SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013"

Transkript

1 SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget

2 Indholdsfortegnelse Velfærd og skat... 3 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen... 4 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads... 5 Demokrati og borgerinddragelse... 6 Erhverv, uddannelse og beskæftigelse... 7 Fysisk planlægning, arealudnyttelse for by og land... 9 Natur- og miljøpolitik Klima Trafik Børn og unge Kultur- og fritidspolitik i Vejle kommune Velfærd sund fornuft, solidaritet og menneskelighed Forebyggelse Kvalitet i den offentlige service Beskæftigelse Integration Socialområdet Ældreområdet Sundhed for syge og raske - social lighed i sundhed

3 Velfærd og skat SF s værdier: Alle skal bidrage til at sikre trivsel og velfærd for alle. De, som har flest ressourcer menneskeligt og økonomisk, skal også bidrage mest til fællesskabet. Ansvarlighed og solidaritet overfor de svageste borgere og udsatte grupper. Erhvervslivet skal bidrage med skatteindtægter til bl.a. uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, infrastruktur og byliv. Der skal være sammenhæng mellem skatteniveau og de ønsker og behov, der er for velfærdsservice. Aktuelle udfordringer: Vejle kommune er en vækstkommune, og det koster hele tiden at skulle omstille, serviceudvide og bygge nyt, så væksten i befolkningstal, arbejdspladser, bolig- og erhvervsbyggeri og trafik kan håndteres og integreres i vores by og landområder. Vejle kommune har alt for få indtægter på grund af et for lavt skatteniveau i forhold til andre sammenlignelige kommuner og i forhold til muligheden for at sikre fortsat vækst og et rimeligt serviceniveau til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv. Selv med en skattestigning på én procentpoint, vil Vejle fortsat være en af de billigste skattekommuner i landet og fortsat dén billigste vest for Storebælt. SF vil: Forhindre yderligere besparelser som betyder forringelser af den kommunale service overfor ældre, børn, unge, svage og udsatte grupper. Prioritere et serviceniveau og et indtægtsniveau som er på niveau med sammenlignelige kommuner, for at der kan skabes bedre forudsætninger for balance mellem indtægter og de behov og ønsker der er til ordentlig service på de kommunale kerneområder, styrket forebyggelsesindsats, bedre miljø- og klimaindsats, ønsker SF at hæve personskatten og erhvervsskatten (dækningsafgiften). Prioritere at udviklingen af de kommunale serviceydelser sker i tæt samarbejde med brugere, pårørende, borgere, interessegrupper, faglige organisationer, erhvervsliv m.fl., herunder ved løbende brug af tilfredshedsundersøgelser. Have fokus på borgeren frem for kasser og administrative regler og procedurer så borgerens trivsel sikres og ekstra udgifter andre steder i det kommunale system undgås. Det skal bl.a. ske gennem forebyggelse af sygdom, ledighed og isolering af den enkelte eller grupper af borgere samt tværgående koordinering. 3

4 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen SF s værdier: Politisk prioritering og styring på baggrund af åbenhed og dialog. Målrettet og effektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer. Økonomisk, menneskelig og miljømæssig bæredygtighed. Aktuelle udfordringer: De snævre rammer for det kommunale selvstyre og de begrænsede økonomiske ressourcer gør det stadig vanskeligere at leve op til omgivelsernes behov og ønsker for service, hvilket nødvendiggør endnu mere fokus på politiske prioriteringer. SF vil: Have synligt politisk lederskab samt løbende opfølgning og prioritering. Sikre langsigtet økonomisk styring frem for kortsigtede løsninger og ad hoc-servicejusteringer. Prioritere den direkte borgerrettede service og forebyggelse. Arbejde for mere åbenhed og dialog med borgerne for at opnå en bedre prioritering og styring. Fortsat have spørgetid forud for Byrådsmøderne og gerne udvikle så spørgetiden gøres mere inddragende og borgernes muligheder for få reelle svar udbygges. Sikre udpræget decentral styring og anvendelse af de kommunale ressourcer indenfor politisk fastlagte mål og rammer. Gennemføre løbende effektiviseringer af opgaveløsningen og tilrettelæggelsen af den kommunale service, bl.a. via helhedstænkning, digitalisering, omstilling og kompetenceudvikling af ledelse og personale. 4

5 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads SF s værdier: Borgerne i centrum. Serviceorientering frem for bureaukratisk kontrol. Demokratiske og moderne ledelsesformer. Decentral styring med kompetente medarbejdere der har indflydelse på eget arbejde. Udviklings- og resultatorienteret organisation. Omstillingsparat organisation med løbende fokus på effektiviseringer. En kommune der både fejer for egen dør og går foran hvad angår det sociale medansvar, ligestilling af køn samt etniske grupper, minimering af energiforbrug, ressourcebesparelser, sundhed og arbejdsmiljø. Aktuelle udfordringer: Der er et vedvarende behov for at udvikle ledernes og medarbejdernes kompetencer. På visse områder vil det blive vanskeligere at rekruttere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, da mange vil gå på pension de kommende år og dele af arbejdsstyrken har brug for uddannelse eller opkvalificering. SF vil: Prioritere let adgang til borgerservice-funktionerne geografisk og digitalt samt støtte de grupper, der kan have svær ved den øgede digitalisering. Sikre løbende kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Sikre gode arbejdsbetingelser for tillidsrepræsentantsystemet samt samarbejds- og sikkerhedsorganerne. Sikre midler til fortsat udvikling af den fælles kultur fagligt og socialt. Skabe endnu flere skåne- og fleksjobmuligheder i kommunalt regi. Samt sikre at løntilskudsordninger arbejder mod en reel jobmulighed som det er tiltænkt og ikke bruges som udnyttelse af arbejdskraft. Arbejde for en seniorpolitik som sikrer, dels kommunens behov for at fastholde kompetente og erfarne medarbejdere, dels de ældre medarbejderes ønsker om tilbagetrækning, mere frihed og fleksibilitet. Udarbejde en energi- og miljøhandleplan for de kommunale aktiviteter, bygninger og udstyr. Styrke den administrative og politiske struktur. 5

6 Demokrati og borgerinddragelse SF s værdier: Demokrati er en grundlæggende forudsætning for alt politisk arbejde og udviklingen af det danske samfund både nationalt og lokalt. Borgere, brugere og medarbejdere skal i dialog med det politiske system bidrage til at tage medansvar for kommunens udvikling og udmøntningen af serviceydelserne. Dialogen skal ikke kun være til stede for at legitimere de politiske beslutninger, men skal være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget og skabe ejerskab. Aktuelle udfordringer: Vejle kommune er en meget stor kommune med mange medarbejdere og en stor administration. Da den enkelte borger og bruger også kan opleve større afstand til politikerne betyder det, at kommunen kan opfattes meget tung og bureaukratisk. Derfor er der behov for større åbenhed og smidighed i den kommunale forvaltning. SF vil: Fortsat prioritere borgermøder og workshops lokalt, når der skal planlægges for lokalområderne og større emner for kommunens udvikling. Arbejde for opbakning til lokale demokratiske fora, herunder puljemidler til lokale initiativer til gavn for lokalsamfundene i både landområderne, centerbyerne og Vejles bydele. Styrke dialogen indenfor ældreområdet, skoleområdet og børnepasningen. Prioritere åbenheden i forvaltningen og for de politiske beslutninger, bl.a. via løbende udvikling af informationer på kommunens hjemmeside og til de lokale medier. Fx. skal der sikres elektronisk adgang til alt materiale, som er grundlag for de politiske beslutninger i fagudvalg og byråd og indføres åbne postlister. Styrke borgernes muligheder for at forstå afgørelser og information og gå i dialog med den kommunale forvaltning via fortsat prioritering og udvikling af borgervejleder-funktione både ved generelle forespørgsler samt enkeltsager. Spørgetid ved byrådsmøderne skal fortsat sikres og udvikles på baggrund af de erfaringer der er. Byrådsmøder skal transmitteres via internettet, så flest mulige borgere og andre interesserede har mulighed for høre og forstå den debat, der er og de beslutninger, der tages. Dette vil desuden give flere et bedre kendskab til byrådets partier og medlemmer. At der indføres åbne postlister. Sætte Vejle Kommune på de sociale medier eksempelvis Facebook. 6

7 Erhverv, uddannelse og beskæftigelse SF s værdier: Alle skal sikres et meningsfuldt arbejde. Uddannelse er den væsentligste forudsætning for at kunne tage del i nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det private erhvervsliv skal vise respekt for natur-, miljø- og kulturværdier lokalt og globalt. Erhvervslivet skal også bidrage med skatteindtægter til bl.a. uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, infrastruktur og byliv. Aktuelle udfordringer: Vejle Kommune har allerede i dag et velfungerende erhvervsliv og en erhvervsstruktur, der i et vist omfang er gearet til at imødekomme fremtidens udfordringer, men der er fortsat udfordringer. Erhvervslivet vil også i fremtiden være dybt afhængig af en veluddannet og kreativ arbejdskraft. For at sikre dette er der behov for endnu flere mellemlange og lange uddannelser samt efteruddannelse og opkvalificering. Der bruges fortsat mange naturressourcer i produktion og byggeri og også det lokale erhvervsliv bør motiveres til yderligere ressourcebevidsthed, herunder på energiområdet. Trafikken er steget voldsomt de senere år både person- og godstransporten. Det har skabt store problemer for fremkommeligheden på de overordnede veje omkring og i Vejle by. Problemerne må forventes at vokse i takt med forventningerne til yderligere trafikstigninger de kommende år. SF vil: Sikre de grundlæggende vækstbetingelser for erhvervslivet, som har adgang til kvalificeret arbejdskraft, god kommunal service til virksomheden og dens medarbejdere, velfungerende erhvervsområder, god infrastruktur, spændende bymiljø og et alsidigt og attraktivt boligmarked. Sikre at der tiltrækkes virksomheder, der vil producere og udvikle indenfor fremtidens erhvervstyper, herunder på turismeområdet, miljø- og energiområdet, sundhedsområdet og IT-området. Skabe gode vilkår for iværksættere af alle slags, herunder særligt den etniske iværksætterindsats, IT, iværksættermiljøer indenfor miljø, klima og energi, og Spinderihallerne i Vejle som dynamo for et iværksættermiljø på kunst- og kulturområdet. Sikre gode rammer for områdets traditionelle erhverv, herunder også i erhverv der beskæftiger ufaglært arbejdskraft. Styrke uddannelsernes udviklingsmuligheder og skabe rammer, der vil gøre det attraktivt at tiltrække nye og flere videregående uddannelser i Vejle og Trekantområdet, bl.a. langs Boulevarden i Vejle og via spændende bymiljøer for unge. Motivere til nye uddannelser indenfor klima, miljø, natur og turisme. Sikre dialogen med virksomhederne om udviklingen af mere miljøvenlige produkter og ressourcebesparende produktion, bl.a. via Green Network og Advice House hvor offentlige myndigheder og virksomheder samarbejder og udvikler. Sikre Vejle Havn som fremtidig erhvervshavn med videst mulig transport af gods via skib. Styrke markedsføring og produktudvikling af turismeområdet med fokus på natur- og kulturoplevelser, herunder aktiviteter på Vejle Fjord og Jelling-monumenternes potentiale og tilgængelighed for alle uanset handicap. Udvikle kommunens overnatnings- og konferencefaciliteter med fokus på erhvervsturister. Styrke markedsføringen af detailhandelsområdet. Fortsat byforskønnelse Arbejde for bedre kollektiv busbetjening. Prioritere samarbejdet med nabokommuner og i Trekant-samarbejdet (Trekantområdet Danmark) om især erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur og klima. Skabe arbejdspladser ved bl.a. at prioritere en række nødvendige kommunale anlægsinvesteringer på skoleområdet og vedligeholdelse af kommunale bygninger, idrætshaller m.v., herunder en række energibesparende investeringer. 7

8 Arbejde for at forpligte virksomheder til at tage del i det sociale medansvar bl.a. ved opstilling af sociale klausuler. Sikre at alle ledige og sygemeldte får den nødvendige støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, når det er muligt. Sikre relevant beskæftigelse til borgere, der helt eller i perioder har behov for et skånejob, fleksjob eller lignende både på private og offentlige arbejdspladser. 8

9 Fysisk planlægning, arealudnyttelse for by og land SF s værdier: SF vil have en fremsynet fysisk planlægning, der sikrer balancen mellem natur- og kulturværdier, boligområder og erhverv, og samarbejdet med tilgrænsende kommuner og regioner uden at Vejle Kommune mister egen identitet. Aktuelle udfordringer: Vejle Kommunes vækst skal fortsætte i det omfang, det kan ske inden for miljømæssige bæredygtige rammer. Dette indebærer en planlægning, der tilgodeser byernes nødvendige udvikling, samtidig med at natur- og miljøinteresser prioriteres højt. Kommunens udvikling inden for erhvervs- og boligvækst skal til stadighed revurderes ud fra en overvejelse om, hvilke dele af kommunen der kan bære bestemte typer af vækst: Boliger, erhverv herunder landbrugserhvervet, samt kultur- og fritidsinteresser, herunder turistorienterede aktiviteter og anlæg. Det vil SF: Videreudvikle Vejle by og centerbyerne: Egtved, Give, Børkop, Jelling, både kulturelt, arkitektonisk og handelsmæssigt, så det er attraktivt for både erhvervsvirksomheder og deres medarbejdere at slå sig ned i området. Videreudvikling af Vejle byrum med spændende tiltag i Byparken, Vestbyen v/spinderihallerne, Havneparken og i Vejle Midtby, Maria Plads og centerbyernes bymidter. Byfortætning, samtidig med sikring af rekreative pladser, grønne områder og grønne kiler får en central rolle i byplanlægningen. Byplanlægningen skal sikre plads til kolonihaveområder. Videreudvikle Boulevardområdet i Vejle til et uddannelses- og campusområde. Skabe et nyt spændende havneområde med plads til havnerelaterede virksomheder, rekreation (søsport, havnebad mm.) og boliger. Beskytte kyster mod kystnært byggeri. Fremme stilleområder både på landet og i byen. Skabe rammerne for fortsat udvikling af lokalbyer på bæredygtigt grundlag, fx ved at sikre befolkningsgrundlag til at opretholde skoler og indkøbsmuligheder. Udvikling af handel i center- og lokalbyerne for at sikre borgerne lokale indkøbsmuligheder og for at reducere unødvendig transport samt for at fastholde arbejdspladser lokalt. Variation i boligudbud i boligområder i Vejle, center- og lokalbyer, så der er boliger for alle, herunder attraktive almene boliger. Arbejde for at alle væsentlige grundvandsområder beskyttes og om nødvendigt at indvindingsområder for drikkevand flyttes uden for nuværende og kommende byområder. Der skal udpeges en placeringsmulighed for et nyt biogasanlæg. Større erhvervsudviklingsområder skal placeres ved motorveje og Vandel Flyveplads, hvor særlige miljøhensyn ikke gør sig gældende. Arbejde for at transporttunge virksomheder placeres uden for bykernerne. Arbejde for at der skabes sammenhængskraft i kommunen ved hjælp af hovedbusruter. Sikre overflade- og grundvand ved løbende renovering af kloaknettet. Arbejde for at vende nedgangen i den kollektive trafik til fremgang. 9

10 Natur- og miljøpolitik SF s værdier: SF vil have en natur i balance. Et sundt miljø for mennesker, dyr og planter skal være livsgrundlaget i Vejle kommune. Aktuelle udfordringer: Vejle kommune har mange storslåede naturområder. Samtidig udgør kommunen som en del af Trekantområdet et center for vækst i erhverv, trafik og befolkning. Dette er en udfordring som kræver øget opmærksomhed på miljømæssig bæredygtighed i forbindelse med arealanvendelse/vækst. Det vil SF: - Natur: Mere kommunal og privat skovrejsning. Skærpe miljøovervågningen for at sikre renere søer, renere vandløb og en renere Vejle Fjord og Rands Fjord. Reducerer næringssalttilførslen til vandmiljøet fra landbrug, dambrug og boliger. Arbejde for Blåt Flag ved vores strande og havne. Mere natur og bedre vedligeholdelse af naturområder, herunder sikre afgræsning af ikkelandsbrugsmæssigt dyrkede åbne landskaber. Arbejde for at mest mulig brakjord forbliver brakjord. Grønne korridorer gennem bycentrene sikres og udbygges, herunder minimum en 10. bygningsfri bræmme langs vandløb i byzone og 25m i landzone. Genopretning og udbygning af stiforbindelser mellem land og by. Pulje til lokale initiativer som fx stianlæg, naturlegepladser, naturgenopretning, samt natur- og miljøformidling. Udbygning og koordinering af natur-, miljø- og kulturformidling. Videreudvikle Å-dalprojektet med henblik på at området får status som Nationalpark. Oprette flere vådområder, øge biodiversiteten og reducere næringssaltbelastningen af søer, åer og fjorde. Alle disse tiltag vil betyde øget fokus på naturen som en resurse i dagligdagen, foruden at alle tiltag vil skabe bæredygtige job og sætte fokus på bæredygtighed. - Miljø: Arbejde for at Vejle kommune fastholder en affaldsstrategi og handleplan, så der kan opnås yderligere reduktion af affald til deponering gennem øget kildesortering af genanvendelige affald. Bindende kommunale mål for CO 2 reduktion f.eks. en CO 2 reduktion på 30% inden 2030 (Århus modellen). Arbejde for en yderligere reduktion af CO 2 på grundlag af nedbringelse på 15 % fra 2013 til Reduktionen af CO 2 bør ikke medføre salg af kvoter, men derimod bruges til at udvise ansvar der rækker udover kommunegrænsen. Ikke sælge CO 2 kvoter. Sikring af grundvandsarealer. Ingen brug af pesticider på kommunal jord, herunder bortforpagtede arealer. Støjreduktion ved større trafikårer. Beskytte det åbne landskab gennem prioritering af miljøhensyn i landzoneadministrationen. Stille krav om fjernelse af skæmmende oplagring (bilvrag o.l.). Vejle Kommune skal udforme en manual for bæredygtigt/økologisk byggeri med krav til kommunalt byggeri og som vejledning til privat og statsligt byggeri. Arbejde for udbredelse af miljøvenligt byggeri, herunder samlede boligområder med bl.a. Genanvendelse af regnvand. 10

11 Sikre en grøn og bærerdygtig kommunal indkøbspolitik. Kommunalt miljøregnskab, og kommunalt krav om miljøregnskab i alle større virksomheder ved kommunale udbud. Vejle Kommune skal tilsluttes nye samarbejder, f.eks. det mellemkommunale Green cities miljøkommunerne.dk, der arbejder med bæredygtig udvikling i alle forvaltninger og institutioner. - Miljø og klima Vejle kommune skal tilsluttes nye samarbejder, f.eks. det mellemkommunale Green cities miljøkommunerne.dk, der arbejder med bæredygtig udvikling i alle forvaltninger og institutioner. Byggeri og som vejledning til privat og statsligt byggeri. Bindende kommunale mål for CO 2 reduktion f.eks. en CO 2 reduktion på 30% inden 2030 (Århus modellen). Ovenstående krav vil være med til at skærpe opmærksomheden i bred forstand over for miljøet i Vejle kommune og sikre en ensartet miljømæssig indsats. 11

12 Klima SF s værdier: SF vil en kommune, hvor samtlige opgaver løses på en måde, der fremmer en bæredygtig klimaudvikling. SF vil sikre kommunen i forhold til allerede synlige klimaændringer. SF mener, at klimaproblematikken håndteres bedst, ved at borgerne, erhvervslivet og kommunens administration arbejder efter fælles mål. Aktuelle udfordringer: Hidtidig vækst har medført et øget CO 2 udslip. SF vil gennemføre det nødvendige skift fra den hidtidige individualisering af energi- og klimaudfordringen til løsninger der kræver kollektive, samfundsmæssige værktøjer i forhold til trafik, el- og varmeproduktion, bygninger, offentlige indkøb osv. Det vil SF: Forebyggende foranstaltninger: Bindende kommunale mål for CO 2 reduktion f.eks. en CO 2 reduktion på 30% inden 2030 (Århus modellen). Etablering af biogasanlæg til håndtering af husholdningsaffald, affald fra landbrugsproduktionen og overskudsbiomasse fra naturplejeområder. Der sigtes målrettet mod etablering af biogasraffineringsanlæg, så biogassen enten kan bruges til biler og busser som CO 2 -neutralt brændstof eller indgå som en del af naturgasdistributionen. Kommunale køretøjer som brint- eller som hybridbiler. Helt undgå fødevarer f.eks. majs til varmeproduktion. Stille miljø- og klimakrav ved udlicitering. Nedsætte energispild i eksisterende bygningsmasse. Mere kommunal og privat skovrejsning. Mere og bedre koordineret offentlig transport. Vejle Kommune skal udforme en manual for bæredygtigt/økologisk byggeri med krav til kommunalt byggeri og som vejledning til privat og statsligt byggeri. Sikre en grøn og bæredygtig kommunal indkøbspolitik. Udlægge lokalplanområder til lavenergibyggeri, vejlede bygherre, tinglyse krav, ligesom kommunen selv skal bruge lavenergibyggeri ved nybygning og ombygning. Udarbejde et kommunalt miljøregnskab, og kommunalt krav ved udbud om miljøregnskab i alle større virksomheder Fremme brug af overskudsvarme og alternativ energi. Vejle Kommune skal tilsluttes nye samarbejder, f.eks. det mellemkommunale Green cities miljøkommunerne.dk., der arbejder med bæredygtig udvikling i alle forvaltninger og institutioner. Støtte energi-rigtig adfærd ved f.eks.: Gratis parkering for energi-rigtige køretøjer. Klimatilpasning: Afhjælpe vandproblemer i forbindelse med klimaændringerne, vedligeholde og udbygge kloaknet, sikre lavlandsområder der kan oversvømmes, bygge regnvandsbassiner, lave bedre nedsivning ved befæstede arealer. Nye fjordnære bebyggelser, herunder midtbyen, anlægges med de primære rum over kvote 2,3 m. Ovenstående tiltag vil kunne mindske den menneskeskabte del af klimaændringen, samt afbøde virkninger af klimaændringen og vil kunne skabe jobs der støtter en udvikling med fremsyn. 12

13 Trafik SF s værdier: SF vil have en trafik, der er bedre i balance med kravene til miljø og sundhed samt sikre fremkommeligheden. SF vil fremme kollektiv trafik og dæmpe udviklingen i privatbilismen. SF vil fremme motionsgivende transport, det vil sige bedre vilkår for de bløde trafikanter, gående og cyklister. Aktuelle udfordringer: Kommunens vækst i erhverv og befolkning medfører øget trafik. Dette nødvendiggør udbygning og forbedring af kollektiv trafik, intelligente trængselsløsninger og mere miljøvenlig godstransport. SF vil: Persontransport Have hovedbusruter, der binder kommunen sammen, kombineret med teletaxiordninger og togforbindelser. Udvide bybusnettet i Vejle by til centerbyerne. En kampagne for at både offentlige og private virksomheder betaler buskort til medarbejderne. Sikring af skoleveje, så børn selv kan færdes mellem hjem og skole. Sikring af veje til større fritidsfaciliteter, haller, idrætsanlæg mm. Yderligere hastighedsdæmpninger, hvor der færdes mange bløde trafikanter At det skal være attraktivt at færdes til fods og på cykel overalt i kommunen. Sammenhængende cykelstinet og ordentlig vedligeholdelse. Fremme bus-, taxa- og cykelveje. Tog, evt. letbane der ved eldrift forbinder Billund over Jelling til Vejle med direkte forbindelse til Kolding og Fredericia. Under hensyntagen til behov, økonomi og forbindelse nordpå. kollektiv transport og cykel, både på tværs i kommunen og inden for kortere afstande. Billigere kollektiv trafik. Forbedre mulighederne for cykeltransport med bus og tog. Der ønskes at et kommende standsningssted for hurtigtogene mellem Århus og København placeres i Vejle. SF er meget betænkelig ved en ny jernbanebro over Vejle Fjord, miljø, natur osv. Større og billigere udbredelse af Flextur med henblik på at skabe gode transportvilkår for flere områder i kommunen. Ønsker en redegørelse for alle tænkelige indvirkninger på Vejle Kommune, ved konstruktionen af en evt. ny jernbanebro over Vejle Fjord. Alle disse tiltag vil være med til at dæmpe privatbilisme og gøre det både muligt og mere attraktivt at benytte Godstransport Store lastbiler ud af bymidterne og omladning fra store lastbiler til mindre. Tvangsruter og tidsbegrænsninger for tung godstrafik, så bløde trafikanter får sikrere trafikforhold, og myldretidstrafik bedre kan afvikles. Det betyder bl.a. mindst mulig godstransport ved skoler. Mere godstransport på skinner og skibe. Trafikanalyse udarbejdes ved planlægning af erhvervsarealer. Vejanlæg Igangsætte planlægning og prioritering af vejstykker, der kan omfattes af road pricing og dermed udsætte endnu ikke igangsatte større vejanlæg fx vejføring Å-dalen - Urhhøj Jellingvej. Der tages afstand for tanker om en yderligere videreførelse af vejanlæg over Grejsdalen Der tages afstand for en Hærvejsmotorvej. 13

14 Der ønskes fortsat en vurdering af mulighederne for en Kattegatløsning. Ovenstående krav skal være med til at sikre, at øget vækst i kommunen kan forenes med udstrakt hensyntagen til natur, miljø, velfærd og sundhed. 14

15 Børn og unge SF s værdier: I SF vil vi arbejde for, at alle børn og unge skal have en god og tryg opvækst. Det betyder, at der skal tages udgangspunkt i det enkelte barn, så dets potentiale udvikles optimalt. Alle børn og unge skal trives og have personlige, sociale, kreative og faglige kompetencer, som gør dem til gode samfundsborgere. Ingen børn må trues af misbrug, vold og kriminalitet. I SF ønsker vi, at der skal være gode uddannelses-, bo- og jobmuligheder til de unge i Vejle kommune. Det skal være spændende, udfordrende og sjovt at være ung. Aktuelle Udfordringer: Der er stor fokus på inklusion i både dagtilbud og på skoleområdet i disse år. Det har der også været i Vejle kommune. Der er en klar udfordring med kompetenceudvikling, så medarbejderne bliver rustet til denne opgave. Derudover er der brug for opmærksomhed på, at vi ikke går for langt i denne proces. Fokus på børnene. Der en stigende tendens til burgerbetaling på hele området. Der skal findes alternative besparelser. Børn er vores vigtigste ressource, og de skal prioriteres. Det vil SF: Daginstitutionerne: SF lægger vægt på, at de pædagogiske pasningstilbud er præget af kvalitet og faglighed. SF arbejder for så lave takster som muligt i både daginstitutioner, dagplejen og SFO en. Vi vil hæve normeringerne i vuggestuer og børnehaver. SF ønsker så få lukkedage som muligt. Skolerne: Vi ønsker fortsat at udvikle helhedsskolen i Vejle Kommune gerne med pædagoger i hele skoleforløbet og som minimum også på mellemtrinnet. Helhedsskole er en skoleform der lægger vægt på leg og læring, et ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere i undervisningen i de mindste klasser og fokus på forskellige måder at lære. SF ønsker profillinjer i overbygningen på de skoler, som ønsker dette. På Vejle Kommunes skoler skal arbejdes med mange måder at lære på gennem hele skoleforløbet. Der skal kunne arbejdes eksperimenterende. Vi vil prioritere lærernes og pædagogernes efteruddannelse højt. Der skal sikres flere midler til modernisering og vedligeholdelse. Derudover bør afsættes en pulje til udvikling af skolernes fysiske rammer. Modersmålsundervisning skal genindføres for ikke EU-borgere. De to-sprogede børn skal støttes i deres udvikling i det danske skolesystem ved at tilbydes kvalificeret undervisning i dansk som andetsprog og lektiehjælp. Vi ønsker at kvalificere børnenes overgang mellem daginstitution og skole gennem et professionelt samarbejde mellem parterne. Såfremt den enkelte skole ønsker det, kan der indføres rullende skolestart. SF vil arbejde for videreudvikling af sammenhængen mellem lokale daginstitutioner og den lokale skole, fx gennem rullende skolestart. Vi vil arbejde for, at børn får mere motion i hverdagen også i skoletiden. Forebyggende indsatser: Vi vil styrke det forebyggende arbejde med børn ved at opspore mulige problemer tidligt i børnenes liv. Alle børn skal tilbydes besøg af sundhedsplejersken regelmæssigt, indtil de bliver 3 år. Småbørns forældre skal tilbydes kurser omkring forældrerollen. Der skal arbejdes med rummelighed i både daginstitutioner og skoler. Der skal uddannes ressourcepersoner for børn med adfærds- kontakt og trivselsproblemer i børnehaverne og skolerne, som tidligt kan opspore udsatte børn og yde relevant støtte. 15

16 Tilbyde børn, der har behov for det, motorisk træning i små hold på egen skole. Formålet er at forbedre indlæringsevnen samt forudsætningerne for at kunne gøre brug af idrætstilbud og anden fysisk udfoldelse. Vi ønsker helhedstænkning omkring de socialt udsatte børn ved inddragelse af børn, familier, udvidet netværk, institutioner og foreninger. Vi ønsker, at der skal være tilbud til overvægtige børn og deres familier. Vi vil udvikle SSP-arbejdet for at styrke børn og unges trivsel samt tryghed udenfor institution-, skole- og familielivet og forebygge misbrug og kriminalitet. Unge med særlige behov: Unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne skal sikres udviklingsmuligheder, kontinuitet og sammenhæng i de sociale tilbud. SF ønsker et fortsat godt tilbud for unge med særlige behov. CSV er en vigtig samarbejdspartner. Unge : SF går ind for at inddrage unge i de demokratiske processer i kommunen. Hvis de unge ønsker et ungdomsråd, vil vi støtte etableringen af det. SF vil arbejde for at skaffe flere videregående uddannelser til kommunen. Dermed vil der kunne skabes et egentligt uddannelses- og studentermiljø. Der skal sikres gode arrangementer for ungdommen fx Piknik-party Børn, unge og kultur: Alle børn og unge skal have adgang til musiske aktiviteter som musik, drama og billedkunst også på højt niveau. Taksterne for deltagelse bør sættes ned og der skal arbejdes for flere fripladser. Musik- og Ungdomsskole med tilbud af høj kvalitet. Det grundlæggende tilbud skal findes decentralt, mens det er godt at samle de dygtigste på tværs af lokalområderne, så man kan stimulere og udfordre hinanden og dermed udvikle sig i fællesskab. Der skal fortsat tilbydes eliteidrætsklasser i kommunen. Disse bør udvides, så også talenter fra andre kulturelle områder inddrages, fx musiske talenter. Gratis fritidsaktiviteter til børn og unge med økonomisk ressourcesvag baggrund. 16

17 Kultur- og fritidspolitik i Vejle kommune SF værdier: Forenings- og organisationsarbejde er i høj grad båret af frivillighed. SF ser det frivillige foreningsliv som en vigtigt ressource i forhold til kultur- og idrætslivet, og derfor ønsker SF at arbejde for, at der skabes gode rammer for det frivillige foreningsliv. SF vil arbejde på at sikre en mangfoldighed af fritidstilbud, så alle har mulighed for at udfolde deres interesser på varierende niveauer i forhold til den enkeltes alder og evner. SF ønsker, at der sættes fokus på kultur og idræt både for bredden og eliten. Desuden vil vi arbejde for fortsat prioritering af økonomisk fripas til aktiviteterne, så flest muligt får mulighed for deltage. Det aktive fritidsliv og fællesskabet i foreningerne er en grundlæggende værdi i samfundet og fungerer som samlende aktivitet i lokalområderne. Vi ønsker at sikre muligheden for at fastholde og udvikle dette. Et aktivt fritidsliv er en del af et godt og sundt liv. Det vil SF: Foreningsliv De foreninger, som gør et forebyggende arbejde i forhold til integration, sundhed og socialt udsatte børn og unge, skal have mulighed for ekstra økonomisk støtte til netop det arbejde. Det er vigtigt, at der i forhold til foreningsliv støttes op om at sikre tidssvarende faciliteter både i indhold og fysiske rammer. I samarbejde med idrætsorganisationerne ønsker SF, at Vejle Kommune udvikler tilbud til klubledere og trænere, f.eks. klubnetværk, idrætsdatabaser, kurser m.v. Idræt Der skal være faciliteter og samlingssteder - også til den uorganiserede idræt. Samlingssteder kan etableres afhængigt af lokale ønsker og muligheder. I SF ønsker vi et fritidspas hvor børn og unge gratis i en afgrænset periode, kan opleve glæden ved bevægelse i nye sammenhænge, samt blive inspireret til fortsat aktivitet af de mange bevægelsesmuligheder og forskellige idrætsgrene. Idrættens Hus i Vejle (nu DGI-huset) skal videreudvikles til et markant erhvervs-, kultur-, sundhedsog idrætscenter. Idrætsdelen skal især have fokus på familie- og breddeidrætten, hvilket skal afspejles i takstniveauet. Der skal sikres moderne idrætsfaciliteter i centerbyerne Egtved, Børkop, Jelling og Give med den nødvendige kapacitet til at dække byernes naturlige opland. Kultur Vi ønsker at sikre lokale kulturhuse. SF ønsker at bevare og udvikle Bygningen i Vejle som rytmisk spillested og foreningshus. Vi ønsker at have rammer som kan tiltrække kulturtilbud af national karakter. Vi vil understøtte og udvikle eksisterende kulturinstitutioner og begivenheder. Fortsætte udviklingen af Spinderihallerne i Vejle som et vigtigt aktiv for Vejle Kommune, hvor der udvikles et kulturelt, kreativt og innovativt miljø. Vejle kommune har en række velfungerende museer med helt forskellig profil og faglighed. Disse skal gennem samarbejde sikrer, at der også i fremtiden sker en kvalificeret videregivelse af kunst- og kulturarv. Vi skal sikre et stærkt bibliotekstilbud og sikre bogbussens fortsatte eksistens. Taksterne i kommunens musik- og kulturskoletilbud skal sættes ned, så tilbuddene bliver tilgængelig for langt flere. 17

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Kommunalpolitisk program 2014-2018

Kommunalpolitisk program 2014-2018 1 Kommunalpolitisk program 2014-2018 Det kommunalpolitiske program for 2014-2018 er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF s arbejde i Aalborg kommunes byråd. Det kommunale selvstyre skal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere