Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank"

Transkript

1 Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund af en ansøgning fra firmaet GEO på vegne af Jyske Bank giver Silkeborg Kommune tilladelse til, at Jyske Bank kan udføre en midlertidig grundvandssænkning jf. vandforsyningslovens Silkeborg Kommune har endvidere afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer ledsaget af en særlig VVM vurdering, og at det ansøgte ikke påvirker et Natura 2000 område og bilag IV-arter væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering. Afgørelserne er truffet med hjemmel i planlovens 2 11 g og 3 i VVM bekendtgørelsen 3, og 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen 4. Afgørelserne er annonceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside 14. november Vilkår for tilladelsen A. Tidsfrist Tilladelsen gælder til 1. marts B. Formål I forbindelse med opførelse af en bygning på Kejlstrupvej 84, matr. nr. 1336m, Silkeborg Markjorder, skal der anlægges en kælder med bundkote under grundvandsspejlet. Den 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om lov om vandforsyning 2 Lovbekendtgørelse om planlægning, nr. 587 af 27. maj Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), nr af 6. november Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 Søren Andresen Direkte tlf.: Teknik og Miljø Søvej 3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:EJD Søvej Silkeborg Tlf.:

2 midlertidige grundvandssænkning foretages for at holde byggegruben tør indtil kælderkonstruktionen er sikret mod opdrift og vandindtrængning. Grundvandssænkningen foretages med sugespidsanlæg som placeres rundt om byggegruben. Sugespidsanlæggene etableres ned til en dybde af 6-7 meter under terræn. I den dybeste del af byggegruben etableres der et dræn. Til kontrol af grundvandssænkningen etableres der 3 sugespidsanlæg ved byggegruben. Placeringen af sugespidsanlæg og dræn fremgår af bilag 1. C. Vandmængde Ved grundvandssænkningen må der samlet bortledes m 3 med en gennemsnitlig ydelse på 100 m 3 /time. I opstartsfasen af grundvandssænkningen må der dog bortledes 120 m 3 /time. D. Bortledning af grundvand Det bortledte grundvand ledes via drænbrønde til drænledninger etableret på anlægsområdet hhv. nord, øst og vest for byggegruben. Drænledninger etableres 1,5 meter under terræn i 0,6 meter brede render. Drænledningerne lægges på et 0,1 meter tykt lag filtergrus, og dækkes med 0,5 meter filtergrus. Derefter afdækkes det med fibertex og sand op til terræn. I drænbrøndene etableres der overløb til regnvandsledning hvis der ikke er tilstrækkelig med nedsivningskapacitet. En eventuel tilslutningstilladelse til regnvandsledning skal meddeles separat. Af bilag 1 fremgår placering af dræn til nedsivning. E. Monitering Reinfiltration af det oppumpede grundvand sikrer, at sænkningsudbredelsen af grundvandsspejlet minimeres. Dermed sikres det, at der ikke mobiliseres og sker en spredning af eventuelle grundvandsforureninger på naboarealer. Til monitorering af grundvandssænkningerne etableres der 5 pejleboringer, se bilag 1 for placering. De sugespidsanlæg til kontrol af grundvandssænkningen i byggegruben indgår i monitoreringen. Pejleboringerne og sugespidsanlæg til kontrol af grundvandssænkningen skal som minimum pejles jf. pejleskemaet i bilag 2. Som kontrol af kvaliteten af det oppumpede grundvand udtages der vandprøver jf. prøvetagningsskemaet i bilag 2. Hvis der konstateres et væsentligt finstofindhold i det oppumpede grundvand ledes vandet gennem en container til bundfældning for at sikre, at drænledningerne til reinfiltration ikke klogger til. Ligeledes kan det blive nødvendigt at ilte det oppumpede grundvand for at undgå jernudfældninger i drænene, som også sikre, at drænene ikke klogger til. Ved uventede sænkningsudbredelser eller væsentlige ændringer i de parametre der analyseres for jf. bilag 2, kontaktes Silkeborg Kommune med henblik på eventuelle afværgeforanstaltninger. Side 2

3 Ved etablering af monitoreringsboring 5 i offentlig vej eller på 3. parts privat ejendom skal der indhentes særskilt tilladelse hos Silkeborg Kommune hhv. ejer af ejendommen. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne Grundvandet strømmer mod syd mod Silkeborg Langsø og Gudenå. Da det oppumpede grundvand infiltreres på anlægsområdet i render opstrøms byggegruben, samt øst og vest for byggegruben vurderes det, at der ikke sker en væsentlig sænkning af grundvandsspejlet uden for anlægsområdet. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser opstrøms grundvandssænkningen er Grauballe beliggende ca. 3 km nordvest for anlægsområdet. Med baggrund i afstanden til OSD Grauballe, vurderes det, at grundvandssænkningen ikke påvirker OSD Grauballe. På den baggrund vurderes det, at grundvandssænkningen er uproblematisk i forhold til drikkevandsinteresser. 3 km syd for anlægsområdet ligger Natura 2000 området Silkeborgskovene (EFhabitatområde nr. 181). Udpegningsgrundlaget for området er bl.a. Stor Vandsalamander, Damflagermus og kilder og væld med kalkrigt vand. Der er ikke påvist bilag IV arter i området i umiddelbar nærhed af hvor grundvandssænkningen foretages. Nærmeste vandløb er Søholt Bæk beliggende ca. 500 meter nord for grundvandssænkningen. Bækkens målsætning er God økologisk tilstand. Bækkens nuværende tilstand er ukendt økologisk tilstand. Vandløbet er ligeledes udpeget som et 3 vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 5. Ca. 500 meter nord for grundvandssænkningen findes der ligeledes et 3 overdrev og en 3 mose. Silkeborg Kommune vurderer baggrund af den tilladte indvindingsmængde, grundvandssænkningens midlertidige karakter, og reinfiltration nord for grundvandssænkningen, at det ansøgte ikke påvirker 3 områderne, herunder, at det kan udelukkes, at der sker en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området Silkeborg Skovene (EF-habitatområde nr. 181) eller bilag IV-arter. Vurdering i forhold til VVM og habitatreglerne Det ansøgte er omfattet af reglerne i 3 i VVM-bekendtgørelsen 3, anlægsarbejder hvor der udføres grundvandssænkninger er medtaget på bilag 2, pkt. 1 C. Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 3. Screeningskema er vedlagt som tilladelsens bilag 3. Silkeborg Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at ansøgningen ikke vurderes at indebære væsentlige påvirkninger på miljøet. Den fortsatte indvinding af grundvand til almen vandforsyning og drift af anlægget forudsætter derfor ikke et kommuneplantillæg ledsaget af en særlig VVM-vurdering. Det ansøgte er endvidere omfattet af 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen 4. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvindingen af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med 5 Lov om naturbeskyttelse nr. 933 af 24. september 2009 Side 3

4 andre grundvandsindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt. Silkeborg Kommune har på denne baggrund vurderet, at det ansøgte ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt. Erstatningsregler Jyske Bank er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens 28 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne. Jf. vandforsyningslovens 26, stk. 3 kan godkendelsen tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. Klagevejledning Silkeborg Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt, dvs. 12. december En eventuel klage efter vandforsyningsloven 1 og planloven 3 (screeningsafgørelsen) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på udsendelseslisten. Klagen skal sendes til Silkeborg Kommune, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Din eventuelle klage bedes sendt til Teknik- og Miljøafdelingen, så vidt muligt elektronisk på En klage kan også sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Der er adgang til portalen via eller Kommunen får besked, når klagen er modtaget via portalen, og fremsender derefter sagens akter til klageinstansen. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Påklages tilladelsen før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Natur- og Miljøklagenævnet kan dog under behandlingen af en klagesag, når særlige omstændigheder taler herfor, og såfremt det i øvrigt skønnes ubetænkeligt, på begæring meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Side 4

5 Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis: klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi Klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis: der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Venlig hilsen Steffen Dall Kristensen Geolog Søren Andresen Geolog Bilag. Bilag 1. Anlægsområde Bilag 2. Monitorering Bilag 3. Screeningsskema Side 5

6 Kopi af denne godkendelse med bilag er sendt til: Morten Kjærgaard, GEO, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e- mail Danmarks Sportsfiskerforening, Worsåegade 1, 7100 Vejle, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Bilag 1 Anlægsområde, Kejlstrupvej 84 Side 6

7 Bilag 2, monitorering En uge før opstart Før opstart Uge 1 Uge 2-3 Uge 4-9 Pejling 1 pejling 1 pejling En pejling hver dag, morgen og 1 pejling dagligt 1 pejling mandag og torsdag eftermiddag Vandanalyse vandanalyser 1 vandanalyse 1 vandanalyse 1 Vandanalyserne analyseres for chlorerede opløsningsmidler, total kulbrinter og BTEN Side 7

8 Bilag 3, VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning og om denne påvirkning er væsentlig. Tilslut konkluderes/opsummeres der og der skal tages stilling til, om projektet medfører VVM-pligt. Mere viden: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bekendtgørelse nr af 6. november Vejledning om VVM i Planloven, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. marts 2009 By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside Projekttitel Ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning Kejlstrupvej 84 Sagsnummer Sagsbehandler EJD Søren Andresen Dato Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Ejer(e) af arealet hvor projektet placeres Berører projektet andre kommune? Angiv hvilke Oversigtskort Tekst Ansøgning om tilladelse til grundvandssænkning og bortledning af m 3 grundvand Jyske Bank, Vestergade 8-10, 8600 Silkeborg Jyske Bank, Henning Hauge Hansen, Kejlstrupvej 84, 8600 Silkeborg, matr. nr m, Silkeborg Markjorder Jyske Bank A/S Nej Se bilag til tilladelse Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af ? Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6. december 2006? Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt Hvis ja, skal der gennemføres en screening. Hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes

9 Anlæggets karakteristika Ikke relevant 1. Arealbehovet i ha 2. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 3. Anlæggets maksimale bygningshøjde i meter 4. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde Mellemprodukter type og mængde Færdigvarer type og mængde 5. Anlæggets kapacitet (for strækningsanlæg) Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger/begrundelse Der gives tilladelse til midlertidige oppumpning og bortledning af m 3 6. Anlæggets længde (for strækningsanlæg) 7. Anlæggets behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen I driftsfasen 8. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen I driftsfasen 9. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet? 10. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald Andet affald Spildevand 11. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger? 12. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? Det oppumpede grundvand reinfiltreres på anlægsarealet uden om byggegruben. Der ved minimeres sænkningsudbredelserne og det undgå at aflede grundvand til recipienten. 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? 14. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener? 15. Vil anlægget give anledning til støvgener? 16. Vil anlægget give anledning til lugtgener? 17. Vil anlægget give anledning til lysgener? 18. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld? Side 9

10 Anlæggets placering 19. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse? 20. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området? Ikke relevant Ja 21. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen? 22. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner? Bør undersøges Nej Bemærkninger/begrundelse Beskyttelseszoner opretholdes jf. bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven 23. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand? 24. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder? Nærmeste vandløb er Søholt Bæk beliggende ca. 500 meter nord for grundvandssænkningen. Bækkens målsætning er God økologisk tilstand. Bækkens nuværende tilstand er ukendt økologisk tilstand. Vandløbet er ligeledes udpeget som et 3 vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 6. Ca. 500 meter nord for grundvandssænkningen findes der ligeledes et 3 overdrev og en 3 mose. På baggrund af den tilladte indvindingsmængde, grundvandssænkningens midlertidige karakter, og reinfiltration nord for grundvandssænkningen vurderes det, at Søholt Bæk og 3 områderne ikke påvirkes af grundvandssænkningen. 25. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? 26. Forudsætter anlægget rydning af skov? 27. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker? 28. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nærmeste Natura 2000 området Silkeborgskovene 6 Lov om naturbeskyttelse nr. 933 af 24. september 2009 Side 10

11 Nationalt Internationalt (Natura 2000) Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? Forventes området at rumme danske rødlistearter? (EF-habitatområde nr. 181) er beliggende ca. 3 km syd for området hvor grundvandssænkningen udføres. Udpegningsgrundlaget for området er bl.a. Stor Vandsalamander, Damflagermus og kilder og væld med kalkrigt vand. Der er ikke påvist bilag IV arter i området i umiddelbar nærhed af hvor grundvandssænkningen foretages. 29. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet indenfor: Overfladevand Grundvand Naturområder Boligområder (støj/lys og luft) 30. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område? 31. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk Kulturelle landskabstræk Arkæologiske værdier/landskabstræk Æstetiske landskabstræk Geologiske landskabstræk Med baggrund i afstanden og beliggenhed i forhold til grundvandsindvindingen vurderes det, at det kan udelukkes at der sker en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området Silkeborg Skovene (EF-habitatområde nr. 181) eller bilag IV-arter. Påvirkningen er ikke uacceptabel jf. ovenstående Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej 32. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning? 33. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 34. Er der andre kumulative forhold? Bemærkninger/begrundelse Da hovedparten af det oppumpede grundvand reinfilteres på anlægsområdet er nettopåvirkningen af grundvandsressourcen i oplandet tilnærmelsesvis 0. Side 11

12 35. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal? 36. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen? 37. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunes område? 38. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande? 39. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige: Enkeltvis Eller samlet Da hovedparten af grundvandet reinfiltreres på anlægsarealet forventes der ikke væsentlige påvirkninger af grundvandsspejlet udenfor anlægsområdet 40. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks? 41. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? 42. Er påvirkningen af miljøet: Varig Hyppig Reversibel Konklusion/opsummering Er der i ovenstående udpeget væsentlige miljøpåvirkninger, som betyder at projektet er VVM-pligtigt? Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger/begrundelse Side 12

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere