Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium"

Transkript

1 Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse og Pædagogiske itanvendelser Formål På baggrund af elevsammensætningen, herunder en del elever med gymnasiefremmed baggrund, og erfaringerne hermed, ønsker Frederiksberg Gymnasium at gøre en ekstra indsats i skoleåret for at få lidt flere elever bedre igennem gymnasiet og for at fremme fastholdelsen. Vi ønsker i korthed at arbejde for følgende punkter: At udvikle strategierne for opfølgning på elevfravær At udvikle nye initiativer vedr. bedre studievaner; det gælder især faglig støtte til elever fra uddannelsesfremmede miljøer At udvikle elevernes skrivekompetencer; det gælder både skrivning som læringsredskab og skrivning som kommunikation At udvikle klasserumskulturen bl.a. ved hjælp af klasseledelse, elevtrivselsgrupper og elevmotiverende undervisningsformer At udnytte elevernes begejstring for informationsteknologi til elevaktivering og undervisningsdifferentiering Baggrund Elevbaggrunden på Frederiksberg Gymnasium er mere differentieret og sammensat end landsgennemsnittet. Der er relativt flere elever, der har forældre med lang videregående uddannelse, men også relativt flere forældre der har grundskolen som højeste uddannelse. Der er relativt flere elever med anden etnisk baggrund eller med gymnasiefremmed baggrund end landsgennemsnittet. Skolen har traditionelt optaget de nærmest boende elever, hvorfor elevsammensætningen afspejler sammensætningen af befolkningen i vores lokalområde. Skolen har gennem de seneste 8 år haft væsentligt flere ansøgere end pladser. Denne elevsammensætning medfører bl.a. at karaktergennemsnittet for studentereksamen ligger ca. 0,4 point under landsgennemsnittet og frafaldet er en smule større end landsgennemsnittet. Generelle undersøgelser på landsplan viser, at de mest almindelige årsager til fravær og frafald er faglige mangler, personlige problemer og manglende engagement. På Frederiksberg Gymnasium gøres der allerede en stor indsats for at fastholde elever med faglige og personlige problemer. Elever med manglende faglige forudsætninger skal ikke nødvendigvis fastholdes på en stxuddannelse, men vejledes til anden ungdomsuddannelse. Ikke desto mindre kan der gøres en ekstra indsats for at fastholde flere elever, at tilskynde flere til at blive mønsterbrydere, at bryde koden, bedre at forstå og anvende det sprog, der tales i gymnasiet. På Frederiksberg Gymnasium er der i dette skoleår gennemført en evaluering af fraværsmønstret og årsagerne. Udover sygdom, er de hyppigste forklaringer personlige og familiemæssige problemer, dernæst tid til at lave skriftlige opgaver og fagligt pres (stoffet er for svært). Vedr. personlige og familiemæssige årsager er det vanskeligt for skolen at løse alle disse problemer. Der er en række foranstaltninger, der forsøger at mindske fraværet som følge af 1

2 disse problemer; f.eks. iværksættelse af handleplaner i samarbejde med og samtaler med psykolog, rektor, studievejledere og læsevejleder evt. sygeundervisning ved elevers langtidssygdom. Vedr. de faglige problemer har skolen i de sidste to skoleår iværksat et initiativ med at hjælpe 1g erne med lektielæsning ved at opdele dem i læsegrupper og ved at give obligatorisk hjælp 6 eftermiddage med lektiehjælp ved udvalgte 3.g elever. Efter en evaluering nytænkes det for næste skoleår, i retning af et egentligt skriveværksted for alle skolens elever. Derudover vil skolen iværksætte nedenstående initiativer i næste skoleår. Indhold 1. Bedre opfølgning på elevfraværet og etablering af skriveværksted s.2 2. Bedre studievaner s.2 3. Bedre skrivekompetencer (Store Skrivedag) s.3 4. Pædagogiske itanvendelser s.3 5. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i forhold til konkrete klasser s.4 6. Pædagogiske itanvendelser i forhold til konkrete klasser s.4 1. Bedre opfølgning på elevfraværet og etablering af skriveværksted Formål: At tydeliggøre krav og konsekvenser, at gøre forvaltningen af fraværsreglerne mere retfærdige, at mindske forsømmelserne. Indhold: I starten af skoleåret gøres der en ekstra indsats for at tydeliggøre retningslinjer for forvaltningen af forsømmelser, krav og konsekvenser. Der vil samtidig hermed orienteres om de forebyggende og faglige tilbud der gives på skolen for at hjælpe eleverne igennem på bedst mulig måde og med mindst muligt fravær. Dette gennemføres i alle klasserne og varetages i sær af rektor og studievejledere. Tidlig indsats: Elever der mangler selv få opgaver vil blive kontaktet og der tages kontakt til hjemmet. Dette varetages primært af rektor og sekretærer. Fortsat løbende forsømmelsesbehandling i begyndelsen af hver måned (rektor og sekretærer), suppleret med input fra teamlærerne i månedens midte. Fortsat brug af forebyggende samtaler og et gennemskueligt sanktionssystem med advarsler, prøve i alle eller enkelte fag, fratagelse af SU mv. (rektor, sekretærer og studievejledere) To store opgørelsesdatoer meldes ud (medio november og februar), hvor der evt. træffes afgørelse om prøve i alle fag. Ved store mangler af skriftlige afleveringer kan der udarbejdes en afleveringsplan af en studievejleder i samarbejde med eleven, der opfordres til at gå i skriveværksted og aflevere opgaverne på kontoret. Nye tiltag overfor manglede afleveringer af skriftlige opgaver: Bedre koordinering af lærernes plan for skriftlige afleveringer med inddragelse af eleverne, bl.a. for at øge deres ansvarlighed. Dertil kommer etablering af et skriveværksted for alle skolens elever med støtte fra 3g elever, og med tilknyttede lærere til specielt at tage sig af de større opgaver som SRO, AT og forberedelse til SRP opgaverne. 2. Bedre studievaner Formål: At udvikle nye initiativer, der kan gøre eleverne til bedre studerende og trimme den indsats, der allerede gøres. Initiativerne skal især sigte på at hjælpe/skubbe til den store gruppe, ofte fra uddannelsesfremmede miljøer, der har særligt store problemer med at 2

3 knække studiekoden, i håb om at få disse elever bedre igennem gymnasieforløbet og bidrage til et fastholdelsesperspektiv. Indhold: Skolen har igennem flere år udarbejdet og anvendt selvstændigt materiale om gode studievaner og studieteknik i form af hæfterne FG s Studiehåndbog for 1g og 2g samt et hæfte for 3g. Studievejledere og teamlærere introducerer materialet i begyndelsen af skoleåret, men det er vores opfattelse, at en mere systematisk anvendelse af materialet samt en udbygning heraf er nødvendig. Skolen har afholdt en pædagogisk eftermiddag om bedre lektievejledning; altså hvad lektien skal bruges til i undervisningen, hvad eleverne skal lægge mærke til, tage noter til i forberedelsen. Dette forsøges forbedret og evalueret sammen med eleverne. Læsevejlederen screener alle 1geleverne og tilbyder efterfølgende kurser til elever med behov for læse og stavetræning samt individuelle samtaler. Erfaringerne herfra forsøges i højere grad anvendt af elevernes lærere. Nye tiltag vedr. bedre studievaner: Udvikling af forslag til undervisningen i studieteknik i 1g (herunder samspillet mellem studievejledere, læsevejleder, teams og lærergrupper) Inddragelse af skrivekompetencer i undervisningen. Inddragelse af eleverne i en diskussion om/kampagne for et bedre studiemiljø lidt a la Vi er glade for du kom. 3. Bedre skrivekompetencer (Store Skrivedag) Formål: At udvikle elevernes skrivekompetencer. Det gælder både skrivning som læringsredskab og skrivning som kommunikation. Indhold: Skolen har næste skoleår som pædagogisk fokus: iværksættelse af et udviklingsarbejde i forhold til ny skriftlighed. Projektet skal forbedre lærernes arbejde med ny skriftlighed som en del af undervisningen og der iværksættes en skrivedag for alle skolens 1gelever (med henblik på at udvikle konceptet for den store skrivedag som et fast tilbagevendende indslag for alle skolens 1g ere) Projektfaser: 1) 19.september 2012: Arrangeres der pædagogisk eftermiddag med oplæg fra blandt andre Anders Pors, medforfatter til bogen: Skriv så du bliver hørt skriftlighed i alle fag (2011). Herudover arrangeres et oplæg fra en naturvidenskabelig underviser, der har erfaringer med ny skriftelighed. Ansøgning herom ligger hos Anne Krarup. 2) 2. november2012: Arrangeres en pædagogisk dag, hvor faggrupperne: 1) diskuterer, hvordan de enkelte fag kan arbejde med ny skriftlighed; 2) kommer med forslag til, hvad en skriftlighedsdag skulle indeholde. 3) Faggruppernes ønsker og forslag indsamles. Der tilrettelægges en skrivedag for alle 1g ere, der afholdes primo januar Pædagogiske itanvendelser Formål: At gøre det nemt/nemmere for lærerne på FG at inddrage smartphones/tablets /computere/socialemedier/apps/hjemmesider i undervisningen ved at opbygge en idébank med konkrete beskrivelser af anvendelsesmuligheder og afprøve ideer i undervisningen. Projektfaser: 1) Undersøgelse af erfaringer fra andre gymnasier og forskningsinstitutioner samt oplæg fra den pædagogiske konsulent under vores ITfællesskab, ITCFyn. Udvælgelse af bedste ideer. 2) Afprøvning af ideer i undervisningen 3

4 3) Evaluering og beskrivelse/anbefaling 4) Eventuelt: flere lovende ideer til afprøvning Selvfinansiering og del af Udviklingsprojekt E: Pædagogiske itanvendelser. 5. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse, i forhold til konkrete klasser 1z: (Studieretning med bioteknologi A, matematik A, fysik B). Lærere: Kim Merrild (historie) og Elisabeth Kristiansson (dansk) 2u: Studieretning med samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B. Lærere: Falle Hjorth (matematik og teamlærer) og Marianne Frederik (samfundsfag, teamlærer og studievejleder) Målet er, at engagere eleverne selv, som kollektiv, så meget som overhovedet muligt, at have fokus på læring i sociale fællesskaber og i tråd hermed har vi valgt at fokusere på klasserumsledelse, klasserumskultur og relationskompetencer. Det er en almen anerkendt sandhed, at den enkelte elev lærer mere i en velfungerende klasse. Desuden kan en velfungerende klasse minimere frafald. Der er fokus på 3 punkter: 1. Bedre klasserumskultur, at udvikle fællesskabet mellem lærere og elever med fælles fokus på læring 2. At opnå et større læringsudbytte hos alle elever. 3. At mindske frafaldet Midler der tages i anvendelse er bl.a.: at etablere en trivselsgruppe på 46 elever, der sammen med teamlærerne vil tage et ansvar for at arbejde med bedre arbejdsstil og klasserumskultur, samt deltage i supervision at forbedre lektievejledningen og elevaktiverende undervisningsformer at igangsætte de skriftlige opgaver i undervisningstiden og henvise til lektiecafé og skriveværksted at inddrage eleverne i koordineringen af skriftlige opgaver at udarbejde barometre, konkurrencer og støttetilbud for at mindske forsømmelser Se flere detaljer i bilaget; initiativerne udfoldes lidt forskelligt i de forskellige klasser 6. Pædagogiske itanvendelser, i forhold til konkrete klasser: 2w: (Studieretning med engelsk A, matematik B, samfundsfag B). Lærere: Jesper Tougaard (historie) og Joachim Ohrt Fehler (samfundsfag) Formålet er at øge elevaktiverende undervisningsformer og undervisningsdifferentieringen via udvikling og afprøvning af pædagogiske itanvendelser. I den kommende 2w vil samfundsfag og historie samarbejde om at afprøve de ideer, som fase 1 (se under punkt 4 ovenfor) afdækker som de mest lovende. På forhånd forventer vi at interessen samles om 1) At undersøge mulighederne for at anvende elevskabte hjemmeside til at skabe faglig debat (blogging), præsentation af viden (herunder videopodcast og screencast) og som videnscenter for klassen. 4

5 2) At arbejde med videopodcast og screencast. Her er allerede gennemført et pilotprojekt i samfundsfag. 3) At anvende Google Docs som værktøj til gruppeskrivning og som mulighed for lærerne til at monitorere de enkelte elevers aktivitet i gruppearbejdet. Deltagere (lærere og hold) Koordinatorer: Helle Levinsen, pædagogisk inspektor og Marianne Frederik, studievejleder 1z (Studieretning med bioteknologi A, matematik A, fysik B). Lærere: Kim Merrild (historie) og Elisabeth Kristiansson (dansk) 2u: (Studieretning med samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B). Lærere: Falle Hjorth (matematik og teamlærer) og Marianne Frederik (samfundsfag og teamlærer) 2w: (Studieretning med engelsk A, matematik B, samfundsfag B). Lærere: Jesper Tougaard (historie) og Joachim Ohrt Fehler (samfundsfag) Fag Dansk, historie, samfundsfag, matematik. Kursus: Udover de skolebaserede (interne) kurser, vil deltagerne følge med i diverse tilbud. Pt. er en del af deltagerne meldt til nedenstående konference: Den gode skole og gode relationer, 28. august 2012 arr. af Metropol erelationernce Plan for evaluering af forsøgets effekt i forhold til elevudbytte December 2012 og marts 2013: Midtvejsevalueringer. Individuel skriftlig evaluering og dialogbaseret klasseevaluering, herunder anvendelse af et digitalt spørgeskema via Ludus. Evalueringen inddrager målene og deres gennemførelse, barrierer og muligheder for at gennemføre målene, samt registrerbar data som f.eks. tilstedeværelse, aflevering af skriftlige opgaver til tiden, øget elevaktivitet. April 2013: Slutevaluering (elektronisk evaluering fulgt op af fokusgruppeinterview) samt inddragelse af data, der løbende er registreret. Den løbende evaluering, erfaringerne og vidensdelingen videreformidles på skolens pædagogiske eftermiddage og pædagogiske rådsmøder samt ministerierets konferencer og seminarer herom. Herudover vil udviklingsprojektet indgå i den erfaringsudveksling, der indgår mellem skolens erfagruppe, der er mellem ledelserne på Frederiksberg Gymnasium, Odense Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Campus Bornholm, der afholder deres årlige møde september Endelig vil skolens store trivselsundersøgelse blandt eleverne på Frederiksberg Gymnasium igen blive gennemført i skoleåret , hvor der desuden på baggrund af det indsamlede datamateriale vil være mulighed for at udføre fokusgruppeinterviews med relevante klasser. 5

6 Tidsplan Forsøgene løber i skoleåret med opsamling, evaluering, afrapportering i foråret Budget Ansøgning: kr. (220 timer x 341 kr. = kr.) Timer til rapportering og deltagelse i startkonference, netværksmøder, slutkonference for 2 koordinatorer: Helle Levinsen (20), Marianne Frederik (20) Timer til rapportering og deltagelse i startkonference og slutkonference for 6 lærere: Kim Merrild (30), Elisabeth Kristiansson (30), Falle Hjorth (30) og Marianne Frederik (30), Jesper Tougaard (30) og Joachim Ohrt Fehler (30). Selvfinansiering: (320 timer x 341 kr. = ) + skriveværksted kr. Udover ændret opgavefordeling blandt ledelsen, sekretærerne og lærerne indgår følgende ekstra timetal; i alt 320 timer + skriveværksted kr. Dertil kommer kursusdeltagelse og transport. For skoleåret Bedre opfølgning på elevfraværet og etablering af skriveværksted. 2. Bedre studievaner: 4 personer á 20 timer, i alt 80 timer. 3. Store skrivedag: 5 personer á 20 timer, i alt 100 timer + timer for gennemførelsen 8 x 7,4 timer plus forberedelse. 4. IT og elevaktiverende undervisningsformer: 4 personer á 35 timer, i alt 140 timer. 5. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i forhold til konkrete klasser, omlagte opgaver 6. Pædagogiske itanvendelser i forhold til konkrete klasser, omlagte opgaver 6

7 BILAG: Yderligere konkretisering af udviklingsprojekterne i forhold til klasserne Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse, 1z (Studieretning med bioteknologi A, matematik A, fysik B). Lærere: Kim Merrild (historie) og Elisabeth Kristiansson (dansk). Som mange andre gymnasier oplever vi i stigende grad, at elever fra gymnasiefremmende miljøer har svært ved at knække gymnasiekoden. Skønt de formelt er erklæret uddannelsesparate så er virkeligheden en anden. En evaluering af frafald og forsømmelser i skoleåret på FG viste, at mange elever oplever de faglige krav som store og at de også socialt og personligt er udfordrede ved overgangen mellem grundskole og gymnasium. Som tidligere anført, er gruppen af elever meget uhomogen og der er store forskelle i deres opfattelser af, hvad læring og god klasserumskultur er. Vores strategi er at møde eleverne, der hvor de er og tilrettelægge vores undervisning, så den tager højde for elevernes meget forskellige forudsætninger og læringspræferencer. Teoretisk bygger vi på de elementer fra cooperative learning, hvor der også er fokus på læring i sociale fællesskaber og i tråd hermed har vi valgt at fokusere på klasserumsledelse, klasserumskultur og relationskompetencer. Det er en almen anerkendt sandhed, at den enkelte elev lærer mere i en velfungerende klasse. Desuden kan en velfungerende klasse minimere frafald. Titlen på vores forsøg kunne være Godt begyndt er halvvejs i mål for det er vores formål at få 1.z godt fra start og derfor fra første færd, at arbejde med : 1. At udvikle fællesskabet mellem lærere og elever med fælles fokus på læring 2. At opnå et større læringsudbytte hos alle elever. 3. At mindske frafaldet Ad 1: Læreren tager aktivt medansvar for det sociale klima i klassen ved: at arbejde med varierede konstellationer af arbejdsgrupper, fx på tværs af etnicitet og faglige forudsætninger at etablere en trivselsgruppe i klassen, som kan sparre med teamlærere/forsøgslærere at inkludere eleverne i tilrettelæggelsen af ovenstående og give dem mest mulig indflydelse på emner og form Ad 2: Ad 3: Lad tusinde blomster blomstrer mht. alternative undervisningsformer, der involverer elevaktivitet, er mere udadvendte og forbedrer motivationen. Idébank indsamles og lægges til lærergruppen. At holde fast på den faglige dagsorden At bestræbe os på at give klare mål for lektiegivningen At holde fokus på en mere bevidst fordeling af taletid At skabe en tryg og tydeligt struktureret arbejdsrytme Teamlærerne, studievejledningen og skoleledelsen følger fraværsudviklingen for hver enkelt tæt nok til hurtig indgriben Vi gør en sport ud af, at alle afleverer til tiden ( barometer ved hver aflevering) Vi laver visavnerdig grupper, som ringer til hinanden i tilfælde af fravær 7

8 Lærerteam (evt. også elever) trækker i og skubber de elever, der skylder opgaver, for at få dem med hen i lektiecafeen eller skriveværkstedet Lærerne gør sig umage for at give god læsevejledning til lektierne Fokus på og jævnlig opfølgning på at fordele de skriftlige afleveringer så jævnt som overhovedet muligt Sætte de skriftlige opgaver i gang i timerne så man kan nå at få stillet de spørgsmål, der dukker op. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse, 2u Studieretning med samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B. Lærere: Falle Hjorth (matematik og teamlærer) og Marianne Frederik (samfundsfag, teamlærer og studievejleder) Det overordnede mål er at få løst nogle (temmeligt grelle) problemer med klasserumskulturen (manglende engagement, uro og ikkefaglige aktiviteter, en meget grov omgangstone, drillerier på kanten af (men alligevel ikke) mobning, samt at holde de (ganske mange) fagligt svage elever fast på den deltagelse, der kan gøre det muligt for dem at bestå herunder forhindre dem i at falde fra. Erfaringerne herfra vil de involverede give videre til anvendelse og udvikling på skolen og for andre klasser. Det overordnede projekt er at forsøge at engagere eleverne selv, som kollektiv, så meget som overhovedet muligt i disse problemers løsning. Derfor vil vi starte året med at præsentere et trepunktsprogram for eleverne, som vi håber og tror, vi kan få opbakning bag: a. Her skal være rart at være for alle!. Bedre klasserumskultur mht. omgangsformer, drillerier og for meget ballade. b. Vi er her alle sammen for at lære noget!. Bedre klasserumskultur mht. at respektere den faglige dagsorden. Mindre uro, ikkefaglig snak & Facebook, når der foregår undervisning! Vi opprioriterer pædagogiske former, der bygger på elevaktiviteter. Vi hjælper hinanden med at holde koncentrationen om det faglige og helst få alle med. c. Vi holder fast på hinanden!. Fraværsbekæmpelse ved at tage hånd om dem, der forsømmer lidt meget (herunder skriftligt). I forlængelse af dette vælger vi en trivselsgruppe på 46 elever, der sammen med teamlærerne vil tage et ansvar for at arbejde med problemerne. Det er vigtigt, at gruppen repræsenterer forskellige grupperinger og typer og at alle i klassen føler sig repræsenteret af nogen i gruppen. Gruppen skal med andre ord have en demokratisk legitimitet. Vi har i udgangspunktet nedenstående ideer til, hvordan vi kan arbejde med disse punkter. Vi er primært lærerteamet, der på de fleste punkter inddrager trivselsgruppen, men også den øvrige lærergruppe mht. pædagogik og fælles holdninger. Og vi vil samarbejde med studievejledningen og skoleledelsen, specielt ift. fravær. Men jf. ovenstående er det væsentligt, at vi prioriterer netop de initiativer, der kan vinde opbakning blandt eleverne. 8

9 Ad a) Ad b) Ad c) Diskutere alle konflikter m.v. i trivselsgruppen. Indkalde enkeltelever til samtaler, evt. sammen med hele trivselsgruppen Inddrage psykologen eller studievejlederen, hvor det er nødvendigt. Anonym brevkasse, hvor man kan rejse problemer og stille forslag til trivselsgruppen. Udvikling af fælles aktiviteter, samværsformer i fritiden Hvis trivselsgruppen fungerer godt og ønsker drøftelser som ovenstående uden lærere, skal vi også være åbne over for det. Lade eleverne lave supervision af klasserumsinteraktionen, når der foregår klasseundervisning. Gennemdrøfte normer for god, acceptabel og uacceptabel elevpraksis; samt repressalier ift. sidstnævnte først i trivselsgruppen, så i klassen, til sidst også i lærergruppen. Eleverne danne pargrupper eller kammeratskabsgrupper, der kan støtte hinanden. Individuelle lærersamtaler med elever, der ikke kan ramme et acceptabelt niveau Lad tusinde blomster blomstrer mht. alternative undervisningsformer, der involverer elevaktivitet, er mere udadvendte og forbedrer motivationen. Idébank lægges til lærergruppen. Gennemføre flere tværfaglige projekter. Forsøg med max min. lærerstyret klasseundervisning pr. modul. Forsøg med evalueringsformer, der entydigt fokuserer på ros og forbedringsforslag på bekostning af fejlfinding, skæld ud og negativ kritik Mest mulig elevindflydelse på emner og form Teamlærerne, studievejledningen og skoleledelsen følger fraværsudviklingen for hver enkelt tæt nok til hurtig indgriben Vi gør en sport ud af, at alle afleverer til tiden ( barometer ved hver aflevering) Vi laver visavnerdig grupper, som ringer til hinanden i tilfælde af fravær Lærerteam (evt. også elever) trækker i og skubber de elever, der skylder opgaver, for at få dem med hen i lektiecafeen eller skriveværkstedet Lærerne gør sig umage for at give god læsevejledning til lektierne Trivselsgruppen og teamlærerne holder sammen øje med, at de skriftlige opgaver ligger så jævnt fordelt, som det nu er muligt Lærerne bestræber sig på at sætte skriftlige opgaver i gang i timerne så man kan nå at få stillet de spørgsmål, der dukker op. 9

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere