Resume af høringssvar vedr. understøttende undervisning og delegering af ansvar til Vicedirektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af høringssvar vedr. understøttende undervisning og delegering af ansvar til Vicedirektør"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse 2) Resume af høringssvar 3) Assensskolen MED-udvalg 4) Assensskolen Skolebestyrelse 5) Brylle Landsbyordning MED-udvalg 6) Dreslette Landsbyordning Skolebestyrelse 7) Ebberup Landsbyordning Fællesbestyrelse 8) Ebberup Landsbyordning MED-udvalg 9) Glamsbjergskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg i samme dokument 10) Gummerup Landsbyordning MED-udvalg 11) Haarby skole MED-udvalg 12) Haarby skole Skolebestyrelse 13) Pilehaveskolen MED-udvalg 14) Skallebølle Fællesbestyrelse 15) Skole og Fællesbestyrelser (underskrevet af flere skoler) 16) Tallerupskolen MED-udvalg 17) Tommerup skole MED-udvalg 18) Tommerup skole Skolebestyrelse 19) Verninge Landsbyordning Fællesbestyrelse 20) Verninge Landsbyordning MED-udvalg 21) Det rundsendte høringsbrev 22) Den rundsendte sagsfremstilling 23) Notat fra Ministeren for børn, uddannelse og ligestilling; Skoledagens længde mulighederne for afkortning

2 Resume af høringssvar vedr. understøttende undervisning og delegering af ansvar til Vicedirektør Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 9. november 2015, at sende understøttende undervisning og delegeringen af ansvaret til Vicedirektøren i høring, i skolebestyrelser og lokale MEDudvalg på skolerne i Assens Kommune. Sagsfremstillingen vedrørende understøttende undervisning omhandler muligheden for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Godkendelse gives som udgangspunkt af Byrådet for et år af gangen, men kan fornyes årligt. Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder. Understøttende undervisning og delegering af ansvaret til Vicedirektøren har i perioden 7. december 2015 til 15. januar 2016 været sendt i høring. Der er indkommet 18 høringssvar fra 15 skolers skolebestyrelser og MED-udvalg, 1 høringssvar fra Skole- og fællesbestyrelser og 2 skoler har ikke indgivet høringssvar (Ungdomsskolen og Flemløse Helhedsskole). Høringssvarene er vedlagt som bilag. Vedhæftet er også notatet fra Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling fra d. 13. januar 2016; Skoledagens længde: Mulighederne for afkortning inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer.

3 Skoler Tommerup Skole Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Kompetencen til at vurdere denne mulighed kan med fordel placeres hos den stedlige skoleleder, som kender klassernes faglige og trivselsmæssige situation. Men i lyset af, at det pt. ikke ser særlig sandsynligt ud, at vi vil kunne bruge muligheden særlig meget, pga. krav om SFO-tilbud i samme tidsrum, som undervisningen afkortes og pga. tilstødende busudgifter, så kunne det være en ide at lade vicedirektøren være opsamlende/ koordinerende for evt. tiltag af denne art, så vi inspirerer og udvikler området. Tallerupskolen Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Tallerupskolens MED-Udvalg tænker, at det giver mest mening, at beslutningskompetencen i forhold til at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen delegeres til den stedlige skoleleder, da vedkommende kender de lokale forhold og behov. Haarby skole Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; MED udvalget på Haarby Skole mener, at det vil være godt med muligheden for at afkorte undervisningstiden, hvis der er problemstillinger i klassen og hvis der af den grund er dobbeltlærertimer.

4 Assensskolen Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Skolebestyrelsen på Assensskolen bakker op om at uddelegere beslutningen vedrørende afkortning af undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Dog mener skolebestyrelsen at kompetencen ligger bedst hos den enkelte skoleleder, da beslutningsprocessen her er tættere på den enkelte klasse. Dette vil resultere i en hurtigere og mere smidig tilgang til beslutningen. Med-udvalget på Assensskolen mener, at der er flere fordele ved at flytte beslutningskompetencen til vicedirektøren, eller endnu bedre og mere fleksibelt, til den enkelte skoleleder. Glamsbjerg skole Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Skolebestyrelsen har drøftet høringsbrevet og sagsfremstillingen, og tilkendegiver at den synes det er ganske fint, at muligheden for at afkorte den understøttende undervisning, hvis der i stedet arrangeres 2-lærerordninger, men at det umiddelbart ikke er en mulighed som skolen påtænker at benytte sig af. MED-udvalget på skolen tilslutter sig denne opfattelse. Landsbyordninger Ebberup Landsbyordning Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; MED-udvalget anbefaler det foreliggende forslag. Byrådet forslår, at kompetencen til godkendelse af hvordan den understøttende undervisning tilrettelægges, delegeres videre til vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud & Skole. I

5 fællesbestyrelsen Ebberup mener vi helt klart, at denne kompetence skal delegeres ud til de enkelte skoler. Det er uden tvivl ude på skolerne, at man har overblikket over, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at tilrettelægge den understøttende undervisning, ud fra den elevgruppe man har eller eventuelle udfordringer, man ønsker at tage højde for. Det må prioriteres højere, at beslutningen ift. planlægningen af den understøttende undervisning giver mening i de enkelte klasser og på de enkelte skoler, fremfor at man ønsker at ensarte beslutningerne i hele kommunen. Skallebølle Landsbyordning Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Bestyrelsen er indforstået med at delegere kompetence fra byrådet til Skolechefen - til at godkende 2-lærer ordning og evt. reduktion af skoledagens længde. Dreslette Landsbyordning Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Bestyrelsen er af den holdning, at kompetencen til godkendelse af omkonvertering af tid til understøttende undervisning til to-voksen-undervisning bør ligge hos skolelederen. Gummerup landsbyordning Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Vi er glade for at loven åbner op for en afkortning af undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Vi stiller os dog undrende overfor, at kompetencen, når muligheden er til stede, ikke som en selvfølge uddelegeres til de enkelte skoleledere men vælges at tilkomme forvaltningen. Hver enkelt skoleleder har jo netop det nødvendige kendskab til de enkelte klasser, sådan at det netop bliver en

6 individuel vurdering fra gang til gang, hvor det så sker efter indstilling fra klassens team, der jo kender eleverne bedst. En sådan individuel vurdering skal selvfølgelig bero på nogle synlige kriterier og både pædagogiske og faglige begrundelser, hvilket skolens leder er forpligtet på. At uddelegere kompetencen til forvaltningen giver for os at se en ensartethed, som jo netop ikke tager hensyn til specifikke pædagogiske og faglige hensyn. For os at se så skaber det unødig bureaukrati, ensartethed og strider mod den mangfoldighed, som er en af styrkerne i Assens kommunes skolevæsen. Vælger børne- og ungeudvalget alligevel at uddelegere kompetencen til Vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud og Skole så ønsker vi, at der opstilles nogle meget klare og tydelige kriterier for, hvornår man kan søge en evt. afkortning af skoledagen. Brylle Landsbyordning Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Meget positivt, at der er mulighed for, at konvertere særskilt understøttende undervisning til 2-lærertimer Der bør skelnes mellem indskoling, mellemtrin og udskoling Beslutningsretten for om der skal konverteres, bør ligge hos den enkelte skoleleder/bestyrelse, da behov kan opstå ad hoc Behovet for merudgift i forhold til SFO tid bør indgå i overvejelserne på de enkelte skoler Der er et stor ønske om kortere dage for eleverne både i indskolingen og på mellemtrinnet Bekymring for børns leg, den bliver meget ofte brudt op, først efter skole, så efter kort tid i SFO. Legen ville være mere kontinuerlig, hvis SFO tiden var længere nogle dage. Verninge Landsbyordning Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Fællesbestyrelsen finder det meget hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen. Vi mener, at det vil kunne skabe højere faglig kvalitet i den enkelte

7 lektion, hvorved den enkelte elev oplever mere tid til faglig støtte. Nedsættelsen af den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Vi mener, at dette i de fleste tilfælde varetages bedst af minimum én lærer. Vi er med på at afkortning af undervisningstiden for 0-3 klassetrin vil medføre en merudgift i forhold til kravet om et gratis SFO-tilbud i samme tidsrum. Specialskoler Pilehaveskolen Bemærkninger fra skolebestyrelse og MED-udvalg; Pilehaveskolens MED udvalg har forståelse for begrundelserne for at uddelegere kompetencen til at træffe beslutning vedr. understøttende undervisning til Vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud & Skole. MED udvalget er imidlertid af den opfattelse, at disse begrundelser ikke umiddelbart kan bruges i forhold til Pilehaveskolen. Pilehaveskolen kan som specialskole have ganske særlige begrundelser for at afkorte undervisningstiden, som ikke nødvendigvis er identiske med begrundelser for de øvrige folkeskoler. Pilehaveskolen vil derfor ikke nødvendigvis være omfattet af et ensartet beslutningsgrundlag. Da Pilhaveskolen har egen kørselsordning, vil der heller ikke være behov for at koordinere buskørslen med de øvrige skoler i kommunen. På baggrund af ovenstående skal MED udvalget derfor anbefale, at kompetencen uddelegeres til skolelederen på Pilehaveskolen.

8 Skole- og fællesbestyrelser Bemærkninger; Vi støtter derfor, at skolerne får mulighed for at konverterer de timer, der er afsat til understøttende undervisning til timer med to voksne i klassen. Vi finder det dog unødvendigt bureaukratisk og ufleksibelt, at beslutningen om anvendelse af ordningen på den enkelte skole, skal tages centralt i forvaltningen. Vi ser ingen grund til, at beslutningsgrundlaget behøver at være ens skolerne imellem. Vi har fuld tillid til, at den enkelte skolebestyrelse/-leder kan tage beslutning vedr. understøttende undervisning på baggrund af en lokal vurdering af behovet. Mht. buskørsel, så har vi ligeledes tillid til, at man lokalt vil tage de fornødne hensyn i forhold sammenhængen mellem skoletiden og buskørsel. Mht. SFO, så er det også den enkelte skole, der har budgetansvar for SFO'en, og dermed skal fortage den nødvendige prioritering som følge af eventuel konvertering af den understøttende undervisning. Samlet mener vi altså ikke, at der er hold i argumenterne for at undlade at delegere kompetencen til den enkelte skole. Høringssvaret vedrører følgende skoler; Assensskolen, Brylle Landsbyordning, Huset Gummerup, Landsbyordningen Salbrovad, Pilehaveskolen, Tallerupskolen, Vissenbjerg skole, Aarupskolen.

9

10

11 Høringssvar vedr. Understøttende undervisning: Fra MED udvalget Meget positivt, at der er mulighed for, at konvertere særskilt understøttende undervisning til 2- lærertimer Der bør skelnes mellem indskoling, mellemtrin og udskoling Beslutningsretten for om der skal konverteres, bør ligge hos den enkelte skoleleder/bestyrelse, da behov kan opstå ad hoc Behovet for merudgift i forhold til SFO tid bør indgå i overvejelserne på de enkelte skoler Der er et stor ønske om kortere dage for eleverne både i indskolingen og på mellemtrinnet Bekymring for børns leg, den bliver meget ofte brudt op, først efter skole, så efter kort tid i SFO. Legen ville være mere kontinuerlig, hvis SFO tiden var længere nogle dage. Skrevet af Trine Traun

12 DRESLETTE LANDSBYORDNING - en levende helhed Snavevej Haarby Dir. tlf.: mobil /01/2016 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Assens Kommune Bestyrelsen i Dreslette Landsbyordning har følgende kommentarer til forslaget om understøttende undervisning: Bestyrelsen er af den holdning, at kompetencen til godkendelse af omkonvertering af tid til understøttende undervisning til to-voksenundervisning bør ligge hos skolelederen. Med venlig hilsen Jesper Andersen Formand for fællesbestyrelsen

13 Ebberup d Høringssvar vedr. understøttende undervisning Att.: Heidi Berg. Byrådet forslår, at kompetencen til godkendelse af hvordan den understøttende undervisning tilrettelægges, delegeres videre til vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud & Skole. I fællesbestyrelsen Ebberup mener vi helt klart, at denne kompetence skal delegeres ud til de enkelte skoler. Det er uden tvivl ude på skolerne, at man har overblikket over, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at tilrettelægge den understøttende undervisning, ud fra den elevgruppe man har eller eventuelle udfordringer, man ønsker at tage højde for. Det må prioriteres højere, at beslutningen ift. planlægningen af den understøttende undervisning giver mening i de enkelte klasser og på de enkelte skoler, fremfor at man ønsker at ensarte beslutningerne i hele kommunen. Mvh Fællesbestyrelsen Ebberup Karin Christiansen

14 Fællesinstitutionen Ebberup Børne- og Uddannelsesudvalget 18. december 2015 Høringssvar vedrørende understøttende undervisning MED-udvalget har på møde den 17. december behandlet Understøttende Undervisning. MED-udvalget anbefaler det foreliggende forslag. Med venlig hilsen Peder Haahr Formand Karin Bøgelund Slothuus Næstformand Skolevej Ebberup Kontaktperson: Charlotte Woxen

15 Glamsbjerg den 21. januar 2016 Høringssvar vedr. Understøttende undervisning. Skolebestyrelsen har drøftet høringsbrevet og sagsfremstillingen, og tilkendegiver at den synes det er ganske fint, at muligheden for at afkorte den understøttende undervisning, hvis der i stedet arrangeres 2- lærerordninger, men at det umiddelbart ikke er en mulighed som skolen påtænker at benytte sig af. MED-udvalget på skolen tilslutter sig denne opfattelse. Med venlig hilsen Lars Kofoed Skoleleder Glamsbjergskolen Glamsbjergskolen Kaj Nielsens vej 10, 5620 Glamsbjerg Tlf: Mail:

16 Gummerup den 12. januar 2016 Høringssvar vedr. Understøttende Undervisning Fra MED udvalget ved Landsbyordningen Gummerup har vi følgende kommentarer: Vi er glade for at loven åbner op for en afkortning af undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Vi stiller os dog undrende overfor, at kompetencen, når muligheden er til stede, ikke som en selvfølge uddelegeres til de enkelte skoleledere men vælges at tilkomme forvaltningen. Hver enkelt skoleleder har jo netop det nødvendige kendskab til de enkelte klasser, sådan at det netop bliver en individuel vurdering fra gang til gang, hvor det så sker efter indstilling fra klassens team, der jo kender eleverne bedst. En sådan individuel vurdering skal selvfølgelig bero på nogle synlige kriterier og både pædagogiske og faglige begrundelser, hvilket skolens leder er forpligtet på. At uddelegere kompetencen til forvaltningen giver for os at se en ensartethed, som jo netop ikke tager hensyn til specifikke pædagogiske og faglige hensyn. For os at se så skaber det unødig bureaukrati, ensartethed og strider mod den mangfoldighed, som er en af styrkerne i Assens kommunes skolevæsen. Vælger børne- og ungeudvalget alligevel at uddelegere kompetencen til Vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud og Skole så ønsker vi, at der opstilles nogle meget klare og tydelige kriterier for, hvornår man kan søge en evt. afkortning af skoledagen. Venlig hilsen MED-udvalget ved Landsbyordningen Gummerup

17 Haarby Skole d Høring vedrørende understøttende undervisning: MED udvalget på Haarby Skole mener, at det vil være godt med muligheden for at afkorte undervisningstiden, hvis der er problemstillinger i klassen og hvis der af den grund er dobbeltlærertimer. På vegne af MED udvalget Helle Hjorth, skoleleder Haarby Skole

18 Haarby Skole d Høring vedrørende understøttende undervisning: Skolebestyrelsen på Haarby Skole mener, at det vil være godt med muligheden for at afkorte undervisningstiden, hvis der er problemstillinger i klassen og hvis der af den grund er dobbeltlærertimer. På vegne af skolebestyrelsen Helle Hjorth, skoleleder Haarby Skole

19 Pilehaveskolen Til Børne- og Uddannelsesudvalget Assens kommune Sags id: Høringssvar vedr. Understøttende undervisning fra MED udvalget på Pilehaveskolen Pilehaveskolens MED udvalg har på møde den 14. januar 2016 behandlet sagsfremstillingen vedr. Understøttende Undervisning. Pilehaveskolen Stationvej Assens Kontaktperson: mekar Dir. tlf.: Pilehaveskolens MED udvalg har forståelse for begrundelserne for at uddelegere kompetencen til at træffe beslutning vedr. understøttende undervisning til Vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud & Skole. MED udvalget er imidlertid af den opfattelse, at disse begrundelser ikke umiddelbart kan bruges i forhold til Pilehaveskolen. Pilkehaveskolen kan som specialskole have ganske særlige begrundelser for at afkorte undervisningstiden, som ikke nødvendigvis er identiske med begrundelser for de øvrige folkeskoler. Pilehaveskolen vil derfor ikke nødvendigvis være omfattet af et ensartet beslutningsgrundlag. Da Pilhaveskolen har egen kørselsordning, vil der heller ikke være behov for at koordinere buskørslen med de øvrige skoler i kommunen. På baggrund af ovenstående skal MED udvalget derfor anbefale, at kompetencen uddelegeres til skolelederen på Pilehaveskolen. Venlig hilsen Mette Karlsson Formand for MED udvalget Stefan Lindhardt Næstformand for MED

20 Skallebølle Skole og Børnehave Kelstrupvej 80-84, 5492 Vissenbjerg Tlf.: SFO: Børnehave: Heidi Berg december 2015 Høringssvar vedr.: Understøttende undervisning Fællesbestyrelsen ved Skallebølle Skole og Børnehave har december 2015 behandlet Understøttende undervisning. Bestyrelsen er indforstået med at delegere kompetence fra byrådet til Skolechefen - til at godkende 2-lærer ordning og evt. reduktion af skoledagens længde. På Fællesbestyrelsens vegne Jan Christiansen Skoleleder

21 From: Toke Arndal Sent: 15 Jan :58: To: Heidi Berg Cc: 01C 01C;Mette Jensen;Søs Grytner;Camilla Bebe Madsen;Ann Baunbæk Hansen;Michael Kaznelson;Nicolai Rau Subject: Høringssvar vedr. understøttende undervisning Hermed høringssvar vedr. understøttende undervisning Vi mener generelt, at den enkelte skole skal have så meget frihed som muligt til at tilrettelægge undervisningen, så den passer bedst muligt til de lokale behov. Vi støtter derfor, at skolerne får mulighed for at konverterer de timer, der er afsat til understøttende undervisning til timer med to voksne i klassen. Det gælder både i indskolen og for de ældre klasser. Vi finder det dog unødigt bureaukratisk og ufleksibelt, at beslutningen om anvendelse af ordningen på den enkelte skole, skal tages centralt i forvaltningen. At kompetencen kun foreslås delegeret til forvaltningen begrundes med, at der bør være et ensartet beslutningsgrundlag, at der skal tages hensyn til busdrift ved kortere skoledag og merudgift til SFO. Vi er grundlæggende uforstående overfor denne argumentation. Vi ser ingen grund til, at beslutningsgrundlaget behøver at være ens skolerne imellem. Vi har fuld tillid til, at den enkelte skolebestyrelse/-leder kan tage beslutning vedr. understøttende undervisning på baggrund af en lokal vurdering af behovet.mht. buskørsel, så har vi ligeledes tillid til, at man lokalt vil tage de fornødne hensyn i forhold sammenhængen mellem skoletiden og buskørsel. Man er uden tvivl bedre bekendt med de lokale forhold, end man er centralt.mht. SFO, så er det også den enkelte skole, der har budgetansvar for SFO'en, og dermed skal fortage den nødvendige prioritering som følge af eventuel konvertering af den understøttende undervisning. Samlet mener vi altså ikke, at der er hold i argumenterne for at undlade at delegere kompetencen til den enkelte skole. Venlig hilsen Skole- og fællesbestyrelserne på Assensskolen Brylle Landsbyordning Huset Gummerup Landsbyordningen Salbrovad

22 Pilehaveskolen Tallerupskole Vissenbjerg Skole Aarupskolen

23 Tallerupskolens MED-Udvalgs høringssvar vedr.: Understøttende undervisning Tallerupskolens MED-Udvalg tænker, at det giver mest mening, at beslutningskompetencen i forhold til at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen delegeres til den stedlige skoleleder, da vedkommende kender de lokale forhold og behov. 7. januar 2016 Tallerupskolen Lilleskovvej Tommerup Venlig hilsen MED-Udvalgsnæstformand Tillidsrepræsentant og lærer Simon Gotthelf MED-Udvalgsformand Skoleleder Gitte Mogensen

24 Høringssvar vedr. Understøttende undervisning Tommerup Skoles MED-udvalg har behandlet sagsfremstillingen vedr. evt. afkortning af undervisningstiden gennem afkortning af understøttende undervisning mod at have 2 voksne i klassen. Kompetencen til at vurdere denne mulighed kan med fordel placeres hos skolelederen, som kender klassernes faglige og trivselsmæssige situation. Men i lyset af, at det pt. ikke ser særlig sandsynligt ud, at vi vil kunne bruge muligheden særlig meget, pga. krav om SFO-tilbud i samme tidsrum, som undervisningen afkortes og pga. tilstødende busudgifter, så kunne det være en ide at lade vicedirektøren være opsamlende/ koordinerende for evt. tiltag af denne art, så vi inspirerer og udvikler på området. Venlig hilsen MED-udvalget på Tommerup Skole Anne Titè, TR og Kirsten Møller, skoleleder

25 Høringssvar vedr. Understøttende undervisning Tommerup Skoles bestyrelse har drøftet sagsfremstillingen vedr. muligheden for evt. afkortning af understøttende undervisning mod at have 2 voksne i klassen. Kompetencen til at vurdere denne mulighed kan med fordel placeres hos den stedlige skoleleder, som kender klassernes faglige og trivselsmæssige situation. Men i lyset af, at det pt. ikke ser særlig sandsynligt ud, at vi vil kunne bruge muligheden særlig meget, pga. krav om SFO-tilbud i samme tidsrum, som undervisningen afkortes og pga. tilstødende busudgifter, så kunne det være en ide at lade vicedirektøren være opsamlende/ koordinerende for evt. tiltag af denne art, så vi inspirerer og udvikler området. Venlig hilsen Skolebestyrelsen Tommerup Skole Laura Greve Andersen, formand

26 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Høringssvar vedr. Understøttende undervisning Fællesbestyrelsen finder det meget hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen. Vi mener, at det vil kunne skabe højere faglig kvalitet i den enkelte lektion, hvorved den enkelte elev oplever mere tid til faglig støtte. Nedsættelsen af den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Vi mener, at dette i de fleste tilfælde varetages bedst af minimum én lærer. Vi er med på at afkortning af undervisningstiden for 0-3 klassetrin vil medføre en merudgift i forhold til kravet om et gratis SFO-tilbud i samme tidsrum. Godkendt af Fællesbestyrelsen

27 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Høringssvar vedr. Understøttende undervisning MED-udvalget finder det meget hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen. Nedsættelsen af den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Vi mener, at dette i de fleste tilfælde varetages bedst af minimum én lærer. Vi er med på at afkortning af undervisningstiden for 0-3 klassetrin vil medføre en merudgift i forhold til kravet om et gratis SFO-tilbud i samme tidsrum. Godkendt af MED-udvalget

28 Velfærdsstaben Til skoleledere, skolebestyrelser og MED-udvalg i Assens Kommune 2. december 2015 Understøttende Undervisning blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2015, hvor udvalget godkendte oplægget og sendte det i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg. Vi ser derfor frem til at modtage jeres høringssvar til Understøttende Undervisning. Høringssvarene bedes stilet til Heidi Berg på mail: - senest den 15. januar 2016 kl. 12:00. Den videre proces er herefter, at høringssvarene sammenskrives og præsenteres med henblik på fornyet behandling og godkendelse på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den. 29. februar Venlig hilsen Esben Krægpøth Vicedirektør Velfærd Dagtilbud og Skole Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Heidi Berg

29 Velfærdsstaben Sagsfremstillingen til Børne- og Uddannelsesudvalget vedlægges. Rådhus Allé Assens Kontaktperson: Heidi Berg Side 2 af 2

30 Sagsfremstilling Understøttende Undervisning 02. december 2015 I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Der vil generelt kunne ske en fravigelse for indskolingselever, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen. For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen. Det er en betingelse, at nedsættelsen af den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Godkendelse gives som udgangspunkt af Byrådet for et år af gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder. I Assens Kommune foreslås denne kompetence delegeret til Vicedirektør for Velfærd, Dagtilbud & Skole, med den begrundelse at ensarte beslutningsgrundlaget for afkortning af undervisningstiden. Tillige kræves det, at en eventuel afkortning af skoledagen koordineres med buskørslen i forhold til den enkelte skole. Afkortning af undervisningstiden for 0-3 klassetrin vil medføre en merudgift i forhold til kravet om et gratis SFO-tilbud i samme tidsrum. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender sagen vedrørende understøttende undervisning og herefter sendes sagen i høring i skolebestyrelser og Med-udvalg. Kontaktperson: Heidi Berg

31 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Skoledagens længde: Mulighederne for afkortning inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer Rammer for folkeskolens drift og undervisning Folkeskoleloven er en såkaldt rammelov, der udstikker nogle rammer for folkeskolernes drift og undervisning, som det er op til den enkelte kommune og skole at udfylde efter lokale prioriteringer, ønsker og behov. 13. januar 2016 Sags nr.: M.351 Folkeskoleloven indeholder bl.a. regler om, hvor mange timer eleverne skal undervises i løbet af et helt skoleår, og om hvilke læringsmål eleverne skal nå. Der er derimod ikke fastsat regler om, hvor mange skoledage der skal være i løbet af skoleåret, eller hvor lange de enkelte skoledage skal være. Kommunerne og den enkelte skole har inden for lovens rammer en væsentlig frihed til at tilrettelægge undervisningen, herunder skoledagens længde, med udgangspunkt i de konkrete elevers forudsætninger og behov. Med folkeskolereformen er der kommet endnu flere muligheder for at variere skoledagen for alle elever. Den ekstra tid til understøttende undervisning skal bl.a. med varierede tilgange til undervisningen bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte både de fagligt svage og fagligt stærke elever. I den understøttende undervisning kan skolen bl.a. arbejde med at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Tiden kan fx bruges på aktiviteter, der kobler teori og praksis. Med den åbne skole er der også skabt bedre muligheder for, at skolerne via partnerskaber med det lokale foreningsliv m.v. kan skabe en mere varieret undervisning.

32 2 Folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl for de mindste elever, ca. kl for de mellemste elever og kl for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. 16 b mulighed for at afkorte skoledagen I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Kommunalbestyrelsen kan altså vælge at godkende en nedsættelse af tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Bestemmelsen giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen. Der skal gives understøttende undervisning men omfanget er ikke nærmere fastsat. Kommunalbestyrelsen kan derfor i princippet godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene. Det vil sige, at hvis der ville have været fx fem timers understøttende undervisning om ugen på et klassetrin, så kan de personaleressourcer, man ville have brugt på fire timers understøttende undervisning, overføres til yderligere pædagogisk personale eller andet personale med relevante kvalifikationer i undervisningen i fagene, og skoledagen kan afkortes tilsvarende. Det er op til en lokal vurdering på den enkelte skole og i den enkelte kommune, om det i den konkrete situation vil være hensigtsmæssigt at nedskalere den understøttende undervisning til fordel for to voksne i klassen i form af lærere, pædagoger eller andet personale med relevante kvalifikationer.

33 3 Som eksempel kan nævnes, at der kan være tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, hvilket fx kan hænge sammen med store problemer med mobning, eller at klassen er sammenbragt. Et andet eksempel kan være, hvis en eller flere enkelte elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen. Det kan fx være tilfældet, hvis der er store problemer med uro i klassen, som har baggrund i sociale og emotionelle problemer, ADHD eller lignende blandt enkelte elever i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen på den pågældende skole. Godkendelse kan gives i op til 1 skoleår ad gangen. Det sikrer, at der løbende foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Understøttende undervisning Kommunerne har også stor frihed i forhold til, hvordan de ønsker at tilrettelægge den understøttende undervisning. Der er ikke fastsat minimumstimetal for den understøttende undervisning, sådan som der er til undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning er den tid, der er tilbage af den samlede undervisningstid, når tiden til undervisning i fagene og pauser i løbet af dagen er brugt. Det står kommunerne frit for at konvertere tid til understøttende undervisning til mere undervisning i fagene, hvis det findes mere hensigtsmæssigt. Den understøttende undervisning kan dog ikke fuldstændig afskaffes, da det er forudsat i folkeskoleloven, at den er der, men det vil fx være tilstrækkeligt, hvis eleverne kun har én lektion om ugen fx til evalueringssamtaler med eleverne om deres læringsmål. Lektiehjælp og faglig fordybelse Med indeværende skoleår er lektiehjælp og faglig fordybelse gjort til en integreret del af den øvrige skoledag. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan lægges som en del af undervisningen i fagene eller i den understøttende undervisning. Der er ikke noget krav om, i hvor lang tid eleverne skal gives lektiehjælp og faglig fordybelse det skal blot gives inden for den samlede undervisningstid som en integreret del af skoledagen.

34 4 En kommunalbestyrelse kan fx fastsætte rammer, hvorefter skolerne skal give lektiehjælp og faglig fordybelse som en naturlig opfølgning på hver enkelt lektion i (primært) de boglige fag, at lektiehjælp ikke skal lægges som en selvstændig blok i den understøttende undervisning, eller at der skal være tilstrækkeligt og relevant personale til stede. Kompetencen til at fastlægge rammerne for tilrettelæggelsen af lektiehjælp og faglig fordybelse vil også kunne uddelegeres til skolebestyrelsen og skolens leder. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal løfte alle elevers faglige niveau ved at eleverne tilbydes faglig træning, faglige udfordringer eller særlige, tilpassede turboforløb. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal byde på forskellige og differentierede læringsformer, fx læring gennem fysiske aktiviteter. Derudover skal eleverne have mulighed for at få hjælp til deres hjemmearbejde, og eleverne skal have mulighed for at øve sig i det, de har lært, eller fordybe sig i faglige emner. Det skal dog fremhæves, at en kommune eller skole, der gør brug af mulighederne for at reducere skoledagens længe, fortsat er forpligtet til at leve op til de indholdsmæssige krav til undervisningen, der er i folkeskoleloven, herunder kravet om bevægelse, åben skole og obligatoriske emner mv. Forsøg Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har i henhold til folkeskolelovens 55, stk. 1, mulighed for at godkende fravigelser fra loven, undtagen kapitel 1 (om folkeskolens formål) og kapitel 4 (om det undervisende personales kvalifikationer), hvis det sker som led i forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler. Der vil i så fald være tale om, at ministeren godkender en kommunalbestyrelses beslutning om at fravige loven som led i et tidsbegrænset forsøg, som kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre.

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar

Oversigt over indkomne høringssvar Oversigt over indkomne høringssvar 1. Høringssvar fra FællesMED Børn og Undervisning 2. Høringssvar fra Haarby Skole MED-udvalg 3. Høringssvar fra Haarby Skole bestyrelse 4. Høringssvar fra Gummerup Landsbyordning

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b

Læs mere

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev.

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til aflæggerbordet ved BUU-møde den 23. september 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 26. august 2015 fremsendt brev

Læs mere

Brug af 16b på Kildedamsskolen

Brug af 16b på Kildedamsskolen Brug af 16b på Kildedamsskolen De følgende sider sendes som svar på spørgsmål 1 og 2 I forhold til at svare på spørgsmål 3: - 16b timerne behandles ligesom alle andre timer. - 16b timerne opgøres ikke

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar til den reviderede IT strategi

Oversigt over indkomne høringssvar til den reviderede IT strategi 25. juni 2019 Sags id: 16/20606 Oversigt over indkomne høringssvar til den reviderede IT strategi 1. Brylle Landsbyordning Fællesbestyrelsen 2. Vissenbjerg Skole Skolebestyrelsen 3. Børnehusene i Tommerup

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Beskrivelse af klassen, herunder pædagogisk begrundelse for omlægningen af undervisningen:

Beskrivelse af klassen, herunder pædagogisk begrundelse for omlægningen af undervisningen: Ansøgningsskema vedr. afkortning af skoledagens længde - skoleåret 2016/17 Jf. folkeskolelovens 16a Dette ansøgningsskema udfyldes og sendes til skoleafdelingen, hvis skolen ønsker afkortning af skoledagens

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 Ansøger Kommunenavn: Assens Kommune Kontaktperson: Pædagogisk konsulent: Kirsten Thingholm, kithi@assens.dk 1. Beskrivelse af projekt (Kort beskrivelse

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model

Læs mere

Skabelon til evaluering af konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksen-ordning jf. folkeskolelovens 16b

Skabelon til evaluering af konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksen-ordning jf. folkeskolelovens 16b Skabelon til evaluering af konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksen-ordning jf. folkeskolelovens 16b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse

Læs mere

Udtalelse fra SaSA baseret på mødet i Flemløse 8. marts 2010. ÅBENT BREV TIL ASSENS BYRÅD: Kopi til forvaltningen Kære byrådsmedlemmer I Assens kommune har vi et godt skolevæsen! Vores børn klarer sig

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 125 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i BUU om afslag på Frederiksberg Kommunes

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 59 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Undervisningsudvalget Christiansborg

Undervisningsudvalget Christiansborg Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 224 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Høringssvar fra Brobyskolernes skolebestyrelse vedr. Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen

Høringssvar fra Brobyskolernes skolebestyrelse vedr. Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen Høringssvar fra Brobyskolernes skolebestyrelse vedr. Skoledagens sluttidspunkt i folkeskolen En hjørnesten i Skolereformen er en længere og mere varieret skoledag. Om denne nyskabelse i sidste ende giver

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og

Læs mere

Referent: Gitte Rask Cannon Afbud: Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?

Referent: Gitte Rask Cannon Afbud: Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? Mødetype: SKB Deltagere: Forældrevalgte Elevrepræsentanter Medarbejdere Skolens ledelse Dato og sted: 11/4 2016 19-21 Facilitator: Ivan Bährentz Referent: Gitte Rask Cannon Afbud: Emne (og ansvarlig) Hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Antal to-voksen-timer efter omlægningen: Alt andet lige øges antallet af to-voksen-timer med, hvad der svarer til nedsættelsen

Antal to-voksen-timer efter omlægningen: Alt andet lige øges antallet af to-voksen-timer med, hvad der svarer til nedsættelsen Klasse: Nuværende klassebetegnelse: 3a Hvor mange timer pr. uge nedsættes den understøttende undervisning: en time Beskrivelse af klassen, herunder pædagogisk begrundelse for omlægningen af undervisningen:

Læs mere

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse

Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse Punkt 9. Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse 2017-042293 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender en af de to beskrevne modeller for indførelse af samfundsfag

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen.

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen. 6. maj 2019 Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen. I den nye lov L226 vedtaget 2.maj 2019 justeres rammerne for folkeskolen med 13 initiativer, som

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold 1. Spørgsmål om rammerne for deltagelse... 2 1.1 Kan man søge om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske

Læs mere

Vedtægten: Høringssvarene har været behandlet af forvaltningen:

Vedtægten: Høringssvarene har været behandlet af forvaltningen: Bemærkninger til høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Høringssvarene har været behandlet af forvaltningen:

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning FællesMED-udvalg Børn og Undervisning Til Uddannelse, Børn og Familie 4. marts 2019 Sags id: 18/24980 Høringssvar til Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende

Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende undervisning mv. Generelle bemærkninger KL takker for muligheden for at komme med høringssvar. KL finder det positivt, at der nu

Læs mere

Folkeskolereformen - Understøttende undervisning.

Folkeskolereformen - Understøttende undervisning. Punkt 4. Folkeskolereformen - Understøttende undervisning. 2013-36153. Skoleforvaltningen indstiller Skoleudvalget godkender, skolerne ikke gives mulighed for konvertere understøttende undervisning til

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet

Læs mere

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole mener ikke, at

Læs mere

Referat af skolebestyrelsens møde den kl Mødested: Personalestuen

Referat af skolebestyrelsens møde den kl Mødested: Personalestuen Skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 18.1.2016 Referat af skolebestyrelsens møde den 11.1.2016 kl. 18.30-21.30 Mødested: Personalestuen Afbud fra: Iben Hansen,

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune Til Holstebro Kommune Att. Thomas Born Schmidt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg vil deltage under første punkt.

Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg vil deltage under første punkt. HVALSØ SKOLE SKOLEBESTYRELSEN 2018 Skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018 Kl. 18:30-21:00, lokale 37 Der vil blive serveret en let servering på mødet. Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Børne- og ungdomsudvalget udsatte på sit møde den 27. april 2016 behandlingen af en række ansøgninger

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Værdigrundlag og principper

Værdigrundlag og principper 10-03-2019 Lemtorpskolen Værdigrundlag og principper Skolebestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Lemtorpskolens værdigrundlag og principper for organisering, undervisningen, trivsel og samarbejde... 2 Værdigrundlag...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Notat om børnehaveklasselederne

Notat om børnehaveklasselederne Notat om børnehaveklasselederne Marts 2014 1. Baggrund Der har igennem en årrække været en tendens til et fald i antallet af medlemmer, der er børnehaveklasseledere. Samtidig medfører folkeskolereformen

Læs mere