Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN"

Transkript

1 Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004

2 1

3 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende og fremtidige forhold inden for lokalplanområdet og om lokalplanens forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område er beliggende ved hjørnet af Troelstrupvej og Søndre Teestrupvej, syd og øst for de eksisterende boligbebyggelser mellem Troelstrupvej og Næstved Haslev banen. Området er vist på kortbilagene til denne lokalplan. Den østlige ende af arealet er beliggende i landzone og overføres til byzone i denne lokalplan. BEGRUNDELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens område er udlagt til boligformål og udgør det sidste ubebyggede areal indenfor rammelokalplanen, Lokalplan nr.12 - For et område vest for Troelstrup. På baggrund af et foreliggende projekt for opførelse af tæt, lav boligbebyggelse, planlægges hermed den bymæssige udnyttelse af den sidste del af området. DE NUVÆRENDE FORHOLD Lokalplanens område er ubebygget og dyrkes i dag landbrugsmæssigt. I øst vestgående retning gennemskæres området af den rørlagte Troelstrup bæk, og nord syd af en offentlig kloakledning. Mod Valnøddeparken ligger en byggelinie 2½ m fra vejskel. DE FREMTIDIGE FORHOLD Området udlægges til tæt, lav boligbebyggelse med ca. 14 boliger i en kæde langs Søndre Teestrupvej. Boligerne kan sammenbygges i lejlighedsskel og evt. udstykkes efter principperne i kortbilagene til denne lokalplan. Den maksimale udnyttelsesgrad fastsættes til 25 % og der skal udlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig indenfor området, heraf én på egen grund i tilknytning til den enkelte bolig. Boligerne kan opføres i op til 8,5 m s højde i et plan uden udnyttelig tagetage. Af hensyn til støj, fastsættes en byggelinie for boligbyggeri mod Søndre Teestrupvej på 20 m fra vejmidten og mod Troelstrupvej på 0 m fra vejmidten. Mod befæstet kørevej fastlægges en generel byggelinie på 2½ m. Skel mod sti og parkeringsareal betragtes som naboskel. Der kan tillades etableret en mindre kiosk i lokalplanområdet. Den rørlagte bæk omlægges til en beliggenhed i det fremtidige vejareal og mod syd mellem de kommende bygninger. GRUNDEJERFORENING Lokalplanen foreskriver at der dannes en grundejerforening for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal overtage veje, stier, pladser og friarealer og vedligeholde disse. Det kan påregnes at veje i området forbliver private veje. Grundejerforeningen skal endvidere varetage fælles forhold for dens medlemmer. Hvis bebyggelsen opføres som almene boliger, andelsboliger eller anden samlet bebyggelse, kan grundejerforeningen bestå af disse selskaber eller foreninger.

4 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING VAND, KLOAK OG VARME Området forsynes med vand fra Haslev Vandværk og spildevandsafløb føres til Centralrenseanlægget. I overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning, pålægges den nye bebyggelse i lokalplanens område at opvarmes med naturgas. LOKALPLAN NR. 12 Den tidligere godkendte og stadig gældende lokalplan nr. 12 er en rammelokalplan for et område vest for Troelstrup. Denne Lokalplan nr. 12F er en detaillokalplan for sit område. Lokalplan nr. 12F er udformet således, at den for sit område også omfatter de bestemmelser, der står i Lokalplan nr. 12. Lokalplan nr. 12F kan således læses alene for det område den omfatter. KOMMUNEPLAN Området er i den gældende kommuneplan udlagt dels som en del af boligområde B15, dels som åbent land. TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN I lokalplanen side 4 er indsat tillæg nr. 12 til Kommuneplan Kommuneplantillægget er udarbejdet, fordi afgrænsningen af rammeområde B15 justeres, så det kommer til at omfatte ca m² af matr.nr. 1 Troelstrup By, Haslev, der naturligt indgår i området, og ellers ville blive afskåret fra en rationel landbrugsmæssig udnyttelse. Der sker ingen ændringer i rammebestemmelserne for bygningshøjder og udnyttelsesgrad mv. REGIONPLAN Den østlige del af lokalplanens område, som nu indlemmes i kommuneplanens rammeområde B15, er i Regionplanen beliggende i et Ikke kommuneplanlagt byområde, som er udlagt til byudvikling. Lokalplanens område er beliggende i regionplanens indsatsområde for grundvandsbeskyttelse og område med særlig drikkevandsinteresse. I indsatsområderne foretager Vestsjællands Amt en detaljeret kortlægning af grundvandet. Det vil sige, at bl.a. grundvandsdannelsen, beskyttelsen og kvaliteten af grundvandet skal undersøges. Derudover skal der ske en kortlægning af mulige forureningstrusler inden for området. Herefter skal amtet sammen med kommunerne og vandværkerne lave indsatsplaner for de enkelte områder. I indsatsplanen laver de involverede parter aftaler om, hvordan grundvandet bedst beskyttes. Bl.a. om der skal ændres på arealanvendelsen i et opland for at beskytte grundvandet. I områder med særlige drikkevandsinteresser må arealanvendelsen ikke ændres, hvis det fører til en ringere beskyttelse af grundvandet. I disse områder gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. I områder med drikkevandsinteresser kan arealanvendelsen ændres efter en konkret vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Ændring i lokalplanområdets anvendelse fra landbrugsdrift til boligområde vurderes at være i overensstemmelse med Regionplanen, når der udvises behørig hensyn til grundvandet under anlægsarbejder. Vestsjællands Amt har endvidere et beskyttet dige på den sydlige del grundstykkerne. Såfremt diget berøres kræver det dispensation.

5 4 Bygherre/entreprenør bør indhente Sydvestsjællands Museets udtalelse for at undgå standsning af igangværende anlægsarbejder jf. Museumsloven 25 og 27. BYØKOLOGI Byrådet ønsker at fastholde Haslev Kommune som Den Grønne Skole - og Erhvervskommune. Byrådet ønsker derfor, at der ved byggemodningen, byggeri, materialevalg og brug af området, tilstræbes anvendt materialer og fremgangsmåder der er så skånsom over for miljøet som muligt. Det er ligeledes ønsket, at der ved byggemodning og byggeri anvendes materialer med den bedst mulige livscyklus. Haslev Kommune har udarbejdet vejledningen Eksempler på byøkologiske tiltag, som kan rekvireres hos Teknik og Miljø. Vejledningen er ikke bindende, men giver en række økologiske anbefalinger til de projekterende, udførende og til dem der skal bo og leve i området. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER En mindre del af lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt, matr.nr. 1 Troelstrup By, Haslev. Forinden arealet udnyttes i overensstemmelse med lokalplanen, skal landbrugspligten ophæves efter Landbrugslovens 4 stk. 1, p.t. enten ved ansøgning til Jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt, eller ved erklæring fra en praktiserede landinspektør med beskikkelse i forbindelse med udstykning.

6 E E 5 HASLEV KOMMUNE TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000), ændres rammerne i kommuneplan således, at afgrænsningen af rammeområde nr. B15 til boligformål omfatter ca m² af matr.nr. 1 Troelstrup By, Haslev. Der sker ingen ændringer i rammebestemmelserne i øvrigt. Placeringen af enkeltområde B15 fremgår af nedenstående kortudsnit og rammebestemmelserne af nedenstående beskrivelse. Haslev Byråd har vedtaget forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplan til offentlig fremlæggelse den 4. maj 2004, og endeligt vedtaget tillæg nr. 12, den 7. september Henrik Christensen Borgmester 9e 11 8ae bi bh John Birkegaard Teknisk chef 8ap 8aq 6dx 5bb 9 4fk 4el 9 5du 5 65eq 6bq 8ak 6c 5bp 10 5bq 1 5fn 12 6bk 7 6bp 14 66bo 8ai E4 4et 4cø 5dv 6ck er 6ft 4ek 6o 6ec 4fl 5es5bo 12 5bn bk bn bi 6i 5 4es 5dx 6m 4ei bl 9 8 5bm 5fm 6bm 5a 5cx 2 6cf er 5ee 5bd 5bi 6bh ce 27 5dæ bk 5fa 46ef 6bg d bc 4eq 25 5bg 8d 15 4ep 5edB11 5et 5bf 1 5bh 2 6ee 6a 6e g 1 4eo 5eb 5db 5be bd 8g fy 4k 4en 5ey 11 5dc 5dq 6h dp 6ac B20 4ho ec 5dd bl df 6ø 2 9 5ea 5dl 1 7 6ab gb 7 5de 1 6ad6ae6af6ag6ah B 4hn 5 6fz hp 4gs 5dø 5 5dm cq 6en 2 be 4go 5ex gt 4gi 6ai6ak6al 4gh 6am6an6ao 4gø bg f 5cy 5fk bf gp 4gk 4ev 4gg n 4gl 4he 4hd 5fl 6em6ek6ei as6at 6 5d 6ap6aq6ar 6au 4gr 5h 6el 6eh 4hb 4gf B15 4gq B 42A 52B A D11 7 1A B 51A B 46A 5r 5q 6fn gd 47 4gn 5s 6aæ ao 9 m 4gu 4gm 5fu 6fm 6az 6ay6ax6av 2 48A 48B 4950A 50B 1B A u aq 7 1 ap 5ft 5ez 5z ar i bm 5fq as au az an d av 5fr 6fi ax 4ge 4b 5fp o ay A 21B at 4gx zæø 10 8 B7 5ba aaab 4h p y q ad ac B C bo 4c 6fv r am s D 7 t 12d 6 u v x a 4g 6p 4e bq 4 bn E 8 40 ag 2 l A a 28 4 al 26 GF B ae i l bp b 2A2B 16 2 ah as 6fæ af 21A 5 5 ak 4 2C A 19B 21B 2A 2B ai ai 7ak 7an 7ao 17A 9 1 7æ y 7ah 7al 7r 7at 7u A 1B 15A 15B17B 7ø 7am ap 7z 1 7s 97v 9 7bc 8 7ar 7aq 7 7bt 7t 1 117x 2 7bf 4 7bd 6 7ax 417au 4 Hanegal VALNØDDEPARKEN LINDEPARKEN TROELSTRUP BÆKVEJ TJØRNEPARKEN SØNDRE TEESTRUPVEJ KILDEHØJEN Enkeltområde B15. Benævnelse Bækgård og Kildehøj Områdets fremtidige anvendelse Boligformål Offentlige formål: - Institutioner til betjening af kvarteret. Liberale erhverv. Bebyggelsens art Lav boligbebyggelse. Institutionsbebyggelse. Max bebyggelsesprocent 25 Max antal etager 1 etage med udnyttelig tagetage. Max bygningshøjde 8,5 m Min. antal parkeringspladser 1 pr. bolig i tæt, lav boligbebyggelse. 2 pr. bolig i åben lav boligbebyggelse. Andet Generelle rammer. ELMEPARKEN GVEJ TEESTRUPVEJ GRANHØJEN TROELSTRUP BYGADE EN HØJGÅRDSVEJEN TROLDHØJEN GÅRDHØJEN LÆDALEN BAVNEHØJEN KALVEHAVEN LØVHØJEN LANGDALEN MØLLEHØJE

7 6 HASLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 12F LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ. Bestemmelser: I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000), fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte lokalplanområde. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: - at supplere tidligere godkendte og stadig gældende Lokalplan nr at fastlægge detaljerede retningslinier for områdets anvendelse til boligformål efter de i lokalplan nr. 12 fastlagte rammer for delområde 5, - at fastlægge retningslinier for en mindre kiosk, - at fastlægge retningslinier for grundejerforening og friarealer. - at fastlægge retningslinier for veje og stier. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 og omfatter en del af matrikelnummer 1 og -l Troelstrup By, Haslev, samt alle parceller, der efter den 1. marts 2004 udstykkes fra de berørte arealer. 2.2 Arealet af matr.nr. -l er beliggende i byzone. Matr.nr. 1 er en del af en landbrugsejendom og er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse, overføres dette område til byzone. OMRÅDETS ANVENDELSE.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af tæt, lav boliger til helårsbeboelse..2 Byrådet kan tillade, at der fra boliger drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig. - at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådant måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende. - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til ved den pågældende bolig - at en af virksomhederne kan være en mindre kiosk, som skal godkendes af Byrådet. 4 UDSTYKNING 4.1 Boligerne kan udstykkes efter principperne i Kortbilag 2 med en grundstørrelse ned til 50 m² for tæt, lav bebyggelse 4.2 Vej-, sti-, parkerings- og opholdsarealer kan udstykkes som fælles ejendom for boligejerne. 4. Hvis vej optages som offentlig vej, skal vejarealet udskilles i matriklen.

8 7 5 VEJ, PARKERING OG BYGGELINIER 5.1 Der skal udlægges veje og pladser som skitseret på kortbilag Området får kommunevejen Troelstrup Bækvej og udkørsel til Søndre Teestrupvej, 0-40 m fra Troelstrupvej via en ensrettet intern boligvej, som udlægges i en bredde på 7 m og anlægges med en kørebane på 5 m. 5. Der kan ved vejene indrettes foranstaltninger og opsættes afmærkning således, at trafikken i området begrænses jfr. færdselslovens 40. Vejprojekt og skiltning skal godkendes af kommunens vejmyndighed. 5.4 Af støjmæssige grunde må der ikke opføres boliger nærmere end 20 m fra midten af Søndre Teestrupvej, eller nærmere end 0 m fra midten af Troelstrupvej. 5.5 Mod Troelstrup Bækvej og Søndre Teestrupvej må der ikke opføres bebyggelse nærmere end 2,5 m fra vejskel/vejudlæg. Mod den interne boligvej, må der ikke opføres bebyggelse nærmere end 1 m fra vejskel/vejudlæg og 2,5 m fra den befæstede kørevej. Skel mod parkeringsarealer og sti betragtes som naboskel. 5.6 Til hver bolig skal der etableres mindst 1½ parkeringsplads indenfor området, hvoraf den ene skal være i umiddelbar tilknytning til boligen og kan være carport eller garage. 5.7 Ved etablering af en kiosk langs Troelstrupvej, skal der udføres en vigeplads parallelt med Troelstrupvej til minimum biler. Arealet mellem vigepladsen og kiosken skal befæstes. 6 LEDNINGSANLÆG M.V. 6.1 El-ledninger, herunder vejbelysning i lokalplanområdet, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Belysningsanlægget skal udføres efter en af Byrådet nærmere godkendt plan. 6.2 I området må opstilles de for elforsyningen eventuelle nødvendige transformatorstationer. 6. Al bebyggelse indenfor området må kun opvarmes med naturgas. 6.4 Såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg, er det ikke tilladt at opsætte udvendige TV- eller radioantenner. 6.5 Langs Søndre Teestrupvej er det rørlagte vandløb Troelstrup Bæk placeret, som vist på Kortbilag 1. I nord sydgående retning er der, som vist på Kortbilag 1, placeret en hovedkloakledning. For begge ledninger gælder, at der ikke inden for et bælte af 2 m på hver side af ledningerne må foretages bebyggelse, beplantning med dybtgående rødder eller andet, der kan skade ledningerne. Kommunen skal til enhver tid have adgang til eftersyn og reparation af ledninger og brønde. Eventuelt derved forvoldt skade erstattes. 6.6 I forbindelse med byggemodning kan ledningernes placering tilpasses projektet efter nærmere forhandling med Byrådet. 6.7 Om nødvendigt kan grøften langs Troelstrupvej rørlægges, så etableringen af kiosken bliver mulig. Vejafvanding skal udføres med et tilstrækkeligt antal vejbrønde og tilsluttes den offentlig kloak.

9 8 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsen skal placeres i én række langs Søndre Teestrupvej efter principperne på Kortbilag Bebyggelsen må kun opføres i en etage. Der må ikke opføres bygninger med udnyttet tagetage. Højden må ikke overstige 8,5 m. 7. Bebyggelsesprocenten for boligparcellerne som helhed må ikke overstige 25. Veje, pladser, stier og friarealer må ikke medtages ved udregning af bebyggelsesprocenten. 7.4 Udformning, udførelse, materialevalg og farver på boliger, carporte og udhuse, skal udføres således, at de fremtræder ensartet inden for de rækker eller grupper hvori boligen er beliggende. 7.5 Hvis der sker sammenbygning af 2 boliger over ejendomsskel, skal der på begge parceller tinglyses retningslinier for udformning, udførelse og vedligeholdelse af sammenbygning. Retningslinierne skal godkendes af Byrådet. Retningslinierne kan evt. optages i vedtægterne for grundejerforeningen, i hvilket tilfælde særskilt tinglysning ikke er nødvendig. 7.6 Såfremt der opføres en gruppe boliger med samhørende ejerforhold, kan Byrådet give tilladelse til, at der i stedet for en af boligerne opføres et fælleshus for beboerne i gruppen af boliger. 7.7 Etablering af en kiosk kan ske på friarealet op mod vejskellet mod Troelstrupvej. Kioskbygningen må maksimalt udgøre 20 m² incl. nødvendig arbejdspladsindretning og lager. Der må ikke etableres beværtning eller tilberedes mad i forbindelse med kiosken. Vareindlevering til kiosken skal ske fra vigepladsen ved Troelstrupvej og på hverdage i tidsrummet kl Byggeprojekt for kiosken skal godkendes af Byrådet. 8 FRIAREALER 8.1 De på Kortbilag 2 viste 2 friarealer udlægges til fælles opholdsareal for beboerne i lokalplanens område. Friarealerne må ikke udstykkes eller bebygges til beboelse. 8.2 Når grundejerforeningen er dannet, skal den tage adkomst skøde på arealerne og fremtidigt forestå drift og vedligeholdelse. 8. På arealerne kan grundejerforeningen efter Byrådets nærmere godkendelse beplante, opsætte bænke, borde og legeredskaber, samt bygge containerskjul, fælleshus eller lignende, til benyttelse af grundejerforeningens medlemmer. 8.4 Der kan etableres en kiosk på friarealet ud mod Troelstrupvej og kiosken kan udstykkes med et grundareal på maksimalt 150 m² og med en 2,5 m bred skelbræmme rundt om bygningen. 9 GRUNDEJERFORENING 9.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område. Hvis boliger opføres i form af lejeboliger, ejerlejligheder eller andelsboliger, kan grundejerforeningen udgøres af pågældende forening, eller bestå af disse foreninger tilsammen, hvis der er flere. 9.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.

10 9 9. Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på evt. selvstændigt udstykkede fællesarealer, jf. 4.2, og skal vedligeholde veje, pladser, stier og friarealer i lokalplanens område. 9.4 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 9.5 Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og /eller ved optagelse af lån at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 10 HEGN, BEPLANTNING OG TERRÆNREGULERING 10.1 Levende hegn mod vej, pladser og stier skal plantes 40 cm bag skel eller vejudlæg. Hegn mod vej må ikke etableres i større højde end 1,2 m Pil og poppel må ikke plantes. 10. Der må ikke foretages terrænreguleringer større end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn uden Byrådets skriftlige godkendelse Ubebyggede arealer inden for lokalplanens område skal holdes i en sådan stand, at disse efter Byrådets og grundejerforeningens skøn ikke ved udseende og bevoksning er til gene for naboerne. Såfremt en ejer undlader at efterkomme et påbud om vedligeholdelse, er grundejerforeningen berettiget til at lade denne udføre for ejerens regning Mod Søndre Teestrupvej skal der langs vejskellet etableres en ensartet beplantning Det eksisterende voldgærde langs en del af lokalplanområdets sydgrænse må ikke berøres medmindre Vestsjællands Amts meddeler dispensation hertil Bygherre/entreprenør bør indhente Sydvestsjællands Museets udtalelse for at undgå standsning af igangværende anlægsarbejder jf. Museumsloven 25 og Der skal udføres en afskærmende randbeplantning langs skellet rundt om kiosken mod det øvrige friareal således, at kiosken orienteres mod Troelstrupvej og væk fra boligerne. 11 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Uanset lokalplanens bestemmelser, kræver lokalplanens realisering ophævelse af landbrugspligten på delarealet af matr.nr. 1 Troelstrup by, Haslev.

11 10 12 LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNING 12.1 Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlægningslovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 1 LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING 1.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 12F er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Haslev Byråd, den 4. maj 2004 Henrik Christensen Borgmester John Birkegaard Teknisk chef Denne Lokalplan nr. 12F er endeligt vedtaget af Haslev Byråd, den 7. september Henrik Christensen John Birkegaard Borgmester Teknisk chef

12

13

14

15 Haslev Kommune 12F bebyggelsesskitse Troelstrup By, Haslev Kortbilag 2 til Lokalplan nr. Udstyknings- og Haslev Kommune Kortbilag 2 til Lokalplan nr. 12F Udstyknings- og bebyggelsesskitse Troelstrup By, Haslev

16

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere