NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted"

Transkript

1 NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted Sag nr Notatet er udarbejdet den 26. november 2014 af Lotte Pia Uttrup.

2 Sag 296_28 Rekvirent Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Baggrund Beboerne i ejendommen oplever lugtgener i et gavlværelse. Lugtgener som er blevet værre det seneste år samt misfarvede vægge i bl.a. gavlværelset og i køkkenet. Derudover oplever beboerne helbredsgener, og er bekymret for at helbredsgenerne tilskrives skimmelsvamp. Formål Undersøgelsen har til formål, at afklare om der i ejendommen er risiko for sundhedsfare som følge af problemer med skimmelsvamp. Ejendommen og relevante fakta Ejendommen er et dobbelthus i delvist forskudt plan på i alt ca. 77 m 2, opført i 1957 (jf, BBRmeddelelse). Ejendommen er opført med rejst tag pålagt eternittag, tunge ydervægge samt med delvist udeluftsventileret krybekælder og delvist fuld kælder. Der er en indbygget udestue på 17 m 2. Der foreligger plan- og snittegning over ejendommen. Orienterende bygningsgennemgang Efter aftale med Jørgen Lang fra Ringsted kommune blev undersøgelsen foretaget den 18. november 2014 af bygningsingeniør Lotte Pia Uttrup. Ved undersøgelsen var beboerne og Jørgen Lang til stede. Ved undersøgelsen oplyste beboerne bl.a. følgende: - lejemålet blev overtaget i oktober 2013, og bebos af to voksne, to større børn og et plejebarn samt en hund og en kat - beboerne oplever lugtgener lugtgener som forekommer værst i gavlværelset - gavlværelset har ikke været i brug i længere tid pga. lugtgener og pga. synlig skimmelsvamp på ydervæggen. Skimmelsvampen blev konstateret da beboerne flyttede en seng og efterfølgende et skab - køkkenet er pt. under renovering. Beboerne har i den forbindelse konstateret synlig skimmelvækst på vægfladerne, som nu er dækket til med nye skabselementer uden forudgående skimmelafrensning - husejer har foranlediget bortgravning af jorden uden for ejendommen - deres søns bronkitis er forværret efter indflytningen og er pt. under medicinbehandling - trods rygestop er astma forværret - flere af familiemedlemmerne oplever tiltagende hovedpiner. Ejendommen generelle forhold Ved undersøgelsen kan følgende forhold konstateres: - ventilationsristene i soklen til krybekælderen ligger meget lavt i forhold til jordoverfladen/terrænniveauet. Jf. anvisninger skal udeluftsventiler monteres, så der opnås en afstand mellem underkanten af risten til terrænniveauet på mindst 10 cm - på ejendommens gavl mod vest kan det ses, i hvilken højde jordniveauet har været. Som det kan ses af fotos, bilag 3, har terrænniveauet/jorden været i niveau med nederste skifte af murstene, hvilket betyder at ventilationsristen har været lukket af jorden - i alt 3 ventilationsriste til ventilering af krybekælderen - muglugt ved indtræden i ejendommen. Muglugt er karakteristisk for skimmelsvamp i vækst Side 1 af 4

3 Sag 296_28 - muglugten forekommer i værelset, i gangen og i stuen - muglugten forekommer mindre udtalt i kælderen - generelt forhøjet fugt i parketgulvene over krybekælderen (fra 16 til 25% træfugt med Delmhorst). Fugten er stigende nedadtil i parketgulvene. Fugten er forhøjet når fugtniveauet overstiger 15% træfugt - i gavlværelset mangler en fodliste langs gavlydervæggen - i stuen mangler en liste mellem terrassedørspartiet og parketgulvet. Til screening for skimmelvækst i ejendommen udtog jeg i alt 1 DNA-test. DNA-testen blev udtaget på karmen i gangen indtil stuen. DNA-testen er markeret på bilag 2, og fotos er vedlagt som bilag 3. Mikrobielle prøver DNA-test Jeg bruger DNA-test til at screene for den samlede påvirkning til indeklimaet som følge af skimmelvækst såvel synligt som skjult i konstruktioner. Med DNA-testen screenes der også specifikt for skimmelsvampene som bl.a. Stachybotrys chartarum, Trichoderma viride og for jordbakterien Streptomyces. Følgende steder har jeg udtaget DNA-test: DNAtest Rum 1 Gangen Konstruktionsdel På karmen over døren til stuen Analysesvar Aspergillus og Penicilliearter Meget langt over normalniveau Total antal skimmel-organismer Meget langt over normalniveau Med DNA-testen er der i ejendommen påvist et total antal skimmelsvampe på ca pr. cm 2, som er meget langt over normalt set i forhold til normalniveauet for bygninger uden fugt- og vandskader. Med DNA-testen er der også påvist forekomst af de Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe som Aspergillus versicolor og Trichoderma viride, henholdsvist meget langt over normalniveau og langt over normalniveau. Analysesvaret og en beskrivelse af DNA-test-metoden fremgår af bilag 4. Øvrige forhold Der er ingen aftrækskanal i badeværelset. Udeluftsventilerne/trækventilerne i facaden fremstår flere steder blokeret af bl.a. udestuen og af maling etc. Aftrækskanaler, trækventiler og udeluftsventiler har til formål at sikre et svagt men konstant luftskifte i boligen og dermed begrænse bl.a. ophobning af fugt fra personbelastning. De i ejendommen tilmurede trækventiler bør enten genåbnes eller erstattes af udeluftsventiler i hvert vindue/yderdør. Vurdering og konklusion Undersøgelsen har vist, at der er risiko for helbredsgener forbundet med at opholde sig i ejendommen, dvs. der er tale om nærliggende risiko for sundhedsfare. Mikrobielle prøver Med DNA-testen er der i ejendommen påvist en samlet andel af fugtrelaterede skimmelsvampeforekomster som er meget langt over normalniveau. Med baggrund i den påviste skimmelsvampeprofil er der klare indikationer på en længerevarende fugtskade primært i gulvkonstruktionen og krybekælderen. Side 2 af 4

4 Sag 296_28 Udfra DNA-profilens sammensætning - og byggetekniske erfaringer - kan følgende udledes: - der er påvist usædvanlig og meget kraftigt forhøjet forekomst af jordbakterien Streptomyces, hvilket erfaringsmæssigt indikerer fugt/vand ved jord/beton (dvs. i krybekælderen) - der er påvist forekomst af skimmelsvampen Wallemia, hvis sporer er så små, at de erfaringsmæssigt kan trænge dybt ned i luftvejene i lungerne - der er påvist usædvanlig og meget kraftigt forekomst af Aspergillus versicolor, som indikerer en aktuel vandskade - der er påvist meget forhøjet forekomst af skimmelsvampen Aspergillus glaucus, hvilket erfaringsmæssigt ses ved fugtskader som har udviklet sig over lang tid/år - der er påvist meget forhøjede forekomster af skimmelsvampene Trichoderma viride og Ulocladium chartarum som indikerer fugtskader på kældervæggene i krybekælderen og fugt forårsaget af stillestående luft (manglende ventilation i krybekælderen) - der samlet set er klare indikationer på en stærkt opfugtet fugtskade skjult i ejendommen, med stor sporespredning af skimmelsvampe fra krybekælderen til indeluften. Skadesårsag Lugtgenerne i ejendommen tilskrives skimmelvækst skjult i ejendommens krybekælder. Den forhøjede fugt i strøgulvene skal primært søges i manglende ventilation af krybekælderen. En krybekælder skal ventileres på tværs og uden mulighed for døde luftlommer i krybekælderen. Dette er ikke muligt, når der er en nabobygning med brandskel og der er en fuld kælder. Derudover har der med højt terrænniveau været lukket for ventilationen i gavlen. Endelig vurderes det, at der ad åre og i perioder har trængt vand ind i kælderen via udeluftsventilerne. Krybekælderen anses overordnet set for at være en fejlkonstruktion, da denne ikke vil kunne efterleve anvisninger om tværgående ventilation. Denne fejlkonstruktion har været til stede siden ejendommen blev opført, og fugtskaderne har tilsvarende været til stede siden ejendommen blev opført. Jeg henviser til bilag 6, uddrag af SBI-anvisning som var gældende i Den i gavlværelset synlige skimmelvækst skal søges i kuldebro som følge af ydervægge uden isolering i hulmuren i kombination opstigende grundfugt i gavlen pga. for højt terrænniveau. I gavlværelset mangler der at blive monteret en fodliste på gavlvæggen, og dermed er der større luftoverførsel fra krybekælderen til værelset. Dette kan bl.a. forklare hvorfor familien oplever kraftigere lugtgener i værelset i forhold til stuen og gangen. Jeg understreger, at eventuelt dyrehold og eventuelt uhensigtsmæssigt beboeradfærd som f.eks. manglende rengøring, tørring af vasketøj indendøre ikke kan forklare de med DNA-testen påviste skimmelforekomster. Omfanget af skimmelvækst Omfanget af synligt skimmelvækst i ejendommen vurderes samlet set at være begrænset, dvs. langt højest ½ m 2. Omfanget af skjult skimmelvækst vurderes at berøre samtlige lodrette og vandrette flader i hele krybekælderen dvs. anslået mere end 45 m 2, men kan være betydeligt større da andre bygningsdele i ejendommen ikke er undersøgt. Helbredsgener og sundhedsfare Med baggrund i omfanget af gulve med forhøjet fugt, ejendommens konstruktioner samt analysesvarets mikrobielle profil, er det min vurdering er der er stor risiko for helbredsgener forbundet med at opholde sig i ejendommen, hvilket tilskrives flere af de påviste skimmelsvampearter. Vi har erfaring for, at skimmelsvampe som: - Cladosporium sphaerospermum - Penicillium chrysogenum - Aspergillus glaucus - Aspergillus versicolor - Trichoderma viride Side 3 af 4

5 Sag 296_28 giver anledning til svære helbredsgener ved mindre forekomster end den i ejendommen påviste. Jeg henviser til bilag 5 om risiko for gener ved ophold i lejemålet. Risiko for sundhedsfare gælder også for personer som ikke lider af nedsat immunforsvar, astma og allergi. Med baggrund i bygningsgennemgangen og i analysesvaret er det min vurdering, at der i ejendommen er risiko for sundhedsfare i niveau 1, dvs. der er nærliggende risiko for sundhedsfare forbundet med at opholde sig i ejendommen, og jeg henviser til Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind overfor fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Det anses for overvejende sandsynligt, at beboernes helbredsgener kan tilskrives de med DNA-testen påviste skimmelsvampe. Jeg gør opmærksom på, at der bør foretages en yderligere fugtteknisk og skimmelteknisk undersøgelse for at afklare samtlige skadesårsager med henblik på eliminering af fremtidig skimmelvækst før ejendommen igen kan tages i brug. Renoveringen af ejendommen bør beskrives og følges af rådgiver med ekspertise på fugtskader og indeklimateknik som LPU. Anbefalinger Jeg anbefaler denne handlingsplan med følgende tiltag i følgende prioriterede rækkefølge: beboerne i ejendommen bør inddrage egen læge i denne mikrobielle undersøgelse genhusning af beboerne i egnet bolig, snarest muligt og inden nytår. Dog kan lægens vurdering være afgørende for, hvor hurtigt genhusningen bør ske al løsøre i lejemålet bør rengøres, støvsuges, maskinvaskes eller kemisk renses ved renseri inden det medtages til ny bolig lugt i løsøre, møbler mv kan fjernes ved lugtsanering (www.lugtsanering.dk). Indtil beboerne er genhuset, anbefaler jeg at der foretages en grundig hovedrengøring af samtlige flader (lofter, vægge, døre, gulve etc.). Hovedrengøringen opfølges af høj rengøringsniveau en gang ugentligt i kombination med udluftning ved gennemtræk á 5 min varighed mindst 3 gange dagligt (morgen, eftermiddag, aften). Ved støvsugning anbefales det, at støvsugeren er påmonteret et mikrofilter som fx HEPA. Jeg fraråder, at ejendommen bebos inden en gennemgribende renovering af ejendommen er foretaget. Renoveringen omfatter som minimum ændring af terrænforholdene, ændring af gulvkonstruktionen samt gennemgang af ejendommens øvrige bygningsdele. Med dette notat udtaler jeg mig alene om krybekælderen og strøgulvene over krybekælderen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece om helbredsgener og skimmelsvampe. Pjecen kan findes på Bilag 1. appendix til dette notat 2. planskitse 3. fotos 4. analysesvar DNA-test 5. risikovurdering, uddrag fra SBI-anvisning uddrag fra SBI-anvisning 7. Side 4 af 4

6 Appendiks til notat Undersøgelsen Undersøgelsen sker på baggrund af vores byggetekniske erfaringer og By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003) og By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (2003). Vurdering Vi understreger, at undersøgelsen ikke alene er vurderet ud fra forekomsten af bakterie- og skimmelvækst og skimmelsvampe, men er en del af en samlet vurdering af byggetekniske forhold og -tilstande, fugtforhold, svampearter og omfanget af både skimmelvæksten og skimmelsvampeangrebet. Handlingsplan og anbefalinger Bygningsdele der er inficeret af skimmelvækst skal enten afrenses eller udskiftes. Sker dette ikke er der fortsat risiko for vækst af skimmel og fortsat risiko for påvirkninger fra skimmelsvampe i indeklimaet. Vi understreger, at årsagen til fugt- eller skimmelskaderne skal elimineres senest i forbindelse med skadesudbedringen. Hvis ikke årsagen bliver elimineret, opstår der igen problemer med fugtskader i og på konstruktionerne. Rådgiver under renoveringsarbejder Vi anbefaler, at LPU Rådgivende Ingeniør beskriver, følger og kontrollerer fugt- og skimmel-renoveringen. Vores tilsyn sikrer, at anbefalingerne i undersøgelsen bliver fulgt og sker bl.a. med tilsyn af renoveringen og med kontrolprøver af afrensede bygningsdele. Måleinstrumenter og registreringer Fugtmålinger i murværk og beton Ved undersøgelsen har vi anvendt en kapacitetsfugtmåler af fabrikatet Tramex til orienterende måling af aktuelle fugtniveauer på konstruktioner i beton og murværk. Målingerne er opdelt i henholdsvis ingen forhøjede fugtniveauer, lettere forhøjede fugtniveauer og forhøjede fugtniveauer i skalaen fra 0-100, hvor skalaen fra 0-30 er acceptabelt og målinger over 70 er uacceptabelt. Målinger i beton og murværk supplerer vi ved målinger med instrumentet Gann Hydromette UNI I. Målinger i kernen af f.eks. terrændæk eller betonelementer bores huller á Ø14 mm, og der anvendes et fugtspyd med kappe på. Målingen registreres ved hjælp af multiinstrumentet Testo 635. Fugtmålinger i træ og pladebeklædninger som gips etc. Til fugtmålinger i træ og gips bruger vi en stikbensføler af mærket Delmhorst J-2000/SC. Træ måles i % træfugt og afhængig af træsorten er træfugten fra 0-14 % acceptabelt medens træfugt over 20 % er uacceptabelt. Dataloggere Med dataloggere af typen Testo 175-H2 registrerer vi rumluftens temperatur og luftfugtighed hvert 10. minut i 1-2 uger. Hygrometer Øjebliksmåling af rumluftens luftfugtighed og temperatur måles ved en hygrometer Testo 608-H2. Fugtaftegninger Fugtaftegninger er visuelle spor af tidligere vandskader og misfarvninger, og kan skjule f.eks. synligt angreb af skimmelsvamp. Luftkvalitet Muglugt i luftkvaliteten er tegn på bakterie- eller skimmelvækst og er uacceptabelt i indemiljøet. Oplever vi muglugt bliver det beskrevet i notatet. Rengøringsstandard og indretning Rengøringsstandarden bliver vurderet ud fra et indeklimateknisk synspunkt. Er der ingen bemærkninger i notatet anser vi ikke rengøringskvaliteten for et problem. Mikrobielle prøver Bygnings- og fugtrelaterede bakterier og skimmelsvampe er et symptom på et fugtproblem. Der er tre anerkendte metoder til at udtage prøver på udvalgte konstruktionsoverflader: Aftryksplader Aftryksplader er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium kan konstateres, hvilke slægte/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte konstruktions-overflade. Dyrkningspladerne indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika for at begrænse eventuel bakterievækst). En uvildig mikrobiolog inkuberer efter prøveudtagningen prøvepladerne i ca. en uge. Dyrkningssvar Af et dyrkningssvar ses forekomster af levedygtige svampesporer i den enkelte prøve. Forekomsten er ikke et udtryk for, hvad der visuelt kan ses i den aktuelle bygning. I dyrkningssvarene nævnes skimmelsvampene ved slægtsnavn (f.eks. Cladosporium). I enkelte tilfælde BILAG 1

7 artsbestemmes svampen også (f.eks. Cladosporium sphaerospermum, hvor sphaerospermum er artsnavnet). I øvrige tilfælde er efterfølges slægtsnavnet af enten sp. eller spp., som angiver at der er henholdsvis én eller flere arter af den pågældende slægt i prøven. Dyrkningssvarene deles op i kategorierne: ingen vækst, ringe vækst, moderat vækst og massiv vækst (jf. By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp (2003) ). Kategorierne er defineret som: Ingen forekomst, dvs. 0 kolonier på den enkelte prøve. Ringe forekomst, dvs. fra 1 til 10 kolonier på den enkelte prøve. En mængde af svampesporer, der er acceptabel. Moderat forekomst, dvs. fra 11 til 50 kolonier på den enkelte prøve. Denne mængde anses for at være uacceptabel når det drejer som om en følgeskade efter en vandskade eller et fugtproblem. Forekomsten anses for acceptabel når der er tale om ophobet støv eller snavs. Massiv forekomst, dvs. mere end 50 kolonier på den enkelte prøve. Denne forekomst anses altid for at være uacceptabel når det drejer sig om en følgeskade efter en vandskade eller et fugt-problem. Forekomsten anses for acceptabel når der er tale om ophobet støv eller snavs. Når der ikke er tale om bygningsrelaterede fugt- og vandskadesvampe, er der tale om normalt udendørs forekommende skimmelsvampe som f.eks. Alternaria, Cladosporium sp. og almindelig snavs som f.eks. mucor. Særligt biologisk aktive skimmelsvampe, SBAS Kan der i prøverne påvises én eller flere kolonier af enten Aspergillus versicolor, Chaetomium spp, Fusarium, Memnoiella, Penicillium expansum, Stachybotrys chartarum eller Trichoderma viride (harziaum) bør det undersøgte rum ikke tages i brug inden en sanering er foretaget. Dette gælder også selv om de skimmelangrebne områder er mindre end 1 m 2. Dette skyldes at disse skimmelsvampe afgiver giftstoffer (mykotoksiner), som er mistænkt for at kunne påvirke immunforsvaret. Mycometer-test Mycometertest-metoden er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte konstruktionsoverflade. Testmetoden er baseret på måling af et enzym, der er til stede i svampe-biomassen, og fortæller ikke hvilke skimmelsvampeslægte og -arter der er. Efter prøveudtagningen analyseres testen på vores laboratorium. Enzym-mængden bestemmes efter tilsætning af en syntetisk substans i et flourometer. Det målte tal er direkte proportionalt med mængden af skimmelsvampe. Analysesvar Analysesvaret angives i Mycometer-niveauer: A = Mycometer-tal 25: Niveauet for skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau og er acceptabelt B = 25 < Mycometer-tal 450: Niveauet for skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes vækst af skimmelsvamp, men kan også skyldes ophobning af svampesporer pga. f.eks. ringe rengøringsstandard C = Mycometer-tal > 450: Niveauet af skimmelsvamp er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes skimmelvækst, og er uacceptabelt. BactiQuant-test Som mycometer-testen er BactiQuant-test-metoden også en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser i hvilken udstrækning der foregår bakterievækst på den undersøgte konstruktionsoverflade. Testmetoden er baseret på måling af et enzym, der er til stede i biomassen, og fortæller ikke hvilke bakterieslægte og -arter der er. Efter prøveudtagningen analyseres testen på vores laboratorium. Bakterieenzym-mængden bestemmes efter tilsætning af en syntetisk substans i et flourometer. Det målte tal er direkte proportionalt med mængden af bakterier. Analysesvar Analysesvaret angives i Bactiquant-værdier: A = Bactiquant-værdi 20: Niveauet af bakterier er ikke over normalt baggrundsniveau og er acceptabelt B = 20 < Bactiquant-værdi 350: Niveauet af bakterier er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes vækst af bakterier, men kan også skyldes ophobning af bakterier eller snavs f.eks. pga. ringe rengøringsstandard C = Bactiquant-værdi > 350: Niveauet af bakterier er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes bakterievækst, og er uacceptabelt.

8 NOTE: Prøveudtagningssted ////// Forhøjet fugt i strøgulvet over krybekælder Synlig skimmelvækst på ydervæggene Udeluftventiler til krybekælder Fuld kælder Mikrobielle prøver: DNA DNA-test Acacievej 17A, Ringsted Mikrobiel undersøgelse LPU 21. november 2014 sag 296_28 Skitse ej målfast BILAG 2

9 Værelse lugtgener og synlig skimmelvækst på ydervæggene i et omfang på knap ½ m 2. Der er ikke monteret fodliste på gavlydervæggen, og gulvtæppet er ført op ad gavlvæggen BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

10 Værelset forhøjet fugt i strøgulvet (over krybekælder). >20% træfugt med Tramex og Delmhorst, både i overfladen og ca. 15 mm nede i parketgulvet BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

11 Værelset forhøjet fugt i strøgulvet (over krybekælder). >20% træfugt med Delmhorst, der måles ca. 15 mm nede i parketgulvet BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

12 Fordelingsgangen stærkt forhøjet fugt i strøgulvet (over krybekælderen). >20% i overfladen med Tramex og >25% med Delmhorst ca. 15 nede i parketgulvet BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

13 Udeluftsventilen i soklen ligger lavere end de forskrevne 100 mm BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

14 I gavlen mod vest har udeluftventilen til krybekælderen været lukket af jorden pga. højt terrænniveau. Den oprindelige jordhøjde/terrænniveau er skitseret med den stiplede linie BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

15 Facaden mod nord der er fald på terrænet ind mod ejendommen indtil for nyligt, har jordhøjden været på højde med nederste skifter i murstenene i facaden (stiplet linie) BILAG 3 Fotos Acacievej 17A - lpu sag 296_28 d. 25. november 2014

16 DNA ANALYSE Akacievej 17A Ringsted Rapport dato 21. november 2014

17 Dna-prøver udtaget i støv viser om der findes mikroorganismer, som kan stamme fra skjulte fugtskader i en bygning. Partikler fra mikrobiologisk vækst kan med tiden frigives til indeluften i en bygnings opholdszone, hvor det sedimenterer med støvet. Metoden er følsom overfor både levende og dødt materiale, hvorfor den også reagerer på gamle, udtørrede skader. Dna metoden kan også give et udtryk for, i hvilken grad et lokale er påvirket af mikrobiologisk materiale. Analyseinformation Jeres rekv.nr. 292_28 Prøveudtagningsadresse Akacievej 17A Ringsted Firma LPU Rådgivende Ingeniør Prøveudtager LPU Adresse Levetoftevej 12 Prøve nr Post nr Analyse nr. OB0317 til By Haslev Udtagningsdato Analyseresultat Værdier givet som sporeækvivalenter pr. cm2 Støv svampe Fugt indikatorer Variende fugt indikatorer Kraftig fugt indikatorer Total skimmel Streptomyces spp. Cladosporium herbarum Alternaria alternata Wallemia sebi Acremonium strictum Cladosporium cladosporioides Cladosporium sphaerospermum Mucor/rhiz grp Penicillium chrysogenum Pen/asp/Pae. Grp Aspergillus glaucus grp Aspergillus niger Aspergillus fumigatus Aspergillus versicolor Rhizopus stolonifer Trichoderma viride Ulocladium chartarum Chaetomium globosum Stachybotrys chartarum Analyse dato OB0317 Gang 20900,7 582,4 554,9 13,8 200,2 26,6 1782,8 45,8 27,2 10,8 1546,5 24,2 0,0 0,0 159,6 0,5 3,9 1,1 0,0 0,0 Orbicon A/S Indeklimalaboratoriet CVR nr Handelsbanken

18 Generel information Formål Formålet med prøven er at vurdere, om der i indeluften findes en unormal sammensætning af mikroorganismer som kan indikere fugtskadede bygningsdele. Skimmelsvampe frigiver partikler, sporer, celler og andre svampebestanddele som indeholder DNA, til luften. Disse mikropartikler svæver i luften og bindes til støv som kan findes i opholdszonen. Ved at analysere DNA et i støv, får man et udtryk for om rumluften har været påvirket af partikler fra skimmelsvampe over længere tid. Analysemetode Analysen er foretaget på eksternt laboratorium af House Test ApS. Organismerne vaskes ud af prøven og DNA ekstraheres. Derefter opformeres DNA i en sekventiel PCR-proces. Antallet af DNA sekvenser sammenlignes med en standard DNA kurve hvorefter antallet af oprindelige DNA sekvenser beregnes. Eftersom DNA er unikt for hver organisme kan art og mængde af specifikke organismer bestemmes. Ved denne præcise metode får man hurtigt at vide hvor mange skimmelsvampe respektive indikatororganismer der findes i prøven pr arealenhed. Resultater I analysen skelnes der mellem 20 arter/grupper. I skemaet angives antallet af DNA sekvenser for respektive arter/grupper i prøven (pr cm2). Vurderingen af resultatet i forhold til normale tilfælde for rene, tørre og uskadede bygninger er angivet ved farvekoden. Farve kode : Lys grøn under normal niveau Grøn normalt niveau Gul over normalt niveau Orange langt over normalt Rød meget langt over normalt Svampenes placering i skemaet angiver om de optræder som støv eller fugtindikator, og om de vokser ved lavt fugtniveau (øverst i skemaet) eller i våde materialer (nederst i skemaet). Vurdering I den samlede vurdering kombineres bygge- og fugtteknisk viden med viden om svampenes biologi, forekomst i naturen og i fugtskadede bygninger samt i uskadede referencebygninger m.m. F.eks. kan en høj forekomst af visse svampetyper indikere gammelt støv, som kan tyde på et lavt rengøringsniveau. Til baggrund for vurdering af resultaterne ligger data fra mere end 1200 DNA prøver udtaget i mere end 400 danske bygninger. Renovering/sanering På baggrund af analyseresultatet vurderes det om der er en sandsynlighed for en skimmelsvampskade som påvirker indeklimaet negativt. For at bedømme årsag til og omfanget af skaden samt planlægge en evt. sanering af skaden bør der foretages en byggeteknisk udredning af specialister med særlig viden om fugt, bygninger og mikrobiologi. Helbred Fugt / skimmelsvampe i indeklimaet kan give anledning til gener og helbredsproblemer hos personer der opholder sig i fugtskadede bygninger. Hyppige gener er irritation af slimhinder, men der kan også forekomme hovedpine, træthed, hoste og hududslet. Symptomer kan være kraftigere for personer med høfeber og astma Den sundhedsskadelige effekt Iflg. Sundhedsstyrelsen (2009) karakteriseres sundhedsfaren ved ophold i bygninger bl.a. på baggrund af de sundhedsfarlige forhold samt fugt- og skimmelsvampebetingede helbredsproblemer hos beboerne/brugerne. For at kunne vurdere sundhedsfaren ved op hold i en bygning, skal en byggeteknisk og sundhedsfaglig vurdering forelægge. En DNA prøve alene kan ikke sige noget om sundhedsfaren i en bygning Læs mere Orbicon A/S Indeklimalaboratoriet CVR nr Handelsbanken

19 Orbicon A/S Indeklimalaboratoriet CVR nr Handelsbanken

20 Rettelsesblad til By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. 1. udgave 2003 Ændringerne er markeret med fede typer. På side 33 skal første pind i punktopstillingen erstattes med nedenstående. - Ved udskiftning af vinduer bør man sørge for ventilation af specielt kælder samt køkken, bad og soveværelse i alle lejligheder. Der bør være et luftskifte på minimum to gange i timen indtil bygningen er udtørret. På side 35 erstattes tabel 2 af nedenstående. Risikokategori *) <0,25 m 2 0,25-3 m 2 >3 m 2 Ophold i rum på m 2 med vækst Kortvarigt ophold med gennemgående trafik, fx trapper og gange med vækst Ophold i rum over fx krybekældre med vækst, med opadgående luftstrøm til opholdsrummet Ophold i rum grænsende op til skjulte kon struktioner med vækst, hvorfra der er passage til rummet Kortvarigt ophold i fx lagerrum, kælder og loft med vækst Synlig skimmelvækst på ydervæggene i værelset i et omfang på ½ m 2 giver anledning til risiko for gener i kategori 2. Gentagende vandindtrængninger til krybekælder samt utilstrækkelig ventilation af krybekælderen ad åre, giver anledning til skimmelvækst på fladerne i krybekælderen. Dermed overstiger omfanget af skimmelvækst i krybekælderen til mindst 20 m 2. Da krybekælderen ikke er velventileret sker der en opgående luftstrøm fra krybekælderen til beboelsen, og giver anledning til risiko for gener i kategori 3. Ophold i rum grænsende op til skjulte, luk- 0 0(1) 1(2) kede konstruktioner med vækst og med ventilation til det fri, fx hulrum i vægge og etageadskillelser eller tagrum *) 0: Ingen risiko for raske mennesker. Vedligehold igangsættes dvs. fugtkilde fjernes, renovering af skimmelsvampe kan vente. 1: Svag risiko for raske mennesker. Vedligehold igangsættes, renovering af skimmelsvampe udføres, når konstruktionerne er tørre. 2: Middel risiko. Vedligehold og renovering bør gennemføres snarest. 3: Stor risiko. Vedligehold og renovering bør straks gennemføres, berørte rum evakueres. NB! Forekomst af Stachybotrys, Chaetomium eller Trichoderma i opholdsrum er altid kategori 3, uanset, hvor stort et areal der er angrebet. Forekomst af disse svampe i andre rum vurderes særskilt. Med DNA-testen er der påvist kraftige forekomster af SBAS-svampe som Aspergillus versicolor og Trichoderma viride. Dermed øges risiko for gener til kategori 3. BILAG 5 Risikovurdering Acacievej 17A, Ringsted lpu sag 296_28 den 21. november 2014

21

22

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere