SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013"

Transkript

1 SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget

2 Indholdsfortegnelse Velfærd og skat... 3 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen... 4 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads... 5 Demokrati og borgerinddragelse... 6 Erhverv, uddannelse og beskæftigelse... 7 Fysisk planlægning, arealudnyttelse for by og land... 9 Natur- og miljøpolitik Klima Trafik Børn og unge Kultur- og fritidspolitik i Vejle kommune Velfærd sund fornuft, solidaritet og menneskelighed Forebyggelse Kvalitet i den offentlige service Beskæftigelse Integration Socialområdet Ældreområdet Sundhed for syge og raske - social lighed i sundhed

3 Velfærd og skat SF s værdier: Alle skal bidrage til at sikre trivsel og velfærd for alle. De, som har flest ressourcer menneskeligt og økonomisk, skal også bidrage mest til fællesskabet. Ansvarlighed og solidaritet overfor de svageste borgere og udsatte grupper. Erhvervslivet skal bidrage med skatteindtægter til bl.a. uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, infrastruktur og byliv. Der skal være sammenhæng mellem skatteniveau og de ønsker og behov, der er for velfærdsservice. Aktuelle udfordringer: Vejle kommune er en vækstkommune, og det koster hele tiden at skulle omstille, serviceudvide og bygge nyt, så væksten i befolkningstal, arbejdspladser, bolig- og erhvervsbyggeri og trafik kan håndteres og integreres i vores by og landområder. Vejle kommune har alt for få indtægter på grund af et for lavt skatteniveau i forhold til andre sammenlignelige kommuner og i forhold til muligheden for at sikre fortsat vækst og et rimeligt serviceniveau til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv. Selv med en skattestigning på én procentpoint, vil Vejle fortsat være en af de billigste skattekommuner i landet og fortsat dén billigste vest for Storebælt. SF vil: Forhindre yderligere besparelser som betyder forringelser af den kommunale service overfor ældre, børn, unge, svage og udsatte grupper. Prioritere et serviceniveau og et indtægtsniveau som er på niveau med sammenlignelige kommuner, for at der kan skabes bedre forudsætninger for balance mellem indtægter og de behov og ønsker der er til ordentlig service på de kommunale kerneområder, styrket forebyggelsesindsats, bedre miljø- og klimaindsats, ønsker SF at hæve personskatten og erhvervsskatten (dækningsafgiften). Prioritere at udviklingen af de kommunale serviceydelser sker i tæt samarbejde med brugere, pårørende, borgere, interessegrupper, faglige organisationer, erhvervsliv m.fl., herunder ved løbende brug af tilfredshedsundersøgelser. Have fokus på borgeren frem for kasser og administrative regler og procedurer så borgerens trivsel sikres og ekstra udgifter andre steder i det kommunale system undgås. Det skal bl.a. ske gennem forebyggelse af sygdom, ledighed og isolering af den enkelte eller grupper af borgere samt tværgående koordinering. 3

4 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen SF s værdier: Politisk prioritering og styring på baggrund af åbenhed og dialog. Målrettet og effektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer. Økonomisk, menneskelig og miljømæssig bæredygtighed. Aktuelle udfordringer: De snævre rammer for det kommunale selvstyre og de begrænsede økonomiske ressourcer gør det stadig vanskeligere at leve op til omgivelsernes behov og ønsker for service, hvilket nødvendiggør endnu mere fokus på politiske prioriteringer. SF vil: Have synligt politisk lederskab samt løbende opfølgning og prioritering. Sikre langsigtet økonomisk styring frem for kortsigtede løsninger og ad hoc-servicejusteringer. Prioritere den direkte borgerrettede service og forebyggelse. Arbejde for mere åbenhed og dialog med borgerne for at opnå en bedre prioritering og styring. Fortsat have spørgetid forud for Byrådsmøderne og gerne udvikle så spørgetiden gøres mere inddragende og borgernes muligheder for få reelle svar udbygges. Sikre udpræget decentral styring og anvendelse af de kommunale ressourcer indenfor politisk fastlagte mål og rammer. Gennemføre løbende effektiviseringer af opgaveløsningen og tilrettelæggelsen af den kommunale service, bl.a. via helhedstænkning, digitalisering, omstilling og kompetenceudvikling af ledelse og personale. 4

5 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads SF s værdier: Borgerne i centrum. Serviceorientering frem for bureaukratisk kontrol. Demokratiske og moderne ledelsesformer. Decentral styring med kompetente medarbejdere der har indflydelse på eget arbejde. Udviklings- og resultatorienteret organisation. Omstillingsparat organisation med løbende fokus på effektiviseringer. En kommune der både fejer for egen dør og går foran hvad angår det sociale medansvar, ligestilling af køn samt etniske grupper, minimering af energiforbrug, ressourcebesparelser, sundhed og arbejdsmiljø. Aktuelle udfordringer: Der er et vedvarende behov for at udvikle ledernes og medarbejdernes kompetencer. På visse områder vil det blive vanskeligere at rekruttere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, da mange vil gå på pension de kommende år og dele af arbejdsstyrken har brug for uddannelse eller opkvalificering. SF vil: Prioritere let adgang til borgerservice-funktionerne geografisk og digitalt samt støtte de grupper, der kan have svær ved den øgede digitalisering. Sikre løbende kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Sikre gode arbejdsbetingelser for tillidsrepræsentantsystemet samt samarbejds- og sikkerhedsorganerne. Sikre midler til fortsat udvikling af den fælles kultur fagligt og socialt. Skabe endnu flere skåne- og fleksjobmuligheder i kommunalt regi. Samt sikre at løntilskudsordninger arbejder mod en reel jobmulighed som det er tiltænkt og ikke bruges som udnyttelse af arbejdskraft. Arbejde for en seniorpolitik som sikrer, dels kommunens behov for at fastholde kompetente og erfarne medarbejdere, dels de ældre medarbejderes ønsker om tilbagetrækning, mere frihed og fleksibilitet. Udarbejde en energi- og miljøhandleplan for de kommunale aktiviteter, bygninger og udstyr. Styrke den administrative og politiske struktur. 5

6 Demokrati og borgerinddragelse SF s værdier: Demokrati er en grundlæggende forudsætning for alt politisk arbejde og udviklingen af det danske samfund både nationalt og lokalt. Borgere, brugere og medarbejdere skal i dialog med det politiske system bidrage til at tage medansvar for kommunens udvikling og udmøntningen af serviceydelserne. Dialogen skal ikke kun være til stede for at legitimere de politiske beslutninger, men skal være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget og skabe ejerskab. Aktuelle udfordringer: Vejle kommune er en meget stor kommune med mange medarbejdere og en stor administration. Da den enkelte borger og bruger også kan opleve større afstand til politikerne betyder det, at kommunen kan opfattes meget tung og bureaukratisk. Derfor er der behov for større åbenhed og smidighed i den kommunale forvaltning. SF vil: Fortsat prioritere borgermøder og workshops lokalt, når der skal planlægges for lokalområderne og større emner for kommunens udvikling. Arbejde for opbakning til lokale demokratiske fora, herunder puljemidler til lokale initiativer til gavn for lokalsamfundene i både landområderne, centerbyerne og Vejles bydele. Styrke dialogen indenfor ældreområdet, skoleområdet og børnepasningen. Prioritere åbenheden i forvaltningen og for de politiske beslutninger, bl.a. via løbende udvikling af informationer på kommunens hjemmeside og til de lokale medier. Fx. skal der sikres elektronisk adgang til alt materiale, som er grundlag for de politiske beslutninger i fagudvalg og byråd og indføres åbne postlister. Styrke borgernes muligheder for at forstå afgørelser og information og gå i dialog med den kommunale forvaltning via fortsat prioritering og udvikling af borgervejleder-funktione både ved generelle forespørgsler samt enkeltsager. Spørgetid ved byrådsmøderne skal fortsat sikres og udvikles på baggrund af de erfaringer der er. Byrådsmøder skal transmitteres via internettet, så flest mulige borgere og andre interesserede har mulighed for høre og forstå den debat, der er og de beslutninger, der tages. Dette vil desuden give flere et bedre kendskab til byrådets partier og medlemmer. At der indføres åbne postlister. Sætte Vejle Kommune på de sociale medier eksempelvis Facebook. 6

7 Erhverv, uddannelse og beskæftigelse SF s værdier: Alle skal sikres et meningsfuldt arbejde. Uddannelse er den væsentligste forudsætning for at kunne tage del i nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det private erhvervsliv skal vise respekt for natur-, miljø- og kulturværdier lokalt og globalt. Erhvervslivet skal også bidrage med skatteindtægter til bl.a. uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, infrastruktur og byliv. Aktuelle udfordringer: Vejle Kommune har allerede i dag et velfungerende erhvervsliv og en erhvervsstruktur, der i et vist omfang er gearet til at imødekomme fremtidens udfordringer, men der er fortsat udfordringer. Erhvervslivet vil også i fremtiden være dybt afhængig af en veluddannet og kreativ arbejdskraft. For at sikre dette er der behov for endnu flere mellemlange og lange uddannelser samt efteruddannelse og opkvalificering. Der bruges fortsat mange naturressourcer i produktion og byggeri og også det lokale erhvervsliv bør motiveres til yderligere ressourcebevidsthed, herunder på energiområdet. Trafikken er steget voldsomt de senere år både person- og godstransporten. Det har skabt store problemer for fremkommeligheden på de overordnede veje omkring og i Vejle by. Problemerne må forventes at vokse i takt med forventningerne til yderligere trafikstigninger de kommende år. SF vil: Sikre de grundlæggende vækstbetingelser for erhvervslivet, som har adgang til kvalificeret arbejdskraft, god kommunal service til virksomheden og dens medarbejdere, velfungerende erhvervsområder, god infrastruktur, spændende bymiljø og et alsidigt og attraktivt boligmarked. Sikre at der tiltrækkes virksomheder, der vil producere og udvikle indenfor fremtidens erhvervstyper, herunder på turismeområdet, miljø- og energiområdet, sundhedsområdet og IT-området. Skabe gode vilkår for iværksættere af alle slags, herunder særligt den etniske iværksætterindsats, IT, iværksættermiljøer indenfor miljø, klima og energi, og Spinderihallerne i Vejle som dynamo for et iværksættermiljø på kunst- og kulturområdet. Sikre gode rammer for områdets traditionelle erhverv, herunder også i erhverv der beskæftiger ufaglært arbejdskraft. Styrke uddannelsernes udviklingsmuligheder og skabe rammer, der vil gøre det attraktivt at tiltrække nye og flere videregående uddannelser i Vejle og Trekantområdet, bl.a. langs Boulevarden i Vejle og via spændende bymiljøer for unge. Motivere til nye uddannelser indenfor klima, miljø, natur og turisme. Sikre dialogen med virksomhederne om udviklingen af mere miljøvenlige produkter og ressourcebesparende produktion, bl.a. via Green Network og Advice House hvor offentlige myndigheder og virksomheder samarbejder og udvikler. Sikre Vejle Havn som fremtidig erhvervshavn med videst mulig transport af gods via skib. Styrke markedsføring og produktudvikling af turismeområdet med fokus på natur- og kulturoplevelser, herunder aktiviteter på Vejle Fjord og Jelling-monumenternes potentiale og tilgængelighed for alle uanset handicap. Udvikle kommunens overnatnings- og konferencefaciliteter med fokus på erhvervsturister. Styrke markedsføringen af detailhandelsområdet. Fortsat byforskønnelse Arbejde for bedre kollektiv busbetjening. Prioritere samarbejdet med nabokommuner og i Trekant-samarbejdet (Trekantområdet Danmark) om især erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur og klima. Skabe arbejdspladser ved bl.a. at prioritere en række nødvendige kommunale anlægsinvesteringer på skoleområdet og vedligeholdelse af kommunale bygninger, idrætshaller m.v., herunder en række energibesparende investeringer. 7

8 Arbejde for at forpligte virksomheder til at tage del i det sociale medansvar bl.a. ved opstilling af sociale klausuler. Sikre at alle ledige og sygemeldte får den nødvendige støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, når det er muligt. Sikre relevant beskæftigelse til borgere, der helt eller i perioder har behov for et skånejob, fleksjob eller lignende både på private og offentlige arbejdspladser. 8

9 Fysisk planlægning, arealudnyttelse for by og land SF s værdier: SF vil have en fremsynet fysisk planlægning, der sikrer balancen mellem natur- og kulturværdier, boligområder og erhverv, og samarbejdet med tilgrænsende kommuner og regioner uden at Vejle Kommune mister egen identitet. Aktuelle udfordringer: Vejle Kommunes vækst skal fortsætte i det omfang, det kan ske inden for miljømæssige bæredygtige rammer. Dette indebærer en planlægning, der tilgodeser byernes nødvendige udvikling, samtidig med at natur- og miljøinteresser prioriteres højt. Kommunens udvikling inden for erhvervs- og boligvækst skal til stadighed revurderes ud fra en overvejelse om, hvilke dele af kommunen der kan bære bestemte typer af vækst: Boliger, erhverv herunder landbrugserhvervet, samt kultur- og fritidsinteresser, herunder turistorienterede aktiviteter og anlæg. Det vil SF: Videreudvikle Vejle by og centerbyerne: Egtved, Give, Børkop, Jelling, både kulturelt, arkitektonisk og handelsmæssigt, så det er attraktivt for både erhvervsvirksomheder og deres medarbejdere at slå sig ned i området. Videreudvikling af Vejle byrum med spændende tiltag i Byparken, Vestbyen v/spinderihallerne, Havneparken og i Vejle Midtby, Maria Plads og centerbyernes bymidter. Byfortætning, samtidig med sikring af rekreative pladser, grønne områder og grønne kiler får en central rolle i byplanlægningen. Byplanlægningen skal sikre plads til kolonihaveområder. Videreudvikle Boulevardområdet i Vejle til et uddannelses- og campusområde. Skabe et nyt spændende havneområde med plads til havnerelaterede virksomheder, rekreation (søsport, havnebad mm.) og boliger. Beskytte kyster mod kystnært byggeri. Fremme stilleområder både på landet og i byen. Skabe rammerne for fortsat udvikling af lokalbyer på bæredygtigt grundlag, fx ved at sikre befolkningsgrundlag til at opretholde skoler og indkøbsmuligheder. Udvikling af handel i center- og lokalbyerne for at sikre borgerne lokale indkøbsmuligheder og for at reducere unødvendig transport samt for at fastholde arbejdspladser lokalt. Variation i boligudbud i boligområder i Vejle, center- og lokalbyer, så der er boliger for alle, herunder attraktive almene boliger. Arbejde for at alle væsentlige grundvandsområder beskyttes og om nødvendigt at indvindingsområder for drikkevand flyttes uden for nuværende og kommende byområder. Der skal udpeges en placeringsmulighed for et nyt biogasanlæg. Større erhvervsudviklingsområder skal placeres ved motorveje og Vandel Flyveplads, hvor særlige miljøhensyn ikke gør sig gældende. Arbejde for at transporttunge virksomheder placeres uden for bykernerne. Arbejde for at der skabes sammenhængskraft i kommunen ved hjælp af hovedbusruter. Sikre overflade- og grundvand ved løbende renovering af kloaknettet. Arbejde for at vende nedgangen i den kollektive trafik til fremgang. 9

10 Natur- og miljøpolitik SF s værdier: SF vil have en natur i balance. Et sundt miljø for mennesker, dyr og planter skal være livsgrundlaget i Vejle kommune. Aktuelle udfordringer: Vejle kommune har mange storslåede naturområder. Samtidig udgør kommunen som en del af Trekantområdet et center for vækst i erhverv, trafik og befolkning. Dette er en udfordring som kræver øget opmærksomhed på miljømæssig bæredygtighed i forbindelse med arealanvendelse/vækst. Det vil SF: - Natur: Mere kommunal og privat skovrejsning. Skærpe miljøovervågningen for at sikre renere søer, renere vandløb og en renere Vejle Fjord og Rands Fjord. Reducerer næringssalttilførslen til vandmiljøet fra landbrug, dambrug og boliger. Arbejde for Blåt Flag ved vores strande og havne. Mere natur og bedre vedligeholdelse af naturområder, herunder sikre afgræsning af ikkelandsbrugsmæssigt dyrkede åbne landskaber. Arbejde for at mest mulig brakjord forbliver brakjord. Grønne korridorer gennem bycentrene sikres og udbygges, herunder minimum en 10. bygningsfri bræmme langs vandløb i byzone og 25m i landzone. Genopretning og udbygning af stiforbindelser mellem land og by. Pulje til lokale initiativer som fx stianlæg, naturlegepladser, naturgenopretning, samt natur- og miljøformidling. Udbygning og koordinering af natur-, miljø- og kulturformidling. Videreudvikle Å-dalprojektet med henblik på at området får status som Nationalpark. Oprette flere vådområder, øge biodiversiteten og reducere næringssaltbelastningen af søer, åer og fjorde. Alle disse tiltag vil betyde øget fokus på naturen som en resurse i dagligdagen, foruden at alle tiltag vil skabe bæredygtige job og sætte fokus på bæredygtighed. - Miljø: Arbejde for at Vejle kommune fastholder en affaldsstrategi og handleplan, så der kan opnås yderligere reduktion af affald til deponering gennem øget kildesortering af genanvendelige affald. Bindende kommunale mål for CO 2 reduktion f.eks. en CO 2 reduktion på 30% inden 2030 (Århus modellen). Arbejde for en yderligere reduktion af CO 2 på grundlag af nedbringelse på 15 % fra 2013 til Reduktionen af CO 2 bør ikke medføre salg af kvoter, men derimod bruges til at udvise ansvar der rækker udover kommunegrænsen. Ikke sælge CO 2 kvoter. Sikring af grundvandsarealer. Ingen brug af pesticider på kommunal jord, herunder bortforpagtede arealer. Støjreduktion ved større trafikårer. Beskytte det åbne landskab gennem prioritering af miljøhensyn i landzoneadministrationen. Stille krav om fjernelse af skæmmende oplagring (bilvrag o.l.). Vejle Kommune skal udforme en manual for bæredygtigt/økologisk byggeri med krav til kommunalt byggeri og som vejledning til privat og statsligt byggeri. Arbejde for udbredelse af miljøvenligt byggeri, herunder samlede boligområder med bl.a. Genanvendelse af regnvand. 10

11 Sikre en grøn og bærerdygtig kommunal indkøbspolitik. Kommunalt miljøregnskab, og kommunalt krav om miljøregnskab i alle større virksomheder ved kommunale udbud. Vejle Kommune skal tilsluttes nye samarbejder, f.eks. det mellemkommunale Green cities miljøkommunerne.dk, der arbejder med bæredygtig udvikling i alle forvaltninger og institutioner. - Miljø og klima Vejle kommune skal tilsluttes nye samarbejder, f.eks. det mellemkommunale Green cities miljøkommunerne.dk, der arbejder med bæredygtig udvikling i alle forvaltninger og institutioner. Byggeri og som vejledning til privat og statsligt byggeri. Bindende kommunale mål for CO 2 reduktion f.eks. en CO 2 reduktion på 30% inden 2030 (Århus modellen). Ovenstående krav vil være med til at skærpe opmærksomheden i bred forstand over for miljøet i Vejle kommune og sikre en ensartet miljømæssig indsats. 11

12 Klima SF s værdier: SF vil en kommune, hvor samtlige opgaver løses på en måde, der fremmer en bæredygtig klimaudvikling. SF vil sikre kommunen i forhold til allerede synlige klimaændringer. SF mener, at klimaproblematikken håndteres bedst, ved at borgerne, erhvervslivet og kommunens administration arbejder efter fælles mål. Aktuelle udfordringer: Hidtidig vækst har medført et øget CO 2 udslip. SF vil gennemføre det nødvendige skift fra den hidtidige individualisering af energi- og klimaudfordringen til løsninger der kræver kollektive, samfundsmæssige værktøjer i forhold til trafik, el- og varmeproduktion, bygninger, offentlige indkøb osv. Det vil SF: Forebyggende foranstaltninger: Bindende kommunale mål for CO 2 reduktion f.eks. en CO 2 reduktion på 30% inden 2030 (Århus modellen). Etablering af biogasanlæg til håndtering af husholdningsaffald, affald fra landbrugsproduktionen og overskudsbiomasse fra naturplejeområder. Der sigtes målrettet mod etablering af biogasraffineringsanlæg, så biogassen enten kan bruges til biler og busser som CO 2 -neutralt brændstof eller indgå som en del af naturgasdistributionen. Kommunale køretøjer som brint- eller som hybridbiler. Helt undgå fødevarer f.eks. majs til varmeproduktion. Stille miljø- og klimakrav ved udlicitering. Nedsætte energispild i eksisterende bygningsmasse. Mere kommunal og privat skovrejsning. Mere og bedre koordineret offentlig transport. Vejle Kommune skal udforme en manual for bæredygtigt/økologisk byggeri med krav til kommunalt byggeri og som vejledning til privat og statsligt byggeri. Sikre en grøn og bæredygtig kommunal indkøbspolitik. Udlægge lokalplanområder til lavenergibyggeri, vejlede bygherre, tinglyse krav, ligesom kommunen selv skal bruge lavenergibyggeri ved nybygning og ombygning. Udarbejde et kommunalt miljøregnskab, og kommunalt krav ved udbud om miljøregnskab i alle større virksomheder Fremme brug af overskudsvarme og alternativ energi. Vejle Kommune skal tilsluttes nye samarbejder, f.eks. det mellemkommunale Green cities miljøkommunerne.dk., der arbejder med bæredygtig udvikling i alle forvaltninger og institutioner. Støtte energi-rigtig adfærd ved f.eks.: Gratis parkering for energi-rigtige køretøjer. Klimatilpasning: Afhjælpe vandproblemer i forbindelse med klimaændringerne, vedligeholde og udbygge kloaknet, sikre lavlandsområder der kan oversvømmes, bygge regnvandsbassiner, lave bedre nedsivning ved befæstede arealer. Nye fjordnære bebyggelser, herunder midtbyen, anlægges med de primære rum over kvote 2,3 m. Ovenstående tiltag vil kunne mindske den menneskeskabte del af klimaændringen, samt afbøde virkninger af klimaændringen og vil kunne skabe jobs der støtter en udvikling med fremsyn. 12

13 Trafik SF s værdier: SF vil have en trafik, der er bedre i balance med kravene til miljø og sundhed samt sikre fremkommeligheden. SF vil fremme kollektiv trafik og dæmpe udviklingen i privatbilismen. SF vil fremme motionsgivende transport, det vil sige bedre vilkår for de bløde trafikanter, gående og cyklister. Aktuelle udfordringer: Kommunens vækst i erhverv og befolkning medfører øget trafik. Dette nødvendiggør udbygning og forbedring af kollektiv trafik, intelligente trængselsløsninger og mere miljøvenlig godstransport. SF vil: Persontransport Have hovedbusruter, der binder kommunen sammen, kombineret med teletaxiordninger og togforbindelser. Udvide bybusnettet i Vejle by til centerbyerne. En kampagne for at både offentlige og private virksomheder betaler buskort til medarbejderne. Sikring af skoleveje, så børn selv kan færdes mellem hjem og skole. Sikring af veje til større fritidsfaciliteter, haller, idrætsanlæg mm. Yderligere hastighedsdæmpninger, hvor der færdes mange bløde trafikanter At det skal være attraktivt at færdes til fods og på cykel overalt i kommunen. Sammenhængende cykelstinet og ordentlig vedligeholdelse. Fremme bus-, taxa- og cykelveje. Tog, evt. letbane der ved eldrift forbinder Billund over Jelling til Vejle med direkte forbindelse til Kolding og Fredericia. Under hensyntagen til behov, økonomi og forbindelse nordpå. kollektiv transport og cykel, både på tværs i kommunen og inden for kortere afstande. Billigere kollektiv trafik. Forbedre mulighederne for cykeltransport med bus og tog. Der ønskes at et kommende standsningssted for hurtigtogene mellem Århus og København placeres i Vejle. SF er meget betænkelig ved en ny jernbanebro over Vejle Fjord, miljø, natur osv. Større og billigere udbredelse af Flextur med henblik på at skabe gode transportvilkår for flere områder i kommunen. Ønsker en redegørelse for alle tænkelige indvirkninger på Vejle Kommune, ved konstruktionen af en evt. ny jernbanebro over Vejle Fjord. Alle disse tiltag vil være med til at dæmpe privatbilisme og gøre det både muligt og mere attraktivt at benytte Godstransport Store lastbiler ud af bymidterne og omladning fra store lastbiler til mindre. Tvangsruter og tidsbegrænsninger for tung godstrafik, så bløde trafikanter får sikrere trafikforhold, og myldretidstrafik bedre kan afvikles. Det betyder bl.a. mindst mulig godstransport ved skoler. Mere godstransport på skinner og skibe. Trafikanalyse udarbejdes ved planlægning af erhvervsarealer. Vejanlæg Igangsætte planlægning og prioritering af vejstykker, der kan omfattes af road pricing og dermed udsætte endnu ikke igangsatte større vejanlæg fx vejføring Å-dalen - Urhhøj Jellingvej. Der tages afstand for tanker om en yderligere videreførelse af vejanlæg over Grejsdalen Der tages afstand for en Hærvejsmotorvej. 13

14 Der ønskes fortsat en vurdering af mulighederne for en Kattegatløsning. Ovenstående krav skal være med til at sikre, at øget vækst i kommunen kan forenes med udstrakt hensyntagen til natur, miljø, velfærd og sundhed. 14

15 Børn og unge SF s værdier: I SF vil vi arbejde for, at alle børn og unge skal have en god og tryg opvækst. Det betyder, at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, så dets potentiale udvikles optimalt. Alle børn og unge skal trives og have personlige, sociale, kreative og faglige kompetencer, som gør dem til gode samfundsborgere. Ingen børn må trues af misbrug, vold og kriminalitet. I SF ønsker vi, at der skal være gode uddannelses-, bo- og jobmuligheder til de unge i Vejle kommune. Det skal være spændende, udfordrende og sjovt at være ung. Aktuelle Udfordringer: Der er stor fokus på inklusion i både dagtilbud og på skoleområdet i disse år. Det har der også været i Vejle kommune. Der er en klar udfordring med kompetenceudvikling, så medarbejderne bliver rustet til denne opgave. Derudover er der brug for opmærksomhed på, at vi ikke går for langt i denne proces. Fokus på børnene. Der en stigende tendens til burgerbetaling på hele området. Der skal findes alternative besparelser. Børn er vores vigtigste ressource, og de skal prioriteres. Det vil SF: Daginstitutionerne: SF lægger vægt på, at de pædagogiske pasningstilbud er præget af kvalitet og faglighed. SF arbejder for så lave takster som muligt i både daginstitutioner, dagplejen og SFO en. Vi vil hæve normeringerne i vuggestuer og børnehaver. SF ønsker så få lukkedage som muligt. Skolerne: Vi ønsker fortsat at udvikle helhedsskolen i Vejle Kommune gerne med pædagoger i hele skoleforløbet og som minimum også på mellemtrinnet. Helhedsskole er en skoleform der lægger vægt på leg og læring, et ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere i undervisningen i de mindste klasser og fokus på forskellige måder at lære. SF ønsker profillinjer i overbygningen på de skoler, som ønsker dette. På Vejle Kommunes skoler skal arbejdes med mange måder at lære på gennem hele skoleforløbet. Der skal kunne arbejdes eksperimenterende. Vi vil prioritere lærernes og pædagogernes efteruddannelse højt. Der skal sikres flere midler til modernisering og vedligeholdelse. Derudover bør afsættes en pulje til udvikling af skolernes fysiske rammer. Modersmålsundervisning skal genindføres for ikke EU-borgere. De to-sprogede børn skal støttes i deres udvikling i det danske skolesystem ved at tilbydes kvalificeret undervisning i dansk som andetsprog og lektiehjælp. Vi ønsker at kvalificere børnenes overgang mellem daginstitution og skole gennem et professionelt samarbejde mellem parterne. Såfremt den enkelte skole ønsker det, kan der indføres rullende skolestart. SF vil arbejde for videreudvikling af sammenhængen mellem lokale daginstitutioner og den lokale skole, fx gennem rullende skolestart. Vi vil arbejde for, at børn får mere motion i hverdagen også i skoletiden. Forebyggende indsatser: Vi vil styrke det forebyggende arbejde med børn ved at opspore mulige problemer tidligt i børnenes liv. Alle børn skal tilbydes besøg af sundhedsplejersken regelmæssigt, indtil de bliver 3 år. Småbørns forældre skal tilbydes kurser omkring forældrerollen. Der skal arbejdes med rummelighed i både daginstitutioner og skoler. Der skal uddannes ressourcepersoner for børn med adfærds- kontakt og trivselsproblemer i børnehaverne og skolerne, som tidligt kan opspore udsatte børn og yde relevant støtte. 15

16 Tilbyde børn, der har behov for det, motorisk træning i små hold på egen skole. Formålet er at forbedre indlæringsevnen samt forudsætningerne for at kunne gøre brug af idrætstilbud og anden fysisk udfoldelse. Vi ønsker helhedstænkning omkring de socialt udsatte børn ved inddragelse af børn, familier, udvidet netværk, institutioner og foreninger. Vi ønsker, at der skal være tilbud til overvægtige børn og deres familier. Vi vil udvikle SSP-arbejdet for at styrke børn og unges trivsel samt tryghed udenfor institution-, skole- og familielivet og forebygge misbrug og kriminalitet. Unge med særlige behov: Unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne skal sikres udviklingsmuligheder, kontinuitet og sammenhæng i de sociale tilbud. SF ønsker et fortsat godt tilbud for unge med særlige behov. CSV er en vigtig samarbejdspartner. Unge : SF går ind for at inddrage unge i de demokratiske processer i kommunen. Hvis de unge ønsker et ungdomsråd, vil vi støtte etableringen af det. SF vil arbejde for at skaffe flere videregående uddannelser til kommunen. Dermed vil der kunne skabes et egentligt uddannelses- og studentermiljø. Der skal sikres gode arrangementer for ungdommen fx Piknik-party Børn, unge og kultur: Alle børn og unge skal have adgang til musiske aktiviteter som musik, drama og billedkunst også på højt niveau. Taksterne for deltagelse bør sættes ned og der skal arbejdes for flere fripladser. Musik- og Ungdomsskole med tilbud af høj kvalitet. Det grundlæggende tilbud skal findes decentralt, mens det er godt at samle de dygtigste på tværs af lokalområderne, så man kan stimulere og udfordre hinanden og dermed udvikle sig i fællesskab. Der skal fortsat tilbydes eliteidrætsklasser i kommunen. Disse bør udvides, så også talenter fra andre kulturelle områder inddrages, fx musiske talenter. Gratis fritidsaktiviteter til børn og unge med økonomisk ressourcesvag baggrund. 16

17 Kultur- og fritidspolitik i Vejle kommune SF værdier: Forenings- og organisationsarbejde er i høj grad båret af frivillighed. SF ser det frivillige foreningsliv som en vigtigt ressource i forhold til kultur- og idrætslivet, og derfor ønsker SF at arbejde for, at der skabes gode rammer for det frivillige foreningsliv. SF vil arbejde på at sikre en mangfoldighed af fritidstilbud, så alle har mulighed for at udfolde deres interesser på varierende niveauer i forhold til den enkeltes alder og evner. SF ønsker, at der sættes fokus på kultur og idræt både for bredden og eliten. Desuden vil vi arbejde for fortsat prioritering af økonomisk fripas til aktiviteterne, så flest muligt får mulighed for deltage. Det aktive fritidsliv og fællesskabet i foreningerne er en grundlæggende værdi i samfundet og fungerer som samlende aktivitet i lokalområderne. Vi ønsker at sikre muligheden for at fastholde og udvikle dette. Et aktivt fritidsliv er en del af et godt og sundt liv. Det vil SF: Foreningsliv De foreninger, som gør et forebyggende arbejde i forhold til integration, sundhed og socialt udsatte børn og unge, skal have mulighed for ekstra økonomisk støtte til netop det arbejde. Det er vigtigt, at der i forhold til foreningsliv støttes op om at sikre tidssvarende faciliteter både i indhold og fysiske rammer. I samarbejde med idrætsorganisationerne ønsker SF, at Vejle Kommune udvikler tilbud til klubledere og trænere, f.eks. klubnetværk, idrætsdatabaser, kurser m.v. Idræt Der skal være faciliteter og samlingssteder - også til den uorganiserede idræt. Samlingssteder kan etableres afhængigt af lokale ønsker og muligheder. I SF ønsker vi et fritidspas hvor børn og unge gratis i en afgrænset periode, kan opleve glæden ved bevægelse i nye sammenhænge, samt blive inspireret til fortsat aktivitet af de mange bevægelsesmuligheder og forskellige idrætsgrene. Idrættens Hus i Vejle (nu DGI-huset) skal videreudvikles til et markant erhvervs-, kultur-, sundhedsog idrætscenter. Idrætsdelen skal især have fokus på familie- og breddeidrætten, hvilket skal afspejles i takstniveauet. Der skal sikres moderne idrætsfaciliteter i centerbyerne Egtved, Børkop, Jelling og Give med den nødvendige kapacitet til at dække byernes naturlige opland. Kultur Vi ønsker at sikre lokale kulturhuse. SF ønsker at bevare og udvikle Bygningen i Vejle som rytmisk spillested og foreningshus. Vi ønsker at have rammer som kan tiltrække kulturtilbud af national karakter. Vi vil understøtte og udvikle eksisterende kulturinstitutioner og begivenheder. Fortsætte udviklingen af Spinderihallerne i Vejle som et vigtigt aktiv for Vejle Kommune, hvor der udvikles et kulturelt, kreativt og innovativt miljø. Vejle kommune har en række velfungerende museer med helt forskellig profil og faglighed. Disse skal gennem samarbejde sikrer, at der også i fremtiden sker en kvalificeret videregivelse af kunst- og kulturarv. Vi skal sikre et stærkt bibliotekstilbud og sikre bogbussens fortsatte eksistens. Taksterne i kommunens musik- og kulturskoletilbud skal sættes ned, så tilbuddene bliver tilgængelig for langt flere. 17

18 Velfærd sund fornuft, solidaritet og menneskelighed SF s grundlæggende værdier: SF s grundværdi er, at alle mennesker har lige værd og skal have lige muligheder. Socialpolitiske holdninger er grundlag for alle vore politikområder og politiske initiativer, som skal bidrage til et mere lige og retfærdigt samfund. Velfærdsydelser forudsætter brugerindflydelse, og et velfærdssamfund kræver borgerinddragelse. Udfordringer på velfærdsområdet i Vejle Kommune: Lav vækst, høj arbejdsløshed, skattestop og dårlig effektivisering svækker velfærden og kvaliteten i den kommunale service, og medfører stigende pres på den kommunale økonomi. Der er fortsat et stort behov for at tilpasse de kommunale serviceydelser efter borgernes behov. SF vil: Arbejde for at sikre borgere med sociale, fysiske og psykiske problemer et så trygt liv som muligt. Det gælder i forhold til arbejde, økonomiske muligheder, bolig, kultur, fritidsliv og individuel udvikling. Bekæmpe social ulighed og udstødning, arbejde for et inkluderende samfund og styrke sociale fællesskaber, både kommunale og private. Tilbyde valgmuligheder så fleksible løsninger som muligt, så menneskers forskellige ønsker og behov kan imødekommes, uden at fratage dem ansvaret for eget liv og velvære. Kæmpe for, at mennesker har reel indflydelse på beslutninger, der påvirker deres liv, samfundsmæssigt og personligt. Derfor ønsker SF også mere og bredere borgerindragelse i samfundet. Arbejde for en tidlig indsats og prioritere forebyggelse, før menneskers problemer vokser sig så store, at de bliver næsten umulige at løse. Styrke velfærd, så ingen lider nød og prioritere solidaritet med udsatte grupper. 18

19 Forebyggelse Aktuelle udfordringer: Forebyggelse kan altid betale sig, såvel menneskeligt som økonomisk, selvom effekten kan være svær at måle, så giver det mening at sætte tidligt ind. En stærk forebyggende indsats mindsker risikoen for social udstødning og senere fastholdelse eller unødig social deroute. Svigter indsatsen på ét område, vokser både problemerne og udgifterne, de forskydes bare til andre områder eller til senere tidspunkter. Uløste opgaver skal opfanges og kortlægges, så der kan skabes bedre velfærd for alle. SF ser det som essentielt at opsøge det enkelte menneske og møde mennesket hvor det er. I Vejle Kommune er der gennem de seneste år sket en del på området, men der er stadig uløste udfordringer i forebyggelsesindsatsen. SF vil: Arbejde for at styrke opsøgningen af mennesker der er i nød, og dermed starte en forebyggende indsats inden det er for sent. Udvikle de fælles forhold på tværs af faglig proffesion mellem kommunens medarbejdere, og dermed udnytte den samlede ressource i forebyggelsesindsatsen. Kvalitet i den offentlige service SF's ledetråd i styringen af kommunens ressourcer er Helhedstænkning. Målet er et ensartet, højt serviceniveau med fokus på kvaliteten af velfærdsydelserne. Udviklingen i de kommunale ydelser skal ske i dialog med brugere og borgere. Der skal tages udgangspunkt i den enkeltes behov, og dette behov skal imødekommes i samarbejde med den enkelte, og ud fra den nyeste viden om de bedst egnede løsninger. SF vil: Arbejde på at give brugerne øget ansvar, og inddrage frivillige organisationer og pårørende i udviklingen af de kommunale prioriteringer og indsatser. Til stadighed arbejdes for et højt fagligt niveau på kommunens institutioner, og en høj kvalitet i de tilbud, der gives borgerne. Udvikle motivationen for Vejle Kommunes dygtige medarbejdere gennem et godt arbejdsmiljø med færre stresspåvirkende arbejdsfaktorer. Styrke udbuddet af Specielle ressourcepersoner, der er nødvendige i integrationsindsatsen. Arbejde for skæve boliger og plejehjem til skæve eksistenser. 19

20 Beskæftigelse Vejle Kommune skal være i front med analyser af fremtidens arbejdspladser, og skabe forudsætningerne for at netop de bedste arbejdspladser kan placeres i Vejle Kommune. SF vil: Styrke beskæftigelsesindsatsten i hele Vejle kommune, både områder i Vejle By med høj lokal ledighed, og områder i landdistrikterne. Udnytte Vejles status som regionshovedstad til at bevare regionsarbejdspladser og tiltrække private og offentlige virksomheder, der opererer i regionen. At flest mulige på aktivering skal i ordinært job eller uddannelse. Have udarbejdet en behovsanalyse om uløste opgaver indenfor den kommunale og private sektor, med henblik på ansættelse af arbejdsløse i reelle jobs med stor nytteværdi for samfundet. Arbejde for en markant styrkelse af spirrende og kommende socialøkonomiske virksomheder, gennem iværksætterinitiativer. At flexjobs og andre støttemuligheder skal bruges aktivt for at sikre personer med nedsat arbejdsevne fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet i respekt for det enkelte menneskes helbredstilstand og ønsker og til gavn for et rummeligt arbejdsmarked. Arbejde for at sikre en fortsat kvalitet og udvikling i revalideringsarbejdet, samt udvikle flere tilbud om beskyttet beskæftigelse der skal ændres til støttet beskæftigelse, som skåne- eller flexjob på det ordinære arbejdsmarked. At der indbygges sociale klausuler og værn mod social dumpning i forbindelse med kontrakter mellem kommunen og private virksomheder. Forpligte virksomheder i kommunen til at indgå i integrationsarbejdet gennem ansættelse af indvandrere i praktik og job. Fortsætte og udbygge de gode initiativer med at få danskere med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet. Ønsker at oprette partnerskabsaftaler mellem Vejle Kommune og virksomheder om integration af udsatte grupper. Tilbyde iværksættere og jobsøgende fra etniske minoriteter erhvervsrelevante kurser og rådgivning. Etablere et videns- og rådgivningscenter for virksomhederne, for at realisere reel etnisk ligestilling i personaleplanlægning og rekruttering af personale. Ønsker at der skal gøres en særlig indsats for at sikre praktikpladser til alle unge. At kommunen skal gå forrest, når det drejer sig om personalesammensætningen, som skal afspejle befolkningssammensætningen. 20

SF s valgprogram ved kommunalvalget 2009

SF s valgprogram ved kommunalvalget 2009 SF s valgprogram ved kommunalvalget 2009 Indholdsfortegnelse Velfærd og skat... 2 Prioritering og styring... 3 Demokrati og borgerinddragelse... 4 Erhverv, uddannelse og beskæftigelse... 5 Fysisk planlægning,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave

SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave 23.2.13 SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave 1. Indledning Som borgere i Gladsaxe er vi selv med til at bestemme retningen for udviklingen i vores

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere