Klima tilpasning. Kommuneplan llæg nr. 13 Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima tilpasning. Kommuneplan llæg nr. 13 Kommuneplan 2010-2022"

Transkript

1 Klima tilpasning Thisted Kommune Kommuneplan llæg nr. 13 Kommuneplan

2 Indhold 1. Indledning Hvad er en klima lpasningsplan? 4 Retningslinjer 6 Hvad kan man som borger forvente og hvad kan man selv gøre? 8 Kommunens plan for a jælpende indsats ved højvandesitua oner 10 Samarbejde mellem Thisted Kommune og Thisted Vand A/S 11 Strate sk Bydesign 12 2 Redegørelse og struktur Forholdet l andre planer 16 Forudsætninger og metode 18 Klima lpasningsplanens lblivelse 20 Planens fokus 22 Værdikortlægning 24 Risikokortlægning 24 Udpegelse af risikoområder 26 Prioritering af indsatser for klima lpasning 28 Kommuneplanrammerne 30 Rammer for lokalplanlægning Kommuneplanrammerne LAR-løsninger 32 Afslu ende bemærkninger 34 BILAG 1: Oversvømmelseskort BILAG 2: Værdikortlægning BILAG 3: Gennemgang af kloakerede områder i Thisted Kommune BILAG 4: Status for kloakoplande KORTBILAG 1: Oversvømmelseskort - kloak KORTBILAG 2: Oversvømmelseskort - hav KORTBILAG 3: Værdikort KORTBILAG 4: Risikokort KORTBILAG 5: Risikoområder 3

3 1Indledning Hvad er en klima lpasningsplan? Klima lpasningsplanen har l formål at skabe overblik og systema sere klima lpasningsindsatsen ved at kortlægge og prioritere risikoområder. Et risikoområde defineres her ved to ng: 1. Der er risiko for oversvømmelse i området 2. Oversvømmelsen har en væsentlig skadevirkende effekt Klimaforandringerne medfører derfor et øget behov for kortlægning af fx centrale infrastrukturer og andre værdier samt en større viden om konsekvenserne af bl.a. kra igere nedbørshændelser samt havvandss gninger. I 2011 blev det i Regeringsgrundlaget fastlagt, at alle kommuner skal have en handlingsplan for klima lpasning inden udgangen af Ifølge a alen mellem regeringen og KL skal klima lpasningsplanen indarbejdes direkte i eller være et llæg l kommuneplanen. I Thisted Kommune indarbejdes klima lpasningsplanen som et llæg l Kommuneplan Klima lpasningsplanen har l formål at skabe overblik og systema sere klima lpasningsindsatsen ved at kortlægge og prioritere risikoområder. Mål og visioner Lim orden er central i forhold l Thisted Kommune og de konsekvenser, der vil følge de forventede klimaforandringer. I forhold l Lim orden drejer det sig især om de højere vandstande, der forårsages af smeltning af is ved polerne og kra igere vinde. Thisted Kommune tror på et bredt samarbejde Lim- ordskommunerne imellem, og det er derfor Thisted Kommunes inten on i den kommende planperiode at gå i dialog med bl.a. Lim ordsrådet, Regionen samt Lim ordskommunerne omkring mulige fællesløsninger vedr. klima lpasning i forhold l Lim ordens udvikling. Et af de fem centrale indsatsområder i den regionale udviklingsplan for Nordjylland er, at Nordjylland inden år 2020 skal være Danmarks grønne region, hvorunder vi skal bevare, udbygge og beny e de værdifulde natur- og landskabsområder på en bæredyg g måde. En af de udfordringer regionen står over for er, at klimaforandringerne ikke kun rammer naturen, men også vores boliger og infrastruktur. Nordjylland skal være i stand l at lpasse byer, kyster og landområder disse klimaforandringer sam dig med, at vi også udny er det ved eksempelvis at finde en god balance mellem besky else og beny else af naturen. I udviklingsplanen er følgende således angivet som et konkret mål for 2020 i forhold l i dag: Den samlede nordjyske boligmasse, infrastruktur og virksomheder er betydelig mere robuste over for et vådere, varmere og vildere vejr. Thisted Kommune lskynder visionerne om, at Nordjylland bliver Danmarks grønne region, og de e gør vi bl.a. ved at indarbejde ovenstående effektmål som et strategisk mål i nærværende Klima lpasningsplan for Thisted Kommune. 4

4 5 Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot o Fo Fo Fo F o: o: o: o: o Nor Nor Nor Nor Nor Nor Nor or Nor or or or Nor No No No No N dsø dsø dsø dsø sø dsø dsø dsø dsø s ds ds ds ds ds d en, en, en, en, en, en, en, en, en, en en en e Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha H t st st nst nst nst nst nst nst nst nst nst nst st nst nst st st s hol hol hol hol hol hol hol hol hol hol hol hol hol ho ho ho h m

5 1Indledning Retningslinjer Miljøvurdering -alterna ver og overvågning Ifølge miljøvurderingsloven skal miljøvurderingen indeholde en kort skitsering af grunden l at vælge de alterna ver, der har været behandlet samt en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning. Alterna ver Der har ikke været behandlet alterna ver l planen. Alterna vet l planen vil derfor være ikke at gennemføre planen - det såkaldte 0-alterna v. Selvom resultatet af oversvømmelseskortlægningen ikke umiddelbart giver anledning l iværksæ else af de store klima lpasnings ltag, så har kortlægningen dog resulteret i, at der bliver taget hul på klima lpasningsproblema kken. Fastsæ elsen af retningslinjer i. planlægning af nye byområder, fastsæ else af krav l lslutninger m.v. vil alle hjælpe l, at sårbarheden overfor klimaændringerne bliver mindre, og at vi så vidt muligt undgår at planlægge os ind i frem dige klima lpasningsproblemer. Ligeledes har kortlægningen også resulteret i, at oversvømmelsesproblema kken nu er blevet mere klar for alle, så man som borger også kan træffe sine forholdsregler. Overvågning Der planlægges ikke iværksat en særlig overvågning af konsekvenserne af planen. Det foreslås dog, at der i forbindelse med de lbagevendende revisioner af planen, foretages en vurdering af om retningslinjerne har ha deres funk on og om handlinger er blevet udført. Mulige retningslinjer for klima lpasning Retningslinje for håndtering af kra ige skybrud. Der fokuseres på de områder i kommunen, hvor risikoen for og konsekvensen ved en oversvømmelse er størst. Thisted Kommune skal i sin lokalplanlægning have fokus på at udpege kommunale arealer, der i lfælde af ekstreme regnhændelser kan anvendes l opmagasinering af vand, fx via intelligent afledning af vandet l områder med lav risiko så som fx parkareler 6 eller sportspladser. Arealerne friholdes for bebyggelse m.v., der kan vanskeliggøre eller forhindre etablering af opmagasineringsarealer. Der kan ikke meddeles landzone lladelser l byggeri og anlæg i de udpegede områder. Retningslinje for bestemmelser for sokkelkoter i lokalplaner For at forebygge u lsigtede konsekvenser af ændring i de klima ske forhold skal der i lokalplaner for nybyggeri på kystnære arealer, hvor der er risiko for havvandss gning og stormflod, fastsæ es bestemmelser om sokkelkote. Rammerne for lokalplanlægning: I lokalplanlægningen skal der i frem den indarbejdes krav l nye bebyggelser, så de ligger i et niveau, hvor de ikke bliver oversvømmet ved ekstrem regn, evt. suppleret med at byggesagsbehandlingen s ller krav l afledning af vand, så omgivelserne og huset sikres bedst muligt imod uønsket vand. Spildevandsanlæg skal sikres, så de ikke bidrager l forurening af recipienten (vandløb, sø eller hav) ved skybrud. I de dele af rammeområder, der er udpeget som risikoområder, skal lokalplaner s lle krav om hævet sokkelhøjde. I lokalplanlægningen skal sikres, at overfladevand forsinkes og håndteres tæ est muligt på kilden.

6 7

7 1Indledning Hvad kan man som borger forvente og hvad kan man selv gøre? Det er vig gt at pointere, at oversvømmelser ikke helt kan undgås. Klima lpasningsplanens formål er derfor dels at kortlægge, hvor oversvømmelser helst skal undgås, dels at prioritere, hvor evt. indsatser for at undgå oversvømmelser kan ske. Klimaforandringerne medfører bl.a. kra igere regnbyger samt risiko for forhøjet grundvandsstand, der begge er fænomener, som i høj grad berører ejendomme med kælder. Sikring af kælderen mod indtrængende grundvand eller opstuvning fra kloaksystemet er borgerens eget ansvar. Borgeren bør derfor også forholde sig l, om det er nødvendigt at foretage sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre vand i kælderen. Thisted Kommune har som målsætning at udarbejde kampagner, der redegør for, hvad man, som borger, kan gøre for at klimasikre sin ejendom. I takt med den øgede befæstelsesgrad* og de øgede nedbørsintensiteter er kloakkernes dimensionering visse steder ikke lstrækkelig, og oversvømmelserne er derfor blevet hyppigere. I nogle lfælde kan lokal afledning af regnvand, f.eks. gennem lokalt placerede regnbede, være et billigt og miljørig gt alterna v l at udvide kapaciteten i kloakkerne. Lokal afledning af regnvand (LAR) er en metode, hvor regnvand håndteres tæt ved kilden. Det kan være gennem forsinkelse af vandet og senere nedsivning i jorden, gennem fordampning, udledning l arealer, hvor vandet gør mindre eller ingen skade, eller ved at lede vandet l kanaler eller bassiner, hvor de gavner oplevelsen af området og sam dig skaber rekrea v I det følgende er der skitseret en række gode råd og anbefalinger i forhold l at sikre sin kælder: Installa on af pumpe eller højvandslukke l sikring af lbagestuvning fra kloakken. For råd og vejledning kontaktes en autoriseret kloakmester. Hvis terrænet nær din ejendom skråner ind mod huset, frem for væk fra huset, kan det medføre, at vandet trænger ind i kælderen via fx trappeopgang eller lyskasse. For råd og vejledning foreslås at kontakte anlægsgartner eller en rådgivende ingeniør. Hvis din kælder er fug g eller våd på grund af for høj grundvandsstand kan årsagen være, at din kældervæg eller dit kældergulv er utæt. For råd og vejledning foreslås at kontakte en byggesagkyndig. Figur 1: Eksempler på LAR-løsninger i form af regnbede Foto: laridanmark.dk 8

8 værdi. Thisted Kommune ser gerne, at der etableres lokale rekrea ve løsninger l håndtering af regnvandet, fx i form af såkaldte regnbede. Figur 2: Et eksempel på en faskine i form af en såkaldt regnvandskasse e. Foto: byghjemme.dk Som grundejer kan du generelt gøre følgende for at være med l at mindske presset på kloakken og dermed også reducere risikoen for oversvømmelser i kloaksystemet: Rens tagrenderne, så de kan aflede regnvandet. Undgå at lægge fliser og asfalt på hele din grund, da det gør nedsivning af vand sværere. Etabler regnvandsbede, vandhuller, bassiner eller lignende i din have. Etabler en såkaldt faskine**, der sørger for, at vandet hur gt siver ned i jorden. Anlæg omfangsdræn (kaldes også sokkeldræn eller drænfundament) for at erne vand og fugt fra kældervægge. Behandl sam digt kældervægge mod indtrængende fugt. *Befæstelsesgraden siger noget om, hvor meget af det regnvand, der falder på den pågældende overflade, der ledes l kloakken. En befæstelsesgrad på 0 svarer l, at intet regnvand afledes l kloaksystemet, mens en befæstelsesgrad på 1 svarer l, at tag- og overfladevand fra hele det respek ve areal afledes l kloaksystemet. **En faskine er et hulrum i jorden, stabiliseret med et porøst materiale, og dækket med topjord og vegeta on. Man kan ikke forvente, at der sker nedsivning gennem bunden, da den over d vil den slemme l. Derfor udformes faskiner o e med et magasineringsvolumenet, der er smalt og aflangt, idet der herved opnås et stort vægareal. For yderligere informa on henvises l 9

9 Indledning Kommunens plan for a jælpende indsats ved højvandesitua oner Varsling om forhøjet vandstand lgår vagthavende indsatsleder via Midt- og Vestjylland Poli. Såfremt varslingen forudser en vandstand på mere end 110 cm over normal vandstand, orienteres chefen for kommunens Dri s- og Anlægsafdeling. Dri s- og Anlægsafdelingen vil ved meldinger om forhøjet vandstand foretage følgende: Varsel over 110 cm: Kontrollerer alle højvandslukkere. Vand over 110 cm varsel < 130: Kontrollerer alle højvandslukkere Kontrollerer at sandsække er klar. Vand over 110 cm varsel > 130: kontrollerer alle højvandslukkere sandsække køres l a alte steder. Vand over 130 cm: Fast vagt 24 mer i døgnet. Placering og antal af omtalte højvandslukkere og sandsække er beskrevet i delplaner for de enkelte risikoområder. Såfremt der opstår oversvømmelse af akut karakter, har Thisted Brandvæsen ansvaret for den a jælpende indsats. Disse opgaver varetages med eget materiel og mandskab, suppleret med materiel og mandskab fra Dri s- og Anlægsafdelingen. Herudover kan den aku e a jælpende indsats suppleres med materiel og mandskab fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Der er ved at blive udarbejdet en beredskabsplan for højvandssitua oner, der i en mere detaljeret grad redegør for ansvar, opgavefordeling, materielressourcer og øvrige ressourcer. De e arbejde forventes færdig inden e eråret Figur 3: Regnvandsbassin i Koldby

10 Samarbejde mellem Thisted Kommune og Thisted Vand A/S Thisted Kommune har i samarbejde med Thisted Vand allerede nu projekter i gang der viser at klimaplanlægning også kan indgå som rekrea ve områder. Der er allerede på planlægningsniveau tænkt klimaplanlægning, for eksempel når man udtænker nye byområder, eksempelvis bolig- eller ins tu onsområder hvor et forsinkelsesbassin kan indgå som en rekrea v løsning på en klimaudfordring. Rønheden -forsinkelsesbassin integreret i rekrea vt område. Thisted Vand har i samarbejde med Thisted Kommune og den lokale borgerforening gennemført et projekt, hvor et forsinkelsesbassin er placeret i et rekrea vt område. Thisted Vand er i gang med at separatkloakerer Bedsted og i den forbindelse skal regnvandet forsinkes før det ledes ud i Bedsted Bæk. Området hvor regnvandsbassinet er etableret, lå hen som et sumpet område tæt på nyere parcelhusområde hvor kombina onen af bassin og grønt område udgør ideelle rekrea ve arealer. Området var i lokalplanen udpeget som et grønt område og derfor kunne et bassin indgå. Projektering af bassinet er udført i tæt samarbejde med beboerforeningen i Bedsted, som på den måde har fået indflydelse på projektet der således har manifisteret sig i et børnevenligt bassin med s, bænke, legeplads og kælkebakke, og området fremstår i dag som et som et rekrea vt område. Koldby -forsinkelsesbassin ved ældrecenteret Kløvermarken Thisted Vand er også i gang med at separatkloakerer Koldby og i den forbindelse skal regnvandet forsinkes, før det ledes ud i Irup Bæk. Allerede da planlægningen af ældrecenteret Kløvermarken foregik, blev et område syd for centeret udlagt l grønt område og pumpesta on. Thisted Vand har dere er opkøbt et større areal syd for det eksisterende bassin på Kløvervej. I forbindelse med etablering af regnvandsbassinet bliver der anlagt et s forløb, som muliggør færdsel med rollator mv. På den måde er et klimaproblem løst og sam dig indgår området som rekrea vt uderum for ældrecenteret. Tingstrup sø -et klimasikringsprojekt Tingstrup sø indgår i et klimasikringsprojekt, der skal a jælpe en række udfordringer i Thisted by. Helhedsplanen bliver udarbejdet på baggrund af Thisted Kommunes beslutning om, at etablere en sø i et område, nord for vejforløbet Over Engen i det nordvestlige Thisted. I forhold l Thisted by vil klimasikringsprojektet blandt andet forhindre oversvømmelser langs Bækken gennem byen, men vil også åbne for muligheden for at etablere et rekrea vt område, for en af byens nye boligområder. Projektet er ganske omfattende og effekterne af disse ltag rækker vidt. Det er blandt andet formålet, at de e område også skal være en grøn kile som binder det nye boligområde sammen med den øvrige bystruktur i Thisted, som en grøn kile. 11

11 Strate sk Bydesign Københavns Universitet, Ins tut For Geovidenskab Og Naturforvaltning, og Ministeriet for by, bolig og Landdistrikter, startede i 2013 projektet Strate sk Bydesign. Tanken bag projektet var at udfolde udviklingspoten aler for danske sta onsbyer. Projektet, der belyser forandringen mellem storbyen og de mindre og mellemstore sta onsbyer, hvor der er længere mellem cafeer, cyklister og investeringspoten aler, men kortere mellem foreningsliv, bila ængighed og egentlige produk onsvirksomheder. Hurup er én af de to sta onsbyer projektet har inkluderet, da byen allerede er et særligt ak vt lokalmijø, der selv e erspøger forandring of nytænkning. Ud fra en dialog mellem universitets studerende og Thisted Kommune, Hurup Handelsstandsforening, Hurup2020, Hurup Håndværker- og borgerforening og Hurups borgere udviklede studiegrupperne hvert deres forslag l hvordan Hurup vil se ud i frem den. I forbindelse med klima lpasningen i Thisted Kommune, vil der derfor i frem den være fokus på risikoen for oversvømmelser. De e vil medføre både store og små ltag i hele Thisted Kommune, heriblandt vil de to følgende projekter vandets netværk og hvor vandet løber på sigt tænkes realiseret, enten som delelementer eller som en helhed. 40 Alle projekter beskrives i bogen Urbanism Studies Vandets netværk Hurup ligger i et kuperet terræn, og ligger i et rela vt lavt område i forhold l det omkringliggende landskab. Omkring byen er der, i dag, masser små regnvandssøer og vandhuller, der er opstået af morænelandskabet. Åen, som før har løbet igennem området, er nu rørlagt og derfor ikke synlig i byen længere. Hurup har således en skrøbelighed overfor klimaforandringer især oversvømmelser. Gruppen ønsker at skabe et landskab som tager hensyn l den miljømæssige udfordring, men også lave et design indgreb, der rumligt forener byen Hurup. Elementet a der kan skabe det er vand. De tre studerende ønsker at skabe et vand-netværk, som forener de eksisterende vandelementer og sam- dig forbinder de vig gste områder af byen. De e vandflow vil forbinde den eksisterende A å, nord for byen, med Folkets Park i midten af Hurup. 12 Vand-netværk. For at aflaste kloaksystemet ved kra ige regnskyl, separeres regnvand fra spildevand i størstedelen af byens. Regnvandet vil blive anvendt i lave damme og grø er, og vil derigennem lføre området nye rekrea- ve muligheder, såsom interak vitet med vandet via træstubbe og siddepladser ved og omkring vandløbene. Vandløb og regnsvandsbassiner og de eksisterende søer vil være forbundet i et stort vand-netværk for Hurup. Regnvandssøerne og bassinet i parken opsamler regnvandet ved kra ige regnskyl. Herfra vil regnvandet blive ledt videre mod Visby Å og l sidst led ud i Lim orden. På den måde aflastes kloaksystemet og nedsæ er risikoen for oversvømmelser i området. Studiegruppen ønsker at skabe et sammenhængende regnvandslandskab med re-krea v værdi og iden tet for hele byen. Sam dig kan vand-netværket genererer en større fokus på de højaktuelle klimaforandringer.

12 Projektet er udarbejdet af: Hulda Davíðsdó r Liangliang Lin Morten Kent Hansen Åen nord for Hurup, Visby Å, er den endelige des na on for vandet i der løber igennem Hurup. Illustra onen viser åens vidde udvides i lfælde af kra ige regnskyl B 38 b Hvordan kan Hurup forenes med en vand netværk, som kan rumme byen for frem dige miljømæssige forandringer? Folkets Park Forslaget indeholder en ny bro over jernbanen, en naturlegeplads med udganspunkt i den eksisterende vandpumpe på legepladsen og et nyt regnvandsbassin og et vandløb strømmende herfra. Der vil blive lføjet blomsterbede, bænke og lygtepæle i området så det fremstår indbydende l rekrea v brug. Regnvandsbassinet vil have et permanent vandspejl og et vandløb mod syd Park visualisering Park visualization Park visualisering

13 Hurup er omgivet af vand og vandet er en del af byens historie. Fra Weichsel-is den l vore dage, er vandet blevet skubbet ud af byen. Gruppens vision med projektet er at bringe vandet lbage l overfladen og ind i byen, som det iden tetsskabende element. Projektet tager udgangspunkt i to karakteris ka fra det historiske landskab bakken og dalen. Ved at udny e det naturlige fald fra Ashøje l Ådalen, passerer vandet de vig- gste funk oner og ak viteter i området og forbinder dem på en naturlig måde, mens der sam dig skabes nye a rak ve mødesteder, som Byparken, på vej ned igennem landskabet. Hvor vandet løber afspejler for dens landskab i nu den og binder Hurup sammen for at danne et fælles afsæt for frem den. Hvor vandet løber 14

14 Projektet er udarbejdet af: Milan Holm Moldenhawer Steffen Plejdrup Simon Kallenbach Rasmussen Park visualisering 15

15 2Redegørelse og struktur Forholdet l andre planer Klima lpasningsplanen indgår som et llæg l Kommuneplan Tillægget l kommuneplanen kommer l at spille sammen med en række andre planer, der lvejebringes af forskellige myndigheder og med forskellige formål, jf. nedenstående figur. Overordnede planer Udgør rammer og bindinger for klima lpasningsplanerne: Regeringsudspil, Landsplanredegørelsen, Regionale udviklingsplaner, Landsplanredegørelsen, vandplaner, naturplaner, risikostyringsplaner m.v. Komuneplan Kommuneplan + diverse llæg eks. klima lpasningstema Sektorplaner Kan supplere klima lpasningsplanen Vandforsyningsplan, spildevandsplan, plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet mv. Lokalplaner Med ændringen af planloven, der trådte i kra den 1. juli 2012, har kommunerne nu mulighed for i lokalplaner at fastsæ e bestemmelser, der er planlægningsmæssigt begrundet med klima lpasning og herved implementere klima lpasnings ltag i lokalplaner. Figur 4: Samspil mellem de forskellige planer. Klima lpasningsplan Klima lpasningsplanen vil, som en del af kommuneplanen, være i tæt sammenspil med den overordnede statslige og regionale planlægning og med kommunernes sektorplanlægning. Vand-, natur- og risikostyringsplaner udgør rammer, men også bindinger for klima lpasningsplanen, hvorfor der kan være god grund l at tænke klima lpasning og f.eks. vådområder i naturplanerne sammen. Tiltag i vandløbene som følge af Vandplanerne ikke indarbejdet i denne Klima lpasningsplan, da ltagene endnu er lstrækkeligt beskrevet. Vandplanerne medfører, at der skal gennemføres en række restaureringer af vandløb, ændrede oprensningsru ner, etablering af vådområder m.m., som kan medføre lokale ændringer i vandstanden. Landsplanredegørelse I en Landsplanredegørelse fremsæ es en poli sk retning for den fysiske planlægning i kommunerne i form af principper og prioriteringer, som regeringen mener skal danne baggrund for de regionale udviklingsplaner og kommuneplaner. Landsplanredegørelsen omtaler blandt andet forventningerne l kommunernes indsats i den overordnede fysiske planlægning. I forhold l byggeri og anlæg skitserer Landsplanredegørelsen således følgende forventning i forhold l kommunernes planlægning på klimaområdet: Generelt kan klimaændringerne skabe såvel problemer som muligheder, som på længere sigt bedst løses/ udny es via en hensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen, fx ved at friholde visse områder for beboelse og andre anlæg. Private og offentlige bygherrer vil l en vis grad kunne lpasse deres beslutninger om bygge- og anlægsarbejder l de ændrede risici og muligheder, som klimaændringerne medfører, hvis den relevante informa on er l rådighed. En vig g informa onskilde er kommuneplanlægningen, som derfor løbende bør afspejle og lpasses de risici og muligheder, som følger af klimaændringerne. Regional udviklingsplan Den regionale udviklingsplan er en pla orm for samarbejde og udvikling mellem kommunerne, regionerne og øvrige interessenter. Det er en plan for Nordjylland frem mod år 2020, der indeholder en række mål og handlinger, der skal hjælpe udviklingen på re e vej. Planen skal anvendes i forbindelse med kommunernes arbejde med kommuneplanlægning, og den udgør et 16

16 referencepunkt for udarbejdelse af strategier, ansøgninger l ini a ver mm. Klima lpasningsplan Klima lpasningsplanen går på tværs af sektorer, og den skal derfor udmøntes og konkre seres i en række sektorplaner og poli kker, bl.a. i en strategi for håndtering af regnvand. At indarbejde klima lpasning i de sektorer, der bliver berørt af klimaforandringer er på den måde af afgørende betydning, da synergien ved at samle og sammentænke indsatsen, derved kan udny es. Med ændringen af planloven d. 1. juli 2012 kan kommunerne nu også fastsæ e bestemmelser i lokalplaner, der planlægningsmæssigt er begrundet med klima lpasning eller forebyggelse af forurening. At anvende klima lpasning som planlægningsmæssig begrundelse supplerer de eksisterende muligheder, hvor lokalplanbestemmelser bl.a. kan begrundes med arkitektoniske eller funk onelle hensyn. Lovændringen betyder, at kommunerne nu får mulighed for at sætte en mere sammenhængende klimadagsorden, hvor strategier og ltag, der lgodeser klimaet, kan implementeres på lokalt niveau. Kommuneplan Vandforsyningplan Handlingsplan for klima lpasning Spildevandsplan Indsatsplaner for grundvandsbesky else Vandregula ver Risikostyringsplaner Beredskabsplan Figur 5: Fra Naturstyrelsens Vejledning: Klima lpasningsplaner og klimalokalplaner. Vandhandleplaner 17

17 2Redegørelse og struktur Forudsætninger og metode Danmark vil i frem den gå et varmere og vådere vejr i møde. Der er både posi ve og nega ve konsekvenser forbundet med disse klimaændringer. De s gende temperaturer er med l at give en længere vækstsæson, og de milde vintre reducerer behovet for energi l opvarmning. Den nega ve side af klimaforandringerne kny er sig særligt l ekstremregn, højere vandstand og kra igere storme, der kan medføre skader på f.eks. bygninger, infrastruktur og landbrugsafgrøder. Disse nega ve konsekvenser skaber generelt et behov for at udvikle løsninger i planlægningen, der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier. Nedenstående figur skitserer klima lpasningsplanen som konsekvens af de interna onale konklusioner på klimaområdet. Eksperterne er uenige om i hvilken grad temperatur og nedbør ændres som følge af det forandrede klima. FN s klimapanel (IPPC) har derfor ops llet fire hovedscenarier A1B, A2, B2 og 2C, der forløber frem l hhv og Der kan være grund l at arbejde med et dsperspek- v frem l 2100, da konsekvenserne af den nuværende planlægning rækker langt frem, og da bygninger og anlæg o e har en længere leve d end l At arbejde med 2100-scenariet er dog også forbundet med en større usikkerhed end, hvis der opereres med 2050-scenariet, hvor der er en mindre forskel mellem de fire alterna ve scenarier. Rapport fra FN s Klimapanel, IPPC om frem dige klimaforandringer Na onal bearbejdelse af resultater fra IPPC-rapport Klima lpasning i Thisted Kommune: Indarbejdelse i kommunalplan Krav i lokalplaner Indarbejdelse i øvrigt planarbejde (spildevandsplan, vandforsyningsplan mv.) Kommunal administra on af projekter, der udspringer af klimaplanens risikokortlægning. Figur 6: Klima lpasningsplanen som konsekvens af de interna onale konklusioner på klimaområdet. Thisted Kommune har valgt at tage udgangspunkt i A1B-scenariet, samt at der ved udarbejdelse af oversvømmelseskort beregnes for es merede regnhændelser fremskrevet l Herved følger Thisted Kommune Regeringens anbefaling på området. For yderligere informa on omkring A1B-scenariet henvises l Bilag 1 Oversvømmelseskort. Års d 2050 A1B Nedbør 2100 A1B Nedbør A2 Nedbør B2 Nedbør 2C Nedbør Årsmiddel + 7 % (± 3%) + 14 % (± 6%) + 15 % (± 7%) + 11 % (± 6%) + 11 % (± 6%) Forår + 4 % (± 3%) + 14 % (± 6%) + 16 % (± 7%) + 12 % (± 5%) + 12 % (± 5%) Sommer + 4 % (± 3%) + 14 % (± 8%) + 5 % (± 9%) + 3 % (± 7%) + 3 % (± 7%) E erår + 7 % (± 3%) + 9 % (± 5%) + 10 % (± 6%) + 8 % (± 5%) + 8 % (± 5%) Vinter + 11 % (± 3%) +25 % (± 7%) +27 % (± 7%) +21 % (± 5%) +21 % (± 5%) 18 Figur 7: Fra Naturstyrelsens Vejledning: Klima lpasningsplaner og klimalokalplaner.

18 Kilde på billede, eller allerhelst nyt billede 19 Fot o: No or dsø en, Nr.V Voru pør

19 2Redegørelse og struktur Klima lpasningsplanens lblivelse Foroffentlighedsfase Arbejdet med klima lpasningsplanen blev indledt med en offentlighedsdebat, hvor Thisted Kommune inviterede borgere, interesseorganisa oner, myndigheder og andre interesserede l at komme med forslag l forhold, som Thisted Kommune med kunne inddrage i nærværende Klima lpasningsplan. Thisted Kommune udarbejdede i den sammenhæng et debatoplæg, der blev offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside, og som lagde op l dialog omkring planlægningsarbejdet, fx med henblik på at indhente ideer l den overordnede planlægning samt erfaringer l inddragelse i planlægningsarbejdet. Thisted Kommune modtog idéer og forslag l klima lpasningsplanen ind l d. 9. oktober Resumé af høringssvarerne Der indkom 2 svar, som bl.a. indebærer følgende forslag: at Thisted Kommune sæ er fokus på den naturlige have, hvor regnvandet bruges som et naturligt element i forbindelse med nedsivning på egen grund, og som sam dig sæ er fokus på naturligt hjemmehørende arter med et mindre vandingsbehov. Forslaget kan på sigt integreres bysamfundenes lokalplaner. Thisted Kommune tror på et bredt samarbejde Lim- ordskommunerne imellem, og det er derfor Thisted Kommunes inten on i den kommende planperiode at gå i dialog med bl.a. Lim ordsrådet, Regionen samt Lim ordskommunerne omkring mulige fællesløsninger i forhold l Lim ordens udvikling. Thisted Kommune finder de indkomne forslag relevante og vil i mulig omfang forsøge at e erkomme forslagene at der som led i klima lpasningsplanen generelt arbejdes for at implementere regnvandsseparering i flere af kommunens byområder, ved mere konsekvent at adskille overfladeafstrømningen også i de mindre bysamfund fra det egentlige spildevand. at der i højere grad ledes overfladeafstrømning (e er fornøden rensning) via de dligere vådområder fx i Hvidbjerg Å systemet. Herved opnås en effekt også på natur, miljø og klima i kommunen, sam dig med at der er mulighed for at skabe øgede rekrea ve muligheder l gavn for befolkningen og kommunens bosætningsstrategi. at der i klima lpasningsplanen arbejdes på en flerstrenget løsning, som både kan lpasse kommunen l at overvinde konsekvenser af klimaændringer, og som også vil kunne bidrage l at styrke naturindholdet, forbedre miljøet og forbedre de rekrea ve muligheder i Thisted Kommune. 20

20 Workshop vedrørende klima lpasning Thisted Kommune a oldte d. 24. oktober en Workshop, hvor en række interessenter var inviteret ind l dels en orientering fra kommunen om det forestående arbejde med klima lpasningsplanen, dels en debat omkring de erfaringer med oversvømmelser, som de respek ve parter kunne bidrage med. Der ud over blev der i invita onen lagt op l, at de inviterede parter som forberedelse l Workshoppen gerne må e forholde sig l, hvor de inden for deres respek ve virkeområde kan se, at der er værdier, som Thisted Kommune skal forholde sig l i det videre arbejde med planen. Offentlighedsfase 8 uger Forslaget l den endelige Klima lpasningsplan s lles e er poli sk behandling i offentlig høring i 8 uger. Borgere, interesseorganisa oner, foreninger, myndigheder og andre interesserede kan komme med bemærkninger l forslaget. Vedtagelse af planen medio 2014 Alle høringssvar samles og vurderes. Poli kerne skal nu tage endelig s lling l klima lpasningsplanen. Den poli ske s llingtagen vil i samarbejde med bestyrelsen for Thisted Vand A/S finde sted e er behandlingen af høringssvarerne. Organisa on for Klima lpasning I det nedenstående diagram er skitseret Thisted Kommunes organisa on for klima lpasning. Kommunalbestyrelse Styregruppe Teknisk direktør, Miljøchef, Beredsskabschef, Afdelingsleder for dri og anlæg samt vandselskabets direktør Arbejds- eller projektgruppe Medarbejdere fra plan, spildevand, natur, kystsikring, grundvand, beredskab samt fra vandselskabet mv. Nabokommuner, Region og vandselskab Andre myndigheder Banedanmark, Vejdirektoratet, Beredskabsstyrelsen mv. Interessenter Forskellige forsyningsvirksomheder, havne, Grønt råd, lodsejere samtdiverse NGO er såsom Landbo Thy og Thisted Havn Figur 8: Thisted Kommunes organisa on for klima lpasning 21

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere