Dialogforum Nordjyllands temadag Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog"

Transkript

1 Dialogforum Nordjyllands temadag 2013 Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet Hvidbog

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Program for temadagen... 4 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt... 5 Professor Svend Brinkmann:... 5 Overlæge Jan Birnbaum Kristensen... 6 Udviklingskonsulenterne Charlotte Egeblad og Sólgerð Torp... 6 Gruppedrøftelser vedr. diagnosers rolle og betydning set i forhold til forskellige målgrupper... 7 Referat af drøftelserne i gruppen vedr. ADHD og autisme (Gruppe A)... 8 Referat af drøftelserne i gruppen vedr. misbrug (gruppe B) Referat af drøftelserne i gruppen vedr. hjerneskade (Gruppe C) Referat af drøftelserne i gruppen vedr. multiple funktionsnedsættelser (Gruppe D) Referat af drøftelserne i gruppen vedr. særforanstaltninger (Gruppe E) Referat af drøftelserne i gruppen vedr. socialpsykiatri (gruppe F) Referat af drøftelserne i gruppen vedr. sikrede institutioner (Gruppe G)

3 Forord Dialogforum Nordjylland er et regionalt forum for dialog mellem de nordjyske kommuner og brugerorganisationerne under Dansk Handicaporganisationer og Skole & Forældre. Dialogforum har til formål at bidrage til åbenhed og debat om de specialiserede social- og specialundervisningstilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner. Som led i dette arbejde afholder Dialogforum en årlig temadag om et udvalgt emne inden for området. Temadagen samler brugerorganisationerne, politikere og embedsmænd til en tværgående dialog om udviklingstendenser og erfaringer. Samtidig er dagen en god mulighed for at inspirere hinanden til nye tanker, styrke det fælles netværk og få en social oplevelse sammen. Temadagen i 2013 blev afholdt den 5. marts på Rebild Comwell med godt 150 deltagere. Emnet var Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet, og det blev indgående drøftet gennem fælles oplæg, gruppedrøftelser og plenumopsamlinger. I dette dokument følger en opsummering af de oplæg og synspunkter, som kom frem i løbet af dagen. Formålet er at støtte hukommelsen hos deltagerne og samtidig give anledning til refleksion over emnet for alle interesserede. 3

4 Program for temadagen Nordjyske betragtninger på Diagnosesamfundet er diagnoser af det gode eller onde (Tirsdag den 5. februar 2013) 09.30: Morgenkaffe og musikalsk underholdning v/ Hammer Bakker Band 10.00: Velkomst v/ Formand for KKR, Borgmester H.C. Maarup 10.10: Det diagnosticerede samfund v/ Svend Brinkmann, professor i almenpsykologi og kvalitative metoder, Aalborg Universitet 10.50: Diagnosens nødvendighed v/ Jan Birnbaum Kristensen, DH, speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri samt overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Århus 11.30: Introduktion til gruppedrøftelser 11.40: Gruppedrøftelser - sandwich indtages i grupperne 13.45: Kaffe og kage 14.00: Opsamling fra gruppedrøftelser 14.30: Eksempel på god praksis: Aalborg Kommune: Voksenudredningsmetoden funktionsniveau over diagnose v/ Charlotte Egeblad, planlægger og Sólgerð Torp, udviklingskonsulent 15.00: Afrunding og tak for i dag 4

5 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt Temadagen havde til formål at se på, om samfundet er ved at udvikle sig til et diagnosesamfund, forstået som et samfund, hvor vi har indsnævret normalitetsbegrebet så meget, at alle stort set har brug for behandling eller særlige indsatser. Hvis det er tilfældet - hvad betyder det så for de mennesker, som virkelig har brug for en særlig indsats? Til at belyse temaet var der var programsat tre plenum oplæg, der tilbød meget forskellige perspektiver på diagnosers rolle og betydning i samfundet i dag. Det drejede sig om oplæg ved professor Svend Brinkmann (Aalborg Universitet), overlæge Jan Birnbaum Kristensen (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Århus) samt et samlet oplæg fra udviklingskonsulenterne Charlotte Egeblad og Sólgerð Torp (begge fra Ældre og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune). Nedenfor resumeres oplægsholdernes pointer kort. Professor Svend Brinkmann: Svend Brinkmann varetog, som uafhængig forsker, rollen som temadagens udfordrer og provokatør med et oplæg, der grundlæggende anfægter pålideligheden ved den måde, diagnoser bruges i dag. Svend Brinkmann har med sin baggrund som professor i almen psykologi og kvalitative metode fokus på det psykiatriske diagnosesystem. Brinkmann benyttede forskellige kilder til at dokumentere, at antallet af sygdomme i det psykiatriske diagnosesystem har været stærkt stigende inden for de sidste 50 år. Der kan i den faglige og offentlige debat om diagnoseekspansionen identificeres en række forskellige bud på fortolkninger af udviklingen. Blandt de mest fremherskende forklaringer er påstanden, at den samfundsmæssige udvikling har gjort flere mennesker syge, samtidig med at den forskningsmæssige udvikling har øget lægernes evne til at erkende og identificere psykiatriske lidelser. Brinkmann selv introducerede begrebet patologisering som centralt for forståelsen af udviklingen. Patologisering blev defineret som når noget, der tidligere blev betragtet som et almindeligt menneskeligt problem eller en simpel afvigelse fra en norm, bliver gjort til en diagnosticerbar sygdom eller forstyrrelse, der kræver behandling Brinkmanns påstand er således, at en stor del af diagnoseekspansionen kan henføres til en ændret diagnostisk praksis, der indebærer, at mange alment menneskelige livsproblemer som fx sorg, tristhed eller generthed - i dag betragtes som behandlingskrævende. Diagnosticering af sådanne livsproblemer vil ikke være gavn for den lidende men risikerer tværtimod at få den modsatte effekt i form af unødig sygeliggørelse og overbehandling. 5

6 Overlæge Jan Birnbaum Kristensen Jan Birnbaum Kristensen udfoldede den lægefaglige tilgang til diagnosticering inden for psykiatriområdet. Birnbaum Kristensen betonede, at det er et grundlæggende vilkår for psykiatrien som felt, at det beskæftiger sig med lidelser, som ikke kan måles og vejes, men vedrører adfærd, tanker og følelser. Det indebærer imidlertid ikke, at diagnoser uddeles med løs hånd som resultat af et øjebliksbillede en diagnoser forudsætter altid, at der er mange samtidige indikationer til stede. Som speciallæge og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri understregede Birnbaum Kristensen, at han ikke kunne genkende billedet af, at stigningen i antallet af børn/unge med ADHD, skulle være udtryk for en overdiagnosticering. De børn/unge han dagligt møder på sin afdeling, er meget syge og har brug for hjælp. Udviklingskonsulenterne Charlotte Egeblad og Sólgerð Torp Afslutningsvist præsenterede Aalborg kommunes ældre-/handicapforvaltning deres nye tilgang til sagsbehandlingen på handicapområdet. Forvaltningen har de seneste 2 år arbejdet med at indføre den såkaldte VoksenUdredningsMetoden (VUM) som den primære metode til understøttelse af myndighedsfaserne i sagsbehandlingen. Metoden skal understøtte, at sagsbehandlingen følger en række centrale principper for god sagsbehandling. Metoden har, iflg. Charlotte Egeblad og Sólgerð Torp, indebåret, at fokus i sagsbehandlingen har flyttet sig. Tidligere var fokus meget på borgerens diagnose i forhold til at foretage en målgruppe-placering, der afgjorde bevillingen af ydelse. Med VUM foretages i stedet en individuel vurdering af borgers funktionsniveau og individuelle behov for, hvor støtten skal gives. Fokus er dermed flyttet fra diagnose til en udredning af det enkelte menneskes udfordringer, støttebehov og den rette indsats Oplægget gav anledning til en række spørgsmål og bemærkninger, idet flere deltagere betragtede VUM med skepsis og stillede spørgsmål ved, om metoden ikke først og fremmest var et økonomisk styringsværktøj. Det blev afvist fra Aalborgs side, der i stedet fremhævede, at metoden var tænkt og udviklet som et redskab til at hjælpe med at sætte en helhedsorienteret tilgang i system. Der var enighed om, at tilgangen indebærer, at samtalen mellem borger og sagsbehandler bliver meget, meget central og at det er afgørende for kvaliteten af sagsbehandlingen, at kommunerne har fokus på at sikre faglighed i de afgørende interview og inddragelse af pårørende. Flere deltagere efterlyste i den forbindelse bedre muligheder for, at de pårørende kunne blive informeret, når der skal finde en samtale sted også selv om der ikke foreligger et egentlig værgemål. 6

7 Gruppedrøftelser vedr. diagnosers rolle og betydning set i forhold til forskellige målgrupper Et af de væsentligste formål med temadagen for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd er at skabe mulighed for dialog omkring det specialiserede socialområde. Derfor har gruppedrøftelserne høj prioritet. Gruppedrøftelserne tog i år afsæt i vinkler på diagnosesamfundet, set i forhold til følgende forskellige målgrupper: A: Udviklingsforstyrrelser, ADHD og autisme B: Misbrugsområdet C: Hjerneskade D: Multifleksible funktionsnedsættelser E: Særforanstaltninger F: Socialpsykiatrien G: Sikrede institutioner Alle gruppedrøftelserne blev indledt ved, at en tovholder i hver gruppe gav et kort oplæg om den pågældende målgruppe (A-G) med fokus på: - hvilke sociale problemer eller funktionsnedsættelser, der kendetegner målgruppen, - hvilke diagnoser, der er udbredt blandt målgruppen, samt - hvilken rolle diagnoserne vurderes at spille for målgruppens adgang til tilbud/hjælp Gruppernes opgave var herefter at have en fælles refleksion over oplæggene set i forhold til den specifikke målgruppe gerne med fokus på hvilke elementer, der i oplæggene havde vakt henholdsvis genkendelse eller undren, samt hvor man ser mulighed for forbedringer/behov for ændringer. Herudover havde grupperne frihed og vide rammer til selv at styre emner og retning på drøftelserne, og dermed bidrage til temadagens primære formål om at give mulighed for dialog mellem parterne inden for det specialiserede område. Referaterne fra de enkelte gruppedrøftelser viser, at denne mulighed blev udnyttet til fulde, og at der i alle grupper udspandt sig en livlig, engageret og vidtforgrenet debat om problematikker og udfordringer på området Grupperne skulle - som afslutning på drøftelserne forsøge at nå til enighed om deres 2-3 væsentligste pointer. Pointerne blev efterfølgende fremlagt for i plenum for alle temadagens deltagere. Fremlæggelserne viste tydeligt, at der, på tværs af gruppedrøftelser og målgruppeproblematikker, er enighed om vigtigheden af at prioritere forebyggelse og tilrettelægge en helhedsorienteret indsats. 7

8 Referat af drøftelserne i gruppen vedr. ADHD og autisme (Gruppe A) Følgende udsagn og pointer drøftet i gruppens refleksioner over, hvilke elementer i det fremlagte, der havde vakt genkendelse: o Deltagerne genkender elementer af Svend Brinkmanns oplæg. Det er vigtigt, at de, der har brug for hjælp, får hjælp. Det er derfor vigtigt med en prioritering af ressourcerne. o Området er omkostningstungt, og det er vigtigt, at der foretages en prioritering ift. Ressourceanvendelsen på området. Diagnosticeringen er derfor vigtig ift. udvælgelsen af de mennesker, der virkelig har brug for hjælp. o Sygdommene kan ikke altid helbredes. Det er derfor vigtigt, at vi ved, hvad vi vil med diagnosen. o I stedet for kun at have fokus på det, som borgeren/patienten ikke kan med diagnoserne bør der også være fokus på, hvad borgeren rent faktisk kan med diagnosen. o Det er vigtigt med viden og uddannelse på daginstitutionerne, således at de bedst fungerende kan modtage en indsats på de almindelige daginstitutioner. o ADHD og Diabetes problematik: 1,5 procent af befolkningen modtager behandling for diabetes. Omkostningen for behandling ift. diabetes overstiger ADHD (og prioriteringen af behandlingen ift. diabetes, er der ikke blevet stillet spørgsmålstegn ved). o Fagpersonalet mangler af og til den handicapspecifikke uddannelse. Fagpersonalet omkring borgerne bør opkvalificeres til at kunne håndtere borgernes vanskeligheder i den daglige kontekst. o I x-kommune er rammerne for økonomien på undervisningsområdet omlagt, således at skolerne nu skal betale for de børn, der videresendes til behandling. Derfor er der nu et økonomisk incitament for, at børnene så vidt muligt modtager en indsats i almindeligt skoleregi. o Det er vigtigt med inklusion, og der kan derfor eventuelt foretages et kompetenceløft til dagplejepædagogerne og pædagogerne. Børn kan have glæde af mange forskellige fællesskaber. Det enkelte barns ressourcer skal dyrkes, og det enkelte barns udgangspunkt skal varetages. Derudover har vi ikke uanede ressourcer, og ressourcerne skal derfor prioriteres. o Børnenes enkelte udgangspunkt er vigtigt. Børn kan eventuelt i højere grad bevares i normalsystemet hvor dette i højere grad kan ske under hensynstagen til børnenes faglige og sociale kompetencer. De børn, der har brug for særskilt indsats, skal fortsat have mulighed for at modtage denne. 8

9 o Barren for normalgrænsen skal ikke sættes for højt. Her er diagnosen og udgangspunktet for den enkelte vigtig. o Udfordringer på flere niveauer: Nogle børn kan inkluderes i normale tilbud. Der er dog en tendens til flere diagnoser og qua dette er der et behov for en ny specialiseret indsats. Nogle børn kan rummes i normale tilbud samtidigt med at disse børn modtager højt specialiserede tilbud. Personalet, der varetager indsatsen, skal have den relevante uddannelse. o Der omlægges / hjemtages ydelser til kommunerne, men der bruges fortsat store ressourcer på det specialiserede område. Ressourceanvendelsen må ikke ske på bekostning af normalområdet. Det skal sikres, at de mennesker, der har brug for en specialiseret indsats modtager relevant indsats, uden at dette sker på bekostning af indsatsen på normalområdet. o Kommunerne har hjemtaget ydelser i forbindelse med strukturreformen. I denne forbindelse burde kommunerne have fået tilsvarende økonomiske ressourcer til varetagelsen heraf. o Barnets reform: børnene har ikke nødvendigvis brug for familiepleje, men i stedet brug for en indsats i eget miljø. o Hvis kommunerne ikke har ressourcer til opgavevaretagelsen bør ressourcerne i det regionale anvendes. o Omstruktureringen og opbygningen af ressourcerne i kommunerne efter strukturreformen medfører naturligt at kommunerne efter 2007 har fået øgede udgifter til området. o Prioritering på det specialiserede område er, ligesom på sundhedsområdet, nødvendig. Visitationsudvalget bør derfor have kompetencerne til at foretage den rette vurdering og visitation til rette tilbud. Det er væsentligt med samarbejde og at der er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag i forhold til varetagelsen af ydelserne. Amterne er dog nedlagt, hvorfor det er nødvendigt med et mellemkommunalt samarbejde. o Efter strukturreformen er der en ny virkelighed. Opgaven er at afklare, hvad der kan gøres bedre og hvordan ressourcerne bruges bedst muligt. o Mange opgaver kan løftes i kommunerne. Netværksgrupperne har ikke medført det ønskede samarbejde på tværs af kommunerne. I kommunerne har man forsøgt at varetage indsatser. Nogle behov er dog så komplekse at det er nødvendigt med en mere specialiseret indsats. Her savnes amterne. 9

10 o Godt samarbejde på STU. Det er vigtigt med ærlighed om hvad vi kan i kommunen og hvad vi ikke kan bl.a. med henblik på at synliggøre, hvor det er nødvendigt med samarbejde i kommunerne. Opgaverne er kommet for at blive i kommunerne. o Det undrer, at der opføres mindre enheder, når større enheder kan være mere effektive. Samarbejde er væsentligt for indsatsen, og hvorfor gå over åen efter vand. Samarbejde på tværs er vigtigt. o Opgavevaretagelsen i egen kommune har bl.a. medført fordele ift. kørsel. Højt specialiserede ydelser skal dog fortsat varetages med udgangspunkt i et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag evt. gennem samarbejde. o Med kommunesammenlægningen i 2007 er der blevet skabt et bedre grundlag for fagligheden og indsatsen. Der er dog en udfordring når der skal indgås samarbejde mellem kommunerne i forhold til en tværgående indsats i regionen. Udfordringen opstår dermed, når der skal etableres et tværgående samarbejde. Det er samtidigt vigtigt med entydigt ansvar for indsatsen. o Det er vigtigt, at kommunerne finder en løsning ift. hvordan det tværgående samarbejde kan etableres. Følgende udsagn og pointer drøftet i gruppens refleksioner over, hvilke elementer der vakte undren. Herunder, om der var noget, man fandt, var forkert eller kunne gøres bedre: o Autisme og ADHD omfatter diagnoser, hvor borgerens behov ikke hører op. o Kommunerne har bevæget sig i en retning, hvor indsatsen nu i højere grad kan løses lokalt. Der kan varetages en differentieret indsats i overensstemmelse med borgernes behov. Der er ikke altid sammenhæng mellem kvalitet og pris i indsatsen. o Kommunerne kan lære at tilrette pædagogikken efter børnenes behov. o Antallet af underretninger er steget væsentligt i kommunen. Dette medfører et øget behov for en indsats på området. Nogle ydelser kan eventuelt udbydes i entreprise, således at der indtænkes et konkurrencemoment ift. udbud og opgavevaretagelse. o Omstilling på institutionerne er vigtig. Rettidig indsats er væsentlig for den enkelte og rettidighed kan svare sig, idet der kan spares ressourcer og penge på længere sigt. o Tidlig vejledning af forældre med børn med ADHD er vigtig. Forældredelen er vigtig. Social- og sundhedsmedhjælpere kan eventuelt klædes på til at varetage en tidligere indsats for familierne således at diagnosen og lidelsen ikke bliver så gennemgribende for det enkelte barn og familien, når barnet kommer videre i systemet til 10

11 daginstitutioner mv. Tidlig indsats kan hjælpe forældrene til at varetage en rigtig indsats. Nye metoder kan hjælpe til tidligere diagnose af børnene. o Funktionsniveauet bør være afgørende for indsatsen frem for diagnosen. o Er der for mange, der får en diagnose? Hvilken betydning har diagnosen for den enkelte? o Mængden af behov/borgere kan give udfordringer. Det er derfor vigtigt med en afklaring af, hvornår der skal sættes ind med hvilken indsats. Tidlig indsats er vigtig og indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets konkrete behov. o Socialt udsatte og handicappede bør ikke blandes sammen. o Diagnoser på det somatiske område stilles aldrig i tvivl. I nogle kommuner får forældre afslag på forældrekurser og opkvalificering i relation til ADHD-diagnoser. o Det er borgernes oplevelse, at økonomi nu vægtes meget højere end faglighed o Opkvalificeringen af sundhedsplejersker er væsentlig for hurtig og tilstrækkelig indsats for børn. Overgangen fra neonatalafdelingerne til kommunerne kan eventuelt forbedres. o Diagnoserne bør opfattes som pejling for den enkeltes behov. Eksperter er ikke altid enige i diagnosen. Autisters behov varierer og indsatsen bør ligeledes variere ift. den enkeltes behov. o Det er væsentligt med en styrkelse af det forebyggende indsatsområde. De enkelte lærere har forskellige tilgange og opfattelser af behov. Pædagoger, lærere og dagplejepædagoger bør evt. i højere grad have værktøjerne til at varetage en indsats på normalområdet. Skoler og dagtilbud bør blive bedre til at håndtere opgaverne i eget regi. o Det kan være vanskeligt at sætte en skarp skillelinje mellem socialt udsatte og handicappede. De centrale punkter, som gruppe A fremlagde i plenum: - Samarbejde på tværs (privat, lokalt, regionalt og nationalt) - Opkvalificering fra (fra eksempelvis psykiatere til pædagoger) - Tidlig indsats - Økonomi og faglighed skal gå hånd i hånd. Økonomi er et vilkår. 11

12 Referat af drøftelserne i gruppen vedr. misbrug (gruppe B) Der indledtes med definition og information om misbrug. Misbrug er et vedvarende og skadeligt forbrug af et psykoaktivt stof. Karakteren af denne type stof kan være meget varierende. Sundhedsstyrelsen advarer om, at indtag af for megen alkohol er sundhedsskadeligt. Her opereres med en maxgrænse, der hedder 14 genstande ugentlig for kvinder og 21 genstande ugentlig for mænd. Alligevel er der personer i DK, der indtager flere genstande ugentlig end det anbefalede. Er man vokset op i et hjem med alkoholproblemer, er det et typisk mønster, at alkoholproblemerne følger en, når man flytter hjemmefra. Misbrug og diagnose går ofte hånd i hånd. Eksempelvis er det ca. 50 % af borgergruppen med skizofreni, der har et misbrug. Det gælder dog for stort set alle borgere med alkoholmisbrug og diagnose, at indtaget af alkohol over tid forværrer deres symptomer. Gruppens drøftelser blev ikke knyttet særligt an til dagens oplæg, men i stedet til følgende emner: - Dilemmaet i forhold til at der ikke tilbydes misbrugsbehandling i det psykiatriske system - Forebyggelse af misbrug blandt børn og unge - Misbrug blandt borgere med udviklingshæmning Dilemmaet i forhold til at der ikke tilbydes misbrugsbehandling i det psykiatriske system I en kommune er det forsøgt at styrke samarbejdet mellem misbrugsområdet og socialpsykiatri ved at placere de to områder under samme tag med henblik på nemmere adgang til sparring og erfaringsudveksling. For hvad sker der, når stofferne og/eller alkoholen tages fra en borger? Så træder andre aspekter ved borgeren muligvis tydeligere frem. Evt. psykiske problemstillinger ol., hvortil det gavner, at misbrugsområdet samarbejder med socialpsykiatrien. Således kan borgeren mødes med en mere helhedsorienteret indsats. I en anden kommune arbejdes der også med at se borgeren ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Eksempelvis ud fra hvilken kontekst borgeren befinder sig i og deraf vurdere, med hvilken indsats det giver mening at skride ind. For nogle borgere giver det måske mest mening at fortsætte misbruget i en periode, mens der fokuseres på andre problematikker i borgerens liv. I en tredje kommune arbejdes der med Recovery-metoden i forhold til dobbeltdiagnosticerede borgere. Arbejdet kombineres med Bedre liv -kurser, hvor to instruktører en gang om ugen mødes med en borgergruppe på 8-10 personer. Gruppen spiser sammen og arbejder med kursusmaterialet. Formålet med sammenkomsterne er, at der over tid opbygges en tillid internt i gruppen, hvilken kan bruges konstruktivt i recovery-processen. I forhold til arbejdet med dobbeltdiagnosticerede borgere er der ofte tale om lange tidsperspektiver behandlingsmæssigt, mens der samtidigt er mange tilbagefald blandt de 12

13 behandlede borgere. Dette betyder, at behandling af målgruppen ofte anses som omfattende og økonomisk tung. Af denne grund er det vigtigt, at der i højere grad bliver fokuseret på metodeudvikling og effektmåling indenfor området, så vi bliver i stand til at vurdere, med hvilken indsats borgerne når længst. I flere af de repræsenterede kommuner er man opmærksom på netværkets betydning i forhold til om en borger kan komme ud af sit misbrug. Eksempelvis er det i en kommune valgt overvejende at anvende tilbud i borgerens nærmiljø, da der tidligere havde været flere eksempler på, at borgere, der har været igennem et godt og succesfuldt forløb i et botilbud langt fra hjemmet falder tilbage i deres gamle løbebane så snart de kommer hjem igen. Der var derfor udbredt enighed i gruppen i forhold til, at indsatserne for målgruppen i højere grad skal foregå i borgernes nærmiljø og/eller den kontekst de kender. Denne tanke er også i tråd med tanken om, at borgerne skal gøres til aktører i deres eget liv, hvorfor der med en given indsats må tages udgangspunkt i det eventuelle kaos, som borgerens liv kan bestå i. Dog kan et ophold udenfor nærmiljøet for en periode være hensigtsmæssig, hvis borgen har akut behov for særlig ro eller en pause fra sin hverdag og/eller sit netværk netværket er måske den direkte kilde til borgerens misbrug. Uanset om borgeren har været hjemmefra grundet misbrugsbehandling eller har været i et botilbud for en periode, så skal de have særlig støtte til at komme hjem, så de mange tilbagefald i højere grad kan afværges. Forebyggelse af misbrug blandt børn og unge Det blev drøftet, hvordan der kan sættes fokus på misbrugsforebyggelse igennem en tidlig indsats blandt børn og unge. Hvorfor kommer stadigt flere unge ud i et misbrug? Stoffer og alkohol er en naturlig del af dagligdagen for mange unge, så i bund og grund handler det om, at der skal skabes grund for en kulturændring på området. Dette kan ske via strukturel/samfundsmæssig forebyggelse såvel som via mere specifikt målrettede tiltag. Strukturel/samfundsmæssig forebyggelse: Hvorfor skal man ikke være 18 år for at købe alkohol i en butik, når man skal være 18 år for at købe tobak? Og hvorfor er det lovligt at reklamere for alkoholiske drikke, når der ikke må reklameres tobak på offentligt tv? Disse regler burde ændres, så det bliver sværere for de unge, at få adgang til alkohol, og så deres nysgerrighed for at smage nye læskedrikke ikke næres unødigt. Det handler om, at vi lovgivningsmæssigt sender nogle hensigtsmæssige signaler til de unge og deres forældre også selvom de unge højst sandsynligt vil kunne skaffe alkohol uafhængigt af, om de skal være 16 eller 18 år. Det første skridt i forbindelse med strukturel forebyggelse er dog at sende de rette signaler, således at de kulturmæssige forandringer trods alt forsøges pejlet i en hensigtsmæssig retning. 13

14 Mere specifik målrettet forebyggelse: Der var forslag om, at der skal appelleres mere til de unges forældre i forhold til, hvordan de tackler og forholder sig til deres børns alkoholvaner. Eksempelvis at man som forældre er til stede og sætter nogle rammer for de unge, når de skal holde fest, i byen osv. I denne forbindelse blev pædagogerne i botilbud (eksempelvis for udviklingshæmmede) også tænkt ind som en voksengruppe, der må være varsomme med, hvordan de introducerer og tilbyder de unge for alkohol. En sund alkoholpolitik på bosteder og væresteder bør være et krav. I forlængelse af ovenstående skal vi huske, at selvom det er en stor del af de unge, der overforbruger alkohol, så er det langt fra alle, der er i risikozonen for at blive misbrugere. Her er det vigtigt, at vi bliver/er i stand til at identificere, hvem den sårbare gruppe er, og herudfra målrette en mere specifik forebyggende indsats. Misbrug blandt borgere med udviklingshæmning Der mangler fokus på gruppen af udviklingshæmmede og misbrug, da gruppen i særlig høj grad har svært ved at tilpasse sig i det ordinære behandlingssystem. Det ordinære system kræver synlig motivation fra borgerens side. Her ligger ca % af ansvaret, for at få noget ud af behandlingen, på borgeren skuldre, hvilket ikke fungerer for borgere med udviklingshæmning. De har nærmere behov for, at der er nogen, der hjælper dem med at tage ansvaret, hvilket ikke handler om, at de ikke er motiverede. De centrale pointer, som gruppe B fremlagde i plenum: Gruppen blev enige om følgende centrale punkter: - Forebyggelse igennem tidlig indsats - Identifikation af risikogruppen hvem er særligt sårbare? - Der skal mere fokus på at skabe helhedsorienterede indsatser for dobbeltdiagnosticerede borgere. Eksempelvis ved at samarbejde på tværs 14

15 Referat af drøftelserne i gruppen vedr. hjerneskade (Gruppe C) Intro til målgruppen: Der er væsentlig forskel på erhvervede hjerneskader og medfødte hjerneskader. De medfødte sygdomme er ofte progredierende med et langvarigt forløb, mens den erhvervede hjerneskade rammer pludseligt. Erhvervet hjerneskade er ikke en entydig diagnose, ligesom der kan være mange årsager til hjerneskaden. Der er forskelligartede følgevirkninger, men et fælles træk er næsten altid ændret personlighed og dermed også adfærdsmæssige ændringer hos den ramte. Nøgleordene i gruppe C var: Akut udredning af skaden og dens følgevirkninger Både erhvervede hjerneskader og sygdomsbetonede hjerneskader rammer på de fysiske, kognitive, sociale og kommunikative funktioner. Hertil kommer usynlige skader, som ikke umiddelbart kan ses eller mærkes på personen, men som spiller en stor rolle for den enkeltes livsmestring og kvalitet og for tilrettelæggelsen af den rette hjælp og støtte. Udredningen af, hvilke følgevirkninger en hjerneskade har medført, er derfor helt essentiel for at kunne tilrettelægge den rette hjælp og støtte for den enkelte. Løbende revurdering Det blev også påpeget, at der bør ske løbende opfølgning/revurdering af den enkeltes tilstand. Det er vigtigt også at se på en hjerneskade over tid hvilke muligheder er der for bedring og/eller for bedre mestring. Fokus på udviklingspotentiale Der skal altid være fokus på udviklingspotentialer hos den enkelte borger. Overgange skal fungere Overgangen fra den lægebaserede hospitalsbehandling og rehabilitering til den kommunale rehabiliteringsindsats på botilbud eller i borgerens eget hjem, skal ske uden ventetider og i en glidende proces, hvor der sker noget hele tiden. I forbindelse med drøftelsen af overgange, blev der også fokuseret på, om man i dag er gode nok til at bevæge sig mellem faserne, således, at det også er muligt at gå fra fase 4 til 2, hvis det er nødvendigt. Forslag om kvalitetssikring af hjerneskadeområdet 15

16 Det blev foreslået, at der indføres kvalitetsmåling på hjerneskadeområdet, hvor kvaliteten af en indsats måles ud fra et sæt af kvalitetsstandarder. Refleksioner over oplæggene i forhold til målgruppen hjerneskadede Diagnoser forstået på den måde, som det beskrives i diagnosesamfundet, er ikke relevant på hjerneskadeområdet. Diagnosebegrebet er godt i forhold til at få en viden om, hvad der er på færde. Den er vigtig i udredningen hvad kan der gøres for at komme videre. Diagnoser skal kobles sammen med en ordentlig funktionsbeskrivelse. Dette kan VUM-værktøjet være med til at understøtte, men der skal udvikles mere på modellen, for at problematikkerne omkring borgere med erhvervet hjerneskade er ordentligt omfattet. Dialog mellem bevilliger og udfører, er et nøgletema. Nogle hjerneskader sætter sig ikke så synlige spor og kan være svære at definere. Derfor er funktionsniveauet også vigtigere end diagnosen, idet det er følgevirkningerne funktionsnedsættelsen, der har betydning for borgerens dagligdag. Samtidig er der det dilemma, at jo mere skadet en borger er, jo lettere er det, at få hjælp. De lettere skader er det sværere at få hjælp til, til trods for, at effekten her ville være større. Involvering af den hjerneskadede og vedkommendes familie er helt væsentlig for at skabe den bedste indsats. Diagnosen er en ulempe, hvis den bruges til stagnering, f.eks. ved indlæringsproblemer. Der bør altid være fokus på udviklingspotentiale. De centrale pointer, som gruppe C fremlagde i plenum: - Overgange fra sundhedslov til sociallov o Indsats igangsættes straks o Helhedsorienteret o Tværfaglighed - Kvalitetssikring på tværs - Borgerens inddragelse 16

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere