Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon"

Transkript

1 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør Kjeld Lohmann Schøler Indholdsfortegnelse ISSN årgang nr M eddelelsesbladet 2000 Udsendelser til medlemmer Sekretariatets telefontider Personalia 19 Faglig kalender 21 Fra medlemmer - indlæg fra Jens Ole Henriksen Formandens svar til Jens Ole Henriksen 22 K ilom etertaksten 23 Fra Kort & M atrikelstyrelsen Den igangvæ rende opgradering af matrikelkort fra MS- til M3-standard 24 Love og bekendtgørelser m.m. 25 Fra RUN A Runa forsikring orienterer 26 Skem a til M edlem sbiografien 27 V ejledning til skem aet 28 Oplysninger til selvangivelsen 29 Annoncer Stillinger tilbydes - De blå sider - 5 M inisterielle skrivelser m.m. N a t u r k l a g e n æ v n e t

2 2000 side 18 Landinspektørens Meddelelsesblad Meddelelsesbladet 2000 Udsendelser til medlemmer N r d e a d lin e u d k o m m e r ca / / / / / / / / / / / / / / / / 8 9 (g f- n r. ) 1 / 7 7 / 8 10 S æ r n r. 1 4 / / / / / / / / / 1 2 D e n 6. ja n u a r L a n d in s p e k t ø r e n s M e d d e le ls e s b la d, 42. å r g a n g n r. 1 D e n 17. ja n u a r 2000 U d s e n d t t il P L F 's m e d le m m e r u d e n fø lg e s k r iv e ls e. B y g g e p r o c e s 2005 o g I n v it a t io n til T e k n ik & D a ta D e n 18. ja n u a r 2000 P L F 's s k r iv e ls e v e d r. å b e n t h u s a r r a n g e m e n t. U d s e n d t til l a n d in s p e k t ø r fo r r e t n in g e r n e. H v o r s æ r lig e f o r h o ld g ø r d e t n ø d v e n d ig t, k a n d e r u d g iv e s s æ r n u m r e a f M e d d e le ls e s b la d e t. Stillingsannoncer E k s p e d it o n : D en d a n sk e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé F re d e rik s b e rg T elefo n T elefax b d d l.o rg Sekretariatets telefontider M a n d a g - t o r s d a g k l F r e d a g k l P r is 2 4 k r. p r. s p a lt e m m. + m o m s M in im u m s p r is 60 0 k r. + m o m s. Personalia K o m p a g n is k a b e r m.v. D e n 1. ja n u a r e r la n d in s p e k t ø r A n d e r s B r ø n n u m in d t r å d t i L a n d in s p e k t ø r fir m a e t L ø h d e & H o lm - C h r is t ia n s e n. F ir m a e t h a r æ n d r e t n a v n til: L ø h d e & B r ø n n u m. A d r e s s e n u æ n d r e t. M i e B a lle b y e r s t a d ig a n s a t i L a n d in s p e k t ø r fir m a e t, V e s t e r g a d e 8, Å r h u s. D e n 1. d e c e m b e r e r la n d in s p e k t ø r M a r t in S te e n H a n s e n a n s a t h o s L I F A A / S, M id d e lfa r t. D e n 1. ja n u a r 2000 e r la n d in s p e k t ø r S u n e I v e r s e n in d t r å d t s o m m e d in d e h a v e r a f V i b o r g L a n d in s p e k t ø r k o n t o r I/ S, V ib o r g. I n d e h a v e r n e e r h e r e ft e r N ie ls K r o g s g a a r d, J ø r g e n R a s m u s s e n o g S u n e Iv e r s e n. D e n 1.ja n u a r e r la n d in s p e k t ø r T o r b e n K o r g a a r d H a n s e n a n s a t v e d Ik a s t k o m m u n e. D e n 3. ja n u a r 2000 e r la n d in s p e k t ø r J e s p e r F a lk a n s a t h o s la n d in s p e k t ø r S t e n B o A n d e r s e n, H a d s t e n D e n 1. ja n u a r e r la n d in s p e k t ø r N i e l s H e n r ik H a n s e n b le v e t p a r t n e r i N o r d ic C o n s u lt in g G r o u p, T å s t r u p. D e n 17. ja n u a r e r la n d in s p e k t ø r T r o e ls B jø r n H a n s e n a n s a t v e d S æ b y k o m m u n e. A n s æ tte ls e r I M B, n r. 14 s k r e v v i a t la n d in s p e k t ø r M i e B a lle b y e r a n s a t i V e jd ir e k t o r a t e t, S k a n d e r b o r g, m e n d e t t e e r ik k e k o r r e k t D e n 1. fe b r u a r 2000 e r la n d in s p e k t ø r T o r b e n L u n d C h r i s te n s e n a n s a t v e d F y n s A m t.

3 Landinspektørens Meddelelsesblad 2000 side 19 Faglig kalender Danske aktiviteter: 7. m a r ts m a j 2000 a f h o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m s e m in a r e t Bæredygtig regionplanlægning i N æ s t v e d. a fh o ld e r D S F L fæ lle s m ø d e i K ø b e n h a v n. 25. m a j m a r ts 2000 a fh o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m k u r s e t Planloven fra A - Z i M id d e lfa r t. a f h o ld e r D e n d a n s k e L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g s e fte r u d d a n n e ls e s u d v a lg k u r s e t Lokalplanjura i teori og praksis p å B y g g e c e n t r u m, M id d e lfa r t. 30. m a rts 2000 a fh o ld e r D e n d a n s k e L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g s e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a lg k u r s e t G P S p å M u n k e b je r g H o t e l, V e jle ju n i a f h o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m s t u d ie t u r Byrum og A r k it e k t u r i O s lo a p r il 2000 a fh o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m s e m in a r e t Strategisk K o m m u n e p la n læ g n in g i M id d e lfa r t. 31.a u g u s t - 2. s e p t e m b e r 2000 a f h o ld e r DdL og PLF generalforsamling p å D e n K g l. V e t e r i n æ r - & L a n d b o h ø js k o le, K ø b e n h a v n a p r il 2000 a fh o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m s e m in a r e t Landdistriktspolitik i S k a n d e r b o r g o k t o b e r 2000 a f h o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m Det 50. danske Byplanmøde i M a lm ø a p r il 2000 a fh o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m s e m in a r e t Nye veje i byfornyelsen i K o ld in g. Andre nordiske aktiviteter: ju n i 2000 a fh o ld e s 19. Nordiske Landinspektørkongres, S t o c k h o lm. 17. a p r il 2000 a fh o ld e r D e n d a n s k e L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g s e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a lg k u r s e t Landbrugsøkonomi og matrikulære forandringer p å K o ld k æ r g å r d L a n d b o s k o le, S k e jb y, Å r h u s N m a j a fh o ld e r D e n d a n s k e L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g s e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a lg k u r s e t Jordfordeling p å E C C O c e n t r e t i T ø n d e r. 11. m a j a fh o ld e r D e n d a n s k e L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g s e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a lg k u r s e t Grundvandsbeskyttelse p å A m a l i e g a d e 10, K ø b e n h a v n m a j 2000 a fh o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m t v æ r f a g lig k o n fe r e n c e Indvandrere - integration eller segregation i N y b o r g m a j 2000 a fh o ld e r D a n s k B y p la n la b o r a t o r iu m k u r s e t Planlægning af nye boligområder i V e jle s e p t e m b e r a fh o ld e s N o r d i s k B y g g d a g i M a lm o. N æ r m e r e o p ly s n in g e r k a n få s v e d h e n v e n d e ls e til s e k r e t a r ia t e t. Internationale aktiviteter: F I G F é d é ra tio n In te r n a tio n a le d e s G é o m é tre s m a j 2000 a f h o ld e r F I G C o m m is s io n 7 Anmal M eeting and Symposium, Hamburg m a j 2000 a fh o ld e s F I G W orking Week and 23. General Assembly, Praque. P r o g r a m k a n r e k v ir e r e s i s e k r e ta r ia te t o k t o b e r A f h o l d e r F I G C o m m is s io n 3 A n n u a l M e e t in g a n d s e m i n a r. Experienæs and Visions for the 21 (superscript: st) Cen- tury, Athen

4 2000 side 20 Landinspektørens Meddelelsesblad M a r ts / A p r i l 2001 a fh o ld e r F IG C o m m is s io n 3 Annual M eeting and seminar, Ø s t r ig A u g u s t 2004 a fh o ld e s F IG W o r k i n g w e e k a n d 27. G e n e r a l A s s e m b ly, A t h e n m a j 2001 a fh o ld e s F/G Working week and 24. General Assembly, Seoul, Korea a p r il 2002 a fh o ld e s 22. FIG kongres og 25. FIG - General ssembly, Washington DC (USA) a fh o ld e s 23. F/G kongres og 28. FIG - General Assembly, M u n c h e n, T y s k la n d. Andre internationale aktiviteter: o k t o b e r 2000 a fh o ld e s Intergeo 2000 og 84. Geoddtentag, B e rlin m a j 2003 a fh o ld e r F IG Working Week and 26. General Assembly, E ila t, Is ra e l.

5 Landinspektørens Meddelelsesblad 2000 side 21 Fra medlemmer Du er landinspektør, Jens, hvad laver sådan een egentlig? S p ø r g s m å le t h a r a lt id v æ r e t s v æ r t a t s v a r e k o r t p å. M e n n u v is e r d e t s i g a t d e t b l i v e e n d n u s v æ r e r e, f o r fle r e o g f le r e la n d in s p e k t ø r e r a r b e jd e r ik k e in d e n f o r d e t fa g o m r å d e, d e r l i g g e r i la n d in s p e k t ø r u d d a n n e ls e n. D e t v i s e r S t ig E n e m a r k s u n d e r s ø g e ls e, s o m b l e v o f f e n t lig g jo r t i n o v e m b e r U n d e r s ø g e ls e n v is e r a t o m k r in g 3 0 % a f h e le s t a n d e n s a r b e jd s t id d æ k k e s a f o p g a v e r s o m ik k e d ir e k t e e r in d e h o ld t i u d d a n n e ls e n, s å k a ld t A n d e t. A n d e t e r d e lt o p i L e d e ls e o g a d m in is t r a t io n, IT, U d v i k l i n g o g d iv e r s e. U n d e r s ø g e ls e n v is e r e n d v i d e r e a t s t a n d e n s o m h e lh e d, b r u g e r 21 % a f a r b e jd s t id e n p å I T o g le d e ls e. D e n n e t e n d e n s fo r s tæ r k e s y d e r m e r e h o s d e p r iv a t a n s a t t e A L F 'e r e, s o m b r u g e r 5 6 % a f a r b e jd s t id e n p å A n d e t o g 3 8 % a le n e p å L e d e ls e o g IT. H v o r d a n s m it t e r d e t så a f p å L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g e n s f a g l i g e a r b e jd e? I d e t d a g l i g e k o m m e r d e t jo m e s t til u d t r y k i d e p u b lik a t io n e r v i m o d t a g e r : L a n d in s p e k t ø r e n o g M e d d e le ls e s b la d e t s a m t k u r s u s u d b u d o g N y b o r g m ø d e t. D e r e r la n g t d e t m e s t e s t o f r e t te t m o d d e t r a d it io n e lle a r b e jd s o p g a v e r. D e t b e t y d e r a t f le r e o g fle r e la n d in s p e k t ø r e r o p l e v e r a t d e r e s f a g l i g e f o r e n in g ik k e o p f y l d e r d e r e s b e h o v f o r f a g l i g d is k u s s io n o g v i d e r e u d d a n n e ls e. E t m e g e t s t o r t o g s t ig e n d e a r b e jd s o m r å d e e r le d e ls e, a d m i n is t r a t io n o g I T, h v o r la n d in s p e k t ø r fo r e n in g e n ik k e h a r m a r k e r e t s ig f a g lig t. T i l d e t k a n m a n s e l v f ø l g e l i g a r g u m e n t e r e, a t d e t d æ k k e s a f så m a n g e a n d r e t id s s k r ift e r o g o r g a n is a t io n e r. M e n j e g s y n e s d e r e r b e h o v f o r a t s e p å h v o r d a n la n d in s p e k t ø r fo r e n in g e n k a n s t y r k e d e f a g l i g e t ilt a g d is s e o m r å d e r. D e t t e k a n b l i v e e n s t o r o g in te r e s s a n t u d f o r d r i n g f o r f a g l i g t u d v a lg. V i s k a l v æ r e o p m æ r k s o m p å, a t h v is d e r ik k e fo k u s e r e s p å d is s e s t o r e in t e r e s s e o m r å d e r i d e t f a g lig e, m e n fa s t h o ld e r d e t r a d it io n e lle, k a n f o r e n in g e n r is ik e r e a t s k y d e e n s tø r r e o g s t ø r r e d e l a f m e d le m m e r n e fr a s ig. I fø r s t e o m g a n g v e d a t d e m is t e r in t e r e s s e n o g e n g a g e m e n t e t o g i s id s t e e n d e v e d a t d e m e ld e r s ig u d a f fo r e n in g e n. J en s O l e H e n r ik s e n O d e n s e e - m a il: jo n g f.d k Svar til ovenstående indlæg fra Jens Ole Henriksen Det er heldigvis svært at forklare, hvad Jens laver! T a k f o r d i t in d læ g o g b e m æ r k n in g e r t il la n d in s p e k t ø r u n d e r s ø g e ls e n. D u h a r n a t u r lig v is h e lt r e t i d in e ia g t t a g e ls e r v e d r ø r e n d e d e n m e g e t s t o r e æ n d r in g a f la n d in s p e k t ø r e r n e s a r b e jd s o m r å d e r. V i h a r n o k a lle v æ r e t k la r o v e r, a t d e t f o r h o ld t s i g s o m u n d e r s ø g e ls e n v is e r, m e n t a lle n e h a r a llig e v e l g jo r t s tæ r k t in d t r y k p å b e s t y r e ls e n. R e s u lta t e t e r im id le r t id e n f ø l g e a f d e n m e g e t b e v id s t e p o lit ik, s o m h a r v æ r e t f ø r t a f f o r e n in g e n i e n ig h e d m e d A a l b o r g U n iv e r s i tet. U d d a n n e ls e n e r fo r t s a t e n p r o fe s s io n s u d d a n n e ls e, m e n a lle r e d e f o r 25 å r s id e n b l e v d e t b e s lu tte t a t la n d in s p e k t ø r e n ik k e k u n s k u lle u d d a n n e s t il p r a k s is, m e n o g s å t il p la n læ g n in g, a r e a lf o r v a lt n in g o g s e n e r e til G IS. D e t e r d e n n e s tr a te g i, s o m n u s lå r så k r a ft ig t ig e n n e m i u n d e r s ø g e ls e n.

6 2000 side 22 Landinspektørens Meddelelsesblad D e t e r m in o p fa t t e ls e, a t D d L 's f a g l i g e p r o f i l i h ø j g r a d h a r v æ r e t p r æ g e t a f d e n n e u d v i k l i n g, s p e c ie lt N y b o r g m ø d e t o g» L a n d in s p e k t ø r e n «. M T M - u d d a n n e ls e n p å A a l b o r g U n iv e r s it e t e r o g s å e t r e s u lt a t a f la n d in s p e k t ø r e m e s æ n d r e d e p r o f il. E fte r u d d a n n e ls e s u d v a lg e t h a r i m a n g e å r s ø g t a t u d a r b e j d e k u r s e r, s o m r e t t e d e s i g i m o d d e a f v o r e m e d le m m e r s o m ik k e v a r b e s k æ ft ig e t i d e n m a t r ik u læ r e v e r d e n. D e t v i s e r s ig d e s v æ r r e, at e f t e r s p ø r g s le n e f t e r d is s e k u r s e r e n d n u ik k e e r s å s to r, h v o r i m o d d e t g å r f i n t m e d k u r s e r n e o m k r in g d e g a m le k e r n e o m r å d e r. F a g l i g t u d v a l g h a r a lle r e d e b e g y n d t a t t a g e u d f o r d r in g e n o p, s o m l i g g e r i u n d e r s ø g e ls e n. R e s u lta t e t v i s e r s ig e n d n u m e s t i, a t v i p å s t a d ig fle r e o m r å d e t b l i v e r in d d r a g e t s o m h ø r in g s p a r t e r. D e t h a r a lt id v æ r e t f a g l i g t u d v a lg s m å l a t m a r k e r e fa g e t b r e d t. I D d L b le v d is k u s s io n e n p å b e g y n d t v e d s id s t e g e n e r a lf o r s a m lin g. P å N y b o r g m ø d e t f o r s ø g t e j e g a t s ta rte e n b r e d e r e d is k u s s io n o m fa g e t s p r o f il i fr e m t id e n. D is s e o p læ g o g la n d in s p e k t ø r u n d e r s ø g e ls e n v i l v æ r e b a g g r u n d f o r e n te m a d a g i b e g y n d e ls e n a f a p r il, h v o r a lle b e s t y r e ls e r n e i D d L - r e g i v i l s a m le s. E n d n u e n g a n g t a k f o r d it in d læ g. J e g h å b e r ^ d is k u s s io n e r n e v i l fo r t s æ tte - o g s å g e r n e h e r i b la d e t. J e g h å b e r ik k e, a t d e t i f r e m t id e n v i l b liv e le t t e r e a t f o r k la r e, h v a d J en s la v e r! Jen s B r u u n A n d e r s e n fo r m a n d Kilometertaksten D e r e r t r u ff e t a ft a le m e lle m fin a n s m in is t e r ie t o g A C m. fl. o m n y e t a k s te r p r. 1. ja n u a r f o r b e n y t t e ls e a f e g e t k ø r e t ø j p å tje n e s te r e js e r. S a ts e r n e e r f ø l g e n d e fr a 1. ja n u a r 2000: A. K ø r s e l i b il i h e n h o ld t il b e m y n d ig e ls e : I n d t il k m i e t fin a n s å r 2,56 k r. p r. k m U d o v e r k m i e t fin a n s å r 1,44 kr. p r. k m B: A n d e n g o d k e n d t k ø r s e l, 1,44 k r. p r. k m. h e r u n d e r i u d la n d e t

7 Landinspektørens Meddelelsesblad 2000 side 23 Fra Kort & Matrikelstyrelsen Den igangværende opgradering af matrikelkortet fra MS- til M3-standard S id e n s id s t e o r ie n t e r in g i M e d d e le ls e s b la d e t e r M o r s ø K o m m u n e o p g r a d e r e t. S u n d ø r e, A a le s t r u p o g D r a g s h o lm k o m m u n e r e r u n d e r o p g r a d e r in g o g i n æ r m e s t e f r e m t id f ø l g e r S t e v n s o g R ø d b y k o m m u n e r.

8 2000 side 24 Landinspektørens Meddelelsesblad Love og bekendtgørelser m.m. 15. oktober 1999 c ir k u læ r e n r o m a m t s r å d e n e s b e h a n d lin g a f a n s ø g n in g e r o m t illa d e ls e t il e r h v e r v s m æ s s ig r å s t o f in d v in d in g o g a f a n v e n d e ls e n o m ik - k e - e r h v e r v s m æ s s ig r å s t o fin d v in d in g. (A d m in is t r a t io n s c ir k u læ r e t). 21. oktober 1999 b e k e n d t g ø r e ls e n r. 797 o m æ n d r in g a f b e k e n d t g ø r e ls e o m t ils k u d t i l ø k o lo g is k j o r d b r u g s p r o d u k t io n m.v. 28. oktober 1999 l o v b e k e n d t g ø r e ls e nr. 810 a f l o v o m k o m m u n e r n e s s t y r e ls e. 20. december 1999 l o v n r. 935 o m æ n d r in g a f l o v o m a lm e n e b o lig e r s a m t s t ø t t e d e p r iv a t e a n d e ls b o lig e r m.v. 20. december 1999 lo v nr. 944 o m æ n d r in g a f lo v o m stem p e la f g ift, r e t s a fg ift s lo v e n, s k a t t e s t y r e ls e s lo v e n o g b o a f g ift s lo v e n s a m t o p h æ v e ls e n a f l o v o m a f g ift v e d fø r s t e g a n g s a n v e n d e ls e a f v is s e e je r le jlig h e d e r o g æ n d r in g a f l o v o m t in g ly s n in g s a fg if t. 22. december 1999 b e k e n d t g ø r e ls e n r o m æ n d r in g a f b e k e n d t g ø r e ls e o m s t ø t te t il f o r b e d r in g a f s tr u k tu r e n o g e f fe k t iv it e t e n i j o r d b r u g e t. (F o r b e d r in g s o r d n in g e n ). 30. november 1999 b e k e n d t g ø r e ls e nr. 868 o m m a t r ik u læ r e a f g ift e r o g g e b y r e r m.v. 6. december 1999 b e k e n d t g ø r e ls e n r. 880 o m u d s t y k n in g s k o n tr o lle n. 7. december 1999 v e jle d n in g n r. 181 o m r e g u le r in g a f b e lø b o g b e lø b s g r æ n s e r i l o v o m b y f o r n y e ls e s a m t b e lø b o g b e lø b s g r æ n s e r fa s ts a t i m e d f ø r a f l o v o m b y f o r n y e ls e f o r december 1999 l o v n r o m æ n d r in g a f l o v o m a lm e n e b o lig e r s a m t s t ø t t e d e p r iv a t e a n d e ls b o lig e r m.v., l o v o m b o lig b y g g e r i, l o v o m a n d e ls b o lig f o r e n in g e r o g a n d r e b o lig fæ lle s s k a b e r o g l o v o m b y f o r n y e ls e. 29. december 1999 l o v n r o m æ n d r in g a f lo v o m æ n d r in g a f l o v o m p la n læ g n in g. 29. december 1999 l o v n r o m æ n d r in g a f l o v o m fo r u r e n e t jo r d. 7. december 1999 b e k e n d t g ø r e ls e n r. 972 o m æ n d r in g a f b e k e n d t g ø r e ls e o m t in g ly s n in g i t in g b o g e n. 7. december 1999 v e jle d n in g n r o m a d m in is t r a t io n a f r å s t o flo v e n. 30. december 1999 b e k e n d t g ø r e ls e n r o m ik r a ft tr æ d e n å f l o v o m e lf o r s y n in g, l o v o m æ n d r in g a f l o v o m e lf o r s y n in g o g l o v o m æ n d r in g a f l o v o m v a r m e fo r s y n in g. 17. januar 2000 b e k e n d t g ø r e ls e n r. 25 o m s t e m p e la fg ift. 17. december 1999 b e k e n d t g ø r e ls e n r o m h e n læ g g e ls e a f o p g a v e r o g b e fø je ls e r e f t e r l o v o m fo r u r e n e t j o r d t il M i l jø s t y r e ls e n. 25. ja n u a r 2000 K je ld L o h m a n n S c h ø le r

9 2000 side 5 Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider Ministerielle skrivelser m.m. Om nedlæggelse af forbund efter planlovens 14 - fortsat lovlig an vendelse har Natur klagenævnet truffet følgende afgørelse ref.»naturklagenævnet Orienterer«nr. 170, september 1998 N y s t e d K o m m u n e n e d l a g d e u n d e r h e n v i s n i n g t i l p i. 14 ster. K o m m u n e n a n fø r t e e n d e lig, a t e je n d o m m e n e r b e lig f o r b u d m o d a n v e n d e l s e a f e n e j e n d o m t il k u r s u s f o r m å l. g e n d e in d e n fo r k y s t n æ r h e d s z o n e n o g d e r m e d o m fa tte t a f K ø b e n h a v n s K o m m u n e k l a g e d e - s o m e je r a f e j e n d o m m e n p la n lo v e n s b e s t e m m e ls e r o m p la n læ g n in g i k y s to m r å d e r - o v e r fo r b u d e t. ne. P å e j e n d o m m e n e r o p f ø r t e n b y g n i n g i 2 e t a g e r p lu s k æ l K ø b e n h a v n s K o m m u n e g jo r d e g æ ld e n d e, at N y s t e d K o m d e r, i n d e h o l d e n e o p h o l d s s t u e, s p is e s t u e, k ø k k e n, b a d e m u n e i k k e h a v d e h a f t h j e m m e l i p i. 14 t il a t n e d l æ g g e v æ r e l s e r, g r u p p e r u m o g e t a n t a l v æ r e ls e r. E j e n d o m m e n e r fo r b u d m o d d e n p å tæ n k te a n v e n d e ls e m å b e tra g te s s o m ik k e o m fa t t e t a f lo k a lp la n e lle r b y p la n v e d t æ g t o g e n fo r ts æ tte ls e a f G lo s t r u p K o m m u n e s h id t id ig e a n v e n er i k o m m u n e p l a n e n u d l a g t t il» f e r i e - o g k u r s u s h je m «. d e ls e a f e je n d o m m e n. E j e n d o m m e n h a r t i d l i g e r e v æ r e t e je t a f G lo s t r u p K o m m u N K N n e, d e r h a r a n v e n d t e je n d o m m e n til k o r t v a r ig e o p h o ld fo r g ø r e ls e : (fo r m a n d e n p å n æ v n e ts v e g n e ) tra f fø lg e n d e a f f o r s k e l l i g e g r u p p e r a f p e r s o n e r m e d t il k n y t n i n g til k o m m u n e n. D e r h a r v æ r e t t a le o m k u r s e r a f h o l d t f o r f o r s k e l l i g e g r u p p e r a f k o m m u n e n s a n s a tt e, o m l e j r s k o l e o p h o l d f o r b ø r n i k o m m u n e n s s k o le r, o m i d r æ t s o p h o l d f o r m e d l e m m e r a f f o r s k e l l i g e a f k o m m u n e n s s p o r t s k lu b b e r o. lig n.» E f t e r p i. 1 4 k a n e n k o m m u n e n e d l æ g g e f o r b u d m o d, a t d e r r e t l i g t e l l e r f a k t i s k e t a b l e r e s f o r h o l d, s o m k a n h in d r e s v e d e n l o k a l p la n. E t s å d a n t f o r b u d v i l k u n n e n e d l æ g g e s, s e l v o m d e t f o r h o l d, d e r ø n s k e s e t a b le r e t, s o m i d e t t e t i l fæ ld e e r i o v e r e n s s t e m m e ls e m e d k o m m u n e p la n e n s r a m s a m t o m f e r i e o p h o l d f o r g r u p p e r a f p e n s io n is t e r. m e r f o r lo k a lp la n læ g n in g. K ø b e n h a v n s K o m m u n e h a v d e e r h v e r v e t e je n d o m m e n o g ø n s k e d e a t a n v e n d e d e n t il k u r s u s o p h o l d f o r a f v æ n n e d e n a r k o m a n e r, d e r ik k e l æ n g e r e e r i m e t a d o n b e h a n d li n g, m e n s o m i e n p e r i o d e p å c a. 6 m å n e d e r i g r u p p e r p å c a. 25 v i l b l i v e u n d e r v i s t e f t e r i n d i v i d u e l t t i lr e t t e la g t e k u r s u s f o r D e t e r s å le d e s e n b e t i n g e l s e f o r a n v e n d e l s e n a f p i. 14, a t d e r e r t a le o m f o r h o l d, s o m k a n h i n d r e s v e d e n lo k a lp la n. D e t b e ty d e r, a t b e s t e m m e ls e n k u n k a n fin d e a n v e n d e ls e o v e r fo r e n a n v e n d e ls e a f e n e je n d o m, d e r m å b e tra g te s l ø b i b l.a. E D B o g s a m f u n d s f a g p å fo l k e s k o l e n s 10. k la s s e s o m e n p la n læ g n in g s m æ s s ig r e le v a n t æ n d r in g i fo r h o ld n iv e a u s a m t i e n r æ k k e p r a k t is k e fa g. H e r u d o v e r v i l d e r t il d e n h id t id ig e a n v e n d e ls e a f e je n d o m m e n, id e t e n lo b l i v e u n d e r v i s t i e n r æ k k e t e r a p e u t is k e f a g s o m f x p s y k o k a lp la n ik k e k a n fo r h in d r e fo r t s æ tt e ls e a f e n l o v l i g a k t iv i lo g i. K u r s u s v ir k s o m h e d e n ønskedes e k s is te r e n d e var b y g n in g, der g e n n e m fø r t i d e n e r h v e r v e t fr a G lo s tr u p K o m m u n e m e d a lt t i l h ø r e n d e i n v e n t a r. tet. G lo s tr u p K o m m u n e s lu d t id ig e a n v e n d e ls e a f e je n d o m m e n h a r b e s t å e t d e l s a f e g e n t l i g e k u r s u s o p h o l d, d e ls a f N y s t e d K o m m u n e a n fø r t e v e d a fg ø r e ls e n, a t d e r ik k e p å e j e n d o m m e n» r e t l i g e l l e r f a k t is k ( m å ) e t a b le r e s f o r h o l d, s o m v i l s t r id e m o d, a t e j e n d o m m e n u d l æ g g e s t il f e r i e f o r m å l, s å le d e s a t d e n i f e r i e p e r i o d e n u d e l u k k e n d e m å a n le jr s k o le - o g id r æ t s o p h o ld o g d e ls a f fe r ie o p h o ld. D e t h a r ik k e i n o g e n t ilfæ ld e d r e je t s ig o m in d iv id u e lle p e rs o n e r e lle r fa m ilie r s o p h o ld, m e n o m o p h o ld a f s æ r lig e g r u p p e r p å o p t i l 4 8 p e r s o n e r, d e r i f æ l l e s s k a b h a r a n v e n d t e je n t il d o m m e n s b y g n i n g ( h e r u n d e r f æ l l e s b a d e r u m, s p is e r u m f e r i e o p h o l d e l l e r k o r t v a r i g e k u r s e r a f o p t il 2 u g e r s v a r i g o g ( k ø k k e n ) m e d i n v e n t a r s a m t d e n o m g i v e l s e r t il k o l l e k h e d «. D e t e r v i d e r e a n f ø r t, a t d e r» s å l e d e s ik k e ( m å ) s k e e n t i v e a k tiv ite te r. vendes t il fe r ie o p h o ld og u den fo r fe r ie p e r io d e n æ n d r e t a n v e n d e ls e a f e je n d o m m e n, h e r u n d e r a t d e n ta g e s i b r u g s o m i n s t it u t io n ( k u r s u s e j e n d o m ) f o r t i d l i g e r e n a r k o m a n e r«. m e n» h i d t i l (h a r ) v æ r e t b e n y t t e t o v e r v e j e n d e t il f e r i e f o r h e ru n d er s p o r t s k lu b b e r d e e n k e lt e a k t iv it e t e r, s o m G lo s tr u p K o m m u n e s h id t id ig e a n v e n d e ls e h a r g i v e t a n le d S o m b e g r u n d e ls e a n fø r t e k o m m u n e n v id e r e, a t e je n d o m m å l, D e r s e s s å le d e s i k k e a t v æ r e n o g e n p l a n l æ g n i n g s m æ s s i g r e le v a n t fo rs k e l m e lle m og p e n s io n is to p h o ld, l e jr s k o le r, m edens o p h o ld fo r d e r - v æ s e n tlig s t u d e n f o r f e r ie s æ s o n e n - h a r v æ r e t a f h o l d t k o r t v a r i g e k u r s e r fo r a n s a tte i k o m m u n e n m v «. K o m m u n e n fa n d t, a t e j e n d o m m e n v a r i n d r e t t e t m e d h e n b lik p å f e r i e f o r m å l o g ik k e p å u n d e r v i s n i n g, l i g e s o m d e n l o k a l e b e f o l k n i n g h a v n i n g til. K ø b e n h a v n K o m m u n e s p å tæ n k te a n v e n d e ls e a f e je n d o m m e n v i l i n d e b æ r e a t c a. 25 p e r s o n e r i fæ l l e s s k a b a n v e n d e r e je n d o m m e n s b y g n in g m e d in v e n t a r s a m t d e n n e s o m g i v e l s e r t il k u r s u s f o r m å l. D e n e n e s t e f o r s k e l, d e r e r p å d e n n e a n v e n d e ls e o g d e n h id t id ig e a n v e n d e ls e, e r læ n g d e n a f d e e n k e l t e o p h o l d, h v i l k e t i m i d l e r t i d ik k e f i n d e s a t k u n n e b e t r a g t e s s o m e n p l a n l æ g n i n g s m æ s s i g r e l e v a n t fo r s k e l. d e o p l e v e t e j e n d o m m e n s o m e t t il h o l d s s t e d f o r f e r i e g æ

10 2000 side 6 Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider D e n a f K ø b e n h a v n s K o m m u n e p å t æ n k t e a n v e n d e ls e a f e je n d o m m e n t il k u r s u s fo r m å l m å h e r e ft e r b e tr a g te s s o m e n fo r t s a t l o v l i g a n v e n d e ls e a f e je n d o m m e n, d e r ik k e v i l k u n n e h in d r e s v e d e n lo k a lp la n. N y s t e d K o m m u n e h a r d e r f o r ik k e h a ft h je m m e l i p i. 14 t il a t n e d læ g g e fo r b u d e t a f 9. ja n u a r 1998, s o m h e r m e d o p h æ v e s «. (A fg ø r e ls e a f j.nr / ) Om råstofindvinding - regionplanlægning - landskabelige hensyn - råstofart har Naturklagenævnet truffet følgende afgørelser ref.»naturklagenævnet Orienterer«nr. 172, januar 1999 N a t u r k la g e n æ v n e t h a r m e d d e l t a fs la g p å a n s ø g n in g o m t illa d e ls e t il r å s t o fin d v in d in g u d e n fo r d e t i r e g io n p la n e n u d la g t e g r a v e o m r å d e. D o g e r m e d d e lt t illa d e ls e i e t t ilfæ l d e, h v o r d e r v a r ta le o m s æ r lig e fo r h o ld. A. R in g k jø b in g A m t g a v d e n 16. o k t o b e r t illa d e ls e e f t e r r å s t o flo v e n s 7 til a t i n d v in d e s a n d o g s te n p å e n e je n d o m i L e m v i g K o m m u n e. D a n m a r k s N a t u r f r e d n in g s fo r e n in g s lo k a la fd e lin g o g L e m v i g K o m m u n e p å k la g e d e a fg ø r e ls e n til N K N. A r e a le t e r i r e g io n p la n e n ik k e u d la g t s o m r å s t o fin d v in d in g s o m r å d e, m e n s o m jo r d b r u g s o m r å d e. A r e a le r n e s y d f o r o m r å d e t e r u d la g t t il in d v in d in g s o m r å d e. I n d v in - d i n g s m u lig h e d e m e h e r e r im id le r t id v e d a t v æ r e o p b r u g t. E t fle r t a l p å 8 a f n æ v n e t s m e d le m m e r u d t a lt e :» R å s t o f in d v in d in g e n ø n s k e s f o r e t a g e t u d e n f o r d e i r e g io n p la n e n u d læ g g e t g r a v e o m r å d e r - p å e t a re a l, d e r e r u d la g t s o m jo r d b r u g s o m r å d e. A f r e g io n p la n e n fr e m g å r d e t, a t d e r p å s å d a n n e a r e a le r k u n v i l b l i v e g i v e t t illa d e ls e t il r å s t o fin d v in d in g, n å r t r a n s p o r t fo r h o ld e n e til fo r b r u g e r n e e r v æ s e n t lig t m in d r e e n d fr a d e u d p e g e d e g r a v e o m r å d e r, n å r d e r e r ta le o m s p e c ie lle fo r e k o m s t e r, o g n å r d e r k a n t a g e s h e n s y n til d e la n d s k a b e lig e o g k u lt u r h is to r is k e v æ r d ie r. A r e a le t, h v o r d e r ø n s k e s g r a v e t, r u m m e r ik k e s æ r lig e la n d s k a b e lig e e lle r k u lt u r h is to r is k e v æ r d ie r. D e r im o d fin d e r n æ v n e t d e t g o d t g jo r t, a t d e r e r t a le o m e t g e o lo g is k in t e r e s s e o m r å d e a f n a tio n a l b e t y d n in g, h v o r g r a v n in g v i l m e d f ø r e e n v æ s e n t lig fo r r in g e ls e a f la n d s k a b e t s g e o l o g i s k e h is to r is k e d o k u m e n t a t io n s v æ r d i. P å d e n n e b a g g r u n d o g d a d e r e fte r d e t o p ly s t e fin d e s t ils v a r e n d e r å s t o ffo r e k o m s t e r in d e n f o r e n r im e lig a fs ta n d, s t e m m e r fle r t a lle t fo r a t æ n d r e a m te ts in d v in d in g s t illa d e l s e til e t a fs la g.«m in d r e t a lle t p å 3 m e d le m m e r fa n d t, a t d e r b u r d e læ g g e s a f g ø r e n d e v æ g t p å d e g e o lo g is k e in t e r e s s e r i o m r å d e t o g s t e m t e f o r a t s ta d fæ s te in d v in d in g s t illa d e ls e n. A m t e t s t illa d e ls e b l e v h e r e ft e r æ n d r e t t il e t a fs la g. ( A f g ø r e l s e a f , j n r / ) B. R in g k jø b in g A m t m e d d e lt e d e n 12. fe b r u a r 1998 e fte r r å l 7 t illa d e ls e t il r å s t o f in d v in d in g a f g r u s o g s te n p å v i s s e v i l k å r p å e n e je n d o m i Ik a s t K o m m u n e o g a fs la g p å in d v i n d i n g p å m a tr. n r. 3a E n g e s v a n g B y, E n g e s v a n g. A f g ø r e l s e n b le v a f e n r æ k k e b e b o e r e m. fl. o g a n s ø g e r e n p å k la g e t til N K N. E je n d o m m e n l i g g e r i h e n h o ld til r e g io n p la n e n i jo r d b r u g s o m r å d e m e d s æ r lig e la n d s k a b e lig e v æ r d ie r. E fte r r e t n in g s lin ie r n e s k a l t illa d e ls e r til r å s t o fin d v in d in g in d e n f o r d is s e o m r å d e r så v i d t m u lig t u n d g å s, id e t t illa d e ls e r k u n g iv e s, n å r d e t ik k e e r m u lig t a t fin d e v e le g n e d e o g v e l b e l i g g e n d e f o r e k o m s t e r u d e n f o r d is s e o m r å d e r. O m r å d e t l ig g e r i u m id d e lb a r n æ r h e d a f B ø llin g S ø, h v o r d e r e r iv æ r k s a t e t n a t u r g e n o p r e t n in g s p r o je k t o g fr e m s a t f o r s la g t il fr e d n in g. E n d v id e r e l i g g e r d e t a n s ø g t e g r a v e o m r å d e tæ t p å E n g e s v a n g K ir k e i e n a fs ta n d, h v o r d e r e r k o r t e s t, p å ca. 5 0 m til d e n h e r t il h ø r e n d e k ir k e g å r d. N K N u d t a lt e e n s t e m m ig t :» E f t e r r å l 3, s k a l d e r v e d a fg ø r e ls e r o m t illa d e ls e t il r å s to f i n d v i n d i n g p å d e n e n e s id e læ g g e s v æ g t p å r å s to fr e s s o u r c e r n e s o m fa n g o g k v a lit e t o g u d n y t t e ls e n h e r a f, s a m t ta g e s e r h v e r v s m æ s s ig e h e n s y n. P å d e n a n d e n s id e s k a l d e r b l. a. læ g g e s v æ g t p å m iljø b e s k y t t e ls e o g n a tu r b e s k y t t e ls e h e r u n d e r b e v a r e ls e n a f la n d s k a b e lig e v æ r d ie r, s a m t p å b e s k y t t e ls e a f a r k æ o lo g is k e o g g e o lo g is k e in te r e s s e r. R å s t o f in d v in d in g e n ø n s k e s f o r e t a g e t u d e n f o r d e i r e g io n p la n e n u d la g t e g r a v e o m r å d e r - p å e t a re a l, d e r e r u d la g t s o m jo r d b r u g s o m r å d e m e d s æ r lig e la n d s k a b e lig e in te r e s s e r. A f r e g io n p la n e n fr e m g å r d e t, a t d e r p å s å d a n n e a r e a le r k u n v i l b liv e g i v e t t illa d e ls e til r å s t o fin d v in d in g, n å r t r a n s p o r t fo r h o ld e n e t il fo r b r u g e r n e e r v æ s e n t lig m in d r e e n d fr a d e u d p e g e d e g r a v e o m r å d e r, n å r d e r e r ta le o m s p e c ie lle fo r e k o m s t e r, o g n å r d e r ta g e s h e n s y n t il d e la n d s k a b e lig e o g k u lt u r h is to r is k e v æ r d ie r

11 Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider 2000 side 7 N æ v n e t fin d e r d e t ik k e g o d t g jo r t, a t t ils v a r e n d e g r u s m a t e r ia le r ik k e k a n f r e m s k a ffe s fr a a n d r e g r a v e o m r å d e r i r i m e lig t r a n s p o r t a fs t a n d fr a d e t k o m m e n d e m o t o r v e js b y g g e r i. D e t a n s ø g t e g r a v e o m r å d e l i g g e r tæ t p å E n g e s v a n g K ir k e o g d e n h e r t il h ø r e n d e k ir k e g å r d. D e r e r e n d v id e r e t a le o m e t o m r å d e m e d s t o r e la n d s k a b e lig e v æ r d ie r, h e r u n d e r r e k r e a t iv v æ r d i f o r b e b o e r n e i E n g e s v a n g. O m r å d e t g r æ n s e r o p t il e t s t ø r r e a r e a l, h v o r d e r u d o v e r n a t u r g e n o p r e t n in g (B ø llin g S ø ) fo r v e n t e s g e n n e m fø r t e n la n d s k a b s fr e d n in g. P å d e n n e b a g g r u n d o m g ø r e s R in g k jø b in g A m t s t illa d e ls e a f 12. fe b r u a r t il e t a fs la g p å d e t a n s ø g t e.«( A f g ø r e l s e a f , j nr / ) C R in g k jø b in g A m t m e d d e lt e d e n 4. d e c e m b e r t illa d e ls e e fte r rå l 7 p å v ilk å r, s a m t d is p e n s a tio n e f t e r n b l 65, stk. 3, jf. 15 t il r å s t o f in d v in d in g p å e je n d o m m e n m a tr. n r. 16a, H v i d b j e r g b y, H v i d b j e r g i T h y h o lm K o m m u n e. D a n m a r k s N a t u r f r e d n in g s f o r e n in g o g 23 o m b o e n d e p å k la g e d e t illa d e ls e n til N K N. T illa d e ls e n o m fa t t e d e in d v i n d i n g a f r ø d le r p å e t 4,5 h a s t o r t a r e a l - h v o r a f ca. Vi - 1 h a l i g g e r in d e n f o r s t r a n d b e s k y tt e ls e s lin ie n - i e n d y b d e p å 1,5 t il 3 m e te r. I r e g io n p la n e r o m r å d e t u d p e g e t s o m jo r d b r u g s o m r å d e m e d s æ r lig e la n d s k a b e lig e v æ r d ie r. I d is s e o m r å d e r s a m t in d e n f o r k y s t n æ r h e d s z o n e n b ø r r å s t o fin d v in d in g i f ø l g e r e t n in g s lin ie r n e så v i d t m u lig t u n d g å s o g k u n t illa d e s, n å r d e t ik k e e r m u l i g t a t f in d e a lt e r n a t iv e v e l e g n e d e o g v e l b e l i g g e n d e fo r e k o m s t e r u d e n fo r o m r å d e r n e. D e r e r ik k e i r e g io n p la n e n u d p e g e t o m r å d e r t il i n d v i n d i n g a f r ø d le r. R in g k jø b in g A m t a n fø r t e, a t le r e t p å e je n d o m m e n v a r a f så h ø j k v a lit e t, a t d e t v a r e g n e t t il a t b la n d e o p m e d le r a f r in g e r e k v a lit e t, s a m t a t d e r s k u lle k ø r e s la n g t e f t e r t ils v a r e n d e m a t e r ia le r, s å fr e m t d e r ik k e m e d d e lt e s t illa d e ls e. Y d e r lig e r e la g d e a m t e t v æ g t p å, a t a r e a le t e f t e r e n d t r å s t o fin d v in d in g k u n n e r e t a b le r e s t il la n d b r u g s f o r m å l. A f N K N 's (1 2 m e d le m m e r ) a fg ø r e ls e fr e m g å r :» E f t e r r å l 3 s k a l d e r v e d a fg ø r e ls e r o m tilla d e ls e t il r å s t o f in d v in d in g p å d e n e n e s id e læ g g e s v æ g t p å r å s t o fr e s s o u r c e r n e s o m f a n g o g k v a lit e t o g u d n y t t e ls e n h e r a f s a m t t a g e s e r h v e r v s m æ s s ig e h e n s y n. P å d e n a n d e n s id e sk a l d e r b l. a. læ g g e s v æ g t p å m iljø b e s k y t t e ls e o g n a tu r b e s k y tte ls e, h e r u n d e r b e v a r e ls e n a f la n d s k a b e lig e v æ r d ie r. D e n a n s ø g t e l e r g r a v n in g ø n s k e s fo r e t a g e t u d e n f o r d e i r e g io n p la n e n u d la g t e r å s t o fin d v in d in g s o m r å d e r - i e t o m r å d e m e d s æ r lig e la n d s k a b e lig e v æ r d ie r, h v o r i n d v i n d i n g så v i d t m u lig t b ø r u n d g å s. D e t e r ik k e fr a a m t e t s s id e g o d t g jo r t, a t d e i r e g io n p la n e n fa s ts a tte s n æ v r e b e t in g e ls e r f o r u n d t a g e ls e s v is t a t t illa d e g r a v n in g i e t s å d a n t o m r å d e e r o p f y ld t. U a n s e t d e t t e k a n n æ v n e t i d e t v æ s e n t lig e t ilt r æ d e d e n m e d d e lt e t illa d e ls e. N æ v n e t læ g g e r h e r v e d v æ g t p å, a t r ø d l e r a f d e n o m h a n d le d e k v a lit e t e r e n s p e c ie l o g r e la t iv s jæ ld e n r å s t o ffo r e k o m s t, s a m t a t in d v in d in g e n k u n s k e r t il e n d y b d e a f 3 m e t e r o g p å e n m å d e, h v o r in d g r e b e t i d e la n d s k a b e lig e v æ r d ie r in d e n f o r g r a v e p e r io d e n v i l v æ r e b e g r æ n s e t. D e r læ g g e s e n d v i d e r e v æ g t p å, a t a r e a le t e f t e r g r a v n in g e n k a n r e t a b le r e s til la n d b r u g s f o r m å l u d e n s k a d e p å o m r å d e t s la n d s k a b e lig e v æ r d ie r. E t fle r t a l p å 9 m e d le m m e r f in d e r d o g ik k e, a t d e r e r t ils t r æ k k e lig b e g r u n d e ls e f o r a t t illa d e g r a v n in g p å d e n d e l a f d e t a n s ø g t e g r a v e o m r å d e, s o m l ig g e r in d e n f o r (s ø v æ r t s ) s t r a n d b e s k y t t e ls e s lin ie n. M in d r e t a lle t p å t o m e d le m m e r s t e m m e r f o r a t s ta d fæ s te a m t e t s a fg ø r e ls e u d e n b e g r æ n s n in g e r. I o v e r e n s s t e m m e ls e m e d fle r t a lle t s s t e m m e a fg iv n in g g å r N K N 's a fg ø r e ls e h e r e ft e r u d p å, a t a m te ts t illa d e ls e e fte r r å l s t a d fæ s te s fsva d e n d e l a f in d v in d in g s o m r å d e t, d e r l i g g e r u d e n f o r (la n d v æ r t s ) s t r a n d b e s k y t t e ls e s lin ie n, m e d e n s t illa d e ls e n e f t e r r å l s a m t d is p e n s a t io n e n e fte r n b l o p h æ v e s fsva d e n d e l a f o m r å d e t, d e r l i g g e r in d e n fo r s t r a n d b e s k y t t e ls e s lin ie n.«( A f g ø r e l s e a f , jr.n r / ) S e o g s å N K N O n r. 34 a p r il o g n r. 77 o k t o b e r 1995 K o m m e n t a r : S o m d e t fr e m g å r a f a fg ø r e ls e r n e, læ g g e r N K N sto r v æ g t p å r å s to fp la n læ g n in g e n s o m e n d e l a f r e g io n p la n læ g n in g e n. R å s t o f in d v in d in g b ø r fo r t r in s v is f o r e g å in d e n f o r d e i p la n læ g n in g e n u d la g t e in d v in d in g s o m r å d e r. U d e n f o r d e u d p e g e d e o m r å d e r v i l e n t illa d e ls e d e r f o r fo r u d s æ t t e e n s æ r lig b e g r u n d e ls e, h v is d e r e r m o d s t å e n d e in t e r e s s e r i o m r å d e t, jf. fx s a g e n o m t a lt u n d e r C, h v o r d e r v a r ta le o m i n d v in d in g a f e n r e la t iv s jæ ld e n r å s t o ffo r e k o m s t i e t n a t u r o m r å d e

12 2000 side 8 Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider Om skovlov - fredskov - bebyggelse - ophævelse af fredskovspligt har Natur klagenævnet truffet følgende afgørelser ref.»naturklagenævnet Orienterer«nr. 173, januar 1999 N K N h a r s o m k l a g e m y n d i g h e d e f t e r s k o v l o v e n s i d e n 1. s t o r t a r e a l, h v o r d e r s k u l l e e t a b l e r e s p a r k e r i n g s p l a d s e r t il ja n u a r t r u ffe t a fg ø r e ls e i e n r æ k k e s a g e r o m d is p e n s a b ru g t i o n f r a lo v e n s b e s t e m m e l s e r o m f o r b u d m o d b e b y g g e l s e a n ta lle t a f s tu d e r e n d e p å m e r e e n d m v T i l l a d e l s e n b l e v m e d d e l t p å v i l k å r a f, a t d e r i k k e v e d s e i fr e d s k o v o g o m o p h æ v e ls e a f fr e d s k o v s p lig t. D e tr u fn e a fg ø r e ls e r v is e r, a t d e r s o m h id til ta g e s u d g a n g s p u n k t i, a t b e s t e m m e ls e r n e s k a l a d m in i s t r e r e s r e s t r ik t iv t. fo r O d e n s e U n iv e r s ite t, d e r fo r v e n t e d e e n v æ k s t i s t a d fæ s te d e m e d 7 ste m m e r m o d 2 F u s s in g ø S t a t s s k o v d is t r ik t s a f s l a g p å d i s p e n s a t i o n f r a s k i 1 0 t il o p fø r e ls e a f e n b e b o e ls e s b y g n in g m e d k o n to r o g m and s k a b s r u m p å e n 6 2 h a s t o r f r e d s k o v s p l i g t i g e je n d o m. P å e je n d o m m e n v a r o p f ø r t e n ca. 700 m 2 s t o r d r if t s b y g n in g. D e r v a r a n la g t e n b e v o k s n i n g m e d e n f o r v e n t e t å r l i g p r o d u k t i o n a f k l i p p e g r ø n t p å ca A f s l a g e t b l e v m e d d e l t u n d e r h e n v i s n i n g t il, n o k t il, a t e j e n d o m m e n ik k e v a r s t o r a t e n b e b o e ls e s b y g n in g v a r n ø d v e n d ig. D e t b le v i k k e t i l l a g t v æ g t, a t a r e a le t, h v o r b y g n i n g e n ø n s k e d e s p l a c e re t, ik k e p t v a r t r æ b e v o k s e t i n æ v n e v æ r d ig g ra d, lig e s o m d e t h e lle r ik k e b le v t illa g t v æ g t, a t a n s ø g e r e n e je d e o g d r e v e n d n u e n s k o v e je n d o m ca. 8 k m d e r fr a. M in d r e t a lle t v ille n a v n lig m e d m e d d e l e d i s p e n s a t i o n t il d e t a n s ø g t e, in d til år n e re u d v id e ls e r a f u n iv e r s ite te t v i l l e b liv e fo r e t a g e t in d greb i skoven e lle r s k o v b r y n e t u a n s e t d e tt e lig g e r in d e n A. N K N 50% n ord fo r u n iv e r s ite te t, fo r e t b y g g e fe lt, fa s t l a g t i b y p l a n v e d t æ g t fr a D e r b l e v e n d v i d e r e f a s t s a t v i l k å r o m r e t a b le r in g a f s k o v b r y n e t, m e n u d e n k r a v o m v e d e r la g s a r e a l. S i d e n s t a r t e n p å o p f ø r e l s e n a f u n i v e r s i t e t e t i 1971 e r i a l t 12,5 h a s k o v f æ l d e t o g e t a b l e r e t ca. 3 5 h a v e d e r la g s a r e a l e r. D a n m ark s N a t u r fr e d n in g s fo r e n in g o g F r i l u f t s r å d e t k la g e d e o v e r a f g ø r e l s e n. I k l a g e n h e n v i s t e s til, a t s k o v b r y n e t b le v ø d e la g t v e d a n læ g a f p a r k e r in g s p la d s e r n e, o g a t d e r v a r a lte r n a t iv e m u lig h e d e r fo r p la c e r in g a f p a r k e r in g s p la d s e r. E n d v id e r e p å b e r å b te s d e s to r e b io lo g is k e v æ r d i er, der v a r k n y t t e t t il s k o v e n, b l. a. i f o r m a f s jæ ld n e s v a m p e o g fr e d e d e o r k id é a r te r. A f N K N 's a fg ø r e ls e (1 2 m e d l e m m e r ) f r e m g å r b l. a: h e n v i s n i n g til, a t s k o v e n b l e v d r e v e t s a m m e n m e d e n a n d e n s k o v e je n d o m.» N æ v n e t s m e d le m m e r e r e n ig e o m, a t d e r u a n s e t d e t re ( A f g ø r e l s e a f , j n r / F U ) o p h æ v e t, v il sk e e t v æ s e n tlig t in d g r e b i s k o v e n, id e t d e r er la tiv t beskedn e a r e a l, h v o r p å fr e d s k o v s p lig t e n ønskes t a le o m e t g a m m e l t s k o v b r y n, s o m d e t v i l t a g e l a n g t id a t B. H a d e r s le v S ta ts s k o v d is tr ik t a fs lo g a t d is p e n s e r & fr a sk i 1 0 t il o p f ø r e l s e a f e n s v i n e s t a l d p å e t c a m fr e d s k o v s p lig t ig t a re a l p å en la n d b r u g s e je n d o m sto rt under e r s t a t t e, l i g e s o m d e t h e l l e r i k k e k a n a fv i s e s, a t fje r n e ls e n a f s k o v b r y n e t v i l h a v e n e g a t i v e k o n s e k v e n s e r f o r d e t il g r æ n s e n d e s k o v a r e a le r. h e n v i s n i n g til, a t d e t a n s ø g t e i k k e s k u lle t je n e s k o v d r i f t e n, o g a t e je r e n i ø v r i g t e j e d e i k k e - f r e d s k o v s p l i g t i g b r u g s j o r d. E je r e n b egru n d ed e p la c e r in g e n la n d m e d s m itte - E t fle r ta l p å 7 a f n æ v n e ts m e d le m m e r fin d e r im id le r t id, at v æ g t i g e g r u n d e t a le r f o r a t t i l l a d e in d g r e b e t. o g s y g d o m s m æ s s i g e å r s a g e r o g b e h o v e t f o r s t a ld e n m e d, a t d e n n u v æ r e n d e p r o d u k t i o n s k u lle u d v i d e s f o r a t s i k r e F l e r t a l l e t h e n v i s e r h e r v e d n a v n l i g til u n i v e r s i t e t e t s p l a e n p r o d u k t i o n s s t ø r r e l s e m e d fa s t m e d h j æ l p. c e r i n g i e t s k o v o m r å d e, h v o r d e t f r a s t a r t e n h a r s t å e t k la r t, bød E je r e n til a t e t a b le r e e r s t a t n in g s s k o v. at u d b y g n in g v il k r æ v e y d e r lig e r e r y d n in g a f s k o v, sam t t il d e b e s t r æ b e ls e r, d e r e r g j o r t i s æ r fr a s t a t s s k o v d i s t r i k I N K N ' s a f g ø r e l s e (9 m e d l e m m e r ) b e m æ r k e s, a t h i d t i d i g te ts p r a k s is h a r v æ r e t m e g e t r e s t r i k t i v m e d h e n s y n t il p å f r e d m u lig t.«s id e på at red u cere in d g r e b e t i fr e d s k o v e n m est s k o v s p l i g t i g e a r e a le r a t t i l l a d e b y g g e r i, d e r i k k e k a n a n s e s s o m n ø d v e n d i g fo r s k o v d r ift e n. N K N s ta d fæ s t e d e h e r e f t e r m e d 5 s t e m m e r m o d 4 d is t r ik t e t s a f g ø r e l s e, id e t s a g e n ik k e in d e h o ld t s å d a n n e s æ r lig e fo r h o ld, d e r k u n n e b e g r u n d e e n fr a v ig e ls e fr a s k i s h o v e d r e g e l. M in d r e t a lle t v i l l e m e d d e l e t illa d e ls e m o d e t a b l e r i n g a f e r s t a t n in g s s k o v. F le r ta lle t v i l l e M in d r e t a lle t var g jo r t h e r e f t e r s t a d fæ s t e a fg ø r e l s e n. fa n d t ik k e, at der fr a u n iv e r s ite te ts s id e t ils tr æ k k e lig t fo r a t u n d e r s ø g e a n d r e u d b y g n in g s m u lig h e d e r og a lte r n a t iv e s o m ik k e v i l l e m e d fø r e in d g r e b p a r k e r in g s lø s n in g e r, i fr e d s k o v e n, o g kunne ( A f g ø r e l s e a f , j n r / H A ) d e r fo r ik k e a c c e p te r e e n o p h æ v e ls e a f fr e d s k o v s p lig t e n. C. F y n s S t a t s s k o v d is t r ik t m e d d e l t e i m e d f ø r a f s k i 9 t i l ( A f g ø r e l s e a f , j n r / F Y ) l a d e l s e t il o p h æ v e l s e a f f r e d s k o v s p l i g t e n p å e t m 2 S e o g s å N K N O n r o g n r. 141 n o v e m b e r

13 Landinspektørens Meddelelsesblad 2000 side 25 Fra RUN A RUNA Forsikring orienterer N y e r e js e p r o d u k te r i R u n a F e r ie n s k a l v æ r e så v e l l y k k e t s o m m u lig t, så d e t e r v i g t i g t a t v æ r e g a r d e r e t, h v is u h e ld e t e r u d e. D e r f o r h a r R U N A u d v i k l e t e n r æ k k e n y e r e js e p r o d u k t e r s å le d e s, a t d u k a n v æ l g e d e n r i g t i g e f o r s ik r in g - u a n s e t h v o r d a n r e js e n f o r e g å r e lle r h v o r h e n - så d u u n d g å r a t b liv e d o b b e lt f o r s ik r e t i f o r h o l d t il d in f a m ilie fo r s ik r in g o g d e t g u le s y g e s ik r in g s b e v is. O v e r s ø is k R e js e fo rs ik r in g P å r e js e r u d e n f o r E u r o p a b ø r d e r a lt id t e g n e s e n O v e r s ø is k R e js e fo r s ik r in g s o m t illæ g til A r s r e js e fo r s ik r in g e n. F o r s ik r in g e n o m fa t t e r b l.a. s y g d o m s u d g ift e r s a m t e v t. h je m t r a n s p o r t, s o m k a n lø b e o p i m a n g e h u n d r e d e tu s in d e k r o n e r, s o m m a n e lle r s s e lv s k a l b e ta le, d a d e t g u le s y g e s ik r in g s k o r t ik k e d æ k k e r u d e n f o r E u r o p a. F o r s ik r in g e n s k a l t e g n e s i g o d t id (s e n e s t 3 u g e r f o r a fr e j se ). A rs re j s e fo r s ik rin g - d æ k n in g h e le å re t A r s r e js e fo r s ik r in g e n t e g n e s fo r e t å r a d g a n g e n o g d æ k k e r d i g o g h e le d in h u s s ta n d. F o r s ik r in g e n d æ k k e r i in d t il 3 m å n e d e r in d e n fo r E u r o p a, u a n s e t h v o r tit I re js e r. T i l l i g e in d e h o ld e r A r s r e js e fo r s ik r in g e n e n fe r ie u ly k k e s fo r s ik r in g m e d d æ k n in g o p t il v e d in v a lid it e t o g v e d d ø d. A r s r e js e fo r s ik r in g e n t e g n e s s o m e t t illæ g t il f a m ilie fo r s ik r in g e n. S y g d o m s - o g h je m tr a n s p o r tf o r s ik r in g V a r e r fe r ie r e js e n m e r e e n d 30 d a g e i E u r o p a, h a r d u b r u g f o r e n S y g d o m s - o g h je m t r a n s p o r t fo r s ik r in g, s o m t illæ g t il A r s r e js e fo r s ik r in g e n. F o r s ik r in g e n d æ k k e r s y g d o m s u d g ift e r o g h je m t r a n s p o r t i t ilfæ ld e a f a k u t s y g d o m e lle r t ils k a d e k o m s t i d e n r e s t e r e n d e d e l a f fe r ie n o g d u b e ta le r k u n f o r d e r e js e d a g e, s o m e r u d o v e r d e fø r s t e 30 d a g e o g s k a l t e g n e s s e n e s t 3 u g e r f ø r a fr e js e. A fb e s tillin g s fo r s ik rin g E n a fb e s t ilin g s f o r s ik r in g e r e n ø k o n o m is k t r y g h e d, d e r e r g o d a t h a v e, h v is fe r ie r e js e n m å a fly s e s p g a. u fo r u d s e te o m s t æ n d ig h e d e r f. ek s. a k u t s y g d o m h o s s ik r e d e e lle r d e n n e s n æ r m e s t e fa m ilie o g i e n r æ k k e a n d r e s itu a tio n e r. F o r s ik r in g e n s k a l te g n e s s e n e s t 8 d a g e e f t e r r e js e n e r k ø b t e lle r d e p o s it u m e r b e ta lt o g k a n k u n t e g n e s s o m t illæ g til A r s r e js e fo r s ik r in g e n. P å R U N A ' s h je m m e s id e : w w w. r u n a. d k k a n d u b e r e g n e p r æ m ie r o g t e g n e R U N A 's r e js e fo r s ik r in g e r t illig e m e d, a t d u k a n s e fo r s ik r in g s v ilk å r e n e, s o m o g s å k a n r e k v ir e r e s p å R U N A ' s s e lv b e t je n in g s t e le fo n : å b e n d ø g n e t r u n d t.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 73 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 E M M S NUMMER 10. DECEMBE'R D E T N Y E ALU M N AT VEI.UX FACAÜEVINDUER Gode gamle Soraner! Hvis du har mulighed for

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk Bente Maegaard og Hanne Ruus F o rm å let m ed p rojek tot DANwORD e r at undersøge et rep ræ scn tativt udsnit (på 1.25 m illio n løbcnde o r d ) af m odern

Læs mere

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND RI3EGADE IS 0 74 SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 44. A A R G A N G 1959 S f e s W? ; NU M M ER 6. A U G U S T HOTEL Tlf. 4 om bygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. N y direktion

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org.

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

L a n d i n s p e k t ø r e n s M e d d e 1e 1s e s b 1a d

L a n d i n s p e k t ø r e n s M e d d e 1e 1s e s b 1a d L a n d i n s p e k t ø r e n s M e d d e 1e 1s e s b 1a d D e n d a n s k e L a n d in s p e k t ø r f o r e n in g e n L in d e v a n g s A llé 4 2000 F r e d e r ik s b e r g te le f o n 38 86 10 70

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen 11. april 2016 2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Dette notat ser på, hvordan

Læs mere

L A N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere