogeologi, idet geologien er opdelt i tre undergrupper (sand/grus, ler/silt og kalk), mens der mht. hydrogeologien er opdelt i to undergrupper (umættet og mættet zone). Endelig er de enkelte metoder vurderet i forhold til oprensningsperiode (kort, mellem og lang), anlægsudgifter (lave, mellem og høje), driftsudgifter (lave, mellem og høje) og erfaringsniveau (lavt, mellem og højt). Det skal dog her nævnes, at oprensningsperioder og udgifter er vurderet på baggrund af en generel betragtning, da disse forhold kan varierer og helt afhænger af den enkelte forureningssag. Figur 4.4 Beslutningsmatrix for screening af potentielle afværgemetoder Med baggrund i ovenstående beslutningsmatrix er det således muligt at foretage en afværgescreening for udvælgelse af potentielle afværgemetoder i forhold til afværgehåndtering af en konkret forureningssituation.

15 Beslutningsmatrix for projekteringsparametre (figur 4.2 nr. 3) I beslutningsmatrix (figur 4.5) er der angivet de 30 projekteringsparametre, der er vurderet som afgørende projekteringsparametre for de 22 beskrevne afværgemetoder i kataloget. I matricen er der angivet måleenhed for projekteringsparameteren, hvilke afværgemetoder projekteringsparameteren er relevant overfor, samt hvilke kategorier projekteringsparameteren kan bestemmes i (kategori 1, 2 og 3). Der er endvidere foretaget en vurdering af projekteringsparameterens væsentlighed i forhold til den enkelte afværgemetode i form af en klassificering af, om den udgør en essentiel projekteringsparameter (bør bestemmes), eller om den er en sekundær projekteringsparameter (kan med fordel bestemmes). Under afværgemetoden oppumpning er der angivet om projekteringsparameteren er relevant over for pumpedelen (P- pump) eller for behandlingsdelen (Ttreat) af afværgemetoden. For 13 af de 30 projekteringsparametre er der udarbejdet metodebeskrivelser og arbejdssedler. For de resterende 17 projekteringsparametre er der foretaget en kort beskrivelse (definition og angivelse af relevant litteratur) for hver projekteringsparameter. Nederst under selve matricen er der angivet vigtige specifikke kommentarer til både afværgeteknikker og parametre. Figur 4.5 Beslutningsmatrix med angivelse af kobling mellem afværgemetoder og projekteringsparametre.

16 Med baggrund i ovenstående beslutningsmatrix er det således muligt at foretage en screening for udvælgelse af de potentielle projekteringsparametre, der kan være relevante at undersøge før udvælgelse og projektering af afværgeløsninger på en lokalitet. Screeningsmodul for valg af afværgemetoder og relevante projekteringsparametre (figur 4.2 nr. 4, 5, 6, 7 og 8) I modulet markeret med nr. 4 i figur 4.2 kan der ved angivelse af følgende oplysninger i forhold til den pågældende forureningssituation foretages en automatisk screening for udvælgelse af potentielle afværgemetoder: stofgruppe afværge over for geologi hydrogeologi Ved valg af ovenstående oplysninger og derefter et tryk på feltet "søg" fremkommer potentielle afværgemetoder i forhold til afværge af den angivne forureningssituation. På dette niveau skal manuelt foretages en vurdering af de foreslåede afværgemetoder. Ved at markere et flueben ud for de udvalgte afværgemetoder vises i højre side relevante projekteringsparametre i forhold til de pågældende metoder. Ved markering af flere afværgemetoder fremkommer summen af de relevante projekteringsparametre. Med baggrund i screeningsmodulet er det således muligt at foretage en screening for udvælgelse af potentielle afværgemetoder og de projekteringsparametre, der er relevante at undersøge før endelig udvælgelse og projektering af afværgemetode. I figur 4.2 fremkommer der med den viste screening (vist i felt nr. 4) 16 potentielle afværgemetoder (som vist i felt nr. 5).

17 Afværgemetoder, beskrivelser (figur 4.2 nr. 6) Ved at trykke på teksten for en af de mulige afværgemetoder fremkommer der et nyt skærmbillede indeholdende følgende overordnede emner for den valgte afværgemetode: Teknisk beskrivelse, inkl. figur med illustration af afværgeprincip Væsentlige parametre Checkliste Relevante projekteringsparametre Referencer Stofgrupper (hvor metoden er relevant) Afværge over for (hvor metoden er relevant) Geologi (hvor metoden er relevant) Hydrogeologi (hvor metoden er relevant). I figur 4.2 kan der eksempelvis trykkes på metoden flerfase ekstraktion/bioslurping (markeret med felt nr. 6), og herefter vil der fremkomme ovenstående beskrivelse af metoden. Projekteringsparametre, metodebeskrivelser og arbejdssedler (figur 4.2 nr. 7 og 8) Ved at trykke på teksten for en af de mulige projekteringsparametre fremkommer der et nyt skærmbillede, som vist i omstående figur 4.6. med parameteren Hydraulisk konduktivitet som eksempel.

18 Figur 4.6 Opbygning af katalog mht. projekteringsparameter metodebeskrivelse og arbejdssedler, her vist for projekteringsparameteren Hydraulisk konduktivitet. I dette skærmbillede kan der åbnes en metodebeskrivelse for bestemmelse af den pågældende parameter ved at klikke på metodebeskrivelsen (i figur 4.6 vist som felt nr. 1). For hver projekteringsparameter er der udarbejdet en metodebeskrivelse og en arbejdsseddel, der beskriver, hvorledes parameteren kan bestemmes. Hvor parameteren kan bestemmes i flere kategorier er der udarbejdet metodebeskrivelser og arbejdssedler for hver kategori (tryk på flueben for den ønskede arbejdsseddel i kategori 1, 2 eller 3). Metodebeskrivelser og arbejdssedler er udformet, så de direkte kan anvendes af teknikere i felten, uden at dette forudsætter specialviden inden for afværge.

19 Metodebeskrivelserne indeholder de nødvendige beskrivelser og arbejdstegninger for korrekt måling af projekteringsparameteren, og der er angivet vejledning i indsamling og håndtering af data. Arbejdssedlerne er udformet, så de i logisk form sikrer registrering af relevante data. For de enkelte projekteringsparametre skal metodebeskrivelser og arbejdssedler anvendes som selvstændige dokumenter, da der kan forekomme symboler, der har forskellig betydning på tværs af de forskellige projekteringsparametre.

20 Projekteringsparametre for afværge Beskrivelse af matrix Oktober 2009 Supplement til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr

21 Beskrivelse af matrix med projekteringsparametre og afværgemetoder Matrixen Projekteringsparametre for afværge har til formål at give brugeren overblik over, hvilke projekteringsparametre der har relevans i forhold til de enkelte afværgemetoder. Matrixen omfatter i alt 22 afværgemetoder og 30 projekteringsparametre. Af matrixen fremgår projekteringsparametrenes væsentlighed i forhold til den enkelte afværgemetode i form af en klassificering af, om parameteren udgør en essentiel parameter (bør bestemmes, angivet med rød), eller om parameteren er en sekundær projekteringsparameter (kan med fordel bestemmes, angivet med gul). For projekteringsparameteren Nedbrydningsrate, umættet zone (Nr. 1) gælder det f.eks., at denne parameter er essentiel for afværgemetoden Naturlig nedbrydning, mens den er sekundær for afværgemetoderne Flerfaseekstraktion og Ventilering (aktiv og passiv). Af matrixen fremgår også antallet af niveauer, som hver parameter kan bestemmes på (kategori 1, 2 og 3). For projekteringsparameteren Nedbrydningsrate, umættet zone (Nr. 1) gælder det f.eks., at denne kan bestemmes på tre niveauer (kategori 1, 2 og 3). Under mappen Projekteringsparametre findes der metodebeskrivelser og arbejdssedler for 13 af de 30 projekteringsparametre til bestemmelse inden for kategori 1, 2 og 3. I matrixen er de 13 parametre, hvor der foreligger metodebeskrivelser og arbejdssedler, angivet med en blå farve. Ikke alle projekteringsparametre kan bestemmes på 3 niveauer men kun på et eller to niveauer. For afværgepumpning er der med P og T i matrix angivet om parameteren har relevans i forhold til in situ delen af afværgen (pump - P ), eller om parameteren har relevans i forhold til behandlingsdelen on site (Treat T ). 3

22 14 Magasinkoefficient Forhold P X X X 15 Lækagekoefficient l/s P X 16 Strømninghastighed af fri fase X X X 17 Influensradius for donor/oxidationsmiddel m X X 18 Hydraulisk ledningsevne umættet zone, porevandshastighed m²/sek X X 19 Fysiske egenskaber af fri fase Viskositet X X 20 Kvælstof og Fosfor Mg/kg T X 21 NOD Specifikke enheder X 22 Isotopfraktionering Forhold X X 23 Jordens densitet kg/m³ X 24 Frigivelse af metaller mg/l X X 25 Differenstryk Pa X X 26 Kornstørrelse m X X 27 Ethen og Ethan mg/l X 28 Suspenderet stof mg/l X 29 Forekomst af fri fase (DNAPL eller LNAPL undersøgelse af omfang) kg P/T X X 30 Luftskifte h -1 X X Projekteringsparametre for afværge Nr Projekteringsparametre Parameter betegnelse Måles i enhed Fysisk afværge Kemisk afværge Biologisk afværge Kategori Fjernelse af jord (afgravning og opboring) Indeslutning Frakturering i kombination med andre teknikker Passiv ventilering Vakuumventilation Oppumpning (pump & treat) Flerfase ekstraktion / Bioslurping Airsparging In-well aerator (mættet zone) Dampstripning Varmeledning (ISTD) Rumventilation Ventilation under gulv Kemisk oxidation/ reduktion Flushing (mættet zone) Reaktiv væg med jern (0) Reaktiv væg med sorbentmateriale Naturlig nedbrydning Stimuleret biologisk nedbrydning (oxidation) Stimuleret biologisk nedbrydning (reduktion, SRD) Tilsætning af bakterier og svampe Phytooprensning Nedbrydningsrate, umættet zone mg stof/d kg 2 Nedbrydningsrate, mættet zone mg stof/d kg T 3 Retardation (R) Forhold P 4 Hydraulisk konduktivitet m/s P 5 Permeabilitet umættet zone m² 6 Jordens naturlige vandindhold % 7 Jordens indhold af organisk materiale % P 8 Jordens styrke kn/m² / friktionsvinkel 9 Redoxforhold mættet zone Specifikke enheder T 10 Redoxforhold umættet zone Specifikke enheder 11 Specifikke nedbrydere Art og antal/l eller antal/kg T 12 Carbonatsystemet og geokemi mg/l, ph P/T 13 Strømningsfordeling i mættet zone % P Specifikke kommentarer til teknikker Afværgepumpning Magasintal og lækage bør bestemmes ved pumpning på spændte magasiner, en del af de andre parametre relaterer til eventuel behandling Afgravning I forbindelse med dimensionering af spuns kan der optimeres når rumvægt kendes, hydraulisk ledningsevne vigtig ved gravning under vandspejl Opvarmning Ledningsevne nødvendig af hensyn til ventilation/køling Kemisk oxidation Forudsat at det er mættet zone alene SRD Ledningsevner, redoxkemi skal kendes i det medie (umættet/mættet) der doseres i. Donors radius bør kunne beregnes hvis K værdier, viskositet og injektionstryk mm er kendt Flushing Laboratorieforsøg for at undersøge konc. af tilsætningsmidler. Pilotforsøg typisk nødvendigt. Myndigshedsforespørgsel om tilsætningsstoffer Reaktiv væg med jern (0) Tykkelse af væg bestemmes på baggrund af laboratorieforsøg Naturlig nedbrydning Specifikke nedbrydere/vinylreduktase undersøges hvor forureningen består af chlorerede opløsningsmidler Phytooprensning Oplysning om jordforhold i dyrkningszonen fx ph, næringsindhold, dræningsforhold samt klimaforhold (temperatur, nedbør etc.) og vækstsæson er vigtige Signaturforklaring Essentiel projekteringsparameter - bør bestemmes Sekundær projekteringsparameter - kan med fordel bestemmes Parameter kan bestemmes i denne kategori, og der foreligger metodebeskrivelser og arbejdssedler. Her vist med farvekode for en parameter bestemt i kategori 3 X Parameter kan bestemmes i denne kategori, men der findes ikke metodebeskrivelser og arbejdssedler P/T P - pump, T - treat Specifikke kommentarer til parametre Forekomstaf fri fase Undersøgelse af forekomst af fri fase er en afgørende parameter ved valg af alle afværgemetoder. Undersøgelse herfor er derfor altid relevant, hvis der er (DNAPL eller LNAPL) indikationer på fri fase. I matrixen er parameteren angivet som essentiel for de metoder, der er særlig egenet til håndtering af oprensning af fri fase, og hvor en yderligere undersøgelse af fri fase bør foretages.

23 Projekteringsparametre for afværge Beskrivelse af metodebeskrivelser og arbejdssedler Oktober 2009 Supplement til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr

24 Beskrivelse af projekteringsparametre Projekteringsparametre En projekteringsparameter er defineret som en fysisk, biologisk eller kemisk parameter, der grundlæggende skal kunne måles i en defineret enhed (SIenhed) eller en størrelsesorden. Bestemmelsen af projekteringsparametre bruges til afklaring af, om en bestemt afværgemetode er mulig at gennemføre, og den danner grundlag for dimensionering af en eventuel senere afværge. Projekteringsparametre for afværge bestemmes normalt ikke i forbindelse med traditionelle forureningsundersøgelser. Metoden til bestemmelse af en projekteringsparameter er ikke lokalitets- eller metodeafhængig. Metoden til bestemmelse af parameteren vil således kunne anvendes generelt i alle undersøgelser på alle lokaliteter. For de enkelte projekteringsparametre skal metodebeskrivelser og arbejdssedler anvendes som selvstændige dokumenter, da der kan forekomme symboler, der har forskellig betydning på tværs af de forskellige projekteringsparametre. Kategorier Metoderne til indsamling af projekteringsparametre for afværge, strækker sig fra simple målinger som kan udføres i forbindelse med almindelige forureningsundersøgelser, til udførsel af laboratorietests eller pilottest med avanceret udstyr. Bestemmelsen af projekteringsparametre er opdelt i 3 forskellige kategorier, gradueret med baggrund i omfang, økonomi og krav til kompetence og specialudstyr som vist i tabel 1. En parameterundersøgelse på kategori 1 er en simpel måling eller test for at bestemme en parameter, mens en kategori 2 undersøgelse er en mere omfattende test, og endelig er en kategori 3 undersøgelse af en parameter en avanceret undersøgelse, der kræver særligt udstyr og specialkompetence. Tabel 1 Opdeling af bestemmelse af en projekteringsparameter i tre kategorier. Kategori for Økonomi Beskrivelse projekteringsparameter 1 < kr. De simple test, der kan udføres som en del af almindeligt feltarbejde under en forureningsundersøgelse kr. En test, der kræver særligt udstyr, kompetence og måske 1-2 dages feltarbejde 3 > kr. Den avancerede test eller pilotoprensning, der kræver tid, avanceret udstyr og stor kompetence 3

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD INDHOLD 2 7 14 15 22 Er poreluftmålinger egnede i forhold til kortlægning af olieforureninger? Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser Kort Info Nye værktøjer til bedre

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998

Notater om priser på små afværgeprojekter. Teknik og Administration Nr. 2 1998 Notater om priser på små afværgeprojekter Teknik og Administration Nr. 2 1998 3 notater om priser og små afværgeprojekter Denne rapport indeholder tre notater om, hvordan man laver overslagspriser, finder

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Miljøprojekt nr. 1436, 2012 Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening Titel: Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Torben Højbjerg Jørgensen og Flemming Dahl COWI A/S Neal D. Durant og Leah

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere