Vold mod kvinder med handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold mod kvinder med handicap"

Transkript

1 Vold mod kvinder med handicap

2 2

3 Vold mod kvinder med handicap Lise Bjerre & Maria Lincke Jørgensen Formidlingscenter Øst,

4 Vold mod kvinder med handicap 2002, Forfatterne og Formidlingscenter Øst Foto forside: Bjørn Abelin/BAM Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Oplag: 500 ISBN: Rapporten kan bestilles hos: Ligestillingsministeriet, Tlf.: eller Formidlingscenter Øst Nørretorv 30, 2. sal Postboks Ringsted Telefon: Telefax: Hjemmeside: Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med kildeangivelsen: Vold mod kvinder med handicap. Lise Bjerre & Maria Lincke Jørgensen. Formidlingscenter Øst,

5 Forord I foråret 2002 fremlagde regeringen Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Et af de særlige fokusfelter, der indgår i handlingsplanen, er kvinder med handicap. Der bliver bl.a. peget på, at der er behov for at udvikle kvalificeret viden om netop denne gruppe. Ligestillingsministeriet rekvirerede efterfølgende Formidlingscenter Øst til at gennemføre en forundersøgelse om vold mod kvinder med handicap. Forundersøgelsens primære formål er, at kvalificere grundlaget for en egentlig dansk undersøgelse af forekomsten af vold mod kvinder med handicap, herunder at fremkomme med forslag til, hvordan volden kan forebygges, og hvor vidt og hvordan støttetilbud skal udvikles. Forundersøgelsen sætter bl.a. fokus på, i hvilket omfang de forskellige støttetilbud er tilgængelige for kvinder med handicap, ligesom der ses nærmere på det eksisterende registreringsgrundlag. En central del i forundersøgelsen er fortællinger fra 7 kvinder med handicap, der har været udsat for partnervold. Endelig er relevant litteratur og dokumentation fra Europa, Australien, Canada og USA indsamlet og bearbejdet som en del af forundersøgelsen. Dataindsamling, analyse og bearbejdning er varetaget af Lise Bjerre, BA i historie og Maria Lincke Jørgensen, etnolog. Forfatterne er fuldt ud ansvarlige for analyse, konklusioner og anbefalinger, hvorfor forundersøgelsen ikke uden videre kan opfattes som dækkende for Ligestillingsministeriets holdninger. En stor tak til alle som har bidraget til forundersøgelsen. En særlig tak til Danske Kvinder med Handicap, der har været til stor inspiration i forbindelse med undersøgelsen. Men ikke mindst tak til de kvinder, der velvilligt har åbnet deres hjem, og ladet os og andre få indsigt i en smertelig del af deres livshistorie. Udgivelsen er sket med støtte fra Ligestillingsministeriet. Centerleder Sissel Lindgaard Formidlingscenter Øst, Oktober

6 6

7 Indholdsfortegnelse Indledning Sammenfatning - hovedkonklusioner og perspektiver Vold mod kvinder med handicap i europa Indledning Metode og teori Præsentation af litteraturen Omfanget af vold mod kvinder med handicap Voldens udtryk Handicapspecifikke voldsproblematikker Støttetilbud til voldsramte kvinder Tiltag i relation til vold mod kvinder med handicap Anbefalinger til bekæmpelse af vold Opsamling og konklusion Bilag 1: oversigt over organisationer/netværk Litteraturliste Krise- og støttetilbud i danmark Indledning Kvindekrisecentrene Handicapspecifikke støttetilbud Opsamling og konklusion på støttetilbud i danmark Bilag: Bilag: Partnervold mod kvinder med handicap i danmark Indledning Registrering af vold mod kvinder med handicap Syv fortællinger om vold Opsamling

8 8

9 Indledning Gennem de sidste 10 år er der i Europa kommet et stigende fokus på vold mod kvinder med handicap. I Danmark har temaet dog indtil nu kun haft lidt bevågenhed, og der er derfor begrænset viden om problematikken. På baggrund af initiativer fra en tværministeriel arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker, formulerede Regeringen i foråret 2002 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Med denne er der nu også i Danmark rettet en særlig opmærksomhed mod voldsramte kvinder med handicap. Formålet med handlingsplanen er en forbedring af indsatsen mod vold særligt den vold der foregår i hjemmet. På baggrund af handlingsplanen besluttede Ligestillingsministeriet at påbegynde en undersøgelse af vold mod kvinder med handicap. Baggrund for regeringens handlingsplan Formuleringen af regeringens handlingsplan og igangsættelsen af en undersøgelse om vold mod kvinder med handicap udtrykker en ændret forståelse af partnervold såvel som af mennesker med handicap. Det er ikke længe siden, at partnervold var en handling, der tilhørte den private sfære. Volden forekom, men blev ikke betragtet som et samfundsanliggende. I dag er partnervold kriminaliseret af stater i store dele af verden - herunder Danmark. Volden opfattes som et brud på menneskerettighederne, og ifølge internationale konventioner som FN s CEDAW-konvention 1 og Menneskerettighedserklæringen, som Danmark har tilsluttet sig, har staten både ret og pligt til at beskytte alle kvinder mod overgreb i hjemmet. Kvinder med handicap udsættes også for vold, men af flere grunde har man tidligere ikke været opmærksom på denne gruppe, og der findes meget begrænset viden om problematikken. Der er særligt to perspektiver, der skal fremhæves i den sammenhæng. Det første perspektiv er den generelt manglende skelnen mellem køn blandt handicappede. Fremstillingen af personer med handicap som en relativ homogen og kønsløs gruppe, har 1) Convention on the Eliminatin of All forms of Discrimination against Women 9

10 man kunnet finde både blandt repræsentanter for de handicappede, såvel som i samfundet generelt. Fra handicaporganisationernes side har nedtoningen af kønsforskelle muligvis handlet om en prioritering af en generel handicap dagsorden for at stå stærkere ved fremsætningen af politiske krav. Handicappolitisk har man ikke følt, at man havde en position, der kunne rumme en fragmentering ud i særinteresser og krav. Samtidig har der i samfundet eksisteret den forestilling, at kvinder med handicap er uden seksualitet og kvindelighed det vil sige kønsløse - på grund af deres handicap. Det vil være forkert at sige, at fordommene omkring køn og handicap er forsvundet. Der er dog ingen tvivl om, at der gennem de senere år generelt er kommet et stigende fokus på køn og ligestilling i relation til personer med handicap. Det andet perspektiv der har haft betydning for, at vold mod kvinder med handicap er sat på dagsordenen, er en ændring i socialpolitikken med fokus på ligebehandling af mennesker med handicap. Dette betyder blandt andet, at samfundet skal tilbyde mennesker med handicap en række ydelser og hjælpeforanstaltninger for at kompensere for konsekvenserne af deres funktionsnedsættelse med henblik på at give mennesker med handicap lige muligheder. Samtidig kendetegnes handicappolitikken ved en overgang fra eksklusion til inklusion af handicappede i samfundet. På det politisk-ideologiske niveau medfører inklusionstanken, at personer med handicap skal kunne rummes i samfundets generelle institutioner, og at handicappedes særlige behov derfor skal synliggøres og diskuteres i forhold til denne målsætning. På det konkret-praktiske niveau oplever man, at personer med handicap flytter ud af det traditionelle institutionsliv og ind i samfundet i egen bolig, og som følge heraf overtager en række af de sociale problemer, der knytter sig til dette liv; fx misbrug, social isolation og partnervold. De ændringer der har fundet sted i opfattelsen af partnervold generelt, og specifikt inden for handicapområdet, danner baggrund for formuleringen og indholdet af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Samtidig må Danmarks indsats ses i relation til internationale strømninger og lignende tiltag i andre af Danmarks samarbejdslande. 10

11 Projektbeskrivelse I Regeringens handlingsplan indgår kvinder med handicap som et særligt fokusfelt. På baggrund af de initiativer og anbefalinger der blev fremsat af den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker, peger regeringen på, at der er et behov for at udvikle kvalificeret viden omkring netop denne gruppe. Ligestillingsministeriet har derfor rekvireret Formidlingscenter Øst til at gennemføre en forundersøgelse om vold mod kvinder med handicap. Forundersøgelsens primære formål er, at kvalificere grundlaget for en egentlig dansk undersøgelse af forekomsten af vold mod kvinder med handicap, herunder at fremkomme med forslag til, hvordan volden kan forebygges, og hvor vidt og hvordan støttetilbud skal udvikles. Vold mod kvinder med handicap er her i landet et uudforsket område. Udenlandske undersøgelser peger imidlertid på, at handicappede kvinder er mindst lige så udsatte for vold som ikke-handicappede. Deraf følger nogle interessante spørgsmål, som har været ledende for arbejdet med projektet: Er kvinder med handicap mere udsatte for partnervold end ikke-handicappede kvinder? Hvis det er tilfældet, hvorfor? Hvilke tiltag er relevante og nødvendige for at forebygge partnervold mod handicappede kvinder? Hvilke tiltag er relevante og nødvendige for at støtte kvinder med handicap, hvis de udsættes for partnervold? Hvilke andre tilbud end krisecentrene anvendes og kan anvendes for at støtte kvinder med handicap, som er ofre for vold? Afgrænsning I forundersøgelsen tages der udgangspunkt i partnervold mod kvinder med fysisk handicap. Dette skyldes, at man i forundersøgelsen, af begrænsningsmæssige årsager, ikke har kunnet inddrage alle kvinder med handicap. 11

12 Der er forskellige grunde til, at en skelnen mellem fysisk og psykisk handicap er hensigtsmæssig. Først og fremmest vil de voldsproblematikker, der knytter sig til kvinder med henholdsvis fysisk og psykisk handicap ofte være forskellige, fx karakteren af den støtte de har behov for. Samtidig må det understreges, at kvinder med fysisk handicap ikke er en homogen gruppe, idet de meget forskellige fysiske handicap kan skabe forskellige behov og problematikker. Partnervold skal i rapporten forstås som vold udført af en nuværende eller tidligere partner. Formidlingscenter Øst og Ligestillingsministeriet har i samarbejde opstillet følgende tre undersøgelsesområder: Eksisterende viden om vold mod kvinder med handicap i Europa Krise- og støttetilbud i Danmark Partnervold blandt handicappede kvinder i Danmark Delundersøgelser i projektet For at opfylde projektets målsætning om en kvalificering af en egentlig dansk undersøgelse er der i forhold til undersøgelsesområderne lavet 4 forskellige dele: Delundersøgelserne er: 1) Indsamling og bearbejdning af relevant litteratur. I flere europæiske lande er der inden for de senere år gennemført undersøgelser, lavet case stories, udviklet guidelines eller anden form for materiale vedrørende problematikken vold mod kvinder med handicap. Materialet er af forskellig karakter, men kan samlet medvirke til at give et billede af forskellige problematikker og viden om vold mod kvinder med handicap. Temaer som bliver bearbejdet i litteraturen er blandt andet: Viden om omfanget af vold mod kvinder med handicap, voldens konkrete udtryksform, hvilke handicapspecifikke voldsproblematikker der peges på, hvilke støttetilbud der findes for kvinder med handicap, hvilke tiltag der er på nationalt og europæisk niveau, og hvilke anbefalinger der peges på til bekæmpelse af vold mod kvinder med handicap. Den viden der er indhentet i litteraturstudiet danner rammen omkring de øvrige delundersøgelser. 12

13 2) Forundersøgelse blandt krise- og støttetilbud. I publikationen Vold mod kvinder fra den tværministerielle arbejdsgruppe omkring vold mod kvinder og handel med mennesker (Socialministeriet 2001) peges der på, at de danske kvindekrisecentre kun i et meget begrænset omfang er tilgængelige for kvinder med handicap, og at andre botilbud derfor ofte vil være relevante. Der er blevet gennemført telefoninterviews med de danske kvindekrisecentre, samt et udsnit af 92 botilbud for fysisk handicappede med henblik på at afdække karakteren af tilgængelighed samt antallet af akutpladser til voldsramte kvinder med handicap. Ligeledes er der gennemført en telefonrundspørge til relevante rådgivningsorganer for mennesker med handicap. I forlængelse af telefonrundspørgslerne er relevante ressourcepersoner blevet inviteret til en rundbordssamtale med henblik på at belyse problemstillinger og barrierer i forhold til nuværende og fremtidige støttetilbud til voldsramte kvinder med handicap. 3) En undersøgelse af registrering. Der er blevet igangsat en registrering af kvinder med handicap, der flytter ind på kvindekrisecentre. Det er ligeledes blevet undersøgt, hvilken registrering der i dag sker af voldsramte kvinder med handicap i Danmark, og på baggrund af dette peges der på, hvilke muligheder der er for registrering og statistik i fremtiden. 4) Forundersøgelse blandt en mindre gruppe af handicappede kvinder. Der er blevet gennemført et mindre antal interviews af kvinder med handicap, der har været udsat for partnervold. Interviewene belyser blandt andet, hvilke samfunds- og handicaprelaterede problematikker kvinder med handicap oplever i forhold til at leve i og bryde ud af et voldeligt forhold. Samarbejdspartnere Undersøgelsen er initieret af Ligestillingsministeriet, der løbende har indgået i et samarbejde med Formidlingscenter Øst med hensyn til projektets indhold og form. Derudover har Formidlingscenter Øst i undersøgelsen arbejdet sammen med repræsentanter for handicaporganisationen Danske Kvinder med Handicap. Danske Kvinder med Handicap har sammensat en mindre gruppe med særlig viden og/eller interesse for problematikken, der har været til stor inspiration i projektet. Formidlingscenter Øst vil gerne sige tak for den indsats Danske Kvinder med Handicap har ydet. 13

14 14 Introduktion til læsning af rapporten Rapporten er delt op i tre dele, der repræsenterer hver af de fastsatte undersøgelsesområder. Rapportens første del omhandler således eksisterende viden om vold mod kvinder med handicap i Europa. Denne del indeholder et litteraturstudium. Rapportens anden del beskriver krise- og støttetilbud i Danmark, mens sidste del af rapporten beskriver konkret viden om partnervold mod handicappede kvinder i Danmark. Sidste del af rapporten indeholder både viden om og overvejelser omkring registrering af voldsramte kvinder med handicap, samt personlige historier om vold fortalt af kvinder med handicap. Grundet projektets karakter af at være en forundersøgelse, er delelementerne præsenteret separat i kapitlerne med afsluttende opsamlinger. Indledningsvist vil blive givet en sammenfatning af rapportens hovedkonklusioner og perspektiver.

15 Sammenfatning - hovedkonklusioner og perspektiver

16 16

17 Eksisterende viden om vold mod kvinder med handicap i Europa Gennem de sidste 10 år, og særligt efter FN s kvindekonference i Beijing i 1995, er der kommet et stigende fokus på vold mod kvinder med handicap i og uden for Europa. Der er afholdt konferencer, etableret works-shops, igangsat projekter og lavet undersøgelser, som danner baggrunden for den indsamlede og bearbejdede litteratur i forbindelse med denne forundersøgelse. Viden om voldens omfang Litteraturen viser, at man generelt ved meget lidt om omfanget af vold mod kvinder med handicap. Der er i de europæiske lande stort set ingen registrering af voldsramte kvinder med handicap, og de tal der trods alt findes, er svære at anvende, idet der i disse ikke skelnes mellem fx køn, og hvem der har udøvet volden. De europæiske forfattere trækker i stedet på amerikanske og canadiske undersøgelser, hvor de når frem til den konklusion, at kvinder med handicap er mere udsatte for vold end kvinder generelt pga. en øget sårbarhed i forbindelse med et handicap. Overordnet må det konstateres, at der i Europa mangler undersøgelser af omfanget af vold mod kvinder med handicap. En forholdsvis velfunderet undersøgelse fra USA peger på, at omfanget af vold mod kvinder med handicap er lige så stort som for kvinder generelt, men at volden over for kvinder med handicap ofte strækker sig over længere tid, hvilket peger på, at kvinder med handicap har vanskeligheder med at bryde forholdet. Voldens karakter og tilhørende problemstillinger I litteraturen finder man flere forskellige voldstyper beskrevet: Fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold og økonomisk vold. De problematikker der er forbundet med partnervold, er som udgangspunkt fælles for kvinder 17

18 generelt. Samtidig knytter der sig til vold mod kvinder med handicap en række handicapspecifikke voldsproblematikker, der skaber en anden sårbarhed over for volden, og som litteraturen giver et godt billede af. For eksempel er volden mod mennesker med handicap ofte rettet mod de kropsdele, som er beskadiget; det kan være at flytte rundt på møblerne i en blind kvindes hjem. Forfatterne peger på, at kvinder med handicap ofte har et lavt selvværd pga. samfundets kvinde- og skønhedsidealer. Kvinderne har en dårlig kropsforståelse og et distanceret forhold til deres krop, idet de oplever, at fremmede personer varetager deres personlige hygiejne, ligesom læger og behandlere behandler deres krop som et medicinsk objekt. Dette kan gøre det svært for dem at skelne mellem overgreb og omsorg. Endvidere har de fået ringe eller ingen undervisning om seksualitet. Flere af forfatterne peger også på den generelle belastning, et handicap lægger på et parforhold. Når den ene part i et parforhold har et handicap, kan der opstå et afhængighedsforhold til den anden, som kan virke frustrerende for begge parter, og som kan være en udløsende faktor for vold. I litteraturen understreges, at kvinder med handicap har sværere ved at bryde ud af et voldeligt forhold end andre kvinder. De mest udbredte forklaringer på dette er, at fysiske begrænsninger gør det sværere for kvinden at flygte, at kvinder med handicap ofte lever mere isoleret end kvinder generelt pga. manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og begrænsede sociale netværk, at kvinder med handicap ud over at være psykisk afhængige af manden også kan være funktionelt afhængige af ham, eksempelvis i forhold til kommunikation. Der peges også på, at nogle kvinder frygter for samfundets sanktioner eller manglende forståelse, hvis de bryder forholdet til manden. Det kan være en reel frygt for at blive sendt på institution eller at miste forældremyndigheden over sine børn, fordi man er handicappet. Af stor betydning for kvinders mulighed for at bryde ud af et voldeligt forhold nævnes også adgangen til støttetilbud. Kvinder med handicap har ikke den samme adgang til støtte som andre kvinder. Dårlig fysisk og kommunikativ tilgængelighed samt holdningsmæssige barrierer betyder, at mange kvinder med handicap ikke kan modtages i de generelle støttetilbud - fx på 18

19 krisecentrene. Kvinderne henvises således til handicapspecifikke botilbud, institutioner eller plejehjem, hvor der ikke umiddelbart findes særlig kompetence i forhold til voldsproblematikken. Denne form for støtte kritiseres i litteraturen blandt andet fordi, handicappet bliver mere centralt end voldsproblematikken, at mange kvinder er bange for at anmelde vold af frygt for at blive sendt på institution, og at hjælp fra personer uden baggrundsviden kan være lige så traumatiserende, som overgrebet er i sig selv. Generelt vurderes det, at støtten til kvinder med handicap, der har været udsat for vold, er utilfredsstillende. Initiativer og anbefalinger I nogle få europæiske land, blandt andet Norge og Sverige, er der taget initiativer til et samarbejde mellem kvinde-handicaporganisationer og krisecentrene, for at forbedre indsatsen over for voldsramte kvinder med handicap. Her har man lavet undervisningsmateriale til krisecentrene, om de særlige problemstillinger der gør sig gældende for kvinder med handicap, samt i Sverige afholdt sommerlejre for voldsramte kvinder med handicap og krisecenterpersonale, hvor man deler sine erfaringer og viden. Sverige nævnes som foregangsland, hvor problemstillingen er blevet politisk og økonomisk prioriteret, hvilket ikke synes tilfældet i andre lande. På trods af mangel på praktiske tiltag findes der i litteraturen en rig mængde af anbefalinger. Disse retter sig primært mod de nationale regeringer, hvor litteraturen placerer det primære ansvar for bekæmpelse af vold mod kvinder med handicap. I litteraturen anbefales en forbedring af kvinder med handicaps samlede livsudfoldelse - herunder forbedret adgang til arbejde og lige løn, synliggørelse af kvinder med handicap på alle samfundets niveauer, forbedret adgang til informationssamfundet, og retten til selv at vælge plejepersonale. Derudover gives følgende tre typer af anbefalinger, der specifikt retter sig mod voldsramte kvinder med handicap: Forbedring af kvindens juridiske rettigheder, forebyggelse af vold samt forbedret støtte til voldsramte. De få anbefalinger der retter sig mod de fagfolk, der til dagligt beskæftiger sig med mennesker med handicap handler om en øget opmærksomhed om 19

20 problematikken: Fagfolk skal lære at genkende signaler om overgreb og formidle viden om støttetilbud. Tilsvarende bør retssystemet have forbedret deres kendskab til mennesker med handicap. Ligeledes anbefales, at der sker en øget forskning inden for området med henblik på at kvalificere indsatsen. Af anbefalinger der retter sig mod den voldsramte kvinde nævnes træning i personlig sikkerhed, selvforsvar, selvværdskurser, kommunikations- og seksualundervisning. Problemstillinger i forbindelse med litteraturen Generelt er billedet præget af få nationale tiltag, hvad angår bekæmpelse og forebyggelse af vold mod kvinder med handicap, mens der på europæisk niveau har været en del aktivitet med fokus på problematikken. De tiltag, der beskrives i litteraturen på europæisk niveau er først og fremmest politiske tiltag, mens få er rettet mod den voldsramte handicappede kvinde. Dette kan tyde på en svaghed i politiske manifestationer fra europæisk hold, som ikke stiller krav eller retningslinier for efterfølgende national implementering Generelt indskrives litteraturens forståelse af vold i en diskriminationsog ligestillingskontekst, i forhold til det at være kvinde, og det at have et handicap. Vold forstås i den sammenhæng også som generel diskrimination og uretfærdig behandling. Problemet med disse ofte meget brede voldsdefinitioner er imidlertid, dels at det kan være svært at sammenligne, de resultater litteraturen beskriver, og dels at der i yderste konsekvens sker en udvanding af voldsbegrebet, hvorfor det kan være svært at målrette indsatsen. Ligeledes må man være opmærksom på, at en stor delt af litteraturen er præget af også at have et kønspolitisk ærinde, som på mange måder er frugtbar, men som samtidig kan fjerne blikket fra andre relevante problemfelter i relation til vold mod kvinder med handicap. Eksempelvis kan dette perspektiv gøre det vanskeligt at rumme voldsudøverens situation, ligesom at det ikke er åbent over for mulige fællestræk mellem mænd med handicap og kvinder generelt. 20

21 Vold mod kvinder med handicap i Danmark De udenlandske undersøgelser peger på, at kvinder med handicap er mindst lige så udsatte for vold som kvinder uden handicap, og at der i relation til volden findes nogle handicapspecifikke problematikker, som det er vigtig at være opmærksomme på, eksempelvis ved forebyggelse og ved indretningen af støttetilbud. Der er ingen grund til at tro, at dette skulle være anderledes i Danmark. Til belysning af problemstillingen i Danmark vil der i det følgende blive refereret til den indsamlede viden i forbindelse med den danske forundersøgelse (Formidlingscenter Øst 2002). Hvilke voldsrelaterede støttetilbud tilbydes voldsramtekvinder med handicap? I Danmark består samfundets støtte til voldsramte kvinder af muligheden for midlertidigt ophold på et kvindekrisecenter med tilhørende rådgivning og støtte. Herudover er der mulighed for telefonrådgivning. Forundersøgelsen har vist, at krisecentre og rådgivning i Danmark i dag ikke er tilgængelige for kvinder med handicap. Det største og mest overskyggende problem er den manglende fysiske tilgængelighed på krisecentrene. Ofte er krisecentrene placeret i gamle bygninger i flere etager. 1 ud af 36 krisecentre er fysisk tilgængeligt for en kvinde i kørestol. Dette center er forholdsvis nyt og konstrueret efter tilgængelighedskrav, men har dog ikke prioriteret tilgængeligheden højt. Der mangler således nødvendige installationer, før det vurderes til at være handicapegnet. 2 andre krisecentre angav muligheden for mere interimistiske, men absolut ikke tilfredsstillende løsninger, som eksempelvis overnatning bag et forhæng i husets fællesrum på stueplan. Konsekvensen af den manglende fysiske tilgængelighed er, at kvinder med handicap henvises til hoteller og vandrehjem, uden den rådgivning og støtte de har brug for. 21

22 En anden problemstilling er den manglende kommunikative tilgængelighed, både på krisecentre og i telefonrådgivninger, samt i samfundet generelt. De forskellige former for telefonrådgivning som tilbydes voldsramte kvinder er ikke tilgængelige for voldsramte kvinder med et kommunikationshandicap, idet disse kvinder er afhængige af en særlig tolk eller andre hjælpemidler, eksempelvis teksttelefoner til døve, som ikke umiddelbart er til rådighed eller anvendes. De kommunikative barrierer går også den anden vej, idet samfundets information til kvinder om støttetilbud ofte er formidlet på en måde, der gør at kvinder med bestemte former for handicap ikke kan læse det eller ikke har adgang til det. Også den manglende viden på krisecentre og i rådgivninger om håndteringen af personer med handicap, og de særlige problemstillinger som gør sig gældende for voldsramte kvinder med handicap, har betydning for tilgængeligheden i støttetilbudene. Uvidenhed kan medføre en usikkerhed hos personale på krisecentre og i rådgivninger, som resulterer i en dårligere hjælp, og kan udgøre en barriere i forhold til at rumme kvinder med handicap i støttetilbudet. Derudover kan der hos personalet i de generelle støttetilbud eksistere holdningsmæssige barrierer og fordomme i forhold til mennesker med handicap, der sammen med uvidenhed kan skabe, hvad man kan kalde en dårlig social tilgængelighed. Generelt giver personalet på krisecentrene udtryk for, at krisecentrene bør kunne modtage kvinder med handicap, men krisecentrene er præget af mangel på penge og få faguddannede i personalegruppen. For at krisecentrene i fremtiden skal kunne rumme kvinder med handicap er der behov for ændringer på området. Krisecentrene er i høj grad baseret på frivilligt personale, som eksempelvis ikke er på centrene om natten, hvilket gør det sværere at rumme kvinder med handicap, idet mange af disse kvinder har svært ved at leve op til krisecentrenes krav om at være selvhjulpne. Muligheden for at den handicappede kvinde kan medbringe en hjælper på krisecentret og på den måde gøre sig selvhjulpen er samtidig meget lille, idet krisecentrene lider under en generel mangel på pladser. Krisecentrene og rådgivninger kan derfor, som de ser ud i dag, ikke opfattes som et reelt tilbud om midlertidigt ophold og hjælp til kvinder med handicap. 22

23 Støtte fra handicapfaglige I regeringens handlingsplan nævnes handicapspecifikke botilbud, som et muligt bo- og støttetilbud til voldsramte kvinder med handicap. Forundersøgelsen peger dog på, at disse ikke kan opfattes som et reelt tilbud, såfremt man skal leve op til princippet om sektoransvar og ligebehandling af mennesker med handicap. For det første findes der inden for de handicapspecifikke botilbud ikke akutpladser, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med en henvendelse fra en voldsramt kvinde med handicap. Der er generelt venteliste til botilbudene, og det kræver et længerevarende visitationforløb at få en plads i et botilbud. For det andet er det imod princippet om sektoransvarlighed og ligebehandling af handicappede, at voldsramte kvinder med handicap henvises til et handicapspecifikt botilbud. Det er volden, der er kvindens primære problem og ikke hendes handicap, og botilbudet har ikke og skal ikke have ekspertisen på dette område. Samtidig kan et ophold på en handicapinstitution, for en kvinde med handicap, som lever i egen bolig, føles som et overgreb. Hvis kvinden tidligere har levet på en institution, vil der være tale om en geninstitutionalisering. Endelig har kvinden i sådan en situation behov for at være sammen med andre kvinder, der har haft tilsvarende oplevelser. Handicapspecifikke botilbud er derfor ikke i dag et reelt tilbud om støtte til voldsramte kvinder med handicap og bør ikke udvikles hertil. Partnervold blandt handicappede kvinder Danmark I Danmark har der ikke tidligere været undersøgelser af vold mod kvinder med handicap, hvorfor der i dag ikke er tilgængelig viden om problematikken. Der blev derfor, som en del af forundersøgelsen, i juni 2002 igangsat en registrering af antallet af kvinder med handicap, som flytter ind på et krisecenter. Ved optællingen i juli 2002 var der ingen registrerede indflytninger. Den næste optælling vil finde sted ultimo oktober. Sandsynligheden for at statistikken vil indeholde kvinder med handicap er lille, pga. den ringe tilgængelighed på krisecentrene, hvor indflytning ofte vil være en fysisk umulighed. Det er desværre ikke p.t. muligt at registrere antal af henven- 23

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

INDSATSER MOD ÆRESRELATERET VOLD

INDSATSER MOD ÆRESRELATERET VOLD 06:23 Tina Gudrun Jensen Garbi Schmidt Karin Nordin Jareno Maria Roselius INDSATSER MOD ÆRESRELATERET VOLD EN UNDERSØGELSE AF INDSATSEN I SEKS EUROPÆISKE LANDE 06:23 INDSATSER MOD ÆRESRELATERET VOLD EN

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE En antologi om forebyggelse og behandling Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi børn og unge i løbet af deres op- leret om emnet

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

mandekrisecentre i danmark en undersøgelse af tilbud til mænd i krise

mandekrisecentre i danmark en undersøgelse af tilbud til mænd i krise mandekrisecentre i danmark en undersøgelse af tilbud til mænd i krise 2 mandekrisecentre i danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Forsiden Indholdsfortegnelse Forord Indledning Anbefalinger og resultater Del 1 En

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere