Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job"

Transkript

1 Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Klar Parat Job

2 Birte Hagelund Hansen & Patricia Brander Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Kolofon Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Af: Birte Hagelund Hansen & Patricia Brander Fotos: Patricia Brander Titelfoto: istockphotocom Illustrationer: Deltagere på projektet Klar Parat Job istockphotocom Layout: Jens Burau, supergreendk Tryk: Johansen Bogtryk +Offset A/S Dansk Røde Kors asylafdelingen, 2008 Kopiering kun tilladt efter Copy-Dans regler 1 udgave, 1 oplag, 2008 ISBN Dansk Røde Kors asylafdelingen Røde Kors Huset på Frederiksberg HC Ørstedsvej Frederiksberg C Telefon: Website: wwwasylumredcrossdk Klar Parat Job Klar Parat Job

3 Forord Dansk Røde Kors asylafdeling har over en årrække afviklet projekter om fastholdelse og videreudvikling af ressourcer på både asyl- og integrationsområdet Som en del af arbejdet er der over de seneste 3 år iværksat en række udviklingstiltag, hvor de mange erfaringer fra asylområdet (herunder særligt projektet want2work) er forsøgt overført til integrationsområdet Det er resultater herfra vi nu kan præsentere i indeværende inspirationskatalog Indholdet er specifikt udviklet igennem integrationsprojekterne Kvinder i Arbejde og Klar Parat Job, som bla har udført arbejdsmarkedsrettet undervisning af deltagergrupper med etnisk minoritetsbaggrund og væsentlige barrierer i form af sprog, ringe eller ingen uddannelse, helbredsproblemer mv På de følgende sider præsenteres en række metoder, redskaber og øvelser Alt er udviklet og afprøvet i praksis, og der er både tale om udvikling af nye metoder og videreudvikling af eksisterende måder at arbejde på Projekternes hverdag har budt på daglig refleksion over tilgange, resultater osv I denne proces har deltagernes respons og perspektiver i høj grad føjet ny viden til I forbindelse med denne udgivelse ønsker Dansk Røde Kors asylafdelingen at rette en tak til alle deltagere, der på én gang har været genstand for undervisningen og medudviklere af metoder, redskaber og øvelser Vi takker tillige Anne Birgitte Castberg for grundig gennemlæsning og konstruktiv kritik, samt de kommuner, der har deltaget i projekterne Sidst skal lyde en tak til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Den Europæiske Socialfond for det økonomiske fundament, der har gjort arbejdet muligt Vi håber at vores erfaringer og ideer kan være med til at give en bred kreds af læsere inspiration og brændstof til egen undervisning og til selv at udvikle videre Samtidig er det naturligvis vores håb at dette lille bidrag til et stort og komplekst undervisningsområde kan være med til at gøre vejen til arbejdsmarkedet lidt kortere for de, der modtager undervisningen Rigtig god arbejdslyst Karen-Inger Thorsen Projektchef Dansk Røde Kors asylafdelingen indhold Indledning 6 Metoder 9 Foredrag 10 Oplæg med involvering af deltagere 12 Brainstorm 13 Gruppearbejde 14 Prioritering i stigeform 16 Prioritering i diamantform 18 Match 20 Summegrupper 23 Simulering 24 Rollespil 27 Redskaber 29 Fotografier 30 At tegne budskaber 32 Aviser 34 Studiebesøg 35 Studiecafé 37 Praktik 38 Klæd deltagerne på til praktik 41 Træning af spørgsmål 42 Refleksion og præsentation 44 Bilag 45 Eksempel på forløb 46 Eksempel på ugeskema 47 Eksempel på praktikkontrakt 48 Eksempel på evalueringsskema 49 Klar Parat Job Klar Parat Job

4 Indledning Denne bog beskriver metoder og arbejdsformer der har været anvendt på forløb med beskæftigelsesrettet integrationsarbejde i Dansk Røde Kors Konkret har materialet været anvendt på et 12 ugers forløb for de såkaldte matchgrupper 4 og 5 Der er arbejdet beskæftigelsesrettet med de enkelte deltageres kompetencer Deltagerne blev mødt med meget lidt forhåndsviden Udviklingen af deltagerenes kompetencer har taget udgangspunkt i den viden lærerne har opbygget gennem undervisningen Der er dagligt evalueret og reflekteret på deltagere og på gruppen Med udgangspunkt i den viden er metoder og materialer udviklet og tilpasset Deltagerne havde ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og de skulle i arbejde ellers mister de deres kontanthjælp Årsagen til deres ringe tilknytning var en eller flere af følgende: Ingen eller begrænset skolegang i hjemmelandet Et begrænset dansk sprog og store problemer med at tale læse og skrive dansk Helbredsproblemer Kulturelt eller religiøst betingede forhold En sproglig udfordring Undervisningen blev gennemført på dansk Deltagerenes begrænsede dansksproglige færdigheder gjorde, at det har været nødvendigt at give enkle informationer og introduktioner til øvelserne Der er undervist i dansk i en arbejdsmarkedsrelateret ramme Feks dagens 5 ord, dansk udtale, oplæsning af spørgsmål, instruktioner og opgaver Undervisningsmetoder I undervisningen har der været anvendt forskellige metoder og midler så alle sanser og læringsstile blev tilgodeset Det har vist sig, at arbejdet med konkrete og fysiske elementer har givet den bedste indlæring samtidig med at det har kunnet fastholde koncentrationen længere tid ad gangen hos deltagerne Deltagernes manglende arbejdserfaring kunne nemt gøre undervisningen teoretisk Undervisningen er tilpasset og udviklet mod at overvinde deltagerenes barrierer og med fokus på, at deltagerne skulle finde interesse og motivation til at arbejde og bidrage til det danske samfund Portfolio Et mål for undervisningen var, at alle deltagere skulle udarbejde med deres personlige portfolio En portfolio kan bruges som et redskab i samtalen med jobkonsulenten og sagsbehandleren på vejen mod arbejdsmarkedet En portfolio er en illustreret mappe, der indeholder en samling af udtalelser og dokumentation som fortæller hvem personen er og hvad han/hun kan Hver person er unik med forskellige erfaringer og hver portfolio vil derfor være personlig, speciel og individuel At arbejde med portfolio er sjovt og produktet er brugbart Arbejdet på forløbet har hjulpet deltagerne med at samle den information de har brug for når de skal dokumentere kompetencer og erfaringer i forbindelse med en ressourceprofil I arbejdet med en portfolio, kommer man ikke bare til at reflektere over hvad man kan, men også hvordan og hvorfor En portfolio er på denne måde et værktøj der er velegnet til at hjælpe personen med at forberede og planlægge sin fremtid Arbejdsbogen, der danner grundlaget for den personlige portfolio kan downloades på wwwasylum redcrossdk/projektafdelingen Undervisere Der har været to undervisere på forløbet Gensidig supervision og sparring har været en vigtig del af kursets udvikling fra start til mål Der er arbejdet med eksemplarisk undervisning og underviserne har sigtet mod at være gode rollemodeller Rollerne har vekslet mellem at være bestemt og kontant, omsorgsfuld og ligeværdige voksne Begge underviserne har en lang og bred baggrund Den ene underviser har selv en udenlandsk baggrund og har dansk som andet sprog Efter vores vurdering har det haft en betydning for deltagerne i forhold til at være rollemodel for integration og tilegnelsen af det danske sprog Hver deltager har arbejdet med en portfolio i forløbet Dette arbejde har givet deltageren dokumentation for egne kompetencer Klar Parat Job Klar Parat Job

5 Metoder Metode Foredrag Oplæg med involvering af deltagere Brainstorm Gruppearbejde Prioritering i stigeform Prioritering i diamantform Match Summegrupper Simulering Rollespil Øvelse Spis sund mad og motionèr! Samfundsøkonomi Forventninger Hvem gør hvad på arbejdet? Hvad har jeg råd til? Hvordan går det bedst i praktikken? Hvad bliver jeg målt på? Min nye ven Dække borde Goddag til mine nye kolleger i min praktik Klar Parat Job Klar Parat Job

6 Foredrag En metode til at formidle information Det er vigtigt at bruge AV-midler til at fastholde koncentrationen, til variation og for at tilgodese forskellige læringsstile Foredrag: Spis sund mad og motionér! At få viden om en sund livsstil At få viden om hvordan man gennem en sund livsstil får energi til at kunne klare en arbejdsdag At få viden om hvordan man passer på sig selv og sin familie Tid 2 timer Forberedelse Invitation af gæstelærere, som er specialister indenfor det område, der skal undervises i Refleksion - øvelse Gæstelærerne kom fra Sundhed København Umiddelbart efter foredraget foreslog deltagerene selv, at vi oprettede en madklub en gang om ugen, hvor en deltager på skift kom med mad til alle Vi har brugt foredragets pointer i andre sammenhænge, hvor det var relevant Vi brugte brainstorm til at lave en liste over de ting man kan gøre for at blive mere sund Hver deltager lavede en handlingsplan ved at vælge en ting de vil gøre fremover fx jeg vil stå af bussen et stoppested før eller jeg giver kun mine børn sodavand om søndagen Giv gæstelærerne information om deltagerenes sproglige niveau, behov for pauser og behov for fysisk aktivitet Refleksion metode Metoden kan kun anvendes begrænset overfor målgruppen Et foredrag skal være sprogligt tilpasset målgruppen og være kort Det er godt at anvende metaforer og inddrage fysiske elementer til at fastholde koncentrationen hos deltagerne En deltagers bidrag til madklubben Noter og handlingsplan 10 Klar Parat Job Klar Parat Job 11

7 Oplæg med involvering af deltagere Oplæg hvor deltagerenes bidrag er væsentlige for resultatet Oplæg: samfundsøkonomi Brainstorm En metode hvor hjernen tømmes for gode ideer og forslag Øvelse: Forventninger til forløbet Brainstorm kan anvendes før hvert studiebesøg til at få deltagerene til at formulere spørgsmål under praktikbesøget At give indsigt i samfundets økonomiske kredsløb Tid 2 timer Materialer Flip-over og tusch Instruktioner Forklar hvad er en offentlig virksomhed? med mange eksempler Forklar hvad er en privat virksomhed? med mange eksempler Forklar skat og hvad pengene anvendes til Forklar begrebet lån fra banken Modellen tegnes med inddragelse af deltagerene Deltagerene kopierer modellen til egen mappe efter den er færdigtegnet Refleksion metode Flip-over anvendes til at fastholde forløbet, til repetition, til at fastholde pointer og skabe accept En metode, hvor der mange gange i processen søges accept for forståelsen Underviser kan kontinuerligt justere på niveau og progression alt efter deltagerenes respons Refleksion - øvelse For deltagerene var alle begreber nye Specielt forskellen mellem offentlige og private virksomheder gav god samfundsmæssig indsigt Også gennemgangen af hvad skatten bruges til og at kontanthjælpen kommer fra alles skattebetaling, var ny information Skattetrykkets størrelse overraskede Efter økonomimodellen arbejdede vi med øvelsen hvad har jeg råd til Øvelse findes under afsnittet metoder og prioriteringsøvelser i stigeform At afstemme forventninger til forløbet Tid 30 minutter Forberedelse Skriv en huskeliste over de emner du som underviser forventer at inddrage Instruktioner Forklar begrebet forventninger Fortæl at alle ideer er velkomne vi sorterer først når alle ideer er kommet frem Bed deltagerene fortælle hvad de forventer af forløbet Skriv alle forslag på tavlen Gennemgå alle forslag for forståelse Fælles: sorter og fjern evt forslag Brainstorm slutter Øvelsen fortsætter: Få accept for den endelig liste Renskriv listen og udlever den til deltagerene Refleksion metode Det er vanskeligt at arbejde med brainstorm, når deltagerene har et begrænset dansk sprogligt niveau Det kan også være vanskeligt at være helt neutral som facilitator Deltagerene skal muligvis have hjælp til ordvalg og forklaring Som underviser må man sikre sig accept Det er nemt at få anvendt ord, som ikke er kendt af forslagsstilleren og muligheden for manipulation er til stede Refleksion - øvelse Det er nødvendigt med en grundig introduktion til begrebet forventninger Deltagerene var gode til at komme med ideer selv Vi fortsatte øvelsen for at få skrevet en liste med fælles forventninger Samfundets økonomiske kredsløb Forventninger At alle får lavet en flot portfolio At alle kommer til tiden - tirsdag, onsdag og torsdag Hvis man er syg skal man melde afbud Man skal ringe hver dag hvis man er syg - telefon Lære mere dansk Lære nye ord Tale dansk sammen Tale om arbejde Se mange arbejdspladser Lydløs telefon i undervisningen Ærlig i alt hvad vi siger Fortrolighed i hvad vi taler om Det vil være en fordel, hvis en af eleverne skriver opsamlingen Vi bad deltagerene skrive forslag og ideer for at: Træne i at skrive dansk Repetere Holde koncentrationen Øvelsen gav underviserne mulighed for at opklare eventuelle misforståelser om forløbet Feks at det var et afklaringsforløb og ikke et forløb hvor deltagerne forventes at komme i et ordinært job Listen gemmes til afslutningen på forløbet hvor den anvendes til evaluering af mål og forventninger 12 Klar Parat Job Klar Parat Job 13

8 Gruppearbejde Materiale En metode hvor to eller flere personer samarbejder om at løse en opgave Øvelse: Hvem gør hvad på arbejdet? En kok En rengøringsassistent En læge Et postbud At få et overblik over forskellige professioners opgaver At udvide det danske ordforråd i relation til arbejdsmarkedet Tid 60 minutter Forberedelse Udvælg de professioner, der skal arbejdes med Skriv opgaver som professionen løser Deltagerenes sproglige niveau bestemmer sværhedsgraden i opgaverne Skriv øvearket Materialer Saks, limstifter og blanke A4 ark Instruktioner Sammensæt grupper af 2-3 personer Gennemgå alle professioner Deltagerene klipper professions firkanterne ud Deltagerene matcher opgaver til professioner Gennemgå de korrekte svar Deltagerene klæber modellen op på et ark Refleksion metode Metoden udvikler deltagerenes samarbejdsevner Et gruppearbejde må vare kort tid og kræver støtte fra undervisere Der må kompenseres for de kompetencer som deltagerene ikke mestrer, for at få gruppearbejdet til at fungere: Spørgeteknik, aktiv lytning, forhandling og indgåelse af kompromisser og samarbejde Gruppearbejde kræver fælles instruktioner Der er ofte behov for ekstra vejledning til de enkelte grupper for komme i gang Ved sammensætning af grupper er det godt at medtænkte, at deltagerene har forskellige kompetencer: Nogle læser godt andre har stor viden om professioner osv Refleksion - øvelse Da gruppearbejde er en vanskeligt metode for målgruppen er valgt en matchøvelse til at illustrere metoden Opgaven kan være svær at forstå for deltagere med et begrænset dansk sprogligt niveau Opgaverne til professionerne er ikke helt oplagte Det giver god mulighed for diskussion Feks bruger både en maler og en tømrer en stige En maler og en frisør arbejder begge med farver Øvelsen træner deltagerene i at samarbejde Gode samarbejdsevner er et krav i næsten alle job på det ordinære arbejdsmarked En ekstra gevinst ved gruppearbejde er et socialt løft til holdet For deltagere med et begrænset dansk sprogligt niveau kan man arbejde alene med nogle af professionerne og skrive et enkelt udsagn på tavlen om hver profession Deltagerene skriver udsagnet ved siden af professionen i deres arbejdsbog Eks En kok udsagn En kok laver mad Øvelsen giver gode samtaler og professionerne er genkendelige for andre kulturer En tømrer En frisør En maler En lærer har god hygiejne skræller gulerødder koger kartofler maler vægge vasker gulv renser toilettet tørrer støv af Opererer skriver recepter bruger en pensel tager blodtryk underviser børn er god til at tale med kunderne føntørrer hår klipper hår bruger en stige saver arbejder med træ bygger huse arbejder med farver arbejder i et klasselokale skriver på en tavle kommer ud med breve tømmer postkasser 14 Klar Parat Job Klar Parat Job 15

9 Prioritering i stigeform En metode til at prioritere efter betydning Undervisnings materiale Udgifter til budgettet Øvelse: Hvad har jeg råd til? Mad 2000 Mad 1000 Mad 1500 At træne den enkelte deltager til at forholde sig til hvordan pengene bruges At arbejde med prioritering ingen kan få det hele vigtigst Telefon 200 Gaver 150 Telefon 300 Gaver 200 Telefon 400 Gaver 100 Tid 2 timer Forberedelse Undersøg om deltagerene kan læse tal Undersøg om deltagerene kan lægge sammen og trække fra Overvej om der kan/skal bruges lommeregnere Udregn deltagernes omtrentlige rådighedsbeløb uden at spørge dem! Juster evt tallene på udgifterne i materialet Kopier materialet og klip det ud til deltagerne, så hver deltager får et sæt med udgifter mindst vigtigst Prioriteringsøvelse i stigeform Tøj 300 Licens 200 El 200 Tøj 400 Husleje 4000 El 150 Tøj 500 Forsikring 200 El 400 Instruktioner Udlever et sæt budgetposter Skriv indtægtsbeløbet på tavlen Forklar prioriteringssystemet Hvordan vil du prioritere? Forklar at deltagerene skal prioritere og at der ikke er plads til alle udgifter Deltagerene arbejder med budgettet indtægt og udgifter Som afslutning fortæller hver deltager om egne prioriteringer Refleksion - øvelse Der kan være deltagere, der er talblinde og ikke kan løse denne opgave Nogle deltagere kan ikke lægge sammen og har brug for hjælp til at lægge tallene sammen og afstemme forbrug med rådighedsbeløbet Generelt brugte alle deltagere alle pengene eller flere end der var til rådighed Det gav gode diskussioner Vurder om økonomien skal være for en person eller for en familie Øvelsen er god som opfølgning på oplæg om samfundsøkonomi Varme 300 Transport 100 Fritidsaktiviteter 100 Varme 400 Transport 300 Fritidsaktiviteter 200 Varme 200 Transport 700 Fritidsaktiviteter 300 Refleksion - metode Det er en fordel at have et eller to blanke kort som deltageren selv kan skrive og prioritere Man kan have så mange kort man ønsker Andet (Avis, slik osv) 100 Andet (Avis, slik osv) 150 Andet (Avis, slik osv) Klar Parat Job Klar Parat Job 17

10 Prioritering i diamantform Materiale En prioriteringsmetode som inddrager ligeværdige prioriteringer Øvelse: Hvordan går det bedst? Smile Være høflig Spørge hvis jeg ikke forstår Kommer til tiden Arbejde med kvalitet Være hjælpsom og samarbejdsvillig At få deltagerene til at forholde sig til egen adfærd i praktikforløbet Tid 60 minutter Forberedelse Forbered et ark med udsagn til hver deltager Instruktioner Udlever ark med udsagn Gennemgå alle ord og udsagn med eksempler Fortæl at kortene skal sættes i diamantform med 9 kort Det vigtigste udsagn placeres i toppen, de to næst vigtigste fra listen i næste linie, så de tre næste af moderat betydning osv Fortæl: Find selv på et udsagn mere til det blanke kort Deltagerene klipper kortene ud Prioriterer i diamantform Opsamling og diskussion af deltagerenes forskellige prioriteringer Opsæt diamanten på et ark vigtigst mindst vigtigst Prioriteringsøvelse i diamantform Refleksion øvelse Øvelsen træner deltagerene til at tænke på hvordan jeg bedst arbejder i praktikken så jeg får succes Er en nødvendig forberedelse for deltagere, der ikke tidligere har været på arbejdsmarkedet Deltagerene forholdt sig godt til de enkelte udsagn og blev opmærksomme på hvilken adfærd, der er hensigtsmæssig at have på en arbejdsplads Øvelsen er god til et samarbejde to og to hvor man først prioriterer selv og derefter sammenligner og stiller spørgsmål: Hvorfor har du valgt? Være positiv Finde på noget nyt at lære Refleksion metode Metoden er god, fordi der er mulighed for ligestilling af kort God til samarbejdstræning, idet øvelsen kan laves i grupper En deltagers model 18 Klar Parat Job Klar Parat Job 19

11 Match Materiale En metode hvor man sætter matchende emner sammen Det kan være kort, udsagn, billeder eller konkreter Øvelse: Hvad bliver jeg målt på? En match øvelse Hun kommer til tiden Hun modtager og udfører instruktioner Hendes arbejde er af god kvalitet At deltagerene forstår hvad de måles på i praktikken At forstå hvilken opgave/adfærd, der knytter sig til spørgsmålet i evalueringsskemaet At kunne matche tekst og billede Tid 60 minutter Refleksion metode En metode, der er god for målgruppen Man kan arbejde med billeder, skrevne udsagn, lyde eller konkreter efter niveau og emne Refleksion øvelse Udsagnene er en simplificeret udgave af evalueringsskemaet Det kan være svært for deltagere med et begrænset dansk sprogligt niveau De trives på arbejdspladsen Hun er let at forstå Være hjælpsom og samarbejdsvillig Forberedelse Lav evalueringsskema se forslag under bilag Skriv tekster efter deltagernes niveau med udgangspunkt i evalueringsskemaet Skriv teksterne ind i en tabel, så udsagnene kan klippes ud Tag billeder der passer til de skrevne tekster Print billeder i lille størrelse, klip dem ud og saml dem i en bunke til hver deltager Instruktioner Læg evalueringsskema frem og forklar begrebet evaluering Fortæl, at det er disse elementer, deltagerene vurderes på i praktikken Deltagerene klipper teksterne ud Deltagerene matcher billeder og tekst Billeder og tekst klæbes op på et ark Udsagnene er skrevet kort og forståeligt på deltagerenes sproglige niveau Det kan være vanskeligt at lave matchende billeder og tekster, men deltagerenes forskellige tolkninger øger kun træningen i genkendelse og afkodning af situationer For at sikre god genkendelse tog vi foto af underviserne og personer deltagerene kendte Billederne blev taget i genkendelige rum Opgaven er god til samarbejde mellem to personer Være positiv Hun tager initiativer Hun koncentrerer sig om opgaven Finde på noget nyt at lære Hun er hurtig til at omstille sig Hun arbejder i et godt tempo dagen igennem Hun forstår hvad der bliver sagt Hun er villig til at samarbejde Hun holder orden på materiale 20 Klar Parat Job Klar Parat Job 21

12 Produkt Summegrupper Et hurtigt gruppearbejde med få deltagere i gruppen Øvelse: Min nye ven Hun koncentrerer sig om opgaven De trives på arbejdspladsen Hun holder orden på materiale Præsentation af deltagerene At få brudt isen på første dag Tid 30 minutter Materiale En pen og et stykke papir til hver person Instruktioner Fortæl om opgaven først summes to og to og derefter præsentation af hinanden Forklar, at der er 10 minutter til at stille spørgsmål til hinanden Sæt deltagerene sammen 2 og 2 Skriv spørgsmålene på tavlen: Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Hvor lang tid har du været i Danmark? En ting mere, du har lyst til at fortælle feks om dine fritidsinteresser Forklar at hver deltager kan notere lidt på et stykke papir om deres nye ven/veninde Giv hver deltager to minutter til at præsentere deres nye ven Refleksion metode Atmosfæren summer snart af samtalen! Metoden virkede godt, selvom deltagerne havde forskellige sproglige niveauer Metoden var god som ice-breaker fordi det var nemmere for deltagerene at tale med en sidekammerat end at tale højt foran andre deltagere Refleksion - øvelse Vi satte deltagerne sammen 2 og 2 tilfældigt I introduktionen valgte underviserne at spille et rollespil, hvor opgaven blev gennemgået Øvelsen fungerede desuden til at vurdere deltagernes dansksproglige niveau 22 Klar Parat Job Klar Parat Job 23

13 Simulering En metode til at træne en konkret opgave eller aktivitet Øvelse: Dække bord til et møde og til frokost Instruktion At kunne udføre en skrevet instruktion Tid 2 timer Forberedelse Opgaven skrives som en instruktion Materiale Fotografiapparat Refleksion metode Metoden lægger op til at øve konkrete opgaver Refleksion - øvelse Deltagerene havde svært ved at forstå, at de skulle udføre instruktionen Da de gik i gang med at dække borde, dækkede de op som om de skulle have venner på besøg i eget hjem Deltagerene havde ingen fornemmelse af, at der var forskel på opdækning til et arbejdsmøde og en privat sammenkomst Der skal holdes et møde og I skal dække op til kaffe til mødet Der er 6 deltagere ved mødet Vi tager tid på hvor lang tid det tager for jer God fornøjelse Instruktioner Giv få instruktioner udover den skriftlige instruktion Pointèr det er en praktisk opgave Tag et foto af hvert dækket bord Giv tilbagemelding til deltagerene: Hvordan er bordene dækket? Hvordan ligger bestikket? Skal der stearinlys på bordet til et møde i en virksomhed? Forklar at hver arbejdsplads har forskellige måder at dække op til møde og frokost Saml op på de spørgsmål deltagerene kunne stille i forbindelse med opgaven Det kan feks være: Skal der småkager på bordet? Hvem er mødedeltagere et internt møde? Et eksternt møde? Skal der vand og glas på bordet? Fysisk ændrer deltagerene bordene efterhånden som underviseren giver feed-back Tag et foto af de færdige borde Udlever et foto til deltagerne af bordene før og efter Under øvelsen observerede vi, at deltagerne ikke stillede spørgsmål til opgaven, men hele tiden gættede på hvordan det skulle være Derfor skrev vi et skema med spørgsmål, deltagerene kan have med i praktik Vi arbejdede også konkret med at stille spørgsmål Se træning af spørgsmål under Klæd deltagererne på til praktik Metoden kan anvendes til at træne konkrete opgaver, som deltagerne vil møde i praktikken før efter 24 Klar Parat Job Klar Parat Job 25

14 Rollespil Et rollespil er et kort drama til brug for observation eller træning Et rollespil kan spilles af underviserne eller af deltagerne selv Øvelse Goddag til mine kolleger i min praktik Instruktion Der skal holdes et frokostmøde og I skal dække op til frokost til mødet Der er 6 deltagere ved mødet Vi tager tid på hvor lang tid det tager for jer God fornøjelse At se, høre og træne en konkret situation Forberedelse Tænk spillet grundigt igennem Refleksion- metode Et rollespil øger muligheden for forståelse og giver mulighed for refleksion Deltagerene er sjældent trænede i at lægge mærke til den non verbale adfærd før efter Tid 45 minutter Instruktioner: Fortæl: Vi vil nu spille en situation, hvor vi viser virkeligheden, du skal træne at præsentere sig i praktikken første dag du møder! Forklar vores samlede adfærd, sprog, kropssprog og betoning Forklar at det er vigtigt at lægge mærke til vores non verbale adfærd: tonefald og kropssprog Situationen spilles/overspilles på den non verbale adfærd så den tydeliggøres Spørg: Hvad så/hørte og lagde I mærke til? Gennemgå evt førstehåndsindtrykket af den personlige adfærd: sprog 7 %, kropssprog 55 % og betoning 38 % Underviseren viser et par forskellige situationer og der evalueres Deltagerene forbereder og spiller rollespillet Rollespil er gode for målgruppen De kan få en ny forståelse for et budskab ved at fokusere på den non verbale adfærd Det kan øge selvreflektionen og forståelsen for, hvilke signaler vi udsender Refleksion øvelse Deltagerene var gode til at lægge mærke til den non verbale adfærd efter vores instruktion De var ikke opmærksomme på at man kan ændre på den non verbale adfærd og opnå en anden reaktion Denne øvelse blev brugt som en forberedelse til praktikforløbet Vi havde fokus på øjenkontakt, at give hånden, at smile og tale tydeligt 26 Klar Parat Job Klar Parat Job 27

15 Øvelserne i metodeafsnitet kan tillige anvendes til at observere deltagerenes kompetencer Hvilke deltagere tog initiativer, hvilke deltagere arbejdede selvstændigt, hvilke deltagere stillede spørgsmål? Efter øvelsen kan observationerne anvendes til planlægningen/udviklingen af forløbet Observationerne kan også anvendes positiv til feed-back til deltagerene Det er en fordel at observere på den adfærd, som deltagerene senere skal reflektere over i forbindelse med praktikken Det er en stor fordel og en motivation for deltagerene at deres kompetencer bliver synlige for dem selv Redskaber Redskaber Redskaberne er fysiske materialer eller aktiviteter Redskab Fotografier At tegne budskaber Aviser Studiebesøg Studiecafè Praktik Øvelse Hvordan var arbejdsprocessen? Matariale til mit CV Samfundet og mig 28 Klar Parat Job Klar Parat Job 29

16 Fotografier Et redskab til at arbejde med det visuelle udtryk og til læsning Øvelse: Hvordan var arbejdsprocessen? At repetere arbejdsprocesser og informationer fra et studiebesøg Tid 2 timer Instruktioner Tag billeder af en arbejdsproces ved et studiebesøg på en arbejdsplads Print billederne ud i farver i en lille størrelse Læreren klipper billeder ud og samler disse med en clips i vilkårlig rækkefølge Uddel en bunke billeder til hver kursist Deltagerene lægger billeder i den rigtige rækkefølge som deltageren husker arbejdsprocessen Deltagerene klæber billederne på et A4 ark, når den rigtige rækkefølge er fundet Refleksioner Virksomheden var et vaskeri Det viste sig at være svært for deltagerne at lægge billederne i den rigtige rækkefølge Opgaven skulle løses individuelt men gav efterhånden spontane dialoger og spørgsmål mellem deltagerne Opgaven blev en god gruppeopgave Tøj vaskes Servietter stryges Tøj tørres Servietter foldes Tøj ankommer Tøj sorteres Tøj samles og pakkes Tøj sendes ud 30 Klar Parat Job Klar Parat Job 31

17 At tegne budskaber En formidlingsmetode for deltagere med et begrænset dansk skriftsprog Øvelse: Materiale til mit CV At skaffe information til at kunne skrive et CV Tid 2 timer til at tegne 10 minutter til hver kursist til præsentation og spørgsmål Materiale Flip-over ark og farver Fotografiapparat Instruktioner Fortæl at øvelsen er en præsentation af dig Fortæl at deltagerene skal tegne og med få ord beskrive sig selv, familien, skolegang, hvornår de kom til Danmark, interesser, sprog,arbejde, kurser, aktivering osv Hver kursist præsenterer egen flip-over Under præsentationen: Alle kan spørge den der præsentererunderviseren spørger ind til manglende informationer i forhold til at kunne skrive deltagerens CV Underviseren skriver et CV Tag et foto af deltageren til cv et Diskuter det skrevne CV med deltageren Refleksion At tegne budskaber skaber god motivation hos deltagerne, når vi forklarer at tegningerne ikke behøver at være meget pæne, men blot skal fortælle om dig Deltagerene var meget engageret i øvelsen med at lave deres egne plancher Præsentationen foregik individuelt ved tavlen Øvelsen medvirkede til tættere relationer på holdet, idet de her blev opmærksomme på fælles interesser Tegning oplæg til CV Deltagernes færdige CV er 32 Klar Parat Job Klar Parat Job 33

18 Aviser Et redskab til undervisning i samfundsfaglig viden og en måde at skaffe sig information Samfundet og mig! Studiebesøg Studiebesøg er et redskab hvor alle sanser tages i anvendelse, når deltageren er på stedet i stedet for at tale om stedet At skabe interesse for det danske samfund og for nyheder At erfare, at man kan få information fra avisen, selvom man har svært ved at læse Refleksioner Emner drøftes med udgangspunkt i overskrifter og billeder fra aviserne Det er en god ide at bede deltagerene selv medbringe avisen, for at lære hvor avisen kan findes Det er en fordel, at ikke alle har de samme aviser Det skaber en bedre dialog og flere nuancer i undervisningen Ofte havde deltagerene selv orienteret sig i avisen under transporten I en periode talte vi om vejret Hvordan læser man en vejrudsigt og hvordan kan denne bruges i dagens planlægning? Vi havde dagens gåtur Skulle denne tur være formiddag eller eftermiddag? Dagens vejrsituation kunne afgøre tidspunktet for turen At give indsigt i arbejdssteder, hvor det kan være relevant for deltagerene på sigt at komme til at arbejde Tid Forberedelse studiebesøg opfølgning 3 x 2 timer Forberedelse Før et studiebesøg er det vigtigt at give indsigt i: Forskellige stillinger i virksomheden Hvad arbejder virksomheden med? Hvilket job ville du kunne få i virksomheden? Forberede spørgsmål Forberede transport til stedet Forklar hvorfor det er vigtigt at alle møder op på studiebesøgsdagen! Refleksioner Det kræver et stort netværk og gode kontakter at finde gode og relevante steder at besøge Det er en fordel at besøge steder hvor det efterfølgende er muligt for deltagerne at komme i praktik Det er vigtigt at skabe tryghed for deltagerene før besøget Besøgene gav god indsigt i arbejdsforhold, opgaver og forskellige stillingers opgaver Det kræver grundig forberedelse og opfølgning for at optimere udbyttet for deltagerne Vi har brugt nogle af de samme steder til studiebesøg og praktik Det gav det yderligere interesse for de besøgssteder, hvor der senere var mulighed for at komme i praktik Besøg Alle møder rettidigt Fælles transport til stedet Alle har spørgsmål med I det omfang det er muligt stiller deltagerne selv spørgsmålene Spørg om der er mulighed for praktik på stedet? Opfølgning Repetition af forberedelsen Hvordan gik det? Hvilke svar fik I på spørgsmålene? Spørg: Kunne du se dig selv arbejde der? Hvorfor/hvorfor ikke? Godt vejr gåtur! 34 Klar Parat Job Klar Parat Job 35

19 Studiecafé Et redskab til at udvikle deltagerenes egne initiativer samt skabe tid til fordybelse og selvstændigt arbejde Studiebesøg på et plejehjem At arbejde selvstændigt uden underviserens instruktioner Instruktioner Ved opstarten fortæller underviseren: Du bestemmer selv hvad du vil arbejde med? Giv eksempler på mulige områder deltagerene kan arbejde med: Du kan arbejde med at organisere og sætte papirer i orden i din portfolio Du kan genskrive materiale fra en øvelse vi har arbejdet med i løbet af ugen Du kan træne ugens danske ord Du kan følge op noget fra denne uges arbejde Refleksioner Det har været vanskeligt at motivere deltagerne til selvstændigt arbejde Enkelte formåede selv at finde på opgaver, som de kunne arbejde med i kortere tid Efter 4 ugers studiecafé lykkedes det at få deltagerene til at arbejde selvstændigt med opgaver Studiecaféen har varet en time hver uge i slutningen af ugen Deltagerne valgte ofte at arbejde med at sætte materialer fra ugens undervisning i en mappe Det kræver træning at sætte materiale ind i en mappe, skrive på et ark øverst til nederst, sætte papirer retvendt og i rigtig rækkefølge, sætte dokumentation i portfoliomappe med plasticlommer etc I studiecaféen kunne deltageren arbejde i eget tempo Studiebesøg på en lille cafè Studiebesøg i et supermarked Arbejde i studiecaféen Samarbejde i studiecaféen Vi lærer at hækle 36 Klar Parat Job Klar Parat Job 37

20 Praktik Redskab til arbejdstræning At deltagerne oplever hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads Tid Fra 1 dag til flere uger Før praktik En grundig forberedelse af både praktiksteder og deltagere er nødvendig for at opnå succes i praktikken Sørg for at praktikstederne er grundigt forberedt og at de er indstillet på, at deltageren skal have tildelt passende opgaver og opfattes som en ressource Send evalueringsskemaer til praktikstederne Interview med deltagerene for at finde ønsker til praktiksteder Skaf praktiksteder Det er en god ide at anvende samme steder, som har været brugt til studiebesøg, hvis stederne er relevante for deltagernes ønsker Praktikker aftales og der skrives kontrakter Transport til praktikstedet planlægges og prøves sammen med en underviser Under praktik Underviserne besøger praktikstederne Der tages foto af praktikanterne med udgangspunkt i den evaluering praktikstedet skal udfylde Foto og evaluering bruger deltagerene senere bruge i deres portfolio I praktikperioden lægges en undervisningsdag Dagen bruges til evaluering og evt problemer redes ud Efter praktik Evaluering af praktik med deltagere Evaluering af praktikstederne Praktikforløbet skrives ind i deltagerens CV Refleksion af praktik generelt En praktik kræver meget forberedelse, opfølgning i praktikperioden og opsamling efter praktikken For flertallet af deltagerne var det første gang, de skulle på arbejdsmarkedet De havde set enkelte af praktikstederne på et studiebesøg og hilst på kontaktpersonerne Det fjernede nervøsiteten, som var stor hos alle deltagere Transporten hjemmefra til praktikstedet blev af alle opfattet som en barriere for at komme i praktik Underviseren tog med deltageren til praktikstedet og hvor det var muligt hilste vi på kontaktpersonen Praktikperioden var udbytterig for deltagere Flere af deltagerene fik tilbudt et fortsat praktikforløb Praktik i et køkken Praktik i en butik 38 Klar Parat Job Klar Parat Job 39

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER KVINDER FOR FREMTIDEN FOR FREMTIDEN FORLØBSBESKRIVELSE KVINDER FOR FREMTIDEN Forløbsbeskrivelse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere