SYSTEMAFTALE PRODUCENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEMAFTALE PRODUCENT"

Transkript

1 SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen: 2.1 "DANPOT" består af standardprogrammel indeholdende funktioner til vedligeholdelse af stamkartoteker, til registrering af udbud, ordrer og reservationer, til udskrivning af fakturaer, følgesedler, etiketter og diverse statistikker, samt en kommunikationsdel til modtagelse af ordrer via DANPOT DATA A/S samt programmel til track &- trace. Denne del af leverancen, benævnes herefter "Tjenesten". 2.2 Herudover kan der ved særskilt aftale ske levering af diverse hardware som f.eks. pc'er, printer m.m. Sådan levering er ikke reguleret af nærværende aftale. 3. Levering: 3.1 DANPOT DATA A/S leverer det nødvendige software og vejledning, således at Kunden kan tilslutte sig Tjenesten, samt foretage de nødvendige registreringer i Tjenesten til brug for Kundens adgang og benyttelse af Tjenesten. 3.2 DANPOT DATA A/S forpligter sig til i videst muligt omfang at stille det nyeste programmel til Kundens rådighed og videreudvikle systemet, blandt andet ved at opretholde samarbejdet med Kunden via den etablerede "Projektgruppe Producenter". 3.3 Ved ændringer i Tjenesten, og dermed i den af Kunden valgte løsning, giver DAN- POT DATA A/S Kunden besked herom med mindst 4 ugers varsel. 3.4 Adgang til Tjenesten forudsætter, at Kunden har den til enhver tid fornødne internetforbindelse samt en pc'er, som kan afvikle program og data, jf. de til en hver tid gældende systemkrav fastsat af DANPOT DATA A/S. Kunden varetager selv indkøb, vedligeholdelse og fornyelse af pc'er samt internetadgang med mindre der er indgået særskilt aftale herom med DANPOT DATA A/S. 3.5 DANPOT DATA A/S skal sikre fuld fortrolighed overfor uvedkommende omkring producentens data. 4. Kundens anvendelsespligt: 4.1 Når Kunden er blevet meddelt, at der er givet den nødvendige adgang til Tjenesten - og Kunden er givet adgang til programmel til installation og oprettelse af Tjenesten på Kundens computer, er Kunden forpligtet til at indberette sit udbud af potteplanter, småplanter og afskårne blomster til DANPOT DATA A/S via Tjenesten. 4.2 Fra samme tidspunkt er Kunden endvidere forpligtet til at modtage og besvare ordrer via Tjenesten samt at registrere ordrer fra andre selskaber - uanset disse ikke sker via Tjenesten. 1

2 4.3 Kunden er endvidere forpligtet til at anvende de etiketter og forsendelsesdokumenter, som udarbejdes via Tjenesten samt udskrive disse på papirvarer anvist af DANPOT DATA A/S. Kunden afholder selv udgifter hertil. 4.4 Kunden er forpligtet til at sikre, at der er adgang for DANPOT DATA A/S til datakommunikation med det programmel, som er installeret hos Kunden. Det indebærer at Kunden er forpligtet til at holde sit udstyr tændt og tilgængeligt, herunder ikke at anvende programmel der hindrer datakommunikation, inden for tidsrummet mandag - fredag fra DANPOT DATA A/S kan ensidigt ændre dette tidsrum med 14 dages forudgående skriftligt varsel. Varsel kan fremsendes pr DANPOT DATA A/S har eneretten til systemet og de tilhørende programmers erhvervsmæssige udnyttelse. Kunden er forpligtet til at medvirke til at beskytte programmellet med ethvert misbrug. 4.6 Det anses for en væsentlig misligholdelse, såfremt producenten ikke overholder ovennævnte pligter. 4.7 Producenten forpligter sig til at deltage i een kursus- og installationsdag for 2 personer DANPOT DATA A/S kan efter aftale mod yderligere betaling være behjælpelig med yderligere instruktion af producenten og dennes personale. Forventet kursusdag: (Der tages forbehold for ændringer). 5. Opdatering og vedligeholdelse af programmel. 5.1 Kunden har pligt til at anvende den nyeste version af det programmel, der stilles til rådighed af DANPOT DATA A/S som led i anvendelsen af Tjenesten. Kunden modtager advisering pr. fra DANPOT DATA A/S, når en ny version er tilgængeligt hos DANPOT DATA A/S via virksomhedens hjemmeside. 5.2 Hvis en ny version øger systemkravene jf. punkt 3, skal Kunden underrettes 3 måneder før ændringerne træder i kraft. Hvis en ny version af programmellet medfører væsentlige omkostninger til udskiftning af hardware, har producenten ret til at opsige nærværende aftale til udløb når ændringen træder i kraft. Sådan opsigelse skal afgives senest 14 dage efter Producenten har modtaget advisering om opdatering og ændrede systemkrav. 5.3 Hvis opdatering af programmel og hardware ikke overholdes kan det medføre, at Tjenesten helt eller delvist ikke fungerer. 6. Teknisk Service, driftsforstyrrelser og programfejl: 6.1 Kunden har adgang til telefonisk vejledning angående systemet via Hotline. Hotline har åbent på arbejdsdagene mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl til kl , undtagen 5/6, 24/12 og 31/12. Åbningstider for Hotline kan ensidigt ændres af DANPOT DATA A/S med 14 dages varsel. Meddelelse kan gives skriftligt eller via DANPOT DATA A/S udbedrer driftsforstyrrelser og foretager fejlretninger, som skyldes forhold, der er under DANPOT DATA A/S kontrol, snarest muligt efter, at fejlen er anmeldt til DANPOT DATA A/S, jf. dog punkterne 6.3 og 6.4. Afhjælpningsarbejder foretages sædvanligvis indenfor normal arbejdstid. Fejlretning fortsættes indtil 2

3 fejlen er løst, eller indtil der er foretaget passende alternative foranstaltninger. Kan fejlen ikke umiddelbart rettes vil Kunden blive underrettet herom, ligesom DANPOT DATA A/S vil drage omsorg for, at Kunden sikres den efter omstændighederne bedst mulige løsning af sine opgaver, indtil egentlig fejlrettelse har kunnet finde sted. 6.3 DANPOT DATA A/S betaler alle omkostninger ved fejlrettelser, når fejlen kan henføres til Tjenesten leveret af DANPOT DATA A/S. Fejlfinding der hidrører fra forhold som ikke skyldes Tjenesten, betaler Kunden for udgiften herved, herunder rejseomkostninger, arbejdsløn og eventuelle omkostninger til ekstern bistand. 6.4 DANPOT DATA A/S er berettiget til at afbryde Tjenesten, såfremt dette er nødvendigt for at gennemføre vedligeholdelse, omstrukturering, tilslutning eller justering af Tjenesten, herunder tilhørende IT-systemer, netværk, anlæg og installationer. Sådanne planlagte afbrydelser skal varsles overfor Kunden med et varsel på minimum 2 arbejdsdage. Nedlukning af systemet mellem klokken og varsles ikke. Dette tidsrum betragtes som rutinemæssig vedligeholdelse. 6.6 I tilfælde af akutte driftsforstyrrelser, hvad enten disse kan henføres til DANPOT DATA A/S eller tredjemand, er DANPOT DATA A/S berettiget til straks at afbryde Tjenesten, såfremt dette findes nødvendigt, herunder for at afværge eventuelle yderligere driftsforstyrrelser eller for fejlsøgning og udbedring af fejlen. Kunden underrettes snarest muligt om afbrydelsen samt, hvis muligt, om afbrydelsens varighed. Meddelelsen foregår på selskabets hjemmeside. 7. Priser, fakturering og betaling: 7.1 Kunden betaler et oprettelsesgebyr på kr ,00, der dækker oprettelsen i DANPOT DATA A/S system samt kursus/konsulentdag omtalt oven for. 7.2 Kunden betaler en løbende systemafgift, bestående af en fast afgift pt. kr.1400,00 pr. kvartal og en variabel afgift på pt. kr. 1,20 pr. accepteret ordre, der modtages via Tjenesten. Gældende priser vises på Alle priser er ekskl. moms og andre lovmæssige afgifter. Afgiften opkræves efter forudgående faktura. Afregningsgrundlag vedlægges fakturaen. Opkrævning påbegyndes fra samme tidspunkt som indberetningspligten indtræder jf. ovenfor under Ved overdragelse af eksisterende installeret system til anden godkendt kunde, betales kr ,00 for navneskift m.m., såfremt det skønnes at det er unødvendigt med kursus. 7.4 Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen. Standard betalingsbetingelser er netto 14 dage. Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, opkræves morarente fra forfaldsdatoen og indtil betaling sker i henhold til den i renteloven fastsatte morarentesats. DANPOT DATA A/S er endvidere berettiget til at opkræve sædvanlige rykkergebyrer og andre inddrivelsesomkostninger. 7.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af DANPOT DATA A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art. 7.6 Priserne kan ensidigt ændres af DANPOT DATA A/S med 3 måneders varsel. 3

4 8. Uenighed om fakturaens størrelse: 8.1 Krav om reduktion af fakturaer skal gøres gældende senest tre (3) måneder efter fakturaens modtagelse. Kravet skal være vedlagt fyldestgørende redegørelse samt nødvendig dokumentation herfor. DANPOT DATA A/S endelige stillingtagen til kravet skal så vidt muligt ske inden tredive (30) dage efter kravets fremsættelse. 9. Misligholdelse: 9.1 Enhver væsentlig misligholdelse fra producentens side berettiger DANPOT DATA A/S til at ophæve aftalen og afkræve Kunden en bod. Boden udgør kr ,00. Her ud over er DANPOT DATA A/S berettiget til at kræve erstatning for et hvert dokumenterbart tab. 9.2 Ved ophævelse af aftalen er Kunden forpligtet til at drage omsorg for at alt programmel, som er omfattet af aftalen, slettes fra Kundens pc'er og andet dataudstyr, ligesom eventuelle kopier af programmellet skal slettes. DANPOT DATA A/S har ret til at kontrollere, at programmellet er slettet. 9.3 Som væsentlig misligholdelse fra Kundens side betragtes bl.a. men ikke udelukkende: manglende betaling af systemafgift, manglende tilgængelighed af blomsterproducentens udstyr i det i punkt 4.4 fastsatte tidsrum, manglende eller mangelfuld indberetning af blomsterproducentens udbud, manglende besvarelse af ordre modtaget via Tjenesten, anvendelse af programmellet til datakommunikation med andre end DANPOT DATA A/S eller de af DANPOT DATA A/S godkendte, overtrædelse eller direkte eller indirekte medvirken til misbrug af DANPOT DATA A/S eneret til programmellets erhvervsmæssige udnyttelse. 10. Ansvar: 10.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler i det omfang, reglerne ikke er fraveget ved Aftalen DANPOT DATA A/S er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes: forhold, der kan henføres til transmissionsveje, udstyr, anlæg, installationer m.v., der ejes eller drives af underleverandører, eller andre forhold, som ikke skyldes DANPOT DATA A/S forsømmelse eller uagtsomhed, foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, eller Kundens forhold, herunder Kundens installation, tilslutning, anvendelse og betjening af såvel Tjenesten leveret af DANPOT DATA A/S som øvrigt IT-udstyr DANPOT DATA A/S yder ikke erstatning for ulemper, driftstab, tab af avance og andre indirekte tab eller følgeskader forårsaget af fejl og forstyrrelser ved anvendelse af Tjenesten, herunder det/de leverede programmel, dataoplysninger samt tilbud/ordre fra tilsluttede salgsselskaber DANPOT DATA A/S fraskriver sig endvidere produktansvar for skader på erhvervsting tilhørende producenten eller tredjemand, med mindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra DANPOT DATA A/S's side. 4

5 DANPOT DATA A/S maksimale samlede hæftelse for så vidt angår erstatningen, som DANPOT DATA A/S måtte hæfte for, kan aldrig overstige det beløb, som producenten har betalt i faste systemafgifter i de sidste 4 kvartaler. 11. Force majeure: 11.1 DANPOT DATA A/S er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, tyveri, naturkatastrofer eller anden betydelig vandskade, ildebrand eller afbrudt energiforsyning. Ligeledes er DANPOT DATA A/S ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette gælder uanset, at DANPOT DATA A/S selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af DANPOT DATA A/S funktioner I tilfælde af DANPOT DATA A/S påberåber af en Force Majeure situation, er Kunden berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Tjenesten ikke er leveret som aftalt i en periode på tredive (30) arbejdsdage, som følge af Force Majeure. 12. Overdragelse af Aftalen: 12.1 DANPOT DATA A/S er berettiget til at overdrage Aftalen til tredjemand samt i øvrigt at lade DANPOT DATA A/S forpligtelser efter Aftalen udføre ved tredjemand Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til anden side, herunder til en anden indenfor samme koncern eller til aktionær, uden skriftligt samtykke fra DANPOT DATA A/S. 13. Opsigelse: 13.1 Aftalen løber indtil den opsiges af een af parterne med 6 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned, dog tidligst til ophør 1 år efter installation Ved opsigelse af aftalen er Kunden forpligtet til at drage omsorg for at alt programmel, som er omfattet af aftalen, slettes fra Kundens pc'er og andet dataudstyr, ligesom eventuelle kopier af programmellet skal slettes. DANPOT DATA A/S har ret til at kontrollere, at programmellet er slettet. 14. Ændring af aftalen 14.1 DANPOT DATA A/S kan til enhver tid i aftalens løbetid ensidigt foretage ændring af aftalevilkårene i nærværende aftale. Med mindre andet er angivet ovenfor, kan sådanne ændringer alene foretages, når der er tale om ændringer, der gennemføres over for alle kunder med tilsvarende aftaler som denne. En sådan ændring i aftalevilkår skal varsles med 6 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. Såfremt Kunden ikke vil acceptere ændringen, kan kunden inden 14 fra modtagelsen af varslet meddele DANPOT DATA A/S dette med den virkning, at aftalen ophører ved varslet udløb - svarende til en opsigelse efter afsnit 13. Ovennævnte gælder ikke for ændring af aftalevilkår, hvorom denne kontrakt har fastsat særskilte betingelser jf. de enkelte bestemmelser. 5

6 15. Gyldighed og afkald: 15.1 I det omfang en bestemmelse i Aftalen bliver kendt ulovlig, ugyldig eller uden retskraft skal den pågældende bestemmelse ændres således, at den i videst muligt omfang afspejler hensigten med den oprindelige bestemmelse Accept af eller afkald på at gøre en bestemmelse eller misligholdelse gældende skal ikke betragtes som accept af eller afkald på at gøre nogen anden bestemmelse gældende nu eller i fremtiden. 16. Tvister og fortolkning: 16.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem Parterne, der udspringer af Aftalen skal, såfremt tvisten ikke bilægges ved forhandling, afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense Nærværende kontrakt har i tilfælde af uoverensstemmelser prioritet over samtlige samtidige vedtagne bilag, medmindre der i bilagene udtrykkeligt er anført, at de er en ændring til nærværende kontrakt. 17. Definitioner: Nedennævnte definitioner finder anvendelse Ved "Arbejdsdag" forstås mandag til fredag, dog undtaget helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved "Underleverandør" forstås de Underleverandører, hvis leverancer til DANPOT DATA A/S som ligger direkte til grund for DANPOT DATA A/S salg af Tjenesten til Forhandleren. Ved "År" forstås kalenderår. Ved "meddelelse via " forstås, at DANPOT DATA A/S kan fremsende meddelelser og varslinger til Kunden ved anvendelse af DANPOT-systemets e-post eller kundens seneste oplyste e- mail adresse. Parternes underskrift: for DANPOT DATA A/S Hvidkærvej Odense SV CVR-nr.: for Kunden, lev.nr. Navn: CVR-nr.: Odense, den, den 6

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere