Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup"

Transkript

1 INDHOLD Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4 Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup Gennemførelse i uddannelsessystemet hvilke barrierer er der? 8 Niels Egelund Parat til uddannelse? 15 Bjarne Lundager Jensen og Line Gry Knudsen Fokus på nye former for kvalitet på daginstitutionsområdet 28 Bente Jensen og Sven Bremberg Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer 38 Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen Inkludering för ökad måluppfyllelse ur elevperspektiv 49 Elisabeth Persson og Bengt Persson Kommentar: Fra didaktikk til yrkesdidaktikk 59 Bjørn Magne Aakre Filmanmeldelse: The Class 62 Lars Qvortrup Boganmeldelse: Evaluering i skolen baggrund, praksis, teori 65 Stephen Dobson

2 Leder Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? Over hele verden er uddannelse blevet et centralt politisk element: Det er uddannelse, der skal sikre samfundsøkonomien, velfærden, demokratiet og det rige personlige liv. Beregninger fra eksempelvis OECD i 2010 demonstrerer, hvor dyrt det er for en nation ikke at have et velfungerende uddannelsessystem (OECD 2010). Det samme gælder naturligvis også i de nordiske lande. I Norge anses den manglende gennemførelse af videregående uddannelse (ungdomsuddannelsen) for at være den største udfordring i uddannelsessektoren. Selv om der ikke er formuleret eksakte mål knyttet til den andel af en ungdomsårgang, som skal klare videregående uddannelse, er der iværksat flere omfattende nationale initiativer for at forbedre gennemførelsen, således at flere opnår studieeller erhvervskompetence. I Sverige har man i løbet af gennemført en række uddannelsesreformer med henblik på at øge den andel af elever, der gennemfører grundskolen. I Danmark er alle politiske partier og de fleste aktører på uddannelsesområdet enige om, at det uddannelsespolitiske mål er, at senest i 2015 skal mindst 95 procent af en årgang have en ungdomsuddannelse. Men lige så stor den politiske enighed er, lige så svært er det tilsyneladende at nå målet. Hvor er vanskelighederne, og hvordan overkommer vi dem? Det handler dette nummer af Paideia om: Hvilke barrierer er der for at øge antallet af unge, der gennemfører en kompetencegivende uddannelse (se Niels Egelunds artikel side 8)? Hvordan overkommer vi disse barrierer i uddannelsessystemet generelt og på erhvervsuddannelserne, hvor problemet er særlig stort (se Bjarne Lundager Jensens og Line Gry Knudsens artikel side 15)? Hvordan skaber vi en rigtig start ved at styrke kvaliteten af dagtilbuddet (se Bente Jensen og Sven Brembergs artikel side 28)? Hvad kendetegner god undervisning og klasseledelse (se Anne Kostøl og Sølvi Mausethagens artikel side 38)? Og sidst, men ikke mindst: Hvordan ændrer vi lærernes og skolernes pædagogiske og institutionelle praksis, så de øger inklusionsgraden og det gennemsnitlige læringsudbytte (se Bengt Persson og Elisabeth Perssons artikel side 49)? Som nævnt er der problemer med at nå de uddannelsespolitiske målsætninger i de fleste vestlige lande: Læringsudbyttet er ikke stort nok, jævnfør eksempelvis PISA-undersøgelserne. Eller for mange unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. I Danmark er situationen den, at hvis ikke udviklingen ændrer sig dramatisk, vil over 20 procent af de unge, der forlod folkeskolen i 2009, i 2020 ikke have fået en kompetencegivende uddannelse (Egelund). Problemet 4

3 er ikke, at de unge ikke begynder på en ungdomsuddannelse, for det gør stort set alle. Problemet er, at de ikke gennemfører. Dette er et samfundsøkonomisk problem, fordi så mange som muligt skal på arbejdsmarkedet, hvis vi skal blive ved med at finansiere et velfærdssamfund. Men unge uden en erhvervsuddannelse er der i stigende grad ikke brug for: Antallet af ufaglærte job falder. Lige så vigtigt er det, at problemet med frafald ikke kun er samfundsøkonomisk, det er også et socialt og et menneskeligt problem. Eksempelvis står 30 procent af de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, uden beskæftigelse 20 år efter folkeskolen. For alle dem er risikoen for at ende på kontanthjælp eller førtidspension stor (Jensen og Knudsen). Således har en norsk undersøgelse vist, at knap 20 procent af den årgang, som sluttede skolen i 1999, og som i 2007 ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse, var på en eller anden form for offentlig støtteordning, mens det kun gjaldt for knap 3 procent af dem, som var færdige med uddannelsen (Rasmussen et al. 2009). Derfor er det vigtigt at undersøge, hvad årsagerne til problemet er: Hvorfor falder så mange fra? Hvor er barriererne? Og hvad kan uddannelsessystemet gøre for at reducere problemet? Ser vi på situationen i Danmark, er det tydeligt, at flaskehalsen især findes på erhvervsuddannelserne: Mens mere end 85 procent i Danmark gennemfører det almene gymnasium og procent htx, hhx og hf 1, er tallet kun 54 procent for erhvervsuddannelserne. Hvorfor? En af forklaringerne finder man i folkeskolen: Hvis man ikke har tilstrækkelige faglige kvalifikationer fra folkeskolen, falder sandsynligheden for, at man gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette gælder blandt andet læsefærdighed. Der findes i dag praktisk taget ikke uddannelser, som ikke forudsætter gode læsere (Egelund). Hertil kommer en række forhold på erhvervsuddannelserne. Eksempelvis adskiller erhvervsuddannelser sig fra andre ungdomsuddannelser, ved at den unge allerede ved starten af erhvervsuddannelsen de facto træffer et erhvervsvalg. Det gør man ikke på en gymnasial uddannelse. Men mange unge er ikke parate til at afgøre, hvad de skal lave på arbejdsmarkedet, når de er 16 år gamle (Jensen og Knudsen). Ja, det er blevet formuleret på den måde, at nogle unge i realiteten bruger årene på erhvervsskolen til at finde ud af, hvad de vil være, når de bliver rigtigt voksne (Koudal 2011). Men hvis det er tilfældet, er det unægtelig et problem, at over 70 procent af dem, der forlader en erhvervsuddannelse, før de er færdige, ikke begynder en ny uddannelse. Hertil kommer, at der er en overrepræsentation af såkaldt sårbare unge på erhvervsuddannelserne, og noget tyder på, at erhvervsskolerne ikke er gearet til at takle deres problemer. 1 Højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) og højere forberedelseseksamen (hf), 5

4 For at håndtere disse udfordringer mener Jensen og Knudsen, at det er vigtigt at tage erhvervsskoleelevernes søgende adfærd alvorligt. De unge skal aktivt hjælpes med at afklare deres uddannelses- og erhvervsvalg. Hertil kommer, at man på den ene side bør skabe en bedre kontinuitet for denne elevgruppe fra udskolingsdelen af folkeskolen og ind i erhvervsuddannelsen, mens man på den anden side skal styrke lærernes relationskompetencer på erhvervsskolerne. Men selv om problemet manifesterer sig i ungdomsuddannelserne, grundlægges det meget tidligere. Som Jensen og Bremberg viser, skal der være mere fokus på kvaliteten af dagtilbuddet. International forskning peger på, at der er store samfundsmæssige gevinster at hente ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbuddet. Selv om den offentlige debat især handler om normeringer og om størrelsen af børnegrupperne, bør man også inddrage tre andre aspekter: 1) kvaliteten af personalets uddannelse, 2) den pædagogiske kvalitet i dagligdagen i daginstitutionerne og 3) systematisk kvalitetsudvikling gennem efteruddannelse. OECD konkluderede allerede i 2005 i rapporten Starting Strong, at det kan betale sig at investere massivt i daginstitutioner. Men massive investeringer handler som sagt ikke kun om normeringer, men også om pædagogisk kvalitet. I dagtilbud med god kvalitet kommunikerer voksne mere med børnene, ræsonnerer med børnene og stiller aktivt spørgsmål til børnene, og det stimulerer dem naturligvis til at reflektere, tænke og bruge sproget. Hermed øger man alt andet lige børnenes chancer for at klare sig godt i den videre uddannelse og i livet. Men forudsætningen er bedre uddannelse og efteruddannelse. Som John Hattie har vist (Hattie 2009), er en afgørende nøgle til succes refleksive praktikere. Det vil sige personale, der kan arbejde pædagogisk reflekteret i forhold til det enkelte barn, og som kan deltage i kvalitetsudvikling i institutionen. Bevæger vi os videre fra daginstitutioner til grundskolen, melder de samme problemer sig: Hvis vi ønsker at fremme læring og inklusion, er den afgørende forudsætning god undervisning. I deres artikel sammenligner Kostøl og Mausethagen tre skoler med små adfærdsproblemer og tre skoler med store for at finde ud af, hvad der gør forskellen. De identificerer tre faktorer: I de gode timer dem med begrænsede adfærdsproblemer er der kun lidt læringshæmmende adfærd (det vil sige adfærd, som forstyrrer og handler om andet end læring og undervisning). Der er god klasseledelse med en autoritativt ledende stil. Og der er fokus på læring med en engagerende undervisning præget af struktur, forudsigelighed, ro og positiv stemning. I centrum for inklusion og højt læringsudbytte står altså den kompetente lærer. Men hvordan gennemfører man ændringer af skolerne? Mange eksempler dokumenterer jo, at det ikke er tilstrækkeligt at komme med den rigtige metode hvis en sådan da overhovedet findes. Den skal også implementeres. Det handler tidsskriftets to sidste artikler om. 6

5 En vigtig faktor er god skoleledelse. Det fokuserer Persson og Persson på i en undersøgelse foretaget i Essunga Kommun i Sydsverige. I 2007 lå denne kommune blandt de fem dårligste i Sverige, hvad angår karakterer efter 9. klasse. I 2010 var kommunen sprunget frem blandt de allerbedste i Sverige. En vigtig forskel var, at man lagde stor vægt på at forstærke det pædagogiske lederskab. I løbet af et par år lykkedes det at udvikle det, artiklen kalder en bestemt pædagogisk tankestil både blandt lærere og elever. Man byggede undervisningen på aktuel og relevant forskningslitteratur, som gjorde lærerne meget mere opmærksomme på deres fagdidaktiske adfærd og klasseledelsesstil, og ledelsen lagde meget mere vægt på lærernes pædagogiske viden, færdigheder og praksis. En af konsekvenserne var en langt mere bevidst og effektiv inklusion af elever. Denne tankestil smittede også af på eleverne: De opfattede hurtigt inklusion som en naturlig ting, og de begyndte at prioritere skolegangen højere og at anerkende lærernes engagement og høje ambitioner. Både lærere og elever deltog på denne måde i en kollektiv kompetenceudvikling, som blandt andet demonstrerede, at høj målopfyldelse i form af læring og afgangskarakterer kan forenes med idealet om heterogenitet blandt og inklusion af eleverne. God fornøjelse med dette andet nummer af Paideia tidsskrift for professionel pædagogisk praksis! Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup Litteratur Hattie, John (2009): Visible Learning A Synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge. Koudahl, P. (2011): Forudsigelige frafald. In: Dagbladet Information Se også OECD (2010): The High Cost of Low Educational Performance. OECD. Se også dataoecd/11/28/ pdf. Rasmussen, I.; Dyb, V.; Heldal, N. & Strøm, S. (2009): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering av ungdom. Vista Analyse. 7

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser 2 Forord Uddannelse er på alles læber i disse år. Med god grund. En veluddannet befolkning er forudsætningen for en stærk konkurrenceevne og et solidt fundament under

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Aarhus 6. april 2013 Retention of vocational students in the Danish VET system. Til det strategiske forskningsråd Forfattere: Klaus

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere