AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL"

Transkript

1 Bilag 5a til byrådsindstilling om Forslag til Planstrategi offentlig høring Rev. 23. september AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL

2 INDHOLD FORORD... 3 Kommentarer til indkomne forslag... 3 Kort med de indkomne arealforslag September

3 FORORD.. Dette bilag behandler de indkomne forslag til nye arealer til byudvikling. Der er tale om henvendelser, der er samlet siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 og henvist til den kommende planstrategidebat, svarende til praksis i de senere kommuneplanrevisioner. Der er blandt de indkomne forslag i flere tilfælde tale om arealer, der har været behandlet ved tidligere kommuneplanrevisioner. Kommentarerne til forslagene retter sig alene mod om arealerne kan have relevans for byudviklingen på det korte eller længere sigt. For de arealforslag, der allerede indgår i kommuneplanens langsigtede byudviklingsstrategi, perspektivarealerne kan det bemærkes, at de i alle tilfælde fortsat anses for relevante for de kommende årtiers byudvikling. KOMMENTARER TIL DE INDKOMNE FORSLAG.. 1. Areal nordøst for Solbjerg. Landområde på 10,3 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Bonefeld & Bystrup, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, Arealet er beliggende nordøst for Solbjerg på arealer, som vil blive berørt af det østlige alternativ for den nye toglinje mellem Horsens og Aarhus. Arealet ligger løsrevet fra Solbjerg og er desuden beliggende indenfor de særligt sårbare dele af OSD-områderne (områder med særlige drikkevandsinteresser), NFI-områderne (de særligt nitratfølsomme indvindingsområder), som staten har kortlagt, og der efter vandplanerne skal være særligt gode begrundelser for at tage i anvendelse til byudvikling. På denne baggrund anses arealet ikke relevant for byudviklingen. 2. Arealer mellem Mundelstrup og Sabro. Landområde på 38,5 ha, delvist indenfor perspektivarealerne ved Mundelstrup. Afsender: John Filthuth, Nordrevej 1, 8471 Sabro, Perspektivarealerne vil på sigt indgå i en samlet disponering af udviklingen i og omkring Mundelstrup. Størstedelen af de foreslåede arealer er beliggende nord for perspektivarealerne og en byudvikling her vil i realiteten medføre at Sabro og Mundelstrup vokser sammen. 3

4 En endelig afgrænsning af perspektivarealerne ved Mundelstrup vil finde sted i forbindelse med den nærmere disponering. Tankegangen omkring perspektivarealerne ved Mundelstrup er dog at byen kan udvikle sig til et bæredygtigt bysamfund og ikke som en del af Sabro. På den baggrund fastholdes de nuværende perspektivarealer ved Mundelstrup. 3. Areal ved Elevvej i Lisbjerg. Drivhusgrund på 4,3 ha. Perspektivareal. Afsender: Peter Boe Haugaard Nielsen Tækker, Hack Kampmanns Plads 1-3, st. tv., 8000 Aarhus C, Ejeren af dette areal har ved gentagne lejligheder fået oplyst, at arealet vil kunne indgå i disponeringen af Lisbjergs etape 2 (områderne øst for Randersvej) fordi byudviklingen skal ske ud fra et helhedssyn, bystrukturelt og infrastrukturmæssigt. Forudsætningerne i forhold hertil har ikke ændret sig. Når disponeringen af Lisbjergs etape 2 igangsættes vil der kunne optages dialog om planlægningen for dette konkrete areal. På den baggrund fastholdes arealet indtil videre som perspektivareal. 4. Areal ved Egå Møllevej i Skæring, Landområde på 2,7 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Jakob Blønd-Sørensen, Egå Møllevej 50c, 8250 Egå, I forbindelse med Planstrategi 2008 blev byvækst som lag på den eksisterende by fravalgt som det bærende princip. Som følge heraf blev hovedparten af de relativt mange arealønsker ved Skæring, der indkom i forbindelse med planstrategidebatten, afvist. Byrådet vedtog afslutningsvis i Kommuneplan 2009, at to arealer blev inddraget og at der kunne foretages en efterfølgende vurdering af et yderligere areal. Denne beslutning medførte en høring i 2011, hvor der tillige indkom række yderligere arealønsker. Byrådet besluttede på baggrund af høringen en afgrænsning af Skæring og, for at fastholde principperne for byvækst, tillige at der ikke inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. Denne beslutning ses der ikke grundlag for at justere på og arealet anses således ikke relevant for byudviklingen. 5. Areal ved Hjelmagervej i Skødstrup. Landområde på 1,0 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Dorthe Hvid Johannesen, Hjelmagervej 25, 8541 Skødstrup, Der er med tre perspektivarealer rigeligt grundlag for videre byudvikling i Skødstrup-Løgten. Dette areal kobler sig desuden ikke naturligt på byudviklingen øst for Skødstrup. På denne baggrund anses arealet ikke relevant for byudviklingen. 4

5 6. To arealer syd for Solbjerg. Landområder på i alt 5,4 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Bonefeld & Bystrup A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, Strækningen mellem Solbjerg Hovedgade og Astrup er åben ud mod landskabet mod syd, hvor der er store naturinteresser. Arealerne har således ikke indgået i byudviklingsinteresserne. Staten har desuden registreret den overvejende del af de pågældende arealer som NFI-områder. På denne baggrund anses arealerne ikke relevant for byudviklingen. 7. Areal i Sletkilen. Skovrejsningsområde på 21,4 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Henning Nørgaard, Blegindvej 42, 8362 Hørning, Arealerne i Sletkilen har i mange år indgået i skovrejsningsplanerne for Aarhus Kommune. Det konkrete areal blev byzone i medfør af loven om by- og landzone sideløbende med kommunesammenlægningen i Siden den første kommuneplan i 1987 har det været hensigten at udbygge skovområdet. Det konkrete areal blev derfor på ejers anmodning tilbageført til landzone i 2003 ud fra planlovens bestemmelser herom, hvoraf det fremgår at en tilbageførsel er planlægningsmæssig ubetænkelig. På denne baggrund anses arealet ikke relevant for byudviklingen. 8. Areal vest for Stavtrup. 5,6 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Klaus Thomassen, REKA Gruppen, Reesens Vej 2, 6800 Varde, Arealet var perspektivareal i kommuneplanen fra 1987 til 2001, hvor det blev udtaget ud fra landskabelige og naturmæssige hensyn, herunder fastholdelse af en rimelig afstand til Storskoven. Det blev i forbindelse med Kommuneplan 2001 markeret, at kommuneplanens afgrænsning af Stavtrup mod vest afslutter byen. På denne baggrund vurderes arealet ikke relevant for byudviklingen. 9. Areal vest for Skødstrup. 5,2 ha indenfor perspektivareal. Afsender: Mikael Pedersen, Grankrogen 14, 8541 Skødstrup, Der er blevet opført er stort antal boliger i Skødstrup-Løgten inden for de seneste år og flere er på vej på lokalplanlagte arealer. Udviklingen af perspektivarealerne, der samlet set rummer et meget stort yderligere byvækstpotentiale, vil bero på en udbygning af den offentlige service i Skødstrup-Løgten. Med de aktuelle prioriteringer af Lisbjerg og Nye ligger disponeringen noget ude i fremtiden. På den baggrund fastholdes arealet indtil videre som perspektivareal. 5

6 10. Areal ved Marienlystvej i Tilst. Drivhusområde på 15,4 ha. Del af perspektivareal. Afsender: Peter Boe Haugaard Nielsen Tækker, Hack Kampmanns Plads 1-3, st. tv., 8000 Aarhus C, I forbindelse med Planstrategi 2008 blev det besluttet at fastholde perspektivarealerne syd for Marienlystvej, til byudviklingen på længere sigt i Kommuneplan Beslutningen blev tage på baggrund af nødvendigheden af at tage hensyn til den eksisterende belastning af trafikinfrastrukturen - og muligheden for at se byudviklingen i sammenhæng med en eventuel udbygning af Viborgvej og en ny vejforbindelse mellem Viborgvej og Herredsvej. Situationen omkring Viborgvej er uændret og arealet fastholdes derfor indtil videre som perspektivareal. 11. Areal langs Giber Å ved Eskegården i Mårslet. 5,2 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Trine Skammelsen, SECONDCITY, Jægergårdsgade 152-1, 8000 Aarhus C, Der er sket en omfattende udbygning af Mårslet i de seneste år og der er fortsat en del ubebyggede arealer mod nord, hvor byrådet har besluttet at grænsen for byudvikling skal fastlægges efter en helhedsplan. Der er således ikke aktuelle behov for at tilføje nye arealer til Mårslets byudvikling. Det foreslåede areal indgår i kommuneplanens naturnetværk, som passerer langs Giber Å gennem Mårslet og arealerne syd for banen indgår desuden kommuneplanens skovrejsningsområder På den baggrund anses arealerne syd for banen ikke relevante for byudviklingen. Det mindre areal nord for banen indeholder ikke de samme problemstillinger og da der samtidig er tale om et stationsnært areal, der er nemt at koble på den eksisterende infrastruktur, ses arealet eventuelt som en mulighed for byudviklingen på det længere sigt. Arealet kan eventuelt overvejes inddraget i den helhedsplanlægning for Mårslet, der har sit udspring i Kommuneplan Arealer nord for Løgten. 14,2 ha overvejende indenfor perspektivareal. Afsender: P. Sommer Nielsen, Ladegaard, Rasmussen & partnere, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, Der er blevet opført er stort antal boliger i Skødstrup-Løgten inden for de seneste år og flere er på vej på lokalplanlagte arealer. Udviklingen af perspektivarealerne, der samlet set rummer et meget stort yderligere bypotentiale, vil bero på en udbygning af den offentlige service i Skødstrup-Løgten. Med prioriteringerne af Lisbjerg og Nye ligger disponeringen noget ude i fremtiden. På den baggrund fastholdes arealerne nord for Løgten indtil videre som perspektivareal. 6

7 13. Arealer ved Kankbølle øst for Hjortshøj. 28,3 ha udenfor perspektivarealerne. Afsender: Inge Faurschou Hastrup Tikiøb, Østervangsvej 35, 8370 Hadsten, Arealet blev behandlet i forbindelse med indstillingen om endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og efterfølgende også i forbindelse med kommuneplanforslaget. I forbindelse med Planstrategi 2008 blev byvækst som lag på den eksisterende by fravalgt som det bærende princip. Arealforslaget blev desuden ikke imødekommet med den begrundelse, at Hjortshøj er afsluttet i retning mod Kankbølle med en klar naturgiven grænse mod det åbne land. Arealerne giver samtidig en klar adskillelse mellem Hjortshøj og Skødstrup, som det landskabeligt anses for værdifuldt at opretholde. På denne baggrund vurderes arealet ikke relevant for byudviklingen. 14. Areal ved Kolt, Nørholm Skov. 32,2 ha i skovrejsningsområde og beliggende udenfor perspektivarealerne. Afsender: Søren Møller, Aarhus Arkitekterne, Europaplads 16, 8000 Aarhus C, Forslaget omhandler en boligbebyggelses i en skov, der endnu ikke er rejst. Arealet blev behandlet i forbindelse med indstillingen om endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og efterfølgende i forslag til Kommuneplan 2009, hvor det blev henvist til senere afgørelse på grund af grundvandsproblemstillingen i området. Der kunne ikke ske en afklaring af, om Naturstyrelsen ville kunne godkende en planlægning for boligbyggeri på arealet. På den baggrund blev arealet udpeget som perspektivareal i Kommuneplan Naturstyrelsen har efterfølgende i marts 2013 afvist, at arealet kan medtages i byudviklingen, da arealudlægget strider mod de statslige interesser om: at der fortsat skal være store åbne landskaber mellem byerne indenfor det østjyske bybånd og at al byvækst skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. På den baggrund blev perspektivarealet opgivet i forbindelse med Kommuneplan Den nu foreslåede arealafgrænsning er tættere på Kolt, men ændrer ikke på, at der fortsat vil være tale om et løsrevet byområde, der næppe vil kunne imødekomme de statslige interesser, navnlig da kilen over mod Kolt og den nordlige del af det foreslåede byområde er NFI. På denne baggrund vurderes arealet fortsat ikke relevant for byudviklingen. 15. Perspektivarealerne syd for Marienlystvej i Tilst. Drivhusområde på 48,9 ha. Desuden forslag om arealer nord for Marienlystvej uden for perspktivarealerne, 100,8 ha. I alt 149,7 ha. Afsender: Søren Møller, Aarhus Arkitekterne, Europaplads 16, 8000 Aarhus C, 7

8 Henvendelsen omhandler hele perspektivarealet syd for Marienlystvej, hvor henvendelsen under 9 kun omhandlede en mindre del. Henvendelsen omhandler desuden arealer nord for Marienlystvej, der indgik i forslag til Kommuneplan 2009 som perspektivareal, men blev udtaget i konsekvens af byrådets beslutning vedrørende disponeringen af Brendstrupkilen. I forbindelse med Planstrategi 2008 blev det besluttet at fastholde perspektivarealerne syd for Marienlystvej, til byudviklingen på længere sigt i Kommuneplan Beslutningen blev taget på baggrund af nødvendige hensyn til den eksisterende belastning af trafikinfrastrukturen - og muligheden for at se byudviklingen i sammenhæng med en eventuel udbygning af Viborgvej og en ny vejforbindelse mellem Viborgvej og Herredsvej. Situationen omkring Viborgvej er uændret og arealet fastholdes arealet indtil videre som perspektivareal. Hvad angår arealerne nord for Marienlystvej, er der tale om arealer, som byrådet har besluttet eventuelt kan inddrages i den langsigtede byudvikling, når der er foretaget en nærmere analyse af Brendstrupkilens potentialer i forhold til klimatilpasning, naturindhold og rekreative muligheder i kombination med udbygning af omliggende fremtidige byområder. I Klimatilpasningsplan 2014, som byrådet vedtog i december 2014, er Skejby et af de fem indsatsområder, der har højeste prioritet i perioden Baggrunden er en væsentlig oversvømmelsesrisiko af store arealer, og at der er knyttet væsentlige samfundsmæssige interesser til disse arealer. Brendstrupkilen er et delområde i indsatsområdet i Skejby. Teknik og Miljø er i gang med at realisere klimatilpasningsplanen blandt andet med kortlægning og efterfølgende klimatilpasningsprojekter. På denne baggrund, sammenholdt at en eventuel disponering af dele af arealerne til byudvikling forudsætter ny vejforbindelse mellem Viborgvej og Herredsvej, med ses der ikke grundlag for at der afgrænses et yderligere perspektivareal ved Tilst på nuværende tidspunkt. 16. Areal omfattende størstedelen af ejendommen Munkevejen 6 i Tilst. 3,6 ha. Afsender: Erik Vestergaard-Hansen, Rådgivende ingeniørfirma, Bavnegårdsvej 160, 8361 Hasselager, Henvendelsen omhandler et areal, der i kommuneplanen udlagt til grøn kile. En henvendelse om arealet blev i 2011 behandlet i Teknisk Udvalg i tilknytning behandlingen af lokalplanforslag 877, der omhandlede naboarealet. I den forbindelse blev der redegjort for at arealet er et særligt følsomt drikkevandsområde og udpeget til skovrejsning. Dette er fortsat gældende. I forbindelse med sagens behandling i 2011, blev det nævnt overfor ansøger, at der i forbindelse med en lokalplan for restarealet af det tilstødende erhvervsområde eventuelt kunne inddrages en mindre del af Munkevejen 6, således at godkendte erhvervsbygninger, der grænser op til erhvervsområdet medtages. 8

9 Med de senere udsendte retningslinjer fra Naturstyrelsen i forhold til varetagelse af grundvandsinteresserne vurderes denne planlægningsmulighed ikke længere realistisk. På denne baggrund vurderes arealet ikke relevant for byudviklingen. 17. Areal sydvest for Tranbjerg ved Frisenholt. 1,8 ha. Afsender: Lars Ulrik Christensen, Frisenholt 130, 8310 Tranbjerg, Arealet grænser mod øst op til nyligt udbyggede boligområder i det sydvestlige Tranbjerg. Den nordlige del af arealet indgår i skovrejsningsplanen. I Lokalplan 727 for naboområdet henvises til afgrænsningen mod det åbne land og at der er udlagt en grøn kile i planen, der fører ud i det åbne land. Arealet er således et eksempel på den byudviklingsstrategi hvor der lægges lag på lag på byen, der blev fravalgt i forbindelse med Kommuneplan Med respekt for den hidtidige planlægning anses arealet således ikke for relevant for byudviklingen. 18. Arealer i grøn kile øst for landsbyen Elsted. 3,4 ha. Afsender: Rasmus Krabbe, Gudnitz Arkitektfirma A/S, Nordre Strandvej Risskov, Arealet er beliggende mellem Elsted landsby og Sønderskovvej og er i kommuneplanen udlagt til grøn kile. Lokalplan 490 fra 1997 sigter mod at bevare landsbyens fritliggende karakter, hvilket ikke efterfølgende er overvejet ændret. Den sydligste del af det foreslåede areal var tidligere byzone, men blev i 2006 tilbageført til landzone, da en tilbageførsel blev anset for ubetænkelig. På denne baggrund vurderes arealet ikke relevant for byudviklingen. 19. Projektmateriale vedrørende nordlig afrunding af Mårslet, 43,2 ha Afsender: Kristian Thomsen, Tranbjerggårdsvej 20, 8320 Mårslet, I forbindelse med Kommuneplan 2009 blev det vedtaget at udarbejde en helhedsplan for Mårslet, der skal udgøre grundlaget for eventuelle afrundinger af Mårslets byområde. Der var navnlig fokus på afrundingen af byområdet mod nord. Den fremsendte projektmappe henvises således foreløbig til denne helhedsplanlægning. 9

10 20. Areal syd for motorvejen ved Hasselager, 21, 5 ha. Afsender: Inge og Børge Kjær, Svanlevvej 70, 8361 Hasselager, Arealet er beliggende nord for Kolt by mod motorvejen og ønskes formentlig udstykket til erhverv. Hele arealet er NFI og det er delvist udpeget til skovrejsning. På denne baggrund vurderes arealet ikke relevant for byudviklingen. 10

11 Indkomne arealforslag

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen.

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen. Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 12 Rev. 22. marts 2017 Side 1 af 11 Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 23. marts 2017 Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 10 Rev. 21. marts 2017 Side 1 af 5 Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Konklusion Dette notat indeholder

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Trine Skammelsen Sendt: 16. oktober :23 Til: Fra: MBA-Byradsservice Cc:

Trine Skammelsen Sendt: 16. oktober :23 Til: Fra: MBA-Byradsservice Cc: Fra: Trine Skammelsen Sendt: 16. oktober 2015 13:23 Til: MBA-Byradsservice Cc: Jørgen Jacobsen; Niels Elbek; Camilla Fabricius; Anne Mette Boye Emne: SV: Invitation til foretræde

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land X Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-strategi kort udgave 1 Xx Århus Kommune Kolofon Indhold Ny strategi for byudvikling og det åbne land 3 Fortsat

Læs mere

Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder

Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder Nedenfor følger skemaet der blev benyttet under Teknisk Udvalgs behandling

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger.

BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger. BILAG A hp/07.02.05 Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger. Indhold: Indledning... Side 4 Oversigtskort... Side 5 Kortudsnit

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere