Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og"

Transkript

1 Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning

2 AGENDA Projektets udgangspunkt Samarbejde mellem to bygherrer Præsentation af projektet Udfordringer Gevinster Konklusion 2

3 Projektets udgangspunkt Kommunens ansvar Sillebro Å lever ikke op til de i Vandplanen fastsatte målsætninger Sillebro Å er udrettet, doven og uden gydebanker Forsyningens ansvar Spildevandsplanen stiller krav om ikke at tillede regnvand direkte til Sillebro Å I dag ledes store mængder rengvand fra tage og befæstede arealer urenset til åen Mange borgere i Frederikssund har vand i kælderen ved ekstremregn som følge af at der ikke er plads i kloaksystemet 3

4 To bygherrer NIRAS har hjulpet Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune til i fællesskab at udarbejde et helhedsorienteret projekt Her tænkes på hele vandkredsløbet Projektet omfatter genslyngning af vandløbet og rensning af de store mængder regnvand, der ledes til vandløbet, ved etablering af en række regnvandsbassiner 4

5 Bynært projekt Frederikssund centrum Ny sti til Vinge Roskilde Fjord 1 km 5

6 Præsentation af projektet - Bassinerne Projektet udnytter de naturlige lavninger der er i ådalen I stedet for at bygge nye traditionelle betonbassiner eller udvide kloakkerne, skal de eksisterende lavninger graves lidt dybere Her etableres forsinkelsesbassiner til rensning af regnvandsudløb, som før løb direkte til Sillebro Å Herved renses vandet naturligt, så vandkvaliteten bliver forbedret og der samtidig skabes tidevist oversvømmede eng- /mosearealer, som vil udvikle sig til værdifulde habitater for flora og fauna Bedre afledning af vand fra de 7 rengvandsudløb Dette mindsker risikoen for oversvømmelser i kældre 6

7 7

8 Forsinkelsesbassiner 8

9 Forsinkelsesbassinerne 9

10 Præsentation af projektet - Vandløbet Ved ændring af faldforhold, genslyngning samt udlæg af gydebanker i Sillebro Å skabes der langt bedre forhold for vandløbsfauna generelt Med forbedret vandkvalitet vil vandløbets målsætning kunne opnås og Sillebro Å vil igen blive et godt leve- og gydested Der forventes en stor opgang i ørredpopulationen 10

11 11

12 Vandløbsslyngninger 12

13 Vandløbsslyngninger 13

14 14

15 Præsentation af projektet det rekreative Sillebro Ådal er en grøn kile der ligger bynært til Frederikssund Når vand- og naturgenopretningsprojektet indbygger de mange forskellige funktioner i ådalen, sker det med stor respekt for den rekreative værdi af det bynære naturområde På voldene omkring de nye vådområder og ved den genslyngede å vil der blive etableret stisystemer og plankebroer, der leder folk ud igennem de tidevist oversvømmede områder Befolkningen kommer meget tæt på naturen Plankestier Nye rekreative elementer i ådalen som shelters, grillpladser, naturlegeplads, pacour, fiskepladser og masser af nye borde og bænke. 15

16 16

17 Rekreative elementer 17

18 Rekreative elementer Skøjtebane 18

19 Udfordringer Samarbejde og koordinering forsyning og kommune imellem De mange tilladelser og planer er fordelt på flere afdelinger i kommunen Hvad kræver projektet af tilladelser og dispensationer og planer??? Bynært projekt Borgerne skal informeres positivt om projektet 19

20 Udfordringer Skitseprojekt, 2009 Aftale med Frederikssund Kommune om Reguleringsprojekt på Sillebro Å, 2010 Idéen om et helhedsorienteret vandprojekt opstår med både Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning, 2010 Projekteringen igangsættes (2010) med planer om at realisere projektet i forår/sommer 2011 Der udarbejdes tillæg til Spildevandsplanen, 2010 Der udarbejdes VVM screening og SMV, 2010 Der foretages botaniske registreringer samt fauna registreringer, 2010 Der udarbejdes Reguleringsprojekt for Sillebro Å,

21 Udfordringer Det viser sig i starten af 2011 at projektet kræver et tillæg til lokalplanen Kommunen udpeger 3 beskyttet natur i ådalen med meget bred pensel i 2011 Bassinerne må om projekteres Der anlægges trykledning gennem projektområdet samt ny sti der forbinder ådalen med den nye by Vinge, 2011 Naturprojektet venter på lokalplantillæg, endeligt vedtaget sept Projektområdet er forurenet pga. en gammel losseplads og der kræves 8 og 19 dispensationer Reguleringsprojektet samt bassinerne kræver en dispensation fra 3 21

22 3 Dispensation Ved tilbageholdelse af vand fra oplandet og pleje af arealerne i ådalen vil området blive naturforbedret både for padder og for vegetationen Genslyngning af vandløbet vil forbedre de fysiske forhold i Sillebro Å og det vil være til gavn for både dyre- og plantelivet i selve vandløbet De moseområder som bliver berørt helt eller delvist af etableringen af regnvandsbassinerne beskrives som værende ikke sårbar natur af moderat til ringe naturtilstand 22

23 3 Dispensation Samlet set vil det 3 registrerede areal øges med ca. 1 ha. Dette skyldes at langt størstedelen af de nuværende 3 arealer bibeholdes samt at der med tiden vil udvikles ny 3 natur i ådalen. Ændringerne forventes dermed at påvirke området positivt, og ved pleje/slåning af arealet er der potentielt mulighed for, at der kan etableres et mere artsrigt plantesamfund. 23

24 Udfordringer 3 Dispensationen endelig offentliggjort, 4. mats 2013 Høringsfase på 3 disp. 4 uger! Detailprojektering færdig, dec Projektet i udbud, jan Opstart af projekt HedeDanmark fælder træer i ådalen, feb Borgerindragelse Yderligere forureningsundersøgelser i ådalen marts-april 2013 Udarbejdelse af plejeplan marts 2013 Udarbejdelse af rekreativ plan marts 2013 Gravearbejdet starter slut april 2013 Projektet følges af arkæologer fra Roskilde Musseum, 2013 Projektet forventes færdigt oktober

25 Gevinster Helhedsorienteret vandplanlægning integreret planlægning af både kommunens og forsyningens ansvarsområder Bedre afledning af regnvand end ved betonbassiner dvs. klimasikring Bedre vandmiljø og potentiale for at opnå målsætninger Kæmpe potentiale for at naturen i ådalen udvikler sig til mere værdifuld, større biodiversitet som følge af flere forskellige habitater/levesteder samt ny naturpleje Kæmpe rekreativt løft til bynært naturområde Masser af motionsstier og friluftstiltag 25

26 Konklusion Vigtigt at samle en større projektgruppe i kommunen som indbyrdes informerer og koordinere på tværs af fag Vigtigt at forsyning og kommune samarbejder Vigtigt i projektets første fase at afklare hvad projektet kræver af tilladelser og dispensationer og planer Vigtigt at tage højde for at projektet er bynært Vigtigt at inddrage borgerne 26

27 Konklusion Det har været en lang og spændende proces at nå til det første spadestik i ådalen Nu hvor vi er i gang kan vi med stor erfaring se tilbage på alle udfordringerne og glæde os over at det er blevet løst til stor tilfredshed for både Frederikssund Forsyning, Frederikssund Kommune og ikke mindst brugerne af det bynære og på sigt meget multifunktionelle og spændende naturområde 27

28 28

29 29

30 30

31 31

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog

Biodiversitet og grønne byer. Et eksempelkatalog Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Titel: Biodiversitet og grønne byer Et eksempelkatalog Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere