Sammenslutningen af Danske Småøer Bestyrelsesmøde 22. august kl , Odense, kulturmaskinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenslutningen af Danske Småøer Bestyrelsesmøde 22. august 2013. kl. 10.15, Odense, kulturmaskinen"

Transkript

1 Sammenslutningen af Danske Småøer Bestyrelsesmøde 22. august 2013 kl , Odense, kulturmaskinen REFERAT Deltagere: Dorthe Winther (DW) formand, Eva Terkelsen (ET) næstformand, Bent Hindrup (Endelave), Birte Harritsø (Femø), Kisser Christensen (Baagø), Lone Nielsen (Sejerø), Jytte Heglund (Nekselø). Referent: Lise Thillemann Sørensen (LS), sekretariatsleder. Afbud: Kirsten Lehrmann (Bjørnø) Dgs.pkt. 62/13 Godkendelse af dagsorden Bent Hindrup forslog at behandle 67 og 68 under ét. Vedtaget. Dgs.pkt. 63/13 Godkendelse af referatet fra Godkendt pr. Dgs.pkt. 64/13 Kommende møder i Mødedatoer er fastsat for det kommende år. Onsdag den 25. sept. kl SKYPE Fredag 1. nov. kl. 14 (forud for repræsentantskabsmødet den nov. i Odense) Fredag Januar Visionsmøde på Strynø, (afg. Rudkøbing kl ) Torsdag den 13. marts, Odense Torsdag den 24. april, Odense Fredag den 23. maj (forud for GF 2014: maj på Strynø) Dgs.pkt. 65/13 Orientering 1. Orientering fra formanden En rigtig travl periode efter generalforsamlingen og frem til sommerferien. Der ud over mange henvendelser fra journalister - især omkr. turisme, samt nogle henvendelser, som 1

2 har været viderestillet fra det ferielukkede sekretariat. 31. maj: Bestyrelsesmøde i S.a.D.S., Orø juni: Generalforsamling Orø juni: Folkemøde Bornholm 12. august: Foredrag på Østersøens Højskole for 53 kursister, som var på ø-højskole, Åbenrå 22. august: Bestyrelsesmøde i S.a.D.S., Odense 2. Orientering fra næstformanden Der har op til sommerferien været travlt på mail mv. især vedr. LAG og koordinationsudvalget i fbm. de mange problemer vedr. lang på sagsbehandlingstid af ansøgninger i NaturErhverv samt ventetid på udbetaling af midler.. Samt ikke mindst i fbm arbejdet i fht. proces vedr. kommende programperiode 31. maj - 2. juni: Bestyrelsesmøde og Generalforsamling på Orø 7. juni: LAG-Bestyrelsesmøde i Odense juni: Folkemøde Bornholm 20. juni: Møde i KBH - MBBL og Formand-koordinationsudvalget (LAG) 21. august: Arbejdsmøde Eva og Morten (LAG) 9-11 i Odense 22. august: Bestyrelsesmøde SaDS 3. Orientering fra bestyrelsen Femø: Cykelprojekt Femø: nye stier er anlagt samt gl. stier er renoveret. Hjerteforeningen er med i projektet og synliggør øen. Cykelfolder for Femø. Baagø: Mange besøg, dels fra Bornholm, dels fra cykelprojektet. Er der lempelser for isolering af sommerhuse? Sejerø: Ølympiade afholdt, Husbåde næsten færdige, busdriften indstilles (vi håber på muligheden for telebus), Øens spisesteder lukker. To børnefamilier på vej. Nekselø: Færgeproblematik den store færge (gl. Agersø-færge) i 5 måneder om året, den lille færge (34 fods motorbåd) de øvrige 7 måneder. Forhandling om at få den store færge til at sejle 2-3 gange om uge. Med vinterfartplanen får vi ingen turister. Havnebyggeri fra 5.8 til vi sejler med den gamle færge pt. Endelave: Indtryk at det var en god (om end kort) sæson. Midt august: Møde med borgmester, kommunaldirektør, teknisk direktør. Færgemøde på færgen undervejs har resulteret i nedsættelse af et kommunalt færgeudvalg (med 3 repr. fra øen) med regnskaber og budget som grundlag for forhandlinger om sejlplaner. Beregninger på gratis sejlads, ændringer i sejlplaner mm. 2

3 4. Orientering fra sekretariatet I juni måned, op til sommerferien, blev der udover forberedelse og deltagelse i Folkemødet arbejdet på højtryk for at få Cykelfolderne på gaden. Overordnet set har vi fået en positiv tilbagemelding, men også kritik af både de færdige kort og processen bag udarbejdelsen. Det er vigtigt at evaluere på projektet og gøre os klar om vi synes at de ressourcer der er lagt (økonomisk såvel som tidsmæssigt) i et sådant stort fællesprojekt, der omfatter alle 27 øer står mål med resultatet - og med modtagelsen af dette. Der er lagt mange timer i projektet, hvilket bl.a. har medført at jeg har afspadseret 4 uger i løbet af sommeren ud over 2 ugers ferie. Vi har revideret Ø-turisme-ambassadør projektet endnu en gang, så MBBL har kunnet godtage projektændringerne. Nu lyder det på en 18 måneders ansættelse af Ø-turisme-ambassadør og et budget på 1,5 mio. kr. Ændringen er godkendt af MBBL, men vi mangler LAG tilsagn til projektændringen. Stillingen slås op i næste ø-post til besættelse snarest efter Møder og rejser: 28. maj ESIN-bestyrelsesmøde via Skype. 31. maj: Bestyrelsesmøde i S.a.D.S., Orø jun: Generalforsamling Orø. 3. jun: Møde i Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet Kbh. 6. jun: Arbejdsmøde med Morten, Strynø. 7. jun. Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondene, Erhvervsstr., Aalborg jun Folkemøde Bornholm Sommerferie/afspadsering 1.7 til aug ESIN-bestyrelsesmøde via Skype 21. aug. SMILEGOV opstartsmøde med Morten og Samsø Energiakademi, Odense. 22. aug: Bestyrelsesmøde i S.a.D.S., Odense Orientering om økonomi: Balance til og med blev gennemgået. Kontingent-fordeling for de 27 øer i forhold til fastboende. (Bilag vedhæftet). Dgs.pkt. 66/13 Generalforsamling 2013 Opsamling på GF 2013: - Nyt Målsætningsprogram blev vedtaget på Generalforsamlingen. - Forslag til vedtægtsændringer, stillet af Fur sogneråd: at flertallet af øens indbyggere selv ejer deres bolig. Generalforsamlingen stemte imod forslagets ordlyd, men bakkede op om ideen. Bestyrelsen er pålagt at arbejde videre med problematikken med henblik på nyt forslag ved næste års generalforsamling. Underpunktet er udsat til næste møde. - Spørgsmål fra Avernakø: ønske om IT- kurser målrettet ældre beboere på øerne. 3

4 Bestyrelsen finder, at det er en kommunal opgave at udbyde IT-kurser. Eksempler på løsninger på andre øer: På Sejerø har man søgt kommunen og fået hjælp til materiale samt fået et lokale stillet til rådighed, og kører derpå IT-hjælp på frivillig basis, af personer, der har skrevet under på tavshedspligt. På Mandø er der 2 personer ansat i seniorjob/seniorordning i Esbjerg kommune, som kommer rundt til folk i deres hjem (endnu ikke afprøvet på Mandø). På Femø har man udbudt kurser i den kommunale aftenskole, som finder sted på Femø. På Endelave har man en tirsdagscafé for 40 kr. (inkl. kaffe og kage) med frivillige kræfter til undervisning. - Fra Egholm blev spørgsmålet om klassificering af landbrugsjord i robuste og sarte jorde /kystnære jorde rejst. SaDS har bragt spørgsmålet op på mødet med Folketingets Udvalg for Småøer på Bornholm i juni. Udvalget er opmærksom på sagen. Vi har svaret Egholm, og vi forventer at høre fra Egholm, hvis der kommer mere om sagen. Dgs.pkt. 67/13 Færger og Fordelingsnøglen, 20 tilskud Model 2 i indenrigsministeriets analyserapport er vedtaget af ministeriet og effektueres pr To kommuner mister midler (Skive og Kalundborg ) på trods af, at puljen er tilført ekstra 15 mio. pr KL har ansvaret for koordinering af et færgesekretariat. Bestyrelsen finder at Vi fortsat skal kræve åbne og tilgængelige færgeregnskaber. Øremærkning er nødvendig, især efter kommunesammenlægningen. Vi skal kræve, at de 15 mio. sættes på finansloven (og behandles som ø-kortordningen ) og prioriteres til - Sæsonudvidelse: april OG sept. er gratis for passagerer. - børnebillet er gratis året rundt (til og med 15 år). - Gratis gods? er vanskeligt at håndtere, kræver en afdækning af hvad gods dækker. Beslutning: DW skriver til alle partiers trafik-ordførere: De 15 mio. skal ind i regeringens finanslovsforslag (dvs. alle partier er enige). De 15 mio. vil ikke få den ønskede virkning, når de ligger i udligningsreformen. De skal øremærkes og ligge i finansloven. Birte underrettede om Spareplaner for Lolland Kommunes tre færger. Femø får en forringelse for sejlplanen, færgen skal ligge natten over i Kragenæs. Det kommunale ø-udvalg har fået 4 dages frist for ø-udvalget at kommentere på spareplanen. Dgs.pkt. 68/13 Finansloven 2014 På sidste møde blev det vedtaget at henvende sig om Ø-støttemidlerne og foreslå at puljen bliver på 12 mio. kr. til støtte til projekter indenfor erhverv, turisme, bosætning og opretholdelse af attraktive og levedygtige helårssamfund. Der ud over er der brug for, at der kan afsættes midler til projektlederstillinger, hvor almennyttige foreninger, der er lokalt funderet på øerne, 4

5 kan modtage tilskud til f.eks. en ø-vejleder, der kan fremme bosætning, erhverv, kultur og turisme i samarbejde med de frivillige foreninger på øerne Forslag fra Bent: Pulje til genetablering af det marine miljø. Afsæt 4 mio. kr. til kystsikring i form af utraditionel sikring især i form af stenrev i Natur 2000 områder (hvor landbaserede diger ikke kan etableres pga. Natura 2000 regler). Evt. som forsøgsprojekt. Bestyrelsen vedtog at foreslå, at der på Finansloven for 2014 afsættes 4 mil. kr. til kystsikring af de danske småøer. Der er brug for både nye diger og renovering af eksisterende, men der ud over vil det være oplagt at forsøge sig med alternativ kystsikring i form af (gen)etablering af stenrev, hvor dette er muligt. Disse stenrev er oplagte muligheder i Natura 2000-områder, som mange af vores småøer er beliggende i og vil formentlig ud over at sikre kysten også kunne bidrage til at sikre og reetablere naturen i havet omkring øerne med heraf følgende muligheder for turisme. Dgs.pkt. 69/13 Repræsentantskabsmøde 2013 Program: Fredag: Strandbeskyttelse, Naturerhvervsstyrelsen. Lørdag formiddag: Ø-runde Lørdag eftermiddag: LAG og kommende periode. Strategi for perioden. invitér: MBBL: Chr. Lützen: præsentation af de nye landdistriktsprogrammer Søndag formiddag: Politikerrunde. Vi inviterer: - Miljøministeren. Ida Auken. Øernes potentialer som naturperler og de marine område. Balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Genetablering af det marine miljø (Østøtten). - Transportministeren. Pia Olsen Dyhr. Dgs.pkt. 70/13 Folkemøde 2013 og 2014? Evaluering af Stand mm. kostede knap , rejser og ophold ca Dertil ca til kampagnematerialer. Vi var 10 mand på standen og alle var i gang hele tiden. Vel besøgt, megen kontakt til publikum. Debatter: kræver højtaleranlæg. Giver synlighed overfor politikerne, viser engagement. Bestyrelsen besluttede, at vi deltager i Folkemødet juni Økonomi budget på (i det vi har kampagnematerieler, der kan genanvendes). Dgs.pkt. 71/13 Jubilæumsår og GF 2014 Aktiviteterne vil afhænge af 2014 budget! Mulighederne for et jubilæumsskrift blev drøftet. Forslag, Birte: Små-ø-dag i Folketinget i marts 2014: Reception i vandrehallen med udstilling og Små-ø-dag (konference) i landstingssalen, (ø-specialiteter) forespørgselsdebat om ø-politik 5

6 (håndfast strategi). Vi kontakter Udvalget for Småøer om de vil medvirke. Dgs.pkt. 72/13 Udvalget for Småøer Drøftelse af emner til møde ved Udvalgets besøg på Strynø den 19. september. - Færger og fordelingsnøgle - Finanslov - Ø-dag i folketinget i forbindelse med jubilæet i den 24. marts Dgs.pkt. 73/13 MBBL og Minister Carsten Hansen, ø-besøg i august Drøftelse af emner til møde ved Ministerens besøg på Omø den 26. august. - Ny arbejdsgang vedr. Ø-støtten: Uigennemskuelighed. Hvornår er der frist for ansøgninger? Skal man være bosat på øerne? - Beløbets størrelse i Ø-støtten - Ny LAG periode: Vi efterlyser klare krav til ansøgningsvejledning. Vi ønsker vores egen koordinator, der ikke sagsbehandler. Dgs.pkt. 74/13 Kurser Vi har fået afslag i Ø-støtten på vores ansøgning til kurser og seminarer. Bestyrelsen vedtog derfor at aflyse bestyrelsesseminarerne. Evt. kan vi i forbindelse med repræsentantskabsmøde 2014 afholde et forsikringskursus. Dgs.pkt. 75/13 Prioritering af opgaver. Arbejdssituation i SADS Kulturnat, folkemøde, møder afføder arb. opgaver. LAG, SMILEGOV, aktiviteter på messer mm. blev drøftet. Den nuværende arbejdssituation betyder at Lise som hovedregel afspadserer fredage (kontoret er lukket fredage). Dgs.pkt. 76/13 Øposten Deadline 10. sep m. udgivelse ultimo sept. 20 tilskud 2014? + Model 2 i fordelingsnøglen Ministerbesøg på Omø Invitation til repr SMILEGOV Stillingsopslag: Ø-turismeambassadør Konfliktløsning på småøerne S. Lautrop. Ølympiade 6

7 Husbåde færdige på Sejerø. Endelave udvikling/naturvejleder center? Sprogundervisning på Fejø Bestyrelsen besluttede at der udkommer to numre mere i år, dvs. i alt 4 numre i Dgs.pkt. 77/13 GF 2013 opsamling på vedtægtsændringer. Kulturnat. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden Dgs.pkt. 78/13 Intet til eventuelt. Eventuelt LS: 9/9/2013 7

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013 Sammenslutningen Ø-POSTEN Nr. 154 December 2013 af Danske Småøer Tak for ordet! Siden lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet den 8. november satte fokus på småøerne under overskriften luk småøerne,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere