Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden"

Transkript

1 BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1421 af 03/12/2015 Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. Ved en pakkerejse forstås en rejseydelse som defineret i 2, stk. 1, nr. 1-3, i lov om en rejsegarantifond. Stk. 2. Ved flytransport eller billeje i udlandet forstås en rejseydelse som defineret i 2, stk. 1, nr. 4 og 5, i lov om en rejsegarantifond. Anmeldelse og registrering 2. Dansk etablerederejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere må kun udbyde og sælge rejseydelser, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden, jf. 8, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond. 3. Til brug for registrering skal rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder benytte et af fonden udarbejdet skema. Stk. 2. Efter anmeldelsen vurderer Rejsegarantifonden, hvilken garantistillelse rejseudbyderen skal stille i henhold til Rejseudbyderen kan anmode om dispensation efter 8, stk. 8, eller 14 i lov om en rejsegarantifond eller fremsende dokumentation for, at garanti ikke skal stilles, jf. 8, stk. 9, i lov om en rejsegarantifond. En anmodning om dispensation skal indeholde en begrundelse og fornøden dokumentation for, at betingelserne for dispensation er opfyldt. Stk. 3. Samtidig med anmeldelsen skal rejseudbyderen og formidleren for en udenlandsk rejseudbyder indsende en oversigt, som skal indeholde alle relevante oplysninger om de rejseydelser, som rejseudbyderen og formidleren for en udenlandsk rejseudbyder udbyder. 4. Når fonden har modtaget en anmodning om registrering, afgør fonden snarest, om registrering kan ske. Stk. 2. Fonden kan i forbindelse med en anmodning om registrering kræve, at rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder skal indsende oplysninger om deres kapitalgrundlag, budgetter, prispolitik etc. med henblik på, at fonden kan vurdere virksomhedens økonomiske grundlag i forhold til den planlagte drift. Stk. 3. Kan fonden ikke foretage registrering inden 14 dage, efter anmeldelse er modtaget i fonden, underretter fonden rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder om årsagen hertil samt om, hvornår registrering kan forventes. Når registrering er foretaget, skal fonden samtidig hermed underrette den registrerede. Stk. 4. Fonden kan midlertidigt foretage registrering af en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder, mens fonden behandler en dispensationsanmodning. Når midlertidig registrering er 1

2 foretaget, skal fonden samtidig hermed underrette den registrerede. Afgør fonden, at den pågældende skal stille garanti, og er garantien ikke stillet inden en frist, der fastsættes af fonden, sletter fonden den pågældende fra registeret. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal fonden samtidig hermed underrette den pågældende herom og om konsekvenserne af sletningen. 5. Formidlere for dansk etablerede rejseudbydere skal ikke registreres i Rejsegarantifonden. Stk. 2. En virksomhed anses som formidler for en dansk etableret rejseudbyder, såfremt virksomheden videresælger rejseudbyderens rejseydelser, og det af udbudsmateriale, faktura mv. fremgår, at virksomheden er formidler for en rejseudbyder. Stk. 3. Fonden kan kræve en af fonden udarbejdet formular udfyldt af rejseudbyderen og formidleren for rejseudbyderen, hvoraf det fremgår, at formidleren for rejseudbyderen opnår fritagelse for registrering i fonden. Kapitel 2 Bidrag, garantistillelse, indberetning af nøgletal og regnskabsoplysninger 6. Dansk etablerederejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal en gang om året indbetale et administrationsbidrag til fonden. Bidraget består af et grundbidrag, som er ens for alle registrerede, og et bidrag, der fastsættes i forhold til rejseudbyderens eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyders omsætning, jf Administrationsbidraget fastsættes af fondens bestyrelse den l. juli hvert år og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 2. Administrationsbidraget forfalder til betaling den 1. september. 7. Dansk etablerederejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal i forbindelse med registrering i fonden betale et grundbidrag til fonden. Dette gælder også, såfremt en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder slettes fra registrering i Rejsegarantifonden, og efterfølgende ansøger om at blive registreret igen. 8. Såfremt udviklingen i fondens formue tilsiger det, kan der indføres et bidrag fra rejseudbydere af pakkerejser og formidler for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser til fondens formue jf. 9, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond. Fondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse, således at det udgør et fast beløb pr. deltager i en pakkerejse, der er omfattet af fondens dækning. Indføres bidraget, er rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser forpligtet til at indbetale dette til fonden, jf. dog 8, stk. 9, og 14 i lov om en rejsegarantifond. Stk. 2. Bidragspligten indtræder, når pakkerejsen påbegyndes. Stk. 3. Den registrerede skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til fonden over antal deltagere i de pakkerejser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal. Stk. 4. Fonden kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 3. Stk. 5. Bidrag til fondens formue forfalder til betaling med udgangen af et kvartal. Bidraget skal senest én måned og 10 dage efter kvartalets udløb være indbetalt til fonden. 9. Når en kunde har betalt et bidrag til en rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet og til en formidler for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet for dækning af Rejsegarantifonden, skal rejseudbyderen viderebetale bidraget til fonden jf. 9, stk. 3, i lov om en rejsegarantifond. Stk. 2. Fondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse, således at det udgør et fast beløb pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning. Fondens bestyrelse kan ikke fastsætte, at kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flytransport eller billeje i udlandet, ikke skal betale bidrag. 2

3 Stk. 3. Den registrerede skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til fonden over rejseydelser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal, hvor kunden har tilvalgt dækning af Rejsegarantifonden. Stk. 4. Fonden kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 3. Stk. 5. Bidrag betalt til en rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet og til en formidler for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet for dækning af Rejsegarantifonden forfalder til betaling med udgangen af det kvartal, hvor rejseydelsen påbegyndes. Bidraget skal senest én måned og 10 dage efter kvartalets udløb være indbetalt til fonden. 10. Betales administrationsbidrag, bidrag til fondens formue og bidrag betalt for dækning af Rejsegarantifonden vedrørende flytransport og billeje i udlandet ikke rettidigt, udsender fonden et påkrav, hvoraf det fremgår, at manglende betaling kan få de i stk. 2 nævnte konsekvenser, at der opkræves et ekspeditionsgebyr samt at der påløber renter. Stk. 2. Såfremt fonden ikke senest 14 dage efter, at påkrav er udsendt, har modtaget det skyldige beløb, kan fonden søge sig fyldestgjort i den stillede garanti, jf. 11 og 12. Fyldestgøres fonden ved hjælp af den stillede garanti, skal fonden samtidig hermed give rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder skriftlig oplysning samt give den pågældende en frist på 14 dage til at reetablere garantien. Er garantien ikke reetableret inden denne frist, kan fonden slette rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder fra registrering i Rejsegarantifonden. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal fonden samtidig hermed underrette den pågældende herom og om konsekvenserne heraf. Stk. 3. Betales administrationsbidrag og bidrag til fondens formue ikke rettidigt, påløber der renter fra forfaldsdag. Renten fastsættes til en månedlig rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned efter forfaldsdagen, dog mindst 50 kr. pr. kvartal. Stk. 4. Fonden kan opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som fonden udsender efter stk. 1 og Rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser skal over for fonden stille en garanti, der er afhængig af den til kunderne fakturerede omsætning for pakkerejser, jf. 8, stk. 5 og 7, i lov om en rejsegarantifond. Stk. 2. Uanset stk. 1 og stk. 4 kan fonden i overensstemmelse med 14 og 19 i lov om en rejsegarantifond fastsætte, at garantien skal have en anden størrelse. Stk. 3. Det fremgår af 8, stk. 4, i lov om en rejsegarantifond, at garantiens størrelse beregnes efter den til kunderne fakturerede omsætning af rejseydelser de seneste fire kvartaler. Såfremt rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser modtager betaling fra kunderne, uden at der udskrives en egentlig faktura, skal sådanne indbetalinger medregnes som faktureret omsætning i det pågældende kvartal. Stk. 4. Nystartede rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser skal ved registreringen stille en garanti, der er afhængig af den i de fire første kvartaler budgetterede omsætning af de af lovens omfattede pakkerejser, jf. lovens 8, stk. 5 og 7. Såfremt den fakturerede omsætning overstiger den budgetterede årsomsætning, inden der er forløbet fire kvartaler, skal rejseudbyderen stille garanti i overensstemmelse med lovens 8, stk. 5 og 7, i forhold til den fakturerede omsætning. Stk. 5. Indebærer 8, stk. 5 eller stk. 7, i lov om en rejsegarantifond, at der skal ske forhøjelse af garantien, skal den registrerede af egen drift forhøje garantien. En sådan forhøjelse skal være sket over for fonden senest én måned og 10 dage efter udgangen af det kvartal, der udløser den forhøjede garanti. Stk. 6. Ønsker en rejseudbyder af pakkerejser eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser i tilfælde af omsætningsnedgang hel eller delvis frigivelse af garantien, skal anmodning skriftligt rettes til fonden. Fonden kan kræve, at der fremlægges revisorerklæring, jf. 18, stk. 1, der angår de fire 3

4 kvartaler, som berettiger til, at garantien nedsættes. Bestemmelsen i 16 om opsigelse og ophør i lov om en rejsegarantifond finder tilsvarende anvendelse. 12. Rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet skal over for fonden stille en garanti i forhold til deres omsætning på konkursbeskyttede rejser jf. 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond. Stk. 2. Rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for udenlandske rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet skal i overensstemmelse med 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond indtil 1. januar 2011 stille garanti i forhold til 25 pct. af deres årlige omsætning på flytransport eller billeje i udlandet til privat brug. Stk. 3. Nystartede rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet skal i overensstemmelse med 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond ved registreringen stille en garanti i forhold til 25 pct. af den i de fire første kvartaler budgetterede omsætning af flytransport eller billeje i udlandet til privat brug. Stk. 4. Ønsker en rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet, i tilfælde af at færre kunder tilvælger dækning af rejsegarantifonden, hel eller delvis frigivelse af garantien, skal anmodning skriftligt rettes til fonden. Fonden kan kræve, at der fremlægges revisorerklæring, jf. 16, stk. 1. Bestemmelsen i 16 om opsigelse og ophør i lov om en rejsegarantifond finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Uanset stk. 1 og stk. 4 kan fonden i overensstemmelse med 14 og 19 i lov om en rejsegarantifond fastsætte, at garantien skal have en anden størrelse. Rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan dog højst stille en garanti på 100 mio. kr. jf. 8, stk. 6, i lov om en rejsegarantifond. 13. Rejseudbydere, der udbyder både pakkerejser, jf. 11, og flytransport og billeje i udlandet, jf. 12, skal stille én garanti i forhold til den samlede omsætning af rejseydelser omfattet af fondens dækning, det vil sige pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet, jf. lovens 8, stk. 5, 6 og En rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder kan, jf. 8, stk. 3, i lov om en rejsegarantifond, stille garanti ved deponering af andre tilsvarende aktiver. Ved tilsvarende aktiver forstås statsobligationer samt obligationer, der er udstedt af et finansielt institut, der er under tilsyn af Finanstilsynet eller en lignende tilsynsmyndighed. Dette gælder kun, hvis aktiverne er noteret på en fondsbørs og pantsat til fordel for Rejsegarantifonden. Stk. 2. Ved garantistillelse med aktiver efter stk. 1 medregnes aktivernes værdi med 90 pct. af deres kursværdi. Er den aktuelle kursværdi højere end aktivets nominelle værdi medregnes 90 pct. af den nominelle værdi. Stk. 3. Stilles garantien ved deponering af aktiver, jf. stk. 1, skal der med garantistillelsen vedlægges en fortegnelse over de aktiver, der er stillet som garanti. Senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal skal fonden desuden modtage depotudskrift til dokumentation af aktivernes værdi. Modtager fonden ikke depotudskriften, eller konstaterer fonden, at 90 pct. af aktivernes kursværdi/nominelle værdi udgør mindre end garantibeløbet i henhold til 8, 14 eller 19 i lov om en rejsegarantifond, kan fonden bestemme, at aktivernes værdi fremover skal medregnes med 75 pct. af deres kursværdi/nominelle værdi. 15. Den registrerede rejseudbyder af pakkerejser skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til Rejsegarantifonden over: 1) den for det pågældende kvartal til kunderne fakturerede omsætning inklusiv eventuel flycharteromsætning ved salg af pakkerejser, der er omfattet af lov om en rejsegarantifond og 2) den til kunderne fakturerede flycharteromsætning i det pågældende kvartal. Stk. 2. Fonden kan dispensere helt eller delvist fra stk. 1. 4

5 16. Den registrerede rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til Rejsegarantifonden over: 1) antal deltagere i de rejseydelser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal, og som har tilvalgt dækning af Rejsegarantifonden og 2) den for det pågældende kvartal fakturerede omsætning til kunder, der har tilvalgt dækning af Rejsegarantifonden. Stk. 2. Fonden kan dispensere helt eller delvist fra stk En rejseudbyder og en formidler for en udenlandsk rejseudbyder skal i forbindelse med aflæggelse af sin årsrapport, jf. årsregnskabslovens og skattekontrollovens regler herom, indberette følgende til fonden: 1) virksomhedens dækningsgrad (omsætning fratrukket omkostningerne ved rejseydelsen i pct. af omsætningen), 2) virksomhedens likviditetsgrad (forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld) og 3) virksomhedens soliditetsgrad (egenkapitalens andel af aktivernes sum) Stk. 2. Indberetningen skal ske i den i 18 nævnte erklæring. 18. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal samtidig med aflæggelse af årsrapport foranledige, at en registreret eller statsautoriseret revisor indsender en erklæring til fonden. Dette gælder uanset om rejseudbyderen kan undlade at lade årsregnskabet revidere, jf. 135 i årsregnskabsloven. Revisorerklæringen skal indeholde oplysning om, at de kvartalsvise opgørelser, som den registrerede for det afsluttede kalenderår har indsendt til fonden, jf. 15 og 17, og de indberettede nøgletal, jf. 16, er kontrolleret af revisoren. Stk. 2. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med en på Rejsegarantifondens hjemmeside offentliggjort erklæring og indsendes elektronisk via Stk. 3. Fonden kan helt eller delvist dispensere fra stk. 1 og 2. Fonden kan i særlige tilfælde bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger ikke skal kontrolleres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 19. Modtager fonden ikke de i 8, stk. 3, 9, stk. 3 og l5-18 nævnte oplysninger mv. rettidigt, jf. fristerne for indsendelse af årsrapport til det offentlige, udsender fonden en rykkerskrivelse til rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder. Rykkerskrivelsen skal indeholde oplysning om, at manglende indsendelse af oplysningerne mv. kan medføre, at rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder slettes fra registrering i Rejsegarantifonden. Har fonden ikke modtaget oplysningerne mv. inden 14 dage efter, at rykkerskrivelse er udsendt, kan fonden slette rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder fra registrering i Rejsegarantifonden. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal fonden samtidig hermed underrette den pågældende om sletningen og om konsekvenserne heraf. Stk. 2. Fonden kan opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som fonden udsender efter stk. 1. Kapitel 3 Klageadgang 20. Fondens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet i det omfang det følger af 24 i lov om en rejsegarantifond. Kapitel 4 Ikrafttrædelse 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar

6 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 503 af 9. juni 2004 om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden ophæves den 1. januar Forbrugerstyrelsen, den 16. december 2009 TANJA FRANCK / Signe Schmidt 6

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 9. juni Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. 7. juni Nr. 753.

Lovtidende A Udgivet den 9. juni Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. 7. juni Nr. 753. Lovtidende A 2018 Udgivet den 9. juni 2018 7. juni 2018. Nr. 753. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

Frederiksberg, den 18. maj 2018

Frederiksberg, den 18. maj 2018 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsen vej 35 2500 Valby Att.: Tina Madsen Frederiksberg, den 18. maj 2018 Høringssvar vedrørende lov om ændring af rejsegarantifondsloven Danmarks Rejsebureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) (Sammensatte rejsearrangementer og

Læs mere

Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) LOV nr 1678 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 17/04546 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 1)

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 1) LBK nr 1023 af 03/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 18/04596 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning 1 I bekendtgørelse nr. 1483 af 2. december 2016 om en indskyder- og investorgarantiordning foretages følgende ændringer:

Læs mere

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed LOV nr 375 af 01/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1069-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 10. juli Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 1) 3. juli Nr

Lovtidende A Udgivet den 10. juli Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 1) 3. juli Nr Lovtidende A 2018 Udgivet den 10. juli 2018 3. juli 2018. Nr. 1023. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond 1) Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 3.

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion

Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion BEK nr 1131 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13-00599 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende:

Rejsegarantifondens afgørelse har følgende indhold: Fonden skal herefter oplyse følgende: Kendelse af 22. april 1999. 98-103.251. Ikke pligt for Vandreforeningen Fodslaw til at stille garanti og betale bidrag m.v. til Rejsegarantifonden. Lov om en rejsegarantifond 25, stk. 5. 6 og 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse samt Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse samt Garantitekst Færdselsstyrelsen Postboks 110 2770 Kastrup Tlf.: 7221 8899 info@fstyr.dk Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse samt Garantitekst Generelt: I henhold til 6, stk. 1, i bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019

BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-355 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Grønland om godkendelse som adoptant BEK nr 457 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER 26. juni 2018 Detail & Distribution 18/07653 ENJE, NOJ RESUMÉ 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere