Odense Lærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Lærerforening"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening

2 Side Indledning Løn og arbejdstid Løn Løntjek... 3 Arbejdstid Pædagogik og skolepolitik Folkeskolereformen Inklusion og specialundervisning... 5 Kvalifikationskrav/ansvar for undervisningen... 5 Kompetenceudvikling Mærsk-ansøgningen... 6 Fleksibel skolestart og frikommuneforsøg... 6 Kvalitet i skolen Reorganisering af Børn- og Ungeforvaltningen... 7 Arbejdsmiljø og skolepolitik Balance og ressourcer Psykisk arbejdsmiljø... 8 Ytringsfrihed Lærerarbejdspladser... 9 Trivselsundersøgelsen... 9 Social kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed) Samarbejde og udvikling af det fagpolitiske arbejde Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten Faglig klub-møder Kommunikation SOSU-underviserne UUO-vejlederne Psykologer samt tale-/hørekonsulenter og lærere... 13

3 Samarbejdsfora MED-systemet Samarbejdsfora og øvrige kontrakter Udvalgsoversigter Fraktion 4 - Pensionistudvalget...15

4 1 Den skriftlige beretning blev året, hvor Odense Kommune nåede bunden på skoleområdet. En bundplacering som nr. 98 ud af landets 98 kommuner, som den kommune, der bruger færrest kroner pr. elev i folkeskolen. Tallene fremgår af et bilag til møde i Børn- og Ungeudvalget den 20. maj En trist bundrekord er det først og fremmest for de elever, det går ud over, men også for alle de lærere, psykologer, vejledere og andre, som arbejder for, at eleverne skal gå videre med en god grunduddannelse. Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at havde eleverne i Odense Kommune gået i skole i en af de øvrige storbyer, som vi normalt sammenligner os med, så ville der være mellem 200 og 240 mio. kr. mere til at sikre kvaliteten i undervisningen. I Odense Lærerforening har vi brugt mange kræfter på at påvirke politikere, forældre og øvrige borgere til at arbejde for, at skoleområdet i Odense bliver prioriteret. Penge brugt på skoleområdet bør ses som investering og ikke som en udgift. Vi har sat fokus på skoleområdet både via lokale og landsdækkende medier samt via breve og møder med politikere, forældre m.fl. Det kan undre såre, at der endnu ikke er politisk flertal for at handle ud fra, at der er en sammenhæng mellem byens vækststrategi og den økonomiske prioritering af skoleområdet. Elevernes udbytte af deres skolegang betyder meget for forældre og for fremtidens økonomiske situation. De elever, der går i skole nu, får ikke en ny chance og den økonomiske nedprioritering af skoleområdet har allerede været langvarig i Odense. Hvornår det lykkes at få skoleområdet opprioriteret i Odense vides endnu ikke. De første spæde skridt kan dog ses. Det blev ikke skoleområdet, der selv via ekstra besparelser skulle finansiere de manglende penge på skoleområdet, som der ellers var lagt op til i budgetmaterialet. Desuden er der i budget 2015 givet 137 mio. kr. over fire år til renovering af skoler og børnehuse samt afsat 10 mio. kr. til vikarudgifter - men kun for et år. Til gengæld er det meste af den administrative besparelse på reorganiseringen på ca. 11. mio. kr. pålagt skolerne som en ekstra besparelse. Arbejdsvilkårene for lærere og andre, der arbejder med børn i skolerne i Odense, er voldsomt pressede. Det viser sig også med alt tydelighed i trivselsundersøgelserne, der nu for tredje år er alarmerende røde på lærerområdet. Specialområdet har også store udfordringer med trivslen. Det er en naturlig følge, når en kommune vælger at drive skoleområdet på laveste niveau. Kravene i Folkeskoleloven, skolereformen, inklusionsreformen, vejlederreformen mm. er landsdækkende, og gælder dermed også for Odense Kommune. Odense Kommune kan ikke meddele regeringen, at de ikke har råd til at leve op til reformernes krav. Derfor opstår der en enorm ubalance mellem krav og resurser, som opleves af den enkelte helt ud på arbejdspladsen. Derudover har der gennem længere tid været en meget hård tone fra kommunens side overfor lærergruppen. Det kulminerede sidste år omkring jul med et udkast til et administrationsgrundlag, der regulerer arbejdstiden på skolerne. Administrationsgrundlaget var tydeligvis udarbejdet mod lærerne og ikke med lærerne. Kort efter jul ændrede tonen sig markant, og efter en række møder mellem kommunen og OLF, udsendte kommunen et administrationsgrundlag, der var væsentligt bedre, selvom der bestemt er plads til forbedringer. Vi er nu midt i en evalueringsproces om administrationsgrundlaget, og der er udsigt til forbedringer. Hvis forbedringerne skal have virkning, kræver det, at kommunen står ved indholdet og holder skolelederne op på, at det skal efterleves på alle skoler. Men uanset hvad det lykkes at komme igennem med af forbedringer, så vil det kun være lappeløsninger, dels på LOV 409 og dels på et skolevæsen med en meget dårlig økonomi.

5 2 Desværre har Odense Kommune valgt en ny konfliktkurs på lønnen, som det endnu ikke er lykkedes at få ændret. Det handler dels om, hvorvidt skolerne kan undlade at udmønte lærernes lokallønsmidler for at bruge dem til at dække underskud på skolens budget. Dels handler det om, at kommunen meget ensidigt vil bruge lønmidlerne på få lærere til trods for, at lærerne ønsker en mere ligelig fordeling. Det fører naturligt tankerne tilbage til notatet om, at kommunen ville satse på de fremmeste lærere. Er det fortsat et notat, som lederne pålægges at agere efter? Vi oplever, at skoler overhovedet ikke vil rykke sig fra deres første udspil, og at begrebet forhandling, hvor begge parter mødes, bliver ikke eksisterende. Dermed ender vi med et uenighedsreferat på skoleniveau. Begge dele svarer meget dårligt overens med kommunens ønske om at fremme social kapital, der netop handler om tillid, retfærdighed og samarbejde. Hvis vi igen skal arbejde målrettet med kvaliteten af børnenes skolegang og arbejdsvilkårene, kræver det, at der politisk bliver flertal for at lave en fælles lokalaftale/finde løsninger og investere i folkeskolen. Selvom tonen er markant forbedret i Børn- og Ungeforvaltningen og oplevelsen er, at vi bliver lyttet til, og at lærerarbejdet anerkendes, så kræver det en stor indsats fra kommunens side, hvis det også skal udmøntes i reelle handlinger helt ude på skolerne. Der skal findes fælles løsninger, balancen mellem arbejdsopgaver og resurser skal genoprettes, og der skal handles mere overordnet på den dårlige trivsel og det kraftigt stigende sygefravær. Løn og arbejdstid Løn I forbindelse med overgangen til Lov 409 bortfaldt det tidligere Odense-tillæg. Odense Lærerforening anmodede allerede i november 2013 Odense Kommune om forhandling, men først i maj var Odense Kommune klar til at indlede forhandlinger. Kommunen havde i mellemtiden opsagt de eksisterende forhåndsaftaler på folkeskoleområdet. I juni blev vi enige med Odense Kommune om en ny forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne i Odense. Et væsentligt mål for foreningen var fastholdelse af de hidtidige lønmidler, hvilket lykkedes. Forhåndsaftalen indeholder et Nyt Odense-tillæg på kr. årligt i 31/ niveau, til alle lærere og børnehaveklasseledere. Med tillægget er der afregnet for varetagelse af opgaven som klasselærer, tillæg for deltagelse i selvstyrende team samt tillæg til lærere og børnehaveklasseledere med flere/skiftende arbejdssteder (lærere på geografisk adskilte skoler, der fast arbejder på mere end en matrikel får samtidig særskilt tillæg). Som en konsekvens af Lov 409 indgår undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg ikke i Nyt Odense-tillæg. Forhåndsaftalen indeholder desuden fortsættelse af tillæg på skoler med mange tosprogede elever tillæg til klasselærere i klasser med 27 elever eller flere tillæg til kontaktperson til elevråd, tillæg til lærere i obsklasser tillæg for flere/skiftende arbejdssteder for lærere på geografisk adskilte skoler tillæg til TR og AMR tillæg for specialviden og erfaring fra Vollsmoseskoler tillæg for PD- og Masteruddannelse tillæg til lærere på grundløn. Midlerne fra de tillæg, der er ophørt, er alle anvendt til Nyt Odense-tillæg.

6 3 Det har også været nødvendigt at indgå ny lønaftale for lærerne på CSV. Der er her indgået en forhåndsaftale, der reelt er en videreførelse af de tidligere aftaler. Selvom Odense Lærerforening allerede i god tid før sommerferien foreslog en sådan aftale, og der reelt blot var tale om en videreførelse i tidligere aftaler, var Odense Kommune først i november klar til at indgå aftalen. På enkelte andre områder har Odense Lærerforening indgået konkrete lønaftaler, men flere steder er foreningen blevet mødt med, at der ikke har været afsat midler til lokale lønforhandlinger. Dette til trods for at Odense Kommune officielt tilstræber, at der fortsat udloddes lokal løndannelse/ny løn. Løntjek Som et led i kampagnen Er du OK har foreningen sat fokus på løntjek i ugerne 45 og 46. Løntjekket er foregået via TR, der har indsamlet lønsedler fra medlemmerne og videresendt dem til foreningen, hvor lønsedlerne er blevet tjekket. Der har været særligt fokus på, om der er udbetalt korrekt undervisningstillæg, men andre elementer på lønsedlen er samtidig blevet tjekket. De enkelte medlemmer har efterfølgende fået direkte svar fra foreningen, og TR er orienteret om generelle forhold på skolen. Generelt har de fleste skoler en mindre fejl i beregningen af undervisningstillægget, denne vil blive rettet i forbindelse med opgørelsen af undervisningstillægget ved skoleårets afslutning. Nogle steder er der større fejl med for lidt udbetalt undervisningstillæg, forkert specialundervisningstillæg m.m. For flere læreres vedkommende er der fundet ret store beløb, som lærerne nu har fået efterbetalt. Det drejer sig bl.a. om lærere, der tidligere har været ansat mindst 5 år på en Vollsmoseskole og efterfølgende er berettiget til et kvalifikationstillæg - også ved ansættelser på andre skoler i kommunen. Arbejdstid Arbejdstiden blev som bekendt reguleret ved lov efter lockouten. En meget lang tradition for en arbejdstidsaftale, som begge parter var nået til enighed om, blev dermed erstattet af Lov 409. Lærerne skulle ifølge regering og KL normaliseres. I et hug ændredes lærerrollen fundamentalt - og dermed også skolen. Fra en tid, hvor lærerne med et professionelt råderum, fleksibelt kunne tilrettelægge arbejdet efter opgaven, blev lærerne reguleret af arbejdstidsreglerne i loven. Fra en tid, hvor lærerne arbejdede, til opgaven var løst, skulle de nu arbejde, til de fik fri. Der blev dog i Lov 409 mulighed for at indgå en lokalaftale. Det skete mange steder rundt om i landet, men i Odense kunne der ikke findes politisk flertal for en aftale. I første omgang blev vi i stedet præsenteret for et administrationsgrundlag, der var helt uacceptabelt. Det lykkedes dog at få den taget af bordet og starte en drøftelse om et Forståelsespapir en fælles forståelsesramme om værnsregler for lærere og børnehaveklasseledere. Odense Lærerforening og Skoleafdelingen var igennem en lang og god proces. Odense Lærerforening arbejdede i forbindelse med udmøntningen af Lov 409 især med fokus på: - Tilstrækkelig tid til forberedelse - Max. undervisningstimetal

7 4 - Balanceret reduktion - Opgaveoversigten (værnsregel) opgavens art og omfang samt varsling af evt. ændringer - Fulde arbejdsuger - Undgå delt tjeneste (værnsregel) - Arbejde på hverdage mellem kl Mødetid før undervisningsstart - Fleksibilitet over 37 timer - Vikararbejde - 6. ferieuge - Pausetid - Lejrskoler - Vilkår for tillidsvalgte - Ledelsesansvar som følge af Lov 409 Forståelsespapiret var færdigt, der manglede kun en enkelt formulering, og tillidsrepræsentanterne var orienteret. Efter deadline blev forståelsespapiret af uforklarlige grunde taget af bordet, og vi endte med det kendte administrationsgrundlag, som var ændret radikalt på en række afgørende punkter. Administrationsgrundlaget er netop nu i gang med at blive evalueret. Om der viser sig en mulighed for at lave en lokalaftale, som absolut ville være den bedste løsning, om der kommer forbedringer af administrationsgrundlaget, eller om vi kommer endnu længere væk fra en fælles løsning, ved vi ikke i skrivende stund. Pædagogik og skolepolitik Der er ingen tvivl om, at KLs og regeringens aftalte overgreb i 2013 fra dette skoleår af har betydet så store forringelser af lærernes arbejdsvilkår, at det mærkbart går ud over kvaliteten af elevernes undervisning. Undervisningsministerens evindelige undervisning på en ny, spændende og anderledes måde runger hult ude i virkeligheden på skolerne. Det er fornedrende at tale sådan til lærerne og om deres faglighed, især når lærerne fortsat knokler hver dag for at levere den bedst mulige undervisning målrettet den enkelte elev, og når vi ved, at læreren fortsat er den største enkeltstående faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Der er langt fra reformens intention om et fagligt løft til den virkelighed, skolerne befinder sig i. Den økonomiske kobling mellem Lov 409 og reformen kan allerede år 1 betegnes som det største selvmål i dansk skolepolitisk historie. Folkeskolereformen I august 2014 trådte folkeskolereformen i kraft, og i Odense er ambitionerne store for at realisere formålene om fagligt løft, fordybelse, bevægelse samt inklusion uden at prioritere folkeskolen økonomisk. Odense Lærerforening har nøje fulgt skolernes muligheder for at kunne leve op til skolereformen, men den i forvejen underfinansierede skolereform er ekstra hårdt presset af en fortsat økonomisk bundplacering for folkeskoleområdet i Odense. Rammerne for udrulningen af folkeskolereformen er presset af ubalancen mellem de større krav om mere undervisning og de stadigt flere medfølgende opgaver. Det billede, der tegner sig på skolerne er, at lærerne har meget svært ved

8 5 at leve op folkeskolelovens bestemmelser om at tilrettelægge en spændende og varieret undervisning, der udfordrer den enkelte elev. Vores fokus på skolerne har i år været rettet mod at forpligtige både forvaltningen og politikerne på, at folkeskolen i Odense opprioriteres og at give lærerne gode vilkår for at løfte opgaven med bl.a. Folkeskolelovens 18 om undervisningens tilrettelæggelse og 13, stk. 2, om elevernes udbytte samt opgaver vedr.: bevægelse i undervisningen understøttende undervisning inklusion udfordrer undervisningen lektiehjælp og faglig fordybelse vikardækning af undervisningen flere undervisningstimer længere skoledag den åbne skole Inklusion og specialundervisning Specialskolerne og specialklasserne mærker tydeligt, at den øgede inklusion betyder flere elever med større faglige problemstillinger end tidligere. Den aktuelle svære opgave er at omsætte folkeskoleloven til specialundervisningen. Det kræver en stor arbejdsindsats og efteruddannelse. Odense skolevæsen har fået en meget lav eksklusionsprocent på 5,3%. Drivkraften har hovedsagelig været økonomisk betinget, da det koster skolen dyrt ( kr. per elev) at henvise elever til specialklasser. OLF har gennem flere år ønsket fokus på kvaliteten i specialundervisning og inklusion. Måske er der en kommunal imødekommelse gennem arbejdet med ansøgningen til Mærsk-fonden. Kvalifikationskrav/ansvar for undervisningen Folkeskoleloven foreskriver flere timer i den fagopdelte undervisning. Folkeskoleloven præciserer, at lærerne har den generelle undervisningskompetence på klassetrin, og vi varetager undervisningen i alle fag og emner og dele af den understøttende undervisning. Vi har i Odense Lærerforening nøje fulgt, om skolerne lever op til kvalifikationskravet i Folkeskoleloven, og Odense Lærerforening har rettet dokumenteret henvendelse til regionscheferne om skoler, der ikke lever op til kvalifikationskravet i den fagopdelte undervisning. OLF har taget følgende tiltag: undersøgelse af ikke-læreruddannedes andel af fagopdelt undervisning påpeget overfor kommunen, at de er forpligtet på at tilrette, hvor kvalifikationskravet ikke bliver efterlevet. Dette er efterfølgende sat i værk. Kompetenceudvikling OLF har i knapt et år deltaget i det lokale partsudvalg for kompetenceudvikling. Baggrunden er den milliard kroner, som blev afsat i forbindelse med skolereformen. En vigtig opgave er afdækningen af lærernes undervisningskompetence (linjefag). Odense Kommune benytter de afdækningsværktøjer, som er udviklet af Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen

9 6 Målet er, at eleverne undervises af lærere med undervisningskompetence/linjefag i mindst 95 procent af timerne i Pt. sker det i 78 procent af timerne i Odense Odense skolevæsen begynder det første år med kompetenceudvikling i tidlig sprogstart, tysk, dansk, idræt og håndværk/design Mærsk-ansøgningen Børn- og Ungeforvaltningen har ønsket et tæt samarbejde om en ansøgning til Mærsk-fonden under overskriften Inkluderende læringsmiljøer. Foruden OLF indgår også BUPL og Skolelederforeningen i ansøgningen. Vores klare udgangspunkt for ansøgningen er, at en styrkelse af lærernes kompetenceudvikling skal målrettes en inklusionsindsats, som kan mærkes på skolerne, samt at inklusionsindsatsen er en fortløbende proces, der rækker ud over ansøgningens indhold. Ansøgningen er på 8,4 mio. kroner. Odense Lærerforening har sat fokus på følgende indhold i ansøgningen: Et diplommodul Fagdidaktik og klasseledelse i et inkluderende perspektiv En målrettet praksisnær kompetenceudvikling gennem Co-teaching med et rejsehold, hvor der afsættes tid til, at lærere og en fagperson med stor specialpædagogisk viden i fællesskab planlægger, gennemfører og evaluerer den inkluderende undervisning Der afsættes arbejdstid til lærerne, så der er mulighed for reel kompetenceudvikling, bl.a. gennem en ekstra vikarpulje til skolerne Fleksibel skolestart og frikommuneforsøg Folkeskoleloven tager fortsat udgangspunkt i den udelte skole, hvor klassen er den bærende enhed. Det er der forskningsmæssigt belæg for, og det styrker samtidig de fagligt svage elever. Fleksibel skolestart indebærer et opgør med klassen og dens forpligtende fællesskab og i den forbindelse oftest er brugt som et sparehåndtag. Dele af projektet hører under frikommuneforsøgsordningen. Undervisningsministeriet stiller ifølge sig selv store krav til handleplaner og evalueringer i forbindelse med hvert enkelt forsøg, samt et skærpet fokus på de elever, der er svagest stillede. Forskning viser, at især de svagest stillede elever har brug for trygge og faste rammer. Skift er gift for denne gruppe. Indtil nu har Odense Lærerforening erfaret, at der ikke følges op på den løbende evaluering, hverken på de enkelte skoler, fra Odense Kommunes eller regeringens side. Odense Lærerforening forsøger at fastholde Odense Kommune på, at de er forpligtet til at evaluere. Vi har løbende afholdt møder med de seks skoler, der deltager i forsøget med fleksibel skolestart. Formålet med disse netværksmøder har været, at de enkelte skoler havde mulighed for at udveksle erfaringer samt, at vi som forening har haft mulighed for at følge op på hvilke erfaringer, skolerne gør sig. Odense Lærerforening har besvaret en række henvendelser fra forældre. Kvalitet i Skolen Odense Kommune fastholdt i 2014 systemet Kvalitet i Skolen (KIS) som deres balance mellem tilsyn og kvalitetsudvikling.

10 7 Kvalitetsrapport 2014 virker mange steder som et skønmaleri med udvalgte indslag, der ikke er karakteristiske for folkeskolens situation i Odense. Dette blev med al tydelighed udstillet på det høringsmøde om KIS, som kommunen havde indbudt skolebestyrelserne til den 13. januar på Phønix. Høringsmødet blev afholdt uden reel dialog med skolebestyrelserne. I stedet kunne man som skolebestyrelsesmøde besøge, og blive inspireret af, forskellige workshops, hvor udvalgte skoler fremviste deres bud på "kvalitet i skolen". Dermed bliver KIS ikke et reelt redskab for handlinger, som kan styrke kvaliteten i undervisningen, men i stedet et skønmaleri, som de enkelte skoler, med de tildelte ressourcer, ikke har mulighed for at kunne tilbyde. Odense Lærerforening har flere år i træk påpeget overfor både embedsmænd og kommunale politikere at KIS, som det anvendes i praksis, er et meget svagt evalueringsredskab. I 2015 virker det som om, at kritikken er taget til efterretning, og fra år 2015 vil KIS ikke længere være det redskab, kommunen gør brug af, når kvaliteten skal måles. I stedet indfører man fra 2015 en læringsmiljøvurdering, som er baseret på blandt andet spørgeskemaer til forældre, elever og lærere. Vi vil i lærerforeningen følge det nye kvalitetssystem nøje. I forhold til KIS har Odense Lærerforening: Analyseret den procesplan, som KIS følger - lige fra de enkelte læreres arbejde med KIS - til den rapport, der forelægges byrådet. Bemærket, at kriterierne i sorteringsprocessen tyder på at være det, der er bedst præsentabelt eller det, der passer ind i en bestemt dagsorden. Deltaget i høringsmøde omkring KIS den 13. januar på Phønix. Reorganisering af Børn- og Ungeforvaltningen Reorganiseringen blev gennemført den 1. april. Odense Lærerforening havde forud for beslutningen forsøgt at påvirke og påvise det dybt problematiske i, at man reorganiserer forvaltningen, opsplitter Skoleafdelingen, nedlægger hvervet som skolechef samtidig med, at folkeskolen står over for de mest omfattende omvæltninger på skoleområdet. Strukturændringen skulle levere 11,1 mio. kr. i besparelse, som skulle findes på ledelse og administration. Vi var stærkt skeptiske i forhold til, om der kunne opnås den ønskede nettobesparelse, og om besparelsen blot blev lagt ud på skolernes ledelser, som i virkelighedens verden ville betyde, at kerneydelsen ville rammes. Selvom direktøren var blevet gjort opmærksom på dette flere steder fra, blev besparelserne lagt ud på skolerne. Direktøren blev skiftet ud kort efter 1. april. I begyndelsen af indeværende skoleår fik regionscheferne hver især områder, som de blev formænd for. Hvervet som skolechef opstod i ny form som Formand for skolens udvikling. Odense Kommune har prioriteret det generelle fremfor faglighed og specialisering. Arbejdsmiljø og skolepolitik Balance og ressourcer Vi oplever, at der er en ubalance mellem undervisningen og forberedelsen - eller helt overordnet ikke er balance mellem de opgaver, der skal løses og så de ressourcer, der er til at løse opgaverne. Det belaster det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Skolerne er presset på økonomien, hvilket sætter den nødvendige balance under yderligere pres. OLF kan - via tilbagemeldinger fra tillidsvalgte og

11 8 medlemmer - generelt konstatere, at der ikke er den fornødne tid til forberedelse af undervisningen og løsningen af øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen. Lærerne oplever, at det går ud over kvaliteten i undervisningen og dermed elevernes udbytte. Det slider, når fagligheden skrider. Odense Lærerforening har medvirket til at sætte landsdækkende fokus på det øgede sygefravær. I kommunens administrationsgrundlag for læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid står der under afsnittet opgaveoversigten blandt andet: Børn- og ungeforvaltningen forudsætter, at skolelederen er opmærksom på, at der er den nødvendige balance mellem undervisningsopgaverne, forberedelse og efterbehandling, jf. folkeskoleloven og i løbet af skoleåret følger og støtter den enkelte lærer. OLF arbejder til stadighed for, at det bliver muligt at opfylde folkeskolens formål og særligt 13 og 18 ved: at holde møder med lokale politikere og landspolitikere at samle dokumentation for problemet og videreformidle til diverse medier at mødes med rådmanden at samarbejde med MED-repræsentanter i MED-udvalgene Psykisk arbejdsmiljø Flere års økonomisk nedprioritering af skolerne i Odense, en skolereform, de nye arbejdstidsregler og en forventning om øget inklusion har skabt et behov for et skærpet fokus på lærernes og børnehaveklasseledernes psykiske arbejdsmiljø. Odense Lærerforening afsøger hele tiden nye veje til at sætte fokus på arbejdsmiljøet på arbejdspladserne: - Lærernes arbejdsmiljø drøftes med politikerne. - OLF bruger den årlige trivselsmåling som afsæt til nye drøftelser med Odense Kommune. - Konsekvenser af de ændrede arbejdsvilkår har været indhold på kurser for TR og AMR. - OLF har haft større fokus på risikovurderinger, APV-arbejdet og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. - OLF har sat fokus på at arbejdsmiljøarbejdet integreres bedre i MED-systemet. Ytringsfrihed Odense Lærerforening iværksatte i 2013 en undersøgelse af ytringsfriheden blandt odenseanske lærere. Undersøgelsen viste med al tydelighed, at mange lærere i Odense føler sig pressede, når det gælder deres pligt til at ytre sig om pædagogiske forhold på skolerne i Odense. En tendens, som ikke var ukendt blandt andre faggrupper i kommunen. Problematikken blev aktualiseret endnu engang, da Erik Schmidt, lærer på Agedrup Skole, blev indkaldt til en tjenstlig samtale på baggrund af sine ytringer på et lærermøde på skolen. Odense Lærerforening gik ind i sagen, og der afventes nu en afgørelse, da DLF har lagt sag an mod kommunen. På baggrund af den stigende og aktuelle bekymring for ytringsfriheden på skolerne har Odense Lærerforening været engageret i følgende tiltag: Ytringsfrihed er blevet et af DLF s fokuspunkter Deltagelse i samling for ytringsfriheden den 29. oktober, hvor formand Anne-Mette K. Jensen holdt tale.

12 9 Samarbejde med Odense Kommune om en fælles temadag den 19. november for skoleledere og tillidsvalgte. Udarbejdelse af dogmer sammen med de tillidsvalgte og Odense Kommune. Dogmerne skal trykkes på en plakat, der hænges op på alle skoler i Odense. Plakaten skal synliggøre vigtigheden af at skabe ytringsfrihed på skolerne i Odense. Lærerarbejdspladser Med de nye arbejdstidsregler med tilstedeværelsespligt fulgte også, at der kunne stilles krav om ordentlige arbejdspladsforhold. Odense Lærerforening opfordrede allerede tidligt forud for skoleåret til, at det blev sat på MED-dagsordenen, så der i god tid kunne findes løsninger. Odense Lærerforening har efterfølgende haft stort fokus på arbejdspladsforhold: - I august 2014 gennemførte foreningen en undersøgelse af arbejdspladsforholdene med hjælp fra TR og AMR. - LærerBLADET havde fokus på lærerarbejdspladser i maj-nummeret og september-nummeret. - Foreningen har opfordret til, at der foretages risikovurderinger i forhold til arbejdspladsforhold. - Odense Lærerforening har lagt pres på Odense Kommune for at bringe arbejdspladsforholdene i orden. Med Budget 2015 blev der sat 137 mio. kr. af til skolernes fysiske rammer. Odense Lærerforening forventer, at nogle af pengene bruges til lærerarbejdspladser. - Foreningen har opfordret til at beskrive arbejdspladsforholdene i APV en. Trivselsundersøgelsen Forud for Trivselsundersøgelsen 2015 modtog arbejdspladserne en plan for processen i dette års trivselsundersøgelse. Heri blev præciseret, at trivselsundersøgelsens spørgeramme skulle gennemgås med personalet forud for gennemførelsen. Og der var en deadline for, hvornår handleplaner skulle være påbegyndt i SafetyNet. Odense Lærerforening har haft fokus på mange dele af arbejdet med trivselsundersøgelsen: - I september gennemførte foreningen en undersøgelse blandt TR og AMR for dels at finde ud af, om spørgerammen var blevet gennemgået og dels for at finde ud af, om det var lærernes og børnehaveklasseledernes forberedelsestid, der skulle bruges til at gennemføre undersøgelsen. - Trivselsrapporterne er blevet analyseret. Der er blevet uddraget tendenser, og det er blevet sammenlignet med sidste års undersøgelse for at følge udviklingen. Odense Lærerforening følger tæt, hvad ledelse betyder for en arbejdsplads trivselsmåling. - Sidste års trivselsundersøgelse er blevet diskuteret med de politiske partier. - Der følges løbende med i, om de enkelte arbejdspladser opretter handleplaner og konkret bruger trivselsundersøgelsen til at forbedre arbejdsmiljøet. - Det er blevet påpeget overfor Odense Kommune, at centrale fortolkninger af trivselsundersøgelsens resultater ikke altid gavner det lokale arbejde med rapporterne. - Der har været stor pressefokus på trivselsundersøgelserne.

13 10 Social kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed) I Odense Kommunes medarbejdergrundlag er social kapital det ene vigtige ben i samarbejdet om udviklingen i kommunen, og derudover er der i kommunens arbejdsmiljøstrategi sat et mål om en stigning på social kapital på 5% i forhold til 2012 niveau. Kommunen sender altså tydelige signaler om, at arbejdet med social kapital er vigtig for medarbejdernes trivsel. Odense Lærerforening må dog endnu engang konstatere, at der mangler handling bag kommunens gode intentioner og målsætning, da den sociale kapital på kommunalt niveau er faldet med 0,69% i forhold til På skoleområdet er det halvdelen af skolerne, der stadig har et rødt resultat på social kapital i trivselsundersøgelserne, og det er meget få af de resterende skoler, der har grønne resultater. Odense Lærerforening har fokus på: at værdierne i social kapital er en del af hele driften af et skolevæsen at de håndtag, der blandt andet findes i administrationsgrundlaget og medarbejdergrundlaget, som handler om tillid, retfærdighed og samarbejde, bliver til reel handling på alle folkeskoler i kommunen at social kapital er et omdrejningspunkt, når der med kommunen drøftes rammer for Lov 409 og i drøftelserne af trivselsundersøgelsernes resultater at der er fokus på udviklingen af social kapital på alle niveauer i MED-udvalgene at gode løn og arbejdsvilkår har en afsmittende effekt på en positiv udvikling af social kapital Samarbejde og udvikling af det fagpolitiske arbejde Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsvilkårene har ændret sig markant med Lov 409. Ubalancen mellem krav og ressourcer lægger et stort pres på skolerne. TRs og AMRs rolle har aldrig været mere central. Det gode og konstruktive samarbejde mellem TR og AMR er derfor uvurderligt, når det handler om at arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø på skolerne. Odense Kommune har desværre endnu ikke ønsket at indgå en aftale om vilkårene for de tillidsvalgte. Dermed gælder begreberne fra henholdsvis MED-aftalen og arbejdsmiljøloven om den nødvendige og tilstrækkelige tid til TRs og AMRs arbejdsopgaver. Det har medført meget ulige vilkår for at løse opgaverne, afhængig af den enkelte leders indstilling. Mange steder har de tillidsvalgte oplevet, at der ikke er foretaget den nødvendige balancerede reduktion. Det har betydet et voldsomt arbejdspres. Odense Lærerforening vil gerne understøtte og styrke TR og AMRs arbejdsvilkår og netværk samt forbedre mulighederne for at skabe sammenhold og styrke fællesskabet blandt medlemmerne. Odense Lærerforening har derfor taget flere forskellige initiativer for at styrke sammenholdet i foreningen. Nogle initiativer er rettet direkte mod medlemmerne, mens andre er mere målrettet TR og AMR. Det lykkedes at blive enige om, at TR kunne samles til møder 11 mandage i løbet af skoleåret TR-gruppen har afsendt et brev om de kritisable arbejdsforhold til rådmanden

14 11 Tilbud om kursus i Faglig klub-samarbejdet i samarbejde med de fynske lærerkredse Uddeling af boggaver med budskabet om at holde fri, når man har fri. Uddelingen havde fokus på sammenholdet og sendte et vigtigt arbejdsmiljøbudskab Kursuseftermiddag for TR og AMR torsdag den 3. april med fokus på arbejdet i de lokale MEDudvalg Fælles kursus for TR og AMR på Gl. Avernæs den september 2014 Fælles kursusdag for TR og AMR den 20. januar 2015 Danmarks Lærerforening tilbød den 29. september 2014, sammen med de fynske kredse, en kursusdag for nyvalgte AMR Med udgangspunkt i den lokale MED-aftale blev der udarbejdet en oversigt over AMRs opgaver Odense Lærerforening sætter desuden løbende fokus på MEDs arbejdsmiljøopgaver og tager løbende nye initiativer: Opsamling på arbejdet med Trivselsundersøgelsen Spørgeskema om arbejdet med APV en på skolerne den 11. december 2014 Opmærksomhed omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse Faglig klub-møder Det er Odense Lærerforenings målsætning, at der etableres Faglig klub-bestyrelser på hver enkelt arbejdsplads. Styrelsesmedlemmer deltager i Faglig klub-møder, når det ønskes. - I perioden december februar 2015 deltog ST-medlemmer på Faglig klub-møder med et debatoplæg, dels for at sætte fokus på problemstillinger, handlemuligheder og løsninger i forhold til arbejdstidsreglerne, og dels for at styrke dialogen mellem kredsstyrelsen og kredsens medlemmer. - ST-medlemmer deltager løbende på Faglig klub-møder - både med oplæg til en faglig debat - og i møder omhandlende konkrete lokale problemstillinger. - I maj 2014 afholdt Odense Lærerforening møde om OK15 samt tilbød at komme og holde oplæg på Faglig klub-møder. Kommunikation Odense Lærerforening har gennem længere tid haft fokus på foreningens generelle kommunikation. Vi har derfor iværksat flere tiltag for at styrke kommunikationen - især i forhold til medlemmerne. Vi har dels hentet hjælp i DLF s kommunikationsafdeling og dels i kommunikationsfirmaet Datagraf, som i skrivende stund er i gang med en medlemsanalyse, der skal kvalificere foreningens kommunikation i et fremadrettet perspektiv. Tiltag indenfor det sidste år: LærerBLADET, ny redaktør Facebookside Ny hjemmeside under udarbejdelse Medlemsundersøgelse Workshop om kommunikation

15 12 SOSU-underviserne Lærerne på SOSU-skolen står, ligesom folkeskolens lærere, overfor store udfordringer og problemer, der påvirker arbejdsmiljøet. De skal implementere EUD-reformen samtidig med at skulle arbejde under Lov 409. Her er problemet også at få en ordentlig balance imellem undervisning og tilhørende forberedelse. Samtidig planlægges der med rullende skemaer oftest kun 4 uger frem, da der igennem et skoleår er mange forskellige hold af elever og uddannelsesforløb af forskellig varighed. Det betyder, at lærerne jævnligt kan blive udsat for, at den forberedelse, man havde regnet med, af ledelsen ændres til undervisning. SOSU-underviserne er organiseret under flere forskellige fagforeninger udover DLF er det 5 andre organisationer. Der er derfor fra centralt hold oprettet et Rejsehold, som består af en centralt placeret konsulent fra hver organisation. Herudover deltager for DLFs vedkommende de lokale kredsrepræsentanter, der arbejder med SOSU-området. SOSU TR ere og AMR ere kan lokalt blive enige om at tilkalde hjælp fra Rejseholdet, hvis det man ønsker Rejseholdets hjælp til ikke kan klares pr. mail eller telefon. Odense Lærerforening har tilknyttet en konsulent til SOSU-skolen samt et kredsstyrelsesmedlem. OLF har: arbejdet for etableringen af et centralt rejsehold et kredsstyrelsesmedlem og en konsulent tilknyttet rejsehold og SOSU-skolen en konsulent fast tilknyttet i det daglige samarbejde med TR på SOSU-Fyn deltaget med en kredsrepræsentant i et fælles TR- og AMR SOSU kursus den 20. november 2014 i Odense UUO-vejlederne UUO-vejlederne er, ligesom folkeskolens lærere, også udfordret af store forandringer i deres arbejdsliv. Der skal implementeres en EUD-reform, som har til formål, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Selvsamme EUD-reform betyder dog også, at store dele af vejledningen nu overgår til folkeskolens lærere. For fremtiden skal UUO-vejlederne kun koncentrere sig om at vejlede de 20%, der vurderes at have særligt behov for individuel vejledning. Dette betyder, at man sparer ca. 160 mio. kr. på UU-området frem til Lærerforeningen frygter, at dette vil betyde afskedigelse af mange vejledere, samt et kvalitetstab i det målrettede og individuelle tilbud, som vejlederne er garant for. Vi mener også, at regeringens intentioner om et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne betales af dårligere vejledning på skolerne. Vi har en frygt for, at dette på sigt især kommer til at gå ud over de ressourcesvage elever. Lærerformand Anne Mette K. Jensen udtalte sig om problematikken i LærerBLADET nr. 4, Maj Hun påpegede blandt andet, at dette ville betyde et kvalitetstab i uddannelsesvejledningen som gør, at folkeskolen får svært ved at leve op til målene. OLF har: afholdt møde for samtlige UUO-vejledere i maj måned. Her blev problematikkerne drøftet. en konsulent tilknyttet til UUO-vejlederne samt et kredsstyrelsesmedlem. Holdt oplæg for tillidsrepræsentanterne på skolerne vedr. besparelserne Deltaget i centralt afholdte arrangementer for UU-vejledere Arbejdet for en permanent plads i forvaltnings-med i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

16 13 Psykologer samt tale-/hørekonsulenter og lærere I forbindelse med reorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen er hele det tidligere PPR opdelt på flere områder. Medlemmerne på området er nu fordelt - dels i hver af de 3 regioner - dels i Specialpædagogisk Rådgivning og Sprogets Hus. Disse ændringer har medført en periode med stor usikkerhed omkring ens fremtidige arbejdsplads og opgaver. Odense Lærerforening har bedt om lønforhandlinger på de nye arbejdspladser, i nogle tilfælde er foreningens forslag imødekommet, men i flere tilfælde er vi blevet mødt med, at der ikke var afsat midler. Dette har medført store frustrationer og utilfredshed, især da andre faggrupper har fået lokallønsmidler. OLF har: etableret fast møderække med tillidsrepræsentanterne på området med deltagelse af formand og næstformand samt en konsulent afholdt møde for psykologerne i Specialpædagogisk Rådgivning afholdt møder med medarbejderne i Sprogets Hus en konsulent tilknyttet området Samarbejdsfora mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune Samrådsmøder i de tre regioner. Regionscheferne deltager. Kontaktudvalgsmøder politikere, skoleledere, skolebestyrelsesformænd, elevrepræsentanter og øvrige organisationsrepræsentanter. Afholdes regionsvis både i børnemiljøer og ungemiljøer, samt for specialområdet. Uformelle møder med politikere og embedsmænd eksempelvis med rådmanden og direktøren for Børn- og ungeområdet MED-systemet Hovedudvalget: Charlotte Holm Forvaltningsudvalget i BUF: Dennis Vikkelsø (næstformand) Regionsudvalg Nord: Dennis Vikkelsø og Rikke Johansen (næstformand), som AMR: Tine Steendorph Regionsudvalg Syd: Dennis Vikkelsø og Ida Clemensen (næstformand), som AMR: Tine Steendorph Regionsudvalg Vest: Dennis Vikkelsø (næstformand), som AMR: Tine Steendorph Fagudvalget i Familie og Velfærd: Viviann Michaelsen. Forvaltningsudvalget i SAF (Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen): Lene Svejborg (suppleantpost til OLF).

17 14 Samarbejdsfora og øvrige kontakter Pressen KOS Kommunale Organisationers Samarbejde i Odense De fynske kredse 6-by samarbejdet Børnehaveklasselederne Skolelederforeningen, Odense Afdeling Lærerstuderendes Landskreds Klub LL, Fyn Oversigt over udvalgsarbejde i Pædagogisk og Skolepolitisk Udvalg Folkeskolereformen de tre overordnede formål Undersøgelse om mangel på overholdelse af uddannelseskravets 28, Pædagoger i undervisningen. Deltagelse i partsudvalg vedr. kompetenceudvikling Ansøgning til Mærsk-Fonden vedr. Inkluderende læringsmiljøer Møder med børnehaveklasselederne It i undervisningen møde med KMD oplæg om digitale løsninger i folkeskolen Udarbejdelse af skema kontaktlærer/klasselærer Fleksibel skolestart planlagte netværksmøder med 6 implicerede skoler Frikommuneforsøg midtvejsevaluering om processen Specialundervisning og inklusion, herunder opfølgning på Odense Lærerforenings inklusionsundersøgelse 2014 fokus på budgetudmeldingerne for skoleåret 2014/2015 følger pengene eleverne helt ud i klassen? trivselsundersøgelsen Dansk som andetsprog og Faglig Læsning Læsning og skrivning på 4. klassetrin. Møde med Hanne Hermansen. Kontakt til Skolelederforeningen lokalt vedr. samarbejde om pædagogiske forhold i folkeskolen Sommer- og juleafslutning for TR, TR/S og AMR KIS Kvalitet i Skolen deltagelse i høringsmøde Oversigt over udvalgsarbejde i Arbejdsmiljø og Skolepolitisk Udvalg Trivselsundersøgelsen Kursusdag for TR, AMR og TR/S den 20. januar 2015 Kursuseftermiddag for TR og AMR torsdag den 3. april TR-AMR kursus på Gl. Avernæs den september 2014 Generalforsamling Lærerarbejdspladser Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver i Odense Kommune Arbejdsmiljøarbejdet generelt, herunder:

18 15 - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse (de pligtige drøftelser i AMO) - APV-arbejdet på arbejdspladserne - Risikostyringsværktøjer - Certificering af skolerne i Odense Medlemsbreve Undersøgelse af TRs vilkår Kontakt til de ledige medlemmer Årsberetning fra fraktion 4 - Pensionistudvalget Fraktion 4, pensionisterne i Odense Lærerforening, har i 2014 været samlet til månedsmøder, været på endagsture og rejst sammen. Månedsmøderne foregår den sidste tirsdag i måneden på Skt. Klemensskolen fra kl med meddelelser, foredrag/underholdning, kaffe, sang og hyggeligt samvær. Møderne i Faglig Gruppe i månederne maj og november holdes i Lærernes Hus i Klaregade fra kl Her drøftes pensionistpolitik, og møderne er åbne for alle medlemmer af kreds 82 s pensionister. Alle arrangementer bekendtgøres i LærerBLADET og på foreningens hjemmeside. Pensionistudvalget har i 2014 haft følgende aktiviteter: Januar: Planlægningsmøde og 2. del af Christiane Hachs beretning om livet i DDR og Danmark Februar: Månedsmøde. Retsmediciner Jørgen Lange Larsen om Mit liv som retsmediciner Marts: Månedsmøde. Musikalsk underholdning v/hans Rytter og Arne Ploug April: Udflugt til Sprogø Maj: Månedsmøde. Else Møller om Fra bondekone til borgmester Møde i Faglig Gruppe August: Koloniophold på Fanø Månedsmøde. Malene Linell Ipsen om kunstnerdynastiet Syberg September: Månedsmøde. Egon Schlosser om Røde Kors Oktober: Månedsmøde. Musikalsk underholdning v/edith Piaf Trioen November: Juletur til Forsorgsmuseet i Svendborg, Kulturcafeen og Broholm Slot December: Månedsmøde. Julearrangement med frokost, underholdning og god julestemning

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2016

SKRIFTLIG BERETNING 2016 SKRIFTLIG BERETNING 2016 INDLEDNING Folkeskolen har været udsat for voldsomme besparelser, der har haft alvorlige konsekvenser for både elever og ansatte. Odense Lærerforening har i en årrække gjort opmærksom

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014 Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014 Side Indledning... 1-3 Løn og arbejdstid... 3-4 Arbejdstid... 3 Løn... 4 Pædagogik og skolepolitik... 4-8 Skolereformen... 4-5 DSS Den sammenhængende skoledag...

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ.

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. NOTAT DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015. Materialet som danner grundlag for denne

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK RLF S POLITIKOMRÅDER FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget.

Læs mere

På grund af sygdom udkommer LærerBLADET nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en nødudgave

På grund af sygdom udkommer LærerBLADET nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en nødudgave LærerBLADET Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Januar 2014 På grund af sygdom udkommer LærerBLADET nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en nødudgave Odense Lærerforening Klaregade 19, 2.

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Den 28. marts 2014 2013/0014135 Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Fælles forståelse mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 om: Opgaveløsning i Halsnæs Kommunes folkeskoler i skoleåret

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere