TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring."

Transkript

1 Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været fremlagt i høring, og det er tilsendt bredejere og berørte myndigheder. Efter høringen afgør kommunen som vandløbsmyndighed om projektet skal vedtages under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der er fremkommet. Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen inden for en frist på 4 uger. Nedenfor refereres og kommenteres de enkelte indsigelser. Indsigelser vedr. station Kohaveengen. Projektforslag På strækningen station 0-ca 400, hvor der ikke er bebyggelse tæt på vandløbet, foreslås det, at man punktvis 4-6 steder opfylder den eksisterende vandløbsbund til terrænniveau. Herved genskabes mere fugtige partier af mosen til gavn for dyre- og plantelivet, og afstrømningen fra området forsinkes og udjævnes og medvirker herved til at opretholde vandføringen i Maglemoserenden i tørre perioder.

2 Indsigelse 1 Jan R. Christoffersen, Birkebo 3A, ejer matr. nr. 5 co af Trørød, der grænser til vandløbet fra station Arealet er lavt liggende og til tider fugtigt og anvendes til afgræsning af får. Han er forbeholden over for den ønskede hævning af vandstanden, idet han frygter at det vil hindre fortsættelse af den nuværende græsning, men skriver, at en hævning af vandspejlet på 5-10 cm måske ikke vil give de store ændringer på arealet, men at en større hævning vil give væsentlige problemer. Indsigelse 2 Indsigelse 3 Indsigelse 4 Kommentar Monique Pedersen, Tuemosen 10, ejer matr. nr. 3ar af Trørød, der grænser til vandløbet fra station Hun mener ikke, at det kan udelukkes, at hævningen af vandstanden vil kunne have konsekvens for grunden og bebyggelsen. Helle og Ole Rahbek, Tuemosen 12, ejer matr. nr. 3aq af Trørød, der grænser til vandløbet fra station De modsætter sig på det kraftigste det nye projekt, da grunden vil blive oversvømmet ved åen. Endvidere ligger kælderen i terrænhøjde, og øget vandstand vil kunne forårsage indtrængen af vand. Carsten Bertram, Kohavevej 41, ejer matr. nr. 2ab af Trørød, der grænser til en sidegrøft til Maglemoserenden. Han mener at forslaget vil medføre øget grundvandsstand i området med mulige konsekvenser for for de omkringliggende ejendomme. Han gør indsigelse mod videreførsel af projektet indtil alle konsekvenser af foeslaget er klarlagt og offentliggjort, efterfulgt af en ny høringsrunde. Indsigelserne tages til følge, således at man ved detilprojekteringen arbejder videre efter følgende retningslinier: - Vandstanden ændres ikke fra Kohavevej til station Mellem station 0 og 300 hæves vandstanden ca 5 cm. - I de to vestfrakommende sidegrøfter i station 130 og station 350 hæves vandstanden. Størrelsen af hævningen afgøres i forbindelse med detailprojekteringen og i samråd med Jægersborg Statsskovdistrikt, som ejer arealet. Indsigelse vedr. station Ellesletten. Projektforslag På denne strækning er vandløbet rørlagt langs østsiden af Ellesletten, og det foreslås, at åbne og forlægge vandløbet gennem det grønne område nord for Ellesletten. Herved genskabes det åbne vandløb på denne strækning og dermed forøges vandløbets værdi som levested for dyr og planter samtidig med at det grønne områdes rekreative værdi forøges. Indsigelse 5 Langagerhavens Ejerlaug, som ejer det grønne område, har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at man ikke ønsker den foreslåede forlægning af vandløbet til laugets fællesareal.

3 Kommentar Indsigelsen tages til følge, således at man bevarer vandløbet rørlagt frem til station 974. Indsigelse vedr. station Caroline Mathildesti Maglemosesti. Projektforslag Mellem Caroline Mathildesti og Maglemosestien afvikler vandløbet et meget kraftigt fald på 2 meter. På den efterfølgende strækning mellem Maglemosesti og Gøngehusvej er der meget ringe fald og dårlige fysiske forhold, idet bunden består af sand/mudder, og der er ingen stryg eller høller. Det kraftige fald på den øvre del er etableret i forbindelse med en tidligere regulering af vandløbet for at sænke vandstanden i Maglemosen, således at området kunne udnyttes landbrugsmæssigt. På grund af afvandingen består vegetationen på de tidligere våde engarealer i dag af et mere artsfattigt samfund domineret af brændenælde, tagrør og gyldenris. Restaureringen på denne strækning har til formål at genskabe et naturligt vandløb og opnå den oprindelige mere fugtige tilstand i Maglemosen. Det foreslås derfor, at hæve bunden på den midterste del af strækningen og derved fordele faldet, så der også nedenfor Maglemosestien skabes et fald, der muliggør gode fysiske forhold i vandløbet.

4 Bundhævningen indebærer, at dele af arealerne omkring vandløbet oversvømmes i forbindelse med kraftig regn om sommeren kortvarigt, om vinteren mere permanent (jf. kortet). Når engen bliver mere fugtig og periodisk oversvømmes, vil brændenælde og gyldenris ikke kunne klare sig, og der vil etableres en mere artsrig vådbundsvegetation. Indsigelse 6 Frants Dalgaard-Knudsen, Caroline Mathildesti 54, ejer matr nr 10b af Trørød og har foreløbigt for 15 år med køberet forpagtet matr. nr. 40 af Trørød. Han gør indsigelse mod enhver ændring af vandstanden af følgende årsager: 1. Huset på Caroline Mathildesti 54 har fugtproblemer i kælderen så det er nødvendigt at pumpe vand væk. Desuden er der sætningsskader på flere af bygningerne. 2. De nære omgivelser omkring huset er vandlidende, bl.a. står der vand på græsplænen om vinteren. 3. Hvis jorden bliver mere fugtig vil dette medføre problemer med at dyrke jorden og holde heste på arealerne.

5 4. Problemet med den manglende opnåelse af tilstand som laksegydevand skyldes ikke vandstand og snoninger men alene at vandløbet bruges som overløbskloak. Dette problem bør fjernes før man taler om opretning i øvrigt. Kommentar Forvaltningen har afholdt et møde med Frants Dalgaard-Knudsen og her kommenteret indsigelsen: Ad 1+2. Hævning af bunden fra station 2700 og nedstrøms vil ifølge modelberegninger maksimalt påvirke vandstanden i vandløbet 125 meter opstrøms og vil dermed ikke medføre øget grundvandsstand omkring huset, hvor terrænet ligger ca 2 meter højere. Ad 3. Modelberegningerne viser, at påvirkningen af Frants Dalgaard- Knudsens græsningsarealer vil omfatte et mindre område på op til 2000 m 2. Dette område er relativt fugtigt i dag, og udnyttes ikke til græsning. Note. Spørgsmålet om erstatning blev ikke behandlet på mødet, men ifølge vandløbsloven har enhver, der lider tab ved en regulering, ret til erstatning. Fuld arealerstatning ville udgøre ca 2000 kr for den aktuelle ejendom, og det samlede beløb til arealerstatninger i Maglemosen ved fuld arealerstatning anslåes at udgøre ca kr. Ad 4. For at opnå den ønskede målsætning i Maglemoserenden er det nødvendigt både at sætte ind overfor spildevandsbelastningen og forbedre de fysiske forhold i vandløbet og projektet vedr. naturgenopretning af Maglemoserenden omfatter både en kraftig reduktion af spildevandsudledningen svarende til Regionplanens krav og forbedring af de fysiske forhold. Ved mødet er der opnået enighed om, at der, som foreslået i projektforslaget, kan foretages en hævning af bunden i vandløbet startende i station 2700 med op til 30 cm og kortvarigt tillades en vandstandshævning i vandløbet på op til 90 cm på strækningen forbi den østlige del af lodsejerens areal. Det blev aftalt, at der i projektet medtages en sænkning af bunden fra station 2435, hvor der er en opstuvning på ca ½ meter forårsaget af et par tætstående træer, og et stykke opstrøms. Samtidig etableres et par gydebanker. Herved opnår man dels at forbedre afstrømningen fra området omkring huset, der som nævnt har store fugtproblemer i kælderen, dels en forbedret vandløbskvalitet. Det blev ligeledes aftalt at kommunen foranstalter en engangsoprensning af de første 200 meter af sidegrøften til Maglemoserenden i station 2750, hvor kommunen er bredejer på den

6 ene bred. Denne sidegrøft afvander store dele af lavbundsarealerne, og har ikke været vedligeholdt i de sidste ca. 15 år, hvorfor områderne er på vej til at ændre karakter fra eng til mose. Området ønskes, med baggrund i de miljømæssige værdier, der er knyttet til afgræssede engområder, bibeholdt som sådan, og en oprensning til en dybde under terræn på cm vil sikre dette. Endvidere fastsætter kommunen krav til dimensioner af grøften, der skal sikre, at området fortsat kan anvendes til græsning. Under ovennævnte forudsætninger accepterer lodsejeren, at der som konsekvens af det fremlagte forslag til restaurering vil opstå mere fugtige forhold i en bræmme på op til 10 m langs den nuværende afvandingsgrøft i den østlige ende af området.

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre

Bedre Vandløb. en praktisk håndbog. Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre Bedre Vandløb en praktisk håndbog Hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre vandløb. Forside: Udlægning af gydegrus Bedre Vandløb -en praktisk håndbog Indholdsfortegnelse Afsnit

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere