Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------------"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge OK København V Telefon: Fax: Kjeld Jørgensen Advokat (H) KLAGESKRIFT Som advokat for E/F Fjordstokkene c/o Arne Solberg Pakhusstræde 7, 3.th Holbæk indklager undertegnede herved C.c. Contraetor A/S Bygade Herning til at give møde for en af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed nedsat voldgiftsret i denne sag, hvor jeg p~ klagers vegne vil nedlægge sålydende pastand: Indklagede betaler til klager kr ,00 med tillæg af renter fra sagens anlæg og til betaling sker. Påstanden nedlægges som en foreløbig påstand, idet klager ikke på nuværende tidspunkt kender omkostningerne til afhjælpning af de påståede mangler. Det forbeholdes derfor at regulere påstanden i såvel op- og nedadqående retning. SAGSFREMSTILLING: Sagen omhandler erstatning _for mangler ved bebyggelsen Fjordstokkene, beliggende Pakhusstræde og Strandstræde, Holbæk. Bebyggelsen består af en østblok og af en vestblok \ \server _08\kllenLdata_LE$\Sagskorrespond ance\ \ i.coc KJ

2 med henholdsvis x-lejligheder og y-lejligheder. Mellem blokkene er etableret en parkeringskælder. I kælderen er endvidere fællesrum og værelser til brug for beboernes gæster. Bebyggelsen er opført af K/S Fjordstokkene, Holbæk c/o Keops Development A/S. Begge selskaber er taget under konkursbehandling. Konkursboet har transporteret alle rettigheder vedrørende mangler til klager, og nærværende sag rejses i henhold til denne transport (bi lag 1). Endvidere støttes kravet på reglerne om springende regres. Bebyggelsen er opført med indklagede som totalentreprenør. Klager er ikke besiddelse af aftalegrundlaget mellem K/S Fjordstokkene og indklagede. Der har løbende været konstateret fejl og mangler ved byggeriet, hvilke indklagede i et vist omfang har afhjulpet. Der resterer imidlertid en lang række fejl og mangler, som indklagede har afvist at afhjælpe, hvorfor nærværende sag har været nødvendig. DE ENKELTE MANGLER: Til brug for 5 års gennemgangen i juni 2009 anmodede klager Anders Jensen, Rådgivende Ingeniører ApS om at gennemgå bygningerne for svigt ved byggeriet. Ingeniørfirmaets rapport af 8. april 2009 fremlægges som bilag 2. Parterne har i den efterfølgende korrespondance taget udgangspunkt i nummereringen af de enkelte mangler som anført i rapporten. VANDINDTRÆNGEN I KÆLDER - a-d 30-38: I forbindelse med højvande og kraftigt regnvejr trænger der vand ind i kælderen. Det er såvel i P-kælderen som i gæsteværelset og fællesrummet med tilhørende anretterkøkken, som har været oversvømmet flere gange, og parketgulvene og indvendige vægge og andre tilstødende bygningsdele er ødelagte. Vandet trænger gennem kældervæggen med afskalning af maling, udfældninger samt korrosion af armeringen til følge. Skaderne er vist i bilag til rapporten (bilag 3, bilag nr ). Kælderen er ikke udført vandtæt. For at bortdræne vand er der etableret et dræn under bygningerne og kælderen. Kældervæggene er udført som 200 mm betonelementer, 80 mm trykfast isolering og 150 mm letklinkerblokke. Det er klagers opfattelse, at der ikke er udført den vandtætning, som er nødvendig for at etablere en vandtæt kælder. Klager har p.t. ingen sikker mening om, hvad der er årsag til den utætte kælder. Klager gør gældende, at der foreligger et svigt, når der til stadighed er vandindtrængen i kælderen i forbindelse med højvande og kraftigt regnvejr. Om årsagen er, at kælderen burde være pro-

3 ~ jekteret og udført som en tæt kælder eller om det etablerede dræn ikke er dimensioneret korrekt og effektivt eller om der er udførelsesfejl, vides ikke. Indklagede gør gældende, at problemet er, at drænvand afledes til den offentlige kloak, hvor kapaciteten ikke er tilstrækkelig. Sammenfattende er det klagers påstand, at indklagede som totalentreprenør har ansvaret for at projektere en tør kælder. Da kælderen ikke er tør, påhviler det indklagede at afholde omkostningerne til at afhjælpe forholdene. smremt indklagede fastholder afvisningen af at afhjælpe og fremlægge et afhjælpningsforslag, vil der blive begæret syn og skøn. Klager har anmeldt skaderne til Storrnrådet, som imidlertid ved skrivelse af 13. februar 2008 (bilag 4) har besluttet at afvise erstatning med henvisning til, at vandstanden i området var 1,55 m over daglig vande, da oversvømmelsen skete, hvilket svarer til en vandstandsstigning, der forekommer ca. hvert 20. gr. Rådet har endvidere lagt vægt pg, at det beskadigede kun befinder sig ca. 10 m fra havet, og at bygningens gulvkote, som er 1,25 m, kun kan modstå en midlertidshændelse svarende til ca. hvert 3. år, jfr. Kystdirektoratet. pg denne baggrund gøres det af klager gældende, at indklagede burde have taget særlige forholdsregler i anvendelse ved projekteringen samt projekteret med en vandtæt kælder, alternativt et mere effektivt tæppedræn. Klager har kontaktet Holbæk Havn, og Holbæk Havnevæsen oplyser, at vandstanden ofte kommer op pg l,s - 1,6 m over DNN - ca. hvert 2. gr. Der er ikke foretaget rnåunqer af vandstanden i Holbæk Havn siden år Parkeringskælderen er udført i kote 1,250. Rgdgivende ingeniør Anders Jensen har ved snitskitse af 24. august 2009 (bilag 5) indtegnet den maksimale vandstand i Holbæk Havn i en kurve og indlagt gulvkoten i parkeringskælderen. Som det ses, har vandstanden i havnen i mange tilfælde været højere end kote 1,250. pg denne baggrund gøres det gældende, at kælderen ikke er projekteret korrekt. Indklagede har afvist afhjælpning med henvisning til, at det udførte dræn er udført efter aftale med bygherren. Heroverfor gøres det gældende, at indklagede som totalentreprenør har projekteret drænet forkert. Det afvises også af klager, at klager har risikoen for, at vand fra drænet ikke kan bortskaffes til det offentlige spildevandssystem grundet underdimensionering af dette. Det påhviler indklagede at sikre, at vand fra drænet kan bortledes gennem det offentlige spildevandssystem eller at projektere bebyggelsen anderledes.

4 Sammenfattende gøres det således gældende, at der er konstateret omfattende svigt ved kælderkonstruktionen/drænforholdene, og at indklagede er ansvarlig herfor. Endvidere må indklagede afhjælpe de mange skader i P-kælderen, fælleslokalerne og gæsteværelser, dels ved malerbehandling og dels ved lægning af nye gulve samt reparation af indvendige vægge og tilstødende bygningsdele. Der skal også foretages udbedring af armering og omkringliggende beton. FACADEPARTIER OG VINDUER: Der er store problemer i bebyggelsen med vandindtrængen i vinduerne i forbindelse med kraftigt regnvejr, ligesom der i forbindelse med blæsevejr er store støjproblemer. Indklagede har forsøgt at hjælpe problemerne, dels ved montering af forstærkningsprofiler og dels ved fugning. Afhjælpningen er ikke lykkedes fuldt ud, og klager har derfor ladet rådgivende ingeniør Anders Jensen gennemgå facadepartier og vinduer. Ingeniørfirmaets rapport af 14. juni 2006 fremlægges som bilag 6 og tilhørende statiske beregninger som bilag 7. Det fremgår af rapporten, at der er svigt ved gavlpartier og vinduer. De forskellige typer partier er gennemregnet, og der er som anført i rapporten konstateret en lang række svigt vedrørende manglende styrke og stivhed i sprosser, robusthed, bæreevne og styrke i termoruderne m.v. Indklagede har ladet Midtconsult A/S udføre tilsvarende beregninger, jfr. rapport af 29. september 2009 (bilag 8). Midtconsult A/S konkluderer i rapporten, at der ikke er svigt-ved facadepartiernes og vinduernes konstruktion. Med støtte i rådgivende ingeniør Anders Jensens notat af 3. november 2009 (bilag 9) omhandlende kommentarer til bl.a. Midtconsult A/S' beregninger af 30. september 2009 (bilag 8) fastholder klager, at konstruktionen ikke er udført i overensstemmelse med gældende konstruktionsprincipper og normer. De 2 ingeniørfirmaer er uenige om forudsætningerne for beregningerne, herunder vindlaster, sikkerhedsklasser, terrænklasser m.v. Givet er det dog, at der er såvel problemer med utætheder som store lydproblemer ved kraftig blæst. Midtconsult A/S har kommenteret 12. januar 2010 (bilag 10). Anders Jensens notat af 3. november ved notat nr af Indklagede opfordres derfor til at fremsætte et forslag til afstivning af vinduerne, således at den fornødne stabilitet i konstruktionen kan opnås. Endvidere opfordres indklagede til at fremsende forslag til udbedrlng af vinduer og dørpartier, således at tætheden i disse opnås. Det skønnes umiddelbart, at de til d.d. udførte udbedringer ved fugning og lignende tiltag ikke er håndværksmæssigt korrekt og sikrer en normal levealder på partierne. Om nødvendigt bør nogle eller alle partier udskiftes med en konstruktion som sikrer, at vand ikke træn-

5 ger ind. Såfremt indklagede fortsat afviser dette, begæres der syn og skøn til konstatering af, hvorvidt der foreligger et svigt, og hvorvidt afhjælpning kan ske. SAMMENBYGNING, PARKERINGSDÆK OG YDERVÆG - ad 41: Idet der henvises til den nærmere beskrivelse i rapporten af 8. april 2009 (bilag 2) gøres det gældende, at samlingsdetaljen ikke er udført i henhold til gældende krav og anvisninger, og at der er øget risiko for vandindtrængen ved samlingen. Indklagede har afvist forholdet med henvisning til, at der ikke er gjort indsigelser ved 1 års gennemgangen. Heroverfor gør klager gældende, at der ikke ved 1 års gennemgangen har været vandgennemtrængen gennem folien, og at løsningsmetoden ikke har været drøftet overhovedet, før der opstod problemer med vandindtrængen. Forholdet er også skjult, således at det ikke har kunnet konstateres ved en almindelig gennemgang af ejendommen. Den megen vandindtrængen i forbindelse med regnvejr kan tyde på, at membranen under haven er utæt. Indklagede opfordres til at oplyse, hvorvidt indsigelsen fastholdes, og om manglen anerkendes. I modsat fald begæres syn og skøn. SAMLING AF VINDUESPARTI I NORD- OG SYDGAVLE BETONDÆKKENE - ad 54: Der henvises til punkt 54 på side 5 i rapporten af 8. april 2009 (bilag 2). Udover problemet med kuldenedfald er der risiko for kondensdannelse med efterfølgende risiko for rustangreb grundet den tynde isolering. Der henvises til BYG Erfablad (bilag 11) omhandlende problemet. ÆDELMETALLER I VANDINSTALLATIONEN: Der er flere steder konstateret begyndende gennemtæring i gevindsamlinger grundet anvendelse af stålrør og andre metaller. Det er i strid med almindelig god håndværksmæssig skik. De steder, hvor forholdet er konstateret, fremgår af bilag 12 og kræves afhjulpet. INDDÆKNING AF PROFIL PÅ TAG: Efter bygningernes opførelse blev der stillet spørgsmålstegn ved stabiliteten, og der blev derfor udført en forstærkning med et stålprofil på taget. Inddækningerne af stålprofilet med tagpap er ikke udført håndværksmæssigt korrekt. Inddækningerne fremgår af rapport af 8. april 2009 (bilag 3), som bilag 4.2 og 4.3.

6 6 Det er efter klagers vurdering ikke muligt at få tagpap til at holde på metal. Det er derfor nødvendigt at konstruere en hel kasse, som kan afdække hele stålprofilet. Indklagede har afvist kravet grundet for sen reklamation. I den forbindelse fremlægges kopi af e-rnall af 29. maj 2008 fra Keops til indklagede (bilag 13), hvor der er gjort indsigelse. MOMSREGISTRERING: Sagsøger er ikke momsregistreret. PROCESSUELLE HENVENDELSER: Processuelle henvendelser kan stiles til Advokatpartnerselskab Lund Elmer Sandager, att. advokat Kjeld Jørgensen, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. DOKUMENTER: Bilag 1. Transporterklæring - fremlægges senere. Bilag 2. Anders Jensen, Rådgivende Ingeniører ApS' rapport af 8. april Bilag 3. Bilag til Anders Jensens rapport, bilag nr Bilag 4. Skrivelse af fra Stormrådet. Bilag 5. Rådgiv.ing. Anders Jensens snitskitse af Bilag 6. Anders Jensen, Rådgivende Ingeniører ApS' rapport af 14. juni Bilag 7. Statiske beregninger. Bilag 8. Midtconsult A/S' rapport af 29. september Bilag 9. Notat af 3. november 2009 fra rådgiv.ing. Anders Jensen. Bilag 10. Notat af fra Midtconsult A/S. Bilag 11. BYG Erfablad Bilag 12. Fremlægges senere. Bilag 13. af 29. maj 2008 fra Keops. København, den'h2010. ~jel

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere