VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan"

Transkript

1 VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VERSION

2 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse. Hvis måltallet fx opfyldes 80 pct. vil det udløse 1,2 point (80 pct.) i indsatsområde 1, idet hver indikator i indsatsområde 1 udløser 1,5 point ved 100 pct. målopfyldelse. Der udløses kun point, hvis målopfyldelsen er 70 pct. eller derover. Bonus-trin i kontrakten (60 pct., 80 pct. og 100 pct.) fjernes og i stedet udløser samlet målopfyldelse på fx 83 pct. en bonus på 83 pct. af det fulde bonus-beløb. Samlet målopfyldelse under 60 pct. udløser ikke bonus. 2

3 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Her følger en gennemgang af de enkelte indikatorer under de tre indsatsområder og resultatmål. Hensigten er at tydeliggøre, hvordan den enkelte indikator bliver fastlagt af ministeriet, hvornår målet bliver anset for opfyldt, samt hvordan indikatoren skal opgøres ved den årlige afrapportering. Indsatsområde 1: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. OBS: hver indikator i indsatsområde 1 vægter med 1,5 points. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Indikator 1: xx antal fysiske virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (med ansatte). Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når antallet af virksomhedsbesøg svarer til 14 pct. af antallet af arbejdssteder med ansatte, hvor der blandt de ansatte er ufaglærte og/eller faglærte. Se tabel 1 i bilag A for fordeling af antal arbejdssteder pr. VEU-center samt definition af arbejdssteder. Opgørelse af indikator: VEU-centrene afrapporterer. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B). Indikator 2: Øget kvalitet af rådgivningen og vejledningen af små og mellemstore virksomheder. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af de virksomheder, der har modtaget opsøgende vejledning og rådgivning, viser at virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med vejledningen og rådgivningen ligger på 75 pct. Den gennemsnitlige tilfredshed defineres som gennemsnittet af tilfredsheden inden for tre nedenstående fokusområder: o Virksomhederne er tilfredse med modtaget rådgivning og vejledning. o Virksomhederne har fået et bedre overblik over mulighederne for voksen- og efteruddannelse o Virksomhederne har fået en relevant afdækning af uddannelsesbehov. De præcise spørgsmål vil blive fastlagt i samarbejde med evaluator, og der tages derfor forbehold for mindre justeringer. Opgørelse af indikator: Opgøres af STUK via ekstern evaluering. 3

4 Indikator 3: 25 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, har efterfølgende sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når succesraten ligger på min. 25 pct. blandt et tilfældigt udvalgt udsnit af virksomheder, der har modtaget vejledning og rådgivning af et VEU-center. Opgørelse af indikator: Opgøres af STUK via ekstern evaluering. Indikator 4: xx antal personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når 5 pct. af de faglærte og ufaglærte, som indgår i arbejdsstyrken i dækningsområdet, har modtaget individuel rådgivning og vejledning (1 person til 1 vejleder). Se tabel 2 i bilag A for fordeling af antal kortuddannede pr. VEU-center Opgørelse af indikator: VEU-centrene afrapporterer. Se metode og afgrænsning af individuel rådgivning og vejledning (bilag D). Indikator 5: VEU-centrene indenfor og mellem regioner samarbejder om koordinering af udbud af voksen- og efteruddannelse, og der sikres indenfor hvert VEU-center et koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder, herunder med fokus på en styrket indsats for voksen- og efteruddannelse for tosprogede. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når VEU-centrene inden for og mellem regioner, hvor det er relevant, har faciliteret en koordineringsproces af udbuddet af VEU. Der skal herunder være fokus på en forstærket indsats for tosprogedes brug af VEU, og arbejdet skal munde ud i en handlingsplan for, hvordan tosprogedes deltagelse i VEU kan øges. Derudover skal der mellem forskellige institutioner i hvert VEU-center ske en koordinering mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU og AMU), således at overgangen fra en uddannelse til en anden er nem og overskuelig for deltagerne. Opgørelse af indikatorer: VEU-centrene afrapporterer. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B). Indikator 6: Styrket voksenvejledningsindsats gennem implementering af en vejledningsstrategi og -initiativer, der kvalitetssikrer vejledningen og understøtter et øget kendskab til indsatsen. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når VEU-centret understøtter den fælles voksenvejledningsstrategi for alle VEU-centre. Det skal ske ved, at VEU-centret udarbejder og 4

5 implementerer en handlingsplan, der igangsætter konkrete nye vejledningsinitiativer, som bl.a. kvalitetssikrer vejledningen og opkvalificerer relevante medarbejdere Hertil kommer, at VEUcentret skal igangsætte konkrete initiativer, der sikrer, at kendskabet til voksenvejledningsindsatsen øges. Opgørelse af indikatorer: VEU-centrene afrapporterer. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B). Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes. OBS: hver indikator i indsatsområde 2 vægter med 0,5 points. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer. Indikator 1: Xx antal deltagere på AMU. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være nået, når aktiviteten opgjort i antal kursister eller antal årselever, er som i 2015 inden for VEU-centrets geografiske dækningsområde. Se supplerende bilag for fordeling pr. VEU-center. Opgørelse af indikator: STUK afrapporterer. Indikator 2: Xx antal kursister på FVU. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være nået, når FVU- aktiviteten opgjort i antal kursister er som i 2015 inden for VEU-centrets dækningsområde. Se supplerende bilag for fordeling pr. VEU-center. Opgørelse af indikator: STUK afrapporterer. Indikator 3: Xx antal årselever på euv. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når antallet af årselever på euv samlet set når et fastsat måltal. Måltallet er fastsat på baggrund af antallet af ufaglærte i dækningsområdet. Opgørelse af indikator: STUK afrapporterer. Se bilag A vedr. fordeling pr. VEU-center. 5

6 Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Resultatmål 3: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige. OBS: hver indikator i indsatsområde 3 vægter med 2,0 points. Indikator 1: Der er et lokalt og regionalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige og om aktuelle udfordringer og analyser. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når VEU-centret samarbejder med alle jobcentre i dækningsområdet, samt med det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), det regionale arbejdsmarkedskontor (AMK) og relevante fagforeninger og a-kasser. Der vil herunder være fokus på samarbejde om udbud af AMU-forløb til ledige på 6 ugers jobrettet uddannelse samt på fælles indsatser og analyser om regionale kompetenceudfordringer mv. Opgørelse af indikator: VEU-centrene afrapporterer. Se tabel 1 i bilag A for fordeling af antal jobcentre pr. VEU-center. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B og C). Indikator 2: Der samarbejdes med lokale og regionale aktører på erhvervsområdet om gennemførelse af konkrete projekter og/eller analyser, der fremmer vækst og beskæftigelse i VEU-centrets dækningsområder. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når VEU-centret samarbejder med det regionale væksthus og med mindst halvdelen af kommunernes erhvervsserviceenheder i dækningsområdet. Der vil endvidere være fokus på, at VEU-centret indgår i samarbejde med lokale erhvervsråd e.lign., og samarbejder med de regionale vækstfora om planlægning og gennemførsel af konkrete projekter og/eller analyser. Opgørelse af indikator: VEU-centrene afrapporterer. Se tabel 1 i bilag A for fordeling af antal kommuner pr. VEU-center. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B og C). Indikator 3: VEU-centret indgår i tiltag og fora mv., som resulterer i strategiske drøftelser om det regionale samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Fastsættelse af konkret mål: Målet vil være opfyldt, når VEU-centret bidrager til, at VEUindsatsen tænkes ind som en del af de(n) regionale strategi(er) på erhverv- og beskæftigelsesområdet. Der vil desuden blive lagt vægt på, at VEU-centret indgår 6

7 samarbejdsaftaler e.lign. med aktørerne i erhvervs- og beskæftigelsessystemet med konkrete, koordinerede tiltag og målsætninger, der fremmer regional vækst og beskæftigelse. Opgørelse af indikator: VEU-centrene afrapporterer. Se metode i afrapporteringsskema (bilag B og C). 7

8 Bilag A. Kvantitative mål pr. VEU-center Tabel 1: Tal til indikator 1 i indsatsområde 1. Antal virksomhedsbesøg Antal arbejdssteder (3-250 ansatte med ufaglærte og/eller faglærte blandt de ansatte) i dækningsområdet* Antal fysiske virksomhedsbesøg, når antallet af besøg skal svare til 14 pct. af antallet af arbejdssteder (med ansatte med ufaglærte/faglærte blandt de ansatte) VEU-Center VEU-center Fyn VEU-center Hovedstaden og Bornholm VEU-center MidtVest VEU-center MidtØst VEU-center Nord VEU-center Nordsjælland VEU-center Syd VEU-center Trekantområdet VEU-center Vest VEU-center Vestsjælland VEU-center Øst og Øerne VEU-center Østjylland VEU-center Aalborg/Himmerland I alt * Udtræk fra Danmarks Statistik august Arbejdssteders ansatte defineres på baggrund af arbejdsstedsnumre fra RAS, hvor arbejdsstedets ansatte er antal personer, der er registreret med deres primære beskæftigelse på dette arbejdssted ultimo november Hvis et arbejdssted har tilknyttet personer med arbejdsstedsadresse i flere forskellige kommuner, placeres arbejdsstedet (med alle tilknyttede ansatte uanset registreret arbejdsstedskommune) i den kommune, hvor flest personer er registreret. Har én eller flere kommuner lige mange ansatte placeres arbejdsstedet 8

9 i en tilfældig kommune. Arbejdssteder, hvor de ansatte ikke er tilknyttet én enkelt adresse, vil typisk forekomme i brancher, hvor arbejdet ikke udføres på et fast sted såsom rengøringsservice eller hjemmehjælp. Tabel 2: Tal til indikator 4 i indsatsområde 1 Antal personer, der modtager individuel rådgivning og vejledning (1 person til 1 vejleder) Antal personer, der modtager individuel rådgivning og vejledning**, når målet VEU-Center Antal ufaglærte og faglærte i arbejdsstyrken bosat i dækningsområdet* fastsættes som 5 pct. af ufaglærte og faglærte i arbejdsstyrken i dækningsområdet. VEU-center Fyn VEU-center Hovedstaden og Bornholm VEU-center MidtVest VEU-center MidtØst VEU-center Nord VEU-center Nordsjælland VEU-center Syd VEU-center Trekantområdet VEU-center Vest VEU-center Vestsjælland VEU-center Øst og Øerne VEU-center Østjylland VEU-center Aalborg/Himmerland I alt *Tal fra Danmarks Statistiks databank. **Se bilag D for en nærmere afgræsning af, hvad der kan tælle med i opgørelsen af målet. 9

10 Tabel 3: Tal til indikator 3 i indsatsområde 2 Euv-aktivitet Antal euv-årselever, når det samlede måltal fastsættes til årselever, og dette fordeles på baggrund af antal ufaglærte i arbejdsstyrken, der er bosat i dækningsområdet. Antal ufaglærte i arbejdsstyrken bosat i VEU-Center dækningsområdet VEU-center Fyn VEU-center Hovedstaden og Bornholm VEU-center MidtVest VEU-center MidtØst VEU-center Nord VEU-center Nordsjælland VEU-center Syd VEU-center Trekantområdet VEU-center Vest VEU-center Vestsjælland VEU-center Øst og Øerne VEU-center Østjylland VEU-center Aalborg/Himmerland I alt Der er tale om foreløbige måltal for euv-aktiviteten. Det endelige måltal eftersendes primo 2016, når 2015-aktiviteten er opgjort Aktivitetsmål til indikator 2.1 (AMU) og 2.2 (FVU) eftersendes primo 2016, når 2015-aktiviteten er opgjort. 10

11 Tabel 4: Tal til indikator 1 og 2 i resultatmål 3 Antal jobcentre og kommunale erhvervsserviceenheder Antal jobcentre, hvis indikator 3.1. fastsættes som 100 % af samtlige jobcentre i dækningsområdet. Antal kommunale erhvervsserviceenheder, hvis indikator 3.2. fastsættes som 50 % af samtlige kommuner i dækningsområdet VEU-center VEU-center Fyn 10 5 VEU-center Hovedstaden og Bornholm VEU-center MidtVest 6 3 VEU-center MidtØst 6 3 VEU-center Nord 6 4 VEU-center Nordsjælland 9 5 VEU-center Syd 4 2 VEU-center Trekantområdet 3 2 VEU-center Vest 4 3 VEU-center Vestsjælland 5 3 VEU-center Øst og Øerne 12 6 VEU-center Østjylland 7 4 VEU-center Aalborg/Himmerland

12 Bilag B. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Indikator Indikator 1: xx antal virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (1-250 ansatte). Afrapportering VEU-centre afrapporterer, og oplysningerne om antal virksomhedsbesøg skal kunne dokumenteres via CRM-system: Xx antal fysiske virksomhedsbesøg (uanset genbesøg og finansieringskilde). Finansieringskilden skal dog fremgå. Xx antal unikke virksomhedsbesøg (p-numre). Indikator 2: Øget kvalitet af rådgivningen og vejledningen af små og mellemstore virksomheder. Indikator 3: 25 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, har efterfølgende sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU. Indikator 4: xx antal personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning STUK afrapporterer fra ekstern evaluering. STUK afrapporter via ekstern evaluering VEU-centre afrapporterer: Xx antal personer der har modtaget individuel rådgivning og vejledning fx via åben vejledning. Kun vejledning, der foregår 1 til 1 (dvs. 1 vejledes og 1 vejleder), tæller med i 12

13 opgørelsen Det er til gengæld ikke afgørende for opgørelsen, hvor og hvornår vejledningen finder sted. Se bilag D for en nærmere afgræsning af individuel rådgivning og vejledning. Indikator 5: Koordineret samarbejde indenfor og mellem regioner om udbud af VEU samt koordineret samarbejde i VEU-centret mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder, herunder med fokus på VEU for tosprogede. Indikator 6: Styrket voksenvejledningsindsats gennem implementering af vejledningsstrategi og - initiativer VEU-centre afrapporterer: Kort beskrivelse af, hvorvidt - og hvordan VEU-centre og partsinstitutionerne koordinerer og samarbejder, så de forskellige uddannelsesområder koordineres til fordel for kursisterne. Beskrivelse af forstærket fokus på VEU for tosprogede. Handlingsplan vedlægges. VEU-centre afrapporterer: VEU-centrets handlingsplan indsendes. Kravet er, at den skal understøtte den fælles voksenvejledningsstrategi for alle VEU-centre og igangsætte konkrete nye vejledningsinitiativer, som bl.a. kvalitetssikrer vejledningen og opkvalificerer relevante medarbejdere. Kort beskrivelse af konkrete nye vejledningsinitiativer, der sikrer, at kendskabet til voksenvejledningsindsatsen øges. Resultatmål 2: beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer Indikator Indikator 1: xx antal deltagere på AMU. Afrapportering STUK afrapporterer. Indikator 2: xx antal kursister på FVU STUK afrapporterer. 13

14 Indikator 3: xx antal årselever på euv. STUK afrapporterer. Resultatmål 3: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige. Indikator Indikator 1: Der er et lokalt og regionalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige og om aktuelle udfordringer og analyser. Afrapportering VEU-centre afrapporterer: Kort redegørelse for samarbejdet med relevante aktører inden for beskæftigelsesområdet, heriblandt jobcentre, RAR, AMK, a-kasser og fagforeninger. I redegørelsen skal indgå, hvilke konkrete tiltag VEU-centret har gjort for at understøtte udbud af 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige, samt hvilke fælles indsatser og analyser om regionale kompetenceudfordringer mv., centret har deltaget i. Xx antal jobcentre i samarbejde med VEU-centret. VEU-centrene kan vælge at deltage i samarbejdet med RAR og AMK med én eller flere repræsentanter for VEU-centrene i RAR ernes dækningsområde. Indikator 2: Der samarbejdes med lokale og regionale aktører på erhvervsområdet om gennemførelse af konkrete projekter og/eller analyser, der fremmer vækst og beskæftigelse i VEU-centrets dækningsområder.. Eventuelle projekter angives i bilag C. VEU-centre afrapporterer: Kort redegørelse for VEU-centrets samarbejde med relevante aktører på erhvervsområdet, heriblandt det regionale væksthus, kommunale erhvervsserviceenheder, erhvervsråd, det regionale vækstforum mv., herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke resultater samarbejdet har medført. Samarbejdet med aktørerne, fx vækstforum, kan have karakter af et direkte samarbejde eller det 14

15 kan tage form af et samarbejde, hvor det regionale vækstforum optræder som iværksætter, facilitator eller lignende. Xx antal kommunale erhvervsserviceenheder i samarbejde med VEU-centret. VEU-centrene kan vælge at deltage i samarbejdet med væksthuset og vækstforum med én eller flere repræsentanter for VEU-centrene i regionen. Indikator 3: Der deltages i tiltag og fora, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Eventuelle projekter angives i bilag C. VEU-centre afrapporterer: Kort redegørelse for, hvordan VEU-centret har bidraget til, at VEU-indsatsen er tænkt ind som en del af konkrete regionale strategier inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt resultatet heraf. Kort redegørelse for evt. yderligere tiltag i form af samarbejdsaftaler e.lign. med de regionale aktører. VEU-centrene kan vælge at deltage i samarbejdet med én eller flere repræsentanter for VEUcentrene i regionen. Eventuelle projekter angives i bilag C. 15

16 Bilag C. Afrapporteringsskema for deltagelse i større regionale projekter: Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Titel Primær finansieringskilde Projekt- Projektets samlede Beskrivelse af indhold og effekter Deltagere (i det samlede projekt) periode budget, herunder andel afsat til VEU-centrene* * Der skal skrives to tal i denne rubrik: 1) Projektets samlede budget, som skal benyttes til at få en fornemmelse af projektets størrelse, 2) Andelen af det samlede budget, der er afsat til VEU-centrene, som skal benyttes til at få en indsigt i, i hvor stor en del af projektet VEU-centret er involveret i/har ansvaret for. 16

17 Bilag D. Individuel rådgivning og vejledning på VEU-centrene En samtale med individuel rådgivning og vejledning af voksne på VEU-centrene kan have forskelligt indhold, varighed og sigte afhængig af den voksnes livs- og arbejdsmæssige situation, kompetencer, interesser og motivation. Det kan være konkret og afgrænset her og nu information om fx kursusudbud, regler om økonomi, ansøgningsprocedurer mv., som kursussekretærer o.lign. ofte vil kunne varetage. Hvis en samtale kun omhandler helt basal information som fx oplysninger om kursuslokale og det præcise kursustidspunkt kan samtalen ikke tælle med i opgørelsen. Samtalen kan også have en bredere og mere udforskende karakter. Her kan der både være tale om at vejlede og rådgive i forhold til den voksnes uddannelsesønsker og -behov her og nu samt afklare muligheder og forventninger i forhold til en længere uddannelsesvej. Det kan enten være den voksne selv som opsøger vejledning og rådgivning, hvor vejlederen ofte vil være en stifinder, eller det kan være vejlederen, der opsøger den voksne for at motivere til relevant efteruddannelse ud fra dennes interesse og kompetencer. Kun vejledning og rådgivning, der foregår 1 til 1 (dvs. 1 vejledes og 1 vejleder), kan tælle med i opgørelsen. Det er til gengæld ikke afgørende, hvor og hvornår rådgivningen/vejledningen finder sted, ligesom den også kan foregå pr. telefon, online-chat e.lign. 17

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

dy?i UNDERVISNINGS MINISTERIET STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET a ~ Cd

dy?i UNDERVISNINGS MINISTERIET STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET a ~ Cd dy?i UNDERVISNINGS MINISTERIET STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET ry a ~ Cd I Kontraktens formal og rammer VEU-centrene har haft til formal at medvirke til at skabe storre fokus pa kvalitet og effekt

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Nordjysk VEU-centerstrategi

Nordjysk VEU-centerstrategi Nordjysk VEU-centerstrategi 2014-2015 For samarbejdet med de regionale aktører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt koordinering af udbud INDLEDNING 2 REGIONALE AKTØRER SOM TILFORORDNEDE I VEU-CENTERRÅDET

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland

Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland Slagelse, den 28. januar 2016 På vegne af bestyrelsen for Selandia CEU og Centerrådet for VEU-center Vestsjælland Arne Petersen Helle Jürgensen

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde den 20. oktober 2014 Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet [18. juni 2007] Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Afrapportering af udviklingskontrakt for 1. kontraktperiode , VEU-center Østjylland

Afrapportering af udviklingskontrakt for 1. kontraktperiode , VEU-center Østjylland Afrapportering af udviklingskontrakt for 1. kontraktperiode 2016-2017, VEU-center Østjylland Afrapportering 2016 VEU-center Østjylland Indholdsfortegnelse 1. Udtalelse fra Centerrådet i forbindelse med

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Udformet i henhold til krav om udbudspolitik vedrørende voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Referat 25 Centerrådsmøde

Referat 25 Centerrådsmøde Referat 25 Centerrådsmøde 23-09-2015 / BOCH 1/19 Dagsorden: 1. Velkomst v/gert Ringgaard Drøftelses og beslutningspunkter 2. Samspil mellem Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord / RAR er og voksen- og efteruddannelsesområdet

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Strategi for voksenvejledningen i VEU-center Øst og Øerne. Lise B. F. Frederiksen og Lone Gullmaj Græbe Sekretariatet, VEU-center Øst og Øerne

Strategi for voksenvejledningen i VEU-center Øst og Øerne. Lise B. F. Frederiksen og Lone Gullmaj Græbe Sekretariatet, VEU-center Øst og Øerne Strategi for voksenvejledningen i VEU-center Øst og Øerne Udarbejdet af: Lise B. F. Frederiksen og Lone Gullmaj Græbe Sekretariatet, VEU-center Øst og Øerne Dato: November 2015 Strategi for voksenvejledningen

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Referat - Centerrådsmøde 22

Referat - Centerrådsmøde 22 19-01-2015/boch 1/20 Udpegede medlemmer Benny Yssing Bo Jensen Gert Ringgaard, formand Lars Bang Hans Viggo Støving, næstformand Bjarne Jensen Ove Kent Jørgensen Søren Sørensen, næstformand Bent Johansen

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCE midt

Resultatkontrakt. Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCE midt Resultatkontrakt Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCE midt Kontraktens start- og slutdato: 1. januar 2008-31. december

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag

Læs mere

VEU-centrene i fremtiden

VEU-centrene i fremtiden den 15.juni 2012 Indledning VEU-centrene i fremtiden På mødet i Uddannelsespolitisk Udvalg tirsdag den 17. april 2012, blev det besluttet at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe, som inden for kort tid skulle

Læs mere