FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE"

Transkript

1 FORLØBSBESKRIVELSE FOR REHABILITERING I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE Udarbejdet af Rehabiliteringsenheden, Sundhedscenter for Kræftramte, september 2008 Revideret i marts 2009 og februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune) Sundhedscenter for Kræftramte, Ryesgade 27, 2200 København N

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Kræfttilfælde i Københavns Kommune Sundhedscenter for Kræftramte Rehabilitering af borgere med kræft Sundhedspædagogisk tilgang Væsentlige begreber i rehabilitering Oversigt over rehabiliteringsforløbet Kontaktperson, samtaler og handleplan Interventioner i Rehabiliteringsenheden Fysioterapeutisk intervention Patientundervisning Kostintervention Individuel vejledning/samtale med en sygeplejerske Rygeafvænning Psykosocial støtte og omsorg Tilbud ved socialrådgiver i Rehabiliteringsenheden Intervention overfor pårørende Personalets kompetencer...17 Bilag 1- Kontraindikationer i forhold til fysisk aktivitet...18 Bilag 2 - Fysisk aktivitet i Sundhedscenter for Kræftramte...19 Bilag 3 - Patientundervisning i Sundhedscenter for Kræftramte...23 Bilag 4 - Kostintervention i Sundhedscenter for Kræftramte

3 1. INDLEDNING Denne forløbsbeskrivelse for rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte er en generel beskrivelse af aktiviteterne i centret samt en afklaring af benyttede begreber og en beskrivelse af den anvendte sundhedspædagogik. Som et supplement til den generelle forløbsbeskrivelse udarbejdes diagnosespecifikke beskrivelser for hver af de større sygdomsgrupper. Om personer med kronisk sygdom bruges ordet borgere i relation til kommunale aktiviteter, med mindre beskrivelsen har relation til kræftsygdom, sygdomsstadie og kræftbehandling. Her bruges ordet patienter, som også anvendes i relation til hospitalets aktiviteter. 2. KRÆFTTILFÆLDE I KØBENHAVNS KOMMUNE I Københavns Kommune lever godt københavnere med eller efter en kræftdiagnose. Hvert år nydiagnosticeres mellem og kræftpatienter, fordelt på lige mange mænd og kvinder. Ca. 60 % af mændene og 70 % af kvinderne er i live efter et år 1. Kræftplan II angiver, at 1/3 af alle nydiagnosticerede kræftpatienter har et kortvarigt, ofte mindre behov for rehabilitering, mens 1/3 har et længerevarende og stort behov SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedscentret har som kerneopgave at tilbyde rehabilitering og rådgivning med det formål, at kræftramte borgere og deres pårørende oplever størst mulig tilpasning til et aktivt hverdagsliv med eller efter kræftsygdom og behandling. Rehabiliteringsenheden har tilbud, der retter sig mod kræftramte med bopæl i Københavns Kommune. Rehabiliteringstilbuddet sker i et formelt samarbejde med de hospitaler og praktiserende læger, der betjener borgere fra Københavns Kommune. Interventionerne omfatter bl.a. kostvejledning, patientundervisning, rygeafvænning, samtalegrupper, fysisk aktivitet og individuel vejledning ved socialrådgiver eller anden faglig medarbejder. Rådgivningsenheden (Kræftens Bekæmpelses rådgivning) har tilbud til alle patienter, pårørende og efterladte. Tilbuddene omfatter bl.a. afklarende rådgivningssamtaler, deltagelse i professionelt ledede grupper og selvhjælpsgrupper, kortere samtaleforløb for par og familier, træffested for mænd, foredrag, kurser og aktiviteter ledet af professionelle og ikke-professionelle frivillige. En fælles café er det centrale og uformelle mødested for centrets brugere og personale. Hver dag mellem kl.10 og 15 (fredag kl ) er caféen betjent af en frivillig medarbejder fra Kræftens Bekæmpelse. 1 Kræft i Danmark. En opslagsbog. Inge Haunstrup Clemmensen et al. Kræftens Bekæmpelse Kræftplan II,

4 4. REHABILITERING AF BORGERE MED KRÆFT Sundhedscenter for Kræftramte arbejder med rehabilitering som patientrettet forebyggelse til borgere med erkendt sygdom. At blive diagnosticeret med en kræftsygdom medfører forskellige former for fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle følger til såvel sygdom som behandling. Følgerne afhænger af den konkrete diagnose og sygdommens udbredelse samt hvilken behandling, patienten gennemgår og effekten af denne. Herunder er følgerne til de forskellige former for kræftbehandling beskrevet: Kirurgisk behandling: De fysiske følger til en operation afhænger af, hvor meget væv der er fjernet, af patientens funktionsevne inden operationen og af længden og kompleksiteten af det post-operative forløb. En ændret krop, dannelse af arvæv, udvikling af lymfødem etc. kan være følger, patienten har svært ved at forholde sig til og acceptere. Strålebehandling: Fysiske følger til strålebehandling kan være en voldsom træthed under og efter behandlingsperioden samt vævsskader i det bestrålede felt. Afhængigt af strålefeltet ses problemer med hud, bevægelighed, smerter, lymfødem, slimhinder, spytsekretion, påvirket mave-, tarm- og blærefunktion og seksuel dysfunktion. For nogle vil stråleskaderne være midlertidige og for andre vil kroniske følger få indgribende konsekvenser for hverdags- og arbejdslivet. Kemoterapi: I modsætning til kirurgi og strålebehandling påvirker kemoterapi alle kroppens celler. Kemoterapi dækker over forskellige stoffer med varierende bivirkningsprofil. Der kan ses kvalme, opkastninger, appetitløshed, smagsændringer, diarre/forstoppelse, hårtab, tab af negle, ændring af hud, nedsat immunforsvar, øget infektions- og blødningsrisiko, blodmangel, svimmelhed, nerveforstyrrelser, ekstrem træthed og sterilitet. Behandling med kemoterapi vil ofte strække sig over flere måneder, hvorfor bivirkninger har en stor indflydelse på patientens hverdag. Efter endt behandling vil en del bivirkninger forsvinde helt eller aftage, mens andre er kroniske. Kommunal rehabilitering til kræftramte borgere er derfor karakteriseret ved at variere i kompleksitet og indhold afhængigt af diagnose, sygdomsudbredelse, behandlingsforløb, bivirkninger og senfølger, fysisk, psykisk og social funktionsevne, økonomisk situation samt borgerens individuelle ønsker og mål. Det overordnede formål med et rehabiliteringsforløb er fysisk, psykisk og social tilpasning til det hverdags- og arbejdsliv, borgeren ønsker på trods af de begrænsninger, som sygdom og/eller behandling kan medføre. Rehabiliteringsforløbet bør derfor påbegyndes, når kræftdiagnosen er stillet og fortsætte sideløbende med behandlings- og/eller kontrolfasen. Forløbet skal baseres på den enkeltes hele livssituation, herunder livsstil, livsvilkår, ressourcer og evner og have fokus på sundhedsfremmende aktiviteter og mestring af de situationer, der uvilkårligt opstår som følge af den ændrede livssituation. Aktiviteterne tilrettelægges, så borgerens egenomsorg og selvstændighed understøttes i størst muligt omfang og passes ind i et eventuelt behandlingsforløb. Længden og indholdet af et rehabiliteringsforløb vil derfor variere fra den ene til den anden borger. 4

5 Rehabilitering er en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsproces, og indsatsen foregår i samarbejde med de behandlende hospitalsafdelinger og den praktiserende læge. Pårørende inddrages naturligt i sundhedscentrets tilbud. Rehabilitering af kræftramte borgere handler således om: o At fremme og bevare livskvalitet o At blive i stand til at deltage i hverdagslivet i den udstrækning det er ønskeligt og muligt o At genvinde tidligere funktionsniveau eller opnå det højest mulige i den nuværende situation o At forebygge senfølger til sygdom og behandling o At blive i stand til at leve med den eventuelt kroniske sygdom og fremme sundheden ved at kunne mestre sin hverdag Indikation for henvisning til et rehabiliteringsforløb i Sundhedscenter for Kræftramte Borgere kan henvises til Sundhedscenter for Kræftramte fra behandlende afdeling eller egen læge, såfremt han/hun opfylder følgende betingelser: o Har en kræftdiagnose o Har folkeregisteradresse i Københavns Kommune o Er selvhjulpen o Aktuelt er i et kræftbehandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste 2 år. Der gøres dog ind imellem undtagelser herfra, men det beror på en individuel vurdering 5. SUNDHEDSPÆDAGOGISK TILGANG Den sundhedsprofessionelle møder den kræftramte i situationer præget af omskiftelighed og kompleksitet og opfatter sig i den situation som en reflekterende praktiker og vejleder, der sammen med borgeren afsøger mulighederne og ikke nødvendigvis som en løsningsfokuseret ekspert. Sundhedspædagogik lægger op til overvejelser på to områder. Det første handler om sundhedsbegrebet, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme og indebærer et fokus på livsstil, livsvilkår og borgerens oplevelse af sundhed. Det andet område handler om mål for sundhedspædagogik, nemlig at skabe handlekompetente borgere, der opbygger deres ressourcer og evner til at kunne leve et for dem sundt og godt liv. En væsentlig faktor i den pædagogiske tilgang i sundhedscentret er en tværfaglig indsats omkring borgerens og de pårørendes individuelle situation og behov. Den kræftramtes personlige handleplan er det fælles arbejdsredskab, og det er borgeren, der definerer målene med støtte primært fra kontaktpersonen og ud fra sundhedscentrets muligheder. Den pædagogiske tilgang vil tage afsæt i følgende elementer og overvejelser: En nærværende, fordomsfri og ligeværdig kommunikation, hvor borgeren er ekspert på sin egen virkelighed og den fagprofessionelle er ekspert på det faglige felt Dialog med borgerne bygger på indsigt i krise - og kommunikationsteori, og der anvendes et ikke-fagligt sprog En nysgerrig og empatisk tilgang, hvor der lyttes til borgerne ud fra en fælles dagsorden som forudsætning for den kommunikative intervention; der anvendes åbne spørgsmål Et helhedssyn på borgeren og den/de pårørende med behandlingsdimensionen og fysiske, psykiske, sociale og åndelige forhold in mente Et sundhedsfremmende princip med fokus på den enkeltes og netværkets ressourcer og muligheder 5

6 Borgeren oplever kontinuitet i interventionerne. Det indebærer, at fagpersonerne har et højt indbyrdes informationsniveau, en fælles opfattelse af prioritering af interventionerne og indbyrdes taler et fælles fagligt sprog Kontakt med borgeren sker med en professionel indstilling, som den fagprofessionelle rustes til gennem: o Brug af kollegaers faglige og personlige kompetencer i forhold til svære forløb o Oplevelse af tryghed og anerkendelse i præsentation af følelser og oplevelse af situationen o Anerkendelse af sine faglige og personlige begrænsninger i kontakten til patienter i svære forløb og deres pårørende og herunder tillader sig at sige fra i konkrete situationer Samtale og øvrig intervention foregår i uforstyrrethed og med mulighed for refleksion og tid til eftertanke, hvilket vil sige uden afbrydelser af øvrigt personale, telefonopkald etc. Skriftlig dokumentation sker i overensstemmelse med den kræftramtes egne udsagn 6. VÆSENTLIGE BEGREBER I REHABILITERING Rehabilitering Definition på rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte følger Hvidbogens 3 definition: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Sundhed Sundhedscenter for Kræftramte arbejder ud fra WHO s definition af sundhed: en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse 4. Københavneres sundhed påvirkes af en lang række faktorer som f.eks. livsstil, socialt netværk, beskæftigelse, sundhedsvæsenets kvalitet og generelle socioøkonomiske og miljømæssige forhold i samfundet. Mange af faktorerne kan Københavns Kommune være med til at påvirke ved at indtænke sundhed i kommunens tiltag på tværs af forvaltningerne og i de enkelte kommunale institutioner 5. Sundhedsfremme Sundhedsfremme er en proces, der forbedrer borgerens sundhed og evne til at tage hånd om sig selv gennem mobilisering af ressourcer og erhvervelse af handlekompetence til at klare også de uforudsete situationer med en sygdom 6. Patientrettet forebyggelse Begrebet dækker forebyggelse af, at sygdomme og eventuelle komplikationer forværres hos den gruppe af borgere, der har en kronisk sygdom, livsstilssygdom eller lignende 7. I Københavns Kommune er patientrettet forebyggelse indeholdt i rehabilitering. 3 Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. MarselisborgCenter Health Promotion Glossary, World Health Organization Københavns Kommunes Sundhedspolitik Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Sundhedsstyrelsen

7 Handlekompetence Handlekompetence er at kunne håndtere specifikke fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle problemer, at arbejde med livsstilsændringer og at bearbejde følelser og holdninger 7. Borgeren er den udøvende part i hverdagen sammen med familien og det øvrige netværk, mens den sundhedsprofessionelle har den rådgivende, undervisende og støttende funktion 6 7. Egenomsorg Egenomsorg kan defineres som en sundhedsaktivitet, hvor en person gør noget for at fremme sin egen sundhed og herunder forebygge sygdom eller yderligere sygdomsudvikling. Der er fokus på egne ressourcer og på at opnå den bedst mulige oplevelse af livskvalitet i den pågældende situation 8. Borgerens egenomsorg styrkes gennem de aktivitetsmuligheder, Sundhedscenter for Kræftramte tilbyder. Dette sker konkret gennem formidling af nødvendig viden, i bearbejdning af holdninger og følelser og ikke mindst i træning af forskellige færdigheder. Self-efficacy Begrebet self-efficacy (selvtillid) af Albert Bandura 9 beskrives som en væsentlig faktor i evnen til egenomsorg. Begrebet dækker lysten til at handle, en tro på og tillid til, at man kan dét, man har sat sig for, og ikke mindst, at der er en mening med det. Sundhedscentrets aktiviteter skaber grundlag og muligheder for at ændre, og oplevelse af at det kan lykkes 10. Begrebet understreger, at selvtillid også opstår i undervisningssammenhænge i samværet med andre, både medpatienter og fagprofessionelle. Samtykke En borger, der indgår i et kommunalt rehabiliteringsforløb giver ved visitationssamtalen skriftligt samtykke til, at Sundhedscenter for Kræftramte må indhente oplysninger fra - og videregive oplysninger til den hospitalsafdeling, hvor de er i behandling eller til den praktiserende læge. Der kan kun udveksles oplysninger om helbredsforhold, som har relation til borgerens kræftsygdom. Lægefaglig indsats Sundhedscenter for Kræftramte har intet lægefagligt behandlingsansvar over for patienten. Ved behov for lægelig vurdering kontaktes den behandlende afdeling eller praktiserende læge. Borgeren er selv ansvarlig for at overbringe egne bekymringer, spørgsmål eller eventuelle klager til den relevante læge eller afdeling. 7 Saugstad T og Mach-Zagal R. Sundhedspædagogik for praktikere. Gyldendals Akademiske Bogklubber, Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Sundhedsstyrelsen, Bandura A. Health Promotion from the perspective and social cognitive theory. Understanding and changing health behavior. Amsterdam: Harwood Academic, Publishers 2000: Due P, Holstein B. Sundhedsadfærd. I: Kamper-Jørgensen FK, Almind G. Forebyggende sundhedsarbejde. København: Munksgaard,

8 7. OVERSIGT OVER REHABILITERINGSFORLØBET 8

9 Henvisning og første kontakt Visitationssamtale Individuelt tilrettelagt rehabiliterings-forløb Opfølgningssamtaler Henvisning fra behandlende afdeling: Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Herlev Sygehus eller praktiserende læge Opringning til patienten indenfor 2-5 hverdage med henblik på aftale i centret samt afklaring af behov for kørsel eller tolk. Udføres med kontaktpersonen, varighed ca. 1 time Handleplan Individuelt tilrettelagt forløb Konkrete forslag til interventioner Indeholder: - Problemer/behov - Mål - Plan for intervention - Individuelt tilrettelagt opfølgning dato for første opfølgning planlægges sammen med patienten - Oplysningsskema - EORTC-skema - Samtykkeerklæring Evt. kopi af handleplan til patienten Vejledning/samtaler med kontaktperson Fysioterapeutisk intervention: - Praktisk og teoretisk introduktion til fysisk aktivitet - Holdtræning 1-2 gange ugentligt - Hold for brystopererede - Fysisk aktivitet 1 gang ugentligt (fx træning light, Tai Chi, pilates, salsa) - Undervisningsforløb om lymfødem - Individuel træningsvejledning/ manuel behandling - Udetræning (stavgang, løbehold, naturaktiviteter) Kostundervisning /-vejledning - Holdundervisning én gang om ugen i 3 uger - Individuel kostvejledning én eller flere gange Patientundervisning - Holdundervisning én gang om ugen i 6 uger med opfølgning efter 3 måneder Socialrådgiver Individuel vejledning ved sygeplejerske Rådgivning om rygeafvænning Samtalegruppe Netværksgruppe Åben café Tilbud i Rådgivningsenhed Foregår sammen med kontaktpersonen og tager udgangspunkt i handleplanen og en justering af denne. Opnåelse af mål og delmål Behov for yderligere intervention Udslusning Tilfredshed med forløbet Afsluttende samtale Handleplan for fremtiden EORTC-skema Epikrise til egen læge 9

10 8. KONTAKTPERSON, SAMTALER OG HANDLEPLAN Efter modtagelse af henvisning enten via genoptræningsplan eller centrets henvisningsblanket kontaktes borgeren telefonisk indenfor 2-5 hverdage. Der aftales tid til en visitationssamtale, som tilstræbes at finde sted i den efterfølgende uge. Ved behov tilbydes tolkebistand og/eller kørsel til sundhedscentret. Der fremsendes herefter bekræftelse på den indgåede aftale samt oplysningsskema, EORTC QLQ-C30 (Livskvalitetsskema) og samtykkeerklæring. Desuden vedlægges en pjece omhandlende sundhedscentrets tilbud, hvis den ikke allerede er udleveret i henvisende afdeling. Indhold af visitationssamtale Borgeren præsenterer sit sygdomsforløb Kontaktpersonen informerer om sundhedscentrets tilbud og muligheder Identifikation af borgerens aktuelle behov for rehabilitering Afdækning af livsstilsfaktorer (KRAM) i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger 11 Udarbejdelse af en individuelt tilrettelagt handleplan med konkrete mål for arbejds- og hverdagsliv og plan for intervention Hjælp med oplysningsskema, hvis dette ikke er udfyldt Registrering af højde, aktuel vægt samt vægt før sygdomsstart Samtalen varer ca. 1 time og bør inddrage det udfyldte oplysningsskema og EORTC-skemaet. Der er som udgangspunkt ikke behov for informationer fra henvisende instans udover de oplysninger, som fremgår af henvisningssedlen. Borgeren supplerer med de øvrige informationer. Ved behov for kontakt til den praktiserende læge eller behandlende afdeling, sker dette efter samtykke fra borgeren. Visitationssamtalen skal afklare den enkelte borgers behov for rehabilitering. Forløbet tager afsæt i borgerens umiddelbare oplevelse af egne problemer og ønsker. Det er væsentligt, at der i kontakten med borgeren bruges et dagligdagssprog, således at kommunikationen bygger på en fælles forståelsesramme. Borgerens livsstil afklares (KRAM-faktorerne: kost, rygning, alkohol og motion/fysisk aktivitet) tillige med motivation for ændringer i sundhedsfremmende retning. Prochaska og DiClementes Stages of Change 12 bruges som reference i afdækning af motivation for forandringer. Undervejs i samtalen vil psykosociale eller eksistentielle problemstillinger blive berørt Relevante data og essensen af samtalen registreres i centrets elektroniske patientjournal (sundhedsportalen). Formålet er både dokumentation af rehabiliteringsforløbet, understøttelse af sammenhæng på tværs af faggrupper og sikring af data til brug for udarbejdelse af handleplanen. Handleplan En handleplan defineres i Sundhedscenter for Kræftramte som en skriftlig, konkret, individuelt tilrettelagt interventionsplan, hvor omdrejningsaksen er borgerens mål for rehabiliteringsforløbet. Borgeren vil ofte have fokus på deltagelse i hverdags- og arbejdslivet og handleplanen skal beskrive, hvorledes interventionerne i centret og borgerens egne tiltag kan understøtte dette. Handleplanen udarbejdes af borger og kontaktperson i fællesskab og evalueres undervejs i forløbet samt ved afslutning. Borgeren kan få udleveret en kopi af sin handleplan J.O. Prochaska, Norcross J, DiClimente CC. Changing for good. New York Avon Books,

11 Kontaktperson Under et forløb i Sundhedscenter for Kræftramte har borgeren og den tildelte kontaktperson alle de formelle kontakter, også telefonisk og pr. mail. Det er muligt at skifte kontaktperson, hvis det skønnes at være gavnligt for rehabiliteringsprocessen. Hvis pårørende har brug for kontakt, vil det være med samme kontaktperson. Opfølgning Alle opfølgningssamtaler med kontaktpersonen foretages efter en individuel vurdering og foregår ofte telefonisk. Første opfølgende samtale skal ske minimum tre måneder inde i forløbet. Når det skønnes tidsmæssigt relevant, vil borgeren blive præsenteret for tilbud i forbindelse med udslusning fra centret, og dette indarbejdes i handleplanen. Borgeren opfordres til at tage pårørende med til opfølgnings- og afslutningssamtaler. En opfølgningssamtale varer ½-1 time og har overordnet to formål: 1) Evaluering af og justering af handleplan a. Opnåelse af kortsigtede delmål og langsigtede mål b. Behov for yderligere intervention 2) Vurdering af det samlede forløb indtil nu Afsluttende evaluering Den afsluttende samtale er en samlet vurdering med udgangspunkt i handleplanen og skal indeholde forslag til fremtidige handlinger. Der udfærdiges epikrise til egen læge og evt. til den behandlende afdeling. Afsluttende evaluering foregår med kontaktpersonen: 1) Udarbejdelse af fremadrettet handleplan efter afslutning 2) Hvordan har forløbet været tilrettelagt? a. Forslag til ændringer? b. Hvad har været godt? c. Hvad kunne have været anderledes? 9. INTERVENTIONER I REHABILITERINGSENHEDEN De beskrevne interventioner er tilbud i Rehabiliteringsenheden. Nogle af undervisnings-tilbuddene foregår i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse eller eksterne undervisere. 9.1 Fysioterapeutisk intervention Fysisk træning er et vigtigt element i kræftramte borgeres rehabiliteringsforløb. Træningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle funktionsevne, motivation, sygdom og behandling og varetages af fysioterapeuter. I nye oversigtsartikler, der gennemgår undersøgelser om fysisk træning til kræftpatienter , fremlægges begyndende beviser for, at fysisk aktivitet kan forbedre fysisk kapacitet, kondition, muskelstyrke og livskvalitet hos kræftpatienter. Symptomer som træthed, kvalme, angst og 13 Conn, Vicky S. (2006): A meta-analysis of exercise interventions among people treated for cancer. Support Care Cancer (2006) 14: Dimeo, Fernando m.fl. (2003): Effects of endurance training on the physical performance of patients with hematological malignancies during chemotherapy. Support Care Cancer (2003) 11: Humpel, Nancy; Iverson, Donald C. (2005): Review and critique of the quality of exercise recommendations for cancer patients and survivors. Support Care Cancer (2005) 13:

12 depression, der er velkendte i forbindelse med kræftsygdom og behandling, kan påvirkes i positiv retning med fysisk aktivitet. Der findes endnu ikke nationale og internationale evidensbaserede kliniske retningslinier for træningsanbefalinger til kræftpatienter, men iflg. Sundhedsstyrelsens Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling 16 bør den fysiske træning til kræftpatienter individualiseres og superviseres og indeholde både kredsløbstræning og styrketræning. Der er i håndbogen opstillet et forslag til et træningsprogram til patienter, der har afsluttet behandling. I forhold til patienter under behandling beskrives gruppen som værende så heterogen, at der ikke kan fastsættes rigoristiske træningsforslag. Sundhedscenter for Kræftramte modtager patienter med kræft til træning uanset tidspunkt for indgift af sidste kemoterapi. Der eksisterer ikke viden af arbejdsmiljømæssig karakter, som begrunder, at patienter ikke skulle have mulighed for at deltage i træning eller modtage manuel behandling i centret i umiddelbar tilslutning til deres kemoterapi 17. Forskellige behandlingsregimer i form af operative indgreb, stråleterapi og kemoterapi kan medføre komplikationer, og der skal tages hensyn til dette i træningssammenhæng. Det kan bl.a. dreje sig om problematisk vævsopheling, svækket immunforsvar med efterfølgende øget infektionsrisiko, lavt niveau af røde og hvide blodlegemer og blodplader, forstyrrelser i metabolismen samt visse senfølger som svimmelhed, perifere sensoriske nerveudfald samt ekstrem træthed 18. Den samlede sygdoms- og behandlingsmæssige situation skal tillade fysisk træning Projekt Krop og Kræft på Rigshospitalet har vist, at høj intensitet af styrke- og kredsløbs-træning tolereres af patienter i kemoterapibehandling 21. Da man i Sundhedscenter for Kræftramte ikke har mulighed for at kontrollere blodprøveværdier, er det vigtigt, at både fysioterapeut og den kræftramte er opmærksomme på evt. reaktioner efter behandling. Der kan være behov for at tage kontakt til behandlende afdeling for at få afklaret, om der skal pauseres med træning. (se bilag1: kontraindikationer i forhold til fysisk aktivitet) I sundhedscentret har man stor erfaring for, at borgerne via træning oplever, at deres krop fortsat fungerer under kræftbehandlingen. Via træningen opnås fornyet handlekraft og kompetence til at håndtere daglige udfordringer. Samtidigt giver træning et frirum for sygdommen, hvor netværksdannelse under og efter træning falder naturligt. En kræftpatients forløb er præget af mange udfordringer/hindringer for opretholdelse af et aktivt liv, og der vil grundet undersøgelser, ambulatoriebesøg etc. være en del aflysninger af træning. Det er derfor væsentligt, at træningstilbuddene tillader og imødekommer denne logistiske udfordring. Derfor er løbende optag på holdene, samt en indbygget buffer i form af åben træning til erstatning for tabt træning, et must. Det er af stor betydning, at den kræftramte borger til stadighed kan understøtte sin fysik med den mængde træning kroppen - og ikke behandlingskadencen - tillader. 16 Sundhedsstyrelsen (2003): Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling 17 Arbejde med cytostatika. At-vejledning D December Courneya, Kerry S; Mackey, John R.; Jones, Lee W. (2000): Coping with Cancer, Can Exercise Help? The Physician And Sports medicine Vol 28, No 5 May Courneya et al : Contraindications to Physical Exercise Following Cancer Diagnosis 2000 Quist et al (2005): High-intensity resistance and cardiovascular training improve physical cancer patients undergoing chemotherapy. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports Quist et al (2005): High-intensity resistance and cardiovascular training improve physical cancer patients undergoing chemotherapy. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports Quist et al (2005): High-intensity resistance and cardiovascular training improve physical cancer patients undergoing chemotherapy. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

13 Se bilag 2 for yderligere beskrivelse af indhold og metode 9.2 Patientundervisning Der er evidens for, at psykosociale interventioner til kræftpatienter bestående af undervisning i kræftsygdom og behandling, hjælp til emotionel støtte, træning af coping-mekanismer og afslapningsøvelser generelt har en gavnlig effekt på omfanget af angst og depression. Dette kan være betydningsfuldt for patientens generelle helbred, kognitive funktion, udvikling af svær depression og fatigue (patologisk træthed) 22. Der er ligeledes dokumentation for, at tro på og tillid til at kunne ændre eller håndtere forhold, der har betydning for den enkeltes oplevelse af sundhed og dermed for sundhedsfremme, opstår i undervisningssammenhænge i samværet med andre, både medpatienter og fagprofessionelle. Begrebet kaldes self-efficacy og teorien er udviklet af Albert Bandura En dansk MTV-rapport om patientuddannelse vurderer, at gruppebaseret patientuddannelse både kan bidrage til øget self-efficacy og til mindre bekymring for eget helbred og øget brug af kognitive strategier til symptomhåndtering på kort sigt. På samme måde kan undervisning reducere ængstelse, stress og depression. På længere sigt kan antallet af indlæggelser og akutbesøg reduceres, livskvaliteten forbedres og søvnproblemer mindskes. Evidensen er moderat til svag på de undersøgte uddannelser 25. Patientundervisning i Sundhedscenter for Kræftramte er et tværfagligt tilbud på tværs af diagnosegrupper, med det formål, at kræftpatienten bliver i stand til at håndtere symptomer og følgevirkninger under og efter kræftsygdom og behandling, og at han/hun får størst mulig kontrol over sin livssituation. Undervisningen er baseret på den nyeste viden og evidens inden for generelle aspekter af kræftsygdom og behandling og er et supplement til den sygdomsspecifikke information og undervisning, der varetages af de behandlende afdelinger. Formidlingsmæssigt følges anerkendte sundhedspædagogiske læringsteorier (Se kap. 5. Sundhedspædagogisk tilgang). Undervisningen er tilrettelagt som et gruppebaseret forløb med op til 12 deltagere i et samlet forløb på 10 undervisningsgange á to timer. Indholdet består af en introduktion, relevante temaer samt en afslutning. Der er tilbud om opfølgning efter tre måneder. Pårørende deltager sammen med patienten, og er der behov for separat undervisning af pårørendegruppen, kan dette planlægges som en selvstændig aktivitet. Se bilag 3 for yderligere beskrivelse af indhold og metode. 9.3 Kostintervention En kræftsygdom i sig selv og forskellige former for behandling, bivirkninger og senfølger kan medføre appetitløshed, vægttab og evt. underernæring med øget risiko for infektioner, nedsat 22 Osborn R, Demoncada A, Feuerstein M, Psychosocial interventions for depression, anxiety and quality of life in cancer survivors: meta-analyse, Int. J. Psychiatry Med. 2006; 36(1): Due P, Holstein B. Sundhedsadfærd. I: Kamper-Jørgensen FK, Almind G. Forebyggende sundhedsarbejde. København: Munksgaard, 2003: Bandura A.Health Promotion from the perspective and social cognitive theory. Understanding and changing health behavior. Amsterdam: Harwood Academic, Publishers 2000: Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forløbsprogram for hjertekarsygdom

Forløbsprogram for hjertekarsygdom Forløbsprogram for hjertekarsygdom Fokus på rehabilitering efter blodprop i hjertet og svær hjertekrampe 3. udgave revideret oktober 2012 Opdateret januar 2013 1 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for Motion XL

Forløbsbeskrivelse for Motion XL Forløbsbeskrivelse for Motion XL 2010 Folkesundhed København, Sundhedsstaben og Forebyggelsescenter Vesterbro Kgs. Enghave Godkendt i Forum for forebyggelsescentre d. 20. april 2010. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Silkeborgklyngen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 De kommunale opgaver i forløbsprogrammerne

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Livet med hjertesygdom

Livet med hjertesygdom Livet med hjertesygdom et gruppebaseret efterbehandlingsforløb KKR SJÆLLAND Titel: Livet med hjertesygdom - et gruppebaseret efterbehandlingsforløb Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere