Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder"

Transkript

1 Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder i og Skolens profil - Det vil vi være kendt for 1

2 Velkommen til skoleåret 2011 / 2012 På Vestre Skole er medarbejderne og jeg klar til at tage imod jeres børn for at give dem endnu et godt, spændende og lærerigt skoleår. Der vil komme nogle ændringer i forhold til sidste år. Nogle er sat på dagsordenen af politikerne, mens andre er nogle, vi selv har taget initiativ til. Jeg vil gerne give jer, som forældre, indblik i nogle af de beslutninger, der er truffet og hermed kort orientere jer om nogle af de besparelser, der er foretaget, hvilke indsatsområder vi prioriterer og nyt i medarbejdersituationen. I foråret arbejdede medarbejderne, skolebestyrelsen og skolens ledelse på hvilke ændringer og tiltag, der skulle ske i det kommende skoleår. Fra politisk side var der taget beslutninger, som gjorde besparelser nødvendige. Da politikerne vedtog, at lærerne skal undervise 1 time mere om ugen, har vi påpeget, at dette ville få indflydelse på, hvordan vi har drevet Vestre Skole indtil nu. Skolebestyrelsen har truffet følgende beslutninger til det kommende skoleår, jeg vil her kort nævne, hvordan I vil komme til at mærke besparelserne: afskaffelse af skolerejse / hyttetur på 3. klassetrin. Det betyder, at eleverne nu kun kommer på skolerejse to gange i deres skoletid, nemlig på 4. og 8. årgang. Bestyrelsen har truffet denne svære beslutning med det in mente, at der på 3. årgang er en overnatningstur med SFO en afskaffelse af hjemmebesøg på 1. klassetrin faglærere på de enkelte klassetrin vil ikke længere kunne deltage i forældremøder og skole/ hjemsamtaler i det omfang, I kender fra det forgangne år. Vi vil på et senere tidspunkt orientere jer om, hvordan skole/hjemsamtalerne kommer til at foregå fremover besparelse på timer til IT-undervisning og tilsyn med vores IT- udstyr besparelse på lærernes efteruddannelse 2

3 Endvidere har skolebestyrelsen besluttet, at alle køleskabe skal fjernes fra skolen, hvis ikke de er energimærket med mindst AA+. Ligeledes fjernes alle mikroovne fra klasselokalerne af hygiejniske grunde. Der bliver opstillet to mikroovne i samlingssalen. Her vil det være muligt at varme sin mad. Indsatsområderne i kommende skoleår vil være: stram budgetstyring, da der fra politisk side og fra direktionen er meget fokus på området inklusion som et kommunalt indsatsområde på både institutions- og skoleområdet. Ledelsen vil gennemgå en uddannelse og to lærere vil blive uddannede som inklusionsambassadører, så de øvrige medarbejdere kan rette henvendelse til dem. Herudover skal alle medarbejdere deltage i to temaaftner om inklusion Dråben et kommunalt inklusionsprojekt under Vestre Skoles ledelse indførelse af et kompetencecenter for at hjælpe de elever, som har brug for ekstra hjælp af den ene eller anden karakter Vestre Skole er blevet valgt som en af fem skoler i landet, som skal lave eksemplariske forløb omkring læsning i projektet Læs for livet. Det vil foregå i samarbejde med UC Lillebælt og Danmarks Lærerforening. Vestre Skoles projekt fokuserer på, hvordan vi fastholder elevernes indlærte læsevaner, samt hvordan vi forbedrer læsningen af faglitteratur i det kommende skoleår skal vi afslutte vores nuværende internationale samarbejde med skolerne i Finland, Sverige, Tyskland, Wales, Frankrig og Spanien Vestre Skole er blevet partnerskabsskole med Odense Seminarium. Det betyder, at vi vil opleve, at Vestre Skole bliver mere inddraget i uddannelsen af kommende lærere øget fokusering på udskolingen for at gøre det mere motiverende og attraktivt at gå på Vestre Skole i de ældste klasser 3

4 Jeg håber, at jeg på denne måde har givet jer nogle nyttige informationer om det nye skoleår. Vi bestræber os på, at der som sædvanlig er en repræsentant fra ledelsen til stede på førstkommende forældremøde, hvor der vil blive mulighed for at få en mere uddybende information og stille spørgsmål. Jeg ser frem til at godt skoleår for både elever, forældre og medarbejdere på Vestre Skole. Medarbejderne og jeg glæder os til at se jeres børn igen og tage fat på det nye skoleår. Med venlig hilsen Klaus Kvist Andreasen Skoleleder Skolens 3 største udfordringer Økonomi Skolens rammer inklusion Økonomi Økonomien er meget stram, hvilket gør, at det har en stor indflydelse på hverdagen. Der er ikke det økonomiske råderum, som der var før i tiden, og som gjorde det spændende at arbejde med forskellige økonomiske løsninger. Vi er i dag meget usikre på, om vores tildelingsmodeller holder, og det gælder både for løn og forbrugssiden (varme, el og vand). Der, hvor vi kan tage pengene fra, er fra de konti, som vedrører elevernes materialer, inventar og ture samt personalets efteruddannelseskonto. Vi mærker også den stramme økonomi i forhold til vores vikarpulje, som er skåret ned. Dette set i lyset af lærernes arbejdstidsaftale, der giver lærerne flere fraværsdage i form af indførelse af barns 2. sygedag og seniordage for lærere over 60 år. Vi har mange unge ansat, og dermed fravær fra deres side i forbindelse med deres børn. Her tænkes også på omsorgsdage, hvor de unge lærere er fraværende fra undervisning. Desuden belastes vores vikarpulje af kursusvirksomhed, mødevirksomhed og omlagte dage, fx idrætsdage og skolefodbold - og selvfølgelig sygdom. Skolens rammer Skolen er meget nedslidt med utidssvarende lokaler og møbler og trænger til indvendig vedligehold. I vores bestræbelser på at holde bygningerne på et rimeligt niveau er det vigtigt, at vi har et servicepersonale, som kan udbedre skader og renovere vores lokaler. Elevernes toiletforhold er blevet renoveret for egne midler. Vi har i alle klasselokaler og i de fleste 4

5 faglokaler fået etableret projektorer i loftet for at tilgodese den ekstra indsats på IT-området. Hertil kan vi fortælle, at vi har investeret i interaktive tavler i klasserne, samt at vi har valgt, at indkøbe ekstra computere til elever med særlige behov. Vi har som skole haft hele lærerpersonalet på efteruddannelse i cd-ord og brugen af dette. Vi får flere og flere elever, og det kan mærkes på inventaret, som trænger til at blive udskiftet i flere klasser. Samtidig trænger skolen til udvendig renovering. Vi er dog glade for, at vinduerne i den røde bygning er blevet udskiftet. Dette kan forhåbentlig afhjælpe det store energispild og det dårlige indeklima. Normering: Med normeringen med 24 lektioner pr. lærer er det meget svært at efterleve og holde standarden og serviceniveauet. Skolen har problemer med at kunne planlægge lærernes tjenestetid inden for rammen. Dette skal ses i sammenhæng med de store indsatsområder: IT og inklusion. Der kommer hele tiden nye direktiver fra centralt hold samtidig med, at der indgås centrale opgaver, der udhuler skolens råderum. Vi føler, vi er ved at afvikle den positive udvikling og den gode skole, som brugerne forventer. Vi oplever flere decentrale økonomiske opgaver lagt ud på skolen, som belaster vores økonomi i væsentlig grad. Det gælder fx annoncering til rekruttering af nye medarbejdere, videoovervågning, stadig øgede udgifter til IT-området, øgede udgifter til efteruddannelse i forhold til kommunens indsatsområder. I de forgangne skoleår har skolen haft et stort underskud, som vi er i gang med at nedbringe. Det medfører, at vi på lærerpersonalesiden arbejder med 1-1½ lærerstilling mindre end normeringen. Elevforudsætninger: Vestre Skoles elevsammensætning er meget komplekst, da vores elever kommer fra vidt forskellige sociale miljøer. Dette indvirker også på, hvilke forudsætninger og opbakning eleverne kommer med. Skolen er meget inkluderende, og personalet arbejder meget professionelt og målrettet med at tage vare både på elevernes faglige og sociale kompetencer. Inklusion Skolen arbejder med, at eleverne bliver mødt anerkendende til det at lære. I læreprocesserne fokuserer vi på, at der er flere måder at lære på, samt at eleven skal være i social balance med sin omverden både på og udenfor skolen. Vi sætter barnet i centrum. Dette ses ved, at selvom lærerne arbejder meget sammen om elevernes faglige mål, er vejene til målene vidt forskellige. Generelt kan vi sige, at der arbejdes meget med synlige strukturer og mange indlæringsmetoder på de mindre klassetrin. I overbygningen arbejdes der mere med at holde motivationen for læring i gang samt skabe de rigtige lærer/ elevrelationer. Vores læringsstrategier lykkes langt hen ad vejen, og det udmønter sig i elevernes resultater, som er tilfredsstillende ud fra deres egne forudsætninger. I det forgangne skoleår har det pædagogiske personale haft 4 temaeftermiddage vedr. forskellige pædagogiske retninger inden for klasserumsledelse. Samlet vurdering: Vestre Skole står sig stærkt i området, hvor vi oplever en positiv respekt for det arbejde, hele skolens personale yder. Dette mærkede vi især, da skolen i september 2010 var lukningstruet. Vi oplevede her, at skolen er en 5

6 meget vigtig del af det lokale nærmiljø, og at der var stor tilfredshed med den måde, skolen arbejder på. Vores elever er yderst positive for det at gå i skole og er trygge sammen med deres lærere og pædagoger. Skolen fremtræder umiddelbart som en pæn skole, hvor der er en god stemning blandt medarbejderne, hvilket smitter af på deres arbejdsglæde og engagement Udviklingsplan Indsatsområde inklusion Mål: At gøre begrebet inklusion til en naturlig del af Vestre Skoles måde at arbejde med elever og forældre på. - At tydeliggøre hvordan kommunen og skolen arbejder med begrebet inklusion. Handleplan - Ved at sætte ord på begrebet på pædagogiske møder og forældremøder, således at vi opnår en fælles forståelse af inklusion. - At gøre det tværfaglige samarbejde endnu bedre ved at kende til og inddrage hinandens kompetencer. - Deltage i det kommunale innovationsprojekt. -At få vores forskellige tiltag på skolen til at fungere sammen. (AKT/SPB) Evaluering At vi har etableret et bedre tværfagligt samarbejde i kommunen og har fundet flere måder at inkludere eleverne på som en del af normalskolen. Tegn og foreløbige resultater Vi ansatte på halv tid i en socialpædagogisk medarbejder til at vareetage opgaverne vedr. nogle utilpassede unge, som havde svært ved at passe deres skolegang. Resultatet af dette arbejde bevirkede, at vi kan se, at hvis vi skal nå de unge mennesker med specielle behov, er vi nødt til at etablere forskellige ordninger, som kan varetage forskellige funktioner. 6

7 Slutevaluering Indsatsområde IT i undervisningen Mål: Vores struktur vil inden for de nærmeste årrækker bevirke, at vi i højere grad kan inkludere på en pædagogisk forsvarlig måde At alle elever og lærere arbejder med junior pc-kørekortet. At lærerne medinddrager deres pc i undervisningen. Handleplan Dette forudsætter, at det trådløse netværk virker Evaluering Hvis netværket fungerer, vil vi lave en undersøgelse om, hvordan og hvor meget, vi bruger it i undervisningen. Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Vi har indkøbt interaktive tavler til klasse samt udvidet vores bestand af bærbare computere, vi har med inklusionstanken tillige indkøbt 15 computere til specielle elever. Vi må dog stadigvæk konstatere, at hvis it i undervisningen skal have en større prioritet, så skal skolens netværk fungere hele tiden og ordentligt. Det tager for lang tid at starte computerne op, og vores udstyr skal opgraderes, da fx batterierne i kke kan holde mere end en lektion ad gangen Udviklingsområde Tekstarbejde 7

8 Mål: At læsning bliver en disciplin i alle fag. Handleplan Evaluering En arbejdsgruppe forbereder oplæg til pædagogisk råd med henblik på implementering i de følgende år. At vi forbedrer vores testresultater. Udviklingsprojekt Læs for livet er sat i gang, testresultater Tegn og foreløbige resultater Virkning fra skoleåret med projektet læs for livet Slutevaluering Udarbejde pædagogiske og didaktiske mål for et kommende projekt Udviklingsarbejde Internationalt udvalg Mål: Deltager i kursus/konferencen i Murcia i oktober Formulere konkrete forslag til et kommende projekt. Handleplan Vi har startet et nyt internationalt partnerskabsprojekt op, som vil blive afviklet i skoleåret I dette projekt arbejder vi sammen med skoler fra Finland, Sverige, Wales, Tyskland, Frankrig, Spanien. Projektet hedder Show me your shoes. Skolerne i projektet vil udveksle undervisningsideer og produkter inden for historie, geografi og kultur. Det fælles sprog er engelsk. Projektet afsluttes maj

9 Evaluering Tages med i næste skoleårs planlægning. Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Udviklingsarbejde Smartboards i 1. klasserne Mål: Handleplan Undersøgelse af tilgængeligt undervisningssoftware og programmer, der kan understøtte elevernes læring i 1. klasse i fagene dansk og matematik Kommunens IT-pæd. konsulent skal medvirke med en introduktion af de grundlæggende teknikker samt en opfølgning med fokus på de pædagogiske muligheder ved Smartboard Evaluering Gennemførelse af undervisningsforløb samt evaluering heraf Endvidere videndeling til skolens øvrige lærere Tegn og foreløbige resultater Bedre i udskolingen, virkede ikke i 1. klasse, for dårligt udstyr. Hardware og software kunne ikke spille sammen. Vi har derfor pillet tavlerne ned og købt 4 nye, som er sat op i vores 8. og 9. klasser. Dette fungerer indtil videre tilfredsstillende. Vi ser med fortrøstning frem til at kommunens it-plan bliver udarbejdet. 9

10 Slutevaluering Indsatsområde skoleintranet Mål: At skolens intranet bliver en integreret del af Vestre Skoles kommunikations- og informationsvirksomhed Handleplan Der bliver udarbejdet retningslinjer for brug af intranettet for alle brugere. At ledelsen og personalet informerer mest muligt gennem intranettet Evaluering At medarbejdere og brugere anvender intranettet. Løbende sætte ord på, at intranettet er vores fremtidige interne og eksterne kommunikationsmiddel Tegn og foreløbige resultater Mere udbredt. Er vores kommunikationsmiddel i dagligdagen, som nu indgår naturligt. Der er mulighed for forbedring på forældresiden. Der er en del forældre, som stadigvæk skal vænne sig til, at vi kommunikerer via intra. Slutevaluering På skolen skal vi blive bedre til at bruge elevintra 10

11 Indsatsområde skolens hjemmeside Mål: At skolens hjemmeside løbende opdateres og viser, hvilken levende og udviklende skole Vestre Skole er. Hjemmesiden skal samtidig placeres på Skoleporten (UNI-C) Handleplan At der bliver udpeget en ansvarlig webredaktør, der sammen med den tekniske it-ansvarlige sørger for den løbende opdatering. Evaluering Undersøge, hvor mange der besøger skolens hjemmeside. Evaluere ud fra brugernes tilbagemeldinger. Tegn og foreløbige resultater Blevet mere brugervenlig, men stadig mangler. Mangler struktur til opdatering. Forældrene er blevet bedre til at bruge Skoleporten/intranettet Slutevaluering Vi har ikke fået undersøgt, hvor mange der bruger Skoleporten. Vi må konstatere, at det er nødvendigt at have en følgegruppe, som hele tiden opdaterer vores hjemmeside. 11

12 95% målsætningen Mål Alle elever kvalificeres til en ungdomsuddannelse og får en god overgang Handleplan Vi har sat større fokus på 9. Klasserne mht. det pædagogiske læringsmiljø og den pædagogiske struktur Evaluering Tegn og foreløbige resultater Vi har etableret et 9. klassecenter på 3. sal, hvor vores to klasser har et sted for sig selv. Der er således 3 klasselokaler til 2 klasser med tilhørende nyetablerede toiletter. Det 3. klasserum er tænkt som et hænge ud rum og et holddelingsrum. Al undervisning er parallellagt for de to klasser. Dette har bevirket en større arbejdsglæde og motivation for både elever og lærere Slutevaluering Vi kan se, at vi stadigvæk er et stykke fra 95 % -målsætningen. For første gang har Vestre Skole ikke sendt 100 % af en 9. klasses årgang til enten en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Vi har haft 3 elever, der hver især har fået eneundervisning. Disse elever har ikke kunnet fortsætte i et videre uddannelsesforløb. To af dem har undervisning på ungdomsskolens dagtilbud, og den tredje er tilknyttet MUFU. På Vestre Skole har vi tradition for, at mange elever går i 10. klasse eller på efterskole. Herefter er der en meget stor procentdel af elever fra Vestre Skole, der fortsætter i en gymnasial uddannelse. En af de højeste i kommunen Helhed og sammenhæng 12

13 Mål Den enkelte elev oplever helhed og sammenhæng omkring sin læring og skolegang Handleplan Vi har mange traditioner, der binder eleverne sammen om sociale fællesskaber. Vi har stadig fokus på et tæt samarbejde mellem skolen og SFO-delen. I de små klasser har vi et få-lærerprincip og vægter det faglige og det tætte teamsamarbejde omkring klasserne. Evaluering Tegn og foreløbige resultater Vi har glade elever og et godt og tæt samarbejde med forældrene. Vi har stor søgning til skolen og i nogle klasser ventelister. Grundet skolens placering i nærmiljøet og den gode forældrekontakt har skolen et godt ry. Slutevaluering Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Mål Arbejde målrettet med evalueringskulturen Handleplan Vi har gennem de sidste 3 år arbejdet med differentierede elevplaner, dvs. hver klasseteam har udarbejdet deres egen elevplan. 13

14 Evaluering Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Pga. de differentierede elevplaner på de enkelte klassetrin har vi oplevet at forældre, der har børn på forskellige klassetrin, ikke kan gennemskue forskellige tilgange til elevplaner. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Mål At inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse Handleplan Eleverne inddrages gennem lærernes samtaler med den enkelte klasse og elev vedrørende undervisningen. Hensigten er, at eleverne bliver bevidste om, at deres holdning/indsats har betydning. Der er skemalagt en times R/A ugentligt. Elevrådet inddrages. Der er et elevråd for klasse og et for klasse. 14

15 evaluering Evalueres på møder og i klasserne sammen med eleverne samt trivselsforløb i klasserne. Samtidig har vi 2 forældremøder årligt: et fagligt og et trivselsmøde Tegn og foreløbige resultater Vi mangler en rød tråd i arbejdet med respekt og ansvar, så forældre oplever en mere ensartet tilgang til arbejdet med de sociale færdigheder Skolen viderefører arbejdet, da ser er behov for fokus på området igen Slutevaluering Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Handleplan Der er afsat tid til 2 forældremøder og 2 skole/hjemsamtaler pr. år. Desuden er der sat tid af til forskellige sociale arrangementer for skolen. Elevplanen inddrages ved skole/hjemsamtalerne i foråret. 15

16 Evaluering Foregår på lærermøder og i skolebestyrelsen Tegn og foreløbige resultater Slutevaluering Godt og tæt forældresamarbejde, hvor vi oplever en forældrekreds, der har stor interesse for skolens arbejde. Vi oplever generelt stor tilslutning til skolens arrangermenter og forældremøder. Da det blev besluttet at lærerne skulle undervise mere, har vi desværre måttet finde besparelser bl.a. i forældresamarbejdet. Fx har vi nedlagt forældresamarbejdskursus i indskolingen, og faglærerne er taget ud af skole/hjemsamtalerne på mellemtrinnet. Inklusion Skolens arbejde med inklusion af, og specialpædagogisk bistand til, elever med særlige behov Handleplan Vi sætter resurser af til inklusion af elever. Bl.a. gennem AKT-arbejde, specielle undervisningsforløb for enkelte elever, hjemmeundervisning og eneundervisning. Samt generelt fokus på forskellige læringsmiljøer i klassesammenhæng. Evaluering Skolen har evalueret på indsatsen ved elevgennemgang. Resultatet er, at skolen har kunnet inkludere alle elever undtagen en, som fik et miljøskifte til en anden skole. Dansk som andetsprog Undervisningens tilrettelæggelse i 09/10 og 10/11 Handleplan Foregår på små hold som sprogstøtte i klasserne 16

17 Evaluering Vi observerer elevernes resultater i test og afgangsprøver. Tegn og foreløbige resultater Det lykkes bedre med nogle elever end andre. En del har svært ved læseprøven. Nøjagtig ligesom hos vores øvrige elever. Vi ser tegn på flere 2-sprogsforældre til skole/hjemsamtalerne og til vores store fælles sociale arrangementer Slutevaluering Vi er tilfreds med de resultater, vi har opnået ud fra de resurser, vi får tildelt. Vi har ingen integrationsproblemer på skolen Lokale, selvvalgte indsatsområder Gennemsnitlig udgift pr. elev 2010 Hvilke indsatsområder har skolen arbejdet med i 09/10 og 10/11? se udviklingsplan kr. Gennemsnitlig udgift pr. elev til undervisningsmidler I alt inkl. materialer til valgfag, licenser, bøger, it, bolde, fysikmaterialer osv. (Ikke hjemlånsbøger på skolebib) 2. Særskilt af det samlede beløb - udgift til boglige materialer 3. Særskilt af det samlede beløb udgift til digitale undervisningsmidler licenser, abb., programmer og lign. 1) 1225 kr. 2) 321 kr. 3) 181 kr. Andel af lærer- I procent af Bruttotimetal

18 nes arbejdstid, der anvendes til undervisning 09/10 og 10/11 I procent af Nettotimetal : brutto: 37% netto: 42% 10-11: brutto: 39% netto: 44% Antal vejledere. Læse-, matematik-, akt-, musik-. Andre vejledere læsevejledere: 2 AKT-vejledere: 4 Musikvejledere: 1 Gennemført, planlagt undervisning i procent i 09/10 og 10/ : 99,57% 10-11: 99,66% Gennemsnitlig udgift i kroner pr. lærer til efter/videreuddan nelse Kursusudgift: 2062 kr. Kursustid: 17,68 t Elever der modtager dansk som andetsprog Vi havde 3 elever, hvoraf 2 af dem klarede sig rigtig godt gymnasial uddannelse. Den sidste klarede sig mindre godt, men det var ikke på grund af hendes to-sprogshed. 18

19 Udviklingsplaner og Indsatsområde: Udviklingsplan Skolens IT-strategi Skolens it-strategi Hvordan vil skolen understøtte udvikling af elevernes digitale kompetencer (faghæfte 48) i 11/12 og 12/13? Skolens egen handleplan Vi vil fortsat satse mere på de digitale medier. Elevernes mulighed for at medbringe egne computere er med til at skubbe til udviklingen. Vi satser også fortsat på interaktive tavler og nye it-tiltag. Skolens evalueringsplan 19

20 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan 95 % målsætning Mål for indsatsområdet Hvorledes vil skolen i årene 11/12 og 12/13 medvirke til at alle elever kvalificeres til en ungdomsuddannelse og får en god overgang? Og hvordan skal det kunne aflæses/måles af tal/data fra skolen karakterer/hvor eleverne går hen? Skolens egen handleplan Et af skolens fokuspunkter er udskoling. Her vil vi koncentrere os om en anderledes struktur og pædagogiske læringsmiljøer målrettet vores udskolingselever. Vi vil dels fokusere på at inkludere flere elever samt motivere og udfordre vores dygtige elever til et videre uddannelsesforløb. Tal og data afhænger af den elevsammensætning vi har at arbejde med. Når vi inkluderer flere elever, kan vi risikere at vores karaktergennemsnit falder. ligeledes kan vi blive udsat for at flere elever erklæres ikke uddannelsesparate. Men med en øget fokusering på de dygtige elever, kan det muligvis afspejles i. at flere søger gymnasiale uddannelser efter 9. klassetrin. Vi skal dog være opmærksomme på, at det er svært at bryde en efterskoletradition. 20

21 Skolens evalueringsplan Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Helhed og sammenhæng Helhed og sammenhæng Elevens oplevelse af helhed og sammenhæng omkring sin læring og skolegang Skolens egen handleplan Vi vil fortsætte med vores fælles traditioner og fokusere på respekt og ansvar. Vi venter på, at det bliver vores tur til at få skolen renoveret. Vores helt store udfordring mht. læringsmiljøer og inklusion er vores fysiske rammer. Skolens evalueringsplan Vil vi foretage temperaturmålinger på elevernes undervisningsmiljø og løbende afprøve nye læringsmiljøer selv i vores nedslidte og små rammer. Tegn og foreløbige resultater 21

22 Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Skolens egen handleplan Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at standardisere skolens elevplaner, således at der pr 1. jan 2012 er ens elevplaner på 3 niveauer: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolens evalueringsplan Vi vil evaluere på møder og i samtaler med forældre. Tegn og foreløbige resultater 22

23 Skolens slutevaluering. Afventer resultatet Indsatsområde: Udviklingsplan Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Skolens egen handleplan Vi har lærere på kursus i læringsstile og inklusion. Vi søger en mere fleksibel tilrettelægning af undervisningen, således at vi bliver dygtigere til at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. Skolens evalueringsplan På møder og i teamsamarbejdet omkring klasserne. 23

24 Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Skolens egen handleplan Vi fortsætter det samarbejde, der er resurser til. Skolens evalueringsplan Evalueres i skolebestyrelsen og på lærermøder. 24

25 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Inklusion Skolens egen handleplan Vi vil bruge den viden vores personale får på inklusionskurserne. Videndeling med inklusionsambassadørerne. Dråben og kompetencecentrene skal inkluderes i skolens hverdag. Vores mål er, at alle elever inkluderes i deres nærmiljø og ser sig selv som en ligeværdig medspiller i fællesskabet. Vi vil inddrage forældrekredsen i inklusionproblematikken. Skolens evalueringsplan Vi ser, om elever og personale trives og lykkes med inklusionen. Forældrekredsen og skolebestyrelsen inddrages. 25

26 Tegn og foreløbige resultater Skeptisk forældrekreds. Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Dansk som andetsprog Skolens egen handleplan Vi fortsætter vores sprogstøtte ude i klasserne. I kompetencecentret er der tilkoblet 2 lærere med uddannelsen DSA. Vi vil stadig have fokus på forældresamarbejdet med tosprogsforældrene, da det er vores opfattelse, at det har en stor betydning for deres børns skolegang. Skolens evalueringsplan Vi vil nøje følge vores 2-sprogselevers testresultater og forældrenes deltagelse i skolens arrangementer og møder. 26

27 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Indsatsområde: Udviklingsplan Lokale, selvvalgte indsatsområder Faglig læsning inklusionsprojekt for hele det pædagogiske personale kompetencecenter en anderledes udskoling internationalt udvalg Skolens egen handleplan Faglig læsning: Vi læser for livet. Et 2-årigt forløb med konsulentbistand. 27

28 Vestre Skole er en ud af 5 udvalgte skoler på landsplan, der deltager i projektet. Målet er at give elever forudsætninger for at kunne læse faglige tekster i alle fag og give lærerne redskaber til at målet går i opfyldelse. En styregruppe holder møder med konsulenterne, og der afholdes fællesmøder for hele skolens lærerstab også med deltagelse af konsulenterne. Der arbejdes med øvelser med tekster og metoder til at fremme lærernes udbytte. Alle lærere inddrager projektet i deres fag, som senere evalueres. Inklusionsprojekt for alt pædagogisk personale i kommunalt regi. Lærerne deltager i stormøder med oplægsholdere, ambassadører bliver uddannet på PD-niveau og lederne deltager i kurser. Alt sammen til gavn for fælles afsæt og forståelse af begrebet inklusion. Hver institution laver en inklusionsproces, der passer til kulturen. En lokal udfordring er vores nye tiltag Dråben, som er sat i værk i samarbejde med skole- og familieafdelingen. Etablering af et kompetencecenter. Vi vil i løbet af de næste år prøve at etablere og udvikle et læringscenter for elever med særlige behov. Det gælder også for de dygtigste elever. Vores mål er at udvikle faglige som sociale færdigheder hos vores elever. Det tænkes, at funktionerne AKT, DSA-lærere, specialundervisere og lærere, som har lyst til at udfordre de dygtige elever tilknyttes kompetencecenteret. En anderledes udskoling. Vi har fokus på en anderledes udskoling, da vi vil gøre vores elever mere motiveret for at gå i udskolingen på Vestre Skole. Samtidig regner vi med, at få et bedre fagligt miljø og en lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Internationalt udvalg: show me your shoes fortsat fra Afsluttes juni Som et udløb af dette projekt vil vi starte et nyt projekt for de årige, som skal arbejde sammen med vores nye partnerskabsskole fra Finland. Projektet går ud på, at vi opretter et tilbudsfag, hvor tanken er, at eleverne 2-4 timer om ugen skal samarbejde med den finske skole via internettet. Vi skal arbejde med andre fagområder på engelsk. Det er meningen, at disse elever skal på besøg hos deres finske klassekammerater samtidig med at de finske elever kommer på besøg i Danmark i skoleåret Skolens evalueringsplan Mht. internationalt udvalg: Evalueres ved projektets afslutning i maj 2012 og i møder sammen med partnerskolerne i oktober

29 Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering. Skolens profil Det vil vi være kendt for! Vestre Skoles hverdag tilrettelægges således, at skolen bliver et godt lærested og et trygt og udviklende værested for både elever og personale. Hverdagen bygger på Tryghed - Medansvar Kvalitet - Samarbejde 29

30 Vestre Skoles mål er, at den enkelte elev føler og tager et medansvar, så både den enkelte elev og hele klassen får udbytte af undervisningen. Eleverne skal tage medansvar for fællesskabet i egen klasse og på skolen. Vestre Skoles mål er at nå en høj faglig standard gennem en udviklende og udfordrende undervisning. Samarbejdet mellem skolen og hjemmet prioriteres højt for at fastholde og udvikle forståelsen af det fælles ansvar for barnets udvikling og for klassens sociale liv. Vestre Skoles hverdag tilrettelægges således, at skolen bliver et godt lærested og et trygt og udviklende værested for både elever og personale. Hverdagen bygger på Tryghed - Medansvar - Kvalitet Samarbejde Det betyder at: Der er åbenhed og gensidig imødekommenhed. Der er en positiv atmosfære. Skolens traditioner styrkes og nye kan udvikles. Man tør være sig selv. Man føler sig velkommen i klassen og på skolen. Man tør sige sin mening og respekterer andres. Hvad skal der være sket med eleverne, for at vi er tilfredse? Eleverne skal have positive forventninger til deres liv. 30

1. Forord 6. Skoleafdelingen. Opfølgning på tidligere rapport. 2. Metode og proces 11. Udfordringsretten. Skoleafdelingen

1. Forord 6. Skoleafdelingen. Opfølgning på tidligere rapport. 2. Metode og proces 11. Udfordringsretten. Skoleafdelingen Skabelon for kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 (Middelfart Kommunes Skolevæsen) Revideret og sendt til skolerne 200611. 1. Forord 6. Opfølgning på tidligere rapport 2.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Vindinge Skole Visionsplan 2014

Vindinge Skole Visionsplan 2014 Vindinge Skole og SFO planlægger sin udvikling i 4-årige forløb, som er sammenfaldende med skolebestyrelsens valgperiode. Udviklingen er beskrevet i nedenstående Visionsplan, som er lavet som et samarbejde

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Til alle pæd. medarbejdere. 25.09.14

Til alle pæd. medarbejdere. 25.09.14 Til alle pæd. medarbejdere. 25.09.14 Abildgårdskolens 3 indsatsområder skoleåret 14-15 er: - Fra undervisning til læring - Bevægelse - Inklusion. Udvælgelsen af netop de 3 områder bygger på det forberedende

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag

Den Sammenhængende Skoledag Vestre Skole og Åløkkeskolen for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen http://odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere