NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING"

Transkript

1 12 PSYKOLOG NYT Nr

2 NEUROPSYKOLOGI AF LENE BAYLEY NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING Hvordan håndterer vi patienter med forskellige niveauer af sygdomsindsigt? Det besvarer denne artikel på baggrund af erfaringer med neuropsykologisk rehabilitering. ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN Forstyrrelser af selvindsigten, og hvordan de måtte ændre sig over tid, er vigtig at forstå i neuropsykologisk rehabilitering. Det gælder om at kunne skelne forskellige fremtrædelsesformer, da de har diagnostisk betydning og betydning for valg af behandlingsstrategien. Med hensyn til fremtrædelsesformer er der fx forskel på den vage fornemmelse af, at noget er galt, eller referencen til, at andre synes, man har et problem, til indsigten i, at man har et problem, der har en række konsekvenser, og som viser sig på en række specifikke måder. Patienten med ringe indsigt i sygdomsfølgerne formår ikke at bemærke dem, når de viser sig i forskellige situationer, og han udvikler ikke erfaringer i at tackle dem, endsige forebygge dem. På denne baggrund udgør udviklingen af sygdomsindsigt ofte et mål for neuropsykologisk rehabilitering, hvormed patienten bedre kan kompensere for følgerne af hjerneskaden og opnå maksimal selvhjulpenhed. Problemstillinger i forbindelse med patientens indsigt er også kendt inden for andre behandlingsområder, såsom alkoholisme, spiseforstyrrelser og skizofreni, hvor patienterne ofte anser deres tilstand og problemernes omfang som mindre alvorlige end pårørende og behandlerne. Der forskes også inden for disse områder i organiske årsager til svigtende sygdomsindsigt såvel som udvikling af behandlingsmetoder, der øger patientens motivation og deltagelse i behandlingen. Indsigt efter hjerneskade Ifølge Sherer et al. [1] er det karakteristisk for forstyrrelse af selvindsigten efter hjerneskade, at patienten rapporterer færre skadesfølger i forhold til deres pårørende, klager mindre over ikkefysiske skadesfølger (adfærdsmæssige og kognitive) end fysiske, og i mindre grad er i stand til at vurdere egne evner generelt. Endvidere vil pårørende til den hjerneskaderamte have flere klager Nr PSYKOLOG NYT 13

3 NEURO PSYKOLOGISK i relation til ikke-fysiske skadesfølger end fysiske. Det giver problemer i forhold til at engagere patienten i behandlingen, det er vanskeligt at behandle, og i de ekstreme manifestationer ser man desværre ofte også et ringe behandlingsudkomme samt problemer med, at patienten kan fastholde et arbejde [2]. Totalt fravær af indsigt over tid ses imidlertid sjældent, ofte fluktuerer indsigten, og det kan være vanskeligt at få hold på behandlingsmæssigt. Der er en del problemer med at skelne, hvad der er baggrunden for tilsyneladende svigtende indsigt, fordi såvel psykologiske som organiske faktorer indgår i et kompliceret samspil [3] og påvirker behandlingsudkommet i forskellige retninger [4]. Flere teoretiske modeller har forsøgt at forklare problemer med selvindsigt efter hjerneskade ud fra et organisk perspektiv. Der har imidlertid hersket problemer med at nå til klarhed over erkendelsesforstyrrelsernes sammenhænge til bestemte hjernefunktioner, dels fordi totale syndromer kan ses ved skader forskellige steder i hjernen, dels fordi totale og delvise syndromer kan ses ud fra primært ens skadeslokalisationer. Læseren henvises til teoretiske modeller for yderligere detaljer (se fx [5], [6]). Manglende indsigt efter hjerneskade har desuden mange fremtrædelsesformer, og som neuropsykolog forsøger man at udrede de bagvedliggende årsagssammenhænge med henblik på behandling. Hjerneskaden kan give specifikke sensoriske og perceptuelle deficits, som medfører, at patienten ikke får det fulde billede af omverdenen. Patienten med skade i bageste højre hjernehalvdel kan fuldstændig negligere verden til venstre for sig, han går ind i dørkarme og ænser ikke personer til venstre for sig, og han virker ikke alarmeret, når andre påpeger problemet for ham. Patienten vil ofte reagere bagatelliserende overfor bekymrede miner om fx færdsel i trafikken. Andre hjerneskader kan medføre kognitive forstyrrelser og forandringer i følelseslivets forvaltning, som giver problemer i forhold til at udlede erfaringer og holde den røde tråd gennem hændelser, fornemme andres reaktioner og afstemme følelsesmæssige reaktioner adækvat til situationer. Patienter med udbredt diffus skade af hjernen eller med skade mod den forreste del af hjernen vil kunne beskrive oplevelsen af at have ændret sig, men viser usikkerhed med hensyn til vurdering af omfang og konsekvenser (selv om det måtte være tydeligt for omverdenen). Den samme 14 PSYKOLOG NYT Nr

4 patient kan reagere uforudsigeligt således skiftevis skamfuld og selvnedvurderende og pludseligt opfarende og udadreagerende. Ud over de hjerneskademæssigt betingede kilder er der andre kilder til ufuldstændig sygdomsindsigt. Langer og Padrone [7] gør opmærksom på, at man ikke må overse uvidenhed hos patienten som følge af manglende information om skadesfølger og implikationer. Derudover er benægtelse som en psykologisk forsvarsmekanisme ikke ualmindeligt, når patienten konfronteres med ubehagelige realiteter (tab i forbindelse med hjerneskaden), og benægtelsen tjener til at beskytte personen mod smertelig indsigt. Malia [8] skriver rammende, at man som kliniker uvægerligt vil støde på patienter, som i første omgang benægter deficits, men som under nærmere udspørgen kan vedkende sig problemer, de har svært ved at acceptere. Kortte og Wegener [9] har fremsat en taksonomi for manglende sygdomsindsigt, hvor benægtelse klassificeres som et psykologisk fænomen og anosognosi som et hjerneskadebetinget fænomen. Benægtelse kategoriseres yderligere som henholdsvis negativ eller positiv med forskellige konsekvenser for sygdomsindsigten. Benægtelse i dets negative form involverer, at patienten nedtoner, fornægter eller viser modstand mod at erkende sygdommen og dens konsekvenser. Hos nogle af disse patienter er der delvis indsigt i sygdomsfølgerne, hvorved der ses en implicit viden om funktionstab. Andre udviser fuldstændig mangel på forståelse for symptomer og konsekvenser for funktion i hverdagen, og der ses en total undgåelse af viden om eller erfaringer med hjerneskaden. I den positive variant ses delvis eller implicit sygdomsforståelse. Patienten tilbageviser ikke sin sygdomstilstand og følgevirkningerne, men betydningen omformes, så den personlige trussel minimeres, hvorved tænkningen har et skær af illusorisk overbevisning. Patienten hævder, at tilstanden ikke er så alvorlig, eller demonstrerer forvisning om, at restitution er uundgåelig. Den negative benægtelse har udelukkende negativ indvirkning på sygdomsforløbet, idet undgåelse over for alt, der har med sygdommen at gøre, er det centrale. Den positive benægtelse nedsætter patientens identifikation af sygdomsfølgerne, men har også en tilpasningsvenlig funktion for patienten. Denne patienttype ser problemer og fiaskoer som noget midlertidigt og som noget, han på længere sigt kan overkomme, og der er optimisme med hensyn til fremtiden. Implikationerne vedrørende de organiske og psykologiske teorier er, at ufuldstændig indsigt hos patienten kan ændre sig over tid (dog ikke i noget fast mønster), fra fx konfabulation under primære indlæggelse til en opklaring mod hel eller delvis indsigt. Partielle syndromer af svigtende sygdomsindsigt kan således opdeles i enten defensive eller ikke-defensive måder at håndtere den partielle information på [10]. Benægtelse og svigtende indsigt kan ses som et kontinuum af variabler, som interagerer i patienten over tid. Disse variabler udgør betydningsfulde faktorer for både vurdering og behandling. Det kan fx ikke nytte at behandle neuropsykologiske deficits som psykologisk baserede, ligesom man Flyttet? Så skynd dig at give besked til Dansk Psykolog Forening. Ellers ender Psykolog Nyt i den blå luft. (Benyt ændringsblanketten bagest i Psykolog Nyt eller på se medlemsafsnittet) Nr PSYKOLOG NYT 15

5 NEURO PSYKOLOGISK heller ikke bør behandle benægtelse som neurologisk baseret [7]. Klinikeren er altså konfronteret med den enorme opgave konstant at overveje variationer over tid i enhver given patient. Det involverer vurdering fra både et neuropsykologisk og psykologisk dynamisk perspektiv. Erfaringen i praksis viser, at den totale sygdomsbenægtelse sjældent ses, men at konsekvenserne er lig det, man ser ved ansognostiske syndromer. I begge tilfælde kan det være uhyre svært at opnå en behandlingsalliance, og det hænder, at patienten vælger at afbryde behandlingen i utide, ligesom der kan opstå problemstillinger der vedrører etik, forsvarlighed og patientens sikkerhed. Det er vigtigt meget tidligt i behandlingsforløbet at identificere denne gruppe, da det afgør valget af behandlingsstrategien. Overordnet er det hjælpsomt at skelne mellem to grupper af hjerneskaderamte, hvad angår indsigt i sygdomsfølgerne: (1) svært benægtende eller anosognostiske, og (2) patienter med hel eller delvis sygdomsindsigt. Vurdering af svigtende indsigt Selv om svigtende sygdomsindsigt ofte sker samtidig med specifikke neuropsykologiske deficits, har man ikke kunnet påvise en bestemt neuropsykologisk profil eller skadeslokalisation i hjernen, som pålideligt har kunnet forudsige eller forklare fænomenet [11]. Det komplicerede samspil mellem organiske og psykologiske faktorer gør også, at man ikke alene kan benytte sig af såkaldte objektive fund i forbindelse med vurdering. Eftersom indsigt ikke kan måles, men må udledes, er der brug for en anden klasse af informationer, nemlig de kliniske observationer. Ofte vil måden, klienten reagerer på, under feedback i forbindelse med vurdering og behandling kunne hjælpe til at fastslå de ætiologiske kilder yderligere. Giacino og Cicerone [11] har identificeret tre typer adfærdsmæssige karakteristika for manglende sygdomsindsigt, som kan have diagnostisk værdi: 1. Forstyrrelse af kognitive subsystemer; patienten har kognitive reaktioner i form af overraskelse eller forvirring, affektive reaktioner i form af øget bekymring og foruroligelse, hvorpå der kan følge en dysforisk stemning, og der gøres aktive forsøg på at integrere og gøre brug af informationer om deres funktion. 2. Psykologisk benægtelse; patienten har kognitive reaktioner i form af tilbagevisen af problemerne, modbeviser og tilskriver problemerne til omgivelserne, affektive responser i form af øget arousal eller vrede, hvilket over tid kan udvikle sig til depression, eller intolerance og aktiv modstand overfor feedback. 3. Neurologisk skade; patienten har kognitive reaktioner i form af rationalisering eller bagatellisering, affektivt ses mangel på mærkbar følelsesmæssig anfægtelse, affektaffladning eller indifference. Perpleksitet vedr. adfærdsmæssige begrænsninger, og en tydelig mangel på eller fravær af information om selvet, er også karakteristisk [12]. Forfatterne foreslår, at man vurderer indsigten ud fra patientens grad af overbevisning om, hvor sikker han er på, at et bestemt funktionsområde er intakt 16 PSYKOLOG NYT Nr

6 eller forringet. Denne overbevisningsvurdering kan give et mål for, hvor bøjelig eller tilgængelig for bearbejdning overbevisningen er. Selv hos de patienter, der først afslår indsigt i en sygdomsrelateret deficit, kan der dukke åbninger op. Det kan være ret vanskeligt at adskille grupperingerne fra hinanden, og mange patienter præsenterer da også blandingstilstande. Alene ud fra beskrivelserne ser man overlap på nogen af punkterne mellem henholdsvis 1 og 2 (følelsesmæssige reaktioner), og 2 og 3 (de kognitive reaktioner). Tydeligst er adskillelsen mellem gruppe 1 og 3, men der kan snige sig tvivl ind, eftersom personligt reaktionsmønster og coping stil også gør sin indflydelse gældende. For en pragmatisk tilgang giver det imidlertid mening at forsøge at skelne den gruppe af hjerneskaderamte, som umiddelbart er klar til at arbejde med sine sygdomsfølger, fra den gruppe, for hvem det blot vil kompromittere involveringen i en behandling. I det følgende ses på behandlingen af først anosognostiske/benægtende og siden hen behandlingen af patienter med hel eller delvis indsigt. Nr PSYKOLOG NYT 17

7 NEURO PSYKOLOGISK Uparate patienter Selv om terapilængde og -struktur tilpasses ændringer i patientens opmærksomhed, koncentration og hukommelse, er det behovet for at håndtere ændringer i indsigt og motivation, der ofte udgør den største barriere for succesfuldt engagement i terapien [13]. Karakteristisk for lav eller mangelfuld sygdomsindsigt er ifølge Barco et al. [14], at patienten fokuserer på én ting, men udelukker andre mindst lige så vigtige, fx nævnelse af fysiske deficits, men ikke kognitive. Patienten kan citere andre for at have bemærket problemer hos ham og har svært ved at identificere, hvornår og hvordan en situation vil kunne påvirke ham problematisk. Observation af patienten i konkrete situationer viser, at der sker upåagtede fejl og gentagelser af fejl, og patienten kan fortsætte uden at rette dem og uden at have bemærket dem [15]. I forbindelse med anosognosi vil man ofte finde spor af perpleksitet hos patienten. Perpleksiteten beror på såkaldt uvidenhed om, hvad, hvornår og hvordan noget går galt, fordi mentale overvågningsprocesser eller neurologiske baner er defekte. Uvidenheden udfordres, når andre påpeger at man har et problem. Det agtes måske ikke særligt i begyndelsen, fordi patienten netop ikke selv kan genkende, at der skulle være noget galt, men efter gentagelser kan modstanden over for omgivelserne vokse. Mange hjerneskaderamte af denne type har ringe eller svingende motivation for at ændre på tingene, og det er afgørende, at terapeuten forholder sig undersøgende til patientens parathed for at arbejde med problemerne, inden man går i gang med at reducere dem. Hjerneskadeområdet har ladet sig inspirere af erfaringer inden for behandlingen af misbrugsproblemer, hvor en model af Prochaska og DiClemente ofte citeres [13]. Ud fra denne tankegang er der forskellige grader af parathed til at arbejde med problemerne [16]: 1. Før-overvejelse: Patienten entrerer en behandling, men synes ikke han har et problem, eller ønsker ikke at ændre sig. Han føler sig eventuelt under pres fra andre til at gå i behandling. 2. Overvejelse: Patienten begynder at være klar over at der er et problem, men er usikker på hvor stort det er. Han oplever ambivalens med hensyn til problemets årsag og løsning, og søger mere information, men har ikke forpligtet sig til at foretage en ændring. 3. Handling: Patienten er aktivt gået i gang med at ændre adfærden, og udøver en betydelig indsats. Eftersom benægtende eller anosognostiske patienter befinder sig i en uparathed til at arbejde i behandlingen, bliver opgaven i første omgang at finde et andet fokus for arbejdet end indsigt og den gængse problemorientering. Behandlingsalliancen må ifølge Manchester og Wood [13] dreje sig om at forstå og normalisere perpleksiteten eller frustrationen, at tydeliggøre de modsatrettede oplysninger, som patienten har for ham, og udforske negative konsekvenser af adfærden samt opsummere fordele og ulemper ved at foretage ændring frem for at fortsætte uændret. Det videre arbejde drejer sig om at styrke patientens færdigheder, så han kan opleve at genvinde mere kontrol. Ofte er der en higen efter at øge uafhængigheden fra andre (pårørende, behandlere m.fl.). Behandlingstilgange, som ser indsigt som et prominent mål, kan for denne gruppe af hjerneskaderamte kritiseres for nødvendigheden af, at første stadium af behandlingen skal rette sig mod højnelse af selvindsigten [17]. Metoden involverer ofte feedback vedrørende præstationer og psykoedukation vedrørende skadesfølger, og behandlingen tvinger blot patienten til at forstærke sin modstand og forsvare sin position yderligere. Man gør fordringer på en evne til at arbejde med selvindsigten, som ikke er der, hvilket svarer til at behandle en patient med svær hukommelsesforstyrrelse (amnestisk syndrom) med mnemoteknikker [17]. Andre er gået så vidt som til at udfordre antagelsen om, at indsigt overhovedet er nødvendigt for at kunne kompensere for følgerne efter hjerneskaden. I et casestudie påvistes fremgang i patienternes adfærd og færdigheder uden egentlige fremskridt i sygdomsindsigten [18]. Det anbefales i stedet, at man i de første stadier af behandlingen retter sig mod en højnelse af motivationen for at arbejde i behandlingen og paratheden til at foretage ændringer [13]. Tilhængere af, at arbejdet med selvindsigt undgås for denne sygdomsgruppe, fremfører, at de fleste patienter med anosognosi og benægtelse alligevel godt kan erkende, at de særlige kompensationsstrategier støtter dem i at fungere mere effektivt, hvilket er motiverende for vedligeholdelsen af den ny adfærd. Det, der gør denne form for behandling effektiv, er fjernelsen af self fra self awareness, hvorved det centrale er at fremme opmærksomheden for konkrete sammenhænge i konkrete situationer og tillære nye færdigheder. Behandlingsresultatet er imidlertid begrænset til en situationel kontekst. Der er trænet bestemte færdigheder inden for konkrete 18 PSYKOLOG NYT Nr

8 situationer, og man kan næppe forvente den store overføringsværdi til andre situationer [14]. Ud over vurdering af ætiologien bag forstyrrelse af indsigten, og paratheden til behandling, involverer behandlingstilrettelæggelsen, for denne gruppe, også problemanalyse og målsætning. Det drejer sig om at identificere hvad det er der skal ændres, foretage en baseline måling af problemforekomsten, intervenere og evaluere [19]. I de tilfælde, hvor patienten primært er i forsvarsposition (benægtelse negative variant) mere end egentlig anosognostisk, drejer det sig først og fremmest om at forstå truslen eller faren, sådan som den opleves af personen, før man gør forsøg på at reducere den [8]. Ser man benægtelse som en beskyttelsesmekanisme mod tab og smerte, med det formål at bevare kontrol og fremhæve status af uafhængighed, så nytter det ikke at bevæge patienten til at tænke i mere realistiske baner. Han gør allerede sit bedste for at få greb om problemerne, sådan som de opleves. Andre forfattere refererer til nødvendigheden af at forholde sig egostøttende i behandlingen [7;14] og fremme opmærksomheden for succeser frem for problemer [4]. Det er vigtig at forsøge at nå denne patienttype. Hvis den benægtende patient går ubehandlet hen, er der større risiko for udviklingen af depression, ligesom undgåelsen af sygdomserkendelse tiltager med tiden [20]. Parate patienter Efter hjerneskade kan forstyrrelser i tænkningen påvirke akkuratheden, hvormed selvrefleksion og problemstillinger fremstilles, herunder ultimativ indsigt. Patienten, der har sygdomsindsigt, er ofte bevidst om situationer, hvor han har fejlet, og han fremstår umiddelbart parat til at arbejde med metoder der kan reducere besværlighederne. Den største udfordring for behandlingen af denne type patient ligger ikke så meget i vurderingen af, om der er sygdomsindsigt. Det er snarere nuanceringen af, hvor meget viden patienten har om manifestationerne af hjerneskaden, egne reaktioner i kritiske situationer samt om erfaringer med virksomme måder at håndtere vanskelighederne på. Oplysningerne er vigtige, fordi de fortæller terapeuten, hvor god patienten er til at kompensere for en given følge af hjerneskaden. Almindeligvis foretages neuropsykologisk undersøgelse forud for behandlingen, og resultatet bruges Nr PSYKOLOG NYT 19

9 NEURO PSYKOLOGISK til planlægning af behandlingen. Eftersom formålet med den neuropsykologiske undersøgelse går ud på at udrede de kognitive forstyrrelser og emotionelle forandringer i forbindelse med hjerneskaden, opnås som regel kun et indtryk af patientens sygdomsindsigt og kompensationsfærdigheder på et forholdsvis overordnet plan. Som sådan kan der typisk foretages en vurdering af, om patienten har forstyrrelse af sygdomsindsigten eller ej, men man har ikke vigtige detaljer omkring patientens indsigt og kompensationsfærdigheder. Behandlingen går som regel i gang med en tilbagemelding til patienten om resultaterne af den neuropsykologiske undersøgelse, hvorefter der arbejdes med indsigten i sygdomsfølgerne gennem forskellige træningsgrupper og øvelser i behandlingsmiljøet. Det antages, at denne viden kan udbygge patientens indsigt i, hvad det er der går galt for ham i de konkrete situationer i hverdagen, og højne paratheden til at arbejde med kompensationsstrategier for hjerneskaden. Nogle patienter har imidlertid draget for vidtgående konklusioner ud fra de mange situationer, hvor de har fejlet som følge af hjerneskaden, og er præget af tristhed, skamfuldhed eller angst. Disse patienter har nærmest for meget sygdomsindsigt, og man risikerer et negativt behandlingsudkomme med konfronterende psykoedukation. Andre fremstår benægtende over for omfanget af problemer, og patienten foretrækker fokus drejet væk fra vanskelighederne hen imod succeser. Nok så interessant, selv om disse benægtende patienter har tendens til at underrapportere problemer i relation til hjerneskaden, spiller det en større rolle for graden af selvafsløring end for udviklingen af indsigt og kompensationsfærdigheder per se [3]. Man kunne overveje, hvornår psykoedukation vedrørende skadesfølgerne er betimeligt, og nok så vigtigt: om informationen bibringer patienten den tilsigtede indsigt og gør ham mere parat til brugen af kompensationsmetoder? I nogle tilfælde er der risiko for, at terapeuten overbeviser patienten, dels om hvad der er af følger efter hjerneskaden, dels om det nyttige i, at patienten gør brug af bestemte kompensa tionsmetoder. Eftersom folk som regel lettere bliver overtalt af de argumenter, de selv har fundet, end de andre har bragt ind i deres bevidsthed (jf. Pascals Pensées, 17. århundrede), kan behandlingstilgangen medføre en noget træg proces. I en undersøgelse af, hvornår hjerneskaderamte oplevede indsigt i sygdomsfølgerne, fandt Dirette [21], at indsigten opstod i situationer i dagligdagen, hvor nuværende funktion blev sammenlignet med tidligere præstationer (fx overraskelse forbundet med, at man fejler), og ikke som terapeuten troede under tilbagemeldingen af den neuropsykologiske undersøgelse. Nyere behandlingsresultater tyder på, at indsigten i, hvordan en kognitiv forstyrrelse manifesterer sig i kritiske situationer i hverdagen, er mere fremmende for patientens motivation for at bruge hjælpemidler og -metoder end ved mere traditionel behandling af indsigten på intellektuelt plan via psykoedukation [22;23]. Wood og Worthington [24] påpeger, at der er betydelige svagheder forbundet med traditionel hjerneskadebehandling, nemlig især det forhold, at hvis ikke man binder processen, gennem hvilken man lærer en færdighed (eller viden) sammen med dets anvendelse, så risikerer man, at det der læres, aldrig spontant anvendes. 20 PSYKOLOG NYT Nr

10 Det er ud fra denne tankegang centralt, at indlæringen af nye færdigheder sker gennem gentagne øvelser, og erfaringer i selv at udføre færdighederne i dagligdagen frem for gennem instruktioner og øvelser i behandlingsmiljøet alene. Som neuropsykolog i rehabiliteringen savner man metoder til behandlingsplanlægningen, der opfylder kriteriet for, at det både skal være neuropsykologisk og terapeutisk meningsfuldt. Den neuropsykologiske undersøgelse ses som uundværlig for udredningen af, hvad der skal behandles, men den er ikke hjælpsom til planlægningen af, hvordan denne behandling skal foregå [25]. Hovedformålet med rehabiliteringen er ikke at forbedre fx ordmobilisering på en given test, men snarere at afhjælpe implikationerne af den frontale dysfunktion, som ligger til grund for testresultatet. Fokus retter sig således mod problemer i form af, at patienten ikke kan tage beslutninger eller har besvær med at påbegynde aktiviteter eller har besvær med at klare mere end én ting ad gangen. I behandlingsplanlægningen må man altså sørge for at udrede de funktionelle implikationer af hjerneskaden for personens hverdag [26]. Det drejer sig om at indsamle oplysninger om, i hvilke situationer problemerne dukker op, såvel som detaljeret analyse af, hvad der sker i disse Nr PSYKOLOG NYT 21

11 NEURO PSYKOLOGISK situationer. En kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang giver struktur til en måde at analysere problemer på, et middel til at udrede hverdagsmanifestationerne af de kognitive problemer (eller adfærdsændringer) på og en metode til at evaluere effektiviteten af behandlingsprogrammer på [27;28]. Behandlingsmetoden indebærer, at målet snarere er tillæringen af nye færdigheder end sygdomsindsigt, hvilket vil betyde konkrete forandringer i hverdagen for patienten. Eftersom patienten er den vigtigste informationskilde til, hvordan problemerne viser sig, og hvor godt strategierne virker, åbner det tillige umiddelbart op for et mere ligeværdigt samarbejde i behandlingsalliancen. Afslutning Der er således både teoretiske, udrednings- og behandlingsmæssige problemstillinger, som giver eftertænksomhed i forhold til traditionelle behandlingsmetoder, hvis primære udgangspunkt og drivkraft er, at der skal ske en udvidelse af sygdomsindsigt som forudsætning for forandring og udvikling. Så vidt vides, er der sparsom dokumentation for størrelsesordenen af de forskellige grupperinger inden for hjerneskaderamte, hvad angår sygdomsindsigt. Hoofien et al. [29] anslår, at hen ved en tredjedel af 61 hjerneskadede fremstod med benægtelse og forstyrrelse af sygdomsindsigten. Fleming et al. [4] fandt, at ca. halvdelen af 50 hjerneskaderamte fremstod med hudløs bevidsthed om sygdomsfølgerne og næppe tålte problemfokuserende og konfronterende behandling, ligeså fremstod lidt over en tredjedel med benægtelse og forstyrrelse af sygdomsindsigten. En forsigtig sammenligning af disse tal giver anledning til at overveje, om ikke en del hjerneskaderamte kunne profitere af en mere differentieret opstart af behandlingen, end det er vores praksis i dag? Den, der ønsker at udvikle mere struktur på den pragmatiske tilgang til behandlingen af kompensationsadfærd, henvises til Ownsworth et al., som har udviklet et semistruktureret interviewskema, The Self-Regulation Skills Interview [3]. Interviewskemaet kan bruges til vurdering af patientens viden om, hvordan sygdomsfølgerne viser sig i konkrete situationer og påvirker personen, samt til vurderingen af strategier, som patienten har fundet effektive i dagligdagen. Inden for neuropsykologisk behandling mangles stadig evidens for, hvilke interventioner der optimerer udbyttet for hvilke klienter. Det kan siges, at vi er kommet til et punkt, hvor man i mindre grad har brug for at høre om, hvilken behandling man skal gøre brug af, men i højere grad hvilke klienter man kan bruge hvilke behandlingsmetoder på [30]. Fremover vil der blive brug for at udvide de terapeutiske behandlingsmetoder, så færdighederne i at behandle de patientgrupperinger, som vi bliver stadigt bedre til at vurdere, styrkes. Lene Bayley, neuropsykolog 22 PSYKOLOG NYT Nr

12 Referencer: 1. M. Sherer, C. Boake, E. Levin, B.V. Silver, G. Ringholz, and W.M.J. High, Characteristics of impaired awareness after traumatic brain injury, Journal of the International Neuropsychological Society (1998) M. Sherer, P. Bergloff, E. Levin, W.M.J. High, K.E. Oden, and T.G. Nick, Impaired awareness and employment outcome after traumatic brain injury, Journal of Head Trauma Rehabilitation (1998) T.L. Ownsworth, K. McFarland, and D. Young, The investigation of factors underlying deficits in self-awareness and self-regulation, Brain Injury 16 (2002) J.M. Fleming, J. Strong, and R. Ashton, Cluster analysis of self-awareness levels in adults with traumatic brain injury and relationship to outcome, Journal of Head Trauma Rehabilitation (1998) G.P. Prigatano and D.L. Schacter, Awareness of deficit after brain injury: clinical and theoretical issues, Oxford University Press, D.T. Stuss and V. Anderson, The frontal lobes and theory of mind: Developmental concepts from adult focal lesion research, Brain & Cognition 55 (2004) K.G. Langer and F.J. Padrone, Psychotherapeutic treatment of awareness in acute rehabilitation of traumatic brain injury, Neuropsychological Rehabilitation (1992) K. Malia, Insight after brain injury: What does it mean? Journal of Cognitive Rehabilitation 15 (1997) K.B. Kortte and S.T. Wegener, Denial of Illness in Medical Rehabilitation Populations: Theory, Research, and Definition, Rehabilitation Psychology 49 (2004) G.P. Prigatano, Disturbances of self-awareness and rehabilitation of patients with traumatic brain injury. A 20-year perspective, Journal of Head Trauma Rehabilitation 20 (2005) J.T. Giacino and K.D. Cicerone, Varieties of deficit unawareness after brain injury, Journal of Head Trauma Rehabilitation (1998) G.P. Prigatano and P.S. Klonoff, A clinician s rating scale for evaluating impaired self-awareness and denial of disability after brain injury, Clinical Neuropsychologist (1998) D. Manchester and R.L. Wood, Applying cognitive therapy in neurobehavioural rehabilitation. In: R.L. Wood, T.M. McMillan (Eds.), Neurobehavioural disability and social handicap following traumatic brain injury, Psychology Press, Hove, 2001, pp P.P. Barco, B. Crosson, M.M. Bolesta, D. Werts, and R. Stout, Training awareness and compensation in postacute head injury rehabilitation. In: J.S. Kreutzer, P.H. Wehman (Eds.), Cognitive rehabilitation for persons with traumatic brain injury, Paul H. Brookes Publishing Co., Baltimore, 1991, pp T. Hart, T. Giovannetti, M.W. Montgomery, and M.F. Schwartz, Awareness of errors in naturalistic action after traumatic brain injury, Journal of Head Trauma Rehabilitation (1998) J.M. Fleming, J. Strong, and R. Ashton, Self-awareness of deficits in adults with traumatic brain injury: How best to measure?, Brain Injury (1996) S. Bieman-Copland and J. Dywan, Achieving rehabilitative gains in anosognosia after TBI. Brain & Cognition 44 (2000) M.M. Sohlberg, C.A. Mateer, L. Penkman, A. Glang, and B. Todis, Awareness intervention: Who needs it?, Journal of Head Trauma Rehabilitation (1998) N. Alderman, Managing challenging behaviour. In: R.L. Wood, T.M. McMillan (Eds.), Neurobehavioural disability and social handicap following traumatic brain injury, Psychology Press, Hove, 2001, pp K.B. Kortte, S.T. Wegener, and K. Chwalisz, Anosognosia and denial: their relationship to coping and depression in acquired brain injury, Rehabilitation Psychology 48 (2005) D. Dirette, The development of awareness and the use of compensatory strategies for cognitive deficits. Brain Injury 16 (2002) J.M. Fleming, D. Shum, J. Strong, and S. Lightbody, Prospective memory rehabilitation for adults with traumatic brain injury: A compensatory training programme. Brain Injury 19 (2005) G. McKerracher, T. Powell, and J. Oyebode, A single case experimental design comparing two memory notebook formats for a man with memory problems caused by traumatic brain injury. Neuropsychological Rehabilitation 15 (2005) R.L. Wood and A.D. Worthington, Neurobehavioural rehabilitation: a conceptual paradigm. In: R.L. Wood, T.M. McMillan (Eds.), Neurobehavioural disability and social handicap following traumatic brain injury, Psychology Press, Hove, 2001, pp B.A. Wilson, Compensating for cognitive deficits following brain injury. Neuropsychology Review 10 (2000) M. Ylvisaker, R. Hanks, and D. Johnson-Greene, Perspectives on rehabilitation of individuals with cognitive impairment after brain injury: Rationale for reconsideration of theoretical paradigms. Journal of Head Trauma Rehabilitation 17 (2002) B.A. Wilson, Towards a comprehensive model of cognitive rehabilitation. Neuropsychological Rehabilitation 12 (2002) B.A. Wilson and J. Evans, Does cognitive rehabilitation work? Clinical and economic considerations and outcomes. In: L.P. Pliskin, G.P. Prigatano (Eds.), Clinical Neuropsychology and Cost Outcome Research, Psychology Press, Hove, 2003, pp D. Hoofien, A. Gilboa, E. Vakil, and O. Barak, Unawareness of Cognitive Deficits and Daily Functioning Among Persons With Traumatic Brain Injuries. Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology 26 (2004) A. Bajo and S. Fleminger, Brain injury rehabilitation: What works for whom and when? Brain Injury (2002) Nr PSYKOLOG NYT 23

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol

Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol TEKST WILLIAM R. MILLER OVERSÆTTELSE TINA HAREN & GREGERS ROSDAHL Den traditionelle forståelse af motivation Den traditionelle forståelse

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Caseformulering i praksis

Caseformulering i praksis ARTIKEL 2 AF ANEGEN TRILLINGSGAARD, ANNA WEJDEMANN, ELLEN STENDERUP OG BIRGIT ALSINGER Caseformulering i praksis I den anden af to artikler formidles forfatternes erfaringer med caseformulering og denne

Læs mere

Personlighedsændring efter hjerneskade

Personlighedsændring efter hjerneskade Personlighedsændring efter hjerneskade Birgit Bork Mathiesen Ph.d.afhandling Institut for Psykologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet 2000 Vejleder Simo Køppe Medvejleder Erik Lykke Mortensen

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen.

Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået helt ud af kurs, og det bliver aldrig det samme igen. Artikel om børn og unge med erhvervet hjerneskade 2008 Forsknings- og formidlingsmodulet Psykologernes specialistuddannelse. Århus Universitet Det kan ske på et split-sekund, at vores liv bliver slået

Læs mere

CENAPS Europe Uddannelse og supervision af professionelle behandlere

CENAPS Europe Uddannelse og supervision af professionelle behandlere GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende Overblik over et Forsknings-Baseret System, Der Virker

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Manual for målrettet misbrugsbehandling

Manual for målrettet misbrugsbehandling Målrettet misbrugsbehandling, januar 2011 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R Manual for målrettet misbrugsbehandling Fyrrehus Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

At leve et liv eller vinde en krig

At leve et liv eller vinde en krig At leve et liv eller vinde en krig - et udviklingspsykologisk perspektiv på senfølgerne af polio, rygmarvsskade og Cerebral Parese Udarbejdet af: Mette Nyrup Vejleder: Niels Engelsted Institut for Psykologi

Læs mere

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

Hjertebørn i dagtilbud

Hjertebørn i dagtilbud Børnehjertefonden arbejder med at sætte fokus på medfødte hjertesygdomme ved at oplyse bredt om disse og de konsekvenser, sygdommene kan have for hjertebørn og deres familier. Derudover har fonden til

Læs mere

Familiebehandling - At finde sin vej i livet

Familiebehandling - At finde sin vej i livet Familiebehandling - At finde sin vej i livet Lise Wiemann & Helle Lindgaard Da de gik hen mod Sandhedens vej, tog troldmanden en udsøgt guldnøgle af sin hals og gav den til ridderen. Denne nøgle vil åbne

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse*

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* *Sammensat og redigeret efter The Gorski-CENAPS Model for Recovery and Relapse Prevention af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Om at gå glip af. Der er kognitive og sociale risici forbundet med et omfattende hashmisbrug også selv om hjernen muligvis ikke tager skade Side 3

Om at gå glip af. Der er kognitive og sociale risici forbundet med et omfattende hashmisbrug også selv om hjernen muligvis ikke tager skade Side 3 5 13. marts 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Om at gå glip af Der er kognitive og sociale risici forbundet med et omfattende hashmisbrug også selv om hjernen muligvis ikke tager skade Side 3 foto:

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere