Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium"

Transkript

1 Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse og Pædagogiske itanvendelser Formål På baggrund af elevsammensætningen, herunder en del elever med gymnasiefremmed baggrund, og erfaringerne hermed, ønsker Frederiksberg Gymnasium at gøre en ekstra indsats i skoleåret for at få lidt flere elever bedre igennem gymnasiet og for at fremme fastholdelsen. Vi ønsker i korthed at arbejde for følgende punkter: At udvikle strategierne for opfølgning på elevfravær At udvikle nye initiativer vedr. bedre studievaner; det gælder især faglig støtte til elever fra uddannelsesfremmede miljøer At udvikle elevernes skrivekompetencer; det gælder både skrivning som læringsredskab og skrivning som kommunikation At udvikle klasserumskulturen bl.a. ved hjælp af klasseledelse, elevtrivselsgrupper og elevmotiverende undervisningsformer At udnytte elevernes begejstring for informationsteknologi til elevaktivering og undervisningsdifferentiering Baggrund Elevbaggrunden på Frederiksberg Gymnasium er mere differentieret og sammensat end landsgennemsnittet. Der er relativt flere elever, der har forældre med lang videregående uddannelse, men også relativt flere forældre der har grundskolen som højeste uddannelse. Der er relativt flere elever med anden etnisk baggrund eller med gymnasiefremmed baggrund end landsgennemsnittet. Skolen har traditionelt optaget de nærmest boende elever, hvorfor elevsammensætningen afspejler sammensætningen af befolkningen i vores lokalområde. Skolen har gennem de seneste 8 år haft væsentligt flere ansøgere end pladser. Denne elevsammensætning medfører bl.a. at karaktergennemsnittet for studentereksamen ligger ca. 0,4 point under landsgennemsnittet og frafaldet er en smule større end landsgennemsnittet. Generelle undersøgelser på landsplan viser, at de mest almindelige årsager til fravær og frafald er faglige mangler, personlige problemer og manglende engagement. På Frederiksberg Gymnasium gøres der allerede en stor indsats for at fastholde elever med faglige og personlige problemer. Elever med manglende faglige forudsætninger skal ikke nødvendigvis fastholdes på en stxuddannelse, men vejledes til anden ungdomsuddannelse. Ikke desto mindre kan der gøres en ekstra indsats for at fastholde flere elever, at tilskynde flere til at blive mønsterbrydere, at bryde koden, bedre at forstå og anvende det sprog, der tales i gymnasiet. På Frederiksberg Gymnasium er der i dette skoleår gennemført en evaluering af fraværsmønstret og årsagerne. Udover sygdom, er de hyppigste forklaringer personlige og familiemæssige problemer, dernæst tid til at lave skriftlige opgaver og fagligt pres (stoffet er for svært). Vedr. personlige og familiemæssige årsager er det vanskeligt for skolen at løse alle disse problemer. Der er en række foranstaltninger, der forsøger at mindske fraværet som følge af 1

2 disse problemer; f.eks. iværksættelse af handleplaner i samarbejde med og samtaler med psykolog, rektor, studievejledere og læsevejleder evt. sygeundervisning ved elevers langtidssygdom. Vedr. de faglige problemer har skolen i de sidste to skoleår iværksat et initiativ med at hjælpe 1g erne med lektielæsning ved at opdele dem i læsegrupper og ved at give obligatorisk hjælp 6 eftermiddage med lektiehjælp ved udvalgte 3.g elever. Efter en evaluering nytænkes det for næste skoleår, i retning af et egentligt skriveværksted for alle skolens elever. Derudover vil skolen iværksætte nedenstående initiativer i næste skoleår. Indhold 1. Bedre opfølgning på elevfraværet og etablering af skriveværksted s.2 2. Bedre studievaner s.2 3. Bedre skrivekompetencer (Store Skrivedag) s.3 4. Pædagogiske itanvendelser s.3 5. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i forhold til konkrete klasser s.4 6. Pædagogiske itanvendelser i forhold til konkrete klasser s.4 1. Bedre opfølgning på elevfraværet og etablering af skriveværksted Formål: At tydeliggøre krav og konsekvenser, at gøre forvaltningen af fraværsreglerne mere retfærdige, at mindske forsømmelserne. Indhold: I starten af skoleåret gøres der en ekstra indsats for at tydeliggøre retningslinjer for forvaltningen af forsømmelser, krav og konsekvenser. Der vil samtidig hermed orienteres om de forebyggende og faglige tilbud der gives på skolen for at hjælpe eleverne igennem på bedst mulig måde og med mindst muligt fravær. Dette gennemføres i alle klasserne og varetages i sær af rektor og studievejledere. Tidlig indsats: Elever der mangler selv få opgaver vil blive kontaktet og der tages kontakt til hjemmet. Dette varetages primært af rektor og sekretærer. Fortsat løbende forsømmelsesbehandling i begyndelsen af hver måned (rektor og sekretærer), suppleret med input fra teamlærerne i månedens midte. Fortsat brug af forebyggende samtaler og et gennemskueligt sanktionssystem med advarsler, prøve i alle eller enkelte fag, fratagelse af SU mv. (rektor, sekretærer og studievejledere) To store opgørelsesdatoer meldes ud (medio november og februar), hvor der evt. træffes afgørelse om prøve i alle fag. Ved store mangler af skriftlige afleveringer kan der udarbejdes en afleveringsplan af en studievejleder i samarbejde med eleven, der opfordres til at gå i skriveværksted og aflevere opgaverne på kontoret. Nye tiltag overfor manglede afleveringer af skriftlige opgaver: Bedre koordinering af lærernes plan for skriftlige afleveringer med inddragelse af eleverne, bl.a. for at øge deres ansvarlighed. Dertil kommer etablering af et skriveværksted for alle skolens elever med støtte fra 3g elever, og med tilknyttede lærere til specielt at tage sig af de større opgaver som SRO, AT og forberedelse til SRP opgaverne. 2. Bedre studievaner Formål: At udvikle nye initiativer, der kan gøre eleverne til bedre studerende og trimme den indsats, der allerede gøres. Initiativerne skal især sigte på at hjælpe/skubbe til den store gruppe, ofte fra uddannelsesfremmede miljøer, der har særligt store problemer med at 2

3 knække studiekoden, i håb om at få disse elever bedre igennem gymnasieforløbet og bidrage til et fastholdelsesperspektiv. Indhold: Skolen har igennem flere år udarbejdet og anvendt selvstændigt materiale om gode studievaner og studieteknik i form af hæfterne FG s Studiehåndbog for 1g og 2g samt et hæfte for 3g. Studievejledere og teamlærere introducerer materialet i begyndelsen af skoleåret, men det er vores opfattelse, at en mere systematisk anvendelse af materialet samt en udbygning heraf er nødvendig. Skolen har afholdt en pædagogisk eftermiddag om bedre lektievejledning; altså hvad lektien skal bruges til i undervisningen, hvad eleverne skal lægge mærke til, tage noter til i forberedelsen. Dette forsøges forbedret og evalueret sammen med eleverne. Læsevejlederen screener alle 1geleverne og tilbyder efterfølgende kurser til elever med behov for læse og stavetræning samt individuelle samtaler. Erfaringerne herfra forsøges i højere grad anvendt af elevernes lærere. Nye tiltag vedr. bedre studievaner: Udvikling af forslag til undervisningen i studieteknik i 1g (herunder samspillet mellem studievejledere, læsevejleder, teams og lærergrupper) Inddragelse af skrivekompetencer i undervisningen. Inddragelse af eleverne i en diskussion om/kampagne for et bedre studiemiljø lidt a la Vi er glade for du kom. 3. Bedre skrivekompetencer (Store Skrivedag) Formål: At udvikle elevernes skrivekompetencer. Det gælder både skrivning som læringsredskab og skrivning som kommunikation. Indhold: Skolen har næste skoleår som pædagogisk fokus: iværksættelse af et udviklingsarbejde i forhold til ny skriftlighed. Projektet skal forbedre lærernes arbejde med ny skriftlighed som en del af undervisningen og der iværksættes en skrivedag for alle skolens 1gelever (med henblik på at udvikle konceptet for den store skrivedag som et fast tilbagevendende indslag for alle skolens 1g ere) Projektfaser: 1) 19.september 2012: Arrangeres der pædagogisk eftermiddag med oplæg fra blandt andre Anders Pors, medforfatter til bogen: Skriv så du bliver hørt skriftlighed i alle fag (2011). Herudover arrangeres et oplæg fra en naturvidenskabelig underviser, der har erfaringer med ny skriftelighed. Ansøgning herom ligger hos Anne Krarup. 2) 2. november2012: Arrangeres en pædagogisk dag, hvor faggrupperne: 1) diskuterer, hvordan de enkelte fag kan arbejde med ny skriftlighed; 2) kommer med forslag til, hvad en skriftlighedsdag skulle indeholde. 3) Faggruppernes ønsker og forslag indsamles. Der tilrettelægges en skrivedag for alle 1g ere, der afholdes primo januar Pædagogiske itanvendelser Formål: At gøre det nemt/nemmere for lærerne på FG at inddrage smartphones/tablets /computere/socialemedier/apps/hjemmesider i undervisningen ved at opbygge en idébank med konkrete beskrivelser af anvendelsesmuligheder og afprøve ideer i undervisningen. Projektfaser: 1) Undersøgelse af erfaringer fra andre gymnasier og forskningsinstitutioner samt oplæg fra den pædagogiske konsulent under vores ITfællesskab, ITCFyn. Udvælgelse af bedste ideer. 2) Afprøvning af ideer i undervisningen 3

4 3) Evaluering og beskrivelse/anbefaling 4) Eventuelt: flere lovende ideer til afprøvning Selvfinansiering og del af Udviklingsprojekt E: Pædagogiske itanvendelser. 5. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse, i forhold til konkrete klasser 1z: (Studieretning med bioteknologi A, matematik A, fysik B). Lærere: Kim Merrild (historie) og Elisabeth Kristiansson (dansk) 2u: Studieretning med samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B. Lærere: Falle Hjorth (matematik og teamlærer) og Marianne Frederik (samfundsfag, teamlærer og studievejleder) Målet er, at engagere eleverne selv, som kollektiv, så meget som overhovedet muligt, at have fokus på læring i sociale fællesskaber og i tråd hermed har vi valgt at fokusere på klasserumsledelse, klasserumskultur og relationskompetencer. Det er en almen anerkendt sandhed, at den enkelte elev lærer mere i en velfungerende klasse. Desuden kan en velfungerende klasse minimere frafald. Der er fokus på 3 punkter: 1. Bedre klasserumskultur, at udvikle fællesskabet mellem lærere og elever med fælles fokus på læring 2. At opnå et større læringsudbytte hos alle elever. 3. At mindske frafaldet Midler der tages i anvendelse er bl.a.: at etablere en trivselsgruppe på 46 elever, der sammen med teamlærerne vil tage et ansvar for at arbejde med bedre arbejdsstil og klasserumskultur, samt deltage i supervision at forbedre lektievejledningen og elevaktiverende undervisningsformer at igangsætte de skriftlige opgaver i undervisningstiden og henvise til lektiecafé og skriveværksted at inddrage eleverne i koordineringen af skriftlige opgaver at udarbejde barometre, konkurrencer og støttetilbud for at mindske forsømmelser Se flere detaljer i bilaget; initiativerne udfoldes lidt forskelligt i de forskellige klasser 6. Pædagogiske itanvendelser, i forhold til konkrete klasser: 2w: (Studieretning med engelsk A, matematik B, samfundsfag B). Lærere: Jesper Tougaard (historie) og Joachim Ohrt Fehler (samfundsfag) Formålet er at øge elevaktiverende undervisningsformer og undervisningsdifferentieringen via udvikling og afprøvning af pædagogiske itanvendelser. I den kommende 2w vil samfundsfag og historie samarbejde om at afprøve de ideer, som fase 1 (se under punkt 4 ovenfor) afdækker som de mest lovende. På forhånd forventer vi at interessen samles om 1) At undersøge mulighederne for at anvende elevskabte hjemmeside til at skabe faglig debat (blogging), præsentation af viden (herunder videopodcast og screencast) og som videnscenter for klassen. 4

5 2) At arbejde med videopodcast og screencast. Her er allerede gennemført et pilotprojekt i samfundsfag. 3) At anvende Google Docs som værktøj til gruppeskrivning og som mulighed for lærerne til at monitorere de enkelte elevers aktivitet i gruppearbejdet. Deltagere (lærere og hold) Koordinatorer: Helle Levinsen, pædagogisk inspektor og Marianne Frederik, studievejleder 1z (Studieretning med bioteknologi A, matematik A, fysik B). Lærere: Kim Merrild (historie) og Elisabeth Kristiansson (dansk) 2u: (Studieretning med samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B). Lærere: Falle Hjorth (matematik og teamlærer) og Marianne Frederik (samfundsfag og teamlærer) 2w: (Studieretning med engelsk A, matematik B, samfundsfag B). Lærere: Jesper Tougaard (historie) og Joachim Ohrt Fehler (samfundsfag) Fag Dansk, historie, samfundsfag, matematik. Kursus: Udover de skolebaserede (interne) kurser, vil deltagerne følge med i diverse tilbud. Pt. er en del af deltagerne meldt til nedenstående konference: Den gode skole og gode relationer, 28. august 2012 arr. af Metropol erelationernce Plan for evaluering af forsøgets effekt i forhold til elevudbytte December 2012 og marts 2013: Midtvejsevalueringer. Individuel skriftlig evaluering og dialogbaseret klasseevaluering, herunder anvendelse af et digitalt spørgeskema via Ludus. Evalueringen inddrager målene og deres gennemførelse, barrierer og muligheder for at gennemføre målene, samt registrerbar data som f.eks. tilstedeværelse, aflevering af skriftlige opgaver til tiden, øget elevaktivitet. April 2013: Slutevaluering (elektronisk evaluering fulgt op af fokusgruppeinterview) samt inddragelse af data, der løbende er registreret. Den løbende evaluering, erfaringerne og vidensdelingen videreformidles på skolens pædagogiske eftermiddage og pædagogiske rådsmøder samt ministerierets konferencer og seminarer herom. Herudover vil udviklingsprojektet indgå i den erfaringsudveksling, der indgår mellem skolens erfagruppe, der er mellem ledelserne på Frederiksberg Gymnasium, Odense Katedralskole, Marselisborg Gymnasium og Campus Bornholm, der afholder deres årlige møde september Endelig vil skolens store trivselsundersøgelse blandt eleverne på Frederiksberg Gymnasium igen blive gennemført i skoleåret , hvor der desuden på baggrund af det indsamlede datamateriale vil være mulighed for at udføre fokusgruppeinterviews med relevante klasser. 5

6 Tidsplan Forsøgene løber i skoleåret med opsamling, evaluering, afrapportering i foråret Budget Ansøgning: kr. (220 timer x 341 kr. = kr.) Timer til rapportering og deltagelse i startkonference, netværksmøder, slutkonference for 2 koordinatorer: Helle Levinsen (20), Marianne Frederik (20) Timer til rapportering og deltagelse i startkonference og slutkonference for 6 lærere: Kim Merrild (30), Elisabeth Kristiansson (30), Falle Hjorth (30) og Marianne Frederik (30), Jesper Tougaard (30) og Joachim Ohrt Fehler (30). Selvfinansiering: (320 timer x 341 kr. = ) + skriveværksted kr. Udover ændret opgavefordeling blandt ledelsen, sekretærerne og lærerne indgår følgende ekstra timetal; i alt 320 timer + skriveværksted kr. Dertil kommer kursusdeltagelse og transport. For skoleåret Bedre opfølgning på elevfraværet og etablering af skriveværksted. 2. Bedre studievaner: 4 personer á 20 timer, i alt 80 timer. 3. Store skrivedag: 5 personer á 20 timer, i alt 100 timer + timer for gennemførelsen 8 x 7,4 timer plus forberedelse. 4. IT og elevaktiverende undervisningsformer: 4 personer á 35 timer, i alt 140 timer. 5. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i forhold til konkrete klasser, omlagte opgaver 6. Pædagogiske itanvendelser i forhold til konkrete klasser, omlagte opgaver 6

7 BILAG: Yderligere konkretisering af udviklingsprojekterne i forhold til klasserne Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse, 1z (Studieretning med bioteknologi A, matematik A, fysik B). Lærere: Kim Merrild (historie) og Elisabeth Kristiansson (dansk). Som mange andre gymnasier oplever vi i stigende grad, at elever fra gymnasiefremmende miljøer har svært ved at knække gymnasiekoden. Skønt de formelt er erklæret uddannelsesparate så er virkeligheden en anden. En evaluering af frafald og forsømmelser i skoleåret på FG viste, at mange elever oplever de faglige krav som store og at de også socialt og personligt er udfordrede ved overgangen mellem grundskole og gymnasium. Som tidligere anført, er gruppen af elever meget uhomogen og der er store forskelle i deres opfattelser af, hvad læring og god klasserumskultur er. Vores strategi er at møde eleverne, der hvor de er og tilrettelægge vores undervisning, så den tager højde for elevernes meget forskellige forudsætninger og læringspræferencer. Teoretisk bygger vi på de elementer fra cooperative learning, hvor der også er fokus på læring i sociale fællesskaber og i tråd hermed har vi valgt at fokusere på klasserumsledelse, klasserumskultur og relationskompetencer. Det er en almen anerkendt sandhed, at den enkelte elev lærer mere i en velfungerende klasse. Desuden kan en velfungerende klasse minimere frafald. Titlen på vores forsøg kunne være Godt begyndt er halvvejs i mål for det er vores formål at få 1.z godt fra start og derfor fra første færd, at arbejde med : 1. At udvikle fællesskabet mellem lærere og elever med fælles fokus på læring 2. At opnå et større læringsudbytte hos alle elever. 3. At mindske frafaldet Ad 1: Læreren tager aktivt medansvar for det sociale klima i klassen ved: at arbejde med varierede konstellationer af arbejdsgrupper, fx på tværs af etnicitet og faglige forudsætninger at etablere en trivselsgruppe i klassen, som kan sparre med teamlærere/forsøgslærere at inkludere eleverne i tilrettelæggelsen af ovenstående og give dem mest mulig indflydelse på emner og form Ad 2: Ad 3: Lad tusinde blomster blomstrer mht. alternative undervisningsformer, der involverer elevaktivitet, er mere udadvendte og forbedrer motivationen. Idébank indsamles og lægges til lærergruppen. At holde fast på den faglige dagsorden At bestræbe os på at give klare mål for lektiegivningen At holde fokus på en mere bevidst fordeling af taletid At skabe en tryg og tydeligt struktureret arbejdsrytme Teamlærerne, studievejledningen og skoleledelsen følger fraværsudviklingen for hver enkelt tæt nok til hurtig indgriben Vi gør en sport ud af, at alle afleverer til tiden ( barometer ved hver aflevering) Vi laver visavnerdig grupper, som ringer til hinanden i tilfælde af fravær 7

8 Lærerteam (evt. også elever) trækker i og skubber de elever, der skylder opgaver, for at få dem med hen i lektiecafeen eller skriveværkstedet Lærerne gør sig umage for at give god læsevejledning til lektierne Fokus på og jævnlig opfølgning på at fordele de skriftlige afleveringer så jævnt som overhovedet muligt Sætte de skriftlige opgaver i gang i timerne så man kan nå at få stillet de spørgsmål, der dukker op. Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse, 2u Studieretning med samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B. Lærere: Falle Hjorth (matematik og teamlærer) og Marianne Frederik (samfundsfag, teamlærer og studievejleder) Det overordnede mål er at få løst nogle (temmeligt grelle) problemer med klasserumskulturen (manglende engagement, uro og ikkefaglige aktiviteter, en meget grov omgangstone, drillerier på kanten af (men alligevel ikke) mobning, samt at holde de (ganske mange) fagligt svage elever fast på den deltagelse, der kan gøre det muligt for dem at bestå herunder forhindre dem i at falde fra. Erfaringerne herfra vil de involverede give videre til anvendelse og udvikling på skolen og for andre klasser. Det overordnede projekt er at forsøge at engagere eleverne selv, som kollektiv, så meget som overhovedet muligt i disse problemers løsning. Derfor vil vi starte året med at præsentere et trepunktsprogram for eleverne, som vi håber og tror, vi kan få opbakning bag: a. Her skal være rart at være for alle!. Bedre klasserumskultur mht. omgangsformer, drillerier og for meget ballade. b. Vi er her alle sammen for at lære noget!. Bedre klasserumskultur mht. at respektere den faglige dagsorden. Mindre uro, ikkefaglig snak & Facebook, når der foregår undervisning! Vi opprioriterer pædagogiske former, der bygger på elevaktiviteter. Vi hjælper hinanden med at holde koncentrationen om det faglige og helst få alle med. c. Vi holder fast på hinanden!. Fraværsbekæmpelse ved at tage hånd om dem, der forsømmer lidt meget (herunder skriftligt). I forlængelse af dette vælger vi en trivselsgruppe på 46 elever, der sammen med teamlærerne vil tage et ansvar for at arbejde med problemerne. Det er vigtigt, at gruppen repræsenterer forskellige grupperinger og typer og at alle i klassen føler sig repræsenteret af nogen i gruppen. Gruppen skal med andre ord have en demokratisk legitimitet. Vi har i udgangspunktet nedenstående ideer til, hvordan vi kan arbejde med disse punkter. Vi er primært lærerteamet, der på de fleste punkter inddrager trivselsgruppen, men også den øvrige lærergruppe mht. pædagogik og fælles holdninger. Og vi vil samarbejde med studievejledningen og skoleledelsen, specielt ift. fravær. Men jf. ovenstående er det væsentligt, at vi prioriterer netop de initiativer, der kan vinde opbakning blandt eleverne. 8

9 Ad a) Ad b) Ad c) Diskutere alle konflikter m.v. i trivselsgruppen. Indkalde enkeltelever til samtaler, evt. sammen med hele trivselsgruppen Inddrage psykologen eller studievejlederen, hvor det er nødvendigt. Anonym brevkasse, hvor man kan rejse problemer og stille forslag til trivselsgruppen. Udvikling af fælles aktiviteter, samværsformer i fritiden Hvis trivselsgruppen fungerer godt og ønsker drøftelser som ovenstående uden lærere, skal vi også være åbne over for det. Lade eleverne lave supervision af klasserumsinteraktionen, når der foregår klasseundervisning. Gennemdrøfte normer for god, acceptabel og uacceptabel elevpraksis; samt repressalier ift. sidstnævnte først i trivselsgruppen, så i klassen, til sidst også i lærergruppen. Eleverne danne pargrupper eller kammeratskabsgrupper, der kan støtte hinanden. Individuelle lærersamtaler med elever, der ikke kan ramme et acceptabelt niveau Lad tusinde blomster blomstrer mht. alternative undervisningsformer, der involverer elevaktivitet, er mere udadvendte og forbedrer motivationen. Idébank lægges til lærergruppen. Gennemføre flere tværfaglige projekter. Forsøg med max min. lærerstyret klasseundervisning pr. modul. Forsøg med evalueringsformer, der entydigt fokuserer på ros og forbedringsforslag på bekostning af fejlfinding, skæld ud og negativ kritik Mest mulig elevindflydelse på emner og form Teamlærerne, studievejledningen og skoleledelsen følger fraværsudviklingen for hver enkelt tæt nok til hurtig indgriben Vi gør en sport ud af, at alle afleverer til tiden ( barometer ved hver aflevering) Vi laver visavnerdig grupper, som ringer til hinanden i tilfælde af fravær Lærerteam (evt. også elever) trækker i og skubber de elever, der skylder opgaver, for at få dem med hen i lektiecafeen eller skriveværkstedet Lærerne gør sig umage for at give god læsevejledning til lektierne Trivselsgruppen og teamlærerne holder sammen øje med, at de skriftlige opgaver ligger så jævnt fordelt, som det nu er muligt Lærerne bestræber sig på at sætte skriftlige opgaver i gang i timerne så man kan nå at få stillet de spørgsmål, der dukker op. 9

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

Ansøgning om rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser aj/juni 2012

Ansøgning om rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser aj/juni 2012 Blanketnr. 215686, staus: KLA Ansøgning om rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser aj/juni 2012 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail Randers Statsskole 731022 Rådmands Boulevard

Læs mere

Hvad ved vi - inden projektet går i gang

Hvad ved vi - inden projektet går i gang Hvad ved vi - inden projektet går i gang Dokumentation og viden før projektstart Titel: Knæk koden og del den Ansvarlig skole: Faaborg Gymnasium Metoder Hvilket kendskab har skolen på forhånd til de metoder,

Læs mere

Viborg Handelsgymnasium

Viborg Handelsgymnasium Udviklingsprojekt A: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i 1. semester. Viborg Handelsgymnasium 1 Projektmål Formålet med projektet er at sikre, at eleverne på HHX får et godt læringsmiljø

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?

Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse? Afrapportering af projekt: Sprogværkstedet2, bevillingsnummer 127754, underprojekt i ét af Undervisningsministeriets projekter: Gymnasiefremmede elever øget fagligt udbytte Sprogværkstedet2 er et udviklingsprojekt

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser X.20 Attraktive arbejdspladser Projektopsamling for Udvikling af ny teamstruktur på Odense Tekniske Gymnasium Skole: Odense Tekniske Gymnasium, Syddansk Erhvervsskole 1 Beskrivelse I skoleåret 2010-2011

Læs mere

- Så svært kan det være!

- Så svært kan det være! - Så svært kan det være! 2008: To lærere starter pilotprojekt Klasserumskultur 2011: Projekt Klasserumskultur implementeres i alle nye 1g- og 1hf-klasser 2011: Studievejledningen udbyder særlig individuel

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

AMBITIØSE LÆRINGSFÆLLESSKABER NYKØBING KATEDRALSKOLE 2015-16 Projekt nr. 137354

AMBITIØSE LÆRINGSFÆLLESSKABER NYKØBING KATEDRALSKOLE 2015-16 Projekt nr. 137354 FORANDRINGSTEORI FOR PROJEKET AMBITIØSE LÆRINGSFÆLLESSKABER NYKØBING KATEDRALSKOLE 2015-16 Projekt nr. 137354 Udfordringer I. Strategiske målsætninger II. Målgruppe 1. Elevernes faglige resultater er utilfredsstillende

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelsesprojekt Relevans: Nye tider i forbindelse med OK13 Vurdering

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Strategi for styrkelse af HF

Strategi for styrkelse af HF Strategi for styrkelse af HF Fokusområdet på hf har tidligere været at sikre en høj gennemførelsesprocent, og der er gennemført en række initiativer, som har sikret, at en meget stor andel af eleverne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Tårnby Gymnasium & HF. Tårnby Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelse 2010

Tårnby Gymnasium & HF. Tårnby Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tårnby Gymnasium & HF Tårnby Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelse 2010 Om rapporten Rapportens fokus: Elevtrivsel Faktorer der indgår i elevtrivslen: a) Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

HTX Opfølgningsplan 2015

HTX Opfølgningsplan 2015 HTX Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen

Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Formålet med LP-modellen er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. 1 LP-modellen er ingen hekse-kur

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Det vil sige, at vi (lærere, studievejledere, ledelsen) ville gribe hurtigere ind ved stigende fravær

Det vil sige, at vi (lærere, studievejledere, ledelsen) ville gribe hurtigere ind ved stigende fravær Herlev Gymnasium og HF Projektansvarlig: Ellen Østergaard Mikkelsen Motivation, læring og fællesskab Indledning I de senere år, har Herlev Gymnasium og HF(HG) oplevet, at fraværet hos eleverne er stigende.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Mål Rungsteds Gymnasiums fraværspolitik skal bidrage til: 1. En så høj gennemførselsprocent som muligt 2. At eleverne bliver bevidste om, at de går

Læs mere