Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade"

Transkript

1 På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade

2 Særpræg og identiteter idag Tre typer byrum Området er overordnet karakteriseret ved tre markante og forskelligartede typer byrum, som af historiske grunde mødes på en lidt sjov og vilkårlig måde: 1) Kvæsthusområdet, ud til Kvæsthusgraven og Kvæsthusgaden der forholder sig til havnerummets store skala, og som oprindeligt mere var en del af havnens infrastruktur end af byens, men som i dag er et limboland i en proces på vej mod en ny udformning til en kulturel og rekreativ zone i byen; 2) Rummet på Sankt Annæ Plads, hvis dimensioner er specielle i kraft af rummets længde og det bredde gadeprofil, og som får karakter i kraft af store borgerhuse og palæer fra det 18. og 19. århundrede og af det genkendelige profil med trærækker; 3) Strandstrædernes rum, der har en krum vejføring fra middelalderens landevejsnet og en tæt bebyggelse af borgerhuse fra især det 18. og 19. århundrede. Sammenstød og sammenfletning Det er sammenstødet mellem disse forskellige typer byrum, der giver området sin særlige karakter. Sankt Annæ Plads bliver netop anderledes end lignende og samtidige pladsanlæg i Europa, fordi pladsen støder op til et stort havnerum, mens Strandstrædernes tætte og selvgroede karakter træder tydeligt frem, når man sammenholder med Sankt Annæ Pladsens afklarede geometri. Sammenstødet mellem byrummene er ikke helt uformidlet, eftersom det lille torv for enden af Strandstræderne har huse, der minder om husene på Sankt Annæ Plads. Og fordi det lille torv deler Garnisonskirken med Sankt Annæ Plads. Kvæsthusområdet bliver også bundet sammen med Sankt Annæ Plads, hvor husrækken fortsætter omkring hjørnet og videre op langs Kvæsthusgades vestside. Underspillet monumentalitet og forskudte fikspunkter Et andet karakteristisk træk ved området er, at monumentaliteten er underspillet i modsætning til eksempelvis Amalienborganlægget. Garnisonskirken ligger ikke ud for enden af en akse, men er gemt lidt væk i en have. Tilsvarende er det nye Skuespilhuset ikke placeret for enden af Sankt Annæ Plads, men i dennes gadeflugt. Og den fejlplacerede rytterstatue af Christian X godt nok placeret i aksen vender front mod en tilfældig husrække i Bredgade. Sådanne forhold bevirker, at man opdager områdets monumentale markører gradvist og på en ikke helt åbenlys måde. Dette er en fin kontrast til de parallelle akser Nyhavn, Sankt Annæ Plads og Amalienborg. Hvor Sallys rytter står i Amaliegades akse og Nyhavns master anes i Lille Strandstrædes gadeflugt. Byliv og egenart Endeligt byder de tre typer byrums egenart på markante forskelle i forhold til bylivet. Hvor Kvæsthusområdet lægger op til et byliv med fysisk udfoldelse og et vist aktivitetsniveau, er Sankt Annæ Plads i dag præget af et mere stilfærdigt byliv med klassiske urbane hverdagsaktiviteter som legeplads, promenade og forholdsvis få butikker og restauranter. Til sammenligning har Strandstræderne i dag et byliv, der understøttes af mange mindre lokale butikker og restauranter, knap så turistpræget som Nyhavn og uden de mange internationale kædebutikker og restauranter, som dominerer Strøget. På trods af den centrale placering op til turistmagneten Nyhavn har mange af Strandstrædernes butikker ofte en lidt hengemt tilværelse. I forhold til et byliv, som tager afsæt i forgængere og cyklister, lider Sankt Annæ Plads og Strandstræderne også på grund af de mange parkerede biler og biltrafikkens barriere virkning på tværs af naturlige bevægelsesforløb igennem og mellem byrummene. Frederiksstaden 1740 erne Kystlinie 1757 Kystlinie 2012 Kystlinie efter 1728 Sankt Annæ Plads 1740 erne Stræderne Middelalder Kvæsthusmolen 1878 Nyhavn 1670 erne Skuespilhuset 2007 Historisk egenart 2

3 Særpræg og identiteter idag Amalienborgaksen Den formelle akse Bredgade Handels - og tra ikgade Skt. Annæ Plads Aksen for fordybelse Toldbodgade Væsentlig tra ikforbindelse Kvæsthusmolen Midlertidig events Strandstræderne Butiks - og gågade liv Nyhavn Den folkelige akse Kvæsthusgade Skuespillerhuset Kulturel seværdighed Aksernes bylivs egenart Amalienborgaksen Kvæsthusmolen Sankt Annæ Plads Strandstræderne Pladsen ved Kvæsthusgraven Nyhavn Kvæsthusgade Bylivs områder 3

4 Trafik To løsningsforslag til hovedstruktur Når bylivsprogrammering holdes op imod trafik på Sankt Annæ Plads er der flere muligheder at afveje. Generelt danner trafikken på Sankt Annæplads en barriere, hvor det grønne rum i midten lukkes inde. Vi har derfor prøvet at vurdere 2 trafikale løsnings forslag. Løsning 1 hvor den eksisterende løsning bibeholdes med få ændringer og Løsning 2, hvor kørebanen reduceres til et spor i midten. Løsning 1 Princippet med ensrettede kørespor i begge sider af Sankt Annæ Plads bibeholdes vest for Toldbodgade, men vejprofilet indsnævres som følge af at parkeringen fjernes. Der etableres ensrettet cykelsti langs med køresporene i hver side for at forbedre forholdene for cyklister på strækningen. Øst for Toldbodgade samles de to kørespor i en dobbeltrettet vej der giver adgang til og fra P-kælderen. Trafikal struktur på Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads beholder sin dobbeltrettede trafik på hele strækningen. Evt. kan krydsning af pladsen forbydes ved Amaliegade, således at der kun er adgang til denne gade fra det nordlige kørespor Ambassadeparkering, handicapparkering, taxi og varelevering Der etableres lommer langs køresporene på Sankt Annæ Plads til de 4 behov. Taxi-pladser vil først og fremmest blive placeret tæt ved Skuespilhuset i forbindelse med vendepladsen for busser. Adgang til porte Adgang til porte på pladsen vil ske fra de to kørespor i hver side af pladsen, via overkørsler Løsning 2 Sankt Annæ Plads kan ensrettes mod øst mellem Bredgade og Toldbodgade. Det ensrettede kørespor placeres på midten af pladsen mellem eksisterende trærækker og der etableres ensrettede cykelstier på begge sider af vejen, således at cykeltrafikken fortsat afvikles i begge retninger. Øst for Toldbodgade udvides vejprofilet til at omfatte dobbeltrettet trafik til og fra P-kælderen. Trafikal struktur på Sankt Annæ Plads Ensretningen af Sankt Annæ Plads mellem Bredgade og Tolbodgade vil betyde at trafikken på Tolbodgade vil stige i begrænset omfang. Dette vurderes dog ikke at være kritisk. Ambassadeparkering, handicapparkering, taxi og varelevering Ambassadeparkering og handicapparkering placeres på fodgængerarealet på hver side af vejen. Gerne mellem træer og facader, så der ikke skal etableres lommer langs køresporet. Varelevering kan ske direkte fra fodgængerområdet som bliver bredt nok til at gående kan færdes ved siden af et holdende køretøj. Adgang til fodgængerområdet fra køresporet sker via asfaltramper udvalgte steder. Taxi-pladser vil først og fremmest blive placeret tæt ved Skuespilhuset i forbindelse med vendepladsen for busser. Adgang til porte Adgang til porte fra køresporet vil ske via asfaltramper og hen over fodgængerarealet. Generelt for begge løsninger Trafikstrukturen på Strandstræderne foreslås bibeholdt, således at ensretning ud mod Nyhavn fortsat bevares. Begge gader ændres til gågader med ny belægning. Eksempel kan være Kompagni- og Læderstrædet i København. Adgang med motorkøretøjer til Strandstræderne vil foregå fra Sankt Annæ Plads. Det foreslås at ensrette adgangen mod Strandstræderne, således at dette kan foregå hen over en fremtidig plads beliggende hvor de to Strandstræder mødes. Nyhavn mellem Toldbodgade og Kvæsthusgade forventes i fremtiden at blive omlagt til gågade. Det foreslås at ensrette denne strækning mod øst, således at der ikke foregår udkørsel til Toldbodgade herfra. Kvæsthusgade foreslås samtidig ensrettet mod nord i et kørespor. Busser til Skuespilhuset vil ikke få lov til at køre af Nyhavn og Kvæsthusgade. Derimod vil Citybussen (buslinje 11A) stadig kunne køre af denne rute. Kvæsthusgade får et kørespor mod nord og det foreslås at der etableres eller forberedes plads til cykelstier på begge sider, således at gaden er forberedt til etableringen af en cykelbro mellem Kvæsthusgade og Havnegade over Nyhavn. Varelevering til Skuespilhuset og hotellerne i Kvæsthusgade vil skulle foregå via Nyhavn. Hvis dette viser sig uhensigtsmæssigt, kan man arbejde med en dobbeltretning af en del af Kvæsthusgade, så varelevering kan foregå via Sankt Annæ Plads. Med etablering af cykelstier på både Sankt Annæ Plads og i Kvæsthusgade, forbedres forholdene for cyklister væsentligt. Forholdene omkring nedkørslen til P-kælderen I begge forslag vil vejtraceet på Sankt Annæ Plads ende i nedkørslen til P-kælderen. Dette sikrer lette adgangsforhold til P-kælderen og hænger sammen med ønsket om at få bilisterne til at parkere i P- kælderen i stedet for at søge efter p-plads på overfladen. Signalanlægget i krydset Sankt Annæ Plads/Tolbodgade vil kunne dosere trafikken til og fra P-kælderen, således at der ikke opstår kødannelser i spidsbelastningsperioderne. Trafik fra Kvæsthusgade ledes som sekundærvej ind på den dobbeltrettede vej på Sankt Anne Plads i et T-kryds. Busser, taxa og anden trafik til afsætning ved Skuespilhuset kan, via et kort stykke dobbeltrettet vej syd for nedkørslen til P-anlægget, køre rundt i en sløjfe rundt om nedkørslen og sætte af foran Kvæsthusbassinet. 4

5 bredgade toldbodgade kvæsthusgade bredgade amaliegade toldbodgade bredgade toldbodgade kvæsthusgade bredgade amaliegade toldbodgade Trafik 1:2000 Signaturforklaring Biltra ik Sivetra ik Bus og taxa Cykel P-pladser Busafsætning store strandstræde lille strandstræde nyhavn Trafikløsning 1 1:2000 Signaturforklaring Biltra ik Sivetra ik Bus og taxa Cykel P-pladser Busafsætning store strandstræde lille strandstræde nyhavn Trafikløsning 2 5

6 Trafik Sammenligning af fordele og ulemper mellem løsning 1 og 2 i forhold til egenart, trafiksikkerhed, bylivsprogrammering samt anlægsproces. Løsning 1 Fordele Den eksisterende trafikstruktur på pladsen bibeholdes og trafikafvikling vil foregå som i dag. Forslaget underbygger Skt Annæ Plads s egenart/identitet som den grønne plads med den centrerede græsplæne mellem træerne, og trafikafvikling i kantzonen mellem byens facader og alléen. Ulemper Fodgængere som vil tage ophold på pladsen, skal altid krydse køresporene som ligger i hver side af pladsen. Løsning 2 Fordele Det smalle kørespor som placeres på midten af pladsen, vil skabe et byrum, hvor langt den største del af pladsen er forbeholdt fodgængere. Der skabes 50% mere bylivsareal, der styrker bylivsprogrammeringen/pladsoplevelsen ved at skabe et rum fra facade til facade. Der kan foretages sikker krydsning af vejen på Sankt Annæ Plads, da denne er ensrettet og smal. Det signalregulerede kryds mellem Sankt Annæ Plads og Toldbodgade kan reduceres i størrelse i forhold til i dag, til gavn for trafiksikkerheden. Varelevering kan foregå direkte på fodgængerområdet og således tæt på målet uden at komme i konflikt med den øvrige trafik. Anlægsprocessen kan udføres ved at trafikken fortsættes uændret i anlægsperioden, mens det nye pladsanlæg med vejspor anlægges. Dog mister man det grønne græsareal i perioden. Ulemper Det er en mere radikal løsning i forhold til den eksisterende opfattelse af Sankt Annæ Plads nuværende identitet og egenart. Med ensretningen af Sankt Annæ Plads mellem Bredgade og Tolbodgade, må det forventes at trafikbelastningen på Tolbodgade stiger i begrænset omfang. Kategori Tra ikløsning 1 Tra ikløsning 2 EGENART/IDENTITET RUM FOR BYLIVSPROGRAMMER TRAFIKSIKKERHED PROCES ANLÆGSØKONOMI 6

7 kvæsthusgade bredgade toldbodgade bredgade amaliegade toldbodgade Vand Lokal afledning af regnvand PLAN A Hverdagsregn Opsamling i magasin/ iltrering til vanding af græs og træer PLAN B 500 årsregn A ledes til havnebassin PLAN A Hverdagsregn Opsamling i magasin/ iltrering til vanding af græs og træer LAR Prncipsnit for lokal afledning af regnvand 1:2000 Signaturforklaring Hverdagsregn Magasin til opsamling af hverdagsregn 500 årsregn Rørlagt løb Håndteres på anden vis store strandstræde lille strandstræde nyhavn LAR Prncipdiagram for lokal afledning af regnvand Hverdagsregn og 500 årsregn 7

8 Vand Lokal afledning af regnvand I Paris gennemførte man omkring 1850érne store bymoderniseringer, der betød nye kloaksystemer under gadeniveau og træplantninger på brede gennemgående boulevarder. I dag må vi på mange måder se med nye øjne på denne model. Muligheden ligger i at gentænke byrummenes overflader i en model, hvor de indgår som en del af lokal afledning af regnvand. Muligheden er nu, hvor mange P-pladser på området vil blive flyttet til P-kælder og der næsten ingen gennemgående trafik forgår på stedet. Rummet kan derfor organiseres anderledes end det er i dag og det giver os muligheden for at gentænke struktureringen af det meget fint proportionerede byrum, som Sankt Annæ Plads er. Strategien for varetagelsen af vandet på Sankt Annæ Plads området skal ses som to vandsystemer. Et som håndterer hverdagsregnen, og et andet - rygraden - som kan håndterer regnvandet efter større skybrud, eksempelvis 200 års regn. Vi forbereder altså området til to forskellige situationer, en hverdagssituation, som skal sikre et frodigt udtryk i byrummet, samt en nødsituation hvor vandet vil løbe overfladisk i et kontrolleret system. Vores forslag til håndteringen af regnvandet kan ses som et pilotprojekt for klimarobust håndtering af regnvand på byens overflade i samspil med stedets kvaliteter og funktioner. I stedet for at lede vandet i kloak, som man har gjort siden Haussmanns tid i Paris, vil vi arbejde med transporten og brugen af vand, baseret på løsninger der styrker områdets egenart. Derigennem vil vi bruge vandets udtryk i de forskellige områder, på forskellige måder. Hverdagsregnen, en tydelig struktur Et synligt system, som giver mulighed for at afvande området og samtidig forsyne områdets vegetation med vand. Vi skal tænke afvanding og vanding sammen. Tænke magasiner, bokse og lavninger ind i bearbejdningen af byrummet. Det skal samtidig sikres at hverdagsregnen underkastes passende filtrering/rensning, før nedsivning i jorden eller udledning til havnen, f.eks. gennem jordfiltrering. I en projektering er en terrænvurdering nødvendig, for at finde ud af hvor store kantstensprofiler der skal bruges i de forskellige områder. Det er vigtigt at vandet får en betydning som vandingspotentiale, og at det på den måde bliver synligt i hverdagssituationen at stedet tilføres vand. Så vi mærker essensen, at vandet har betydning for byrummet, træerne og det grønne. Derfor må der gerne i nogle tilfælde af hverdagssituationen ledes vand over i det andet system, rygraden så man derigennem er vant til at se brugen af vejen på denne måde. 200 års regnen og øvrige ekstremer, en usynlig struktur (rygraden) Der skal på pladsen også arbejdes med et mere usynligt vandhåndteringssystem. Et som gør det muligt at samle overskydende vand fra hverdagssystemets elementer, lede det gennem området i midten (græsset / kørerbanen ) og evt. lade det passere gennem en form for rensning, inden det ledes til havnen syd for området. Rensningen kan placeres i knudepunktet mellem Sankt Annæ Plads og Skuespillerhuset. Der er udarbejdet et forslag til fremtidig afvanding af Sct. Annæ plads. Der er opstillet en strategi for håndtering af regnvand i en normal medbørssituation (5 års hændelse) og ved en ekstrem regnhændelse (200 års hændelse). Trafikløsning 1 Normal nedbørshændelse Etablering af græs/regnbede i siden af vejen, som har ensidigt fald væk fra husene. Bedet integreres som en del af det grønne område og er i princippet lange regnvandsbassiner med vandsugende beplantning. Bedene er foreslået etableret som L 25m x B 2m x D 1,5m. Vandet opsamles af eksisterende kloak på strækningen fra Toldbodgade til haven. Ekstrem situation Den grønne kile mellem vejbanerne skal udformes, så den udgør en korridor i terræn til at føre de store vandmængder. Hvis al det vand der lander i oplandet løber ned gennem Sct. Annæ plads skal fordybningen i terræn være 10m bred, og 14,5cm dyb. Vandet skal komme fra et system af overløb fra vejen og fra regnbedene i siden af vejen. Vandet ledes enten over Toldbodgade, eller opsamles og føres i rør under pladsen foran hotellet med udledning i havnen. Trafikløsning 2 Normal nedbørshændelse Vejen etableres med dobbeltsidet hældning. En rende eller kantsten stopper vandet og leder det i længderetning, hvor der i siden af vejen er etableret store aflange græs/regnbede med vandsugende beplantning, der optager vandet. Bedene er foreslået etableret som L 25m x B 2m x D 1,5m. Ekstrem situation Vejbanen skal udformes, så den udgør en korridor i terræn, der kan føre de store vandmængder.ved Toldbodgade krydset kan vandet evt. opsamles og ledes til et stort rør, der leder vandet til havnen. I en normal nedbørssituation kan der med det foreslåede design forsinke al regn op til 38mm nedbør. Derefter vil der være overløb til havnen og/eller til systemet der er designet til at håndtere ekstremregn. Det tilbageholdte vand ledes meget langsomt til havnen mens græs/regnbedene suger og fordamper regnvandet. Cirka 3-6% af en årlig nedbørsmængde vil på årsbasis fordampe fra regnbedene. Når der er nødoverløb løber vandet enten på vejen ned mod havnen eller i den grønne kile mellem vejene. Ved Toldbodgade og ned til havnen skal der gøres plads til vandet. Alternativt skal vandet opsamles ved Toldbodgade og ledes i rør til havnen. 8

9 Vand Lokal afledning af regnvand Eksist. forhold ved skybrud Kilde Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Eksisterende forhold Plan A Hverdagsregn opsamles i magasiner/filtrering til vanding af græs og træer Plan B Rygraden 500 årsregn afledes til havnebassin 9

10 Marmorkirken Strukturplan 1:2000 Amalienborg slotsplads 1750 Rytterstatue Frederik V 1771 Amaliehaven XXXX Told bod gad e Bre dga de Amalienborgaksen Am alie gad e Skt. Annæ Plads Kvæsthusgraven Sankt Annæ Plads 1740 Kvæsthusmolen 1878 Den svenske ambassade Garnisonskirken 1703 Tietgen En neapolitansk isker lærer sin søn at spille på løjte Johan P. E. Hartmann Christian X dst ræ d e Nedkørsel til p kælder Den inske ambassade Varerkørsel gad e Cykelsti Told bod Ny beplantning Cykelsti avn Fortov Fortov gad e Nyh Kvæsthusgade 10 Franklin D. Roosevelt Str an Strandstræderne hus Gågade med kørsel tilladt Kvæ st d ran t re S Sto de stræ Leg Lil le Nyhavn Pladsen ved Kvæsthusgraven

11 Byliv Fremtidigt byliv i de tre områder Overordnet sigter forslaget i sit planlægning af byliv mod at understøtte de tre områders særlige karakter ved at tilbyde forskellige former for byliv. Kvæsthusområdet fysisk aktivitet, mødested og trafikafvikling Kvæsthusområdet afgrænses mod vest af Nyhavns udmunding og Kvæsthusmolens og mod øst af Kvæsthusgade og den vestlige del af Sankt Annæ Plads, der vender ud mod Kvæsthusgraven. Store dele er dette område ligger uden for dette opdrag, men er ikke desto mindre del af den samme urbane situation, der bærer præg af havnerummets store skala. Bylivet i dette område skal primært understøtte fysiske aktiviteter, hvor der gerne må være større forsamlinger, ikke mindst bylivsaktiviteter der understøtter alt det som kommer til at foregå i forbindelse med Kvæsthusmolens projekt. Indgreb på Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade handler overvejende om at sørge for ordentlig trafikafvikling til parkeringsanlæg og Skuespilhus, samt gode muligheder for passage for fodgængere og cyklister. Mod Kvæsthusgraven er pladsdannelsen så stor og horisonten så mærkbar, at det går an at give plads for aktiviteter i rummet foran den kommende trappe. Fra hverdagsdagens sysler med jogging og fysisk udfoldelse til eventdagens store forsamlinger foran vandet og havnerummet. Sankt Annæ Plads promenade og ophold Som sagt på workshoppen, så er Sankt Annæ Plads et af Danmarks smukke byrum og derfor behøver man ikke at gøre så meget. Vi foreslår, at denne smukke plads får et større fokus mod vandet og Skuespilhuset eksisterende bylivsaktiviteter understøttes og udbygges. Generelt bliver pladsen i dag ovevejende brugt som promenadeplads, et sted for ophold og leg og på sydsiden i begrænset omfang til kiosk, service og restauranter. Muligheden for gang og promenade på langs og tværs af pladsen skal forstærkes gennem en samlet pladsfornemmelse, et tæppe med store grønne arealer der spænder fra bygning til bygning. En belægning der indfletter de attraktive græsarealer til regnvand. En belægning der også understøtter pladskarakteren, med mulighed for mere ophold og udeservering. Også på pladsens solbeskinnede nordside, hvor et par steder med udeservering vil danne mere ophold på denne plads, der ellers ikke har megen udeservering. Det er også oplagt med udeservering foran Hotel Scandic Front. Disse forhold suppleres med bænke langs ruten. Strandstræderne passage og leg Fjernelse af parkerede biler, ensartet belægning og trafik på fodgængernes præmisser skal gøre det mere attraktivt at bevæge sig gennem Strandstræderne, hvis nuværende forretningsliv dermed kan styrkes. Det lille torv for enden af Strandstræderne gøres til et sted for ophold og leg, idet en stor legeplads placeres på torvets mest solbeskinnede del foran præsteboligen ved Garnisonskirken. Hvis det er muligt, gøres kirkehaven mere tilgængelig for offentligheden gennem åbninger i muren ud til torvet. Det grønne træk, der i dag findes i form af beplantninger i kirkehaven og det lille anlæg omkring fløjtespilleren, skal samtidig trækkes med ind på torvet for at tilskynde til ophold og leg. De paralelle akser 11

12 Byliv Strandstræderne Strandstræderne Den lille plads for enden af strandstræderne kan omdannes og rumme et nyt sted for børn i byen. I området bor 79 børn under 18 år. Men hverken Kvæsthusprojektet eller Havnegadepromenaden rummer specifikke programmer / legepladser til mindre børn mellem 0 og 10. Indre By har ganske enkelt få legepladser: De findes på Sankt Annæ Plads, Nikolaj Plads, Kongens Have, Voldens Legeplads på Christianshavn, på Kastellet. Med andre ord: Børnevinklen kan udbygges. Bylivsprogrammets fysiske rum i Strandstræderne, der har en mindre skala end Sankt Annæ, kan ses som lege- og opholdsgader, hvor et eksempel kan være Kompagnistræde og Læderstræde i København. Med aktive kantzoner og tilgængelighed for alle og tilgængelighed til butikker. Hvor rummet er et shared space, skiltet som ensrettet gågadezone med kørsel tilladt i én retning mod Nyhavn, samt med gode centrale cykelparkeringsforhold. Med en sammenhængende belægning i hele gadens bredde uden lodrette inventarelementer. Eventuelt en brostensbelægning der spændes fra facade til facade med bodurstensbånd for at understøtte tilgængelighed. Større grønne elementer og flader kan programmeres for leg og aktivering i forbindelse med nuværende grønne arealer. Med ophold og bænke, legeplads og opholdsmuligheder i solen og for familier med børn. Mindre udeservering kan indarbejdes i tilknytning til caféer og siddemuligheder for et længere hvil. Bylivsprogrammeringen kan også omfatte lejlighedsvise bylivsbegivenheder, som marked og eventuelt byttemarked af legetøj for børn organiseret over nettet. Samt børnefestival og open Air børne biograf. Garnisionskirken 1908 Shared space Kompagnistræde, København Brostensbelægning spænder fra facade til facade Mineralsk belægning brosten Brostensbelægning med tilgængelige spor af bordursten Garnisionskirkens grønne areal forlænges 12

13 Byliv Strandstræderne Strandstræderne idag Byliv i Strandstræderne 13

14 Byliv Strandstræderne Ophold for familier med børn Garnisonskirken 1703 En neapolitansk isker lærer sin søn at spille på løjte Leg Store Strandstræde Gågade med kørsel tilladt Legeplads Hartmann Lille Strandstræde Tilgængelighed for alle Planudsnit 1:

15 Byliv Skt. Annæ Plads Sankt Annæ Plads Palais Royal og Champs Elyssé i Paris, Ramblaen i Barcelona, Palmaillen i Altona. Sankt Annæ Plads har mange smukke søstre og brødre i Europa. Men Sankt Annæ Plads er netop anderledes end lignende pladsanlæg i Europa, fordi pladsen støder op til det store havnerum. Rummets proportioner og fine geometri ligger i dag hengemt på vejen til Amalienborg. Men denne smukke forbindelse kan vendes mod Skuespilhuset og havnerummet og samtidigt understøtte hverdagslivet i konkret udfoldelse. Pladsen behandles som en del af Frederiksstaden og dens grandiositet. Pladsen skal ændres i forholdet mellem trafik og rekreativt område. De grønne arealer kan placeres inde ved bygninger og eventuelt kan vejen løbe i midten af pladsen og bylivet trækkes ud til bygningerne. Husene og træerne viser paralleliteten og rummets vægge, træernes kroner skaber himmelen og loftet. Bylivsprogrammets fysiske rum er det symmetriske byrum med lindealléen, på en gang promenade og plads. Det grønne areal bør styrkes så det rekreative element forstærkes og nye belægninger bør indarbejde græsarealer til magasiner og filtrering for overfladevand. Hegnet bør fjernes og barrierevirkningen minimeres. De grønne arealer kan styrkes og bearbejdes til ophold, men tænkes som udgangspunkt uprogrammeret, Så pladsen lejlighedsvist kan fungere som markedsplads, venlige urbane funktioner, der ikke har samme fysiske støjniveau som ved Kvæsthusmolen. Brede gangarealer ved byrummets kantzone kan aktivere og styrke pladsens sider ikke mindst solside, ved at understøtte aktiviteter i under- og stueetagerne. Byrummet kan uafhængigt tåle store formater og en klassisk enkelthed. Grønne flader kombineret med faste belægninger og tilgængelighed. Bylivsprogrammerne er daglig bevægelse, folk på vej, der krydser på tværs, passerer og inviterer til det lille ophold. Turisten, der skal fra indre by til Amalienborg, den arbejdende hverdag og de lokale, der leger, børn, gamle og voksne. Det korte ophold på en bænk under træerne på græsset eller i kantzonen på cafeen. Palmaille, Hamburg Jardin des Palais Royal, Paris Én plads, der spænder fra facade til facade 15

16 Byliv Skt. Annæ Plads Skt. Annæ Plads idag Byliv på Skt. Annæ Plads 16

17 Byliv Skt. Annæ Plads 1703 F C ort Kørykelsov eba ti ne Byl ivsm iljø Kø Cy reba Forkelstine tov gad e Garnisonskirken Den svenske ambassade bod Ny beplantning Sankt Annæ Plads 1740 Tol d Eksisterende beplantning Nedkørsel til p kælder Den inske ambassade Planudsnit Trafikløsning 1 1:2000 Garnisonskirken 1703 Byl ivs mil Cyk Kø elsti Cykreban elst e i Byl ivs mil jø jø bod gad e Ny beplantning Den svenske ambassade Tol d Eksisterende beplantning Sankt Annæ Plads 1740 Den inske ambassade Planudsnit Trafikløsning 2 1: Nedkørsel til Afsæ Kør tnin p kælder eba g ne Cyk elst Kør i Cyk eban elst e i

18 Byliv Skt. Annæ Plads Fortov 4 m Cykelsti 2 m Kørebane 4 m Nye træer Eksist. træer Bylivsmiljø 19,5 m Eksist. træer Nye træer Kørebane 4 m Cykelsti 2 m Fortov 4 m Principsnit Trafikløsning 1 1:2000 Bylivsmiljø 14,8 m Nye træer Eksist. træer Cykelsti 2 m Rabat 1 m Kørebane 4 m Cykelsti 2 m Eksist. træer Nye træer Bylivsmiljø 15,8 m Principsnit Trafikløsning 2 1:

19 Byliv Pladsen Ved Kvæsthusgraven Pladsen ved Kvæsthusgade Kvæsthusgade forslås opgraderet som et grønt trafikrum, således at byrummets forskellige interesser tilgodeses og koreograferes til et moderne gaderum, der synliggør den nye trafiksituation. Bylivsprogrammets fysiske rum er et asymmetrisk byrum. Med brede fortovsarealer i vest, belysning og lindeplantning, som grønt træk og barriere mellem cykler og biler. Biltrafikken ensrettes fra Nyhavn mod Skuespilhuset, med plads til afsætning, last og venderadier, samt publikums-, personaleadgang og vareindlevering på pladsen ved Skuespilhuset. Med cykelstier i begge retninger og fortove/gangarealer i begge sider. Et bylivsprogram for folk på vej. Sea Organ Nikola Basic Kroatien Christian d

20 Byliv Pladsen Ved Kvæsthusgraven Pladsen ved Kvæsthusgraven idag Byliv på Pladsen ved Kvæsthusgraven 20

21 Byliv Pladsen Ved Kvæsthusgraven Kvæsthusgraven Kvæsthusmolen 1878 Tietgen Christian X cykel bil bil cykel bus nedkørsel til p kælder Roosevelt cykel bil bus cykel fortov cykel bil cykel fortov Fortov Planudsnit 1:

22 Byliv Kvæsthusgade Kvæsthusgade Pladsrummet ved Kvæsthusgraven bliver byens nye ankomst rum og mødested for Skuespilhuset og molen, forenden af den store trappe der skal føres ned til Kvæsthusgraven. Pladsens funktion er tvedelt mellem, at betjene Skuespilhuset trafikalt, foruden at være anker for de events, der kan foregå på Kvæsthusmolen både på land og i vand. Bylivsprogrammets fysiske rum ser vi som en fortsættelse og afslutning af Sankt Annæ Plads. Med en sammenhængende materialitet og arkitektur, men hvor Sankt Annæ Pladsens stramme symmetri åbnes mod vand og horisont. Træerne føres så langt frem, som muligt mod Kvæsthusgaden, under hensynstagen til føringer under terræn. Pladsens centrale omdrejningspunkt er den nødvendige trafikafvikling over og under terræn, der skal foregå til / fra Skuespilhuset, mens nordsiden mod trappen og Kvæsthusgraven kan indeholde bylivsprogrammer, mere højtråbende og med et højere aktivitetsniveau end på resten af Sankt annæ Plads. Her må gerne være fest og modtagelse, lys og fakler der danner entré og velkomst. Samtidig med at et helt almindeligt hverdagsliv kan udfoldes, - turen med hund, cykel eller børnene. Det hverdagsliv der er så karakteristisk for København, fordi city modsat mange andre europæiske byer fortsat er en by man bor i. Pladsens overflade struktureres på samme måde som tæppet under Sankt Annæ Plads, men med den belastningsgrad, der må påregnes i forbindelse med trafikafvikling til Skuespilhuset med busser, lastbiler etc. som events og arrangementer. En robust belægning, som overgang til molens referencer til havn, vand og det maritime industrielle miljø. Pladsen over forsinkelsesbassinet og trappen, der føres til vandet i Kvæsthusgraven ligger udenfor opgaven, men det er væsentlig del af rummets definition som bylivsgenerator. Bylivsprogrammeringen skal ses i forlængelse af bylivsprogrammerne for Sankt Annæ Plads med beboernes efterspørgsel på et aktivt ude- og hverdagsliv. Rummet nord for p-kælder rampen er omkring 1000 m2, måler cirka 65 x 15 meter og det er et iøjnefaldende træf- og mødepunkt. Hvor der er gode afsætningsmuligheder for taxa, bus og bil og mulighed for at øjne mødes, både på hverdage og til fest. Stedet kan rumme mindre forsamlinger og danne baggrund for udstilling af elementer(sportsobjekter til daglig brug som efterlyst af beboerne, samt kunstobjekter, skulpturer og andre udstillingsobjekter) samt opstilling af diverse midlertidigt inventardele (borde, bænke, telte, boder etc.) i forbindelse med markeder eller andre arrangementer. I en kombination med den kommende trappe og pladsen er der mulighed for mange forskellige events, der lægger sig i forlængelse af planlagte aktiviteter på molen: Open air biograf og scene, skuespil og koncert samt årstidsbestemte sportsarrangementer som skøjtebane, beachvolley og gadefodbolds-turneringer. Gangareal 3 m Cykelsti 2 m Rabat 1 m Kørebane 4 m Cykelsti 2 m Fortov 2 m Principsnit 1:100 22

23 Byliv Kvæsthusgade Kvæsthusgade idag Byliv i Kvæsthusgade 23

24 Byliv Kvæsthusgade Varerkørsel Fortov Fortov Cykelsti Ny beplantning Kvæsthusgade Cykelsti Planudsnit 1:

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012 Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Fakta - 65-75 naboer, særlige interessenter og andre interesserede deltog i mødet (samt 9 personer fra

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

FRA DRIVE THROUGH TIL DRIVE IN

FRA DRIVE THROUGH TIL DRIVE IN FRA DRIVE THROUGH TIL DRIVE IN KONTAKT ARKITEKT Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark +45 33327804 www.polyformarkitekter.dk UNDERRÅDGIVER Søvej 13B 3460 Birkerød Danmark +45 4820 9000 www.viatrafik.dk

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Rugtoften, og Rådgiver EnviDan Mødedato: 28/8 Deltagere: Kristian Kilsgaard Østertoft (EnviDan), Simon Toft Ingvertsen (EnviDan), samt beboere fra de fire veje i delområdet,, Lupinmarken,

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Projektforslag for 9 lokaliteter... 3 1.1 Rampe i stedet

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 H.C. ANDERSENS BOULEVARD-KORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er meget trafik og larm, men der er også nogle smukke bygninger, som jeg nyder at køre forbi. Det er er

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SØNDERGADE

PROJEKTBESKRIVELSE - SØNDERGADE PROJEKTBESKRIVELSE - SØNDERGADE Dok. Nr.: E_1.01 (5 sider) Sag: Søndergade, sagsnr: 0035 Dato: 22 december 2015 Udarbejdet af: Input fra: Bygherrer: JLB, Schulze + Grassov Aps. på vegne af konsortiet Vandvejen,

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Sankt Annæ Plads-projektet 2012

Sankt Annæ Plads-projektet 2012 Sankt Annæ Plads-projektet 2012 Af Henrik Reeh, lektor, Ph.D. Den lave sol lyste pa de hvide huse paa Sct. Annæ Plads. Jeg saa dem pludseligt mere tydeligt end nogen sinde. Og jeg tænkte: det er i ét billede

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade 21-05-2014 14/20650 Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade Tid: tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19:30 21:00 Sted: Biblioteket, Kongevej 19 udstillingssalen ud mod Ahlmannsvej. Denne indbydelse

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG

VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG SLA HORSENS - VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE - SKITSEFORSLAG 15.11.2011 1 NOVEMBER 2011 15.11.2011 SLA Carl Jacobsens Vej 29 A DK 2500 Valby Copenhagen

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Parallelopdrag for Byliv på Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde. Bedømmelseskomiteens betænkning.

Parallelopdrag for Byliv på Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde. Bedømmelseskomiteens betænkning. Parallelopdrag for Byliv på Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde Kvæsthusselskabet Bedømmelseskomiteens betænkning Maj 2012 Den lave sol lyste paa de hvide huse paa Sct. Annæ

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG 06.08.2015 Områder 2 Ideudvikling Bogense bymidte og marina 8 10 11 9 1 a 3 2 12 4 c 6 5 7 d b e Ideudvikling Bogense bymidte og marina 3 1 Havnepladsen Området

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere