PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark"

Transkript

1 (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 ( ) Ansøgningsnummer: PA lndleveringsdato: Løbedag: E 03 F 1100 ( ) E 03 F 7104 ( ) (41) (45) (73) (72) (74) (54) (56) Alm. tilgængelig: Patentets meddelelse bkg. den: Patenthaver: PAH BYGGE+ ANLÆG V/POUL-ANDERS HANSEN, Kirsebærhaven 3, Himmelev, 4000 Roskilde, Danmark Opfinder: Poul Hansen, Kirsebærhaven 3, 4000 Roskilde, Danmark Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark Benævnelse: Vandafledningsenhed samt anvendelse af samme Fremdragne publikationer: US A US A (57) Sammendrag: En vandafledningsenhed (1) til afledning af fækalieholdigt og/eller ikke fækalieholdigt vand fra en bygning, er udformet med en pumpesump (5), der er placeret under en kloakledning {6,6A, 7), som er forsynet med et overløb (7). Kloakledningen er tilsluttet et højvandslukke (11 ). Nede i pumpesumpen (5) er der anordnet en pumpe (8), som i afhægighed af mængden af kloakvand i pumpesum pen, er indrettet til at pumpe spildevand, via en pumpekloakledning (9), nedstrøms i kloakledningen efter højvandslukket (11 ). På denne måde sikres at vandafledningsenheden (1) kun sætter pumpen i drift under ekstreme forhold, såsom ved skybrud, hvor højvandslukket er aktivt, og altså lukker for både afledning og tilledning af spildevand fra eksempelvis en bygnings kælder. En særlig interessant anvendelse afvandafledningsenheden ifølge opfindelsen, er i forbindelse med afledning af spildevand fra et parcelhus. Fortsættes...

2 ~ g

3 1 Opfindelsen angår en vandafledningsenhed, der omfatter et hus, en pumpesump, en kloakledning, hvor kloakledningen er tilsluttet et højvandslukke, og hvor kloakledningen er ført gennem huset, og hvor vandafledningsenheden er indrettet til at bortlede spildevand, der er 5 fækalieholdigt og/eller ikke-fækalieholdigt, og hvor der i pumpesumpen er anbragt en pumpe, som er indrettet til at pumpe spildevandet fra pumpesumpen, via en til pumpen tilkoblet pumpekloakledning, der er tilkoblet nedstrøms i kloakledningen. 10 Som det er velkendt, er der i nyere tid sket klimaforandringer, som flere steder på kloden har betydet ekstreme vejrsituationer, der bl. a giver sig udtryk i langvarige tørkeperioder og kolossale skybrud. I forbindelse med skybrud, hvor vandmængder falder i enorme mængder på ganske kort tid, er det et problem, at de kloaksystemer som er anlagt over en 15 periode på måske 100 år, ikke er i stand til at optage disse enorme vandmængder. Dette medfører risiko for tilbageløb og opstuvning af vand, idet et højvandslukke, når det lukker, udover at forhindre vand i at komme ind i en kælder, også forhindrer vand i at blive bortledt fra kælderen. 20 En vandafledningsenhed af den i krav l's indledning angivne art, kendes fra US patent nr Ved denne kendte vandafledningsenhed er der anvendt et antal komponenter, herunder en ventil, der er tilsluttet kloakrøret. Når en flyder detekterer, at der er større vandmængder end kloakledningen kan bortlede, aktiverer flyderen 25 vandafledningsenheden, således at vand kan tilledes en tank. Det er på denne baggrund et formål med opfindelsen at tilvejebringe et vandafledningssystem, der er mere enkelt opbygget, og umiddelbart kan anvendes i forbindelse med eksisterende kloakledninger samt nybyggede 30 kloakledninger. Opfindelsens formål tilgodeses ved et vandafledningssystem af det i krav l's angivne art, som er karakteristisk ved, at kloakledningen inde i huset er udformet med et overløb, der består af en udskæring i kloakledningen, og er placeret over pumpesumpen.

4 2 Det er således ikke nødvendigt at tilslutte nogle komponenter til kloakledningen, idet det er tilstrækkeligt at udføre en udskæring i selve kloakledningen. 5 Det er hensigtsmæssigt som angivet halvcirkelformet tværsnit. krav 2, at udskæringen har Til stabil drift af pumpen, er det fordelagtigt, hvis som angivet i krav 3, at der i pumpesumpen er anordnet to væskeniveaufølere, der er tilsluttet et 10 kontrolkredsløb, som i afhængighed af signaler fra følerne sender styresignaler til pumpen for aktivering eller deaktivering af denne. På denne måde forhindres at pumpen står og tænder og slukker uafbrudt, idet der er et niveau af vandet hvor pumpen aktiveres, og et andet lavere niveau af vandet, hvor pumpen deaktiveres. 15 En hensigtsmæssig udførelsesform for opfindelsen, er som angivet i krav 4, at der i pumpekloakledningen er monteret en kontraventil. Som nævnt angår opfindelsen også en anvendelse. 20 Denne anvendelse er nærmere angivet i krav 5. Opfindelsen skal herefter nærmere forklares under henvisning til tegningens eneste figur. 25 På denne figur er med 1 i sin helhed betegnet en vandafledningsenhed, ifølge opfindelsen. Vandafledningsenheden består af et hus 3, der øverst er lukket med et dæksel 18, som vist her, ligger i niveau med et terræn 4. Til vandafledningsenheden er der indført en kloakledning Denne kloakledning kan stamme fra en bygning, såsom en villa eller et parcelhus, og er indrettet til at fremføre spildevand, der kan være fækalieholdigt eller ikke fækalieholdigt, dvs. vand fra vaske, toiletter, regnvand. etc. Kloakledningen er via et overløb/gennemløb 7 videreført ud af huset 3 via 35 kloakledningen, som vist ved 6A.

5 3 Overløbet 7 kan bestå af en simpel udskæring af kloakledningen 6,6A, f. eks med halvcirkelformet tværsnit. Under kloakledningen er der tilvejebragt en pumpesump, som er beregnet til, j fr. senere, at optage vand via overløbet 7. 5 Inde i pumpesumpen S er der anbragt en pumpe 8, som er indrettet til at pumpe spildevand fra pumpesumpen S gennem en pumpekloakledning 9, der er tilsluttet nedstrøms til kloakledningen 6A. Som det endvidere ses er der i pumpekloakledningen anordnet en kontraventil 10, som på kendt vis forhindrer tilbageløb af kloakvand i pumpekloakledningen IO 9. Yderligere er der vist en kobling 19 i pumpekloakledningen, som anvendes forbindelse med en her ikke nærmere forklaret servicering af pumpen 8. Nede i pumpesumpen S er der anordnet to væskeniveaufølere 12, 13, som er indrettet til, som det forklares senere, at sende styresignaler 1S, 16 til en 15 styreenhed 14, som på baggrund af styresignalerne kan aktivere/deaktivere pumpen 8 ved hjælp af et styresignal 17, der overføres fra styreenheden 14. Huset 3 er forsynet med et dæksel 18, der eksempelvis kan flugte med et terræn 4. Endeligt er der inde i huset 11 monteret et kendt højvandslukke, som under 20 eksempelvis skybrud, forhindrer at spildevand fra det offentlige kloaknet ledes ind i huset 3. Et sådant højvandslukke forhindrer også, at regnvand og spildevand kan afledes til det offentlige kloaknet. Hele vandafledningsenheden kan placeres inden i eller udenfor en bygning, hvad der i det givne tilfælde er mest hensigtsmæssigt. 25 Herefter skal det forklares, hvorledes vandafledningsenheden fungerer. Når der transporteres spildevand fra en bygning gennem kloakledningen 6, vil spildevandet under normale omstændigheder passere gennem overløbet 7, og videre gennem kloakledningen 6A, som er forbundet til et offentligt kloaknet. 30 Hvis der nu under ekstreme vejrforhold, såsom skybrud, er tilbageløb og opstuvning således at højvandslukket lukker, så vil regnvandet og eventuelt spildevand løbe over i overløbet 7 og ned i pumpesumpen S, hvor der vil ske en ophobning af vand i pumpesumpen S. Når der pumpesumpen S nås et fyldningsniveau svarende til 35 væskeniveaufølerens 12 niveau, da vil pumpen via styresignalerne 16, 17

6 4 blive aktiveret, og dermed pumpe vand fra pumpesumpen 5 nedstrøms i kloakledningen 6A, via pumpekloakledningen 9. Når skybruddet er overstået, vil pumpeenheden fortsætte med at pumpe indtil væskeniveauføleren 12 detekterer, at der ikke mere er påvirkning fra 5 spildevandet, idet styresignalet 15 sendes til styreenheden 14, som via styresignalet 17 afbryder pumpen 8. Efter skybruddet vil højvandslukket åbne og gennemløb gennem kloakken genoptages på normal vis. to Som det vil forstås starter pumpen kun, når pumpesumpen 5 fyldes til væskeniveaufølerens 12 niveau, hvilket kun sker under ekstreme vejrforhold. Dette betyder først og fremmest, at unødvendig drift af pumpen 8 med slid og unødvendigt energiforbrug helt elimineres.

7 5 PATENTKRAV s 1. Vandafledningsenhed (1), der omfatter et hus (3), en pumpesump (5), en kloakledning (6,6A,7), hvor kloakledningen er tilsluttet et højvandslukke (11), og hvor kloakledningen er ført gennem huset, og hvor vandafledningsenheden er indrettet til at bortlede spildevand, der er fækalieholdigt og/eller ikke-fækalieholdigt, og hvor der pumpesumpen er anbragt en pumpe (8), som er indrettet til at pumpe spildevandet fra pumpesumpen, via en til pumpen tilkoblet 10 pumpekloakledning (9), der er tilkoblet nedstrøms i kloakledningen (6A) kendetegnet ved, at kloakledningen (6,6A,7) inde i huset er udformet med et overløb (7), der består af en udskæring i kloakledningen, og er placeret over pumpesumpen (S) Vandafledningsenhed ifølge kravene 1, kendetegnet ved, at udskæringen har halvcirkelformet tværsnit. 3. Vandafledningsenhed ifølge krav 1-2, kendetegnet ved, at der i pumpesumpen er anordnet to væskeniveaufølere (12,13) der er 20 tilsluttet et kontrolkredsløb (14), som i afhægighed af signaler fra følerne sender styresignaler (15,16) til pumpen (8) for aktivering eller deaktivering af denne. 4. Vandafledningsenhed ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at der 25 pumpekloakledningen (9) er monteret en kontraventil (10). 5. Anvendelse af en vandafledningsenhed ifølge kravene 1-4 for afledning af spildevand fra en bygning, såsom et parcelhus.

8 ~ g

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere