Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar 2011"

Transkript

1 Oversvømmelse i Holstebro Storå gik over sine bredder den 16. januar I kolonihaverne stod vandet så højt at man kunne sejle i kajak på vejene og i haverne. Oversvømmelsen i januar 2011 I december 2010 var det koldt og den nedbør der faldt over landet blev overvejende liggende på jorden som sne og is. I den første uge af januar 2011 faldt der også en del sne som delvist smeltede i weekenden den januar hvor der kortvarigt var lidt højvande i Storå. Den 13., 14., og 15. faldt der en hel del varm regn, ca mm, samtidig med at dagtemperaturen steg til 7-8 grader og nattefrosten forsvandt. Men jorden var stadigvæk frossen under jordoverfladen og den var vandmættet / ismættet og kunne derfor intet opsuge, så alt regn- og smeltevand strømmede derfor til vandløbene. Det gav anledning til afstrømning af store mængder vand fra hele Storås opland til Holstebro på 825 km 2. Vandføringen i Storå begyndte at stige rigtig meget sidst på dagen den 15., for at kulminere i kote 10,10 m den 16. januar kl ved Færchtorvet / Storebro i midtbyen. Vandstanden i byen forblev høj det meste af dagen og oversvømmelserne var først overstået i løbet af den 17. januar. Det anslås at vandføringen på sit højeste var oppe på ca. 65 m 3 /s. Se bilag 1 sidst i rapporten. Vestpå ved Vemb var vandstanden så høj at store inddigede arealer kom til at stå under vand, da der flere steder var digebrud. 1

2 Oversvømmelsen den 16. januar 2011 var ca. 10 cm højere ved Færchtorvet / Storebro end vandstanden den 21. januar Dermed var vandstanden i januar 2011 den højeste i over 40 år, og den højeste siden den rigtig store oversvømmelse den 18. marts 1970, som kulminerede i kote 11,30 m. DMIs vejrdata fra Midt og Vestjylland i januar måned Det ses at der var et kortvarigt regnvejr omkring den 8. januar og et meget større regnvejr omkring den 15. januar 2011 samtidig med en stigning i dag- og nattetemperatur. 2

3 Grafer over Vestforsyning A/S vandstandsmålere i Storå fra den 14. til 18. januar Den sorte / lyseblå kurve viser vandstanden ved Helgolandsgade et stykke nedenfor Storebro. Den lå ved højeste vandstand 14 cm lavere end Færchtorvet. Uddybende forklaringer til graferne: Den røde kurve angiver vandstanden ved Nybro, ca. 30 km oppe imod Herning. Der er trukket 18,0 m fra den målte værdi for at få den med på papiret. Det ses at vandspejlet svinger noget op og ned, hvilket skyldes at ådalen omkring målestationen er relativ smal og dermed ikke kan deponere ret meget vand ind over engene. Den grønne kurve angiver vandstanden ved Rotvig Bro ved Hodsager, ca. 20 km ovenfor Vandkraftsøen. Der er her trukket 13,0 m fra den målte værdi for at få kurven med på papiret. Udsvingene i vandspejlet er meget afdæmpede hvilket skyldes at ådalen er meget bred omkring målestationen, og dermed kan der deponeres meget vand på engene. Den sorte og lyseblå kurve angiver vandstanden ved de gamle værker ved Helgolandsgade. Desværre brød stationen ned om morgenen den 16. januar på grund af oversvømmelsen! Men ved hjælp af målestationen ved Renseanlægget vest for byen, er dataene rekonstruerede så de nogenlunde viser den korrekte vandstand. Når vandstanden ved Helgolandsgade overstiger kote 9.25 begynder oversvømmelserne så småt i kolonihaveområderne. Overstiges kote 9.5 begynder kældre at være truet. Den gule kurve angiver vandstanden ved Renseanlægget. Den røde prik angiver en målt vandstand på kote ved Færchtorvet / Storebro. Dette sted er interessant fordi der er en del lavtliggende ejendomme ved Vigen og Kielgasten. Man kan ikke blot ukritisk sammenligne vandstandene ved Nybro og Rotvig med vandstandene i Holstebro, da der løber flere store vandløb til Storå herimellem. Det gælder vandløb som Hodsager Lilleå, Savstrup Å, Tvis Å, og Vegen Å. Under antagelse af at 3

4 tilstrømningen af vand fra hele Storås opland er nogenlunde jævn, kan man dog benytte Nybro og Rotvig målestationer til at varsle om risiko for høj vandstand i Holstebro. Det vil kunne give ejere af lavtliggende huse nogle timer til sikre deres ejendom. En varsling kunne f.eks. igangsættes når vandstanden ved Rotvig oversteg kote (markeret med 1 på grafen) samtidig med at vandstanden i Nybro stadigvæk var stigende (markeret med 2 på grafen). Storå med angivelse af vandstandsmålestationerne udenfor Holstebro by Den nye museumsfløj havde 40 cm vand stående op ad vinduerne, der heldigvis holdt til trykket. Vandet kom fra Vegen Å der ikke kunne komme væk pga. høj vandstand i Storå 4

5 Vandkraftsøen Der har været talt om at bruge Vandkraftsøen til at opmagasinere vand, så oversvømmelser i byen kunne begrænses. Men søen er lavvandet og volumenet dermed begrænset, også selv om man evt. tømte noget af vandet af søen. Det volumen man kunne bruge til at holde vandet tilbage i søen vil være i størrelsesordenen af omkring ½ mio. m 3. Den mængde vand der faldt i oplandet til Holstebro i dagene januar 2011 var på ca. 27 mio. m 3. Dertil skal lægges en ukendt mængde smeltevand. Anvendelse af søen vil kræve computerstyret automatik, men det ville kun have givet nogle få cm lavere vandstand i byen ved oversvømmelsen i januar Ved hændelser som den store oversvømmelse i 1970, der varede i flere døgn, vil Vandkraftsøens volumen være helt utilstrækkelig til at give nogen nyttig effekt, da den vil drukne i vand. Brug af vandvolumenet i Vandkraftsøen vil kræve investering i målestationer og avanceret styringssystem af sluserne på Vandkraftværket. Thorsminde sluserne Vandstanden i Nissum Fjord ligger og svinger mellem kote 0,0 og op til 1,5. Vandstanden i Nissum Fjord har overhovedet ingen betydning for vandstanden i Holstebro, som ved oversvømmelse ligger på omkring kote Kraftig blæst fra vest kan heller ikke give problemer i Holstebro by Storebro i Holstebro Ved oversvømmelsen i 2011 lå vandstanden ca. 30 cm under Storebro, der derfor ikke gav anledning til nogen særlig opstuvende effekt. Men ved meget store oversvømmelser, som den vi havde i 1970, vil broen give anledning til opstuvning, da vandet så vil ramme broen. Ved en evt. ombygning af broen bør der skabes så stort et gennemstrømningsareal til åen som muligt. Det kunne gøres ved at erstatte den gamle broplade med en ny og tyndere broplade. Den bør desuden også være glat på undersiden, så vandet let kan stryge forbi. Vandet stod højt på parkeringspladsen ved Færchtorvet 5

6 Reguleringen i 1970 erne Efter den store oversvømmelse i marts 1970 blev Storå, på kommunens foranledning, reguleret på strækningen fra Vængerne til Østerbrogade. Reguleringen af åen gik ud på at udvide den ca. 3 m i bredden og grave den 0,5-1,0 m. dybere. Ved Østerbrogade ligger der nu et stryg der afvikler faldet mellem den regulerede strækning mod vest med den uregulerede strækning op til Vandkraftværket. En stor slyngning omkring det nuværende Kvickly blev skåret helt væk. Slyngningen ved Vængerne blev forsynet med en overløbsrampe, som vandet kan løbe henover når vandstanden er høj. Overløbsrampen har dog vist sig at have en stærkt begrænset betydning for vandstanden i Holstebro. For at stabilisere de nye åbrinker blev der opsat eternitplader med betonkant op ad de mest udsatte bredder. Storå gennem Holstebro den regulerede strækning ses med orange streg og den uregulerede strækning ses med lilla streg. Overløbsrampen ses med lyseblå farve. Reguleringen i 70 erne har bevirket en forbedring i vandføringsevnen på det regulerede stykke i forhold til før, men efterfølgende oversvømmelser har vist at den ikke er en garanti mod nye oversvømmelser. Kommer der en voldsom vandmængde gennem Storå, som i 1970, vil vandstanden blive meget højere end det vi så i januar Måske omkring 1 m. højere. En så høj vandstand vil for alvor give problemer for i Holstebro by. Ønskes en lavere vandstand gennem byen kommer man ikke uden om en ny regulering af åen gennem byen. Det vil betyde inddragelse af havearealerne og måske bygninger ned til åen, da der skal skabes mere plads til et større gennemstrømningsareal. Nedenstående kort viser hvor meget plads åen havde i gamle dage. 6

7 Storå kort fra 1902, hvor åen stadig har sine oversvømmelsesarealer ubebyggede. Læg mærke til hvor bred åen ved Storebro egentlig var. Det var ved dette sted man kunne vade gennem åen. Der hvor Kielgasten ligger i dag, lå den nordlige slyngning af Storå. Varsling Med de eksisterende målestationer i Storå er der mulighed for at kunne varsle om risiko for oversvømmelser i Holstebro by nogle timer i forvejen. Information om stigende vandstand ovenfor Holstebro, og dermed om risiko for oversvømmelse i Holstebro, er indtil nu blevet varslet via medierne. Heldigvis var mange ejere af oversvømmelsestruede huse varslet af metrologerne i radio og TV, der i flere dage i forinden den 16. januar havde forudset situationen med store mængder smeltevand. Desuden var der hos ejerne af de oversvømmelsestruede huse opbygget en nyttig erfaring fra oversvømmelsen i

8 Holstebro Kommmune har brugt medierne til varsling af høj vandstand i 2007 og den 15. januar 2011 blev TVMidtVest igen kontaktet. De bragte meddelelsen om at Storå var ved at gå over sine bredder i udsendelsen. Desuden blev vagthavende indsatsleder ved politiet informeret om situationen og kommunens beredskab blev udkaldt til at sikre bl.a. Musikteaterets kælder. Der arbejdes her i 2011 på et system hvor berørte husejere direkte kan varsles over mobiltelefonen med en sms. Tilmelding vil, når systemet kommer op og køre, kunne ske via kommunens hjemmeside. Vandløbsregulativ for Storå Storå er et kommunalt vandløb og regulativet, der er fra 1989, beskriver nogle forhold der skal overholdes. Der skal være en vis vandføringsevne tilstede i vandløbet og der skal ske en årlig vedligeholdelse af åen. For nogle år siden blev det ved en opmåling konstateret at der var sket en lille forbedring i vandføringsevnen siden regulativopmålingen i Åbunden lå nogle få cm lavere end i 1988, hvilket skyldes vandets erosion af bunden. Vandet kan ikke erodere i siderne, da brinkerne ved reguleringen i 1970 erne blev sikret med eternitplader, så erosionskræfterne kun kan slide på åbunden. Desuden er nedbøren over Danmark steget de seneste år. Det har givet en stigning i vandføringen, der så giver åen flere kræfter til at slide på bunden af åen. Det vurderes derfor at vandløbet overholder de regulativmæssige krav. Storå vedligeholdes ved årlige opsamlinger af cykler, indkøbsvogne og andet affald der ligger i åen. Desuden opgraves sandbanker som lægger sig forskellige steder i åen, bl.a. bag Musikteateret. Og på de ånære brinker beskæres / fjernes træer og buske der kan hindre vandets frie løb. Ved ombygningen af åstrækningen ved Musikteateret blev det sikret, at de nye brinker og stier omkring åen ikke forringede de afvandingsmæssige forhold. Engarealerne ovenfor Vandkraftsøen holder store mængder vand tilbage Under store afstrømninger bliver engarealerne ovenfor søen oversvømmet. Ved Grydholt og Hodsager står hele Storådalen under vand i en bredde på m. Vanddybden hen over engene er flere steder 1-2 m. En måde at begrænse oversvømmelser i Holstebro er ved at øge tilbageholdelsen af vand på engene. Det vil kræve etablering af et eller flere opstemningsanlæg, der kan tages i brug når der er risiko for oversvømmelse af Holstebro. Et opstemningsanlæg kunne f.eks. etableres over ådalen øst for Tvis Møllevej. Derved kan der tilbageholdes flere millioner m 3 vand i nogle dage mens der er meget store afstrømninger i åen. Denne løsning vil inddrage store landbrugsarealer og måske vil enkelte bygninger kunne blive sat under vand. Den oversvømmede Storådal ved Savstrup Ås udløb 21. januar

9 Hvad kan husejerne selv gøre De bygninger der er i risiko for at blive oversvømmet kan med fordel ombygges med materialer som kan tåle at blive våde og på en sådan måde at så de lider mindre skade ved at blive oversvømmet. F.eks. kan et klinkegulv bedre tåle vand end trægulve med tæpper, de elektriske installationer skal sidde højt, og afløb skal sikres mod at vandet kan trænge ind udefra. Desuden kan der bygges små diger rundt om husene og der kan anskaffes sandsække, afdækningsplader og pumper, til brug for at holde vand ude af husene. Ved oversvømmelsen i januar 2011 var mange husejere bedre forberedte end i De havde lagre af sandsække, brædder, pumper mv., så det lykkedes flere at holde vandet ude af husene selvom vandet var ca. 10 cm højere end i Enkelte havde lavet simple opstemninger af sandsække og træplader ud mod oversvømmelsen og pumpede det indsivende vand ud. Flere husejere fik med denne indsats betydeligt mindre skader denne gang end ved oversvømmelsen i De sagde at det hellere måtte koste en nattesøvn at kæmpe mod vandmasserne end en stor vandskade på huset. En særlig måde at tilpasse sit hus til oversvømmelser og høj grundvandsstand er ved at sløjfe kælderen, hvis det er den der giver problemer. Det har kommunen selv gjort ved børneinstitutionen Malerhuset i Lystanlægget. Der var i sin tid en fugtig kælder under huset, som ikke var forenelig med anvendelse som børneinstitution. Kælderen blev fyldt op med sand og kældervinduerne blev muret til, bortset fra nogle ventilationshuller. En privat husejer holder vandet ude fra sit hus. Det vand som uundgåeligt siver ind ved døren endte i krybekælderen hvor en pumpe sørger for at pumpe det ud igen. 9

10 Døren ind til Musikteaterets kælder blev forstærket for en sikkerheds skyld. Heldigvis kom der ikke vand i kælderen denne gang. Historiske oversvømmelser Nedenstående graf viser de højeste vandstande i næsten 100 år. Bemærk at hændelserne efter den store oversvømmelse i 1970 er sket efter at Storå ved reguleringen i 1970 erne fik en forbedret vandføringsevne. Var reguleringen ikke blevet foretaget ville oversvømmelserne i 2000, 2002, 2007 og 2011 have været noget større. Hvor meget er vanskeligt at sige, for beregninger af vandføringsevne bliver meget usikre, når vandløbet er gået over sine bredder og løber ind mellem huse, haver og gennem gader. Storå ved Storebro/Færchtorvet kendte oversvømmelser. Som det ses er høj vandstand som i januar 2011 normalt forekommende, og den kan kaldes for en 25 års hændelse, hvorimod hændelsen fra marts 1970 var usædvanlig stor kan kaldes for en 100 års hændelse. 10

11 Storå ved Vemb For første gang siden 1970 skete der digebrud på inddigede arealer ved Vemb. Måske er bulen i toppen en effekt af at 1-2 mio m3 vand løb ind over digerne lige ovenfor vandstandsmåleren ved Skærum Bro. Storå vandstande ved Skærum Bro ved Vemb. Måleren administreres af Naturstyrelsen Vestjylland. Vandstanden toppede den 16. januar 2011 kl Billede fra Storå ved Vemb. Her var åen virkelig blevet bred og inddæmmede arealer blev oversvømmet for første gang siden Digerne brød sammen, hvilket kan ses i billedet bag ved det oversvømmede bord- bænkesæt. 11

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 16. august 2007 Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 Oversvømmelser i Greve Kommune i juni juli 2007 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2. ÅRSAGER TIL OVERSVØMMELSEN EFTER 5. JULI 2007 3 2.1. REGNVANDSSYSTEMERNE

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert NYHEDER guide! Tirsdag 5. juli 20 9 Redigeret af Michael Lind Få dit 8 sider på det Tag ud og gem tørre Foto: Kristian Juul Pedersen Mere regn og flere storme Af Christian Krabbe Barfoed OG JAN ERIKSEN

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Regnhændelsen d. 15. august 2006

Regnhændelsen d. 15. august 2006 Regnhændelsen d. 15. august 2006 Den 15. august 2006 var voldsom regn i en lang periode årsag til at Aalborg Kommunes kloaksystem blev sat under pres flere steder. Det var glædeligt at se, at kloaksystemet

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening

INITIATIV IMOD VANDSKADER. Sorgenfrigaards Grundejerforening INITIATIV IMOD VANDSKADER Sorgenfrigaards Grundejerforening Nærværende analyse og rapport er blevet til efter en fælles bestyrelses- beslutning i Sorgenfrigård Grundejerforening. Baggrunden er, at store

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag... 1 2: Ideen til værket opstår... 9 3: Byggeriet går igang... 14 4: Værket står færdig...

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere