PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, JCI, Joachim Rode,Colourbox Redaktionen kan kontaktes på Øget ambulant, psykiatrisk behandling Akut OP-team aflaster sengeafsnit på Psykiatrisk Center Frederiksberg...Side 3 Budget 2012: 443 mio.kr. til ny Psykiatri på Bispebjerg Bakke...Side 5 Nye psykiatriske akutmodtagelser Målrettet behandling til akutte patienter...side 7 Tvang i psykiatrien Undervisningsfilm om tvang...side 10 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Vi kan forebygge alkoholisme i barndommen...side 11 PS Kort Nyt...Side 14 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling Regionsrådet har netop vedtaget, hvordan Region Hovedstadens virksomheder skal bruge deres penge til næste år. Psykiatrien skal på den ene side bidrage til den overordnede sparerunde i regionen: Vi skal spare ca. 44 mio. kr. i Samtidig får vi tilført ca. 50 millioner kroner, som overvejende skal bruges på at styrke den akutte og den ambulante behandling i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien. Det ligger i tråd med de visioner, som politikerne har fastlagt for Psykiatrien i Hospitals- og Psykiatriplan Vicedirektør Peter Treufeldt Foto: Lars Gundersen Vi skal spare ca. 44 mio. kr. i Samtidig får vi tilført ca. 50 millioner kroner, som overvejende skal bruges på at styrke den akutte og den ambulante behandling i både voksen- og børneog ungdomspsykiatrien. Sigtet med psykiatriplanen er at lægge mere vægt på forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri. Vi skal mindske lange indlæggelser og behandle patienten så tæt på nærmiljøet som muligt. Målet er at undgå, at patienter er indlagt i længere tid end nødvendigt, og at gennemføre planlagte og veltilrettelagte patientforløb med udgangspunkt i den enkelte patient. Kvalitet og sammenhæng skal være i top både under indlæggelse og i det ambulante regi. I dette nummer af PsykiatriNyt kan du læse mere om, hvordan Region Hovedstadens Psykiatri som hospital udmønter de politiske visioner til patientnær virkelighed. Du kan læse om, hvad omlægning fra sengebaseret behandling til ambulant behandling konkret betyder for patienterne. Vi bringer artikler om bl.a. det nye akutte OP-team og de nye akutmodtagelser. Begge er nye tiltag og eksempler på, hvordan ambulant behandling med hurtig, målrettet og intensiv indsats i forhold til den enkelte patient gør det muligt for os som hospital at behandle flere patienter. Samtidig breder vi vores rehabiliteringsindsats ud, så rehabilitering fremover bliver et fokusområde i forhold til langt flere patienter, end de få, vi kan behandle i særlige rehabiliteringsafsnit. Peter Treufeldt Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri 2/17

3 - Foreløbig har vi haft mest fokus på patientens overgang fra indlæggelse til vellykket udskrivning - og det har fungeret rigtigt godt. Nu skal vi arbejdere mere målrettet med at forebygge indlæggelser. - Kristen Kistrup, centerchef, PC Frederiksberg Øget ambulant psykiatrisk behandling Akut OP-team aflaster sengeafsnit på Psykiatrisk Center Frederiksberg Det akutte OP-team på Psykiatrisk Center Frederiksberg startede op den 1. april Teamet tilbyder akut, fleksibel, intensiv og målrettet behandlingsindsats i forhold til den enkelte patients behov. Formålet er at aflaste sengeafsnit og forebygge indlæggelse blandt patienter. Interview med centerchef Kristen Kistrup. Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Hvilke patienter kan det akutte OP-team hjælpe? Kristen Kistrup: - Foreløbig er der primært tale om patienter, som er indlagt på vore sengeafsnit. Det er patienter, som ikke er klar til almindelig ambulant behandling, som vi kender den i dag, men som vil have bedre af at blive rehabiliteret i hjemmet. Det kan fx være patienter, som har skizofreni, depression eller bipolar lidelse (maniodepressivitet), men som ikke er selvmordstruede, naturligvis. Mennesker, som har brug for behandling og støtte, men som vil få det værre af at være indlagt, fordi de har brug for at komme hurtigt tilbage til jobbet efter en sygemelding, og tilbage til deres familie og øvrige sociale netværk, for at blive raske. Mennesker, som vi kan rehabilitere hjemme, bedre end i en hospitalsseng. Og allerede nu kan vi konstatere, at sengeafsnittene i høj grad er blevet aflastet. - Det er altså ikke de typiske patienter i OP-team, som af og til bliver kaldt svingdørspatienter. Det er eksempelvis patienter, vi som regel behandler under indlæggelse og derefter udskriver, fordi de er blevet raske eller kan klare sig med opfølgning fx hos praktiserende læge eller speciallæge. Det er patienter, som fortsat er syge, men som har brug for at komme hurtigere hjem. Gruppen af patienter, som ikke har kontakt med distriktspsykiatrien udgør omkring halvdelen af vores indlagte patienter. Kan det akutte OP-team forebygge at mennesker indlægges? Kristen Kistrup: - Foreløbig har vi haft mest fokus på patientens overgang fra indlæggelse til vellykket udskrivning og det har fungeret rigtig godt. Nu skal vi arbejde mere målrettet med at forebygge indlæggelser. Tanken er, at distriktspsykiatrien kan benytte det akutte OP-team. Når det trækker op for en af deres patienter, og han får en forværring, kan man i stedet for at indlægge vedkommende tilkalde teamet, som ved intensiv behandling i patientens eget hjem i en kort periode kan forebygge, at patienten bliver indlagt. Hvilke behandlingsprincipper benytter det akutte OP-team? Kristen Kistrup: - I modellen for det akutte OP-team har vi lagt mere vægt på fleksibilitet og tidsaspektet, end vi har på en præcis målgruppe af patienter. Teamet skal tage sig af patienter, der har brug for besøg dagligt, måske flere gange dagligt, den første uge. Når patienten kan klare sig en uge uden besøg skal de hjælpes videre til et andet tilbud fx til videre opfølgning i distriktspsykiatrisk center. Og en patient kan maksimalt være tilknyttet teamet i tre måneder. - Rehabilitering af patienten altså det at patienten igen kan fungere i sit eget miljø er hovedfokus fra start til slut. Det akutte OP-team starter indsatsen allerede før patienten udskrives fra sengeafsnittet. De deltager i afsnittets 3/17

4 - Det er et praktisk bud på at fylde det hul, vi har i regionens samlede tilbud om ambulant psykiatri. Vi behandler stadigt flere patienter ambulant, altså uden indlæggelse, ikke mindst fordi denne behandlingsform har sine fordele set ud fra et rehabiliteringssynspunkt. - Kristen Kistrup, centerchef, PC Frederiksberg behandlingskonferencer, så de kender til patientens forløb, og de lærer patienten at kende, tager med vedkommende på hjemmebesøg inden udskrivelse, så patienten ligeså stille og roligt kan øve sig i at være hjemme. Og når patienten så kommer hjem, følger teamet op med hjemmebesøg i den frekvens, der er nødvendig. - Det er et praktisk bud på at fylde det hul, vi har i regionens samlede tilbud om ambulant psykiatri. Vi behandler stadigt flere patienter ambulant, altså uden indlæggelse, ikke mindst fordi denne behandlingsform har sine fordele set ud fra et rehabiliteringssynspunkt. Men vi har manglet et tilbud, der får tingene til at hænge sammen, når patienterne er for dårligt fungerende til at blive udskrevet uden hyppig ambulant opfølgning. Indtil nu har vores sengeafsnit løst problemet ved at lade folk være dagspatienter i stedet for døgnindlagt. Men det er ikke optimalt for hverken patienterne eller personalet, som har brug for at bruge kræfterne på de døgnindlagte patienter. Det akutte OP-team Opsøger patienter i eget hjem, og yder akut behandling ud fra rehabiliterende principper 5-6 tværfaglige medarbejdere herunder sygeplejerske og socialrådgiver, samt to læger Målet er gennemsnitligt at have ti patienter pr. medarbejder tilknyttet Teamet hører under Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg-Vanløse, som hører under Psykiatrisk Center Frederiksberg. 4/17

5 - De 443 mio. kr. giver os mulighed for at påbegynde byggeriet af to store bygninger, som tilsammen vil kunne rumme 140 nye sengepladser. Dermed bliver vi fri for ekstern genhusning af de eksisterende sengepladser på matriklen. - Martin Lund, direktør, RHP Budget mio.kr. til ny psykiatri på Bispebjerg Bakke Region Hovedstadens Psykiatris nybyggeri på Bispebjerg Bakke, som vil udgøre en vigtig del af det nye, moderne hospitalsområde på Bispebjerg, er nu endnu tættere på sin begyndelse efter et flertal af Regionsrådet har godkendt det endelige budget for Af Helen Klingemann, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen I budgettet er afsat 443 mio. kr. til psykiatrien på Bispebjerg Bakke (Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg) i perioden frem til og med 2015, og det er tilkendegivet at regionen i alt vil afsætte de mio. kr., som psykiatriens byggerier forventes at komme til at koste henover de næste år. Det planlagte byggeri bliver en vigtig del af det nye, store hospitalsområde på Bispebjerg, hvor også Bispebjerg Hospital skal bygge moderne somatisk hospital. Psykiatriens byggeri omfatter både ny- og ombygning af voksen og børne- og ungdomspsykiatri på matriklen, og indebærer forbedrede forhold for både patienter, pårørende og personale. Fokus i byggeriet vil bl.a. være på etablering af enestuer til alle patienter, mere lys og åbenhed i og omkring afsnittene, bedre udendørsfaciliteter, en ny stor psykiatrisk akutmodtagelse, og bedre sammenhæng mellem akut-, sengepsykiatri og ambulant behandling. Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund: - De 443 mio. kr. giver os mulighed for at påbegynde byggeriet af to store bygninger, som tilsammen vil kunne rumme 140 nye sengepladser. Dermed bliver vi fri for ekstern genhusning af de eksisterende sengepladser på matriklen. Når nybyggeriet står klar, kan vi flytte både sengeafsnit og den psykiatriske akutmodtagelse til de nye faciliteter. Beløbet betyder ligeledes, at vi senere kan bygge yderligere en bygning og renovere nogle af de gamle bygninger. Dermed kan vi realisere ambitionen om nye, udvidede forskningsfaciliteter, samt samle alle Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, ambulatorier og administration på én matrikel. Udover penge til Psykiatrisk Center Københavns og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjergs nye bygninger er der i budgettet afsat penge til etablering af enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup, samt nybyggeri og udvidet kapacitet på Psykiatrisk Center Ballerup. Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre indgik fredag den 9. september 2011 aftale om budget 2012 for Region Hovedstaden. Budgettet blev godkendt på Regionsrådsmøde den 20. september. Punkter på Psykiatriens budget Budget 2012 indeholder en udvidelse på 45,2 mio. kr. fordelt mellem voksenog børne- og ungdomspsykiatrien til finansiering af nye opgaver. For at styrke behandlingen og reducere ventetiderne, er partierne bl.a. enige om: At afsætte 3,7 mio.kr. til at udvide behandlingsretsklinikkerne At afsætte 4 mio.kr. til at udvide den ambulante kapacitet på spiseforstyrrelsesområdet 5/17

6 At afsætte 5,7 mio.kr. til at etablere yderligere fem senge til patienter med spiseforstyrrelser At afsætte 2 mio.kr. til at omlægge åbne til lukkede senge At afsætte 1 mio.kr. til at understøtte uddannelsesindsatsen i forhold til inddragelse af patientens netværk, rehabilitering og recovery At afsætte 4 mio.kr. til at etablere et akut OP-team ved Psykiatrisk Center Glostrup At afsætte 2,5 mio.kr til at øge tilstedeværelsen af speciallæger i akutmodtagelserne At afsætte 10 mio.kr. til at øge den generelle aktivitet i voksenpsykiatrien At afsætte 5,5 mio.kr. til at udvide den ambulante aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien At afsætte 6 mio.kr. til at oprette 10 akutsenge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, så centret i fremtiden kan varetage behandlingen af unge retspsykiatriske patienter At afsætte 0,8 mio.kr. til ADHD telefonrådgivning og shared care. Budgettet omfatter endvidere fokus på og midler til Videnscenter for funktionelle lidelser, etablering af behandlingsfunktion inden for transkulturel psykiatri, udbredelse af tilbud til psykisk syge fødende, etablering af PsykInfo, LEANarbejde samt udbygning af enestuer. Bispebjerg Bakke år det samlede hospitalsområde 6/17

7 Nye psykiatriske akutmodtagelser Målrettet behandling til akutte patienter Region Hovedstadens Psykiatri udvikler og standardiserer nye, psykiatriske akutmodtagelser. PsykiatriNyt har talt med Psykiatrisk Center København, der er godt i gang, og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, der er ved at planlægge indflytningen i de nye rammer. Begge steder er der fokus på at vurdere patienterne systematisk, så snart de ankommer, og målrette patientens forløb. På den måde kan døgnafsnit og specialafsnit i højere grad koncentrere sig om de mest syge patienter. Rejsegilde på Psykiatrisk Center Ballerup Foto: Region Hovedstadens Psykiatri Af Helen Klingemann, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Region Hovedstadens Psykiatri har netop indviet en helt ny og unik psykiatrisk akutmodtagelse i Glostrup. Det er Danmarks første akutmodtagelse med tre indgange: En indgang for voksne, en for børn og unge, og en for retspsykiatriske patienter med akut brug for hjælp. Samtidig er der netop fejret rejsegilde for 2500 m2 nybygget psykiatrisk akutmodtagelse i Ballerup. Fremtidens psykiatri De nye bygninger er et par af tegnene på, at en ny, moderne psykiatri skyder frem. En psykiatri med fokus på en styrket akut behandling, en psykiatri med patienten i centrum, og en psykiatri med intensiv og systematisk vurdering af og kontakt til patienten fra start til slut. En meget stor del af psykiatriens patienter kommer ind akut, og de skal have let adgang til behandling på højt niveau døgnet rundt. Det er dét, de nye akutmodtagelser tilbyder. Visionerne og rammerne for akutmodtagelserne er udstukket i Hospitals- og psykiatriplan 2020 og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Med det udgangspunkt arbejder Region Hovedstadens Psykiatri på at standardisere akutmodtagelserne i forbindelse med nybyggeri. Der skal være ens struktur og ens rammer ud fra nogle overordnede principper om velkomst, fysiske rammer, samarbejde på tværs mellem modtagelse og sengeafsnit, og et godt samarbejde med somatikken. Behandlingen starter med det samme Nogle af de psykiatriske centre er godt i gang med den nye organisering og nye metoder, nogle er på vej med nye rammer, og nogle er ved at planlægge, hvordan det hele skal fungere og se ud i fremtiden. Psykiatrisk Center København startede etableringen af en ny akutmodtagelse for to år siden. Der blev lagt en strategi, som skulle sikre, at alle medarbejdere fik udviklet de nødvendige kompetencer og lærte at bruge forskellige scoringssystemer systematisk. På den måde får alle patienter en mere sikker og målrettet diagnostik og behandling. Klinikchef Lars Martin Nielsen og udviklingschef Kristina Heuser fortæller: - Så snart patienten ankommer laver vi en 360 grader gennemgang. Vi gennemgår systematisk både psykopatalogi, somatik og sociale parametre. Læger og sygeplejersker med behandlingskompetencer er i front i modtagelsen, og så har vi faste psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter tilknyttet akutafsnittet. Vi lytter til patientens egen beretning, og gennemgår grundigt hans situation ud fra fastlagte systemer. Vi er slet ikke i tvivl om, at det her er vejen frem. Intensive observations- og behandlingsforløb giver patienten mulighed for langt hurtigere at komme tilbage til sit eget liv igen. Når en patient indlægges i akutafsnittet, tilknyttes han en kontaktpersonordning, der fungerer som en stafet, og gives videre fra medarbejder til medarbejder alle døgnets 24 timer. Personalet har altså fokus på den enkelte patient døgnet rundt og kan vurdere, om der sker ændringer i hans tilstand. Når lægen møder ind om 7/17

8 -I den nye akutmodtagelse kan vi vurdere, om den unge har behov for en kort, intensiv behandling, en mindre indlæggelse - BUC Glostrup opererer til en start med max 14 dage i akutafsnittet - eller måske skal visiteres videre til en længerevarende behandling. - Anne Marie Christensen, overlæge, akutafsnittet, BUC Glostrup morgenen, får hun på den måde en aktuel og præcis gennemgang af patienten og kan planlægge en målrettet behandling. - Personalet har selvsagt været udfordret under omstillingsprocessen. Med ved at tage hensyn til den enkeltes behov og ønsker, har vi oplevet en markant og stigende interesse for egne udviklingsmuligheder, fortæller Lars Martin Nielsen Akutte sengepladser til børn og unge På Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup er byggefolkene godt i gang med et stort renoveringsarbejde, der giver plads til Region Hovedstadens Psykiatris og Danmarks første psykiatriske akutmodtagelse for børn og unge. Modtagelsen forventes færdig i januar Vi er så spændte og klar til det her. Vi har lavet et grundigt forarbejde, og talt med både personale, patienter og pårørende om deres behov og forventninger, fortæller udviklingschef Michael Pedersen. Den nye børne- og ungdomspsykiatriske akutmodtagelse skal modtage patienter fra hele regionen. Der har ikke tidligere været akutte sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor er de unge akutte patienter ind imellem havnet i voksenpsykiatrien eller blevet indlagt på overbelægning. - Det er et kæmpe fremskridt at kunne tilbyde vores akutte patienter et ophold, som vil tage noget af presset på de lukkede afsnit. Akutmodtagelsen bliver en kæmpe ekstra ressource i forhold til vores øvrige afsnit, som bliver aflastet, og samtidig sikrer patienterne et mere målrettet behandlingsforløb, siger Michael Pedersen. I de nyrenoverede bygninger får alle patienter enestuer på akutafsnittet, og akutmodtagelsen bliver forbundet med de øvrige sengeafsnit. Det giver bedre sikkerhed for både patienter og personale. Samtidig er det fagligt godt for lægerne at være tættere på hinanden og for plejepersonalet, som lettere kan afløse hinanden i akutte situationer. Akutsenge til unge har manglet Akutafsnittets overlæge, Anne Marie Christensen, forventer at den nye modtagelse vil give børne- og ungdomspsykiatrien et vældigt kvalitetsløft. - Før har vi været nødt til at henvise nogle akutte patienter til ambulant behandling eller indlagt dem på øvrige sengeafsnit, fordi vi ikke havde akutte sengepladser. I den nye akutmodtagelse kan vi vurdere, om den unge har behov for en kort, intensiv behandling, en mindre indlæggelse BUC Glostrup opererer til en start med max 14 dage i akutafsnittet - eller måske skal visiteres videre til en længerevarende behandling. Noget af det gode ved de nye akutsenge er, at de specialafsnit, hvor de unge er indlagt i længere tid, nu kan koncentrere sig om deres patientgruppe, fordi de ikke hele tiden får nye akutte patienter ind, der forstyrrer de andre patienter. BUC Glostrup regner med en til to indlæggelser i døgnet, når akutmodtagelsen er en realitet. - Det er ikke meningen at vi skal indlægge flere patienter. Hoveddelen af den børne- og ungdomspsykiatriske behandling skal være ambulant. Det giver mest mening jo mere man kan behandle ambulant jo bedre, for det derude patienten er, og det er der familien er, siger Anne Marie Christensen. Farveterapi og koøjer i nybyggeri Både Michael Pedersen og Anne Marie Christensen ser frem til at komme i gang, og de har mange eksperimenterende projekter i støbeskeen i forbindelse med byggeriet. Bl.a. et projekt, der indebærer dynamisk belysning - et særligt lysspektrum, der understøtter døgnrytmen og kan tilpasses de enkelte enestuer ud fra farveterapeutiske principper. - Patienterne vil gerne have, at vi passer på dem, men vil ikke forstyrres. Derfor 8/17

9 har vi også installeret koøjer ind til sengestuerne, så vi kan kigge ind men ikke forstyrre. Vi har også sat glas hele vejen rundt ind til personalerummet, så patienterne kan se os, fortæller Michael Pedersen. Også indgangspartiet til den nye akutmodtagelse har været i fokus. Første indtryk er meget vigtigt. Første gang man kommer på en psykiatrisk afdeling, hvordan rummet ser ud man bliver modtaget i. Man er bange og ved ikke, hvad der venter. Hvis omgivelserne er rare, lyse og imødekommende, så bliver man mere tryg. Som patienterne har udtrykt det: så er tonen slået an, siger Anne Marie Christensen. Standardiseringsarbejdet i forbindelse med regionens psykiatriske akutmodtagelser er allerede godt i gang, og bygger på nedenstående principper: En vellykket ankomst er nøglen til et godt forløb, og service og tilgængelighed ved ankomsten skal være i top. I forbindelse med byggerierne overvejes derfor nøje, hvordan de fysiske rammer tilrettelægges, og fokus er på bl.a. parkeringsforhold, skiltning, separat indgang og venteværelse, central placering af sekretariat og personale, og behagelige fysiske rammer. Ressourcerne i modtagelsen skal være tilstrækkelige til at sikre høj kvalitet i den akutte vurdering af patienten og det videre forløb. De faglige specialister skal være i front, så vi kan tilbyde patienterne en intensiv, velkvalificeret og hurtig udredning og behandling. For at sikre samarbejdet mellem personalet hhv. i modtagelse og på sengeafsnit, indrettes akutmodtagelserne med en modtagelse bestående af undersøgelsesrum og observationssenge, og et akutmodtageafsnit bestående af lukkede senge med maksimal liggetid på syv døgn. For at sikre en velkvalificeret og ensartet vurdering af patienten indføres et triage-værktøj, der vha. et spørgeskema kan hjælpe med til at vurdere patientens akutte tilstand. Der uddannes triagesygeplejesker i hver akutmodtagelse som ansvarlige. Det er til gavn for det øvrige personales aktiviteter med patienten og for det videre behandlingsforløb. En døgnåben telefonisk (akut)rådgivning, der retter sig mod såvel patienter som pårørende og samarbejdspartnere ønskes etableret. Samarbejde med somatikken skal styrkes så helheden i patientforløbet sikres bedst muligt, og samarbejdsaftaler er klare og ensartede på tværs af centrene. Det betyder bl.a., at det skal være muligt at få akutassistance fra en somatisk akutfunktion eller tilsvarende, og at der skal være samarbejde og opgavedeling ift. patienter til afrusning. 9/17

10 Samlet antal patienter i Region Hovedstadens Psykiatri 2007: : Tvang i Region Hovedstadens Psykiatri Antal bæltefikseringer: 2009: : 1626 Antal tvangsmedicineringer: 2009: : 279 Antal tvangsindlæggelser: 2007: : 1086 Se filmene og læs materialet på dk/film+om+tvang På en international konference om vold i klinisk psykiatri, som afholdes i Prag til oktober, vil Kristina Schwartz Heuser sammen med kolleger fra Region Hovedstadens Psykiatri præsentere filmene og det øvrige materiale for fagfolk fra hele verden. Tvang i psykiatrien Undervisningsfilm om tvang Kristina Schwartz Heuser, udviklingschef og psykiatrisk sygeplejerske i akutafdelingen, Region Hovedstadens Psykiatri, har været den drivende kraft bag fire undervisningsfilm om brug af tvang i psykiatrisk behandling. Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Hvorfor lave undervisningsfilm om det at anvende tvang i psykiatrisk behandling? Kristina Schwartz Heuser: - I 2009 meldte jeg vores akutafsnit til det landsdækkende projekt til nedbringelse af tvang i psykiatrien. Vi opdagede, at der manglede undervisningsmateriale til intern kompetenceudvikling. Derfor gik vi i gang med at skrive manuskripter til tre film om typisk anvendt tvang: indlæggelse, akut beroligende medicinering og bæltefiksering. Vi ønskede at drøfte anvendelsen og nedbringelsen - af tvang, ud fra konkrete eksempler og have fokus på mindstemiddelsprincippet og god kommunikation. Dernæst søgte vi direktionen om økonomisk bistand til filmoptagelserne og fik heldigvis et ja. Hvordan benytter I filmene på Psykiatrisk Center København? Kristina Schwartz Heuser: - Hver måned underviser vi nyt personale i, hvordan man håndterer konflikter. Og her ser vi filmene. De fungerer som diskussionsoplæg vi kan stoppe dem undervejs og drøfte, hvordan personalet fx taler til patienterne i en ophedet situation, og hvordan man måske kunne have undgået en bæltefiksering ved at vælge andre ord og formuleringer. Og så ser man og taler om, hvordan det bør foregå, når tvangsfiksering er nødvendig. Vi bruger også filmene, når vi underviser vedligeholdelsesinstruktører altså det personale, der skal vedligeholde viden om og fokus på, hvordan vi bedst undgår eller anvender tvang i behandlingen. - Filmene får aldrig lov at stå alene. Der følger undervisningsmateriale med, som svarer på de spørgsmål, der dukker op, når man ser filmene. Og det er vigtigt, at der er en underviser eller fagperson med, som kan forklare sammenhængene. Der er løbende debat om brugen af tvang i psykiatrien om tvangsindlæggelser og tvangsfikseringer. Og meningerne er delte. Er tvang efter din mening en nødvendig og omsorgsfuld del af behandlingen? Kristina Schwartz Heuser: - Bæltefiksering er ikke behandling i sig selv, den kan aldrig stå alene. Vi anstrenger os som personale i psykiatrien altid for at forebygge, at patienterne bliver voldsomme, og i at håndtere eventuel voldsom adfærd uden tvang. Men sommetider er bæltefiksering en rigtig god idé og det mest omsorgsfulde, man kan gøre for patienten i situationen fx hvis patienten i en psykose vil skade sig selv eller skade andre. Det sker altså både for at beskytte patienten selv, men også medpatienter. Der sidder altid en fast vagt hos en patient, der er bæltefikseret som er opmærksom på at løsne bæltet, så snart patienten er rolig. Vi har et meget, meget stærkt fokus på, at fikseringerne er så kortvarige, som muligt. Ville der være færre tvangsfikseringer i psykiatrien, hvis folk var indlagt længere? Kristina Schwartz Heuser: - Da jeg startede i psykiatrien for tyve år siden, var der væsentligt flere sengepladser, og folk var generelt indlagt længere. Dengang blev folk også bæltefikseret og i længere tid af gangen. Jeg ved ikke, om antallet af bæltefikseringer er faldet eller steget proportionelt med antallet af sengepladser og tid for indlæggelse. Men den tid, patienterne er spændt fast, er faldet og det samtidig med at vi gør os meget umage med at undgå, at patienten ender i en situation, hvor bæltet bliver løsningen, der får situationen under kontrol. 10/17

11 - Vi har enkeltdata på hver person. Vi har data fra svangerskab, fødsel, en uge gamle, et-årsalderen, klasselærere, skolepsykologer, sessionsoplysninger, og fra interviews da de var år, 30 år, og 40 år gamle. - Joachim Knop, overlæge og forsker, RHP Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Vi kan forebygge alkoholisme i barndommen Sønner af alkoholiske fædre har tre til fire gange større risiko for at udvikle alkoholmisbrug som voksne end andre børn. Overlæge, dr.med. Joachim Knop har fulgt godt trehundrede mænd fra undfangelse til de i dag nærmer sig de 50 år. ADHD, adfærdsforstyrrelser og lav fødselvægt sætter - i kombination med faderens misbrug - børnene i en højrisikogruppe. Den viden kan vi bruge til at hjælpe børnene, så de undgår at ryge ud i misbrug. Af Anita Santarelli, Region Hovedstadens Psykiatri PsykiatriNyt har mødt Joachim Knop midt i den pulserende Psykiatrisk Skadestue på Bispebjerg Bakke. Her tilser han hver dag mennesker, der foruden psykisk sygdom også har et alkoholmisbrug. De kommer med stærke abstinenser, delirium tremens og lungebetændelse, og her får de den indledende behandling for deres alkoholmisbrug. Det er mennesker som disse, Joachim Knop i et stort forskningsprojekt har fulgt. Gennem graviditet, fødsel, barndom, ungdom og voksenliv har Joachim Knop sammen med andre forskere indhentet informationer, der i dag betyder, at vi i højere grad vil kunne forebygge alkoholisme. Vigtig viden om tiden før misbruget starter - Vi har enkeltdata på hver person. Vi har data fra svangerskab, fødsel, en uge gamle, et-årsalderen, klasselærere, skolepsykologer, sessionsoplysninger, og fra interviews da de var år, 30 år og 40 år gamle, fortæller Joachim Knop. Det betyder, at vi kan gå tilbage og kigge på det enkelte menneskes historie. Vi ved, hvem der blev alkoholikere, hvem der ikke gjorde, og vi kender til deres livshistorie deres intelligensniveau, deres traumer, eventuelle fødselskomplikationer, deres kundskaber i skolen, deres fysiske tilstand, deres livshistorier. Informationerne, som er indhentet på de børn, der udviklede alkoholmisbrug, er løbende blevet sammenlignet med informationer på en kontrolgruppe af jævnaldrende børn af fædre uden alkoholmisbrug. Ved 40-årsundersøgelsen havde ca. 35 % fra højrisikogruppen udviklet svært alkoholmisbrug. - Det er et unikt forskningsprojekt, som giver os helt ny viden, og som betyder, at vi er kommet tættere på at forklare årsagerne til, at nogle mennesker udvikler alkoholmisbrug. Der er ikke tale om et enkelt alkohol-gen, men et komplekst fletværk af faktorer i arv og miljø, som øger risikoen for alkoholisme, siger Joachim Knop. ADHD og lav fødselsvægt er alarmsignaler Forskningsprojektet afslører, at den stærkeste prædiktor, eller udløsende faktor, for at barnet viderefører faderens alkoholisme, er ADHD og adfærdsforstyrrelser i barndommen. Den næststærkeste prædiktor er lav fødselsvægt. - Vi kan ikke sige, hvad der er skyld i hvad - om barnet arver alkoholisme, og derfor udvikler ADHD, eller om barnet arver ADHD og derfor udvikler alkoholisme. Diagnosen var ikke taget i brug i fædrenes genereation. Men vores viden betyder, at vi i meget større omfang kan forudsige, om barnet vil udvikle alkoholmisbrug år efter ADHD-diagnosen er stillet, siger Joachim Knop. 11/17

12 - Nogen vil sige, at det er at stemple barnet, hvis vi siger til lille Peter med ADHD og lav intelligens, at han nok får et misbrug senere. Men faktum er, at de her drenge tit ender i uføre, fordi vi ikke vil erkende, at de har brug for særlig hjælp. - Joachim Knop, overlæge og forsker, RHP Forskningsresultaterne betyder, at man med 75 % sikkerhed vil kunne afgøre, om et barn vil udvikle alkoholisme. Det åbner muligheden for at målrette forebyggelsesarbejdet mod det enkelte barn og den enkelte familie. - Anti-druk-kampagner er i dag rettet mod hele samfundet, eller større grupper af mennesker med øget risiko for at få et alkoholmisbrug, som bryggeriarbejdere og ansatte i restaurationsbranchen. Kampagner, misbrugskonsulenter, osv. har tydeligvis ikke hjulpet, for antallet af alkoholikere er nogenlunde konstant, siger Joachim Knop. Nu vil fx psykiatere på ADHD-klinikker, skolepsykologer og praktiserende læger i højere grad kunne stille relevante spørgsmål omkring fødselsvægt, intelligenskvotient og faderens alkoholforbrug, og hjælpe familien med at få den rette støtte til barnet, så det ikke senere udvikler alkoholisme. Joachim Knop forudser dog, at det kræver et holdningsskifte i samfundet, før vi er klar til at forebygge på individ-niveau: - Nogen vil sige, at det er at stemple barnet, hvis vi siger til lille Peter med ADHD og lav intelligens, at han nok får et misbrug senere. Men faktum er, at de her drenge tit ender i uføre, fordi vi ikke vil erkende, at de har brug for særlig hjælp. Så bliver de smidt ud af skolen, kommer i dårligt selskab, og får ikke den nødvendige støtte fra familie og samfund. Dét er i mine øjne langt værre end at stemple drengen som potentiel alkoholiker - og hjælpe ham. Din alkoholisme er godartet Forskningsresultaterne gavner ikke blot forebyggelsesarbejdet. Da deltagerne i forskningsprojektet blev interviewet i 40-årsalderen, var overraskende mange kommet ud af deres misbrug igen. Ofte fordi en kæreste eller arbejdsgiver havde stillet dem stolen for døren, og ofte uden egentlig misbrugsbehandling. Disse deltagere havde ved session næsten alle en højere intelligenskvotient end de øvrige deltagere. Joachim Knop håber, at man med yderligere forskning i, hvorfor nogle alkoholikere selv afslutter misbruget, vil kunne inddele misbruget i kategorierne ondartet og godartet, som man kender det fra kræftsygdomme og sukkersyge. - Det vil betyde, at vi som psykiatere fx fremover kan skræddersy behandlingen til den enkelte. Vi vil ud fra den præcise diagnose af misbruget kunne forudsige forløbet og i god tid sætte vedkommende i intensiv behandling med det samme, eller nøjes med at tilbyde et blødere behandlingstilbud. Psykisk sygdom og alkoholisme fører til tidlig død En forholdsvis stor del af misbrugerne i gruppen af deltagere udviklede undervejs depression og psykoser. Men ved opfølgningsundersøgelserne i 30- og 40-årsalderen fandt forskerne kun ganske få deltagere med psykiatriske diagnoser. - Der er stor overdødelighed blandt misbrugere - også blandt deltagerne i dette forskningsprojekt. Cirka tre gange så mange er døde inden 40-årsalderen, end det ville være tilfældet i baggrundsbefolkningen. Vi har undersøgt de afdøde deltagere i det nationale psykiatriske register, og de har ofte haft svære, psykiske lidelser, mens de levede. Er man kynisk, kan man sige, at mange af de meget psykisk syge misbrugere er døde. Derfor finder vi ikke så mange med psykisk sygdom blandt de levende det er hårde fakta, siger Joachim Knop. 12/17

13 Joachim Knop Foto: Joachim Rode For Joachim Knop bekræfter dette, at den indledende misbrugsbehandling er godt placeret i psykiatrien. Især hvis den følges af fortsat mere kvalificeret og målrettet behandling i den kommunale sektor. Og hvis sundhedsvæsen og socialvæsen arbejder bedre sammen om en koordineret indsats for det enkelte menneske. Forbereder 50-års-undersøgelsen Netop nu er Joachim Knop i gang med at søge midler til at fortsætte forskningen med opfølgende interviews med deltagerne, der nu har rundet de 50 år. Denne gang vil forskerne gerne også tage blodprøver på deltagerne, så deres DNAprofil kan blive kortlagt, og viden om geners og miljøs gensidige påvirkning og betydning for misbruget kan blive afdækket. - Hvis vi kan kombinere vores mange informationer om miljøfaktorer med viden om genetiske faktorer vil det være et tigerspring for alkoholisme-forskningen. Der er måske en alkoholisk gen-kombination, som vi kan undgå at aktivere, hvis vi sikrer, at børnene er i et godt miljø - det vil sige får en god skolegang og har ordentlige familieforhold. Det vil vi gerne vide mere om. Viden er afgørende - for alkoholisme er et kæmpe samfundsproblem, siger Joachim Knop. Der er anslået alkoholikere i Danmark. Joachim Knop udgav i april 2011 doktordisputatsen The Danish longitudal study of alcoholism Her kan man læse mere om forskningsprojektet. Joachim Knop vil i september præsentere resultaterne af studiet ved World Congress of Psychiatry i Buenos Aires. 13/17

14 PS Kort Nyt EN AF OS Landskampagnen EN AF OS vil de næste fem år udfordre fordomme omkring psykisk sygdom i Danmark. Bag kampagnen er Den Fælles Indsats, som består af Det Sociale Netværk af 2009, PsykiatriFonden, TrygFonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen. Formand for indsatsen er direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund. Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående, og de kommer sig helt. For andre er der tale om mere langvarige eller tilbagevendende problemer. Uanset hvad, har man ret til at opleve sig som en del af fællesskabet det vil sige EN AF OS. Det har for store konsekvenser at leve med en psykisk sygdom i Danmark. Omgivelsernes uvidenhed om psykisk sygdom og behandlingen af dem resulterer alt for ofte i udelukkelse eller en kold skulder. Det er netop den bevidste eller ubevidste diskrimination af personer med psykisk sygdom, som kampagnen EN AF OS sætter fokus på. Vi kan alle blive bedre til at håndtere situationer, hvor vi møder mennesker med psykisk sygdom, hvad enten det er som arbejdsgiver, medstuderende, nabo, forælder eller noget helt femte. Vi kan alle sammen hjælpe med til, at mennesker med psykisk sygdom kan leve et godt liv som en ligeværdig del af samfundet, siger Martin Lund. Læs mere om de mange afstigmatiseringsinitiativer på Forskning: Bedre medicinering af børn og unge med psykose Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg startede i 2010 i samarbejde med fem andre universitetscentre i Danmark TEA-projektet - Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med psykose. Det er et landsdækkende forskningsprojekt, hvis resultater kan få stor betydning for behandling af psykotiske børn og unge. Skizofreni og andre psykoser hos børn og unge er alvorlige og ofte langvarige sygdomme, men videnskabelige studier af medicinsk behandling i denne patientgruppe er yderst begrænsede. Aktuelt baserer behandlingen af børn og unge med psykose sig næsten udelukkende på viden fra voksenstudier. Antipsykotika er lægemidler, der via virkning på receptorsystemer i hjernen reducerer psykotiske symptomer, såsom hallucinationer (f.eks. det at høre stemmer eller se syner) og vrangforestillinger (paranoia). Antipsykotika har bivirkninger, som kan påvirke helbredet væsentligt, både på kort og langt sigt. TEA-projektet sammenligner behandlingseffekt og bivirkninger af to hyppigt anvendte antipsykotika og vil resultere i øget viden og dermed forbedret effektivitet og sikkerhed ved medikamentel behandling af børn og unge med psykose. Når projektet er gennemført, vil man på et langt bedre grundlag kunne vejlede patienterne og deres forældre vedrørende: Hvilken medicin virker bedst? Hvilke bivirkninger skal vi forvente? Hvor hurtigt kan effekten forventes at indtræde? årige patienter med debut af psykose indgår i projektet. TEA-projektet har netop modtaget en bevilling fra TrygFonden på kr. Politik for god kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri Når vi kommunikerer godt sammen i personalegruppen, trives vi bedre og oplever større arbejdsglæde. Samtidig understøtter vi kerneydelsen god kommunikation er afgørende for, hvordan patienter og pårørende oplever behandlingen, og hvor tilfredse, de er med vores indsats, samlet set. Og når vi kommunikerer godt, er vi også med til at aflive myter og fordomme om psykiatri og psykiatriske patienter. Derfor er kommunikation et særligt indsatsområde I Region Hovedstadens Psykiatri. 14/17

15 Kommunikation er en central og prioriteret del af ledelsesopgaven. Alle ledere på alle niveauer i Psykiatrien har et særligt ansvar for at medarbejdere, patienter, brugere, pårørende og omverden oplever god kommunikation. Alle ledere skal kommunikere med afsæt i Psykiatriens mål og værdier og bl.a. oversætte overordnede, strategiske beslutninger til noget, den enkelte medarbejder kan forholde sig til i hverdagen. En ny og fælles kommunikationspolitik skal gøre os bedre til at tale, skrive og ringe sammen i Region Hovedstadens Psykiatri, både med hinanden og vores patienter og pårørende. Politikken opstiller syv principper for god kommunikation og en stribe helt konkrete mål for, hvad vi skal med kommunikationen fra nu og til udgangen af Principper og mål er formuleret i samspil mellem medarbejderrepræsentanter, ledere og direktion. Medarbejder eller leder - brug kommunikationspolitikken som kompas for din kommunikationsindsats. Sæt dig ind i principperne og kom munikationsmålene, og bliv klar på, hvad din rolle og dit ansvar er, når det gælder kommunikation. Kommunikationspolitikken kan rekvireres fra Trykportalen eller hentes i pdf-format på PsykIntra > Viden og værktøjer > Kommunikation. Her finder du også en række kommunikationsværktøjer, som er lige til at gå til. Hvis du har behov for kommunikationsrådgivning eller undervisning på centret, i ledergruppen eller i afsnittet, så kontakt Psykiatriens kommunikationsrådgivere. Kontaktinformationen findes også på PsykIntra. NemSMS - nu i RHP Den 6. september fik patienter i Psykoterapeutisk Ambulatorie på PC København som de første i Region Hovedstadens Psykiatri sendt sms er med påmindelser om deres aftale i ambulatoriet. Inden længe vil også andre ambulatorier kunne sende NemSMS til deres patienter. Det forventes, at alle andre funktioner i RHP vil kunne benytte løsningen inden årets udgang. For det enkelte ambulatorie er der noget forarbejde, da løsningen kræver, at patienterne er booket i GS!Åben Til dét og resten af de tekniske finurligheder hjælper projektleder Anne Breum fra it-afdelingen: Patienten tilmelder sig ordningen via Alternativt kan patienter bede personalet om hjælp. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) VIS.dk er regionernes portal til deling af sundhedsfaglig viden på tværs af regionerne. Her kan man efterspørge og dele viden, finde relevante fagpersoner samt etablere et netværk. Danske Regioner står sammen med de fem regioner bag VIS.dk, som giver mulighed for at efterspørge, udbyde og finde idéer, erfaringer og resultater på tværs af de regionale grænser. Portalen er tiltænkt alle medarbejdere i sundhedsvæsenet, personer med sundhedsfaglig uddannelse eller andre med en faglig, professionel relation til sundhedsvæsenet. Tvang er det første tema på psykiatriområdet, som lanceres i portalen. Alle psykiatriske centre i Region Hovedstaden skal gøre deres initiativer tilgængelige på portalen, og kan på den måde benytte portalen til gensidig inspiration. Ambitionen med portalen er at skabe: Bedre kvalitet Mere tilfredse patienter Gladere medarbejdere Mindre spild i det danske sundhedsvæsen Internationalt kursus i psykopatologi på Psykiatrisk Center Hvidovre Den september 2011 afholdes EASE kursus (Examination of Anomalous Self-Experience) på engelsk på PC Hvidovre. Hovedfokus vil være 15/17

16 selvforstyrrelser, som en del af den psykopatologi, der primært ses hos patienter med skizofreni-spektrum-lidelser. 30 deltagere er tilmeldt fordelt på følgende grupper: speciallæger i psykiatri og uddannelsessøgende læger, psykologer og enkelte med en uddannelsesmæssig baggrund indenfor filosofi ni nationaliteter er repræsenteret. Undervisningen varetages af professor Josef Parnas, overlæge Lennart Jansson, Ph.D. studerende Julie Nordgaard, overlæge Peter Handest, alle Region Hovedstadens Psykiatri, samt overlæge Paul Møller, Oslo. Man kan tilmelde sig hos ph.d studerende dk Prisopgave om forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien Helsefonden ønsker at sætte fokus på indsatsen for mennesker med en sindslidelse og udskriver derfor en prisopgave: Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse, der er i kontakt med både social- og behandlingspsykiatri: hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes det i praksis? Besvarelsen af prisopgaven bør beskrive mulige samarbejdsformer mellem de forskellige aktører og forholde sig til organisering, ansvarsfordeling, samarbejde, koordination, metoder, tværfaglighed og bruger- og pårørendeinddragelse. Prisopgaven er åben for alle og kan besvares individuelt eller i en gruppe. Besvarelsen må ikke overstige 15 sider og kan eksempelvis have form af en kort opgave, et essay eller en artikel, og skal sendes til fonden senest d. 1. oktober Læs mere på Spørgsmål rettes til: Hanne Jervild, tlf eller Sommerskole med fjordudsigt I august afholdt Region Hovedstadens Psykiatri for anden gang en tredages sommerskole for 70 sygeplejestuderende i samarbejde med regionens sygeplejeskoler. Sommerskolen afholdes som en faglig festival med undervisning i et farverigt cirkustelt placeret i de smukke grønne omgivelser ved PC Sct. Hans. Formålet er at give de studerende et anderledes undervisningstilbud og knytte dem til psykiatrien allerede i studietiden. Der undervises i højaktuelle psykiatriske emner af de dygtigste formidlere. De studerende tilknyttes en fast refleksionsgruppe med vejleder og picnickurv med spørgsmål, kaffe og the. Husk at oprette dig som bruger af e-boks! Den 1. oktober 2011 får alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri deres lønseddel via e-boks. Du skal derfor oprette dig som bruger af e-boks, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk at tilmelde Region Hovedstaden som en af de afsendere, du vil modtage post fra. Du kan ikke fravælge at få din lønseddel via e-boks. Med e-boks er din lønseddel tilgængelig tre dage før, din løn er til rådighed. Du modtager din lønseddel med det samme også selvom du har fri, er på orlov eller holder ferie. Du får din lønseddel som elektronisk fil, som du kan gemme, udskrive og videresende. Du ved således altid, hvor din lønseddel er, når du skal bruge den også den fra sidste måned. Dækning af annuum for ph.d.-studerende Ph.d.-studerende kan få dækket udgifter til annuum. Ansøgningsfrist d. 3. oktober. Læs mere på > Forskning Formanden for Klinisk Etisk Komite er udpeget Blandt de mange velkvalificerede ansøgere til komiteen har direktionen i Region 16/17

17 Hovedstadens Psykiatri valgt Gunhild Isfeldt som komiteens første formand. Gunhild Isfeldt er overlæge i distriktspsykiatrien på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør og har stor praktisk erfaring med at arbejde med etiske spørgsmål. Gunhild Isfeldt har i en årrække været formand for Den Videnskabsetiske Komité på Færøerne og er derudover medlem af Nordic Committee of Bioethics under Nordisk Ministerråd. Derudover har Gunhild Isfeldt gennem flere år undervist forskellige faggrupper i en række medicinske fag. Den nyudnævnte formand skal nu sammen med direktionen vælge de øvrige medlemmer af komiteen. Medlemmerne vil få direkte besked, hvorefter navnene vil blive offentliggjort på PsykIntra. Processen forventes at være afsluttet medio oktober. 17/17

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 Forskning i menneskets bevidsthed Dansk psykiatrisk grundforskning vækker international opmærksomhed...side 3 DSR hædrer psykiatrisk

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 Brugerinddragelse i psykiatriens byggeprojekter Til dialogmøde om det retspsykiatriske nybyggeri...side 3 KRAM Støt patienterne til en sundere

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

Mennesker og Psykiatri

Mennesker og Psykiatri FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 4, DEC. 2007 Vi er glade for, at Psykiatrien Region Sjælland har fået sin helt egen vision. Mennesker med psykiske lidelser spiser ofte forkert. Gode beviser

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi

Læs mere

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI

bedre psykiatri BEDRE PSYKIATRI Eventyr for begyndere Samme udfordringer, nye spilleregler Rundt om psykiatrien Kan man have en sindslidelse og samtidig være sund? 2/2009 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende 02 Tid til forandring

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2012 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere