Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder"

Transkript

1 Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder i og Skolens profil - Det vil vi være kendt for 1

2 Velkommen til skoleåret 2011 / 2012 På Vestre Skole er medarbejderne og jeg klar til at tage imod jeres børn for at give dem endnu et godt, spændende og lærerigt skoleår. Der vil komme nogle ændringer i forhold til sidste år. Nogle er sat på dagsordenen af politikerne, mens andre er nogle, vi selv har taget initiativ til. Jeg vil gerne give jer, som forældre, indblik i nogle af de beslutninger, der er truffet og hermed kort orientere jer om nogle af de besparelser, der er foretaget, hvilke indsatsområder vi prioriterer og nyt i medarbejdersituationen. I foråret arbejdede medarbejderne, skolebestyrelsen og skolens ledelse på hvilke ændringer og tiltag, der skulle ske i det kommende skoleår. Fra politisk side var der taget beslutninger, som gjorde besparelser nødvendige. Da politikerne vedtog, at lærerne skal undervise 1 time mere om ugen, har vi påpeget, at dette ville få indflydelse på, hvordan vi har drevet Vestre Skole indtil nu. Skolebestyrelsen har truffet følgende beslutninger til det kommende skoleår, jeg vil her kort nævne, hvordan I vil komme til at mærke besparelserne: afskaffelse af skolerejse / hyttetur på 3. klassetrin. Det betyder, at eleverne nu kun kommer på skolerejse to gange i deres skoletid, nemlig på 4. og 8. årgang. Bestyrelsen har truffet denne svære beslutning med det in mente, at der på 3. årgang er en overnatningstur med SFO en afskaffelse af hjemmebesøg på 1. klassetrin faglærere på de enkelte klassetrin vil ikke længere kunne deltage i forældremøder og skole/ hjemsamtaler i det omfang, I kender fra det forgangne år. Vi vil på et senere tidspunkt orientere jer om, hvordan skole/hjemsamtalerne kommer til at foregå fremover besparelse på timer til IT-undervisning og tilsyn med vores IT- udstyr besparelse på lærernes efteruddannelse 2

3 Endvidere har skolebestyrelsen besluttet, at alle køleskabe skal fjernes fra skolen, hvis ikke de er energimærket med mindst AA+. Ligeledes fjernes alle mikroovne fra klasselokalerne af hygiejniske grunde. Der bliver opstillet to mikroovne i samlingssalen. Her vil det være muligt at varme sin mad. Indsatsområderne i kommende skoleår vil være: stram budgetstyring, da der fra politisk side og fra direktionen er meget fokus på området inklusion som et kommunalt indsatsområde på både institutions- og skoleområdet. Ledelsen vil gennemgå en uddannelse og to lærere vil blive uddannede som inklusionsambassadører, så de øvrige medarbejdere kan rette henvendelse til dem. Herudover skal alle medarbejdere deltage i to temaaftner om inklusion Dråben et kommunalt inklusionsprojekt under Vestre Skoles ledelse indførelse af et kompetencecenter for at hjælpe de elever, som har brug for ekstra hjælp af den ene eller anden karakter Vestre Skole er blevet valgt som en af fem skoler i landet, som skal lave eksemplariske forløb omkring læsning i projektet Læs for livet. Det vil foregå i samarbejde med UC Lillebælt og Danmarks Lærerforening. Vestre Skoles projekt fokuserer på, hvordan vi fastholder elevernes indlærte læsevaner, samt hvordan vi forbedrer læsningen af faglitteratur i det kommende skoleår skal vi afslutte vores nuværende internationale samarbejde med skolerne i Finland, Sverige, Tyskland, Wales, Frankrig og Spanien Vestre Skole er blevet partnerskabsskole med Odense Seminarium. Det betyder, at vi vil opleve, at Vestre Skole bliver mere inddraget i uddannelsen af kommende lærere øget fokusering på udskolingen for at gøre det mere motiverende og attraktivt at gå på Vestre Skole i de ældste klasser 3

4 Jeg håber, at jeg på denne måde har givet jer nogle nyttige informationer om det nye skoleår. Vi bestræber os på, at der som sædvanlig er en repræsentant fra ledelsen til stede på førstkommende forældremøde, hvor der vil blive mulighed for at få en mere uddybende information og stille spørgsmål. Jeg ser frem til at godt skoleår for både elever, forældre og medarbejdere på Vestre Skole. Medarbejderne og jeg glæder os til at se jeres børn igen og tage fat på det nye skoleår. Med venlig hilsen Klaus Kvist Andreasen Skoleleder Skolens 3 største udfordringer Økonomi Skolens rammer inklusion Økonomi Økonomien er meget stram, hvilket gør, at det har en stor indflydelse på hverdagen. Der er ikke det økonomiske råderum, som der var før i tiden, og som gjorde det spændende at arbejde med forskellige økonomiske løsninger. Vi er i dag meget usikre på, om vores tildelingsmodeller holder, og det gælder både for løn og forbrugssiden (varme, el og vand). Der, hvor vi kan tage pengene fra, er fra de konti, som vedrører elevernes materialer, inventar og ture samt personalets efteruddannelseskonto. Vi mærker også den stramme økonomi i forhold til vores vikarpulje, som er skåret ned. Dette set i lyset af lærernes arbejdstidsaftale, der giver lærerne flere fraværsdage i form af indførelse af barns 2. sygedag og seniordage for lærere over 60 år. Vi har mange unge ansat, og dermed fravær fra deres side i forbindelse med deres børn. Her tænkes også på omsorgsdage, hvor de unge lærere er fraværende fra undervisning. Desuden belastes vores vikarpulje af kursusvirksomhed, mødevirksomhed og omlagte dage, fx idrætsdage og skolefodbold - og selvfølgelig sygdom. Skolens rammer Skolen er meget nedslidt med utidssvarende lokaler og møbler og trænger til indvendig vedligehold. I vores bestræbelser på at holde bygningerne på et rimeligt niveau er det vigtigt, at vi har et servicepersonale, som kan udbedre skader og renovere vores lokaler. Elevernes toiletforhold er blevet renoveret for egne midler. Vi har i alle klasselokaler og i de fleste 4

5 faglokaler fået etableret projektorer i loftet for at tilgodese den ekstra indsats på IT-området. Hertil kan vi fortælle, at vi har investeret i interaktive tavler i klasserne, samt at vi har valgt, at indkøbe ekstra computere til elever med særlige behov. Vi har som skole haft hele lærerpersonalet på efteruddannelse i cd-ord og brugen af dette. Vi får flere og flere elever, og det kan mærkes på inventaret, som trænger til at blive udskiftet i flere klasser. Samtidig trænger skolen til udvendig renovering. Vi er dog glade for, at vinduerne i den røde bygning er blevet udskiftet. Dette kan forhåbentlig afhjælpe det store energispild og det dårlige indeklima. Normering: Med normeringen med 24 lektioner pr. lærer er det meget svært at efterleve og holde standarden og serviceniveauet. Skolen har problemer med at kunne planlægge lærernes tjenestetid inden for rammen. Dette skal ses i sammenhæng med de store indsatsområder: IT og inklusion. Der kommer hele tiden nye direktiver fra centralt hold samtidig med, at der indgås centrale opgaver, der udhuler skolens råderum. Vi føler, vi er ved at afvikle den positive udvikling og den gode skole, som brugerne forventer. Vi oplever flere decentrale økonomiske opgaver lagt ud på skolen, som belaster vores økonomi i væsentlig grad. Det gælder fx annoncering til rekruttering af nye medarbejdere, videoovervågning, stadig øgede udgifter til IT-området, øgede udgifter til efteruddannelse i forhold til kommunens indsatsområder. I de forgangne skoleår har skolen haft et stort underskud, som vi er i gang med at nedbringe. Det medfører, at vi på lærerpersonalesiden arbejder med 1-1½ lærerstilling mindre end normeringen. Elevforudsætninger: Vestre Skoles elevsammensætning er meget komplekst, da vores elever kommer fra vidt forskellige sociale miljøer. Dette indvirker også på, hvilke forudsætninger og opbakning eleverne kommer med. Skolen er meget inkluderende, og personalet arbejder meget professionelt og målrettet med at tage vare både på elevernes faglige og sociale kompetencer. Inklusion Skolen arbejder med, at eleverne bliver mødt anerkendende til det at lære. I læreprocesserne fokuserer vi på, at der er flere måder at lære på, samt at eleven skal være i social balance med sin omverden både på og udenfor skolen. Vi sætter barnet i centrum. Dette ses ved, at selvom lærerne arbejder meget sammen om elevernes faglige mål, er vejene til målene vidt forskellige. Generelt kan vi sige, at der arbejdes meget med synlige strukturer og mange indlæringsmetoder på de mindre klassetrin. I overbygningen arbejdes der mere med at holde motivationen for læring i gang samt skabe de rigtige lærer/ elevrelationer. Vores læringsstrategier lykkes langt hen ad vejen, og det udmønter sig i elevernes resultater, som er tilfredsstillende ud fra deres egne forudsætninger. I det forgangne skoleår har det pædagogiske personale haft 4 temaeftermiddage vedr. forskellige pædagogiske retninger inden for klasserumsledelse. Samlet vurdering: Vestre Skole står sig stærkt i området, hvor vi oplever en positiv respekt for det arbejde, hele skolens personale yder. Dette mærkede vi især, da skolen i september 2010 var lukningstruet. Vi oplevede her, at skolen er en 5

6 meget vigtig del af det lokale nærmiljø, og at der var stor tilfredshed med den måde, skolen arbejder på. Vores elever er yderst positive for det at gå i skole og er trygge sammen med deres lærere og pædagoger. Skolen fremtræder umiddelbart som en pæn skole, hvor der er en god stemning blandt medarbejderne, hvilket smitter af på deres arbejdsglæde og engagement Udviklingsplan Indsatsområde inklusion Mål: At gøre begrebet inklusion til en naturlig del af Vestre Skoles måde at arbejde med elever og forældre på. - At tydeliggøre hvordan kommunen og skolen arbejder med begrebet inklusion. Handleplan - Ved at sætte ord på begrebet på pædagogiske møder og forældremøder, således at vi opnår en fælles forståelse af inklusion. - At gøre det tværfaglige samarbejde endnu bedre ved at kende til og inddrage hinandens kompetencer. - Deltage i det kommunale innovationsprojekt. -At få vores forskellige tiltag på skolen til at fungere sammen. (AKT/SPB) Evaluering At vi har etableret et bedre tværfagligt samarbejde i kommunen og har fundet flere måder at inkludere eleverne på som en del af normalskolen. Tegn og foreløbige resultater Vi ansatte på halv tid i en socialpædagogisk medarbejder til at vareetage opgaverne vedr. nogle utilpassede unge, som havde svært ved at passe deres skolegang. Resultatet af dette arbejde bevirkede, at vi kan se, at hvis vi skal nå de unge mennesker med specielle behov, er vi nødt til at etablere forskellige ordninger, som kan varetage forskellige funktioner. 6

7 Slutevaluering Indsatsområde IT i undervisningen Mål: Vores struktur vil inden for de nærmeste årrækker bevirke, at vi i højere grad kan inkludere på en pædagogisk forsvarlig måde At alle elever og lærere arbejder med junior pc-kørekortet. At lærerne medinddrager deres pc i undervisningen. Handleplan Dette forudsætter, at det trådløse netværk virker Evaluering Hvis netværket fungerer, vil vi lave en undersøgelse om, hvordan og hvor meget, vi bruger it i undervisningen. Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Vi har indkøbt interaktive tavler til klasse samt udvidet vores bestand af bærbare computere, vi har med inklusionstanken tillige indkøbt 15 computere til specielle elever. Vi må dog stadigvæk konstatere, at hvis it i undervisningen skal have en større prioritet, så skal skolens netværk fungere hele tiden og ordentligt. Det tager for lang tid at starte computerne op, og vores udstyr skal opgraderes, da fx batterierne i kke kan holde mere end en lektion ad gangen Udviklingsområde Tekstarbejde 7

8 Mål: At læsning bliver en disciplin i alle fag. Handleplan Evaluering En arbejdsgruppe forbereder oplæg til pædagogisk råd med henblik på implementering i de følgende år. At vi forbedrer vores testresultater. Udviklingsprojekt Læs for livet er sat i gang, testresultater Tegn og foreløbige resultater Virkning fra skoleåret med projektet læs for livet Slutevaluering Udarbejde pædagogiske og didaktiske mål for et kommende projekt Udviklingsarbejde Internationalt udvalg Mål: Deltager i kursus/konferencen i Murcia i oktober Formulere konkrete forslag til et kommende projekt. Handleplan Vi har startet et nyt internationalt partnerskabsprojekt op, som vil blive afviklet i skoleåret I dette projekt arbejder vi sammen med skoler fra Finland, Sverige, Wales, Tyskland, Frankrig, Spanien. Projektet hedder Show me your shoes. Skolerne i projektet vil udveksle undervisningsideer og produkter inden for historie, geografi og kultur. Det fælles sprog er engelsk. Projektet afsluttes maj

9 Evaluering Tages med i næste skoleårs planlægning. Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Udviklingsarbejde Smartboards i 1. klasserne Mål: Handleplan Undersøgelse af tilgængeligt undervisningssoftware og programmer, der kan understøtte elevernes læring i 1. klasse i fagene dansk og matematik Kommunens IT-pæd. konsulent skal medvirke med en introduktion af de grundlæggende teknikker samt en opfølgning med fokus på de pædagogiske muligheder ved Smartboard Evaluering Gennemførelse af undervisningsforløb samt evaluering heraf Endvidere videndeling til skolens øvrige lærere Tegn og foreløbige resultater Bedre i udskolingen, virkede ikke i 1. klasse, for dårligt udstyr. Hardware og software kunne ikke spille sammen. Vi har derfor pillet tavlerne ned og købt 4 nye, som er sat op i vores 8. og 9. klasser. Dette fungerer indtil videre tilfredsstillende. Vi ser med fortrøstning frem til at kommunens it-plan bliver udarbejdet. 9

10 Slutevaluering Indsatsområde skoleintranet Mål: At skolens intranet bliver en integreret del af Vestre Skoles kommunikations- og informationsvirksomhed Handleplan Der bliver udarbejdet retningslinjer for brug af intranettet for alle brugere. At ledelsen og personalet informerer mest muligt gennem intranettet Evaluering At medarbejdere og brugere anvender intranettet. Løbende sætte ord på, at intranettet er vores fremtidige interne og eksterne kommunikationsmiddel Tegn og foreløbige resultater Mere udbredt. Er vores kommunikationsmiddel i dagligdagen, som nu indgår naturligt. Der er mulighed for forbedring på forældresiden. Der er en del forældre, som stadigvæk skal vænne sig til, at vi kommunikerer via intra. Slutevaluering På skolen skal vi blive bedre til at bruge elevintra 10

11 Indsatsområde skolens hjemmeside Mål: At skolens hjemmeside løbende opdateres og viser, hvilken levende og udviklende skole Vestre Skole er. Hjemmesiden skal samtidig placeres på Skoleporten (UNI-C) Handleplan At der bliver udpeget en ansvarlig webredaktør, der sammen med den tekniske it-ansvarlige sørger for den løbende opdatering. Evaluering Undersøge, hvor mange der besøger skolens hjemmeside. Evaluere ud fra brugernes tilbagemeldinger. Tegn og foreløbige resultater Blevet mere brugervenlig, men stadig mangler. Mangler struktur til opdatering. Forældrene er blevet bedre til at bruge Skoleporten/intranettet Slutevaluering Vi har ikke fået undersøgt, hvor mange der bruger Skoleporten. Vi må konstatere, at det er nødvendigt at have en følgegruppe, som hele tiden opdaterer vores hjemmeside. 11

12 95% målsætningen Mål Alle elever kvalificeres til en ungdomsuddannelse og får en god overgang Handleplan Vi har sat større fokus på 9. Klasserne mht. det pædagogiske læringsmiljø og den pædagogiske struktur Evaluering Tegn og foreløbige resultater Vi har etableret et 9. klassecenter på 3. sal, hvor vores to klasser har et sted for sig selv. Der er således 3 klasselokaler til 2 klasser med tilhørende nyetablerede toiletter. Det 3. klasserum er tænkt som et hænge ud rum og et holddelingsrum. Al undervisning er parallellagt for de to klasser. Dette har bevirket en større arbejdsglæde og motivation for både elever og lærere Slutevaluering Vi kan se, at vi stadigvæk er et stykke fra 95 % -målsætningen. For første gang har Vestre Skole ikke sendt 100 % af en 9. klasses årgang til enten en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Vi har haft 3 elever, der hver især har fået eneundervisning. Disse elever har ikke kunnet fortsætte i et videre uddannelsesforløb. To af dem har undervisning på ungdomsskolens dagtilbud, og den tredje er tilknyttet MUFU. På Vestre Skole har vi tradition for, at mange elever går i 10. klasse eller på efterskole. Herefter er der en meget stor procentdel af elever fra Vestre Skole, der fortsætter i en gymnasial uddannelse. En af de højeste i kommunen Helhed og sammenhæng 12

13 Mål Den enkelte elev oplever helhed og sammenhæng omkring sin læring og skolegang Handleplan Vi har mange traditioner, der binder eleverne sammen om sociale fællesskaber. Vi har stadig fokus på et tæt samarbejde mellem skolen og SFO-delen. I de små klasser har vi et få-lærerprincip og vægter det faglige og det tætte teamsamarbejde omkring klasserne. Evaluering Tegn og foreløbige resultater Vi har glade elever og et godt og tæt samarbejde med forældrene. Vi har stor søgning til skolen og i nogle klasser ventelister. Grundet skolens placering i nærmiljøet og den gode forældrekontakt har skolen et godt ry. Slutevaluering Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Mål Arbejde målrettet med evalueringskulturen Handleplan Vi har gennem de sidste 3 år arbejdet med differentierede elevplaner, dvs. hver klasseteam har udarbejdet deres egen elevplan. 13

14 Evaluering Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Pga. de differentierede elevplaner på de enkelte klassetrin har vi oplevet at forældre, der har børn på forskellige klassetrin, ikke kan gennemskue forskellige tilgange til elevplaner. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Mål At inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse Handleplan Eleverne inddrages gennem lærernes samtaler med den enkelte klasse og elev vedrørende undervisningen. Hensigten er, at eleverne bliver bevidste om, at deres holdning/indsats har betydning. Der er skemalagt en times R/A ugentligt. Elevrådet inddrages. Der er et elevråd for klasse og et for klasse. 14

15 evaluering Evalueres på møder og i klasserne sammen med eleverne samt trivselsforløb i klasserne. Samtidig har vi 2 forældremøder årligt: et fagligt og et trivselsmøde Tegn og foreløbige resultater Vi mangler en rød tråd i arbejdet med respekt og ansvar, så forældre oplever en mere ensartet tilgang til arbejdet med de sociale færdigheder Skolen viderefører arbejdet, da ser er behov for fokus på området igen Slutevaluering Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Handleplan Der er afsat tid til 2 forældremøder og 2 skole/hjemsamtaler pr. år. Desuden er der sat tid af til forskellige sociale arrangementer for skolen. Elevplanen inddrages ved skole/hjemsamtalerne i foråret. 15

16 Evaluering Foregår på lærermøder og i skolebestyrelsen Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Godt og tæt forældresamarbejde, hvor vi oplever en forældrekreds, der har stor interesse for skolens arbejde. Vi oplever generelt stor tilslutning til skolens arrangermenter og forældremøder. Da det blev besluttet at lærerne skulle undervise mere, har vi desværre måttet finde besparelser bl.a. i forældresamarbejdet. Fx har vi nedlagt forældresamarbejdskursus i indskolingen, og faglærerne er taget ud af skole/hjemsamtalerne på mellemtrinnet. Inklusion Skolens arbejde med inklusion af, og specialpædagogisk bistand til, elever med særlige behov Handleplan Vi sætter resurser af til inklusion af elever. Bl.a. gennem AKT-arbejde, specielle undervisningsforløb for enkelte elever, hjemmeundervisning og eneundervisning. Samt generelt fokus på forskellige læringsmiljøer i klassesammenhæng. Evaluering Skolen har evalueret på indsatsen ved elevgennemgang. Resultatet er, at skolen har kunnet inkludere alle elever undtagen en, som fik et miljøskifte til en anden skole. Dansk som andetsprog Undervisningens tilrettelæggelse i 09/10 og 10/11 Handleplan Foregår på små hold som sprogstøtte i klasserne 16

17 Evaluering Vi observerer elevernes resultater i test og afgangsprøver. Tegn og foreløbige resultater Det lykkes bedre med nogle elever end andre. En del har svært ved læseprøven. Nøjagtig ligesom hos vores øvrige elever. Vi ser tegn på flere 2-sprogsforældre til skole/hjemsamtalerne og til vores store fælles sociale arrangementer Slutevaluering Vi er tilfreds med de resultater, vi har opnået ud fra de resurser, vi får tildelt. Vi har ingen integrationsproblemer på skolen Lokale, selvvalgte indsatsområder Gennemsnitlig udgift pr. elev 2010 Hvilke indsatsområder har skolen arbejdet med i 09/10 og 10/11? se udviklingsplan kr. Gennemsnitlig udgift pr. elev til undervisningsmidler I alt inkl. materialer til valgfag, licenser, bøger, it, bolde, fysikmaterialer osv. (Ikke hjemlånsbøger på skolebib) 2. Særskilt af det samlede beløb - udgift til boglige materialer 3. Særskilt af det samlede beløb udgift til digitale undervisningsmidler licenser, abb., programmer og lign. 1) 1225 kr. 2) 321 kr. 3) 181 kr. Andel af lærer- I procent af Bruttotimetal

18 nes arbejdstid, der anvendes til undervisning 09/10 og 10/11 I procent af Nettotimetal : brutto: 37% netto: 42% 10-11: brutto: 39% netto: 44% Antal vejledere. Læse-, matematik-, akt-, musik-. Andre vejledere læsevejledere: 2 AKT-vejledere: 4 Musikvejledere: 1 Gennemført, planlagt undervisning i procent i 09/10 og 10/ : 99,57% 10-11: 99,66% Gennemsnitlig udgift i kroner pr. lærer til efter/videreuddan nelse Kursusudgift: 2062 kr. Kursustid: 17,68 t Elever der modtager dansk som andetsprog Vi havde 3 elever, hvoraf 2 af dem klarede sig rigtig godt gymnasial uddannelse. Den sidste klarede sig mindre godt, men det var ikke på grund af hendes to-sprogshed. 18

19 Udviklingsplaner og Indsatsområde: Udviklingsplan Skolens IT-strategi Skolens it-strategi Hvordan vil skolen understøtte udvikling af elevernes digitale kompetencer (faghæfte 48) i 11/12 og 12/13? Skolens egen handleplan Vi vil fortsat satse mere på de digitale medier. Elevernes mulighed for at medbringe egne computere er med til at skubbe til udviklingen. Vi satser også fortsat på interaktive tavler og nye it-tiltag. Skolens evalueringsplan 19

20 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan 95 % målsætning Mål for indsatsområdet Hvorledes vil skolen i årene 11/12 og 12/13 medvirke til at alle elever kvalificeres til en ungdomsuddannelse og får en god overgang? Og hvordan skal det kunne aflæses/måles af tal/data fra skolen karakterer/hvor eleverne går hen? Skolens egen handleplan Et af skolens fokuspunkter er udskoling. Her vil vi koncentrere os om en anderledes struktur og pædagogiske læringsmiljøer målrettet vores udskolingselever. Vi vil dels fokusere på at inkludere flere elever samt motivere og udfordre vores dygtige elever til et videre uddannelsesforløb. Tal og data afhænger af den elevsammensætning vi har at arbejde med. Når vi inkluderer flere elever, kan vi risikere at vores karaktergennemsnit falder. ligeledes kan vi blive udsat for at flere elever erklæres ikke uddannelsesparate. Men med en øget fokusering på de dygtige elever, kan det muligvis afspejles i. at flere søger gymnasiale uddannelser efter 9. klassetrin. Vi skal dog være opmærksomme på, at det er svært at bryde en efterskoletradition. 20

21 Skolens evalueringsplan Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Helhed og sammenhæng Helhed og sammenhæng Elevens oplevelse af helhed og sammenhæng omkring sin læring og skolegang Skolens egen handleplan Vi vil fortsætte med vores fælles traditioner og fokusere på respekt og ansvar. Vi venter på, at det bliver vores tur til at få skolen renoveret. Vores helt store udfordring mht. læringsmiljøer og inklusion er vores fysiske rammer. Skolens evalueringsplan Vil vi foretage temperaturmålinger på elevernes undervisningsmiljø og løbende afprøve nye læringsmiljøer selv i vores nedslidte og små rammer. Tegn og foreløbige resultater 21

22 Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Skolens egen handleplan Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at standardisere skolens elevplaner, således at der pr 1. jan 2012 er ens elevplaner på 3 niveauer: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolens evalueringsplan Vi vil evaluere på møder og i samtaler med forældre. Tegn og foreløbige resultater 22

23 Skolens slutevaluering. Afventer resultatet Indsatsområde: Udviklingsplan Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Skolens egen handleplan Vi har lærere på kursus i læringsstile og inklusion. Vi søger en mere fleksibel tilrettelægning af undervisningen, således at vi bliver dygtigere til at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. Skolens evalueringsplan På møder og i teamsamarbejdet omkring klasserne. 23

24 Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Skolens egen handleplan Vi fortsætter det samarbejde, der er resurser til. Skolens evalueringsplan Evalueres i skolebestyrelsen og på lærermøder. 24

25 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Inklusion Skolens egen handleplan Vi vil bruge den viden vores personale får på inklusionskurserne. Videndeling med inklusionsambassadørerne. Dråben og kompetencecentrene skal inkluderes i skolens hverdag. Vores mål er, at alle elever inkluderes i deres nærmiljø og ser sig selv som en ligeværdig medspiller i fællesskabet. Vi vil inddrage forældrekredsen i inklusionproblematikken. Skolens evalueringsplan Vi ser, om elever og personale trives og lykkes med inklusionen. Forældrekredsen og skolebestyrelsen inddrages. 25

26 Tegn og foreløbige resultater Skeptisk forældrekreds. Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Dansk som andetsprog Skolens egen handleplan Vi fortsætter vores sprogstøtte ude i klasserne. I kompetencecentret er der tilkoblet 2 lærere med uddannelsen DSA. Vi vil stadig have fokus på forældresamarbejdet med tosprogsforældrene, da det er vores opfattelse, at det har en stor betydning for deres børns skolegang. Skolens evalueringsplan Vi vil nøje følge vores 2-sprogselevers testresultater og forældrenes deltagelse i skolens arrangementer og møder. 26

27 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Lokale, selvvalgte indsatsområder Faglig læsning inklusionsprojekt for hele det pædagogiske personale kompetencecenter en anderledes udskoling internationalt udvalg Skolens egen handleplan Faglig læsning: Vi læser for livet. Et 2-årigt forløb med konsulentbistand. 27

28 Vestre Skole er en ud af 5 udvalgte skoler på landsplan, der deltager i projektet. Målet er at give elever forudsætninger for at kunne læse faglige tekster i alle fag og give lærerne redskaber til at målet går i opfyldelse. En styregruppe holder møder med konsulenterne, og der afholdes fællesmøder for hele skolens lærerstab også med deltagelse af konsulenterne. Der arbejdes med øvelser med tekster og metoder til at fremme lærernes udbytte. Alle lærere inddrager projektet i deres fag, som senere evalueres. Inklusionsprojekt for alt pædagogisk personale i kommunalt regi. Lærerne deltager i stormøder med oplægsholdere, ambassadører bliver uddannet på PD-niveau og lederne deltager i kurser. Alt sammen til gavn for fælles afsæt og forståelse af begrebet inklusion. Hver institution laver en inklusionsproces, der passer til kulturen. En lokal udfordring er vores nye tiltag Dråben, som er sat i værk i samarbejde med skole- og familieafdelingen. Etablering af et kompetencecenter. Vi vil i løbet af de næste år prøve at etablere og udvikle et læringscenter for elever med særlige behov. Det gælder også for de dygtigste elever. Vores mål er at udvikle faglige som sociale færdigheder hos vores elever. Det tænkes, at funktionerne AKT, DSA-lærere, specialundervisere og lærere, som har lyst til at udfordre de dygtige elever tilknyttes kompetencecenteret. En anderledes udskoling. Vi har fokus på en anderledes udskoling, da vi vil gøre vores elever mere motiveret for at gå i udskolingen på Vestre Skole. Samtidig regner vi med, at få et bedre fagligt miljø og en lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Internationalt udvalg: show me your shoes fortsat fra Afsluttes juni Som et udløb af dette projekt vil vi starte et nyt projekt for de årige, som skal arbejde sammen med vores nye partnerskabsskole fra Finland. Projektet går ud på, at vi opretter et tilbudsfag, hvor tanken er, at eleverne 2-4 timer om ugen skal samarbejde med den finske skole via internettet. Vi skal arbejde med andre fagområder på engelsk. Det er meningen, at disse elever skal på besøg hos deres finske klassekammerater samtidig med at de finske elever kommer på besøg i Danmark i skoleåret Skolens evalueringsplan Mht. internationalt udvalg: Evalueres ved projektets afslutning i maj 2012 og i møder sammen med partnerskolerne i oktober

29 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Skolens profil Det vil vi være kendt for! Vestre Skoles hverdag tilrettelægges således, at skolen bliver et godt lærested og et trygt og udviklende værested for både elever og personale. Hverdagen bygger på Tryghed - Medansvar Kvalitet - Samarbejde 29

30 Vestre Skoles mål er, at den enkelte elev føler og tager et medansvar, så både den enkelte elev og hele klassen får udbytte af undervisningen. Eleverne skal tage medansvar for fællesskabet i egen klasse og på skolen. Vestre Skoles mål er at nå en høj faglig standard gennem en udviklende og udfordrende undervisning. Samarbejdet mellem skolen og hjemmet prioriteres højt for at fastholde og udvikle forståelsen af det fælles ansvar for barnets udvikling og for klassens sociale liv. Vestre Skoles hverdag tilrettelægges således, at skolen bliver et godt lærested og et trygt og udviklende værested for både elever og personale. Hverdagen bygger på Tryghed - Medansvar - Kvalitet Samarbejde Det betyder at: Der er åbenhed og gensidig imødekommenhed. Der er en positiv atmosfære. Skolens traditioner styrkes og nye kan udvikles. Man tør være sig selv. Man føler sig velkommen i klassen og på skolen. Man tør sige sin mening og respekterer andres. Hvad skal der være sket med eleverne, for at vi er tilfredse? Eleverne skal have positive forventninger til deres liv. 30

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 Niels Flening arbejder som socialpædagog på et bosted for udviklingshæmmede. hvorfor Niels Flening har siden 2002 siddet i skolebestyrelsen på Glamsbjergskolen i Assens Kommune, den overbygningsskole hvor

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

TAK FOR DIN TILMELDING TIL MIT NYHEDSBREV

TAK FOR DIN TILMELDING TIL MIT NYHEDSBREV Kan du nå alt det, du gerne vil? TAK FOR DIN TILMELDING TIL MIT NYHEDSBREV Her har du opskriften på en to-do-liste, der virker! Følg de 3 nemme trin og få overblik over dine allervigtigste opgaver allerede

Læs mere

Helsingør Lærerforening

Helsingør Lærerforening Helsingør Lærerforening Nyhedsbrev 1 / September 2014 Arbejdspladserne de længe ventede Liselotte Bak Arbejdsmiljøansvarlig, HLF Som man har kunnet læse i dagspressen, er der stadigvæk ikke oprettet arbejdspladser

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere