UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - December << Side Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012. << Side 10-11. Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave"

Transkript

1 Utterslevhøj Grundejerforening - December 2012 UG Nyt << Side Gode råd og godt fremmøde på tryghedsvandring Side 8-9>> UG på besøg i Ries regnvandshave Formanden gør status på DONGs gravearbejde >> side 2-4 Trafiktælling på Mosesvinget >> side 7 Nyt & Nyttigt >> side 12 1

2 Status på nedgravning af el-ledninger Efter et massivt og vedholdende pres fra grundejerforeningen er nogle af de skader, som er opstået i forbindelse med DONGs gravearbejde, nu blevet udbedret. Men der er stadig et stykke vej, før vores fortove atter ligner sig selv. Fx er der er skader på en tredjedel af fliserne, komprimeringen er ikke tilstrækkelig, og asfaltbelægningerne er trykket af gravkøer. Grundejerforeningens formand, Hans Bo Larsen, har ført et skarpt tilsyn med gravearbejdet. Her beretter han om forløbet. Af Hans Bo Larsen formand for Utterslevhøj Grundejerforening Efter beslutning i bestyrelsen har jeg ført tilsyn med graveprojektet for at sikre, at fortovene og området blev afleveret i samme stand, som før projektet begyndte og dermed følge projektet fra start til slut. Og hvordan er det så gået med Dongs projekt i Utterslevhøjs område indtil videre? Det kan siges kort: Ikke godt nok. Men vi er ikke færdige med opsamling og udbedring af skader der er opstået, så der er fortsat plads til forbedringer. Fliserne blev kastet rundt I projektet skal Dong og Kemp & Lauritzen sikre, at arbejdet bliver udført fagligt korrekt, og de skal dokumentere det med procesbeskrivelser, kvalitetskontroller m.m., som stemmer overens med gravetilladelsen. Københavns Kommunes projektleder og tilsynsførende skal så sideløbende sikre, 2

3 at Dongs dokumentation er i orden og desuden foretage stikprøvekontroller af arbejdet på fortovet for at sikre, at det bliver udført efter forskrifterne. Det har ikke været muligt for mig at få lov at kigge med i papirerne. Derfor lagde jeg ud med at fokusere på udgravningerne før, under og efter arbejdet. Her fik jeg en hurtig og ubehagelig opvågning: Fliserne blev kastet rundt med en gravkoskovl og genlagt på ren lerfyld uden et bærelag overhovedet og uden den nødvendige komprimering i hele dybden. Enhver, der bare havde fået et ½-times kursus i lægning af havefliser ville være klar over, at den var helt gal. Afbrød møderækken og løb fra aftaler Det var en rigtig dårlig begyndelse at være vidne til og Kemp & Lauritzens tilsynsførende var en helt passiv medspiller på graveholdenes banehalvdel. Jeg forlangte og fik også ugentlige møder med Dong med referater, billeddokumentation m.v. Mine påbegyndte prøveopgravninger med billeddokumentation blev imidlertid for belastende for Kemp & Lauritzens folk, så de afbrød møderækken og løb fra de aftaler, der var indgået. Efter halvanden måned og ni møder uden de ønskede resultater ophørte møderækken, og kontakten var efterfølgende på mails - mange mails - med kommunens tilsynsførende. Forbedringer udført under pres Desværre har fortovsejerne eller deres repræsentant ikke nogen medbestemmelse eller aktionsret i projektet. Som vejmyndighed kan kommunens tilsynsførende gribe ind og justere, og et stykke af vejen er han forpligtet til at høre på grundejernes indsigelser, men ikke til at følge deres forventninger eller krav. >>>> fortsættes 3

4 Kvaliteten af arbejdet blev - trods alt - løftet som følge af det kommunale tilsyns mere aktive deltagelse. En stor del af flisebelægningen blev omlagt og på nogle strækninger blev der desuden tilført stabilgrus i det genetablerede bærelag. Forbedringer generelt i udførelsen skete først, når Københavns Kommunes tilsyn - på baggrund af det billedmateriale tilsynet fra Utterslevhøj leverede - fremlagde forslag til løsninger. Løsninger som Kemp & Lauritzen efterfølgende negligerede i flere omgange. Vil aflevere mangelfuldt arbejde Men fortsat resterer der skader på 1/3-del af fliserne, komprimeringen er ikke tilstrækkelig, og asfaltbelægningerne er skadet og trykket af gravkøerne, der har arbejdet på fortovet. Dong der har Kemp & Lauritzen som underentreprenør, som igen har egne underentreprenører søger nu at aflevere et mangelfuldt arbejde uden kvalitet og nødvendig faglig udførelse. De har tilsidesat gravetilladelsens lovfæstede betingelser, herunder at aflevere et fortov i samme stand som modtaget. Synsmæssigt ligger selve fliserækkerne nogenlunde efter at være omlagt 2 til 3 gange. Følgeskader overvåges Vores 8 private fællesveje har nu været gennem den 1. aflevering. Tilsynet og bestyrelsen har en liste med helt generelle mangler i udførelsen, som er afleveret til vejmyndigheden i Københavns Kommune. Før den er behandlet færdigt er projektet ikke afsluttet. Listen kan inden længe findes på under Forening/vej, Dong projektet. Fremadrettet skal fortovsstrækningerne gennemgås med Dong og den tilsynsførende fra kommunen i 2013 og Efter skøn - og hvis vi ser dem på den 4 kilometer vandretur - vil nogle af de følgeskader der konstateres blive udbedret af Dong. Men vær opmærksom på, at ifølge fagfolk vil sætninger forårsaget af manglende bærelag under fliserne og utilstrækkelig komprimering samt afskalninger på skadede fliser optræde i stort omfang mange år frem. 4

5 Sidste nyt: Stormøde om DONGs gravearbejde Som en af de første grundejerforeninger i København har UG fået besøg af DONGs gravehold. Det har været en udfordring, og vores formand, Hans Bo Larsen, delte sine erfaringer med andre grundejerforeninger på et stormøde. Her deltog også politikere fra Borgerrepræsentationen - men DONG og forvaltningen meldte afbud. Af Søren Sørensen, kasserer i Utterslevhøj Grundejerforening Den 21. november deltog Utterslevhøj Grundejerforening (UG) i et stormøde arrangeret af grundejeren.dk, som er paraply-forening for en række københavnske grundejerforeninger. DONG og Københavns Kommunes teknikforvaltning, der er kontrolmyndighed, var inviteret, men havde begge meldt afbud på forhånd. Det er skuffende, men illustrerer meget godt, at man fra hverken DONG eller kommunens side er specielt stolte af det arbejde, der er udført indtil nu. Til gengæld var to politikere fra Borgerrepræsentationen, nemlig Lars Weiss (A) og Jakob Næsager (C), fra Teknik- og Miljøudvalget mødt frem. De lyttede gerne til grundejernes erfaringer. >>>> fortsættes Mødet blev holdt i Vanløse for ca. 70 deltagere. Undervejs holdt UGs formand, Hans Bo Larsen, et godt indlæg om erfaringerne fra DONGs projekt. UG er en af de første grundejerforeninger i København, der har fået besøg af DONG, så derfor lyttede deltagere fra andre foreninger interesseret med. Både 5

6 >>>> fortsat fra forrige side Politikere vil stille spørgsmål De to politikere fortalte bl.a., at DONG er ledningsejeren, og når DONG beder om en gravetilladelse, så skal Københavns Kommune give den. Desuden fører kommunen som sådan ikke tilsyn med DONG, men med DONGs egenkontrol. Dvs. at DONG skal kontrollere sig selv og udfylde en rapport om sit eget arbejde, som kommunen så vil tjekke fra tid til anden hvis der er ressourcer til det. Når DONG har færdigmeldt arbejdet i et område, har kommunen og grundejerforeningen kun 10 dage til at vurdere, om arbejdet er udført tilfredsstillende og til at gøre indsigelser overfor DONG. Den korte indsigelsesperiode samt DONGs ringe kvalitet i arbejdet indtil nu er begge forhold, som de to politikere nu vil rejse i Teknik- og Miljøudvalget og fremsætte som spørgsmål til borgmesteren på området. Bestyrelsen skal godkende din byggetilladelse Som nævnt i april-nummeret af UG Nyt skal bestyrelsen altid have en kopi af din byggeansøgning til gennemsyn og godkendelse, når du søger kommunen om tilladelse til at bygge nyt eller bygge til. Bestyrelsen er i den forbindelse blevet spurgt, hvorvidt naboer skal spørges ved byggeri. Naboer skal kun spørges, hvis kommunen skal give dispensation. I så fald vil der forekomme en nabohøring arrangeret af kommunen. Det kan f.eks. ske, hvis byggeprocenten overskrides, hvis der planlægges at bygge for højt eller for tæt på skel og lignende. Hvis byggeriet overholder gældende regler, skal naboer altså ikke spørges. Men derfor anbefaler bestyrelsen alligevel, at man som bygherre ved ny- og tilbygning er åbne omkring byggeprojektet og indvier de omkringboende i planerne for byggeriet. 6

7 Trafiktælling på Mosesvinget Af Jerrik Andersen, Mosesvinget 80, tlf , mobil januar 2012 trådte en ny Privatvejslov i kraft. Den betyder, at hvis der på en privat fællesvej er mere end 50% gennemkørende trafik, så skal kommunen nedbringe den gennemkørende trafik til under 50% eller alternativt overtage den private fællesvej. Efter en underskriftsindsamling hos grundejere på vejen gennemførte Københavns kommune den 20. Juni 2012 en trafiktælling på Mosesvinget (og den ene side af Lærkebakken). Det viste sig, at der i tidsrummet ud af i alt køretøjer var 422 ikke-gennemkørende køretøjer og gennemkørende køretøjer hvilket svarer til 73% gennemkørende trafik. Center for Trafik i Københavns kommune har som behandlende myndighed bl.a. skrevet følgende torsdag 15. November 2012: Center for Trafik har besluttet, at der skal foretages en grundig trafikal vurdering af de samlede trafikale forhold i området, så det kan belyses om Mosesvinget har en sådan trafikal betydning for den almene trafik i Københavns Kommune, at det berettiger til at vejen bør overtages som offentlig vej eller kommunen skal nedbringe trafikken jf. privatvejlovens 58 stk.3. Vi skal i den forbindelse indhente yderligere oplysninger med hensyn til den samlede trafik i og omkring Mosesvinget. Desuden skal vi have belyst tidligere og fremtidig trafikplanlægning i området, herunder bl.a. foretage vurderinger af forbindelser til det offentlige vejnet. Indhentning af disse oplysninger kan være omfattende, så der kan på nuværende tidspunkt først forventes svar i løbet af første kvartal Om tilbagemeldingen indeholder nye overvejelser eller et eller flere konkrete forslag vides ikke, men tilbagemeldingen vil ske til undertegnede og jeg vil holde jer opdateret i kommende numre af UG-nyt. 7

8 Åbent hus i Ries Regnvandshave Omlægning af regnvandet er noget forholdsvis nyt, men på Harespringet 24 har Rie og familie lavet en omlægning af regnvandet. Den 23. september åbnede de haven for UG for at vise, hvordan det fungerer, og her introducerer Rie idéen bag opsamling af regnvand i haverne. Af Rie Birk Lauritsen, Harespringet 24 Når det regner rigtig meget, er der mange af os i UG, der har oplevet at få vand i kælderen. Ikke bare vand, men kloakvand. Det er ikke lækkert, og vi KAN gøre noget for at hjælpe hinanden her i foreningen. Men regnvandet behøver slet ikke at komme i kloakkerne. Regnvand er rent, og vores haver har brug for vand, og vores faldende grundvandstand i København har brug for nye forsyninger af rent vand og Utterslev Mose, der er Danmarks mest forurenede sø, kunne have gavn af rent regnvand. Vores eget regnvand Som borgere kan vi sørge for at beholde vores eget regnvand på egen grund. Hvis alle gjorde det, ville ingen få vand i kælderen. Egentlig er det meget simpelt. Lad vandet fra tagrenderne løbe ud i haven i stedet for i kloakken. Man behøver ikke at grave faskiner ned. Vandet kan fint bare løbe ud på en græsplæne eller i et bed. Kommunens krav om afstande til naboer, kældre osv. skal overholdes, og der skal være plads til 8

9 nogle kubikmeter vand, men en typisk 10x10 meter græsplæne kan ganske let rumme 10 m3 vand. Hvis den ligger nogle få meter fra huset, er det et oplagt sted at føre regnvandet hen. Når det regner rigtig meget, vil der ligge nogle få cm vand på plænen, som så siver væk i løbet af en dag eller to. Indtil 31. december 2012 kan man søge om at få anlægsudgifterne til en omlægning dækket af kommunen. Fælles indsats I UG kunne vi også se på de store mængder regnvand fra vejarealerne. Vi bor i et kuperet område, hvor vandet løber ned af vejene og ligeså godt kunne ende direkte i Utterslev Mose eller på Stefans boldbaner og Enemærket. Det ville være et spørgsmål om at sænke nogle kantsten og afproppe nogle af ristene i vejen. Med forholdsvis små midler kunne vi gøre en stor forskel i vores forening. Kom og ring på Til dem der ikke kunne være med til åben-have arrangementet den 23. september, er der altid mulighed for at ringe på og spørge, om man må se anlægget. Vi viser gerne vores anlæg frem og tager en snak om erfaringerne, og vi vil også gerne høre fra andre i området, som har lavet noget tilsvarende. I UG kunne vi godt gå lidt i forvejen ved at overveje, hvad vi kunne gøre i vores område, med de muligheder vi nu har. Hvis du er interesseret enten i at omlægge regnvandet i egen have eller i at undersøge, hvad vi i fællesskab kan gøre for vores område, så kontakt Rie Birk Lauridsen, Harespringet 24, tlf eller mail: 9

10 Tryghedsvandring forebygger indbrud Den 9. oktober havde UG besøg af to repræsentanter fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og to politibetjente, der gik rundt i kvarteret med 35 af grundejerforeningens medlemmer. Har du været så uheldig at have haft indbrud, så kontakt DKR efterfølgende på telefon Så sender de en konsulent ud der giver gode konkrete tips til hvordan dit hus fremover undgår nye indbrud. Af Søren Sørensen, kasserer i Utterslevhøj Grundejerforening Undervejs på Tryghedsvandringen stoppede vi og kiggede på flere huse, og repræsentanterne fra DKR gav flere gode tips til, hvordan man kan forebygge indbrud på sit eget hus. De vigtigste råd er samlet i vedlagte foldere. Indbrudsforebyggelse er topprioritet hos Politiet i København for at skabe en mere tryg og sikker by. I Danmark var der i indbrud, som kostede forsikringsselskaberne 2,1 mia. kroner. Hvis der har været gode ting at hente et sted for tyven, så kommer han oftest tilbage efter 3-6 måneder når han regner med at tingene er genanskaffet. Derfor er det vigtigt at forebygge nye indbrud. Ring 112, hvis du observerer et indbrud, der er i gang. Ring 114, hvis der har været indbrud, og tyven er væk. Et indbrud tager i gennemsnit kun 2 minutter så gør det så svært som muligt for tyven at komme ind og komme rundt i huset. Annoncér aldrig på telefonsvarer, mail, Facebook o.l., at du er bortrejst. 10

11 Er du bortrejst, så få naboer og genboer til at kigge efter dit hus, slå græs i forhaven, rydde sne på fortovet og i indkørslen om vinteren, putte affald i skraldebøtter og i det hele taget få huset til at se beboeligt ud mens du er væk. Og et råd fra UG s side: Har du haft indbrud, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne på telefon eller på mail Undertiden kommer indbrud i bølger i vores område og derfor er det godt hvis bestyrelsen kan nå at udsende advarselsmails til alle os i foreningen om at holde et vågent øje. Tilmeld dig UG Nyhedsbrev på ugnyt.dk og send også gerne en mail til med din mail adresse, så vi kan få opdateret foreningens kartotek. 11

12 NYTTIGT Håndværkerfradrag Du kan få et skattefrit fradrag for en lang række forbedringer og serviceopgaver på din bolig. Arbejdet skal være udført senest 31. december Herefter bortfalder fradraget. Fakturaen skal bl.a. indeholde dit CPR-nummer og håndværkerens CVR-nummer. Når du har modtaget fakturaen, indberetter du det fradragsberettigede beløb til SKAT. Læs mere på Skru ned for varmeregningen Regulér dit fjernvarmeanlæg her i vintersæsonen og spar penge. Se hvordan i bladet Grundejeren: NYT & Tilskud til solcelleanlæg Regeringen har indgået en aftale med Venstre, DF, Enhedslisten og Konservative om en fremtidig ordning for solceller. Aftalen betyder, at solcellestøtten til danskere med eget parcelhus bliver sat ned. Anlæg, der er blevet installeret i 2012, kan fortsætte med de nuværende støtteregler i 20 år. Læs mere på fx Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening Se skriv til os på eller kontakt: Hans Bo Larsen (formand), Storkebakken 28 tlf Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27. tlf Elin Hausle Ebbesen, Storkebakken 41. tlf Hanne Rasmussen, Nebbegårdsbakken 10. tlf Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9. tlf Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 23. januar 2013

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013 UG Nyt Side 8-9 Naboskab, fællesskab og tip til gode skraldevaner Side 10-11 Værd at vide om vores veje Highlights fra generalforsamlingen side 2-3 Quiz: kender

Læs mere

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011. Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen

Nyt. Her er den nye bestyrelse. Highlights fra generalforsamlingen. En formands fortælling - med Hans Bo Larsen UG Nyt Her er den nye bestyrelse Highlights fra generalforsamlingen En formands fortælling - med Hans Bo Larsen Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2014 1 Stop indbrud! Fortæl naboerne, når du rejser

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

grundejeren dk F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n April/maj 2005 Nr 1 Fællesforeningens Repræsentantskabsmøde 2005 finder sted hos R98 den 19

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd...

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd... F æ l l e s f o r e n i n g e n Valby Have a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 22 September 2012 Fra vor egen verden... side 3 Fokus på Valby Have... side 4-5 Møde med Den kriminalpræventive

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer.

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer. December 2010 Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret - efterfulgt af foreningsinformationer. KILDEN 1 ENERGIGRUPPEN. Energigruppen, som blev etableret efter sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere