AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. 3. eksterne opgave Hold 56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. 3. eksterne opgave Hold 56"

Transkript

1 AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. Radiografuddannelsen

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning: Problemfelt: Afgrænsning: Problemformulering: Metode: Opgavens Opbygning: Valg af litteratur: Indsamling af Empiriske Data: Forsøg Ovariedosis: Teoretiske overvejelser: Etiske overvejelser: Fantombeskrivelse: TLD-tabletter: Forsøgsindledning: Klargøring: Forsøgsopstilling: Uventede observationer: Forsøgsresultater: Uparret t-test: Forsøgsbias: Diskussion: Delkonklusion: Forsøg Projektion: Teoretisk Overvejelser: Forsøgsindledning: Forsøgsopstilling: Forsøgsresultater: Forsøgsbias: Diskussion: Delkonklusion: Samlet Diskussion Samlet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse:

3 1.0 Indledning: Begrebet kvalitet er et af de helt store brændpunkter i vores samfund i dag. Vi som borgere, brugere og patienter kræver produkter og ydelser af høj kvalitet, og især sundhedsvæsenet er gang på gang i fokus i debatten. Patienter og politikere forventer et sundhedsvæsen af høj kvalitet, hvor alle tilbydes den bedste behandling på baggrund af den viden og de ressourcer der er til rådighed på området, med mindst mulige omkostninger (1, s.177). Det stiller krav til sundhedspersonalet, og dermed os som fremtidige radiografer, om at tilegne sig viden og kompetencer hvorved vi kan udvikle radiografien til gavn for faget og patienten (2, s. 6). Denne opgave tager udgangspunkt i røntgen (rtg.) af pelvis, og muligheden for anvendelse af postero-anterior (PA) projektion i henhold til strålebeskyttelse af ovarierne. Ud fra de erfaringer vi har gjort os i klinikken ønsker vi, grundet manglende brug af gonadebeskyttelse til kvinder, at undersøge muligheden for et alternativ til denne. Til at understøtte vores tankegang bruges to artikler som arbejder ud fra samme problematik som os, dog med den forskel at de i forhold til rtg. af columna lumbalis undersøger dosis til ovarierne. Ydermere vil der i opgaven tages hensyn til European Commissions European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images (herefter forkortet European Commission) til pelvis undersøgelser og ud fra dem vurdere om PA-projektionen opfylder disse kriterier (3, s.19). Vi vil i denne opgave arbejde med problemstillingens resultater ved hjælp af teorier og metoder, der er knyttet til udvikling og udøvelse af faget radiografi. 2.0 Problemfelt: Med udgangspunkt i de kliniske erfaringer vi har gjort os gennem vores uddannelse til radiograf, vil vi i denne opgave se på de muligheder der er i forbindelse med optimering 2

4 af ovariedosis ved røntgen af pelvis uden brug af gonadebeskyttelse og uden at ændre den kv og Automatic Exposure Control (AEC) der er programsat i pelvis-protokollen. Vi har erfaret at den typiske pelvisundersøgelse af kvinder foregår med antero-posterior (AP) strålegang og uden brug af gonadebeskyttelse, hvor sidstnævnte forklares med at denne er svær at placere korrekt. Ydermere har oplevelser med anvendelse af PA-projektionen ved rtg. af pelvis, under et praktikophold i Holland, medført en interesse i at undersøge eventuelle fordele ved at tage pelvis PA frem for AP. Skulle det være tilfældet at dosis til ovarierne reduceres ved anvendelse af PAprojektionen og ingen analytisk diagnostisk betydning har, kunne dette blive en optimering til fordel for faget og især befolkningen som helhed hvorved det berører formålet i uddannelsen der omhandler udvikling og tilegnelse af teoretiske og kliniske kundskaber: Udvikle og tilegne sig teoretiske og kliniske kundskaber inden for centrale områder i radiografien, der kvalificerer til selvstændig, etisk og fleksibel udøvelse af radiografi i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige, organisatoriske og samfundsmæssige udvikling såvel nationalt som internationalt. (2, s.5). Vi ser PA-strålegangen som en mulighed da strålingen herved skal passere et tykkere lag væv, bestående af m. gluteus maximus og os sacrum. Denne tanke er baseret på teorierne om absorptionskoefficienterne, der for knogler og muskler er højere end absorptionskoefficienten for bløddele (4 s ). Derudover beskriver artiklerne Lumbar spine radiology: analysis of the posteroanterior projection (1999) og should plain films of the lumbar spine be taken in the posterior- to- anterior or anterior- to- posterior position? A study using decision analysis (2007) at der ved columna lumbalis undersøgelser er en reduktion af dosis ved ændring af strålegangen fra AP til PA (5 og 6, og bilag 1 og 2), hvorved vi tænker om der er mulighed for at undersøge samme fænomen ved rtg. af pelvis. Fremgangsmåden i artiklen fra 1999 er et fantomforsøg med dosismålinger ved hjælp af TLD-tabletter. Tabletterne blev placeret i fantomets center og overflade. Herefter er de aflæst og analyseret hvorved konklusionen er at der ved PA-projektionen er en reduktion af dosis til fantomets center på ca. 39%. 3

5 Artiklen fra 2007 tager blandt andet udgangspunkt i ovenstående forsøg fra Ved hjælp af beslutningsanalyse anvendes en række faktorer til at angive og sammenligne det forventede udbytte af forskellige undersøgelsesmetoder, i dette tilfælde røntgen af columna lumbalis AP eller PA. Her er konklusionen at dosis er den eneste væsentlige forskel mellem AP- og PA-projektionen. Begge artikler anbefaler implementering af PA-proceduren på grund af den strålebesparende effekt der ikke påvirker den diagnostiske kvalitet i billedet. Som radiografstuderende undrer det os at vi på afdelingerne ikke har stiftet bekendtskab med denne procedure og da artiklen fra 2007 tager udgangspunkt i artiklen fra 1999, viser det os at dette trods alt er en tanke som har været kendt minimum de sidste 7 år. Vi tænker hvilke forhindringer der eventuelt kunne være, for at vende patienten og lade strålegangen være PA til pelvisoptagelser, siden dét ikke allerede er en anvendt metode. En mulighed kan være at pelvis hældning resulterer i overlejring af anatomiske strukturer når projektionen ændres fra AP til PA og derved gør billedet sværere at bruge til diagnostik. Omvendt er dette ikke en hindring for de Hollandske radiologer på det pågældende sygehus hvor proceduren er set udført og derfor kunne det være interessant at undersøge om PA-projektionen af pelvis opfylder European Commission s kriterier. De forskellige undersøgelsesprocedurer der er røntgenafdelingerne imellem giver os en opfattelse af hvad der er normalt og rigtigt at gøre i forhold til udførelse af en undersøgelse. Disse forskelligheder gør os kritiske og åbner samtidig vores forståelse for andre måder at gøre tingene på og det er netop i denne forbindelse af problemstillingen til denne opgave er dukket og forslag til nye måder er diskuteret. Disse refleksioner på baggrund af problemstillinger fra hverdagen, er et af de formål der er med vores uddannelse hvilket ses beskrevet nedenfor: Udvikle og tilegne sig kritisk analytiske og refleksive kompetencer med henblik på at kunne beskrive, formulere, analysere og bearbejde problemstillinger til gavn for faget, arbejdsstedet og dermed den enkelte borger. (2, s.5) Det kunne, med udgangspunkt i resultaterne fra de to førnævnte artikler, være interessant at undersøge om samme dosisbesparelse gør sig gældende for rtg. af pelvis 4

6 ved en PA-projektion. Her tænker vi at sætte fokus på de planlagte undersøgelser der udføres på kvinder i den fertile alder. De planlagte undersøgelser af pelvis består typisk af 1 billede der inkluderer hele pelvis, samt begge femur ned til trochanter minor. Optagelsen tages enten stående eller liggende med strålegangen AP. Da strålefeltet under undersøgelsen er mindre end 10 cm fra kvindens ovarier, er det påbudt at tilbyde patienten blyafdækning, som det står i bekendtgørelsen om medicinske røntgenanlæg 70: Hos kvindelige patienter skal gonadebeskyttelse foretages ved alle røntgenundersøgelser hvor strålefeltet kan komme ovarierne nærmere end 10 cm (7, s. 7-9) Som tidligere nævnt forklares den manglende brug af gonadebeskyttelse med at de kvindelige gonadebeskyttere er svære at placere korrekt. Om denne problematik siger nedenstående bekendtgørelse følgende: 68. Gonadebeskyttelse foretages på patienter under 50 år efter bestemmelserne i 69 og 70. Undtagelser herfra må kun gøres hvis patientens tilstand umuliggør beskyttelse samt i de tilfælde hvor beskyttelsen vil kunne afdække områder af betydning for diagnosen. (7, s.7-9) I forhold til muligheden for brug af gonadebeskytteren til reduktion af dosis til ovarierne tænker vi, om undervisningen i korrekt brug af gonadebeskyttelse er mangelfuld eller om placeringen af gonadebeskyttelse udgør en for stor risiko for at skygge over værdifulde informationer. Vi oplever som tidligere nævnt begge at gonadebeskytterne ikke benyttes på afdelingerne hvorved den manglende oplæring af de studerende medfører at det ikke integreres i de daglige rutiner og dermed ikke videreføres til næste hold radiografstuderende. Herudover ser vi at positioneringsbøgerne til radiografi, i forbindelse med optagelser af pelvis, ikke viser praktisk anvendelse af gonadebeskyttere til alle kvindelige patienter selvom den ses anvendt på nogle af røntgenbillederne. Bogen kunne eksempelvis illustrere placeringen af ovariebeskytteren på patienten med dertilhørende forklaring, for 5

7 at hjælpe radiografen ved at sætte fokus på anvendelse og korrekt placering. (8, s og 9, s ). Vi undrer os over at der i stedet for manglende brug af gonadebeskyttelse ikke er fundet nye procedurer for optimering af undersøgelsen og at den manglende anvendelse af ovariebeskytteren, som vi ser det, er et generelt problem på de forskellige afdelinger, da det med lovkrav er vedtaget hvornår beskyttelsen skal anvendes. Brugen af gonadebeskytter kan opvejes i fordele og ulemper, hvor fordelen selvfølgelig er den nedsatte stråledosis til ovarierne, mens ulempen er at gonadebeskytteren er meget svær at placere korrekt så der ikke skygges for interessant anatomi og derved fører til re-eksponering og en forøgelse af dosis. Et andet argument for den manglende brug af gonadebeskytteren er at den mængde sekundær stråling som ovarierne udsættes for ikke kan nedsættes ved hjælp af afskærmning. Derfor ville det være en mulighed at se på primærstrålingen og derudfra vurdere hvordan dosis til ovarierne kan nedsættes. En mulig metode til dette kunne være at se på ovariernes anatomiske beliggenhed (se figur 1), og ud fra dette vurdere om disse ligger bedst beskyttet mod stråling ved PA- i forhold til AP-projektionen. Ovarierne er anteriort Billede 1 Ovariernes anatomiske beliggenhed beskyttet af maveskind, fedt, m. rectus abdominis og ileum. Posteriort er ovarierne ligeledes beskyttet af hud og fedt, men derudover også af den store m. gluteus maximus og os sacrum. Ovarierne er placeret foran articulatio sacroilica, dog kan placeringen variere fra patient til patient. 6

8 De anatomiske variationer i ovariernes beliggenhed der kan være, muliggør at afskærmning ved brug af gonadebeskytteren ikke med sikkerhed dækker hele ovariet. Da ovarierne ikke kan lokaliseres på et røntgenbillede, uden brug af kontrast, er det dermed usikkert at redegøre for korrekt afdækning (10, s. 412). I forhold til de førnævnte artikler tænker vi at man kan vende patienten og lade indgangsstrålen komme ind posteriort. Herved beskyttes ovarierne som beskrevet ovenfor af et tykt lag muskler, m. gluteus maximus, og af os sacrum, hvilket eventuelt kan reducere ovariedosis. Ovarierne er nogle af kroppens mest strålefølsomme organer, med en vævvægtningsfaktor på 0,20, svarende til 20 % af helkropsdosis. Litteraturen beskriver at der ved en pelvis undersøgelse AP er en indgangsdosis på 15 mgy og at dette medfører en gonadedosis på 1,5 mgy (4, s. 550). Det er set at en dosisudsættelse på 100 mgy kan resultere i forsinkelse eller tilbageholdelse af menstruationen og doser på 2 Gy kan resultere i midlertidig infertilitet. Hvis ovarierne udsættes for doser på 5 Gy eller derover er der en stor chance for permanent sterilisation. Der kan hertil nævnes chancen for mutationer, når cellerne udsættes for ioniserende stråling. Disse mutationer er dog set som følge af doser helt ned til mgy. (4, s. 490) Sammenlignes tallene i ovenstående tekst, ses det tydeligt at der skal mange pelvis undersøgelser til før det har en reel påvirkning. Dog skal viden om bestrålingens følger på baggrund af disse tal være med til at beskytte patienterne og befolkningen som en helhed. Selvom ovariedosen til de konventionelle undersøgelser er lille og det især er ved gennemlysningsundersøgelser der er mulighed for at nærme sig de høje ovariedoser, er det stadig nødvendigt at holde befolkningsdosen så lav som muligt. (11, kap 5). Set i forhold til vores problemstilling hvor gonaderne befinder sig i det direkte strålefelt, er det yderst vigtigt at holde dosis så lav som muligt. ALARA-princippet (As low as reasonable achievable) er en vigtig ting at have med i sine overvejelser når der arbejdes med ioniserende stråling, da ALARA-princippet tager udgangspunkt i tankegangen om 7

9 at holde dosis ved røntgenundersøgelser så lav som muligt, samtidig med at fordele skal opveje eventuelle ulemper (12 s. 91). De tanker vi har gjort os omkring strålenedsættelse til patienten, kommer ikke kun af etiske principper men også af lovmæssige krav. En autoriseret sundhedsperson har pligt til at udvise omsorg og samvittighedsfuldhed i henhold til loven om autorisation kap. 5 17: En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. (13 kap 5, 17). Ydermere er der i bekendtgørelsen om dosisgrænser, en paragraf der lyder som følger: kapitel 2: principper for begrænsning af dosis 2 stk.2 optimering: alle doser skal holdes så lave som rimeligt opnåeligt (11 s. 3). Denne siger at vi som kommende radiografer har en pligt til at udføre undersøgelser med så lav dosis som muligt i forhold til de diagnostiske værdier. Med dette i tankerne kunne en PA-undersøgelse af pelvis, hvis dosis til ovarierne er mindre ved PA end ved AP, være en udvikling og optimering af radiografien. 3.0 Afgrænsning: På baggrund af ovenstående tanker finder vi det særligt interessant at undersøge muligheden for reduktion af dosis til ovarierne ved pelvis undersøgelser. Ovarierne er særdeles strålefølsomme, med en vævvægtningsfaktor på 0.20 (20 % af helkropsdosis) og deres placering gør at de ved pelvisundersøgelser, uanset hvilken projektion der anvendes, er udsat for direkte stråling (11 s. 11). Vi ser denne problematik som særdeles vigtig at udvikle, da vi har erfaret at manglende brug af gonadebeskyttelse til kvinder er et generelt problem og ønsker derfor at undersøge mulighederne for at reducere ovariedosis ved at lade projektionen være PA frem for AP. 8

10 Hvis stråledosis til ovarierne viser sig at kunne reduceres ved brug af en PA optagelse af pelvis frem for en AP, ville det være en mulig løsning på problematikken omkring den manglende brug af gonadebeskyttelse til kvinder. Vi har derfor valgt at koncentrere os om dosis til ovarierne ved AP og PA optagelser af pelvis, for at se hvilken af disse projektioner der er den mest strålebesparende procedure. Da en ændring af strålegangen eventuelt kan have indflydelse på projektionens evne til at opfylde European Commission s kriterier, kunne det være interessant at vurdere om PA-projektionen opfylder disse kriterier, således at en mulig ændring af projektionen ikke påvirker informationer i billedet. 4.0 Problemformulering: Hvilken ovariedosis kan måles ved hhv. AP og PA projektion ved rtg. af pelvis og er det muligt at nedsætte dosis ved at anvende PA-projektionen frem for AP? Hvilken betydning har ændring af projektionen, fra AP til PA, ved konventionelle røntgenundersøgelser af pelvis, for projektionens evne til at opfylde European Commission s kriterier? 5.0 Metode: 9

11 5.1 Opgavens Opbygning: I opgaven undersøges der hvor vidt det er muligt at anvende en PA- frem for en APprojektion ved rtg. af pelvis i henhold til reduktion af ovariedosis. Til dette vil vi via et fantomforsøg måle, ved hjælp af TLD-tabletter, hvor stor dosis til ovarierne er, ved henholdsvis AP- og PA-projektionen. Da vi ser på mængden af dosis anvender vi en kvantitativ metode. Senere i opgaven anvendes en uparret t-test til udregning og vurdering af den statistiske tilfældighed. Ydermere vil vi tage to røntgenbilleder af pelvis i de to førnævnte projektioner og derefter, ud fra European Commissions kriterier, vurdere om PA-billedet opfylder disse. Opgaven vil derfor indeholde to empiriske undersøgelser bestående af et fantomforsøg og en billedanalyse. I afsnittet om fantomforsøget vil vi detaljeret beskrive vores fremgangsmetode og fremstille vores forsøgsresultater, således at dette bliver reproducerbart. Disse resultater vil vi efterfølgende vurdere i forhold til de tidligere nævnte artiklers resultater. Derudover vil vi, i afsnittet der omhandler billedanalysen, vurdere om billederne opfylder European Commissions kriterier, og derudfra vurdere om PA-projektionen er anvendelig til røntgen af pelvis. Hvert af de empiriske afsnit vil ydermere indeholde en diskussion og blive afsluttet med en delkonklusion. Efterfulgt de to empiriske undersøgelser vil vi diskutere anvendeligheden af PA projektionen til reduktion af ovariedosis i forhold til projektionens evne til at opfylde European Commissions kriterier. Endelig vil vi i en konklusion konkludere på forsøgsresultaterne og billedanalysen for derefter at perspektivere dette til radiografuddannelsen og faget radiografi. 5.2 Valg af litteratur: Vi har som udgangspunkt brugt søgedatabasen PubMed for at finde artikler som inspiration til vores problemstilling. Vi erfarede at der var lavet undersøgelser lignende vores, dog med columna lumbalis undersøgelser som udgangspunkt. Disse 10

12 videnskabelige artikler understøtter vores teoretiske perspektiv i opgaven og anvendes derfor til sammenligning med vores projekt. Ved hjælp af forskellige søgeord, eksempelvis gonadal dose pelvis projections og dose reduction gonads, lykkedes det os ikke at finde artikler med vores specifikke problemstilling i fokus, men havde derimod mere held med 2 artikler omkring optagelser af columna lumbalis og nedsættelse af organdosis. De to artikler vi har brugt er Lumbar spine radiology: analysis of the postero-anterior projection (1999) og should plain films of the lumbar spine be taken in the posterior- to- anterior or anterior- to- posterior position? A study using decision analysis (2007) Førstnævnte artikel er skrevet af E. Madigan, Ph.D. i sygepleje og underviser ved Frances Payne Bolton School of Nursing i Cleveland USA samt Patrick C. Brennan, senior underviser ved School of Diagnostic Imaging, University College Dublin i Irland. Artiklen er udgivet i European Radiology i 10. udgave fra Artiklen fra 2007, should plain films of the lumbar spine be taken in the posterior- to- anterior or anterior- to- posterior position? er skrevet af Kenneth J. Young, uddannet kiropraktor i 1996 og har siden 1997 undervist i radiologi ved Welsh Institute of Chiropractic. Young har bidraget med en del artikler til en række sundhedsfaglige tidsskrifter blandt andet i Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, et tidsskrift om kiropraktik hvori førnævnte artikel er udgivet i marts/april-udgaven i Begge artikler er skrevet af fagfolk indenfor sundhedsområdet og udgivet i fagblade, samtidig med at de lægger sig op ad problemstillingen i denne opgave. Herudover beskrives deres metoder reproducerbart hvorved det for os ville være muligt at gentage deres forsøg. På baggrund af disse informationer anser vi disse artikler som værende valide. Til at understøtte de fysiske perspektiver i denne opgave har vi brugt følgende bøger; Radiologic Science for Technologists fra 2001, skrevet af S C Bushong Physics for Diagnostic Radiology fra 1999 af Dendy. Bøgerne er begge udgivet indenfor de sidste 10 år og omhandler de fysiske principper indenfor moderne medicinsk radiografi, herunder strålehygiejne og patientbeskyttelse, som alle er vigtige elementer i denne opgave. De to bøger supplerer hinanden godt i et højt fagligt niveau de forskellige emner imellem. 11

13 Hovedforfatteren til bogen Radiologic Science for Technologists, Stewart C. Bushong er professor i radiologisk videnskab på Baylor College of Medicine i Houston, Texas. Bogen henvender sig til studerende og praktiserende radiografer og har en del bidrag fra forskellige fagfolk indenfor radiologien, blandt andet ansatte ved Department of Radiological Science, som giver bogen et højt fagligt niveau. Endelig er der Physics for Diagnostic Radiology s 2 hovedforfattere P P Dendy, før sin død ansat ved Department of Medical Physics and Clinical Engineering på Addenbrooke s NHS Trust i Cambridge UK, og Brian Heaton, emeritus professor, ved Department of Bio-Medical Physics and Bio-Engineering på University of Aberdeen. Bogen Stråledoser, Stråleskader, Strålehygiejne er brugt selvstændigt og som supplement til ovenstående. Den ene af bøgens forfatter, Ib Sewerin, dr. Odont. ved Odontologisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Institut i København og fra 1977 leder af Afdeling for Radiologi. Den anden forfatter Ann Wenzel er dr. Odont og leder af Afdeling for Oral Radiologi ved Odontologisk institut, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus universitet. På trods af bogens målgruppe, tandlægestuderende og personale i tandlægepraksis, kan den nemt bruges af radiografer, da det er de fysiske principper for stråling, bogen omhandler. For en korrekt angivelse af ovariernes placering i pelvis og anskuelse af hvilke organer der anteriort og posteriort kan svække stråleintensiteten har vi anvendt bogen Indre Organers Anatomi. Bogen er skrevet af Erik Andreasen, tidligere ansat ved Medicinsk Anatomisk Institut ved KU samt Franz Bierring og Jørgen Rostgaard, som begge er afgået ved døden, hvilket har gjort det vanskeligt at finde informationer om de pågældende. Dog er bogen anvendt i forbindelse med undervisning i topografisk anatomi på 4. semester, hvilket må gøre den brugbar i det omfang den anvendes i denne opgave. I håb om at finde litteratur der beskriver og understøtter centreringen til et pelvis-billede har det kun været muligt at finde bøger der illustrerer dette i forbindelse med en AP centrering. Følgende positioneringsbøger blev anvendt; Clark s Positioning in 12

14 Radiography, af A. Stewart Whitley som hovedforfatter og Textbook of Radiographic Positioning and related Anatomy af Kenneth L. Bontrager. Vi har valgt at lade to bøger supplere hinanden da de kunne vise forskellige måder at centrere på i forhold til undersøgelser af pelvis og dermed give os en mere nuanceret vurdering af metoderne. Desværre har dette ikke været tilfældet. Bøgerne er derudover brugt i forbindelse med vores anskuelser i forhold til brugen af gonadebeskyttelse og dennes placering på patienten. Til at belyse de love og vedtægter der findes indenfor det radiografiske område har vi brugt Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter, vedtaget den 16. december 1998, og Bekendtgørelse om dosis for ioniserende stråling, vedtaget d. 31. oktober Disse bekendtgørelser beskriver de påbud radiografen har i sit daglige arbejde. Derudover har vi taget udgangspunkt i hæftet European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images udgivet af European Commission, til at sammenligne projektionerne; AP og PA, ved rtg. af pelvis og derudfra vurdere om PA-projektionen kan anvendes på lige fod med AP. Hæftet er udarbejdet af den Europæiske Kommission med henblik på et samlet europæisk direktiv indenfor røntgenområdet. Til klarlæggelse af vores anvendte metoder har vi brugt følgende bøger: Forfatterne Anne-Lise Salling Larsen, dr. Med. og Hans Vejlskov, lærer og mag. art. bag bogen Videnskab og Forskning beskriver de forskellige videnskabsteoretiske indgangsvinkler, hvoraf vi har valgt at arbejde ud fra den positivistiske tankegang. Derudover har vi valgt at inddrage bogen forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab af Lene Koch og Signild Vallgårda. Lene Koch er forskningslektor og Signild Vallgårda cand. mag. I historie, dr. med. og lektorvikar, begge ved afdeling for Social Medicin ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Signild Vallgårda underviser lægestuderende og andre i samfundsmedicinske fag og medicinens historie. Ydermere har vi anvendt enkelte afsnit fra bogen Kvalitetssikring i Sundhedsvæsenet, der er skrevet af en lang række fagfolk med forståelse for kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet, og med Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren som 13

15 redaktører. Alle bøgerne synes troværdige da forfatterne alle har forståelse for eller er indenfor sundhedsvæsenet. Vi har til vores forsøgsmålinger anvendt statistisk teori fra Klaus Johansens bog Basal sundhedsvidenskabelig statistik, herunder den uparrede t-test, for at klarlægge de eventuelle statistiske tilfældigheder der måtte opstå i vores forsøg. Klaus Johansen er overlæge på endokrinologisk afsnit, og har skrevet adskillige sundhedsfaglige bøger, deriblandt bøger om metodologi. 5.3 Indsamling af Empiriske Data: Da vi i denne opgave arbejder med undersøgelse af ovariedoser via fantomforsøg, anvender vi den positivistiske videnskabelige indgangsvinkel, altså en kvantitativ metode. Da vores forsøgsresultater er baseret på dosismålinger anvender vi en uparret t- test til vurdering af den statistiske usikkerhed. Herudover ser vi på sammenhængen mellem en afhængig og uafhængig variabel, hvilket spiller en vigtig rolle i ønsket om at finde årsagssammenhænge, og af- eller bekræfte dem.(1, s.217 og 14, s. 62). Den afhængige variabel i vores forsøg er ovariedosis, og den uafhængige er projektionen. Dette betyder at vi i vores forsøg kan påvise eventuelle årsagssammenhænge, altså forholdet mellem projektionen, den kontrollerede, og ovariedosis, den ukontrollerede (14, s. 63). Til forsøget omkring ovariedosis vil vi anvende et Aldersonfantom hvor der anvendes TLD-tabletter til dosismåling. Disse måling aflæses af SIS, som venligst har udlånt os fantomet og TLD-tabletterne. Derudover vil vi ved hjælp af et helstøbt pelvisfantom tage to røntgenbilleder i henholdsvis AP- og PA-projektion, til vurdering af projektionens evne til at efterleve European Commission s kriterier. Endelig vil vi på bedste vis udføre og beskrive forsøget så dette bliver reproducerbart og validt, som det kræves af et forskningsprojekt (15, s. 165). 14

16 6.0 Forsøg Ovariedosis: 6.1 Teoretiske overvejelser: Faktorer som kv, mas, filtrering, indblænding, FFA, OFA, raster og brug af gonadebeskyttelse har alle indflydelse på dosis til ovarierne. Når stråling sendes igennem patienten og medfører en ionisering, bliver strålingens energi absorberet i patientens væv og resulterer i en dosis (12, s ). Vi vil til vores forsøg anvende afdeling X s standard pelvisprotokol hvor alle ovenstående faktorer er indprogrammerede, og samtidig udelade gonadebeskyttelsen. Da vi vælger ikke at ændre på nogle af disse faktorer er det fordi vi accepterer den på forhånd fastlagte pelvisprotokol som værende standard til en gennemsnitlig patient, og ønsker at afspejle denne situation. Derudover har vi gjort os nogle overvejelser med hensyn til antallet af måleresultater, blandt andet har vi overvejet om det var nødvendigt at måle dosis til begge ovarier. Dette har vi imidlertid tid valgt ud fra to teoretiske begrundelser. Den ene begrundelse er baseret på viden omkring strålefeltets inhomogenitet, altså at strålefeltet er polykromatisk (16 s 76), og den anden kommer af viden om hæleffekten, der kunne resultere i øget dosis til det ene ovarie afhængig af anodens placering (4 s ) 6.2 Etiske overvejelser: Da vi i vores forsøg arbejder med ioniserende stråling, indebærer dette nogle etiske overvejelser. Vi skal som sundhedspersoner i henhold til loven udvise omhu og samvittighedsfuldhed overfor patienterne i vores daglige virke. Vi skal samtidig, ifølge Helsinki-deklarationen, opveje forsøgets eventuelle risici med dets fordele når der er tale om forsøg på mennesker (17). Da vores forsøg imidlertid ville resultere i unødig stråling til forsøgspersonerne, ser vi ikke dette som en mulighed. I stedet vil vi udføre et fantom hvor måletabletter kan placeres svarende til ovarierne og dermed give den reelle ovariedosis, ser vi et fantomforsøg som et oplagt valg da måling af den egentlige ovariedosis ikke ville være muligt ved patientforsøg. 15

17 6.3 Fantombeskrivelse: Vi vil til vores forsøg bruge et fantom af pelvis hvori det er muligt at placere TLDtabletter, sådan at målingerne svarer til den dosis ovarierne udsættes for. Et Aldersonfantom er opbygget af et humant skelet med forskellige omkringliggende kunststoffer med absorptionskoefficienter svarende til kroppens væv. Det fulde fantom består af et hoved og en torso inklusiv øverste del af femur, og dets fysiske dimensioner svarer til en kvinde på 168 cm og ca. 54 kg (se bilag 3). Fantomet er inddelt i transversale skiver á 2,5 cm, hvori der ses små huller til placering af TLD-tabletter. Dette muliggør placering af TLD-tabletter svarende til ovarierne, eller andre organer (se billede 3). Vi har til vores forsøg ikke anvendt hverken hoved eller øverste del af thorax da disse ikke ses i strålefeltet og derfor ikke har betydning for vores forsøg. 6.4 TLD-tabletter: TLD-tabletter (ThermoLuminescensDosimetri) bruges til at måling af doser eksternt på patientens hud eller internt placeret i organer i fantomet. Tabletter består oftest af Lithium Flouride-krystaller (LiF-krystaller) der lagrer energien fra den stråling de udsættes for og kan efterfølgende, når de udsættes for varme på C, frigive denne energi i form af lys. Herved er det muligt at måle stråledosen til krystallerne (12, s. 39). LiF-krystallerne er velegnet til måling af dosis i væv, da materialets og det bløde væv har sammenlignelige absorptionskoefficienter. Tabletterne er meget følsomme overfor bestråling og kan måle doser helt ned til 0,1 msv, med en usikkerhed på kun ±5 % (4, s.544). 6.5 Forsøgsindledning: Før forsøget kunne indledes overvejede vi hvilken afdeling vi ville kontakte. Tankerne vi gjorde os om dette var, at hospitalet skulle være udstyret med et DR-system, sådan at 16

18 vi kunne relatere det til hverdagen og fremtiden. Derudover skulle det være et sted med mere end et DR-rum, således vi ikke risikerede pludseligt at skulle pakke forsøget sammen, hvis der skulle forekomme akutte undersøgelser. 6.6 Klargøring: Inden vi går i gang med at udføre vores forsøg, vil vi sørge for at alting er klargjort i forhold til de målinger vi vil foretage. Vi vil vaske røntgenrøret, detektorpladen og fantomet grundigt, sådan at der ikke forefindes uønskede objekter der kan påvirke dosis eller billedkvaliteten. Vi vil derudover sikre os at der er indenfor den sidste måned er udført konstanskontrol på apparaturet, som beskrevet i bekendtgørelsen om medicinske røntgenanlæg 105, (7 s. 11), så udstyret yder de ønskede parametre og giver en diagnostisk tilfredsstillende billedkvalitet ved brug af mindst mulig dosis. 6.7 Forsøgsopstilling: Til dette forsøg blev der anvendt et Aldersonfantom. Her koncentrerede vi os om dosis til ovarierne ved henholdsvis AP- og PA- projektion af pelvis. Forsøget blev udført på afdeling X, hvor vi fik tildelt et undersøgelsesrum med digitalt udstyr, Philips Digital Diagnost, hvorefter vi gennemgik konstanskontrolmappen og fandt at apparaturet var kontrolleret 07. maj Til at starte med vælges i systemet pelvisprotokollen (bilag 4) hvor den på afdeling X er indstillet til Billede 2. Fantom placeret AP 17

19 Billede 4. Fantom placeret PA Radiografuddannelsen eksponeringsautomatik med en kv på 77, FFA på 110cm, ingen kipning og med raster. Vi mener at den indprogrammerede kv, afdeling X s pelvisprotokol har, må være valgt ud fra den bedste differentiale absorption der er mellem blødt og hårdt væv og derfor bibeholder vi denne kv (4, s. 172). Fantomet placeres stående på en stol, med et hårdt bræt under fantomet, for at sikre at dette ikke vælter eller placeres skævt på stolens bløde pude. Fantomet placeres til at starte med, med ryggen mod detektorpladen med strålegangen AP (se billede 2 og bilag 5). Når pelvisprotokollen er valgt til stående optagelse kører røret automatisk hen til detektorpladen og placerer således røret så anoden vender opad. Dette eliminerer risikoen for at ovariedosisresultatet imellem påvirkes af hæleffekten. Hullerne i fantomet, som svarer til ovarierne, er nummeret med nr. 23 og nr. 25 i fantomets skive nr. 29. To TLD-tabletter placeres forsigtigt med pincet, for at sikre at disse ikke beskadiges, svarende til højre (hul nr. 25) og venstre (hul nr. 23) ovarie - én i hver (se billede 3). Samtidig kontrollerer den person der ikke placerer tabletterne, at disse placeres i det rigtige ovarie, således at der ikke sker sammenblanding af resultaterne. Når tabletterne er placeret i hullerne, sikres det at fantomet står så tæt på detektorpladen som muligt. Herefter følges afdelingens procedure, hvor der Billede 3. Placering af TLDtabletter centreres på fantomets midtlinie og ca. 6 cm over symphysis os pubis, og udblændes således at crista iliaca og trochanter minor fremstilles på billedet. Når vi har sikret os at fantomet ikke står skævt, udblændingen er korrekt og at apparaturet er indstillet korrekt, foretages den første eksponering. Derefter skilles fantomet ad og de 2 tabletter fjernes igen forsigtigt med en pincet og ligges i en pose. 18

20 Dette forsøg gentages 10 gange, så der ved AP-projektionen fås 20 aflæsninger, altså 10 resultater svarende til højre ovarie og 10 svarende til venstre ovarie. Grunden til at vi vælger at gentage forsøget 10 gange ved den samme projektion med aflæsning i begge ovarier, er at vi har taget hensyn til eventuelle afvigelser. Når alle eksponeringerne er udført ved AP-projektionen vendes fantomet med brystet stående ind mod detektorpladen og forsøget gentages ved PA-strålegangen (se figur 4). Her bruges den samme kv og apparaturopstilling. Tabletterne placeres igen svarende til højre og venstre ovarie. Dette forsøg gentages også 10 gange så der fås 20 aflæsninger, igen 10 svarende til højre ovarie og 10 svarende til venstre ovarie. Når selve forsøgene er overstået og målingerne aflæst, vil vi på måleresultaterne bruge den uparrede t-test for at udelukke den statistiske tilfældighed. 6.8 Uventede observationer: Under forsøget registrerede vi alle mas-produkterne, for at sikre at der ikke var forskel ved AP- og PA-projektionen. Det viste sig imidlertid at der skulle være en forskel. Nedenfor ses de registrerede mas-produkter. Projektion TLD- tablet nummer mas AP ,37 AP ,53 AP ,80 AP ,37 AP ,39 AP ,78 AP ,79 AP ,42 19

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Pædiatri i radiografien

Pædiatri i radiografien Pædiatri i radiografien Bente Winther og Helle Precht Sygehus Lillebælt - University College Lillebælt Hvem er vi? Helle: Undervisende radiograf. Udd. 2003 Ansat ved Radiografuddannelsen, UC Lillebælt

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og Jakob Gjerlevsen Mai-Britt Johansen R04A Radiografuddannelsen CVU Lillebælt Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 PROBLEMFELT...4

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Opgavens forfattere: Ditte Meulengracht Hjelmager Camilla Holmberg Eva Hjorth Larsen. Benjamin Gjerrild Nielsen

Opgavens forfattere: Ditte Meulengracht Hjelmager Camilla Holmberg Eva Hjorth Larsen. Benjamin Gjerrild Nielsen [År] Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Opgavens forfattere: Ditte Meulengracht Hjelmager Camilla Holmberg

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Optimering af Columna cervicalis undersøgelser

Optimering af Columna cervicalis undersøgelser Omar Muharemovic, Martin Drost Nielsen & Michael Rasmus Sauer Pedersen Syvende semester, hold 53 Optimering af Columna cervicalis undersøgelser - et fantomforsøg - Bachelorprojekt 3. eksterne prøve Vejleder:

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Bachelorprojekt Radiografstuderende Gonadebeskyttelse af kvindelige patienter i den fertile alder

Bachelorprojekt Radiografstuderende Gonadebeskyttelse af kvindelige patienter i den fertile alder Bachelorprojekt Radiografstuderende Gonadebeskyttelse af kvindelige patienter i den fertile alder Hold 55 7. semester 5. januar 2007 Vejleder: Rikke Vinterberg Antal anslag med mellemrum: 63.555 Opgaven

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FRA PROBLEM TIL FÆRDIG FORMULERING... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 6 2.2 NØGLEBEGREBER... 6 3.0 METODE... 7 3.

1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FRA PROBLEM TIL FÆRDIG FORMULERING... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 6 2.2 NØGLEBEGREBER... 6 3.0 METODE... 7 3. 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FRA PROBLEM TIL FÆRDIG FORMULERING... 3 2.1 PROBLEMFORMULERING... 6 2.2 NØGLEBEGREBER... 6 3.0 METODE... 7 3.1 OPGAVENS OPBYGNING... 7 3.2 FORSØG... 8 3.2.1 Formål... 8 3.2.2 Validering

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903 Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

En alternativ metode til raster ved røntgen af thorax til børn i alderen 10-15år?

En alternativ metode til raster ved røntgen af thorax til børn i alderen 10-15år? AIR GAP En alternativ metode til raster ved røntgen af thorax til børn i alderen 10-15år? DITTE BORK VOSS & LINE LITTAU METHMANN UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, RADIOGRAFUDDANNELSEN BACHELOROPGAVE, MODUL

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR 2005 Fejl- og afvigelsesanalyse af radiologisk udstyr Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Bekendtgørelse nr. 975 af

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Rigshospitalet Radiologisk klinik Børnegruppen Februar 2012 4.udgave Indholdsfortegnelse: Introduktion og formål... 3 Retningslinjer...

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT CT/AMI -1/2- FSN 72800599_88200461 15. maj 2013 Problemer med CTDI vol -faktorer på Philips CT-systemer Kære kunde, Der er konstateret et problem på Philips Gemini- og Precedence-systemer, der anvender

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Børnethorax. Bachelorprojekt: Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet

Børnethorax. Bachelorprojekt: Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet Bachelorprojekt: Børnethorax Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Bachelorprojekt udarbejdet af: Camilla

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

Ekstern filtrering ved børnethorax

Ekstern filtrering ved børnethorax Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Ekstern filtrering ved børnethorax Bacheloropgave Navne: Jacob Nattestad, Lam K. Ha & Morten T. Ernst R07A Dato/år: 31/5 2010 Vejleder: Thomas Søndergaard

Læs mere

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST 1 Kvalitetskontrol I: Hvad er en modtagekontrol. Hvad er en statuskontrol. Hvad er en konstanskontrol. Mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol. Hvad er Kvalitetsstyring og kvalitetshåndbog. 2 Kvalitetskontrol

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Vælg farve Vælg billede Røntgenstråler - hvad er risikoen? Radiologisk Afdeling Henvisning fra læge Når du skal have foretaget en undersøgelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi Modul 2 - Teori Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 1.1 DEN DIGITALE RADIOGRAFI... 5 1.1.1 Fordele ved DR og CR i forhold til F/F... 5 1.1.2 Ulemper ved DR og CR i forhold til F/F... 6 1.1.3 Fordele ved DR i forhold

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Modul 14 Bachelorprojekt PA positionerings indvirkning på dosis til ovaria ved konventionel røntgenundersøgelse af columna lumbalis Professionshøjskolen University College Nordjylland Radiografuddannelsen

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

MASTERAFHANDLING. Radiografikunsten The Art of Radiography

MASTERAFHANDLING. Radiografikunsten The Art of Radiography MASTERAFHANDLING Af Susanne Holm MASTER I HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING (MHH) DET HUMANISTISKE FAKULTET ÅRHUS UNIVERSITET JUNI 2009. Radiografikunsten The Art of Radiography Projektets

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

2. januar 2009 Anne Mette Thim Kristensen

2. januar 2009 Anne Mette Thim Kristensen University College Nordjylland Udarbejdet af: Radiografuddannelsen, R05s Inge Nybro Kristensen Bachelorprojekt, 7. semester Majken Gøttler Hansen 2. januar 2009 Anne Mette Thim Kristensen Antal tegn: 95.921

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur STRÅLEBESKYTTELSE Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur 2016 Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Formålet med dette projekt er overordnet set undersøge, hvorvidt der er behov for at udvikle en kvalitetssikringsmodel for ultralydsapparatur.

Formålet med dette projekt er overordnet set undersøge, hvorvidt der er behov for at udvikle en kvalitetssikringsmodel for ultralydsapparatur. Projektskabelon Evt. projektnummer:193211811 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Kvalitetssikring af ultralydsprober 2. Resumé Røntgenapparaturet, der anvendes i billeddiagostisk praksis på landets

Læs mere

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Information om røntgenstråler

Information om røntgenstråler Information om røntgenstråler Regionshospitalet Randers og Grenaa Billeddiagnostisk afdeling Regionshospitalet Silkeborg Radiologisk afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive Billeddiagnostisk afdeling

Læs mere

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul) Digital Radiologi 1 Emner : Hvad står DR egentlig for? Grundbegreber indenfor DR teknologien De forskellige teknikker (med speciel fokus på 2 teknikker) Fordele og muligheder med DR teknikken Nogle digitale

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde

Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde dette

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere