For et område til boligformål ved Billund bymidte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For et område til boligformål ved Billund bymidte"

Transkript

1 For et område til boligformål ved Billund bymidte Teknisk afdeling August 1998 i

2 Hvad er en lokalplan Redeearelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området Beskrivelse af lokalplanen Forholdet til anden planlægning... 5 Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder Lokalplan nr. 93 Formål... 7 Område og zonestatus... 7 Områdets anvendelse... 7 Udstykning... 8 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning... 8 Veje og stier... 9 Parkering Opholdsarealer Belysnings-, lednings- og antenneforhold Kollektiv energiforsyning...e... Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner Varige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag nr. 1: Matrikelkort Kortbilag nr. 2: Oversigtskort 10 Lokalplanen er udarbejdet af: BillundKomrnune Teknisk afdeling Lokalplan nr. 93 l

3 Planloven fastlægger, at et forslag til lokalplan skal udarbejdes og offentliggeires, inden et stmre bygge- og anlægsarbejde sættes igang, og inden der foretages væsentlige nedrivninger, eller der sker ændringer i anvendelsen af en ejendom. En lokalplan kan i mngt udarbejdes, når byrådet sbnner, at det er mdvendigt eller hensigtsmæssigt. I en lokalplan kan byrådet fastsætte nærmere bestemmelser for et områdes anvendelse og der kan blandt andet fastsættes bestemmelser for, 'hvordan nye bygninger, granne fællesarealer, veje og stier skal placeres og udformes. Lokalplanen skal sikre, at et område far en udformning, som tager mest mulig hensyn til de bestaende omgivelser samt til den mrige planlægning i kommunen. Offentliggmelsen af lokalplanforslaget skal sikre, at borgerne får kendskab til forslaget. På den måde er det muligt at me indflydelse på lokalplanen, inden byrådet vedtager den endeligt. For at sikre borgerne en rimelig tid til at vurdere og diskutere lokalplanforslaget skal det fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Inden for disse 8 uger har borgerne mulighed for skriftligt at sende bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Lokalplanen er faktisk det værkteij, som byrådet skal anvende for at sikre kommuneplanens gennemfxelse. Kommuneplanen. Planloven pålægger endvidere byrådet at udarbejde en samlet, overordnet plan for hele kommunen. Den 25. november 1997 vedtog byrådet kommuneplan for Billund kommune. Kommuneplanen indeholder de overordnede linjer for udviklingen i hele kommunen (hovedstrukturdelen) og de mere detaljerede bestemmelser for udviklingen i mindre delområder (rammedelen). Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommmuneplanens bestemmelser. I nogle tilfælde vil indholdet i en lokalplan afvige fiadet, som kommuneplanens bestemmelser fasilægger. For at fa tilvejebragt overensstemmelse mel-lem lokalplan og kommuneplan vil det derfor være madvendigt at lave et tillæg til kommu-neplanen og eventuelt et tillæg til regionplanen. En sådan situation kræver, at byrådet op-tager forhandlinger med Ribe amtsråd og må-ske også med Milja- og energiministeriet. Byrådet kan da vedtage lokalplanen endeligt, men under forudsætning af, at planen farst kan træde i kraft, når samtlige myndigheder er blevet enige. 2 Lokalplan nr. 93

4 P- p- - Lokalplanen omfatter et område, som er udlagt til bolipformål. Formålet er at opfare bebyggelse langs Vej levej og Hohenwestedt Allé. Dels skal bebyggelsen danne en form for byport sammen med de e g e bebyggelser ved kastanierundkarslen, og dels skal bebyggelsen i sin udformning signalere *t, haj og rejst by. Et andet formål et at vende vej adgangen fia Vej levej til asterbo. Endvidere er det hensigten at Mere mennesker til at bo tæt på bymidten. BAGGRUND Baggrunden for at der nu er lavet lokalplan, skal sages i fialgende forhold: 1. Byrådet ansker at muliggme kommuneplanens intention om at udvikle området til boligformål. 2. Der skal derfor laves en ny lokalplan. 3. Byrådet msker at foretage en samlet planlægning for området. BESKRIVELSE AF OM-ET Området er beliggende kt på bymidten og Billunds centerområde. Mod nord grænser lokalplanområdet op til Vej levej og plejehjemsområdet nord herfor. Modvest grænser området op til boligforeningens bebyggelse, Lindegården, og mod syd og ast til parcelhusområder. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et område, som hidtil har været udnyttet erhvervsmæssigt. Hotel Billund er beliggende her sammen med en af de oprindelige gårde, som i dag anvendes til bolig og antikbutik. Desuden er der nogle tekniske anlæg såsom Tele Danmarks telefoncentral og fællesantennen for Billund by. Fremtidige forhold Området udlægges til boligformål i form afetagehusbebyggelse. Det er hensigten at rive den gamle gård ned til fordel for nye boliger. Pånuværende tidspunkt er det for usikkert at sige noget fast om de tekniske ankg. Måske bliver de liggende, som de ligger i dag; måske flyttes de til en helt anden placering, eller måske bygges telefonhuset direkte sammenmed den kommende boligbebyggelse. -- -P-- Lokalplan nr. 93 3

5 BESKRIVELSE AF LOKALPLANEN An vendelse Området må anvendes til boligformål. Det forventes, at der kan indrettes op imod 100 boliger. Friarealerne indrettes, så hele området et grant præg med gode opholdsmuligheder for både barn og voksne. Bebyggelsens udformning Hensigten er at give området et bymæssigt præg, som er med til at markere byens centrum. Arkitekturen skal signalere nytænkning. Samtidig skal den være med til at sikre variation og skabe en smuk, sammenhængende helhed i bybilledet - også til de - eksisterende hotelbygninger. Bebyggelsen skal sammen med Lindegården og de fiemtidige ældreboliger ved plejehjemmet danne en byport ved kastanierundkrarslen. Arkitekturen skal ligeledes være med til at få bebyggelsen til visuelt at fremstå som en rejst by. Derfor kan bygninger opfares i 2% etage, og flade tage er uanskede. Bebyggelsens tæthed er med til at skabe bymæssig-. hed og dermed indtryk af, at man nzrmer sig byens centrum. Der stilles ikke på forhånd krav om, at ny bebyggelse skal opfares som f.eks. aflange boligblokke eller som punkthuse. Til gengdd lægges der vægt på is~r bymæssig helhed, arkitektonisk harmoni og samspil med begge runhrsler og de omgivende bebyggelser. Adgangsforhold Der vil ikke blive direkte vej adgang fia Klmervej, Hohenwestedt Allé eller Vejlevej. - Sidstnævnte er landevej og skal derfor principielt holdes facadelas. Hohenwestedt Allé er en overordnet kommunevej og bm på strækningen mellem de 2 runhrsler ligeledes holdes facadelers. Adgangen til området sker via en ny adgangsvej, som kobles op på 0sterbo i forbindelse med, at der opfares ny bebyggelse i området. Den eksisterende adgang til Vej levej vil herefter blive nedlagt sammen med Tele Danmarks overkmsel til Klmervej. I sin yderste konsekvens kan det blive wdvendigt for kommunen at ekspropriere til vej adgang fia 0sterbo og til oversigtsarealet på ejendommen 0sterbo 6 samt til nedlæggelse aflele Danmarks overhsel til Khmervej. Vejadgang til omrddet 4 Lokalplan nr. 93

6 Hensigten er at sanere adgangsforholdene til lokalplanområdet under et. Vej ene internt i området anlægges med henblik på at nedsætte bilernes hastighed. Vejene far således status af stillevej e. FORHOLDET TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Kommuneplanen Området er udlagt til boligformål og er omfattet af rammebestemmelserne for 2.B. 1 l. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplaner Partiel byplanvedtzegt nr. 4 oph~ves inden for lokalplanens område, mens lokalplan nr. 7 oph~ves helt. Miljsmressige forhold Området er belastet med staj frabillund Lufthavn. Derfor fastsættes krav om et indendms staj niveau på 30 db(a). Dette kan f.eks. opnås ved at isolere bygningen og ved at anvende 3-lags termoruder. Bebyggelsen langs Vejlevej og Hohenwestedt Alle forventes i nogen grad at fungere som st0j skærm for trafikken. Varmeforsyning Området forsynes med fj ernvarrne. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet afkommunens spildevandsplan. Regnvand nedsives på egen grund. TILLADELSERIDISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Antennemaster Antennemaster må ikke opfares haj ere end 25 m uden tilladelse fra Statens LuftfartsVæsen. Landevejen Dispensation fiavej byggelinjebestenrnmelsen, etablering afvej adgange, overkmsler, stiforbindelse og lignende tilvejlevej kræver amtsrådets tilladelse. Lokalplan nr. 93 5

7 Det samme gælder for Hohenwestedt Allé inden for en afstand af5 O m fia kastanierundkmslen. Vej bestyrelsen ved Ribe amt overvejer at foretage en revision afvej byggelinjerne langs landevejen gennem Billund by. Baggrunden er den, at disse linjer varierer fia O m og op til 17,5 m. 6 Lokalplan nr. 93

8 Lokalplannr. 93 for et område til boligformål. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgmelse nr. 563 af3o. juni 1997) fastsættes fdgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i Lokalplanen har til formål, at udlægge området til boligformål, at sikre at ny bebyggelse mod Vej levej og Hohenwestedt Allé danner en form for byport sammen med de h g e bebyggelser ved rundkarslen, at sikre at ny bebyggelse mod Vej levej og Hohenwestedt Allé i sin udformning signalerer tæt, haj og rejst by, og at skabe vej adgang fia 0sterbo OMRADE- OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfater fhlgende matrikelnumre: 6a, - 6ba, - 6fkBillund - by, Grene sogn. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 25. august 1998 udstykkes fia de nævnte ejendomme Lokalplanområdet ligger i byzone OM-ETS ANVENDELSE 3.1. Stajforhold. Det skal sikres, at det indendars stajniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum (sove og opholdsrum samt administrative bygninger) Området må anvendes til boligformål Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udfares i beboelsesområder, f.eks. darnefism og tegnestue. Forudsætningerne er bl.a., at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter afbeboelsesejendom, at virksomheden ikke medfrmer behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, og Lokalplan nr. 93 7

9 at virksomheden ikke er til ulempe for de omboende Der kan opfmes transformerstationer og lignende tekniske anlæg, som er mdvendige for områdets fonyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til områdets karakter UDSTYKNING 4.1. Udstykninger må kun foretages i det omfang, de sigter mod en opdeling svarende til områdets anvendelse Udstykninger må kun fmde sted med byrådets godkendelse BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1. Bebyggelse skal opfares efter en samlet bebyggelsesplan, som skal godkendes afbyrådet Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for hver enkelt ej endom Bebyggelse kan opfares i 2% etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må hæves mere end 1 1 m over det omgivende terræn. Enkelte bygningsdele kan dog opfmes i en starre bjde Garager, carporte og lignende, der opferes med gavl i naboskel, måikke gives en bjde, der overstiger 3,5 m BEBYGGELSENS UDFORM- NING 6.1. Bebyggelsen skal gives en sådan udformning, at - der opnås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelseme. Bebyggelse mod Vej levej og Hohenwestedt Allé skal opfares med sadeltag. Ved rej ste tage skal tagflademes vinkel med det vandrette plan være mindst 20". Bebyggelse, incl. carporte, garager, skure og lignende, må ikke udformes med flade tage. 8 Lokalplan nr. 93

10 Enkelte mindre dele afbebyggelsen som f.eks. trappetårne kan etableres med flade tage og med andet tagmateriale end som anfort i Byrådets tilladelse kræves i hvert enkelt tilfælde Alle fiie sider på bygninger skal behandles som facademur Ydre bygningssider skal fremstå som vandskuret murværkeller mure aftegl. Dele af facaden kan udfbres med&, glas, aluminium eller lignende. Carporte, garager, skure og lignende kan opfares i andet materiale, f.eks. træ Til tagmaterialer skal anvendes tegl-lcementtagsten eller skifereternit Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe eller virke skæmrnende i forhold til omgivelserne. Byrådet skal give tilladelse i hvert enkelt &lde. (i 7.0. VEJE OG STIER 7.1. De interne vej e har status som stillevej e, hvilket er ensbetydende med lige adgang og ret til området for såvel gående som brende trafik Der kan ikke etableres direkte vejadgang fra Vejlevej, Hohenwestedt Alle eller Klavervej. Vejadgangen til området sker fra 0sterbo Den nye adgangsvejs udmunding i 0sterbo pålægges oversigtsservitut på 2,5 x 3 O m på matrikelnummer 6br, Billund by, Grene sogn, målt i vejskelenes skæringspunkt 7.4. Påoversigtsarealet må der ikke anbringes genstande eller bevoksning af starre bj de end 80 cm over brebanekant. Oversigtsarealet skal tilplantes eller græssås. Dog kan der plantes enkelte opstammede træer. Oversigtsarealet fremgår af kortbilag Der pålægges nedenstående by ggelinj er: m langs Vejlevej (målt fiagammel vejmidte, eksl. haj detillæg) m langs Hohenwestedt Alle (målt fra vej midte). Lokalplan nr. 93 9

11 Arealet mellem byggelinjen og vej skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, men kan anvendes til f.eks. parkering, interne veje og stier. Byggelinjerne fkemgår afkortbilag PARKERING 8.1. På den enkelte ej endom udlæg ges areal svarende til 1 p-plads pr. bolig Parkeringspladserne anlægges i det omfang og på det tidspunkt, byrådet skanner det mdvendigt. $j 9mOm OPHOLDSAREALER 9.1.I forbindelse med nybyggeri eller ændret anvendelse skal der indrettes udendms opholdsarealer for - områdets beboere svarende til mindst 25 % afetagearealet. En del af disse kan etableres på overdækkede gårdarealer efter byrådets godkendelse Der må kun i meget begrænset omfang være karende færdsel på arealerne. Stiarealer kan ikke medregnes som opholdsareal Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og holdes fii for generende ulaudt Oplagring uden for bygninger eller uden for indrettede, kt hegnede containeranlæg må ikke fmde sted Hegn i skel må kun etableres som levende hegn. tj BELYSNINGS-, LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG $j Belysning afvej e, stier og færdselsarealer i hgt skal ske efter byrådets nærmere anvisninger. $j Elledninger, telefonkabler og andre forsyningsledninger måkun fiemfixes som j ordkabler. fj Boliger skal tilsluttes et fælles antennedæg. Der må ikke på området, i have eller på de enkelte bygninger etableres synlige sende- eller modtageanlæg. Undtagelsen er fællesantennen for hele Billund by. 1 O Lokalplan nr. 93

12 KOLLEKTIV ENERGIFORSY- NING Ny bebyggelse må ikke tages i brug, far bebyggelsen er tilsluttet den kollektive forsyning med fjernvarme. Afvigelser her fra kræver byrådets tilladelse FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYG- GELSE Ny boligbebyggelse måikke tages i brug, far end adgangsvej en til Vej levej er nedlagt og erstattet med en ny adgangsvej til Dsterbo OPHÆVELSE AF LOKAL- PLANER Falgende byplanvedtægt ophæves inden for lokalplanens område: - Partiel byplanvedtægt nr. 4, tinglyst den 5. august Falgende lokalplan ophæves helt: - Lokalplan 7, tinglyst den 1 3. januar VARIGE RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggarelse af lokalplanenmå det område, der er omfattet afplanen, kun bebygges eller i 0vrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jævnfar planlovens 5 l Den eksisterende lovlige anvendelse af en ej endom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke isig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fia lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med principperne i planen. Starre afvigelser fia lokalplanen kan kun gennemfixes ved tilvej ebringelse af en ny lokalplan. Lokalplan nr. 93 I I

13 14.4. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige hermed. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggmelsen afplanen. Den 25. august 1998 har Billund byråd vedtaget lokalplanen endeligt. ~orgrykter Tove Baisgaard Kommunaldirektm Tinglysning: Lokalplan nr. 93 begæres tinglyst på fblgende matr. nre.: 6a, - 6ba, 6& - Billund by, Grene sogn. 7w d7-4 Tove Baisgaard 12 Lokalplan nr. 93

14 P- P P- P.. MATRIKELKORT Lokalplan nr

15 Lokalplan nr. 93

16

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere